Strategienota Op weg naar een succesvolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategienota Op weg naar een succesvolle"

Transcriptie

1 Strategienota Op weg naar een succesvolle toekomst

2 Strategienota INHOUD Ontwikkelen met passie Besturingsfilosofie Strategie Inleiding - Identiteit - Onderwijs - ICT - Organisatie - Kwaliteitszorg - Personeel - Omgeving - Financiën - Huisvesting - Communicatie Voorwoord Klaar voor 2032 We leven in een maatschappij die in rap tempo verandert. Dat heeft enerzijds te maken met de ontwikkelingen op het gebied van informatisering, maar zeker ook met individualisering, internationalisering en de pluriforme samenleving. De scholen die bij stichting Catent zijn aangesloten, staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zó ontwikkelen, dat zij zich op een flexibele manier aan kunnen passen in deze snel veranderende omgeving. We willen dan ook de hoogst haalbare inspanningen leveren om onze leerlingen uit te laten groeien tot burgers die niet alleen voorbereid zijn op een toekomst in 2032, maar dan ook succesvol kunnen zijn. We hebben vanuit deze gedachten de strategie voor de periode van opgesteld. De dialogen die we met directeuren, medewerkers, leerlingen, ouders, externe samenwerkingspartners, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht hiertoe zijn aangegaan, hebben ons geïnspireerd én gaven ons veel inzichten in de te volgen koers. Hoe onze strategie precies vorm gaat krijgen, zal de toekomst uitwijzen. Binnen Catent zien we deze nota als het vertrekpunt voor onze reis naar het jaar 2032, waarin al onze leerlingen hun persoonlijke waardes hebben ontdekt, hun ambities hebben ontwikkeld en hun talenten volop inzetten! Namens het College van Bestuur, Cécile H.M.L. Servaes MME, Voorzitter

3 Ontwikkelen met passie [1 van 2] Stichting Catent is een talent- en ambitiegedreven organisatie die zich gepassioneerd inzet om de leerlingen op de aangesloten scholen onderwijs te bieden dat hen verbindt met de samenleving. Wij willen dat leerlingen zichzelf en elkaar zodanig ontwikkelen dat zij nu en later optimaal gebruik maken van hun talenten. Identiteit Catent is een katholieke onderwijsorganisatie. Het merendeel van onze scholen heeft een katholiek (christelijke) grondslag. In ons dagelijks handelen laten wij ons leiden door kernbegrippen als naastenliefde, talent en rentmeesterschap. Daarnaast gaan we uit van erkenning en respectering van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle leerlingen, ouders, voogden of verzorgers van leerlingen en van docenten. Een ieder die onze katholiek-christelijke normen en waarden onderschrijft, is van harte welkom op onze scholen.

4 Ontwikkelen met passie [2 van 2] Missie en Kernwaarden Wij willen dat de leerlingen op onze scholen een succesvolle toekomst tegemoet gaan en hun talenten waarden-vol ontwikkelen. Daarom bieden we hen eigentijds en vooruitstrevend onderwijs en begeleiding vanuit een voortdurende oriëntatie op waarden uit de katholiek-christelijke traditie. Wij richten ons op de persoonlijke groei van zowel medewerkers als leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij en naar vermogen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Aan deze missie liggen dan ook de volgende kernwaarden ten grondslag: ontwikkeling van talenten van leerlingen en medewerkers, samenwerking met andere maatschappelijke instellingen, een opstelling als lerende organisatie en het dragen en uitdragen van verantwoordelijkheid. Onze scholen streven naar een hoge kwaliteit van het onderwijs, verbinding met andere onderwijsorganisaties, maatwerk op het gebied van leerprocessen en verantwoording aan elkaar, de omgeving en de volgende generatie.

5 Besturingsfilosofie Catent wil de leerlingen van de bij ons aangesloten scholen eigentijds en vooruitstrevend onderwijs en begeleiding bieden voor een succesvolle toekomst. Daarom hebben we een besturingsfilosofie opgesteld, waarmee we het onderwijsproces en de onderwijskwaliteit binnen onze scholen kunnen sturen en waarborgen. Deze besturingsfilosofie biedt het bestuur van Catent een helder kader van waaruit we doelbewust kunnen werken aan een resultaatgerichte, efficiënte, effectieve en transparante organisatie, waarbij onze scholen ruimte hebben voor eigen beleid. Met behulp van deze strategienota en school- en jaarplannen geven scholen zelf richting aan het dagelijks handelen. Er worden meetbare doelstellingen en heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden geformuleerd. Het eigenaarschap wordt gestimuleerd, medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk en er wordt proactief verantwoording afgelegd. Met behulp van diverse ondersteunende processen heeft onze besturingsfilosofie ertoe geleid dat onze scholen en het bestuursbureau een stevig fundament hebben om de onderwijskwaliteit en onderwijsprocessen in de nabije toekomst verder te optimaliseren.

6 StrategieNOTA Voorbereiden op de toekomst De samenleving stelt hoge eisen aan scholen om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. De leerlingen in het primair onderwijs van nu zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet kan echter niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Aan de hand van analyses, onderzoek en gesprekken met mensen binnen en buiten Catent hebben we een strategie opgesteld die geldt als leidraad voor onze koers voor Identiteit Op het gebied van onze levensbeschouwelijke identiteit* is de vraag actueel hoe we hier in deze tijd van secularisatie en individualisering invulling aan blijven geven. Het is onze ambitie om op alle niveaus in de organisatie voortdurend de vraag te stellen wie we zijn en wat we uitstralen als het om onze identiteit gaat. We gaan de dialoog hierover aan met de ouders en leren onze medewerkers én leerlingen om met een open en onderzoekende houding de wereld tegemoet te treden. * Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen we u naar onze brochure Levensbeschouwelijke identiteit van Catent.

7 Strategienota [1 van 2] Onderwijs Maximale ontwikkeling Onze scholen dragen zorg voor de brede ontwikkeling van leerlingen, waarbij zij zich samen op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en motorisch gebied optimaal kunnen ontplooien. We creëren maximaal leerrendement voor leerlingen en ook daarbij gaat het zowel om kennis en vaardigheden voor de kernvakken als om maximale ontwikkeling op andere gebieden. Een brede oriëntatie op leren doet recht aan wat kinderen kunnen doen en wie ze zijn. Want, kinderen van nu leren niet meer voor een loopbaan, maar voor het leven. Kwalificeren en socialiseren In de komende jaren zetten we verder in op professionalisering van onze leerkrachten en een focus op opbrengstgericht werken, zodat we de totale kwaliteit van ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Vanuit onze passie voor de optimale ontwikkeling van het kind, leggen we de lat hoger, waarbij de kernfuncties van het onderwijs, kwalificeren en socialiseren, centraal staan. Binnen de scholen van Catent ontwikkelen leerlingen hun talenten vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Zij leren op hoog niveau, zodat ook de leerrendementen hoog zijn.

8 Strategienota [2 van 2] Uitdagen en stimuleren Het is onze ambitie om onze leerlingen, met behulp van een onderzoekende en analyserende houding van onze leerkrachten, zelf te laten aangeven wat ze geleerd hebben, moeilijk vinden of nodig hebben om verder te leren: het leren leren. Hierbij streven we naar een grote diversiteit aan onderwijsconcepten, zodat elk kind wordt gestimuleerd en uitgedaagd om zich vanuit eigen talenten volledig te ontwikkelen en resultaten te halen die boven het landelijk gemiddelde liggen. Eigen verantwoordelijkheid Als leerlingen begrijpen waarom zij iets (moeten) leren, wordt hun intrinsieke motivatie om te leren groter. Hiermee raken we de ondernemingszin en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen. We nodigen ouders/verzorgers uit om actief mee te denken over wat goed is voor hun kinderen en wat hen verder kan steunen in hun groei. Zeker daar waar het gaat om vaardigheden die nodig zijn om in de 21e eeuw een zinvolle plek in de samenleving te kunnen innemen en waarmee ze als toekomstige generatie de verantwoordelijkheid voor zichzelf, mens en milieu nemen. Onderzoekende houding Gedurende hun ontwikkeling raken leerlingen elke keer weer verwonderd door nieuwe kennis en inzichten. Dit betekent dat we de onderzoekende houding bij hen blijven stimuleren. Het voorbeeld wordt hierbij gegeven door onze leerkrachten zelf, die een onderzoekende houding aannemen en een schakel vormen tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. We (h)erkennen toptalenten en bieden hen uitdagend onderwijs aan, zodat de excellentie van leerlingen wordt bevorderd. Hiervoor zetten we vaker ICT als leermiddel in. Daarnaast hebben we enkele pilots opgestart waarbij we kinderen vanaf 2,5 jaar in onze scholen begeleiden, omdat in de eerste levensjaren de hersenontwikkeling bij jonge kinderen erg snel gaat. We bieden hen daarom een brede ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel, moreel, fysiek en creatief gebied aan. Catent hecht waarde aan onze titel van Academische Opleidingsschool. Daarom werken we eraan dat er op alle niveaus binnen de organisatie (wetenschappelijk) praktijkonderzoek plaatsvindt en dat er professionele leergemeenschappen ontstaan waar scholen kennis er ervaringen uitgedragen en delen. Daarnaast vinden we het vanuit sociaal-cultureel en economisch oogpunt belangrijk dat ons onderwijs meegaat in de internationalisering van onze samenleving. Door de leerlingen via vreemde talenonderwijs, internationale oriëntatie en uitwisselingen over de grenzen in contact te brengen met de internationale wereld om hen heen, krijgen zij een voorsprong voor later.

9 StrategienOTA [1 van 2] Inzet van ICT Hulpmiddel bij ontwikkeling Onze maatschappij verandert mede door de grote vlucht en het gebruik van informatie- en computertechnologie (ICT) & sociale media. Dit beïnvloedt de wijze waarop kinderen nu en later, in en buiten school, samen werken en samen leven. Daarom heeft een werkgroep binnen Catent een ICT-(invoerings)plan opgesteld dat aansluit op onze visie op onderwijs en dat de komende jaren wordt geïmplementeerd. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van onze leerkrachten, gericht op het ICT-gebruik tijdens het onderwijs en het organiseren van hun werk. Vaardigheden die ze ook inzetten om de eigen vakbekwaamheid te ontwikkelen en te onderhouden. Van hieruit maken zij de leerlingen digitaal vaardiger en begeleiden zij hen in hun ontwikkeling op het gebied van leven en werken, leren en innoveren en informatie- en mediatechnologie. Ook tonen ze onze leerlingen hoe ze gepast met moderne media om moeten gaan.

10 Strategienota [2 van 2] Gepersonaliseerd leren We zetten in op meer gepersonaliseerd leren, niet gebonden aan tijd en plaats. Dit verhoogt het onderwijsrendement en biedt een oplossing voor de uitdagingen richting flexibel, passend, meer op maat gegeven onderwijs. Hierbij zorgt toepassing van educatieve technologie (ET) ervoor dat leerlingen kunnen kiezen uit een groot aanbod aan extra materiaal, dat de leerkracht binnen de les meer werkvormen kan inzetten, meer kan differentiëren tussen leerlingen en leerresultaten beter kan volgen.

11 Strategienota [1 van 2] Organisatie Focus op ontwikkeling Catent is een ambitieuze organisatie die zich blijft ontwikkelen, zodat onze leerlingen op hoog niveau leren. We zijn een professionele leeren werkgemeenschap waar zelfkennis, zelfsturing, eigenaarschap, (eigen) verantwoordelijkheid en de dialoog op alle niveaus vanzelfsprekend is. Het zijn de medewerkers die onze strategienota op operationeel niveau realiseren. Daarom stimuleren we hen om binnen de strategische organisatiedoelstellingen zelfstandig en samen met collega s te werken aan de vertaling in het primaire proces. Ze voegen daadwerkelijk waarde toe en kunnen verstoringen in het proces direct oplossen en vermijden. Medewerkers krijgen de ruimte om te experimenteren om zo het resultaat te verbeteren, waarbij ze ondersteund worden door onze directeuren die resultaatverantwoordelijk zijn.

12 Strategienota [2 van 2] Onderwijsteams We vragen van onze medewerkers dat ze als professionals vanuit een positieve grondhouding werken en voortdurend leren en ontwikkelen samen met collega s. Onze scholen gaan dan ook meer met elkaar samenwerken in onderwijsteams, zodat we proactief inspelen op de krimp van het leerlingenaantal, de kwaliteit van het onderwijs hoog houden, expertise bundelen en diversiteit handhaven. Binnen Catent werken enkele scholen vanuit het Onderwijs Andersprincipe, waarbij reguliere klassen zijn vervangen door units met groepen kinderen. Onderwijs Anders werkt ontwikkelingsgericht met een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam dat individuele aandacht aan leerlingen én medewerkers schenkt. Elke leerling is gekoppeld aan een vaste leerkracht die verantwoordelijk is voor het leerproces van de leerlingen en de ontwikkeling van de talenten van de leerling.

13 Strategienota Kwaliteitszorg Cyclisch werken Binnen Catent zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor goede (onderwijs)kwaliteit. Aan de hand van deze strategienota stelt elke school een heldere, breed gedragen onderwijsvisie op die wordt vastgelegd in het schoolplan. Om de (onderwijs)kwaliteit te kunnen meten, evalueren, verbeteren, uitvoeren en borgen, werken we met het kwaliteitsinstrument Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK). We hanteren hierbij een vierjaren planning, waarbinnen alle beleidsterreinen aan bod komen. Als bestuur controleren we het werken aan de kwaliteit systematisch via een geactualiseerde planning en controle-cyclus. Als organisatie borgen we kwaliteit door het structureel inzetten van zelfevaluaties en collegiale visitaties (audits). We formuleren van daaruit gerichte verbeteracties op basis van wat werkt, om daarna de effectiviteit van die verbeteracties samen te evalueren. Ook hierbij geldt: leren van en met elkaar, elkaars kritische vriend zijn. In geval van kwaliteitsrisico s wordt hierdoor tijdig geïntervenieerd. De afgelopen jaren is een steeds sterkere roep gekomen om transparantie en verantwoording door schoolbesturen. Binnen onze organisatie is een stevige basis gelegd door een goed ingerichte governancestructuur, waarin op alle niveaus binnen Catent aandacht is voor (horizontale) verantwoording.

14 Strategienota [1 van 3] Personeel Van elkaar leren Voor het succesvol realiseren van onze ambities is de deskundigheid van ons personeel belangrijk. Catent ontwikkelt zich de komende periode tot een centrum waar professionals het leren van elkaar als uitgangspunt nemen: samen werken, samen delen en samen creëren. Onze organisatie is hiermee daadwerkelijk een lerende organisatie. Catent Lab Een krachtig instrument is het Catent Lab, waar professionals elkaar ontmoeten, samen werken, leren en creëren. Ze reflecteren met elkaar met betrekking tot de dagelijkse praktijk in de scholen, delen kennis en zoeken actief naar verbeteringen van deze praktijk, zodat leerlingen een hoger leerrendement halen. De uitkomsten worden ook gedeeld buiten het Catent Lab, met collega s van andere scholen en met het bestuur.

15 Strategienota [2 van 3] Catent Academie Als erkende Opleidingsschool blijven we onze aandacht richten op het samen leren van (aanstaande) medewerkers op de werkplek in relatie tot de opleiding en op de totale schoolontwikkeling. Aankomende leerkrachten, zittende leerkrachten en lerarenopleiders participeren in leergemeenschappen. Daarnaast wordt in de komende jaren de Catent Academie operationeel gemaakt, waarbij we de aanwezige kennis en talenten van medewerkers inzetten ten behoeve van het vergroten van de deskundigheid van collega s en het samen werken, delen en creëren zich doorontwikkelt. Lifelong learners Het is de taak van Catent om onze medewerkers voor te bereiden op en/of te ondersteunen bij hun veranderende rol: die van instructeur naar coach van het leren. Daartoe moeten zij ook zélf leren te leren en zélf de vaardigheden van de 21e eeuw (door) te ontwikkelen. Professionele leerkrachten bij Catent zijn daarom lifelong learners die systematisch op het eigen handelen en de professionele ontwikkeling reflecteren. We nemen in life long learning specifiek de startende leerkracht mee door hem een planmatige begeleiding te bieden, waardoor hij zich verder kan bekwamen op basis van feedback van een geschoolde coach. Met behulp van onze gesprekkencyclus leggen we afspraken over de professionele ontwikkeling en de inzet van tijd en geld vast in het digitale personeelsdossier, dat structureel beschikbaar én goed hanteerbaar is. Eigenaarschap van dit dossier ligt bij de medewerker.

16 Strategienota [3 van 3] Zelfredzame teams I Onze directeuren ondersteunen en begeleiden de leerkrachten in hun taak om goed onderwijs te geven. Duidelijk is dat de directeur er toe doet als het gaat om het leren en de ontwikkeling van de medewerker(s). Belangrijk daarbij is en blijft dat zij medewerkers in de school gezamenlijk laten werken aan innovaties en de verbetering van de onderwijskwaliteit. In de scholen zetten directeuren in op zelfredzame teams, waarin de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor schoolontwikkeling en (onderwijs) kwaliteit. Zelfredzame teams II Als de collectieve kwaliteit van deze teams toeneemt, komt dat de onderwijskwaliteit ook ten goede. Er ontstaat meer diversiteit in de samenstelling van de teams: sommige leerkrachten richten zich op het benutten van onderzoekende vaardigheden, anderen zetten hun specialisme gericht in op taal- of rekendidactiek, cultuureducatie, techniek, gezonde leefstijl, of ICT, of in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, enz. Pool tijdelijk personeel Catent heeft de keuze gemaakt om een pool tijdelijk personeel in te richten, waarmee we jongere collega s hopen te binden en boeien en om in te spelen op het verwachte lerarentekort vanaf Deze pool draagt bij aan de invulling van tijdelijk personeel en geeft jong en/of gekwalificeerd personeel de kans zich in te zetten voor Catent. Zittende medewerkers krijgen de kans ervaringen op te doen op verschillende scholen en de pool biedt een vangnet waar medewerkers in kunnen worden opgevangen. Nieuwe CAO Het doel van de nieuwe CAO is betaalbaarheid en duurzame inzetbaarheid van het onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Ons duurzame beleid rondom deze CAO richt zich op preventie, inzetbaarheid, gedrag en eigen regie.

17 Strategienota Omgeving Het belang van samenwerking Catent wil als belangrijke speler in het lokale en landelijke onderwijsveld op blijven komen voor de belangen van de huidige en toekomstige leerlingen. Daarom zoeken we steeds meer naar samenwerkingsrelaties met instanties en ouders/verzorgers, zodat we samen onze leerlingen verder helpen op het gebied van onderwijs en in de maatschappelijke context. Veranderende zorgtaken Om als organisatie beter in te spelen op de invloed van de 24-uurs economie, realiseren we een betere aansluiting tussen school en opvang. Daarnaast raakt ons onderwijs steeds meer verweven met de jeugdzorg die per 2015 is overgeheveld naar gemeenten. Dit alles zal gevolgen hebben voor de zorgtaken van onze scholen. Kind nabije scholen Op het gebied van demografische ontwikkelingen zien we dat er met name in kleine dorpen en kernen een afname te zien is van het aantal geboortes. Catent maakt zich sterk voor het behoud van kind nabije scholen en het behoud van scholen in kleine kernen. We kiezen daarbij voor maatwerk en zoeken waar nodig naar samenwerking.

18 Strategienota Financiën Goed beheer Het kwalitatief goede onderwijs dat Catent nastreeft, vraagt om goed financieel beheer en financieel gezonde scholen. Alleen zo kunnen we professionele leerkrachten, gekwalificeerde directeuren en goede voorzieningen en faciliteiten garanderen. We blijven dan ook inzetten op een gezonde en solide stichting met een passende reserve, een goed en verantwoord bestedingspatroon, een sluitende begroting en heldere kaders en rapportages. Eind 2014 sloten we de boeken af in de wetenschap dat onze financiële (basis)positie sterk is. We beschikken over voldoende reserves en liquide middelen en voldoen aan de gestelde financiële normen van de rijksoverheid. Om de ambities uit deze strategienota op de korte en lange termijn duurzaam te borgen, worden de middelen die de stichting nu en in de toekomst ontvangt in lijn gebracht met de ambities genoemd in deze nota. Krimp In de toekomst krijgen wij te maken met een daling van het totaal aantal leerlingen. Minder leerlingen heeft zijn weerslag op de meerjarenbegroting en vraagt dat we hierop anticiperen qua bekostiging van formatie en materiële instandhouding. Ook zet een verlaging van het totaal aantal leerlingen druk op de onderwijskwaliteit, omdat het onderwijs anders moet worden georganiseerd. De komende periode blijven we beleid op maat opstellen voor onze kleine(re) scholen.

19 Strategienota Wet Passend Onderwijs De financiële uitwerking van de Wet Passend Onderwijs geeft veel onzekerheid. Op het moment van afronden van deze strategienota is nog geen volledig beeld te geven van de te verwachten structurele middelen die Catent ontvangt uit de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waartoe wij behoren. Ook blijven we kijken naar de nieuwe manier waarop we ondersteuning geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De door ons ingezette lijn heeft veel draagvlak, geeft korte lijnen en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. ICT Voor de realisatie van ons ICT-(invoerings)plan zijn investeringen op de lange termijn nodig. In de meerjarenbegroting hebben we dan ook investeringen in de infrastructuur en de professionalisering met betrekking tot ICT meegenomen.

20 StrategieNOTA Huisvesting Bouwen voor de toekomst De schoolgebouwen van Catent spelen een belangrijke rol binnen de organisatie. Ze zijn het gezicht naar buiten toe. Ze vormen een jarenlange werk- en leefomgeving voor medewerkers, ouders en leerlingen. En ze bieden ons de mogelijkheid om eigentijds onderwijs te geven, omdat de gebouwen voldoen aan de technische en functionele eisen die hiervoor gelden. Met ingang van 1 januari 2015 zijn we ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Doordat we de aanpak hiervan op stichtingsniveau regelen, kunnen we de huidige kwaliteit van de gebouwen in stand houden en waar wenselijk verbeteren. Volop in beweging Ook op huisvestingvlak blijven we volop in beweging. Er worden op duurzame wijze renovaties uitgevoerd, noodvoorzieningen getroffen en nieuwbouw gepleegd. De eerder genoemde krimp van het aantal leerlingen leidt er in toenemende mate toe dat huisvestingsituaties kritisch afgewogen worden. We krijgen waar mogelijk (multi-) functionele, flexibele gebouwen of accommodaties waarin we samenwerken met anderen.

21 StrategieNOTA Communicatie Effectief en modern Binnen Catent werken we voortdurend aan een professionele cultuur waarin openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen centraal staan. De laatste jaren richten we ons daarbij steeds meer op effectieve en moderne vormen van communicatie. Leerkrachten werken steeds meer samen. Scholen en de omgeving veranderen en worden complexer. Er is een groot aantal duo-banen. Ouders worden kritischer. Kortom, interactie is één van de pijlers in het onderwijs die in de toekomst steeds belangrijker wordt. Daarom werken we de komende periode aan de omvorming van extranet naar een bestuursportaal, zodat we met verschillende partijen kunnen samenwerken, elkaar ondersteunen en kennis kunnen delen. Ouderportaal Vanuit Catent gaan we de communicatie met ouders intensiveren, zodat we een solide basis leggen tussen thuis en school en zo de best haalbare ontwikkeling van elke leerling realiseren. Daarom zorgen we er voor dat ons bestuursportaal over voldoende informatie beschikt en realiseren we daarnaast het Catent Ouderportaal, waarmee ouders digitaal de ontwikkeling van hun kind volgen en we hen intensiever betrekken bij het onderwijsleerproces binnen de scholen van Catent.

22 colofon Verantwoordelijk namens Catent: Cécile Servaes Tekst: Theo tekst en fotografie Grafische vormgeving: C&P Communicatie Fotografie: Theo tekst en fotografie mei 2015 Hoe kunt u ons vinden? Stichting Catent Postbus AG Zwolle t: e: i: Bezoekadres: Rechterland AH Zwolle

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor?

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Identiteit: wat drijft ons in ons werk? Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Franciscusschool is een Katholieke basisschool, een school

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Waarde geef je door. strategisch plan 2014-2018

Waarde geef je door. strategisch plan 2014-2018 Waarde geef je door strategisch plan 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding 2 Veluwse Onderwijsgroep 4 Missie 4 Visie 4 Identiteit 5 Kernwaarden en ankers 6 Besturingsfilosofie 8 Terugblik strategisch plan

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Functieprofiel. Manager Informatisering & Automatisering. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn

Functieprofiel. Manager Informatisering & Automatisering. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn Functieprofiel Manager Informatisering & Automatisering Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn (S12 CAO-VO) Versie 22/04/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn (S12 CAO-VO) Versie 22/04/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan S a m e n o p k o p 2 0 1 5 2 0 1 9 Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Het wordt anders... 4 Wat vraagt de 21e eeuw... 4 Het wordt dus anders!... 5 3. Wie zijn onze klanten?...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 2016-2020 1. Inleiding In de huidige maatschappij is leren en lesgeven met behulp van ICT niet meer weg te denken en onlosmakelijk verbonden met toekomstgericht

Nadere informatie

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier

De school is mijn tuin. Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT. gekomen na 4 sessies met de gezamenlijke teams van de vier De school is mijn tuin Claudia Diepstraten, directeur onderwijsteam DHKT 2015-2019 Dit document beschrijft de parasolvisie van onderwijsteam DHKT. Het vormt een beschrijving van de gezamenlijke visie van

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch Pedagogische visie Scholengroep Midden-Brabant samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch 1 Eén voor allen, allen voor één Samenwerken is een werkwoord dat vele actoren bundelt:

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2.

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2. 1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. (Dalton is geen methode, geen systeem, maar een manier van denken.) Helen Parkhurst, founder Met meer dan 400 scholen is het daltononderwijs

Nadere informatie

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen?

ONZE AMBITIES IN HET KORT. Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Ons profiel. Waarom doen we wat we doen? ONZE AMBITIES IN HET KORT Wie je bent, blijkt uit wat je doet 2015-2019 Voor verwachtingsvol onderwijs Al meer dan 100 jaar! Dit is een publicatie van. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie