1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie"

Transcriptie

1

2 1. Inventarisatie Deze nota bijkomend onderzoek 2 kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Ternat. Dit bijkomend onderzoek werd uitgevoerd in navolging van de Provincial Auditcommissie van november 23 waarin bleek dat het tot dan gevoerde onderzoek niet volstond om het gewenste parkeerbeleid te ondersteunen. Bijgevolg werden er op dinsdag 2 maart 24 parkeertellingen uitgevoerd in de nabije omgeving van het station van Ternat. De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de parkeerdruk en de parkeerduur op een normale werkdag en vormen een ondersteuning van de opties uit het beleidsplan. De waarnemingen vonden plaats tussen 8. uur en 18. uur waarbij men ieder uur de nummerplaten van de geparkeerde voertuigen noteerde. Er werd eveneens een onderscheid gemaakt tussen illegaal en legaal geparkeerde voertuigen. Zodoende krijgt men een beeld van de parkeerdruk per uur en kan men ook bij benadering bepalen hoelang de verschillende voertuigen geparkeerd stonden. Door slechts om het uur waar te nemen kan men echter niet exact bepalen hoe lang de voertuigen geparkeerd stonden en worden niet alle voertuigen geteld die zich in het studiegebied geparkeerd hebben. Tijdens de waarneming was het zeer zonnig weer. De grenzen van het studiegebied worden gevormd door de Assesteenweg (N285), de Peter Benoitstraat, de Neerveldlaan, de Kasteellaan, de Sterrenlaan en de spoorweg Brussel-Aalst. Binnen deze zone zijn de volgende parkings gelegen: Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen Locatie Aantal parkeerplaatsen Regime Duur 1. Assesteenweg (langsparkeren) 15 vrij parkeren / 6 blauwe zone 12 min 2. Parking Stationsstraat 85 vrij parkeren / 3. Parking Stationsplein 22 blauwe zone 12 min 4. Parking Depot 126 vrij parkeren / 5. Stationsstraat tussen de N285 en 18 blauwe zone 12 min het station (langsparkeren) 13 vrij parkeren / 6. Stationsstraat tussen het station 28 vrij parkeren / en de Sterrelaan (langsparkeren) 5 blauwe zone 12 min 7. Parking Lombeekweg 18 vrij parkeren / 8. Parking Neerveldlaan 33 vrij parkeren / Totaal 369 De grote parking in de Stationsstraat en de depotparking zijn initieel gericht op de dagelijkse pendelaars die in Ternat de trein nemen. Bijgevolg worden hier geen beperkingen opgelegd. Op de depotparking zijn er wel een zestal parkeerplaatsen voorbehouden voor personeelsleden van de NMBS. De parking in de Lombeekweg en de Neerveldlaan liggen verder van het station en zijn dus minder geschikt als stationsparking. Langsparkeren is zowel langs de Assesteenweg als langs de Stationsstraat toegelaten, waarbij in bepaalde delen het gebruik van een parkeerschijf verplicht is (blauwe zone). Deze is eveneens verplicht voor de parking voor het station (parking stationsplein). Door het aanduiden van blauwe zone s tracht men te vermijden dat ze gebruikt worden door langparkeerders (cfr. pendelaars). Deze plaatsen zijn dan ook gericht op de plaatselijke handelaars en op treinreizigers die worden afgehaald of afgezet. Buiten de reeds vermelde parkings in de Lombeekweg en de Neerveldlaan werd in het onderzoek geen rekening gehouden met het parkeren in de Lombeekweg, de P. Breughelstraat, de Neerveldlaan en de Sterrelaan. Tijdens de waarnemingen werd namelijk vastgesteld dat er in deze straten enkel sprake was van beperkt bewonersparkeren op semi-privaat terrein. D+A Consult 1 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

3 2. Analyse en bespreking van de resultaten 2.1. Parkeerbezetting In de eerste plaats hebben we de parkeerbezetting bepaald door het aantal geparkeerde voertuigen te vergelijken met de aanwezige capaciteit. Hierbij hebben we zowel rekening gehouden met voertuigen die legaal als illegaal geparkeerd waren. Op deze wijze wordt enkel de gerealiseerde parkeerbehoefte in beeld gebracht maar niet de potentiële parkeervraag. De onderstaande grafiek geeft een beeld van de parkeerbezetting in het studiegebied. Tijdens bijna de gehele waarnemingsperiode werd een zeer hoge parkeerdruk waargenomen die slechts afneemt naar het einde van de onderzoeksperiode. Grafiek 1 - Parkeerbezetting in de stationsomgeving De parkeerpiek blijkt te vallen tussen 1 en 11 uur. Op dat ogenblik werden er 369 geparkeerde voertuigen geteld, wat overeenkomt met het beschikbare aanbod aan legale parkeerplaatsen. Aangezien we voor de parkeerproblematiek ook rekening moeten houden met vrije parkeerplaatsen voor het parkeer-zoek-verkeer is het aantal beschikbare parkeerplaatsen dus te laag. Men gaat daarbij uit van 5 à 1 vrije parkeerplaatsen op plaatsen met veel langparkeerders en van 15 à vrije parkeerplaatsen in zones met kortparkeren. Grafiek 2 - Parkeerbezetting van legale parkeerplaatsen D+A Consult 2 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

4 De bezetting van de legale parkeerplaatsen sluit hier op aan met percentages die grotendeels variëren tussen 8 en 9. Dit vertaalt zich in een 3-tal illegaal geparkeerde voertuigen tussen 1 en 11 uur. Dit aantal verhoogt nog door de continue hoge parkeerdruk tot maximaal 39 plaatsen tussen 11 en 12 uur. Om een gedetailleerder beeld krijgen hebben we de parkeerbezetting ook bepaald voor de verschillende parkings in het studiegebied. Voor de grafieken met de bezettingsgraad per parking verwijzen we naar de bijlagen. Als belangrijkste conclusies kunnen we stellen dat: De parkings in de Stationsstraat, de Lombeekweg en de Neerveldlaan af te rekenen hebben met een parkeerdruk die bijna gedurende de hele periode boven de 1 ligt. Dit resulteert in dubbel parkeren, langsparkeren naast de rijweg en een uitbreiding van de parking. Door het illegaal parkeren wordt het gebruik van de legale parkeerplaatsen bemoeilijkt, versmalt de rijweg (nadelig voor voetgangers en kruisend verkeer) en worden soms zelfs voertuigen geblokkeerd. Ondanks het feit dat de parkeerbezetting van de depotparking iets lager is dan de algemene bezettingsgraad zijn er nog een aantal foutparkeerders die zich voornamelijk op de inrit naar de parking parkeren. De lagere bezettingsgraad is te verklaren door het ongestructureerde karakter van de parking waardoor plaatsen half ingenomen worden of slecht zichtbaar zijn. Voor de overige parkings ligt de bezettingsgraad duidelijk lager dan de globale bezettingsgraad zodat het aantal foutparkeerders zeer beperkt is. Het betreft voornamelijk zones met langsparkeren waar er geen duidelijke afbakening van de parkings is. Hierdoor zal de optimale bezetting van de parkings zelden bereikt worden. Voor de meeste parkings komt de maximale bezetting voor in de late voormiddag en de minimale bezetting aan het einde van de waarnemingsperiode. Enkel voor de parking van het Stationsplein en voor de parking van de Stationsstraat werd de minimale bezettingsgraad niet s avonds, maar s morgens vastgesteld tussen acht en negen. De piekbezetting voor de parking aan het Stationsplein valt dan weer tussen 9 en 1 uur en tussen 16 en 17 uur. Hieruit blijkt duidelijk dat deze parking een belangrijke functie heeft als wachtplaats voor het afzetten en oppikken van treinreizigers. Naast de legaal en illegaal geparkeerde voertuigen hebben we ook gekeken of er een onderscheid is in de bezettingsgraad tussen de blauwe zone (zone met parkeerschijf) en de overige parkeerplaatsen. Van de in totaal 369 parkeerplaatsen zijn er 51 plaatsen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is. Hierbij hebben we geen rekening gehouden met illegaal geparkeerde voertuigen. De bezetting van de parkeerplaatsen zonder beperking ligt bijna steeds tussen 8 en 9 met een piek tot 9 tussen 1 en 11 uur. In de blauwe zone ligt de bezettingsgraad bijna steeds onder de 8. Enkel tussen 9 en 11 uur komt de bezettingsgraad boven de 8 uit (tot 84,). De meeste hinder vanwege illegale parkeerders wordt dan ook geconstateerd op de parkings zonder beperking. Bijgevolg kunnen we concluderen dat het aanbod aan parkings in de blauwe zone zeker volstaat maar dat daarbuiten het aanbod moet uitgebreid worden Parkeerduur Op basis van de nummerplaten die genoteerd werden, bleken er zich in de stationsomgeving in totaal 656 voertuigen geparkeerd te hebben. Met deze gegevens konden we ook de gemiddelde parkeerduur bepalen, waarbij we in eerste instantie geen onderscheid hebben gemaakt tussen legaal en illegaal geparkeerde voertuigen. Bij de interpretatie van deze gegevens moet er echter rekening gehouden worden met een aantal beperkingen: - er kan geen exacte parkeerduur bepaald worden maar enkel een indicatieve parkeertijd; - voertuigen die zich gedurende de waarnemingsperiode verplaatsen binnen het studiegebied worden aanzien als twee verschillende voertuigen. Deze voertuigen maken echter maar een klein deel uit van het totale aantal voertuigen; - voertuigen die reeds bij het begin van de waarnemingsperiode in het studiegebied aanwezig zijn of na het einde van de waarnemingsperiode in het studiegebied geparkeerd blijven, kunnen D+A Consult 3 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

5 langparkeerders zijn maar worden niet noodzakelijk in deze categorie opgenomen. Dit leidt tot een lichte onderschatting van het aantal langparkeerders. De onderstaande grafiek geeft een beeld van de parkeerduur in de stationsomgeving. Hierbij is er duidelijk sprake van een tweeledigheid. Enerzijds zijn er de kortparkeerders die minder dan 6 minuten parkeren en anderzijds zijn er de langparkeerders met een parkeerduur van meer dan acht uur. Beide extremen zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor 36 van de geparkeerde voertuigen. Grafiek 3 - Parkeerduurverdeling in de stationsomgeving 36 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < Bij de kortparkeerders gaat het om klanten of leveranciers van de plaatselijke handelszaken en om personen die treinreizigers komen afhalen of afzetten. De langparkeerders zijn voornamelijk pendelaars en in mindere mate ook bewoners, werknemers of uitbaters van de lokale handelszaken. Deze laatsten zullen dan weer sterk vertegenwoordigd zijn bij de overige parkeerders. In dit verband is het belangrijk dat de KBC aan de Stationsstraat en de Fortis aan de Assesteenweg beschikken over een achterliggende parking voor klanten en werknemers. De bekomen parkeerverdeling mag echter niet rechtstreeks doorgetrokken worden in het aantal parkeerplaatsen. Op basis van de bovenstaande grafiek is het logisch dat ongeveer 1/3 van de waargenomen voertuigen een parkeerplaats inneemt gedurende de gehele waarnemingsperiode. Bijgevolg moeten er zeker 227 plaatsen voorbehouden zijn voor langparkeerders. Daarentegen bedraagt het vereiste aantal plaatsen voor kortparkeerders () amper 24 in optimale omstandigheden (geen leegstand). Om een gedetailleerder beeld te krijgen hebben we de parkeerduurverdeling ook voor de verschillende parkeerzones bepaald. De bijbehorende grafieken bevinden zich in de bijlagen. In deze grafieken komen een aantal belangrijke conclusies naar voor: De meeste voertuigen op de depotparking en op de parkings in de Stationsstraat, de Neerveldlaan en de Lombeekweg blijven gedurende meer dan 8 uur op deze parkings staan. Hun aandeel varieert van 5 voor de parking op de Lombeekweg tot 7 voor de parking van de Neerveldlaan. De depotparking en de parking van de Neerveldlaan worden amper gebruikt door kortparkeerders. In bijna 9 van de gevallen bedraagt de parkeerduur meer dan een halve dag. Voor de parkings van de Lombeekweg en de Stationsstraat ligt het aandeel van de kortparkeerders (minder dan een halve dag) op respectievelijk 39 en 3 van de gebruikers. Bij de overige parkings stellen we vast dat in de eerste plaats het langparkeren minder belangrijk wordt. Afhankelijk van de grootte van de blauwe zone neemt het aandeel van de kortparkeerders toe (minder dan 2 uur) van 4 in de Stationsstraat tussen het station en de Sterrenlaan, tot 9 voor het stationsplein. In tweede instantie zijn we gaan kijken of er een verschil bestaat tussen de parkeerduur voor legaal en illegaal geparkeerde voertuigen. Hieruit blijkt dat de parkeerduurverdeling voor de legale parkeerplaatsen zeer goed aansluit bij de algemene verdeling, maar bij de illegale parkeerders blijken de langparkeerders minder sterk vertegenwoordigd te zijn. Dit valt te verklaren door het feit dat eerst D+A Consult 4 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

6 de legale plaatsen zo veel mogelijk worden ingenomen en er pas later illegaal geparkeerd wordt. De parkeerduurverdeling van de illegale parkeerplaatsen heeft trouwens zeer weinig invloed op de globale verdeling omdat nog geen 1 van de waargenomen voertuigen illegaal geparkeerd stond. Tot slot hebben we gekeken of de afbakening van een blauwe zone effectief wordt nageleefd. Hierbij hebben we geen rekening gehouden met voertuigen die illegaal geparkeerd stonden. Grafiek 4 - Parkeerduurverdeling voor parkeerplaatsen zonder beperking Grafiek 5 - Parkeerduurverdeling voor parkeerplaatsen met schijf 19 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < < P < < P < 24 3 < P < < P < < P < < P < < P < 42 Uit de bovenstaande grafieken kunnen we constateren dat de afbakening van de blauwe zone zeer duidelijk wordt nageleefd. Maar liefst 88 van de geparkeerde voertuigen parkeert maximum twee uur in een blauwe zone. Het aantal langparkeerders is in deze zone beperkt maar deze voertuigen nemen wel een plaats in gedurende meerdere uren. Om langparkeren (P > 12) in de blauwe zone te voorkomen moet er op een regelmatige basis politiecontroles uitgevoerd worden. Op de overige parkings parkeert minstens 5 van de voertuigen langer dan acht uur en slechts 19 van de voertuigen minder dan 6 minuten. D+A Consult 5 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

7 3. Conclusies Op basis van de gemiddelde parkeerbezetting blijkt er momenteel reeds een tekort te zijn inzake het aantal plaatsen voor langparkeerders. Dit resulteert in een belangrijk aantal illegale parkeerders waardoor voertuigen geblokkeerd worden, parkeerplaatsen moeilijker bereikbaar zijn en het zoekverkeer toeneemt. Men kan aannemen dat dit probleem nog groter is op marktdagen en op dagen waar we te maken hebben met slechtere weersomstandigheden. Dit werd ons ook bevestigd door werknemers van het station van Ternat. Bovendien krijgen we door de overbezetting van deze parkings enkel een beeld van de gerealiseerde parkeervraag maar kan de potentiële parkeervraag groter zijn. De bezettingsgraad van de parkings in de blauwe zone ligt merkelijk lager zodat hier slechts in beperkte mate sprake is van illegaal parkeren. Om de huidige problematiek aan te pakken kan op korte termijn de depotparking geherstructureerd worden zodat het aantal plaatsen verhoogd wordt. De bezetting van de langsparkeerstroken kan verhoogd worden door de parkeerplaatsen individueel af te bakenen. Van een omvorming van parkeerplaatsen in de blauwe zone naar langparkeerplaatsen kan echter geen sprake zijn. Naar de toekomst toe zal het vereiste aantal parkeerplaatsen echter verder toenemen door de uitbouw van het station van Ternat. Om te voldoen aan deze extra vraag opteert de gemeente Ternat voor de aanleg van een bijkomende parking in de bufferzone ten noorden van de spoorweg. Deze parking zou op middellange termijn gerealiseerd moeten worden. Een tweede belangrijk punt is de parkeerduurverdeling. Hieruit blijkt duidelijk dat er in de stationsomgeving sprake is van enerzijds kort parkeren (minder dan 12 minuten) en anderzijds lang parkeren (meer dan 8 uur). De langparkeerders zijn voornamelijk pendelaars die in Ternat de trein nemen, terwijl plaatsen voor kortparkeerders belangrijk zijn voor de plaatselijke handelaars en voor mensen die treinreizigers komen afhalen of afzetten. Deze kortparkeerders maken voornamelijk gebruik van de parkeerplaatsen in de blauwe zone. We zien dan ook dat de maximale parkeerduur in de blauwe zones goed gerespecteerd wordt. Om het langparkeren in de blauwe zone verder te beperken moet er op regelmatige tijdstippen gecontroleerd worden. D+A Consult 6 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat September 24

8

9 Grafiek - Parkeerbezetting in de stationsomgeving Grafiek - Parkeerduurverdeling in de stationsomgeving 36 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < D+A Consult 1 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

10 Grafiek - Parkeerbezetting van legale parkeerplaatsen Grafiek - Parkeerduurverdeling voor legale parkeerders 36 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < D+A Consult 2 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

11 Grafiek - Verhouding tussen de legale en de illegale parkeerders Grafiek - Parkeerduurverdeling voor illegale parkeerders 36 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < 48 5 D+A Consult 3 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

12 Grafiek - Parkeerbezetting voor parkeerplaatsen zonder beperking Grafiek - Parkeerduurverdeling voor parkeerplaatsen zonder beperking 19 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < D+A Consult 4 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

13 Grafiek - Parkeerbezetting voor parkeerplaatsen met schijf Grafiek - Parkeerduurverdeling voor parkeerplaatsen met schijf 8 6 < P < < P < < P < 24 3 < P < < P < < P < < P < 54 D+A Consult 5 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

14 Grafiek - Parkeerbezetting parking Stationsstraat Grafiek - Parkeerduurverdeling parking Stationsstraat 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < D+A Consult 6 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

15 Grafiek - parkeerbezetting parking depot Grafiek - Parkeerverdeling parking depot 36 < P < < P < < P < < P < < P < < P < 18 6 < P < < P < D+A Consult 7 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

16 Grafiek - Parkeerbezetting parking Stationsplein Grafiek - parkeerduurverdeling parking statinsplein 6 < P < < P < < P < < P < < P < 54 D+A Consult 8 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

17 Grafiek - Parkeerbezetting parking Lombeekweg Grafiek - Parkeerduurverdeling parking Lombeekweg 6 < P < < P < < P < D+A Consult 9 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

18 Grafiek - Parkeerbezetting parking Neerveldlaan Grafiek - Parkeerduurverdeling parking Neerveldlaan 5 3 < P < < P < 3 18 < P < < P < < P < D+A Consult 1 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

19 Grafiek - Parkeerbezetting Stationsstraat tussen de Sterrenlaan en het station Grafiek - Parkeerduurverdeling Stationsstraat tussen de Sterrenlaan en het station 3 6 < P < < P < < P < < P < < P < < P < < P < 42 D+A Consult 11 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

20 Grafiek - Parkeerbezetting Stationsstraat tussen de N285 en het station Grafiek - Parkeerduurverdeling Stationsstraat tussen de N285 en het station 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < < P < 54 D+A Consult 12 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

21 Grafiek - Parkeerbezetting parking Assesteenweg Grafiek - Parkeerduurverdeling parking Assesteenweg 6 < P < < P < < P < < P < 3 3 < P < < P < < P < 48 D+A Consult 13 Bijkomend onderzoek 2 Gemeente Ternat Juli 24

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

PARKEERPLAN GENT 2020 Deelnota buitengebieden

PARKEERPLAN GENT 2020 Deelnota buitengebieden PARKEERPLAN GENT 2020 Deelnota buitengebieden ONTWERP Opdrachtgever: Stad Gent Datum: 01-07-2014 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Gemeenteplein Sint-Denijs-Westrem 3 2.1 Situering en context 3 2.2 Parkeerregime

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Jeugdwerking 2009 Top 5 ergernissen parkeren? parkeeronderzoek parkeeronderzoek Op weekdagen Op weekdagen tijdens schoolvakantie In het weekend s nachts Betaald

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten

Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten N A Z A R E T H - E K E Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten De vraag naar parkeerplaatsen wordt bepaald door de som van alle voertuigen die in het gebied gestald moeten worden. Een bewoner

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Parkeerbeleidsplan Kortenberg Parkeerbeleidsplan Kortenberg Inleiding Inductieve werkwijze detaillering (specifiek onderzoek) visie, doelgroepen principes (planning en ontwerp) Van detaillering tot visie en principes Bij het zoeken

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim adviseurs in verkeer Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim Onderzoeksperiode: Maart, april, mei, augustus en september 2013 In opdracht van: Gemeente Teylingen Datum: 1 november 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Juni 2012 Uitgave Naam Mail : Team Kennis en Verkenning : Margreet Nuus en Remmelt Bos : mg.nuus@deventer.nl Inhoud Inleiding

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand?

Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand? Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand? Stuurgroep Masterplan Grote Markt en omgeving 11 maart 2016 Leden stuurgroep Vertegenwoordigers politieke fracties IDEE 2006 Kathleen Winne IDEE 2006 Jan Van

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 12 april 2016

Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 12 april 2016 Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 12 april 2016 Opvallende elementen in parkeerbeleid Europese steden Koen Vande Sompele, Traject VSV 12/04/2016 page 2 Overzicht parkeerbeleid en

Nadere informatie

Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 1 december 2014

Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 1 december 2014 Parkeerbeleid in al zijn facetten Mobiliteitsacademie VSV 1 december 2014 Opvallende elementen in parkeerbeleid Europese steden Vincent Meerschaert, Traject VSV 30/10/2014 page 2 Overzicht parkeerbeleid

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE Parkeren in uw buurt krijgt voorrang De Stad Gent vindt dat parkeerplaatsen in woonstraten

Nadere informatie

Supermarkten & Parkeren. APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015

Supermarkten & Parkeren. APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015 Supermarkten & Parkeren APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015 Agenda 1. Onderzoeksgegevens supermarkten en Onderzoeksgegevens supermarkten en parkeren parkeren. Het parkeerprobleem Voordelen

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 11.0572 B&W verg.. : 31 mei 2011 Commissie : ROB Onderwerp:Voorbereidingsbesluit Boschveld Cie_verg. : 21 juni 2011 Raadsverg.. : 5 juli 2011 1. Status Op grond van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Blauwe zone" In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Afdelingsmanager Parafanten Portefeuillehouder B&W Nr: Afdeling : Realisatie

Nadere informatie

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP)

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Tellingen oversteekbewegingen (in de ochtend/avondspits telkens 1 uur) AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Nazicht aanbevelingen voetgangersvademecum: 1 snelheid; 2 verkeersintensiteit; 3 zichtbaarheid

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Beter parkeren om beter te bewegen

Beter parkeren om beter te bewegen Uw mening interesseert ons! Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek om iedereen de kans te geven om het plan in te kijken en er zijn of haar mening over te geven. Beter parkeren om beter te bewegen

Nadere informatie

Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum. Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer

Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum. Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer Circulatiemaatregelen en parkeermaatregelen in Halle Centrum Koenraad Meiresonne Nancy Deschuyffeleer AGENDA 1. Circulatiemaatregelen 2. Parkeermaatregelen 3. De Beestenmarkt 4. De Parklaan 5. Flankerende

Nadere informatie

Op onze website vindt u een interactief parkeerplan die u helpt zoeken naar de geschikte parkeerplaats. Min v/d Peereboomlaan.

Op onze website vindt u een interactief parkeerplan die u helpt zoeken naar de geschikte parkeerplaats. Min v/d Peereboomlaan. Op straat parkeren in Kortrijk PARKO is het stedelijk Parkeerbedrijf Kortrijk. Parkeerruimte is schaars geworden door het veelvuldig gebruik van de wagen. Het is de taak van Parko de beschikbare plaatsen

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: 23 juni 2015 Bekendmaking via website: 07 juli 2015

Nadere informatie

Tel. steller: 024-329 92 08

Tel. steller: 024-329 92 08 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 5 maart 2013 inzake Experiment Parkeerschijfzone Van: Het college van B&W van 5 maart 2013 Doel: Toelichting: Opinie vormen Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen.

2. Doelstelling: Het oplossen op korte en langere termijn van de parkeerproblemen. Bovenveen Wijkbeschrijving: De wijk Bovenveen grenst aan de Voorburgse wijken Essesteijn, Voorburg Midden-Oud, Voorburg Noord en aan de Haagse wijk Bezuidenhout. Met name in de laatste drie genoemde wijken

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Ed Graumans Adviesbureau Met Graumans Leon Lurvink Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Gemeente Oud-Beijerland, adviseur

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 (treedt in werking op 1 november 2016) Bekendgemaakt

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Voorburg Midden en Oud

Voorburg Midden en Oud Voorburg Midden en Oud Wijkbeschrijving: Oud en Midden Voorburg wordt aan de westelijke kant begrensd door het NS station Voorburg, de Utrechtse Baan en de Laan van Nieuw Oost Einde (NOE). De Vliet vormt

Nadere informatie

Parkeren: broodnodig?!

Parkeren: broodnodig?! Parkeren: broodnodig?! Maatregelen parkeerorganisatie Dirk Engels Sven Maerivoet 12 april 2016 Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Openbaar domein o Privaat domein o Aanbod

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Sint-Michiels te Gent. 1

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 28 juni 2017

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

DE NIEUWE PARKEERREGELS

DE NIEUWE PARKEERREGELS DE NIEUWE PARKEERREGELS HET PARKEERBELEID IN 2017 De nieuwe parkeerbesluiten van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) werden recent bekend gemaakt. Ze zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017 in het

Nadere informatie

SLIM PARKEREN VAN A TOT Z. Met een kleine baseline erbij

SLIM PARKEREN VAN A TOT Z. Met een kleine baseline erbij SLIM PARKEREN VAN A TOT Z Met een kleine baseline erbij Voorstelling Parko agb De organisatie als structurele aanpak Uitbreiding naar regio via Interlokale Vereniging Parkeren Regio Kortrijk i.s.m. Kuurne

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum augustus kenmerk 6 De gemeente Kapelle is bezig met een bestemmingsplanherziening. Aanleiding vormt de wens om het aantal ligplaatsen

Nadere informatie