CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP)"

Transcriptie

1 CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP) Een hulpmiddel vr het pstellen van integraal veiligheidsplannen vr en dr gemeenten dr Niek Verkaik en Frank Rzenberg, OBMC Flris Faes en Michel de Vrege, CCV versie definitief Referentie Utrecht, 4 maart 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

2 VOORWOORD Checklist Integraal pagina 2/13 Gemeenten hebben de regierl p het lkaal veiligheidsbeleid. Om p een gede wijze invulling te kunnen geven aan die rl is het Integraal vr gemeenten van belang. Het IVP is namelijk het sturingsinstrument van de gemeente als het gaat m lkale veiligheid. De cncrete drvertaling van het IVP vindt plaats in een jaaruitveringsplan (JUP). De nieuwe Plitiewet (artikel 38b) en het vrstel Wet regierl gemeenten 1 gemeenten bepalen dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) delen vaststellen die de gemeente p het terrein van veiligheid nastreeft. 1.1 ONTWIKKELING CHECKLIST Het wetsvrstel regierl gemeenten benemt een aantal eisen waaraan een IVP zu meten vlden. Maar wat betekent het wetsvrstel nu cncreet vr gemeenten? Welke kwaliteitseisen wrden bijvrbeeld gesteld aan een IVP? De wetgever geeft p deze vragen geen vlledig antwrd. Het Centrum vr Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vinden het belangrijk dat er wel een antwrd kmt p de vraag welke elementen belangrijk zijn vr een kwalitatief sterk IVP en een JUP. Vr de ntwikkeling van de checklist is uitverig gebruik gemaakt van de kennis die in de veiligheidspraktijk aanwezig is. Dr middel van een enquête en het huden van interviews met (lkale en reginale) beleidsmedewerkers van gemeenten, plitie en OM en lkale plitiechefs is geprbeerd te achterhalen wat de belangrijke elementen en eisen zijn vr integrale veiligheids- en uitveringsplannen. Daarbij hebben de elementen in het vrstel Wet regierl gemeenten mede gediend als basis vr het tetsingskader. 1.2 TOEPASSING CHECKLIST Het del van deze checklist is: beleidsmedewerkers veiligheid een handig hulpmiddel te bieden bij het pstellen van een integraal veiligheidsplan (IVP) een impuls te geven aan de kwaliteit van de IVP s van Nederlandse gemeenten het IVP te psitineren als het sturingsmiddel van gemeenten p het gebied van lkale veiligheid. Met de checklist: wrden de kernelementen benemd m tt een ged IVP te kmen kunnen de aandachtspunten bij het ntwikkelen van een IVP snel wrden bepaald kunnen de mgelijke verbeterpunten bij het verder drntwikkelen van een IVP wrden geïdentificeerd. De checklist is met name bedeld vr gemeentelijke beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid (OOV) die verantwrdelijk zijn vr het (dr)ntwikkelen van een IVP. De checklist is daarbij nadrukkelijk niet bedeld als frmat, maar biedt ruimte vr lkaal maatwerk. De checklist is aanvullend p het instrument Kernbeleid Veiligheid. 1 Ontleend aan Wetsvrstel regierl gemeenten: Tweede Kamer, , nr.2. artikel 1 (

3 pagina 3/ RELATIE CHECKLIST MET KWALITEITSTOETS Naast het ntwikkelen van een checklist vr IVP s en JUP s is k een kwaliteitstets vr IVP s en JUP s ntwikkeld. De kwaliteitstets gaat een stap verder dan de checklist en heeft als del een berdeling te geven ver de kwaliteit van lkale veiligheidsplannen. De berdeling kan leiden tt verbeterpunten en aandachtspunten. De kwaliteitstets wrdt dr het CCV uitgeverd p basis van dr de gemeenten aangeleverde gegevens. In nderstaand schema is de relatie tussen deze vier prducten weergegeven. De gemeente (de medewerker OOV) is verantwrdelijk vr het pstellen van het IVP en het JUP, in samenspraak met de veiligheidspartners. Hiervr zijn twee checklists ntwikkeld. Dit dcument betreft de checklist IVP. Afgeleid van de checklist IVP is er k een kwaliteitstets IVP (evenals er vr de checklist JUP een kwaliteitstets JUP is). De kwaliteitstets wrdt gebruikt dr het CCV. 1.4 LEESWIJZER Na dit inleidende hfdstuk is in hfdstuk 2 de checklist IVP pgenmen, bestaande uit een krte inleidende tekst, checkpunten en tips. Een verzicht van alleen de checkpunten is pgenmen in hfdstuk 3.

4 INHOUDSOPGAVE Checklist Integraal pagina 4/13 1 Vrwrd Ontwikkeling checklist Tepassing checklist Relatie checklist met kwaliteitstets Leeswijzer 3 2. De de IVP-check Inleiding 2.2 Checkpunten IVP Afbakening, structuur en leesbaarheid Ttstandkming Evaluatie vrgaande peride Veiligheidsanalyse Lkale pririteiten Delen Aanpak p hfdlijnen Budget Evaluatie Cmmunicatie Overzicht checklist IVP 12

5 2 DOE DE IVP-CHECK Checklist Integraal pagina 5/ INLEIDING In dit hfdstuk is de checklist pgenmen m te kmen tt een ged IVP. Deze checklist is aanvullend p het prcesinstrument Kernbeleid Veiligheid. Het gaat in p welke wijze uw IVP tt stand is gekmen en he u de brging van de uitvering vrmgeeft. De checklist is pgebuwd rnd een algemene paragraaf die gaat ver structuur, afbakening en leesbaarheid van het IVP. Daarna wrden in afznderlijke paragrafen de nderdelen gevlgd die in een IVP in ieder geval aan de rde meten kmen. In uw IVP kan dat een alinea, een paragraaf f hfdstuk zijn. In nderstaande figuur is schematisch de pbuw van de checklist weergegeven. Figuur 1 Elk van de paragrafen die een nderdeel van de checklist behandelt, is pgebuwd uit een krte inleidende tekst, gevlgd dr checkpunten (hieraan met het betreffende nderdeel vlden) en een tips (beknpte handreikingen m tt een gede invulling van de checkpunten in het betreffende nderdeel te kmen.

6 pagina 6/ CHECKPUNTEN IVP AFBAKENING, STRUCTUUR EN LEESBAARHEID Het pstellen van een integraal veiligheidsplan kan niet znder enige afbakening en structuur. Het is daarbij belangrijk m de balans te bewaken tussen het beschrijven van nderdelen p hfdlijnen en het beschrijven van meer inhudelijke nderdelen. Verder met de inhud van het IVP tegankelijk en leesbaar zijn. Dit betekent k dat in het IVP de gemaakte keuzes wrden beschreven en nderbuwd. Dr het lezen van een IVP met bijvrbeeld duidelijk wrden waarm gekzen is vr een bepaalde pririteit en p basis van welke veiligheidscijfers. Check Afbakening, structuur en leesbaarheid Baken het bereik van het IVP ged af Geef aan vr wie het IVP is bedeld Hud bij het schrijven van het IVP rekening met de delgrep(en) Leg in het IVP lgische verbanden tussen evaluatie veiligheidsanalyse lkale pririteiten delen aanpak p hfdlijnen budget Onderbuw de in het IVP gemaakte keuzen Beperk het IVP qua mvang (aantal pagina s), passend bij de mvang en/f veiligheidsprblematiek van de gemeente Frmuleer het IVP z cncreet mgelijk Neem een verklarende wrdenlijst en/f afkrtingenlijst p Maak gebruik van de indeling naar veiligheidsvelden- en thema s vlgens Kernbeleid Veiligheid (VNG). Dit is een belangrijk hulpmiddel ter structurering van het IVP en een tets m te berdelen f er geen relevante veiligheidsthema s ver het hfd zijn gezien Bedenk vrafgaand aan het pstellen van het IVP wat het bereik is. Wrden in het IVP bijvrbeeld alle veiligheidsthema s- en activiteiten beschreven f alleen de gepririteerde? Gaat het IVP alleen ver sciale f k ver fysieke veiligheid? Over tezicht en handhaving? Over nderwerpen die k vallen in het jeugdbeleid, welzijn, WMO? Ga p basis van het gekzen bereik na welke partners bij het IVP meten wrden betrkken. Als het k m de fysieke veiligheid gaat, ligt actieve participatie van de Veiligheidsregi meer vr de hand dan als het IVP zich alleen p sciale veiligheid richt Overweeg f alles rnd veiligheid in de penbaarheid met kmen. Analyses en maatregelen rnd vitale infrastructuur kunnen beter elders een plek krijgen Bedenk vrafgaand aan het pstellen van het IVP wie de delgrep is. Het IVP zal in de meeste gemeenten bedeld zijn vr de eigen rganisatie, veiligheidspartners en gemeenteraad. Maak afhankelijk van de gekzen delgrep het IVP visueel aantrekkelijk dr gebruik te maken van ft s en verzichtelijke tabellen en grafieken Vermijd veelvuldig gebruik van jargn, wllig en verhullend taalgebruik Vermijd een verdaad aan infrmatie: he cncreter, he beter

7 pagina 7/ TOTSTANDKOMING Een IVP kan pas integraal wrden genemd als het kan rekenen p breed draagvlak van de betrkken lkale veiligheidspartners. Het is wenselijk dat veiligheidspartners betrkken zijn bij het pstellen en bij de uitvering van het IVP. Check Ttstandkming Neem in het IVP een beknpt nderdeel p waarin de ttstandkming van het IVP wrdt beschreven Neem in het IVP p he plitie en OM bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p welke andere veiligheidspartners en p welke wijze zij bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p he inwners bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p he de gemeenteraad bij het pstellen van het IVP is betrkken Organiseer werksessies f discussieavnden m tt een breed gedragen IVP en daarin benemde pririteiten te kmen. Laat in het prces m te kmen tt het IVP de wrdverders veiligheid vanuit de gemeenteraad zich na de veiligheidsanalyse uitspreken ver de pririteiten vr het IVP (bijvrbeeld in een cmmissievergadering f ad hc werkgrep) Raadpleeg vr het inrichten van het prject m tt een IVP te kmen Kernbeleid Veiligheid EVALUATIE VOORGAANDE PERIODE Vrafgaand aan het pstellen van een nieuw IVP is het ged m eerst het huidige veiligheidsbeleid te evalueren. Wat gaat er ged, wat kan er beter? De evaluatie biedt inzicht in de aspecten van het veiligheidsbeleid waar het IVP mgelijk meer f minder aandacht zu meten schenken. Daarbij kan het gaan m inhudelijke aspecten van veiligheid (jngerenverlast, wninginbraken e.d.), maar k m de wijze waarp delen zijn gesteld, afspraken met veiligheidspartners zijn gemaakt en he rllen zijn verdeeld (effectevaluatie en prcesevaluatie). De evaluatie van de vrgaande peride maakt daarmee nderdeel uit van de plan-d-check-act-cyclus van het IVP: de check p het huidige beleid, leidt tt actie en planning met betrekking tt het tekmstige beleid. Check Evaluatie Neem in het IVP een nderdeel evaluatie p Benem de psitieve punten van het huidige veiligheidsbeleid Benem de verbeterpunten van het huidige veiligheidsbeleid Betrek veiligheidspartners bij de evaluatie van het huidige veiligheidsbeleid Maak bij de evaluatie gebruik van de nderdelen evaluatie uit de JUP s uit het bestaande IVP (indien van tepassing) Ga na wat de bestaande maatregelen/acties zijn en f ze werken/gewerkt hebben. Wat was effectief?

8 pagina 8/ VEILIGHEIDSANALYSE Het analyseren van de huidige lkale veiligheidssituatie vrmt de basis vr een ged nderbuwd IVP. Dr gebruik te maken van veiligheidscijfers en de kennis van veiligheidspartners wrdt inzicht verkregen in de lkale veiligheidsprblemen. Vervlgens kan p basis van de uitgeverde veiligheidsanalyse gepririteerd wrden en daar waar ndig beleid wrden aangepast. Check Veiligheidsanalyse Neem in het IVP een nderdeel lkale veiligheidsanalyse p Benem welke gegevensbrnnen zijn gebruikt Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van bjectieve cijfermatige gegevens van de plitie/om en de gemeente Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van gegevens ver subjectieve veiligheid, zals de integrale veiligheidsmnitr f een eigen enquête nder inwners Benem in het IVP het het verhaal achter de cijfers Benem in het IVP de dminante trends vanuit het cijfermateriaal Beperk het aantal verschillende databrnnen en geef aan waarm andere brnnen niet zijn gebruikt, bijvrbeeld dr verschil in meetmethde. Als vrbeeld: de AD-Misdaadmeter geeft een veiligheidsbeeld van gemeenten, maar kent een andere systematiek dan de plitiecijfers. Bereik met de verschillende partners vereenstemming ver het gebruik van dezelfde brninfrmatie. Bespreek met de veiligheidspartners het cijfermateriaal m ged zicht te krijgen p trends Pieken en dalen in cijfers vragen m een nadere analyse: er kan iets bijznders aan de hand zijn waardr een vertekening van het werkelijke veiligheidsbeeld ntstaat. Vrbeeld: een landelijk hfdkantr dat p één plek aangifte det van vernielingen. Hiervr is verleg met de veiligheidspartners essentieel Vergelijk de veiligheidscijfers met andere gemeenten in de regi met inachtneming van demgrafische verschillen Maak gebruik van de kennis in de wijk dr in gesprek te gaan met inwners Wees alert bij het gebruik van bestaande (landelijke) kwantitatieve nderzeken en/f andere kwantitatieve gegevens die iets kunnen zeggen ver de risic s in een gemeente. Plaats deze cijfers in hun lkale cntext: Zijn de landelijke data van tepassing p uw verzrgingsgebied? Zijn ze dus relevant? Maak vr het uitveren van een veiligheidsanalyse gebruik van het CCV-instrument veiligheidsanalyse Maak vr het uitveren van een subjectieve veiligheidsanalyse gebruik van het CCV-instrument veiligheidsbeleving

9 pagina 9/ LOKALE PRIORITEITEN Op basis van de evaluatie en de veiligheidsanalyse wrden lkale pririteiten en daaraan gekppelde delstellingen benemd. Dr het stellen van pririteiten wrdt duidelijk welke veiligheidsprblemen de gemeente de kmende jaren aan wil pakken. Daarnaast wrden de lkale pririteiten besprken in de driehek (plitie, OM en gemeente) en dienen zij als basis vr de pririteitstelling in het reginale beleidsplan van de territriale eenheid van de Natinale Plitie (art. 39 lid 1 Plitiewet 2012). Check Lkale pririteiten Neem in het IVP een nderdeel lkale pririteiten p Laat de lkale pririteiten lgisch vlgen uit de evaluatie en de veiligheidsanalyse Onderbuw de keuze vr de lkale pririteiten Geef in het IVP aan he de lkale pririteiten samenhangen met de landelijke en reginale veiligheidspririteiten Beperk het aantal lkale pririteiten (3 tt 5) Stem de pririteiten af met de gemeentelijke visie p veiligheid, zals verwrd in het cllegeprgramma/calitieakkrd Let p de breedte van een pririteit. Fysieke veiligheid is bijvrbeeld een cntainerbegrip Organiseer (al dan niet wijkgericht) een bijeenkmst met gemeenteraad, inwners en lkale veiligheidspartners vrafgaand aan de pririteitsstelling Hud rekening met de lkale pririteiten van de buurgemeenten, zeker als deze nder dezelfde basiseenheid en/f district van de plitie vallen Hud rekening met de wisselwerking tussen de lkale pririteiten van uw gemeente en de andere gemeenten in het werkgebied van de plitie-eenheid waar uw gemeente nder valt en het reginale veiligheidsplan van die plitie-eenheid. He scherper uw pririteitstelling en/f gemeenschappelijke pririteitstelling van gemeenten des te grter de kans dat daar in het reginaal veiligheidsplan van de plitie rekening mee wrdt gehuden Bedenk dat beter twee lkale pririteiten kunnen wrden gesteld die effectief dr de gemeente met de veiligheidspartners kunnen wrden pgepakt dan zes f meer pririteiten die half f niet wrden pgepakt DOELEN Aan de lkale pririteiten wrden delstellingen gekppeld, die helder en afrekenbaar (bijvrbeeld SMART) wrden gefrmuleerd. Check Neem in het IVP een nderdeel delen p Kppel heldere en afrekenbare (bijvrbeeld SMART) delstellingen aan de lkale pririteiten Benem de delstellingen in het IVP p hfdlijnen Maak nderscheid tussen een veiligheidsdel en de middelen m het betreffende del te bereiken. Buurttezicht bijvrbeeld is een middel en geen del. Het beperken van jeugdverlast is wel een del waarbij buurttezicht als middel kan dienen. SMART: Het binnen twee jaar beperken van jeugdverlast dr het terugdringen van het aantal verlastmeldingen tt het niveau van 2008 met de inzet van Buurttezicht Beperk de uitwerking van de delstellingen in het IVP tt glbaal/strategisch niveau Hud bij frmuleren van delstellingen rekening met de beschikbare cntrle- en meetinstrumenten Werk de delstellingen cncreet uit in het JUP

10 pagina 10/ AANPAK OP HOOFDLIJNEN Na het vaststellen van de pririteiten en daaraan gekppelde delstellingen is het zaak m deze met de veiligheidspartners te vertalen in een aanpak p hfdlijnen: wie det wat? De verantwrdelijken vr het uitveren van de acties in de aanpak wrden daarbij benemd. Uit het IVP met blijken wie de regie vert in de uitvering van de aanpak en het bereiken van de gestelde delen. Check Aanpak p hfdlijnen Neem in het IVP een nderdeel Aanpak p hfdlijnen met een vertaling van de pririteiten/delstellingen in acties p Benem in het activiteitenverzicht de verantwrdelijke veiligheidspartners vr de uitvering van de acties (waar mgelijk wijkgericht) Kppel aan het activiteitenverzicht een realistische glbale planning Maak gebruik van bewezen aanpakken dr andere (regi)gemeenten en/f nderzek en maak daarmee de acties evidence based (gd practices) Hud veiligheidspartners betrkken bij het uitveren van de veiligheidsanalyse en het stellen van pririteiten en delen. Z wrdt vrkmen dat zij verrast wrden dr een tebedeelde verantwrdelijkheid Werk reginaal samen m effectiever werk te kunnen maken van lkale pririteiten en m gemeentegrensverschrijdende prblematiek aan te kunnen pakken BUDGET In de uitvering van de verschillende acties is het van belang dat er budget beschikbaar is. In het IVP met dit budget wrden weergegeven en tegewezen aan de verantwrdelijken vr de uitvering. Check Budget Neem in het IVP een nderdeel Budget p Kppel het beschikbare budget z veel mgelijk aan de pririteiten/delen/activiteiten Stel de vraag f het eigen beschikbare budget en de inzet van budget van andere veiligheidspartners tereikend is m de acties uit te veren Vermijd het tedelen urencapaciteit aan de activiteiten zals genemd in het IVP; dit leidt vaak tt schijnzekerheid

11 pagina 11/ EVALUATIE Het IVP is een beleidsdcument. Om te vrkmen dat het bij papier blijft zal meten wrden gezrgd dat het IVP k tt uitvering kmt. De gemeente als regieverder p veiligheid heeft hierbij een belangrijke cördinerende en aanjagende rl. Het gaat dan m het IVP als geheel (de cyclus van een vierjaarlijks IVP met jaarlijkse cncrete JUP s gericht p de uitvering), maar k het bewaken dat de aanpak p hfdlijnen wrdt uitgeverd. Check Neem in het IVP een nderdeel Evaluatie p Ver peridiek verleg met de veiligheidspartners ver de uitvering van het huidige veiligheidsbeleid Maak gebruik van mnitring ten beheve van de verantwrding en de berdeling van de inzet van middelen: welke acties hebben effect en welke niet? Plan tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie in Stel vast p welke mmenten er wrdt teruggekppeld, bijv. per kwartaal en jaarlijks Stel vast aan wie wrdt teruggekppeld, bijv. samenwerkingspartners, budgethuder, bestuurders, gemeenteraad Bepaal f tegelijkertijd naar meerdere niveaus wrdt teruggekppeld Bepaal welke gegevens wrden teruggekppeld Maak een betrekkelijk eenvudig standaardfrmat vr peridieke terugkppeling COMMUNICATIE Het is wenselijk dat de verschillende veiligheidspartners dr gerichte cmmunicatie p de hgte wrden gesteld van de inhud van het IVP (bijvrbeeld de vastgestelde pririteiten). Check Cmmunicatie Neem een nderdeel in het IVP p waarin wrdt aangegeven he de cmmunicatie ver het IVP wrdt vrmgegeven gedurende de lptijd van het plan Besteed in het IVP specifiek aandacht he de veiligheidspartners dr middel van cmmunicatie p de hgte wrden gebracht van de pririteiten in het IVP Maak aan inwners kenbaar wat de veiligheidspririteiten zijn. Dat kan via de reguliere kanalen f bijvrbeeld via een tegankelijk geschreven veiligheidskrant waarin k de veiligheidspartners zich kunnen presenteren Beperk de cmmunicatie niet tt het vaststellen van het IVP, maar verwijs k p andere mmenten (bijvrbeeld behaalde successen) naar het IVP Vergeet k intern in de eigen gemeentelijke rganisatie de cmmunicatie ver het IVP niet

12 pagina 12/13 3 OVERZICHT CHECKLIST IVP 1. Afbakening, structuur en leesbaarheid Baken het bereik van het IVP ged af Geef aan vr wie het IVP is bedeld Hud bij het schrijven van het IVP rekening met de delgrep(en) Leg in het IVP lgische verbanden tussen evaluatie veiligheidsanalyse lkale pririteiten delen aanpak p hfdlijnen budget Onderbuw de in het IVP gemaakte keuzen Beperk het IVP qua mvang (aantal pagina s), passend bij de mvang en/f veiligheidsprblematiek van de gemeente Frmuleer het IVP z cncreet mgelijk Neem een verklarende wrdenlijst en/f afkrtingenlijst p 2. Ttstandkming Neem in het IVP een beknpt nderdeel p waarin de ttstandkming van het IVP wrdt beschreven Neem in het IVP p he plitie en OM bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p welke andere veiligheidspartners en p welke wijze zij bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p he inwners bij het pstellen van het IVP zijn betrkken Neem in het IVP p he de gemeenteraad bij het pstellen van het IVP is betrkken 3. Evaluatie vrgaande peride Neem in het IVP een nderdeel evaluatie vrgaande peride p Benem de psitieve punten van het huidige veiligheidsbeleid Benem de verbeterpunten van het huidige veiligheidsbeleid 4. Veiligheidsanalyse Neem in het IVP een nderdeel lkale veiligheidsanalyse p Benem welke gegevensbrnnen zijn gebruikt Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van bjectieve cijfermatige gegevens van de plitie/om en de gemeente Maak in de veiligheidsanalyse gebruik van gegevens ver subjectieve veiligheid, zals de integrale veiligheidsmnitr f een eigen enquête nder inwners Benem in het IVP het het verhaal achter de cijfers Benem in het IVP de dminante trends vanuit het cijfermateriaal 5. Lkale pririteiten Neem in het IVP een nderdeel lkale pririteiten p Laat de lkale pririteiten lgisch vlgen uit de evaluatie en de veiligheidsanalyse Onderbuw de keuze vr de lkale pririteiten Geef in het IVP aan he de lkale pririteiten samenhangen met de landelijke en reginale veiligheidspririteiten Beperk het aantal lkale pririteiten (3 tt 5)

13 pagina 13/13 6. Delen Neem in het IVP een nderdeel delen p Kppel heldere en afrekenbare (bijvrbeeld SMART) delstellingen aan de lkale pririteiten Benem de delstellingen in het IVP p hfdlijnen 7. Aanpak p hfdlijnen Neem in het IVP een nderdeel Aanpak p hfdlijnen met een vertaling van de pririteiten/delstellingen in acties p Benem in het activiteitenverzicht de verantwrdelijke veiligheidspartners vr de uitvering van de acties (waar mgelijk wijkgericht) Kppel aan het activiteitenverzicht een realistische glbale planning 8. Budget Neem in het IVP een nderdeel Budget p Kppel het beschikbare budget z veel mgelijk aan de pririteiten/delen/activiteiten 9. Evaluatie Neem in het IVP een nderdeel Evaluatie p Ver peridiek verleg met de veiligheidspartners ver de uitvering van het huidige veiligheidsbeleid Maak gebruik van mnitring ten beheve van de verantwrding en de berdeling van de inzet van middelen: welke acties hebben effect en welke niet? 10. Cmmunicatie Neem een nderdeel in het IVP p waarin wrdt aangegeven he de cmmunicatie ver het IVP wrdt vrmgegeven gedurende de lptijd van het plan Besteed in het IVP specifiek aandacht he de veiligheidspartners dr middel van cmmunicatie p de hgte wrden gebracht van de pririteiten in het IVP

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists Verbetering begeleiding p de werkplek Checklists Rapprtage Equal 2004, Cnnectins, delstelling 4.1 Delstelling 4.1 van het prject Equal 2004 luidt: Het ndersteunen van werkgevers bij het bieden van een

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops Bijzndere Richtlijn Keuringen nline webshps Telichting tetsing Keuringsraad t.b.v. nline webshps De Keuringsraad hanteert een aangepast tetsingssysteem t.b.v. nline webshps gezien de grtte (aantal prducten)

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vaststelling en screening van examens

Vaststelling en screening van examens Vaststelling en screening van examens Bijlage bij de presentatie vr het Servicepunt examinering mb, 21 maart 2014 Jan Adema, tetsdeskundig adviseur RCEC/ Cit 1 Inhud Vaststelling in perspectief... 3 Wat

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie