Rapport Risicoanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Risicoanalyse"

Transcriptie

1 Rapport Risicoanalyse Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Kunst- en Antiekzaken (OVKA) Plaats Groningen Datum Opdrachtgever J. Bakker Opgesteld door M. Jansen (studentnummer)

2 OVKA versie d.d Inleiding OVKA Aanleiding risicoanalyse Onderwerp van de risicoanalyse Gehanteerde werkwijze Opbouw van het rapport Beschrijving risicobeleid Beleid, visie en missie Algemene organisatiedoelen Risicohouding Risicodoelen Risicostrategie Risicoinventarisatie en -analyse Maatregelen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlagen A Literatuurlijst B Gebruikte bronnen C Risicoregister

3 1 Inleiding 1.1 OVKA Voor u ligt het rapport Risicoanalyse. OVKA is een onderlinge verzekering, zonder winstoogmerk, voor kunst- en antiekzaken. OVKA is een fictieve verzekeraar. Deze casus is ontstaan uit praktijkervaring bij verschillende verzekeraars in combinatie met de nodige fantasie. OVKA biedt de volgende verzekeringen aan: - Handelsvoorraadverzekering. Deze verzekering dekt alle soorten schade aan en diefstal van de handelsvoorraad. - Opstalverzekering (ook wel brandverzekering). Deze verzekering zorgt voor dekking tegen brandschade. - Inventarisverzekering. Deze verzekering dekt alle soorten schade aan en diefstal van de bedrijfsinventaris. Kernactiviteiten van OVKA zijn het afsluiten van verzekeringen, het geven van beveiligingsadviezen en het afhandelen van schades. Ondersteunende processen zijn financiële administratie, systeembeheer, beleggen en compliance. Compliance is het voldoen aan in- en externe regelgeving. De inkomsten bestaan uit premies, opbrengst beleggingen en overige inkomsten. De uitgaven bestaan uit exploitatiekosten, herverzekeringspremie, uitbetaalde schades en overige kosten. Het bestuur bestaat uit vier leden en bepaalt het beleid. Een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen OVKA en bestaat uit leden van de Onderlinge. Je wordt lid als je een verzekering hebt afgesloten. De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening vast en accordeert de winstbestemming De directeur bereidt het beleid mede voor en zorgt voor uitvoering. Het personeelsbestand bestaat uit: - 1 directeur - 1 buitendienstmedewerker/schaderegelaar - 4 binnendienstmedewerkers - 1 administrateur - 1 systeembeheerder. De buitendienstmedewerker handelt kleine schades af. Alle schades boven worden gedaan door een extern bureau. OVKA heeft de ondersteunende processen, met uitzondering van het financiële proces en systeembeheer, uitbesteed. De organisatie maakt gebruik van het softwaresysteem Oase. Dit is een beproefd systeem met een grote groep gebruikers. 1.2 Aanleiding risicoanalyse Dit rapport is een hulpmiddel voor adequate risicobeheersing. De grootte van een risico kan worden gedefinieerd als de kans dat het zich voordoet maal het gevolg als het zich voordoet. Risico's vormen een bedreiging voor de doelstellingen van de organisatie. Adequaat risicomanagement kan ervoor zorgen dat de kans op deze risico's en/of de impact ervan, geminimaliseerd wordt. Het is hiervoor noodzakelijk de risico's in kaart te brengen en te analyseren, zodat vervolgens passende maatregelen genomen kunnen worden. 3

4 1.3 Onderwerp van de risicoanalyse De risicoanalyse heeft betrekking op alle bedrijfsprocessen. Deze staan beschreven in het Handboek Administratieve Organisatie. 1.4 Gehanteerde werkwijze Onderstaand stappenplan is gebruikt. Er is gekozen voor het stappenplan van Marco Gerritsma en Roel Grit. Dit stappenplan staat beschreven in het boek Zo maak je een risicoanalyse (september 2009). - Stap 1: Voorbereiding In de eerste stap is het onderwerp van de risicoanalyse bepaald en wie erbij betrokken zijn. De directeur en het bestuur hebben de risicoanalyse uitgevoerd voor alle bedrijfsprocessen. Voor sommige risico's is navraag gedaan bij medewerkers. - Stap 2: Bepaal het risicobeleid Het risicobeleid is vastgesteld. De organisatie hanteert een behoudend risicobeleid. - Stap 3: Inventariseer huidige situatie Doelstellingen staan in het strategisch beleidsplan en de onderliggende plannen zoals het complianceplan en beleggingsplan. Per doelstelling zijn risico's benoemd die het behalen van deze doelstelling bedreigen. Vervolgens is geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om risico's te beperken. - Stap 4: Analyseer huidige situatie Doel van het analyseren van risico's is het bepalen van de rangorde van de risico's, waardoor duidelijk wordt welke risico's de meeste aandacht vereisen. De grootte van een risico wordt bepaald door de kans te vermenigvuldigen met de impact (het gevolg). Er is gekozen voor een kwantitatieve analyse met behulp van kans- en gevolgklassen en risicofactoren. - Stap 5: Formuleer maatregelen Per risico zijn de genomen maatregelen geëvalueerd en is nagegaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De kosten en baten van aanvullende maatregelen zijn bepaald. - Stap 6: Stel het rapport Risicoanalyse op Het rapport Risicoanalyse is opgesteld aan de hand van de checklist die hoort bij het boek Zo maak je een risicoanalyse. Een belangrijk onderdeel van het rapport is het risicoregister. Doel van het analyseren van risico's is het bepalen van de rangorde van de risico's. Hiervoor zijn verschillende methoden. - Kwantitatief in risicobedragen: de onderlinge vergelijking van risico's in geldbedragen per jaar. - Kwantitatief met risicofactoren: de onderlinge vergelijking van risico's gaat met behulp van kansklassen, gevolgklassen en risicofactoren. - Sommige risico's laten zich zeer lastig uitdrukken in getallen of geldbedragen en lenen zich eigenlijk alleen voor een kwalitatieve inschatting. Bij de kwantitatieve methoden geldt de formule: Risico = Kans Gevolg Er is gekozen voor een kwantitatieve analyse met behulp van kans- en gevolgklassen en risicofactoren. Dit is gedaan omdat de exacte bedragen en kansen niet te bepalen zijn, maar we wel een zo accuraat mogelijke schatting willen maken van de risico's. 4

5 Kansklassen Kans- Kans in Omschrijving Toelichting score % 1 10% minder dan of 1 keer per 10 jaar Zeer onwaarschijnlijk 2 30% 1 keer per 5-10 jaar Onwaarschijnlijk 3 50% 1 keer per 2-5 jaar Waarschijnlijk 4 70% 1 keer per 1-2 jaar Mogelijk 5 90% 1 keer of meer per jaar Vrijwel zeker Gevolgklassen Gevolg is de maximale schade die ontstaat als het risico zich voordoet. De bepaling van de gevolgklassen is afhankelijk van de organisatie. Er is gekozen voor de volgende gevolgklassen. Gevolg- Schade score 1 Schade < < Schade < < Schade < < Schade < Schade > Toelichting: - Een schade lager dan heeft een beperkte impact op de organisatie. - Een schade groter dan zorgt ervoor dat er verlies wordt geleden (als uitgangspunt is hierbij genomen het begrote resultaat voor 2009). - Een schade groter dan zorgt ervoor dat het eigen vermogen volledig verdwijnt (het eigen vermogen per 31 december 2008 is ). 1.5 Opbouw van het rapport Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de kaders en achtergronden van dit rapport. Het tweede hoofdstuk geeft een beschrijving van de organisatie. Zaken die aan de orde komen, zijn onder andere visie, missie, doelen en strategie op het gebied van risicobeheersing. Hoofdstuk 3 bevat de inventarisatie en analyse van de risico's. Op basis hiervan worden maatregelen geformuleerd in hoofdstuk 4. In het laatste hoofdstuk volgen conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de risicoanalyse en een planning voor het vervolg. 5

6 2 Beschrijving risicobeleid 2.1 Beleid, visie en missie Het risicobeleid is onderdeel van het algemene beleid van een organisatie en wordt daarvan afgeleid. Het algemene beleid staat beschreven in het strategisch beleidsplan. Het beleid bevat de organisatiedoelstellingen en de strategie om deze doelstellingen te behalen. Het risicobeleid is leidraad voor hoe wij met risico's willen omgaan en de mate van bereidheid om risico's te aanvaarden. 2.2 Algemene organisatiedoelen De algemene organisatiedoelen staan beschreven in het strategisch beleidsplan en in onderliggende plannen zoals het beleggingsbeleidsplan. 2.3 Risicohouding Uit missie en aard van de organisatie (waaronder: geen winstoogmerk) kan afgeleid worden dat de houding ten opzichte van risico's van nature behoudend is. 2.4 Risicodoelen Ons risicobeleid is behoudend. Wij hebben geen winstoogmerk en wij nemen geen onverantwoorde risico's. Belangrijke risicodoelen zijn onder andere: - Wij willen onze risico's kennen en in voldoende mate beheersen tegen acceptabele kosten. - Wij streven naar een gezonde verzekeringsportefeuille. - Wij streven naar een passend rendement op beleggingen bij een zeer defensief beleggingsbeleid. 2.5 Risicostrategie - Wij nemen alleen risico's in portefeuille die voldoen aan ons acceptatiebeleid. - Wij kopen herverzekering in voor risico's die wij niet zelf willen of kunnen dragen. - Er worden alleen bedrijfsprocessen uitbesteed als er waarborgen van de leverancier zijn dat het proces op beheerste wijze wordt uitgevoerd. - Het beleggingsbeleid is defensief. Dit beleid is vastgelegd in het beleggingsbeleidsplan. 6

7 3 Risicoinventarisatie en -analyse De risicoanalyse is conform de beschreven werkwijze uitgevoerd. De doelstellingen zijn gerangschikt per proces. Per doelstelling zijn de risico's benoemd. Tijdens de analysefase is per risico de kans maal impact bepaald (zogenoemde brutorisicoscore). Per risico is geïnventariseerd welke maatregelen al zijn genomen om dit risico te beperken. Vervolgens is de risicoscore berekend ná toepassing van de genomen maatregelen (zogenoemde nettorisicoscore). De uitkomsten van de risicoanalyse staan in het risicoregister (zie hoofdstuk Bijlagen). Een voorbeeld Strategische doelstellingen (directieniveau) Risico Streven naar continuïteit Extreme storm en andere extreme gebeurtenissen Maatregelen Herverzekeringscontract Brutorisico Nettorisico OVKA heeft als doelstelling streven naar continuïteit. Een van de risico's die deze doelstelling bedreigt, is een extreme gebeurtenis zoals een grote storm. Een grote storm doet zich gemiddeld eens in de tien jaar voor. De kansscore is dus 1. De maximale schade van een dergelijke gebeurtenis is hoger dan Vandaar een gevolgscore 5. De risicoscore (het brutorisico) is 1 5 = 5. Een maatregel om dit risico te beperken is het afsluiten van een herverzekeringscontract. Hiermee wordt de kans niet kleiner (die blijft 1), maar de impact wel (deze wordt 2). De risicoscore na genomen maatregelen (het nettorisico) is 1 2 = 2. Er zijn acht risico's die een schade kunnen veroorzaken van meer dan Hieronder staat een overzicht, met de belangrijkste risico's en de genomen maatregelen. Risico Extreme gebeurtenissen zoals een extreme storm Diverse schaden in combinatie met faillissement herverzekeraar Explosieve toename van het aantal schades als gevolg van bijvoorbeeld overvallen Cumulatierisico schade Uitbesteding die niet voldoet Maatregelen Hercontract Hercontract Ga na wat de rating is van herverzekeraar en beoordeel deze Ga na wie de herverzekeraars van herverzekeraar zijn en welke rating zij hebben Hercontract Hercontract en bij acceptatie individuele post wordt gecontroleerd of er sprake kan zijn van cumulatierisico Er is een risicoanalyse opgesteld voor elk uitbesteed proces Er is met leveranciers een contract en Service Level Agreement afgesloten Leveringsprestaties worden gemonitord 7

8 Risico Niet voldoen aan wet- en regelgeving waardoor de toezichthouder de vergunning intrekt Plegen van financiële fraude o.a. onjuiste uitkering doen Niet naleven acceptatiebeleid Maatregelen Complianceplan, Compliance Officer en auditplan Factuurcontrole, vierogenprincipe bij betalingsverkeer Deskundige medewerkers en stel een preventieplan op Leg het huidige acceptatiebeleid schriftelijk vast 8

9 4 Maatregelen De volgende aanvullende maatregelen zijn geformuleerd. Actie Wie? Wanneer? Bedrag Toelichting Stel een marketingplan op Directeur Directeur stelt in samenwerking met medewerkers dit plan op. Geschatte tijdsbesteding is 80 uur Stel een onderhoudsplan (is onderdeel van marketingplan) op en zorg voor indexatie van verzekeringen Geef een opdracht aan een stagiair voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek Stel een preventieplan op Leg het huidige acceptatiebeleid schriftelijk vast Geef een opdracht aan extern bureau voor het laten uitvoeren van een nulmeting op gebied van wet- en regelgeving Zorg voor periodieke managementrapportage inzake beleggingsresultaten en laat de portefeuille beoordelen door een onafhankelijke vermogensbeheerder Zorg voor evaluatie werkprocessen op efficiëntie en effectiviteit en bepaal normen voor processen Geef een opdracht aan extern bureau voor het laten opstellen van een scholingsplan Directeur Directeur Onderhoudsplan is onderdeel van marketingplan Geschatte tijdsbesteding begeleiding student is 40 uur Directeur Directeur stelt in samenwerking met medewerkers dit plan op. Geschatte tijdsbesteding is 60 uur Bestuur Er zijn diverse offertes opgevraagd Directeur Directeur Directeur Geschatte tijdsbesteding is 16 uur De geschatte tijdsbesteding is 60 uur Er zijn diverse offertes opgevraagd 9

10 Actie Wie? Wanneer? Bedrag Toelichting Geef opdracht aan een stagiair voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe doelgroepen (ambtelijke creatieve bedrijven zoals pottenbakkers, meubelmakers) Er is opdracht gegeven voor een stageplusopdracht. De student wordt intensief begeleidt door een docent. De hogeschool staat garant voor een kwalitatief goed onderzoek 10

11 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Er zijn acht risico's die een schade kunnen veroorzaken van meer dan Het risico met de hoogste brutorisicoscore is een aanzienlijk verlies van marktaandeel als gevolg van hevige concurrentie. Voor een groot aantal risico's geldt dat de nettorisicoscore gelijk is aan de brutorisicoscore. Hiervoor kunnen feitelijk twee verklaringen zijn: de genomen maatregelen hebben geen effect gehad of de maatregelen hebben wel effect gehad, maar de nieuwe situatie valt nog steeds binnen dezelfde kans- en gevolgklassen. 5.2 Aanbevelingen Directie moet bewaken dat maatregelen worden uitgevoerd. Directie benoemt de maatregelen die worden getoetst door de externe auditor. Directie bepaalt of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Directie evalueert jaarlijks de uitgevoerde risicoanalyse en beoordeelt of risicomanagement efficiënt en effectief is toegepast. 11

12 Bijlagen A Literatuurlijst Grit, R. & Gerritsma, M. Zo maak je een risicoanalyse. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Dit boek verschijnt in B Gebruikte bronnen - strategisch beleidsplan - beleggingsbeleidsplan - begroting C Risicoregister Legenda Proces: Al = Algemeen Bp = Beheer van processen Cm = Commercieel Co = Compliance Fi = Financieel In = Inkoop Ip = Interne processen IT = ICT Pe = Personeel Vz = Verzekeren Brutorisico Nettorisico Proces Al Doelstellingen Streven naar continuïteit Risico Extreme gebeurtenissen zoals een extreme storm Maatregelen Hercontract Al Streven naar continuïteit Diverse schades in combinatie met faillissement herverzekeraar Hercontract Aanvullende maatregelen: ga na wat de rating is van herverzekeraar en beoordeel deze en ga na wie de herverzekeraars van herverzekeraar zijn en welke rating zij hebben

13 Proces Al Al A1 A1 Cm Brutorisico Nettorisico Doelstellingen Streven naar continuïteit Streven naar continuïteit Streven naar continuïteit Streven naar continuïteit Streven naar groei Risico Maatregelen Explosieve toename van Hercontract het aantal schades als gevolg van bijvoorbeeld overvallen Cumulatierisico schade Hercontract Ga bij acceptatie van een individuele post na of er sprake kan zijn van cumulatierisico Onvoldoende beschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem, nodig voor de continuïteit van (kritische) bedrijfsprocessen Uitbesteding die niet voldoet Verlies van marktaandeel als gevolg van hevige concurrentie Er is een contract en een Service Level Agreement afgesloten Leveringsprestaties worden beoordeeld en indien nodig wordt actie ondernomen Er is een aparte risicoanalyse uitgevoerd voor elk proces dat uitbesteed is Er is een contract en een Service Level Agreement afgesloten Leveringsprestaties worden beoordeeld en indien nodig wordt actie ondernomen Er is een strategisch beleidsplan opgesteld Acties van concurrenten worden gemonitord en indien nodig wordt hierop gereageerd Aanvullende maatregelen zijn: stel een marketingplan op (inclusief onderhoudsplan)

14 Brutorisico Nettorisico Proces Cm Co Co Doelstellingen Zorgen voor klanttevredenheid Voldoen aan wet- en regelgeving Medewerkers handelen integer Risico Klant is ontevreden over dienstverlening en zegt verzekeringen op waardoor het royementspercentage hoger ligt dan de gestelde norm Niet voldoen aan wet- en regelgeving waardoor de toezichthouder de vergunning intrekt Reputatieschade door niet integer handelen van een medewerker Maatregelen en geef opdracht aan een stagiair voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe doelgroepen (ambtelijke creatieve bedrijven zoals pottenbakkers, meubelmakers) Klachtenprocedure Aanvullende maatregel is, geef een opdracht aan een stagiair voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek Complianceplan is opgesteld Externe Compliance Officer is aangesteld Auditplan is opgesteld Externe auditor moet nog benoemd worden Complianceplan is opgesteld Compliance wordt in de toekomst een vast agendapunt van het werkoverleg Aanvullende maatregel: geef een opdracht aan extern bureau voor het laten uitvoeren van een nulmeting op gebied van weten regelgeving 14

15 Proces Fi Ip Pe Pe Vz Fi Brutorisico Nettorisico Doelstellingen Risico Rendement Uitbreken van een op belegd financiële crisis waardoor vermogen (zie de waarde van het beleggingsbeleidsplan) belegde vermogen zal dalen Efficiënte werkprocessen Medewerker met klantcontact voldoet aan opleidingseisen Integere medewerkers Gezonde verzekeringsportefeuille Juiste en tijdige debiteurenadministratie en incasso van vorderingen Maatregelen Beleggingsplan is opgesteld Aanvullende maatregelen: resultaten op belegd vermogen moeten in toekomst een onderdeel gaan vormen van kwartaalrapportage en laat portefeuille beoordelen door een onafhankelijke vermogensbeheerder Inefficiënte werkprocessen Zorg voor evaluatie werkprocessen op efficiëntie en effectiviteit en bepaal normen voor processen Klant stelt organisatie aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuist advies van een medewerker Plegen van financiële fraude Niet naleven acceptatiebeleid Debiteuren betalen niet of niet tijdig Geef een opdracht aan extern bureau voor het laten opstellen van een scholingsplan Factuur controle en functiescheiding bij betalingsverkeer Deskundige medewerkers en auditplan Aanvullende maatregelen zijn: stel een preventieplan op en leg huidige acceptatiebeleid schriftelijk vast Administratieve systeem zorgt voor automatische debiteurenbewaking en deskundige medewerkers

16 Brutorisico Nettorisico Proces Fi Doelstellingen Juiste en tijdige incassering van provisies Risico Opbrengsten zijn niet volledig Maatregelen Controle van de volledigheid van de opbrengsten Begrote opbrengsten worden vergeleken met gerealiseerde opbrengsten Controle nota op detailniveau (zie procedure polisadministratie) 16

Rapport Risicoanalyse uitbesteding systeembeheer

Rapport Risicoanalyse uitbesteding systeembeheer Rapport Risicoanalyse uitbesteding systeembeheer Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Kunst- en Antiekzaken (OVKA) Plaats Groningen Datum 01-04-09 Opdrachtgever J. Bakker bakker@ovka.nl Opgesteld door

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 25 januari 2016 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 16 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 17 / 18 Risicobeleid 17 / 18

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Inhoudsopgave 1. Top 10 Financiële Risico s... 3 2. Top 5 Stijgende Risico s... 5 3. Top 5 Dalende

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie 2015.01

Dienstenwijzer Versie 2015.01 Dienstenwijzer Versie 2015.01 Risico bewaking Klant initiatie Risico overdracht Risico inventarisatie Risico acceptatie 1 DIENSTENWIJZER Inhoud Dienstenwijzer....3 1 Wie is Risicobalans?... 4 2 Waaruit

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken

Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Nolan analyse Risicoanalyse met gewogen score card Inventarisatie beleidsstukken Fase 1 (Verkenning) Verkenningsrapport Het verkenningsrapport beoordeelt de haalbaarheid van het project en geeft aan wat de slaagkans is. De indeling van het verkenningsrapport is: 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Risico bereidheid 2015. OWM Avipol 15AVI0183 1

Risico bereidheid 2015. OWM Avipol 15AVI0183 1 Risico bereidheid 2015 OWM Avipol 15AVI0183 1 Versiebeheer Versienr. Wijzigingen Datum Opmerkingen 0.1 Eerste concept 27 juli 2015 - Vaststelling door Datum gepubliceerde versie (1.0) Bestuur 1 september

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Zelf doen. Cyclisch verbeteren

Zelf doen. Cyclisch verbeteren Greep op risico s Iedere organisatie loopt risico s. Het is de kunst die te onderkennen en te beheersen. En dat is precies het doel van de mededeling over de bedrijfsvoering kortweg: MOB. 1 Waarom? Risico

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk van de Modelaanpak Evenementen wordt een beschrijving gegeven van het maken van een risicoanalyse.

In dit hoofdstuk van de Modelaanpak Evenementen wordt een beschrijving gegeven van het maken van een risicoanalyse. Risicoanalyse Inleiding Risico s analyseren is een manier om vooruit te kijken, niet een manier om achteraf te beoordelen wat er mis is gegaan. Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Bijlage 5: Invulformat AO/IC

Bijlage 5: Invulformat AO/IC Bijlage 5: Invulformat AO/IC Nr. Aspect Aanlevering van de beschrijving van de AO/IC Toetsingscriteria Voldoet de beschreven opzet van de AO/1C aan de toetsings criteria [J/All? De aanvrager vult onderstaande

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010 Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland 1 Inhoud Management Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Weerstandsvermogen... 5 Hoofdstuk 3 Begrippenkader...

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement (Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement Aanleiding Het college heeft de opdracht een Nota Risicomanagement op te stellen. Hiertoe heeft de raad besloten bij de rapportage Financiële Strategie.

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Agenda Agenda voor vandaag: Markt voor Vermogensopbouw in beweging AFM Thema Vermogensopbouw in 2015 Een korte terugblik Huidige stand van zaken Toekomst: Financial

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Plaats Elst Datum Oktober 2013 Opdrachtgever Bestuur Naar-Keuze Opgesteld door Dorien Kloosterman Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2013-2016... 1 1 INLEIDING... 3 2 ORGANISATIE... 3 2.1

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie High trust High penalty Inzicht en externe oriëntatie Presentatie Hans Niemeijer, Strategisch Businesscontroller Antoine Nikkessen, Senior auditor / Risicomanager 1 Nu wordt een steeds groter deel van

Nadere informatie