1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking."

Transcriptie

1 Meer met minder voor een beter ontwerp Stellingen: 1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking. 2. Genoemde afstemming biedt onvoldoende aangrijpingspunten om op toekomstige opgaven een antwoord te kunnen geven. 3. De benodigde samenwerking kan alleen plaatsvinden wanneer betrokken disciplines elkaars taal leren verstaan en elkaars cultuur accepteren. Auteurs: Marleen Hovens Miranda Thüsh CROW thuisraadro

2 Inleiding Toekomstige ruimtelijke opgaven zullen, meer nog dan op dit moment het geval is, vragen om een balans tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, verkeersafwikkeling en stedelijk functioneren, leefbaarheid en bereikbaarheid. En dat alles met minder financiële mogelijkheden, minder regels en een sobere inrichting van de openbare ruimte. Deze paper gaat nader in op deze toekomstige ruimtelijke opgaven, geplaatst in de maatschappelijke context. We zullen aangeven dat een integrale aanpak onontbeerlijk is om de hierboven vermelde balans te kunnen bereiken. Voor een integrale aanpak is samenwerking (in plaats van de, op dit moment gangbare, afstemming) tussen verschillende vakdisciplines noodzakelijk. De kern van ons betoog richt zich op een aantal concrete aangrijpingspunten voor een betere samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen/ruimtelijk ordenaars/ruimtelijke planners. In deze paper onderscheiden we drie disciplines: - de verkeerskundige, waarbij we onderscheid maken tussen de verkeerskundig ontwerper/verkeerstechnicus en de verkeersplanoloog/mobiliteitsdeskundige. De verkeerstechnicus houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen en inrichten van de weg en verkeersvoorzieningen. De verkeersplanoloog/mobiliteitsdeskundige houdt zich op meer abstract niveau bezig met mobiliteit en bereikbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bereikbaarheidsplannen, mobiliteitsmanagement en aan de effecten van locatiekeuzen van bepaalde functies op bereikbaarheid; - de stedenbouwkundige of ruimtelijk ontwerper die zich enerzijds bezig houdt met de situering van functies en anderzijds met de inrichting en vormgeving van het stedelijk gebied (op diverse schaalniveaus); - de ruimtelijk ordenaar die zich, in dit verband, vooral richt op de ordening van de stedelijke functies. Ruimtelijke ontwikkelingen in een maatschappelijke context Verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers bewegen zich in een sterk veranderend werkveld. Zo is er een verschuiving gaande van bouwen naar reconstructie en moet de bestaande ruimte in steden beter worden benut. De grootschalige stedelijke uitbreidingen zullen plaats gaan maken voor meer kleinschalige binnenstedelijke inbreidingen. Daarbij past de aantekening dat de makkelijke inbreidingen uitgevoerd zijn, nu komen de moeilijkere gebieden in beeld. Tegelijkertijd neemt de roep om duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling toe als ook de toenemende aandacht voor de (kwaliteit van) de woon- en leefomgeving. Maatschappelijk gezien spelen sociale ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening, verkleuring en individualisering een rol. En er is een grotere mate van betrokkenheid van burgers in het planproces. De huidige economische crisis vraagt om oplossingen die minder geld kosten en efficiënt tot stand komen.

3 Binnen de verkeerskundige discipline neemt de behoefte toe aan oplossingsmogelijkheden ter aanvulling op maatregelen uit Duurzaam Veilig. Dit uit zich in vrij nieuwe concepten als Shared Space, Langzaam rijden gaat sneller, Natuurlijk sturen en self-explaining roads. Hoe zijn deze ontwikkelingen samen te vatten: - we willen meer kwaliteit (ook als burger); - voor minder geld (dat is er op dit moment minder); - op een duurzame manier (onze toekomst); - op moeilijkere plekken (vervuilde grond, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, herbestemming); - met minder regels (eenvoudigere procedures). Maar wel: - veilig; - bereikbaar; - aantrekkelijk; - leefbaar; - functionerend. Ongetwijfeld is deze opsomming niet compleet, maar het schetst wel een beeld van de (maatschappelijke) context waarin ontwerpers van verschillende disciplines moeten functioneren. Toekomstige opgaven zijn integrale opgaven Onder invloed van de genoemde ontwikkelingen zullen ook de opgaven waarvoor ruimtelijk ontwerpers en verkeerskundigen zich gesteld zien veranderen. Meer dan in de huidige situatie het geval is, zullen deze opgaven zich bevinden op het snijvlak van disciplines. - de keuze voor de locatie van nieuwe ontwikkelingen heeft effect op het gebruik van het wegennet in de nabijheid ervan en kan effect hebben op de bereikbaarheid van andere locaties; - de kwaliteit van de inrichting van mobiliteitsvoorzieningen heeft groot effect op de kwaliteit van de openbare ruimte; - een verkeerskundig goed functionerende weg (goede bereikbaarheid, goede doorstroming, goede verkeersveiligheid) is niet per definitie een mooie weg (denk aan de term: verkeersriool); - een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk plan kan grote negatieve effecten hebben op verkeersveiligheid en -doorstroming; - toename van het autogebruik betekent toename van het ruimtebeslag, niet alleen vanwege de benodigde weginfrastructuur, maar ook doordat een auto meerdere parkeerplaatsen gebruikt; - een efficiënte inrichting van mobiliteit in compacte binnensteden verhoogt het goed functioneren van de stad en de leefbaarheid ervan;

4 - milieueffecten van mobiliteit (lawaai, luchtkwaliteit) hebben groot effect op de ruimtelijke mogelijkheden qua inrichting; - de ordening van verkeersstromen (in zowel richting, samenhang, omvang als snelheid) is van invloed op de ordening van knooppunten in het stedelijk netwerk; - (hoofd)weginfrastructuur heeft vaak een scheidend effect met grote sociale effecten; - autogerichtheid van zowel mobiliteit als ruimtelijke ordening heeft grote sociale effecten. Het leidt tot een grotere noodzaak tot autobezit, zowel voor woon-werk, zakelijke als andere verplaatsingsmotieven; - een ruimtelijke structuur en inrichting die leidt tot veel fietsgebruik en voetgangersverplaatsingen (in plaats van de auto) is duurzaam op een heleboel vlakken. Samenwerking in plaats van afstemming Een integrale benadering van ruimte en mobiliteit is in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Enerzijds ontwikkelen ruimtelijk ordenaars en stedenbouwkundigen plannen, waarna verkeerskundigen nog zorg moeten dragen voor bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming. Anderzijds zijn bij het ontwerp van wegen verkeerstechnici veelal de trekkers en worden de ruimtelijk ontwerpers vaak (te) laat betrokken bij het ontwerpproces. De consequentie daarvan is dat de beoogde doelen meestal niet (geheel) behaald worden, betrokken disciplines slecht van elkaars plannen op de hoogte zijn, ontwerpen en maatregelen een veel lagere kwaliteit c.q. effectiviteit hebben dan mogelijk is, noodzakelijke interdisciplinaire maatregelen niet tot ontwikkeling komen, frustraties bij betrokkenen toenemen en de totale kosten (fors) stijgen. Dat samenwerking tussen verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers/ruimtelijk ordenaars een positief effect heeft op de kwaliteit van plannen en daarmee onze leefomgeving is daarom breed gedragen. Samenwerking wordt echter vaak verward met afstemming. Afstemming vindt plaats wanneer betrokkenen moeten gaan onderhandelen over de door hen beoogde eisen en maatregelen. De eerste fasen van het planproces (waar nog ruimte is voor integrale visies en belangenafwegingen in het programma van eisen) zijn dan al gepasseerd. Posities zijn ingenomen op basis van eigen onderzoeken en in de onderhandelingen is geen ruimte meer voor interdisciplinaire afwegingen. Een dergelijke werkwijze biedt nauwelijks meer garanties voor betere resultaten dan de aan het begin van deze paragraaf beschreven taakverdeling. Samenwerking biedt een veel betere basis voor kwalitatief hoogwaardige plannen, interdisciplinaire afstemming, een prettige werksfeer en kostenreductie.

5 Aangrijpingspunten voor samenwerking Wie een (betere) samenwerking tussen disciplines tot stand wil brengen kan veel baat hebben bij onderstaande aangrijpingspunten: - begin met het opstellen van een gezamenlijke visie op het eindproduct. Wie gaan er van het plangebied (straat, plein, buurt, wijk, stad) gebruik maken en hoe ziet dat gebruik er uit? Welke sfeer en uitstraling wordt beoogd? - zorg voor een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het totale programma van eisen. Omdat verkeerskundige ingrepen van invloed zijn op ruimtelijke doelstellingen en vice versa kunnen de doelstellingen uit het programma van eisen niet meer verdeeld worden onder de betrokken disciplines. Het realiseren van veiligheid en leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en doorstroming is een integrale opgave waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid dragen. - creëer helderheid over aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden en de verschillen in benadering die daar mee gepaard gaan. Voor het zoeken naar oplossingen en het omgaan met onzekerheden maakt het veel uit of de betrokkene zich verantwoordelijk (ruimtelijk ontwerpers en ruimtelijk ordenaars) of aansprakelijk (veel verkeerskundigen) voelt. Wie van mening is dat de schuld voor doden en gewonden in juridisch opzicht aan hem/haar geadresseerd kan worden (dat hij/zij dus aansprakelijk is) is geneigd te grijpen naar handboeken en gestandaardiseerde maatregelen. Een begrijpelijke reactie die echter tot gevolg heeft dat andere (nieuwe) maatregelen en meer situatie-specifieke oplossingen buiten beschouwing blijven. Omdat ruimtelijk ontwerpers en ordenaars vanuit hun verantwoordelijkheid gewend zijn om juist situatiespecifieke plannen te ontwikkelen is hier in vele situaties sprake van een grote bron van irritaties tussen betrokken disciplines. Het zou zowel de samenwerking als de kwaliteit van de plannen ten goede komen wanneer binnen de organisatie en in het vakgebied meer helderheid ontstaat over genoemde aansprakelijkheid. Daarnaast kan acceptatie van het verschil in benadering veel kou uit de lucht halen. - verkeerskundigen moeten met aannemelijkheid kunnen omgaan en stedenbouwkundigen moeten keuzes meer aannemelijk maken. De behoefte aan onomstotelijk bewijs komt voort uit de, in het vorige punt aangehaalde, gevoelens van aansprakelijkheid. Consequenties van ingrepen zijn echter niet altijd onomstotelijk vast te stellen terwijl we er tegelijkertijd niet aan ontkomen om dergelijke ingrepen toe te passen. Zo hebben alle maatregelen een eigen kleur en textuur. Maar we hebben meestal geen idee wat het effect daarvan is op bijvoorbeeld de oriëntatie. Toch kunnen we kleur en textuur niet voorkomen. Met betrekking tot het bevorderen van het fietsgebruik is bekend dat de aantrekkelijkheid van een route daarop van invloed is. Hoe die aantrekkelijkheid er uit ziet, weten we echter niet precies. Omdat we in ons dagelijks werk niet alles kunnen/willen bewijzen maar tegelijk graag een inschatting willen maken van de consequenties kan het werken op basis van aannemelijkheid een uitkomst bieden. Door logisch redeneren kan een inschatting van de consequenties gemaakt worden en is er een basis gelegd waarbinnen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen hun expertise kunnen uitwisselen. Dat vraagt van betrokkenen wel dat zij weet hebben van de fundamentele kennis die aan ingrepen ten grondslag liggen. Bovendien is acceptatie van elkaars kennis en expertise noodzakelijk. - doe onderzoek naar en geef ruimte aan maatregelen en ingrepen die tegemoet komen aan zowel verkeerskundige als stedenbouwkundige eisen. De huidige ontwikkelingen vragen om maatregelen die tegemoet komen aan een breed scala aan eisen. Dat is niet alleen goedkoper maar ook mooier en effectiever.

6 - leer de taal van elkaars vak, in de breedste zin van het woord, verstaan. Verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers komen uit een verschillende cultuur. Naast de eerder genoemde verschillen ten aanzien van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, aanpak en werkwijze zijn ook de in te zetten maatregelen, het karakter van betrokkenen, de wijze van communiceren en de vorm waarin creativiteit zich voordoet uitingen van de cultuurverschillen. Een samenwerking vanuit verschillen kan zeer vruchtbaar zijn mits men elkaar daarin accepteert en verstaat. - biedt taallessen aan op de opleidingen. In het huidige onderwijs hebben meer vakinhoudelijke modulen de plaats ingenomen van interdisciplinaire modulen. De ontwikkelingen in het werkveld vragen om deskundigen die over de schotten van het eigen vakgebied kunnen kijken, denken en werken. - kom tot een eenduidige aanpak van vraagstukken. De werkwijzen van verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers c.q. ruimtelijk ordenaars verschillen sterk van aard. Verkeerskundigen zijn veelal geneigd vraagstukken probleemgericht aan te pakken. Schematisch werken ze daarbij als volgt: problemen > aan probleem gekoppelde maatregel(en) > integraal plan. De ruimtelijke disciplines werken meer vanuit opgaven waarbij de aanpak er schematisch als volgt uit ziet: opgave > programma van eisen > integrale varianten > uitwerking van de keuzevariant. Zowel het verschil in benadering (probleemgestuurd versus opgavegestuurd) als het verschil in werkwijze bemoeilijkt de samenwerking. - accepteer elkaars projectleiderschap. De meeste afdelingshoofden kennen het probleem: machtsstrijd tussen de disciplines over de mooiste projecten, de beste maatregelen en de informatie-uitwisseling. De strijd om het projectleiderschap is van die machtsstrijd een afgeleide omdat projectleiderschap geassocieerd wordt met de macht te bepalen wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Zowel projectleider als projectgroep kunnen echter alleen functioneren wanneer er over en weer sprake is van acceptatie. - plaats omgevingspsychologie als link tussen verkeer en ruimtelijk ontwerp. Aspecten als de vervoerswijzekeuze, speelbaarheid en doorstroming worden onder andere door ruimtelijke ingrepen bepaald. De omgevingspsychologie bestudeert de invloed van de omgeving op het menselijke gedrag en kan daarom belangrijke inzichten geven in de samenhang tussen het ruimtelijk ontwerp en het verkeer(sgedrag). Meer met minder voor een beter ontwerp We hebben met deze paper willen aangeven dat de toekomstige ontwikkelingen er (mede) voor zorgen dat de opgaven waarvoor ruimtelijk ontwerpers, ruimtelijke ordenaars en verkeerskundigen zich gesteld zien zich steeds meer bevinden op het snijvlak van vakgebieden. Dit vraagt om een samenwerking tussen de vakdisciplines. Om dit samenwerken mogelijk te maken zien wij verschillende aangrijpingspunten, variërend

7 van procesmatige aangrijpingspunten tot vakinhoudelijke aspecten, van elkaars taal leren verstaan tot acceptatie van elkaars achtergrond en insteek. Zijn ze nieuw, deze aangrijpingspunten? Nee. Binnen andere maatschappelijke settings zijn ze al vaker de revue gepasseerd. Toch is het noodzakelijk ze opnieuw op te pakken en te benutten omdat de opgaven van de toekomst er om vragen. Wie pakt de bal op?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31)

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi praktijk Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Henk Jan Bierling (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie