VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998"

Transcriptie

1 Stuk 19 ( ) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 AMENDEMENTEN voorgesteld door de Vlaamse regering Zie : 19 ( ) Nr. 1 : Ontwerp van decreet Nr. 2 : Amendement 2365

2 Stuk 19 ( ) Nr. 3 2 A. ONTWERP VAN DECREET Artikel 1 A. In de tabel de bijkredieten voor vorige jaren "34,8 miljoen frank" brengen op 43,8 miljoen frank. (Verhoging met 9,0 miljoen frank) Ingevolge overbrenging van kredieten naar programma ba (littera 2). Artikel 7 In de tabel het bijkrediet vorige jaren brengen op "1.153,1 miljoen frank". Aanpassing van het totaal in functie van de aanpassing voor programma Inschrijving van een supplementair bijkrediet vorige jaren ten belope van 9,0 miljoen frank. Inschrijving van een bijkrediet vorige jaren ten belope van 1.153,1 miljoen frank naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof. B. In de tabel de verminderingen van de nietgesplitste kredieten "2.481,0 miljoen frank" brengen op "2.515,2 miljoen (Verhoging met 34,2 miljoen frank) Inschrijving van een bijkrediet lopend jaar voor basisallocatie 12.41, programma gelet op het feit dat de herberekening een kredietbehoefte van 34,1 miljoen frank oplevert en inschrijving van een extra vermindering van 38,3 miljoen frank voor programma 54.1 ingevolge overheveling naar het programma (littera 2). Artikel 2 In de tabel de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten "301,6 miljoen frank" brengen op "259,8 miljoen (Verlaging met 41,8 miljoen frank) Ingevolge de overbrenging van kredieten van programma 63.4 basisallocatie (littera 3) en rechtzetting materiële fout in programma en programma en overheveling 38,3 mio vanuit programma naar programma (zie tevens art. 1 hiervoor). Artikel 10 In 3 aan de tabel toevoegen wat volgt : " ". Het niet aangewende deel van het krediet 1997 wordt overgedragen naar 1998 teneinde te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen. Artikel 11 Aan de tabel toevoegen wat volgt : " ". Ingaand op de opmerking van het Rekenhof, wordt bovenvermelde basisallocatie ingevoegd in artikel 11. Artikel 14 Dit artikel vervangen door wat volgt : Artikel 3 In de tabel de verminderingen van de vastleggingskredieten "157,8 miljoen frank" brengen op "157,3 miljoen (Verlaging met 0,5 miljoen frank) "Artikel 14 Artikel 21 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt :

3 3 Stuk 19 ( ) Nr. 3 "Artikel Het niet aangewende deel van de vastleggingsmachtiging van het begrotingsjaar 1997, wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1998, en dit ten belope van maximaal frank." 2. Het Vlaams Commissariaat-generaal voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van frank voor zijn investeringstoelagen en van frank voor eigen investeringen te verhogen met de overdracht zoals bedoeld in 1.".". Ingevolge bemerking van het Rekenhof en de annulatie van een vastlegging in het begrotingsjaar 1997 voor een bedrag van frank wordt de machtiging voor investeringstoelagen op frank gebracht. Artikel 19 In 2 op de vierde regel het jaartal "1997" vervangen door het jaartal "1998". Rechtzetting van een materiële fout. Artikel 26 In het tweede lid op de tweede en derde regel het bedrag " frank" vervangen door het bedrag " B. Een vijfde, zesde en zevende lid toevoegen, die luiden als volgt : "Het Fonds Vlaanderen-Azië wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen. Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt frank. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaronder de verbintenissen kunnen worden aangegaan en de waarborg van het Vlaamse Gewest kan worden toegekend. Het Fonds Vlaanderen-Azië wordt ertoe gemachtigd het niet-aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging voor het begrotingsjaar 1997 over te hevelen naar het begrotingsjaar 1998." Het is de bedoeling dat de bepalingen van de initiële begroting 1998 blijven gelden. Daarom is het aangewezen ze opnieuw uitdrukkelijk op te nemen in artikel 36. Artikel 42 A. In het tweede lid op de tweede en derde regel het bedrag " frank" telkens vervangen door het bedrag " B. In het vierde lid op de laatste regel het bedrag " frank" vervangen door het bedrag " Vermindering met 38,3 miljoen frank ten voordele van een evenredige verhoging op programma 72.20, basisallocatie Aanpassing van de ontvangsten en uitgaven van de DAB "Kasteel van Gaasbeek" naar aanleiding van de wijziging doorgevoerd in de begroting van deze DAB met betrekking tot het overgedragen saldo. Artikel 36 A. Het tweede lid vervangen door wat volgt : "De begroting beloopt voor de ontvangsten frank en voor de uitgaven frank.". Artikel 55 (nieuw) Een nieuw artikel 55 toevoegen, dat luidt als volgt : "Artikel 55 Artikel 17 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : "De Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan

4 Stuk 19 ( ) Nr. 3 4 te gaan voor een bedrag van frank voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs." frank ten behoeve van het gesubsidieerd vrij onderwijs, waarvan frank voor de gesubsidieerde vrije hogescholen.". Aanpassing van de bedragen in de decreetsbepaling naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof. Aanpassing van de bedragen in de decreetbepaling naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof. Artikel 56 (nieuw) Een nieuw artikel 56 toevoegen, dat luidt als volgt : Artikel 58 (nieuw) Een nieuw artikel 58 toevoegen, dat luidt als volgt : "Artikel 56 Artikel 18 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : "De Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van frank voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van de Vlaamse Autonome Hogescholen.". Aanpassing van de decreetbepaling naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof. "Artikel 58 Artikel 122 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : "Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 voor het Vlaams Egalisatie Rente Fonds. De begroting beloopt voor de ontvangsten frank en voor de uitgaven frank. De ontvangsten en uitgaven voor orde, worden respectievelijk geraamd op frank en frank.". Artikel 57 (nieuw) Een nieuw artikel 57toevoegen, dat luidt als volgt : Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de aangepaste begroting ingevoegd. "Artikel 57 Artikel 19 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : "De dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs wordt ertoe gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen : frank ten behoeve van het gesubsidieerd officieel onderwijs, waarvan frank voor de gesubsidieerde officiële hogescholen ;

5 5 Stuk 19 ( ) Nr. 3 B. TABEL AFDELING I Begrotingskredieten Departementale begrotingen ORGANISATIEAFDELING 11 Administratie Kanselarij en Voorlichting ORGANISATIEAFDELING 24 Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management PROGRAMMA 40 Rechtstreekse schuld A. In basisallocatie de bijkredieten vorige jaren "0,0 miljoen frank" brengen op "9,0 miljoen frank" invoegen. PROGRAMMA 40 Gelijke Kansenbeleid A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 1,0 miljoen frank" brengen op " 1,5 miljoen B. In basisallocatie de aangepaste nietgesplitste kredieten "9,0 miljoen frank" brengen op "8,5 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 1,0 miljoen frank" brengen op " 1,5 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "75,1 miljoen frank" brengen op "74,6 miljoen E. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling 11 "3,7 miljoen frank" brengen op "3,2 miljoen F. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling 11 "1.244,8 miljoen frank" brengen op "1.244,3 miljoen G. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 1 "97,1 miljoen frank" brengen op "96,6 miljoen H. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor departement 1 "1.957,6 miljoen frank" brengen op "1.957,1 miljoen Overbrenging van 0.5 miljoen aan kredieten naar programma b.a Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt een bijkrediet vorige jaren ingeschreven. B. Het totaal van de bijkredieten vorige jaren voor programma "0,0 miljoen frank" brengen op "9,0 miljoen C. Het totaal van de bijkredieten vorige jaren voor organisatieafdeling 24 "8,0 miljoen frank" brengen op "17,0 miljoen D. Het totaal van de bijkredieten vorige jaren voor departement 2 "10,8 miljoen frank" brengen op "19,8 miljoen E. Het algemeen totaal van de bijkredieten vorige jaren "511,9 miljoen frank" brengen op "520,9 miljoen Gelet op de aanpassing doorgevoerd in programma 24.1 dienen alle tussentotalen en het eindtotaal voor wat betreft de bijkredieten vorige jaren aangepast te worden. ORGANISATIEAFDELING 26 Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde infrastructuur PROGRAMMA 10 Gebouwen A. In de omschrijving van basisallocatie de woorden ", met inbegrip van de Vlaamse bouwmeester" schrappen.

6 Stuk 19 ( ) Nr. 3 6 B. De verminderingen van de niet-gesplitste kredieten "0,0 miljoen frank" brengen op "2,5 miljoen C. De aangepaste niet-gesplitste kredieten "10,2 miljoen frank" brengen op "7,7 miljoen D. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 18,9 miljoen frank" brengen op " 21,4 miljoen E. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling 26 " 18,9 miljoen frank" brengen op " 21,4 miljoen F. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 2 " 2.136,0 miljoen frank" brengen op " 2.138,5 miljoen G. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor programma en organisatieafdeling 26 "1.030,7 miljoen frank" brengen op "1.028,2 miljoen H. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor departement 2 "34,478,3 miljoen frank" brengen op "34,475,8 miljoen ORGANISATIEAFDELING 32 Administratie Secundair onderwijs PROGRAMMA 10 Gewoon secundair onderwijs A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 13,1 miljoen frank" brengen op " 10,3 miljoen B. De aangepaste kredieten "2.672,2 miljoen frank" brengen op "2.675,0 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 112,7 miljoen frank" brengen op " 109,9 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma " ,6 miljoen frank" brengen op " ,4 miljoen Rechtzetting materiële fout. PROGRAMMA 20 Buitengewoon secundair onderwijs A. In basisallocatie de vermeerderingen van de niet-gesplitste kredieten "20,0 miljoen frank" brengen op "20,2 miljoen B. De aangepaste kredieten "108,8 miljoen frank" brengen op "109,0 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma "31,3 miljoen frank" brengen op "31,5 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "7.306,1 miljoen frank" brengen op "7.306,3 miljoen E. Het totaal van de wijzingen van de niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling 32 " 81,4 miljoen frank" brengen op " 78,4 miljoen F. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 3 " 581,7 miljoen frank" brengen op " 578,7 miljoen G. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor de departement 3 " ,7 miljoen frank" brengen op " ,7 miljoen Rechtzetting materiële fout (voor aanpassing algemene totalen zie tabel verder onder programma )

7 7 Stuk 19 ( ) Nr. 3 ORGANISATIEAFDELING 35 Administratie Ondersteuning J. Het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen voor departement 3 "4.954,5 miljoen frank" brengen op "4.959,2 miljoen PROGRAMMA 40 Algemeen onderwijs en vorming A. In basisallocatie de verminderingen van de vastleggingsmachtigingen " 2,3 miljoen frank" brengen op " 0,7 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen "382,8 miljoen frank" brengen op "384,4 miljoen C. In basisallocatie de verminderingen van de vastleggingsmachtigingen " 0,6 miljoen frank" brengen op " 0,2 miljoen D. In basisallocatie het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen "108,6 miljoen frank" brengen op "108,4 miljoen E. In basisallocatie de verminderingen van de vastleggingsmachtigingen " 4,0 miljoen frank" brengen op " 1,3 miljoen D. In basisallocatie het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen "676,1 miljoen frank" brengen op "678,8 miljoen E. Het totaal van de wijzigingen van de vastleggingesmachtigingen voor programma " 29,4 miljoen frank" brengen op " 24,7 miljoen F. Het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen voor programma "4.954,5 miljoen frank" brengen op "4.959,2 miljoen G. Het totaal van de wijzigingen van de vastleggingsmachtigingen voor organisatieafdeling 35 " 29,4 miljoen frank" brengen op " 24,7 miljoen H. Het totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen voor organisatieafdeling 35 "4.954,5 miljoen frank" brengen op "4.959,2 miljoen I. Het totaal van de wijzigingen van de vastleggingsmachtigingen voor departement 3 " 29,4 miljoen frank" brengen op " 24,7 miljoen ORGANISATIEAFDELING 41 Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn PROGRAMMA 10 Algemeen welzijnsbeleid A. In basisallocatie de vermeerderingen van de niet-gesplitste kredieten "2,6 miljoen frank" brengen op "4,5 miljoen B. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "4,0 miljoen frank" brengen op "5,9 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma "389,6 miljoen frank" brengen op "391,5 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "429,6 miljoen frank" brengen op "431,5 miljoen Opname van een vermeerdering (zie programma's 11.40, 41.50, en 63.40). PROGRAMMA 50 Gehandicaptenzorg A. In basisallocatie de vermeerderingen van de niet-gesplitste kredieten "45,6 miljoen frank" brengen op "45,1 miljoen B. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "27.061,1 miljoen frank" brengen op "27.060,6 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma "130,7 miljoen frank" brengen op "130,2 miljoen

8 Stuk 19 ( ) Nr. 3 8 D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "28.098,1 miljoen frank" brengen op "28.097,6 miljoen ORGANISATIEAFDELING 54 Landbouw PROGRAMMA 70 Maatschappelijk welzijn A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 12,4 miljoen frank" brengen op " 12,8 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "41,9 miljoen frank" brengen op "41,5 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 10,4 miljoen frank" brengen op " 10,8 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "2.052,2 miljoen frank" brengen op "2.051,8 miljoen E. Het totaal van de vermeerderingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling 41 "536,4 miljoen frank" brengen op "537,4 miljoen F. Het totaal van de vermeerderingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 4 "360,6 miljoen frank" brengen op "361,6 miljoen G. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling 4 "50.142,2 miljoen frank" brengen op "50.143,2 miljoen H. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor departement 4 "72.711,8 miljoen frank" brengen op "72.712,8 miljoen PROGRAMMA 10 Land- en tuinbouw A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 0.7 miljoen frank" brengen op " 39,0 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "1.283,9 miljoen frank" brengen op "1.245,6 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 27,1 miljoen frank" brengen op " 65,4 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "1.805,6 miljoen frank" brengen op "1.767,3 miljoen E. Het totaal van de verminderingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling " 27,1 miljoen frank" brengen op " 65,4 miljoen F. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling "1.805,6 miljoen frank" brengen op "1.767,3 miljoen G. Het totaal van de vermeerderingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 5 "1.624,4 miljoen frank" brengen op "1.586,1 miljoen H. Het totaal van de niet-gesplitste aangepaste kredieten voor departement 5 "92.119,7 miljoen frank" brengen op "92.081,4 miljoen I. In basisallocatie de verminderingen van de machtigingen " 0.7 miljoen frank" brengen op " 39,0 miljoen J. In basisallocatie het totaal van de aangepaste machtigingen "2.494,7 miljoen frank" brengen op "2.456,4 miljoen K. Het totaal van de wijzigingen van de machtigingen voor programma " 1,6 miljoen frank" brengen op " 39,9 miljoen

9 9 Stuk 19 ( ) Nr. 3 L. Het totaal van de aangepaste machtigingen voor programma "2.646,2 miljoen frank" brengen op "2.607,9 miljoen M. Het totaal van de verminderingen van de machtigingen voor organisatieafdeling " 1,6 miljoen frank" brengen op " 39,9 miljoen frank.". N. Het totaal van de machtigingen voor organisatieafdeling "2.646,6 miljoen frank" brengen op "2.607,9 miljoen O. Het totaal van de vermeerderingen van de machtigingen voor departement 5 "4.151,4 miljoen frank" brengen op "4.113,1 miljoen P. Het totaal van de machtigingen voor departement 5 "16.938,6 miljoen frank" brengen op "16.900,3 miljoen Q. Het algemeen totaal van de vermeerderingen van de vastleggingmachtigingen "4.390,7 miljoen frank" brengen op "4.357,1 miljoen R. Het algemeen totaal van de aangepaste vastleggingsmachtigingen "61.468,0 miljoen frank" brengen op "61.434,4 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "64,8 miljoen frank" brengen op "64,3 miljoen E. Het totaal van de verminderingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling " 168,5 miljoen frank" brengen op " 169,0 miljoen F. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling "10.162,2 miljoen frank" brengen op "10.161,7 miljoen G. Het totaal van de vermeerderingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 6 "227,0 miljoen frank" brengen op "226,5 miljoen H. Het totaal van de niet-gesplitste aangepaste kredieten voor departement 6 " ,9 miljoen frank" brengen op "43.887,4 miljoen Overbrenging krediet naar programma b.a Vermindering van de dotatie en machtiging VLIF met 38,3 ter compensatie van een evenredige verhoging programma b.a ORGANISATIEAFDELING 63 Administratie Wegen en Verkeer ORGANISATIEAFDELING 64 Administratie Waterwegen en Zeewezen PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 40 Algemene infrastructuur en verkeersbeleid A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 9,0 miljoen frank" brengen op " 9,5 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "5,9 miljoen frank" brengen op "5,4 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma "0,0 miljoen frank" brengen op " 0,5 miljoen Waterwegen en binnenvaart A. In basisallocatie de gesplitste ordonnanceringskredieten "161,9 miljoen frank" brengen op "136,1 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste kredieten "740,9 miljoen frank" brengen op "715,1 miljoen Rechtzetting van een materiële fout.

10 Stuk 19 ( ) Nr ORGANISATIEAFDELING 72 Administratie media ORGANISATIEAFDELING 99 College van secretarissen-generaal PROGRAMMA 20 Dotatie aan de VRT A. In basisallocatie de verminderingen van de niet-gesplitste kredieten " 38,3 miljoen frank" brengen op "0,0 miljoen B. In basisallocatie het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten "277,7 miljoen frank" brengen op "316,0 miljoen C. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 38,3 miljoen frank" brengen op "0,0 miljoen D. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "7.971,7 miljoen frank" brengen op "8.010,0 miljoen E. Het totaal van de verminderingen van de nietgesplitste kredieten voor organisatieafdeling 72 " 18,4 miljoen frank" brengen op "19,9 miljoen F. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten voor de organisatieafdeling 72 "8.241,3 miljoen frank" brengen op "8.279,6 miljoen G. Het totaal van de verminderingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 7 " 377,9 miljoen frank" brengen op " 339,6 miljoen H. Het totaal van de niet-gesplitste aangepaste kredieten voor departement 7 "20.535,5 miljoen frank" brengen op "20.573,8 miljoen Vermindering van de dotatie en machtiging VLIF met 38,3 ter compensatie van een evenredige verhoging programma b.a PROGRAMMA 10 Interdepartementale bestaansmiddelen A. In basisallocatie de bijkredieten van het lopende jaar "0,1 miljoen frank" brengen op "2,6 miljoen B. In basisallocatie de aangepaste kredieten "12.806,0 miljoen franke" brengen op "12.808,5 miljoen Overdracht van programma teneinde te voorzien in de nodige personeelskredieten Vlaamse Bouwmeester op het programma bestaansmiddelen. C. In basisallocatie de bijkredieten lopend jaar "0,0 miljoen frank" brengen op " 4,1 miljoen D. In basisallocatie de aangepaste kredieten "30,0 miljoen frank" brengen op "34,1 miljoen Herrekening van de behoeften leert dat een krediet van 34,1 miljoen frank nodig is in E. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor programma " 36,0 miljoen frank" brengen op " 29,4 miljoen F. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor organiatieafdeling 99 " 36,0 miljoen frank" brengen op " 29,4 miljoen G. Het totaal van de wijzigingen van de nietgesplitste kredieten voor departement 9 " 36,0 miljoen frank" brengen op " 29,4 miljoen H. Het eindtotaal van de niet-gesplitste kredieten " 806,2 miljoen frank" brengen op " 799,1 miljoen

11 11 Stuk 19 ( ) Nr. 3 I. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor programma "22.089,0 miljoen frank" brengen op "22.095,6 miljoen J. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor organisatieafdeling 99 "22.089,0 miljoen frank" brengen op "22.095,6 miljoen K. Het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten voor departement 9 "22.089,0 miljoen frank" brengen op "22.095,6 miljoen L. Het eindtotaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten " ,5 miljoen frank" brengen op " ,6 miljoen Aanpassing naar aanleiding van bijkrediet voor programma 32.10, (wat algemene wijziging en totaal betreft) en 99.1 voor het overige. TITEL III Aflossing schuld A. Basisallocatie "99.01" vervangen door basisallocatie "91.01". B. In basisallocatie een bijkrediet vorige jaren "1153,1 miljoen frank" invoegen. Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt de materiële vergissing rechtgezet zowel wat betreft het nummer van de basisallocatie, als wat betreft het vergeten bijkrediet vorige jaren. C. Een totaal van de bijkredieten vorige jaren voor programma en een totaal voor organisatieafdeling 24 van "1153,1 miljoen frank" invoegen.

12 Stuk 19 ( ) Nr AFDELING III Diensten met afzonderlijk beheer LUCHTHAVEN OOSTENDE De begroting vervangen door wat volgt : "Opbrengsten (in miljoenen franken) Progr. (b.a ) 62,9 Investeringsdotatie B.A ,3 Aëronautische + niet aëronautische ontvangsten 134,5 Totaal 472,7 Kosten (in miljoenen franken) GVK GOK Personeel 157,2 157,2 Investeringen 223,5 275,3 Werking 40,2 40,2 Totaal 420,9 472,7 Resultaat 0,0".

13 13 Stuk 19 ( ) Nr. 3 INSTITUUT VOOR HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM Bij de uitgaven het bedrag van de werking en uitrusting "13,2 miljoen frank" brengen op "13,0 miljoen Verbetering van een materiële fout.

14 Stuk 19 ( ) Nr KASTEEL VAN GAASBEEK De begroting vervangen door wat volgt : "A. Ontvangsten (in frank) 08.2 Overgedragen saldo Eigen inkomsten : * Inkomgelden * Publicaties * Diversen Schenkingen en legaten Dotatie Vlaamse Gemeenschap (prog b.a ) Totaal ontvangsten B. Uitgaven (in frank) 11.0 Personeel, bezoldiging, vergoedingen Werkingskosten Energie Kapitaalsverrichtingen Aankoop mat., apparaten, meubelen Aankoop (restauratie onderhoud) kunstwerk Totaal uitgaven ".

15 15 Stuk 19 ( ) Nr. 3 AFDELING V Vlaamse Openbare Instellingen VLAAMS EGALISATIEFONDS (nieuw) Een begroting invoegen, die luidt als volgt : "VLAAMS RENTE EGALISATIEFONDS Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Ontvangsten (miljoen frank) HOOFDSTUK 1 Tussenkomst van de overheid 4612 Dotatie van de Vlaamse gemeenschap 0,0 (art PR ) Totaal voor hoofdstuk 1 0,0 HOOFDSTUK 2 Opbrengsten ingevolge het uitvoeren van de statutaire opdracht 29 Intresten en opbrengsten, voortkomende uit de realisatie van meerwaarden 67,2 Totaal voor hoofdstuk 2 67,2 HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten 082 Overdracht saldi ,6 Totaal voor hoofdstuk ,6 HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde 083 Diverse ontvangsten 1,0 Totaal voor hoofdstuk 4 1,0 Totaal voor de ontvangsten 1.986,8

16 Stuk 19 ( ) Nr Uitgaven (miljoen frank) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Raming van de rubrieken Vastl. Ordonn. HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde 033 Diverse uitgaven 1,0 1,0 Totaal voor hoofdstuk 1 1,0 1,0 HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden ingevolge het uitvoeren van de statutaire opdracht 4110 Rentebetalingen der directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge tekorten op de hiervoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten 1.970, ,8 40 Minwaarden 15,0 15,0 Totaal voor hoofdstuk , ,8 Totaal voor de uitgaven 1.986, ,8 ".

17 17 Stuk 19 ( ) Nr. 3 FONDS VLAANDEREN AZIE De begroting vervangen door wat volgt : "FONDS VLAANDEREN AZIE Begroting voor het dienstjaar 1998 Ontvangsten (in miljoen) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Bedrag HOOFDSTUK 1 Tussenkomst van de overheid 661 Dotatie van het Vlaamse Gewest (ba PR 51.9) 50,0 Totaal voor hoofdstuk 1 50,0 HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht 5711 Terugbetalingen door ondernemingen 0, Ontvangen waarborgbijdragen 0,0 Totaal voor hoofdstuk 2 0,0 HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten 082 Overdracht saldo op ,0 Totaal voor hoofdstuk 3 150,0 HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde 083 Diverse ontvangsten 0,0 Totaal voor hoofdstuk 4 0,0 Totaal voor de ontvangsten 200,0

18 Stuk 19 ( ) Nr Uitgaven (in miljoen) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Vastl. Ordon. HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde 033 Diverse uitgaven 0,0 0,0 Totaal voor hoofdstuk 1 0,0 0,0 HOOFDSTUK 2 Betalingen als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht 1201 Specifieke werkingskosten met betrekking tot de werking van het Fonds 2,8 4, Waarborgen 0,0 0, Achtergestelde leningen aan privé-ondernemingen 70,0 46, Deelnemingen en participaties in privé-ondernemingen 80,0 150,0 Totaal voor hoofdstuk 2 152,8 200,0 Totaal voor de uitgaven 152,8 200,0".

19 19 Stuk 19 ( ) Nr. 3 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS De begroting vervangen door wat volgt : "VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS Begroting voor het dienstjaar 1998 Ontvangsten (miljoen frank) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Begrotingsjaar 1998 HOOFDSTUK 1 Tussenkomst van de Overheid 661 Dotatie van het Vlaams Gewest (art Pr. 54.1) 1.245,6 662 Aanvullende CFO Subsidie van het Vlaams Gewest 0,7 Totaal voor hoofdstuk ,3 HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht 571 Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) 0,5 572 Waarborgbijdragen 12,0 Totaal voor hoofdstuk 2 12,5 HOOFDSTUK 3 Inkomensoverdrachten van het buitenland 391 EU bijstand (EOGFL Oriëntatie) op rentesubsidies 390,1 op investeringspremies 41,3 Totaal voor hoofdstuk 3 431,4

20 Stuk 19 ( ) Nr (miljoen frank) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Begrotingsjaar 1998 HOOFDSTUK 4 Bijzondere ontvangsten 082 Overdracht van saldi op ,8 Totaal voor hoofdstuk 4 2,8 HOOFDSTUK 5 Ontvangsten voor orde 083 Diverse ontvangsten 18,0 Totaal voor hoofdstuk 5 18,0 Totaal voor de ontvangsten 1.711,0

21 21 Stuk 19 ( ) Nr. 3 Uitgaven (miljoen frank) Rubriek Aanwijzing van de rubrieken Begrotingsjaar 1998 Vastl. Ordonn. HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde 033 Diverse uitgaven 0,0 18,0 Totaal voor hoofdstuk 1 0,0 18,0 HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden ingevolge het uitoefenen van de statutaire opdracht (wet van 15 februari 1961) 5112 Rentetoelage Verbetering 1.288,4 668, Rentetoelage Eerste installatie 515,0 353, Rentetoelage Regionale steun 531,7 549, Kapitaalpremies bij eerste installatie 84,7 84, Kapitaalpremies in de varkenssector 0,3 0, Waarborgen 36,3 36,3 Totaal voor hoofdstuk , ,0 Totaal voor de uitgaven 2.456, ,0 ".

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN

VLAAMSERAAD ADMINISTRATIEVE BEGROTING. van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN. tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN Stuk 16A (BZ 1992) - Nr. 3 tr&wse RAAD TERUGBE~WEEN VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 1 DECEMBER 1992 ADMINISTRATIEVE BEGROTING van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 WIJZIGINGEN Zie : 16-A

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 november 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN voorgesteld na indiening

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 21 april 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 Stuk 191B (1992-1993) - Nr. 4-B VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 4 JUNI 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 4 - v (1973-1974) - N 1 ARCHIEF VLAAMSE RRAD TERUGBEZORGEZN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 6 DECEMBER 1973 BEGROTING van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 15 (2009-2010) Nr. 5 3 december 2009 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 Amendementen Stukken

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds ingediend op 567 (2015-2016) Nr. 1 6 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys houdende

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Boudewijn, KONING DER BELGEN, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

Boudewijn, KONING DER BELGEN, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. Boudewijn, KONNG DER BELGEN, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. De Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Kredietaanpassingen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Stuk 2088 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 30 april 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 ONTWERP

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE

DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE VR 2016 2312 DOC.1529/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFG0ED DE VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 57911 Op naam van de Mevrouw Ellen De Wilde, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout aan de BVBA Human Competence Management, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout om onder het nummer VG.1709/BO

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 5 IVA (19791980) Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 64010 BELGISCH STAATSBLAD 05.12.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 65008 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers)

GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) Onderstaande woordenlijst omschrijft de meest gebruikte begrotingstermen. Hierbij werd meer naar eenvoud dan naar volledige

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE MINISTERS, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJSTAND AAN PERSONEN REGION BRUXELLES-CAPITALE LES MINISTRES, MEMBRES DU COLLÈGE

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende subsidiëring van werken tot het oprichten en/of verbeteren van private sportinfmstructuur TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende subsidiëring van werken tot het oprichten en/of verbeteren van private sportinfmstructuur TOELICHTING Stuk 24 (19814982) - Nr. 1 AHClikT VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZlTTING 1981-1982 22 DECEMBER 1981 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer A. Diegenant C.S. - houdende subsidiëring van werken tot

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ARCHIEF. vtamk3e RAAD TERUGBEZORGEN ONTWERP VAN DECREET. tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest AMENDEMENTEN

VLAAMSERAAD ARCHIEF. vtamk3e RAAD TERUGBEZORGEN ONTWERP VAN DECREET. tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest AMENDEMENTEN Stuk 361 (1992-1993) - Nr. 2 ARCHIEF vtamk3e RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAAD ZITTING 1993-1994 22 NOVEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest AMENDEMENTEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 73 Secundair onderwijs 4 ring Artikel AARD VAN DE ONTV ANGSTEN Rekening 2 6 G.O. PRFSrA1lES 3 735/111-1- rn te Kortrijk: terugbetaling door personeel van eventueel teveelontvangen wedden of 81.678 1.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Prijs van een jaarabonnement : België : F 4 260; buitenland : F17283. Prijs per nummer :F10pervelvanacht bladzijden. Voor abonnementen en verkoop per nummer kan U terecht

Nadere informatie

DECREET van 23 FEBRUARI 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

DECREET van 23 FEBRUARI 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden DECREET van 23 FEBRUARI 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)1 HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Art 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Provinde West- Vlaanderen

Provinde West- Vlaanderen Provinde West- Vlaanderen F. 764-766 Sport, openluchtrecreatie en parken 4 ring Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRESrA~ 3 764/111-1- Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie