De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer?"

Transcriptie

1 Mr. Bert Alink 1 De levensloopregeling: nieuwe spaarvorm voor werknemer? Met de introductie van de levensloopregeling is de verlofspaarregeling vervallen 1 Als docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en als fiscaal adviseur verbonden aan Extendum te Zeist. Op 1 januari 2006 was het zover. Het al in februari 2005 door het parlement aangenomen wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (hierna: Wet VPL) is volledig in werking getreden. Met dit wetsvoorstel heeft de wetgever twee zaken geregeld: 1. Afschaffing faciliteiten met betrekking tot VUT en prepensioen. 2. Introductie van een levensloopregeling. In deze bijdrage gaat het om de levensloopregeling. Hoewel deze regeling is uitgewerkt in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) heeft zij ook een wettelijke basis in de Wet arbeid en zorg. In deze wet is voor werknemers het wettelijk recht op deelname aan een levensloopregeling neergelegd. Uit de Wet LB volgt dat de levensloopregeling een regeling is die het mogelijk maakt belastingvrij te sparen voor een periode van onbetaald verlof. Het moment waarop en de duur van het verlof zijn overgelaten aan de keuze van de werknemer en de toestemming van zijn werkgever. De mogelijkheden zijn zo ruim dat de levensloopregeling ook kan worden gebruikt als alternatief voor de, op enkele uitzonderingen na, niet langer gefaciliteerde, VUTen prepensioenregelingen. Met de introductie van de levensloopregeling is de tot 1 januari 2006 bestaan hebbende verlofspaarregeling vervallen. De spaarloonregeling is wel gehandhaafd, maar sparen is niet mogelijk in het jaar waarin ook wordt gespaard in het kader van de levensloopregeling. 1. Sparen en loonbelasting De Wet LB maakt het voor werknemers mogelijk op fiscaal vriendelijke wijze te sparen. Zeer bekend en veel besproken is de spaarloonregeling. Naast deze regeling, die voorziet in het geblokkeerd sparen van geld, is er de mogelijkheid te sparen voor verlof. Bij de huidige verlofspaarregeling kon zowel in geld als in tijd worden gespaard. Bij de genoemde regelingen staat het sparen nadrukkelijk op de voorgrond. Ook de faciliteiten met betrekking tot (pre)pensioen kunnen echter in zeker opzicht worden gezien als spaarregeling. 2. Spaarloonregeling De mogelijkheid te sparen in het kader van de spaarloonregeling blijft ook na 1 januari 2006 bestaan. Op basis van deze regeling kan de werknemer een bedrag van 613 per kalenderjaar belastingvrij sparen. Deelname aan de spaarloonregeling is slechts mogelijk bij de werkgever die ook de algemene heffingskorting toepast. Of een werknemer daadwerkelijk kan sparen in het kader van een spaarloonregeling is afhankelijk van de keuze van de werkgever. Deze is vrij in het wel of niet invoeren van een dergelijke regeling. Indien de werkgever besluit tot invoering van een spaarloonregeling moet deelname daaraan mogelijk zijn voor ten minste drievierde van alle bij hem in dienst zijnde werknemers. Over het spaarloon is de werkgever, als eindheffing, 25% (2006) loonbelasting verschuldigd. Over het gespaarde bedrag zijn geen premies sociale verzekeringen verschuldigd. De werknemer kan het gespaarde bedrag, afgezien van enkele deblokkeringsmogelijkheden, na vier jaar belastingvrij opnemen. Het saldo op de spaarloonrekening behoort tot de vermogensbestanddelen die in box 3 moeten worden aangegeven. Daarbij is overigens wel een vrijstelling van (2006) van toepassing. Zolang het saldo op de spaarloonrekening niet hoger is dan dit bedrag kan de daarop ontvangen rente dus feitelijk onbelast worden genoten. 3. Verlofspaarregeling Naast deelname aan de spaarloonregeling was het, tot 1 januari 2006, mogelijk te sparen in het kader van een verlofspaarregeling. Zoals gezegd vervalt 10 ESTATE PLANNER - januari/februari 2006

2 Bestaande verlofspaarregelingen en prepensioenaanspraken kunnen worden ingebracht in de levensloopregeling met de introductie van de levensloopregeling de huidige verlofspaarregeling. Gevolgen heeft dat overigens niet omdat de mogelijkheden van de levensloopregeling ruimer zijn dan die van de verlofspaarregeling. Een vóór 1 januari 2006 bestaande verlofspaarregeling kan met ingang van 1 januari 2006 worden omgezet in een levensloopregeling. Op het vóór 1 januari 2006 gespaarde verlof worden dan de regels van de levensloopregeling van toepassing. Voor werknemers die daar niet voor kiezen blijven de thans voor de verlofspaarregeling geldende regels van toepassing. Sparen in het kader van een verlofspaarregeling was overigens, evenals het sparen in het kader van de spaarloonregeling afhankelijk van de keuze van de werkgever. Hij had de vrijheid een dergelijke regeling al dan niet in te voeren. In de praktijk is van deze mogelijkheid te sparen voor verlof weinig gebruik gemaakt. 4. Levensloopregeling Sinds 1 januari 2006 biedt de levensloopregeling een mogelijkheid te sparen voor verlof. De regeling biedt daarmee een alternatief voor alle vóór deze datum bestaande mogelijkheden van verlof, alsmede voor de per die datum in beginsel vervallen mogelijkheden voor VUT en/of prepensioen. Bestaande verlofspaarregelingen en prepensioenaanspraken kunnen worden ingebracht in de levensloopregeling. Om te kunnen sparen is de werknemer niet meer afhankelijk van de keuze van de werkgever. De werknemer heeft op basis van de Wet arbeid en zorg een wettelijk recht op deelname aan de levensloopregeling. Omdat de verdere uitwerking een plaats heeft gevonden in de Wet LB wordt deze daar verder behandeld als een aanspraak. Dit ondanks het feit dat de werkgever dus feitelijk niets toezegt Schriftelijke vastlegging In de praktijk denkt men dat de werkgever niets hoeft te doen. Dit berust naar mijn mening op een misverstand. De werknemer heeft dan wel een wettelijk recht op sparen voor verlof, maar dit neemt niet weg dat dat sparen moet plaatsvinden in het kader van een levensloopregeling. Door de werkgever zal een dergelijke regeling dus moeten worden vastgelegd. Dit blijkt ook uit het met ingang van 1 januari 2006 aan de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 toegevoegde artikel 61a. Op basis van dit artikel moet een levensloopregeling voldoen aan de volgende voorwaarden: - de levensloopregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd; - de regeling moet ten doel hebben het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van extra verlof; - de aanspraken ingevolge de levensloopregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden; - de werknemer moet schriftelijk aan de inhoudingsplichtige verklaren dat hij geen aanspraken ingevolge een levensloopregeling heeft bij één of meer gewezen inhoudingsplichtigen of, indien hij dergelijk aanspraken wel heeft verklaren wat de omvang daarvan op 1 januari van het kalenderjaar is; - de regeling moet een bepaling bevatten waaruit volgt dat de werknemer schriftelijk verklaart dat hij geen voorziening ingevolge een levensloopregeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij een inhoudingsplichtige loon spaart ingevolge een spaarloonregeling Afkoop De levensloopregeling mag overigens wel de mogelijkheid bieden tot afkoop van aanspraken ingevolge die regeling, bij beëindiging van het dienstverband bij de werkgever. Verplicht is dat niet. Bij het beëindigen van het dienstverband heeft de werknemer daardoor verschillende mogelijkheden: - handhaven van de voorziening; - afkopen van de inmiddels opgebouwde aanspraken; - inbrengen van de bestaande voorziening in de levensloopregeling bij de nieuwe werkgever. De mogelijkheid van afkoop bestaat overigens slechts bij het beëindigen van het dienstverband. Dit betekent dat de werknemer al op dat moment een beslissing dient te nemen over de opname. Indien de werknemer bij het ontslag besluit het januari/februari ESTATE PLANNER 11

3 De levensloopregeling is bedoeld als inkomensvoorziening voor een periode van extra verlof spaartegoed te handhaven, kan hij niet op een later moment, bijvoorbeeld indien hij er niet in slaagt spoedig een nieuwe dienstbetrekking te vinden, alsnog over het spaartegoed beschikken. Hij zal dan met opname moeten wachten tot het moment waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt Opbouw De werknemer die besluit deel te nemen aan de levensloopregeling meldt dit bij zijn werkgever. De werkgever houdt het aangegeven bedrag in op het loon en stort dit vervolgens op de levenslooprekening bij een door de werknemer zelf gekozen kredietinstelling. Het is ook mogelijk het ingehouden loon te storten als premie voor een door de werknemer zelf gesloten levensloopverzekering. De werkgever mag ook een collectieve levenslooprekening aanbieden, maar kan deelname daaraan niet verplicht stellen. Over het ingehouden levenslooploon is geen loonheffing verschuldigd, wel moeten daarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Het te sparen levenslooploon mag niet meer bedragen dan 12% van het loon in het voorafgaande kalenderjaar. Indien het saldo op de levenslooprekening op 1 januari van het kalenderjaar echter gelijk is aan of meer bedraagt dan 210% van het loon in het voorafgaande kalenderjaar kan niets worden gespaard. Voorbeeld 1 Een werknemer heeft een jaarsalaris van Op 1 januari van enig jaar bedraagt het saldo op de levenslooprekening (205% van het loon). In dit jaar mag de werknemer nog 12% van het loon ( 3.600) sparen, ook al komt het saldo op de levenslooprekening daardoor op (217% van het loon). In het jaar volgend op dit kalenderjaar kan dan uiteraard niet meer worden gespaard. Wel mag het rendement op het reeds opgebouwde saldo aan de rekening worden toegevoegd. Voor werknemers die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt geldt een uitzondering. Zij mogen meer sparen dan het hiervoor genoemde percentage van 12. Voor hen geldt wel het maximum van 210%. Een vergelijkbare uitzondering geldt voor werknemers die er voor kiezen de vóór 1 januari 2006 opgebouwde prepensioenaanspraken af te kopen en de afkoopsom te storten op een levenslooprekening. Ook deze storting mag meer bedragen dan 12% van het loon, maar niet uitgaan boven het maximum van 210%. Een werknemer die er voor kiest het maximale bedrag te sparen en genoegen neemt met een inkomen van 70% van het loon kan op deze wijze dus sparen voor een periode van drie jaar verlof. Na opname van (een deel van) het saldo kan opnieuw worden gespaard. Het saldo op de levenslooprekening behoeft overigens niet uitsluitend afkomstig te zijn van de werknemer. Ook de werkgever mag bijdragen aan deze regeling. De werkgever mag er echter niet toe besluiten alleen de deelnemers aan de levensloopregeling een dergelijke bijdrage te verstrekken. Ook aan niet deelnemende werknemers moet een vergoeding van gelijke hoogte worden toegekend. Bij deze werknemers wordt die vergoeding uiteraard op de gebruikelijke wijze als loon in de belastingheffing betrokken. Indien een werkgever zich niet aan deze verplichting houdt heeft dat tot gevolg dat de levensloopregeling onzuiver wordt. Het door de, aan de levensloopregeling deelnemende, werknemers opgebouwde spaartegoed wordt onmiddellijk gedeblokkeerd en als loon uit vroegere dienstbetrekking in de belastingheffing betrokken. Er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Die zijn immers reeds betaald op het moment van inleg in de spaarregeling. Er bestaat in deze gevallen overigens geen aanspraak op de levensloopverlofkorting Opname Zoals gezegd is de levensloopregeling bedoeld als inkomensvoorziening voor een periode van extra verlof. Een wettelijk recht op dit extra verlof is, afgezien van de wettelijk voorgeschreven vormen van verlof (zoals zwangerschapsverlof) niet toegekend aan de werknemer. Opname van verlof en daarmee opname uit de levenslooprekening is derhalve slechts mogelijk in overleg met de werkgever. Indien het verlof wordt toegekend is opname van het levensloopverlofsaldo mogelijk. De wens om 12 ESTATE PLANNER - januari/februari 2006

4 Bij de uitbetaling van het levensloopverlofsaldo bestaat aanspraak op een extra heffingskorting over het levensloopverlofsaldo te beschikken wordt gemeld bij de kredietinstelling of verzekeraar waar de voorziening is opgebouwd. Het afgesproken bedrag wordt door de kredietinstelling of verzekeraar overgemaakt naar de werkgever. De werkgever betaalt het loon vervolgens uit onder inhouding van loonheffing. Premies werknemersverzekeringen zijn niet verschuldigd. Het niet verschuldigd zijn van deze premies betekent overigens niet dat de werknemer niet is verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringen. De dienstbetrekking blijft tijdens de periode van verlof immers bestaan. Het van de verlofspaarrekening op te nemen bedrag mag overigens niet hoger zijn dan 100% van het laatstgenoten loon. Het uitbetaalde bedrag wordt aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Deeltijdverlof Het is overigens mogelijk het verlof in deeltijd op te nemen. In dat geval mag het op te nemen bedrag, samen met het nog te ontvangen loon niet meer bedragen dan 100% van dat loon. Bij de uitbetaling van het levensloopverlofsaldo bestaat overigens aanspraak op een extra heffingskorting. Deze levensloopverlofkorting bedraagt 185 voor elk jaar dat in het kader van de levensloopregeling is gespaard, maar niet meer dan het in totaal gespaarde bedrag. Voorbeeld 2 Een werknemer heeft een salaris van Hij besluit halve dagen te gaan werken en voor de andere helft gebruik te maken van de levensloopregeling. De opname van de verlofspaarrekening mag dan per maand niet hoger zijn dan Voorbeeld 3 Een werknemer spaart 9 jaar lang 1 in het kader van de levensloopregeling. In jaar 10 spaart hij In jaar 11 neemt hij verlof. Hij kan dan het tegoed van opnemen en heeft voor dit zelfde bedrag recht op de levensloopverlofkorting. Indien de op het levenslooploon in te houden loonheffing minder bedraagt dan het bedrag van de levensloopverlofkorting kan het restant in aftrek worden gebracht op de later over het normale loon af te dragen loonheffing. In de literatuur is de vraag gerezen of een werknemer die er in een bepaalde periode voor kiest verlof op te nemen wel betaalde nevenwerkzaamheden mag verrichten, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het op te nemen verlofspaarsaldo. Naar mijn mening is dit zonder meer mogelijk. De bestaande wetgeving legt namelijk slechts een link met het loon van de inhoudingsplichtige die ook de betaling in het kader van de levensloopregeling doet. Daaruit volgt dat loonbetalingen door anderen dan deze werkgever niet in de beoordeling behoeven te worden betrokken. Deze constatering leidt overigens tot een afwijking van de huidige praktijk bij VUT-regelingen. Daarin is doorgaans geregeld dat de VUT-uitkering door middel van nevenwerkzaamheden mag worden aangevuld tot 100% van het loon. Enig inkomen daarboven wordt in mindering gebracht op de VUTuitkering. Van een dergelijke vermindering is naar mijn mening geen sprake indien er voor wordt gekozen de periode van verlof vooraf te laten gaan aan het ouderdomspensioen Verplichte afname van het saldo Uit het voorgaande volgt dat het mogelijk is dat een werknemer niet is staat is gebleken het door hem opgebouwde tegoed aan te wenden in een periode van verlof. In dat geval wordt het tegoed op het moment direct voorafgaande aan de ingangsdatum van het pensioen als loon uit vroegere dienstbetrekking uitgekeerd aan de werknemer. De werknemer heeft in dat geval ook geen recht op de levensloopverlofkorting. Naast deze situatie zijn er nog drie andere situaties waarin de aanspraak, zonder toepassing van de levensloopverlofkorting, als loon uit vroegere dienstbetrekking in de belastingheffing wordt betrokken. Dit zijn: 1. De levensloopregeling kan niet langer als zodanig worden aangemerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er voor ander doeleinden gespaard kan worden dan voor een periode van extra verlof. 2. Een aanspraak ingevolge een levensloopregeling wordt, in strijd met de hiervoor genoemde voorwaarden, afgekocht of vervreemd. 3. De werkgever heeft een bijdrage verstrekt aan de deelnemers aan de levensloopregeling, maar januari/februari ESTATE PLANNER 13

5 Voor de directeurgrootaandeelhouder biedt de levensloopregeling extra mogelijkheden niet in dezelfde mate een bijdrage verstrekt aan de overige werknemers. Indien de werknemer het spaartegoed op het moment waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt nog niet heeft opgenomen valt het tegoed vrij. Het wordt op het, direct op dat tijdstip voorafgaande, moment als loon uit vroegere dienstbetrekking in de belastingheffing betrokken. Er bestaat dan geen recht op de levensloopverlofkorting. Het is uiteraard ook denkbaar dat het dienstverband eerder wordt beëindigd door het overlijden van de werknemer. In dat geval kan het spaartegoed ter beschikking worden gesteld aan de erfgenamen van de werknemer. Het wordt dan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer in de belastingheffing betrokken. Ook in dit geval bestaat overigens geen recht op de levensloopverlofkorting. 5. Samenvatting en conclusie De wetgever heeft met ingang van 1 januari 2006 verschillende vormen van verlof samengebracht in één nieuwe regeling: de levensloopregeling. Werknemers hebben een wettelijk recht op deelname, maar kunnen niet rekenen op verlof. Voor de deelnemende werknemers, die in de gelegenheid blijken verlof op te nemen, wordt een extraatje geboden in de vorm van de levensloopverlofkorting van 185 per gespaard jaar. Op één onderdeel is er een belangrijk verschil tussen de verlofspaarregeling en de levensloopregeling. Bij de verlofspaarregeling kon worden gespaard in geld of tijd. Indien werd gekozen voor het sparen van geld werd met behulp van het aldus gevormde spaartegoed voorzien in een inkomen tijdens de verlofperiode. Het genoten verlof werd dus door de werknemer, evenals dat thans de bedoeling is bij de levensloopregeling, zelf gefinancierd. Indien werd gekozen voor het sparen van tijd werd geen spaartegoed gevormd, maar werden gewerkte (over)uren door de werkgever geadministreerd. Deze uren werden later tijdens de periode van verlof gecompenseerd. Sparen in tijd had als voordeel dat voor één (extra) gewerkt uur ook één uur verlof werd verleend. Dit was met name voordelig voor werknemers die aan het begin van hun carrière stonden. Eén uur extra werken in de periode van het lagere salaris gaf recht op één uur verlof in de periode waarin reeds een hoger salaris werd genoten. In het kader van de levensloopregeling kan alleen worden gespaard in geld. Indirect blijft echter ook het sparen in tijd mogelijk. Er is slechts een tussenstap nodig. Het gespaarde verlof (overuren) dient in overleg met de werkgever te worden uitbetaald. Het aldus genoten salaris kan vervolgens worden gestort in de levensloopregeling. Anders dan bij de verlofspaarregeling kan nu geen carrièrevoordeel worden behaald. Een ander, overigens niet minder belangrijk, verschil is dat sparen in het kader van een verlofspaarregeling mogelijk was bij de werkgever zelf. Het sparen in het kader van de levensloopregeling geschiedt bij een door de werknemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar. Het is voor de werkgever wel mogelijk een collectieve levensloopregeling aan te bieden, maar de werknemer kan niet worden verplicht hieraan deel te nemen. Werknemers die niet al te veel willen sparen zijn beter af met de spaarloonregeling. Het extraatje in het kader van die regeling is wat hoger, namelijk de bespaarde belasting over het ingelegde bedrag van maximaal 613. Werknemers die vermoeden dat zij geen gebruik zullen gaan maken van het extra verlof, ook niet in de periode voorafgaande aan het ouderdomspensioen kunnen wellicht beter gaan sparen via box 3. Zij hebben immers geen recht op de levensloopverlofkorting. Degene die in box 3 spaart heeft de vrije beschikking over het spaarsaldo. Voor de directeur-grootaandeelhouder biedt de levensloopregeling extra mogelijkheden. In het geval dat hij de enige werknemer van zijn vennootschap is kan hij niet deelnemen aan de spaarloonregeling. Deelname aan de levensloopregeling is wel mogelijk. Die deelname wordt nog aantrekkelijker als de directeur-grootaandeelhouder behoort tot de categorie werknemers die op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar reeds hebben bereikt, maar niet de leeftijd van 56 jaar. Alles overziend kan niet zonder meer worden gesteld dat de levensloopregeling een aantrekkelijke spaarmogelijkheid biedt. Voor werknemers die slechts een gering bedrag wil sparen is de spaar- 14 ESTATE PLANNER - januari/februari 2006

6 Opname van verlof is slechts mogelijk na overleg en toestemming van de werkgever loonregeling een beter alternatief. Het spaartegoed is slechts gedurende vier jaren geblokkeerd en daarna vrij besteedbaar. Voor werknemers die serieuze plannen hebben voor een onderbreking van hun loopbaan of op zoek zijn naar een alternatief voor VUT of prepensioen is de levensloopregeling het overwegen waard. Bij inleg op de spaarloonrekening is geen loonheffing verschuldigd. Het brutoloon kan dus worden gespaard en het spaartegoed is niet belast in box 3. Bij opname voor verlof bestaat tevens recht op de levensloopverlofkorting. Nadeel van de levensloopregeling is wel dat weliswaar een wettelijk recht tot sparen is ingevoerd, maar (afgezien van zwangerschapsverlof en zorgverlof) geen wettelijk recht op verlof is gecreëerd. Opname van verlof is slechts mogelijk na overleg en toestemming van de werkgever. Bij onderbreking van de loopbaan middels verlof is het denkbaar dat de werkgever beperkingen oplegt voor wat betreft de duur van het verlof. Verrekening verschuldigde overdrachtsbelasting met het recht van schenking Ingevolge het bepaalde in art. 24 lid 5 Succ.w. kan de overdrachtsbelasting die is verschuldigd over het bedrag waarover recht van schenking verschuldigd is, worden verrekend met het recht van schenking. Het maximale bedrag dat een ouder in 2006 in deze situatie kan schenken/kwijtschelden zonder dat er door het kind recht van schenking verschuldigd is, bedraagt: bij toepassing van de vrijstelling van 4.342; bij een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling van Zie voor meer informatie Estate Planner 2005/1. Congressen/seminars en cursussen Echtscheiding en onderneming (2 dagen) Sprekers: Drs. T.C.E. Boringa RA Prof. mr. E.A.A. Luijten Prof. mr. W.R. Meijer Prof. mr. W.J. Slagter Mr. J.C.L. Zuiderwijk Plaats: NH Utrecht Hotel te Utrecht Data: 9 en 16 maart 2006 Prijs: (excl. BTW) Inlichtingen: Kluwer Opleidingen Tel. (0570) Het testament van de 21e eeuw in de praktijk Docenten: Mr. B.M.E.M. Schols Mr. F.W.J.M. Schols Mr. M.J. Hoogeveen Drs. R.T.R. Hoppenreijs Plaats: Hotel Lapershoek te Hilversum Data: 24 maart (module 1) en 31 maart 2006 (module 2) Prijs: 645 (excl. BTW) per module (excl. BTW) beide modules Inlichtingen: Vermande Studiedagen Tel. (070) januari/februari ESTATE PLANNER 15

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO)

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (PO) Hoe ziet het Uitvoeringsreglement Levensloop er uit: De tekst van bijlage X van de CAO luidt als volgt: 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de. In de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de. In de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen FI Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 april 2005/Nr. WDB 2005/197 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding

De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De levensloopregeling, een lust of een last? Inleiding De verlofspaarregeling bestaat slechts een paar jaar. Een overdonderend succes is deze regeling niet geworden. Kort na de invoering kwam de politiek

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 022 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 017 Officiële naam regeling: Levensloopregeling Provincies Citeertitel: Levensloopregeling Naam ingetrokken regeling: Besloten door: College van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:

PROVINCIAAL BLAD. B. Artikel D.17 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 171 1 april 2014 Wijziging van enige rechtspositieregelingen in verband met het vervallen van de wettelijke levensloopregeling en verhoging

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit

De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 47a van het Besluit algemene rechtspositie politie; Besluit Versie 2012-07-05 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van, nr., tot vaststelling van een regeling met betrekking tot levensloop in verband met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 4

2014 -- Loonheffing -- deel 4 Loonheffing les 4 programma Administratieve verplichtingen Loonstaat Aangifte doen Eindheffing Bijzondere regelingen 1 Administratieve verplichtingen Voor de werkgever/inh.pl. gelden een aantal verplichtingen.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e

KENMERK: CVB 2006/1657. LEVENSLOOPREGELING TU/e KENMERK: CVB 2006/1657 LEVENSLOOPREGELING TU/e Pre-ambule Het College van Bestuur heeft op (datum) overeenstemming bereikt met werknemersorganisaties over een Levensloopregeling voor de TU/e. Hiermee is

Nadere informatie

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft

Levensloopregeling Technische Universiteit Delft Levensloopregeling Technische Universiteit Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende dat op basis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1 Sector : II Nr. : 22 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 24 januari 2002, nr. 13/22.02; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; besluit:

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Achternaam:. Voorletters:.. Geboortedatum: Sofi-nummer:...Telefoon werk:. Bijlage 1 AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES A. In te vullen door de deelnemer 1. de heer mevrouw 1 2. Ik verzoek om in het kalenderjaar op mijn salaris en toelagen 2

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/12 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 21 februari

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

Nadere informatie

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB.

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Spaarloonregeling Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Deelnemer : Iedere werknemer die overeenkomstig

Nadere informatie

Deel 3: overgangsrecht

Deel 3: overgangsrecht Deel 3: overgangsrecht Voorwoord De SAW wijzigt regelmatig. Bij deze veranderingen wordt incidenteel afgesproken dat groepen ambtenaren het recht op oude afspraken houden. Dit overgangsrecht is gebundeld

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel Aan De Regionale Korpsbeheerders De Minister van Justitie t.a.v. mr. J.J.H. Suyver H 742 i.a.a. de Regiokorpschefs de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/75 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 31 oktober

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Subtitel. Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever: de (rechts)persoon die de deel - ne mer de mogelijkheid biedt deel te nemen aan de spaarloon

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Levensloopregeling. Wet VPL. September 2010

Levensloopregeling. Wet VPL. September 2010 Levensloopregeling Wet VPL September 2010 2 towerswatson.nl Inleiding Met behulp van de levensloopregeling kunnen werknemers sparen voor inkomensvervanging voor alle mogelijke soorten van verlof. Op 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging CAP en vaststelling Levensloopregeling provincies Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de in het Sectoroverleg Provinciale

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25273 12 september 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 30 augustus 2013, nr. 413921, DGPolitie/Programma

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Levensloopregeling provincies 2014 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125, derde lid, van

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Ten behoeve van de werknemers van Contractnummer Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Voorbeeldreglement levensloop

Voorbeeldreglement levensloop Voorbeeldreglement levensloop 2007 Attentie De grijs gearceerde teksten/artikelen zijn facultatief. Deze dienen of verder gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld aan de hand van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Levensloopregeling rijkspersoneel

Levensloopregeling rijkspersoneel BZK Levensloopregeling rijkspersoneel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 november 2005, nr. 2005-0000266589, tot vaststelling van een regeling met betrekking tot

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

Levensloopregeling provincies

Levensloopregeling provincies Levensloopregeling provincies Geldig sinds: 14-6-2013 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat Taal Copyright

Nadere informatie

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer

Welkom OPENEN. Openen E-levensloop via de werkgever. voor de werknemer E-LEVENSLOOP voor de werknemer Delta Lloyd Bank NV Welkom Onlangs heeft u zich via uw werkgever aangemeld voor de E-levensloop bij Delta Lloyd Bank. In deze handleiding geven wij u informatie over enkele

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie