RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014"

Transcriptie

1 RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014

2

3 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 1: Blomme H. bvba Legende 776B 776D Perimeter deel-rup 1: Blomme H. bvba Art. 1: Zone voor bedrijvigheid met nabestemming landbouw Art. 2: Zone voor bouwvrij agrarisch gebied Indicatieve aanduiding: Toegangsweg 776E 749D Kruiskensstraat Kruiskensstraat 775B 15,0 m 749E 750B OPMERKING: De afstanden op het plan zijn indicatief. De juiste afmetingen moeten ter plaatse opgenomen worden. datum: juni 2014 schaal: 1:1, Meter±

4 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 2: Toyotagarage Muylaert bvba 346M 841W2 Legende Perimeter deel-rup 3: Toyotagarage Muylaert Art. 1: Zone voor bedrijvigheid Art. 2: Zone voor groenbuffer Art. 3: Bouwvrije strook / representatieve groenstrook Indicatieve aanduiding: toegang Indicatieve aanduiding: haag Bruggestraat Bruggestraat 841V3 841S3 5,0 m 841T3 Bruggestraat 841B4 841X3 Verbindingsweg R034 8,0 m Verbindingsweg E R34 841W3 841Y3OPMERKING: De afstanden op het plan zijn indicatief. De juiste afmetingen moeten ter plaatse opgenomen worden. 841A4 datum: juni 2014 schaal: 1: Meter±

5 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 3: Deco verhuurcenter bvba Legende 444G Perimeter deel-rup 4: Deco Verhuurcenter Art. 1: Zone voor wonen 442D2 442A2 445H 445N 445L 445M 4,0 m 6,0 m 4,0 m 443S 10,0 m 446R 446P 447V 447X 6,0 m 4,0 m Oostendestraat Oostendestraat 447W 447Y 450C 455B 450D Art. 2: Laad-, los-, parkeer- en circulatiezone Art. 3: Zone voor bedrijfswoning Art. 4: Zone voor bedrijvigheid Art. 5: Zone voor groenbuffer Indicatieve aanduiding: toegang Op te heffen verkaveling OPMERKING: De afstanden op het plan zijn indicatief. De juiste afmetingen moeten ter plaatse opgenomen worden. datum: juni 2014 schaal: 1: Meter±

6

7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt de bestemming van het gewestplan Diksmuide Torhout (K.B. 05 februari 1979 en wijzigingen). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het gewestplan vastgesteld bij K.B. d.d. 05/02/1979 en wijzigingen en in het bijzonder de voorschriften voor het woongebied met landelijk karakter en het agrarisch gebied. De verkavelingsvergunning VK (en de hieraan gekoppelde verkavelingsvoorschriften) d.d. 27/12/1977 en de hierop volgende verkavelingswijziging d.d. 24/05/2000 worden opgegeven. BIJKOMENDE TOELICHTING EN VERDUIDELIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN a. Gebouwen en/of infrastructuur van openbaar nut Het oprichten van kleine gebouwen en/of infrastructuur van openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming. De noodzaak wegens technische of sociale redenen moet aangetoond kunnen worden in een verklarende en verantwoordende nota. b. Reliëfwijzigingen Beperkte reliëfwijzigingen zijn toegelaten indien noodzakelijk. Ze moeten gecompenseerd worden opdat het waterbergend vermogen van het gebied niet in het gedrang gebracht wordt. c. Groenvoorzieningen Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt te worden van streekeigen groenvoorzieningen. d. Afsluitingen Het plaatsen van een draadafsluiting op de perceelsgrens -met een maximale hoogte van 2,00 m- is toegelaten. e. Integraal waterbeheer en waterhuishouding Het waterbergend vermogen van het plangebied mag door de (her)aanleg van de site niet verminderd worden. 1

8 Met technieken van natuurtechnische milieubouw wordt verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot milieuvriendelijke oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast zijn toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. De maatregelen die genomen worden in functie van waterbeheersing en drainage moeten gezien worden in relatie met de betrokken bestemmingszone. De schaal en de bouwkarakteristieken (inplanting, gabariet en materiaalgebruik) ervan mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone. Bij de ontwikkeling van projecten die een gewijzigde terreintoestand (daken, verhardingen, ophogingen, wateroppervlakken e.a.) veroorzaken van minstens m² dient met volgend principe rekening gehouden te worden: - Normale afwateringsgebieden: Voor de bijkomende verharding dient een buffer aangelegd van 330 m³ / ha verharde oppervlakte (onder de vorm van een open waterbuffer) en een vertraagde afvoer van 10l/s/ha. - Kritieke afwateringsgebieden: Voor de bijkomende verharding dient een buffer aangelegd van 410 m³ / ha verharde oppervlakte (onder de vorm van een open waterbuffer) en een vertraagde afvoer van 5l/s/ha. 2

9 DEEL - RUP 1: Blomme H. bvba ART. 1.: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID MET NABESTEMMING LANDBOUW CATEGORIE BEDRIJVIGHEID De zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van het bedrijf gespecialiseerd in stalinrichtingen. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het stapelen van goederen (binnen en buiten). Het bewerken van goederen is ondergeschikt. Binnen deze zone kan slechts één bedrijf gevestigd zijn. Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. In deze zone kan één woongelegenheid voorzien worden in functie van de bedrijvigheid. Volgende activiteiten worden er toegelaten: Uitoefenen van algemene bouw- en verbouwwerken voor landbouw, veevoeding en industriële landbouw en aanverwanten waaronder: 1) Stalinrichtingen: voederinstallaties, ventilatie, waterleiding, elektriciteit, luchtwassers, warme luchtcanons, voedersilo s, plaatsen van verlichting en drijfkracht, telefoon en alarminstallaties, voederbakken; 2) Verbouwen van stallen en herinrichting met verbeterde ventilatie en voedertechniek; 3) Herstellen en vernieuwen van dak, isoleren en plaatsen van luchtafzuigkanaal + steunder voor luchtwasser plaatsen; 4) Herstellen van polyestersilo s en polyesterbakken, voederinstallaties, voederbakken, ventilatie, warme luchtcanons en steunders voor ophanging van voeder en ventilatiesystemen; 5) Voerderinstallatie en ventilatie onderdelen vervaardigen; 6) Voor wat betreft 1,2,3,4,5 : aanverwante nieuwe technieken die op de markt komen. Nabestemming: overdruk : Bij stopzetting van de hierboven vermelde bedrijvigheid luidt de nabestemming als volgt: andere landbouwaanverwante activiteiten, para-agrarische activiteiten en landbouw in de ruime zin. 1) Bedrijvigheid i.f.v. stalinrichting: Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn mogelijk waarbij voldaan dient te worden aan minstens volgende inrichtingsprincipes: a) Bebouwde en verharde ruimte: - Bestaande bebouwing kan behouden blijven en verbouwd worden. Wanneer een herbouw overwogen wordt, dienen de nodige afstandsregels in acht genomen te worden; - In het kader van een optimale bedrijfsvoering kan tot verbouw, herbouw (onder de hierboven vermelde 3

10 Een maximale bebouwbare grondoppervlakte van 804m² (of 13,3% van de zone) komt overeen met de vergunde oppervlakte i.f.v. bedrijvigheid m.b.t. stalinrichting (en komt tevens overeen met de korte termijnbehoefte uit het goedgekeurde planologisch attest). Deze vergunde oppervlakte bestaat uit: 1) Een gerenoveerde schuur van 292,5 m² (13m * 22,5m) (cfr. stedenbouwkundige vergunning d.d. 28/10/1998); 2) Een bergplaats van 159,5 m² (14,5m * 11m) (cfr. stedenbouwkundige vergunning d.d. 14/04/2004); 3) Een loods van 352 m² (16m * 22m) (cfr. stedenbouwkundige vergunning d.d. 04/12/2013). voorwaarden) of nieuwbouw worden overgegaan. De bebouwbare grondoppervlakte (gebouwen en andere constructies of aanhorigheden) bedraagt evenwel maximaal 804 m². Bovenop deze maximaal bebouwbare oppervlakte zijn bijkomende uitbreidingen enkel mogelijk i.f.v. sectorale wetgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid; - Voor de gebouwen en constructies geldt een maximale kroonlijsthoogte van 6,0 m. De dakvorm is vrij. Bij hellend dak geldt een maximale nokhoogte van 9,0 m; - Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in de omgeving; - De verhardingen staan in functie van laad- en loszones, parkeergelegenheden, stapelruimten en circulatie; - De verhardingen kunnen uitgevoerd worden in niet-waterdoorlatende materialen indien het waterbergend vermogen van het gebied niet wordt aangetast; - Andere constructies i.f.v. de bedrijvigheid zijn toegelaten zoals ondermeer verlichtingspiloon, b) Onbebouwde en onverharde ruimte: - De onbebouwde en onverharde ruimte wordt ingericht als groenvoorzieningen; - Rondom de bedrijfsgebouwen moet er ten aanzien van de open ruimte een met streekeigen planten groenbuffer aangeplant worden. Deze groenbuffer heeft een minimale breedte van 8 m. Deze groenbuffer dient om de activiteiten visueel af te schermen en om een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving; - De buffer wordt integraal beplant met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. De groenbuffer dient te bestaan uit een afwisseling van streekeigen struiken en hoogstammige bomen; - De bestaande gebouwen kunnen behouden blijven. Bij mogelijke herbouw in de toekomst dient een bufferzone van 8m te worden gerespecteerd; - In het noorden en het zuiden dient een dense groenbuffer voorzien te worden ten aanzien van de bedrijfsgebouwen en het omliggende landschap. Hierbij kunnen de bestaande aanplantingen deel uitmaken van de groeninbuffering; - Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. 2) Bedrijfswoning: Er dient te worden voldaan aan de volgende inrichtingsprincipes: - Inplanting gebouwen: vrij te kiezen binnen de zone; - Bouwvolume: Het maximale bouwvolume bedraagt 1.000m³. De maximale kroonlijsthoogte t.o.v. het maaiveld bedraagt 3,5 meter en de maximale nokhoogte t.o.v. het maaiveld bedraagt 10 meter; 4

11 De maximale grondoppervlakte van 88 m² voor bijgebouwen komt overeen met de huidige vergunde oppervlakte (een garage / berging horende bij de woning cfr. stedenbouwkundige vergunning d.d. 04/10/2000). - Bijgebouwen dienen ondergeschikt en in harmonie te zijn aan de architectuur van het hoofdgebouw. Zij hebben een grondoppervlakte van maximaal 88 m² (gezamenlijke grondoppervlakte) en hebben een maximale kroonlijsthoogte van 3,0 m en een maximale nokhoogte van 4,5 m t.o.v. het maaiveld; - De onbebouwde delen kunnen ingericht worden i.f.v. tuin, opritten en terras; - De grondoppervlakte aan niet overdekte constructies zoals paden, terrassen, vijvers, zwemvijver of zwembad bedraagt maximaal 80 m². De hoogte van een niet overdekte constructie is beperkt tot 1,5 meter boven het maaiveld. ART. 2: ZONE VOOR BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED HOOFDCATEGORIE LANDBOUW SUBCATEGORIE BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED Het gebied is bestemd voor de landbouw en/of hobbylandbouw De volgende constructies geplaatst voor de landbouw zijn evenwel toegelaten. Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd: schuilhokken, plastictunnels, constructies voor oogstbescherming en constructies voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Serres daarentegen behoren tot de niet-toegelaten gebouwen en vergelijkbare constructies. Landbouwbedrijven: Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven of hobby landbouw zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. Het bestaande waterbufferbekken kan behouden blijven. INDICATIEVE AANDUIDING: TOEGANGSWEG De op het grafisch plan aangeduide pijl geeft de positie van de toegangsweg tot het bedrijf aan. Maximaal 1 toegangsweg vanaf het openbaar domein is toegelaten. De toegangsweg is maximaal 4 m breed. 5

12 DEEL - RUP 2: Toyotagarage Muylaert bvba ART. 1.: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID CATEGORIE BEDRIJVIGHEID Gelet op het feit dat het bedrijf nagenoeg volledig in woongebied ligt en binnen het stedelijk gebied Torhout, is het wenselijk dat bij stopzetting ook andere activiteiten kunnen toegelaten worden. Een bebouwbare grondoppervlakte van m² (of 63% van de paarse zone) komt overeen met de korte termijnbehoefte uit het goedgekeurde planologisch attest. De bouwvrije afstanden van 5m en 6m langsheen de zijperceelsgrenzen komen overeen met de bestaande toestand. Deze zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de kleinschalige lokale activiteiten i.f.v. het verkopen en herstellen van voertuigen. Binnen deze zone kan slechts één bedrijf gevestigd zijn. Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. Nabestemming Bij stopzetting van het bedrijf, wordt het gebied bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. De nabestemming moet verenigbaar zijn met de omgeving. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn mogelijk waarbij voldaan dient te worden aan minstens volgende inrichtingsprincipes: - De bebouwde grondoppervlakte bedraagt maximaal m². Bovenop deze maximaal bebouwbare oppervlakte zijn bijkomende uitbreidingen enkel mogelijk i.f.v. sectorale wetgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid; - De bebouwing dient aan noordzijde tot de zijperceelsgrens een bouwvrije afstand te houden van 5,0 m en aan de zuidzijde dient dit 6,0 m te zijn. - De voorbouwlijn van de bestaande bebouwing dient behouden te blijven. - Bouwhoogte eerste 17 m vanaf de voorbouwlijn: voor de gebouwen en constructies geldt een maximale kroonlijsthoogte van 7,0 m. De dakvorm is vrij. Bij hellend dak geldt een maximale nokhoogte van 12 m; - Bouwhoogte vanaf 17 m achter de voorbouwlijn: voor de gebouwen en constructies geldt een maximale hoogte van 5,0 m. De dakvorm is vrij. - Er kan maximaal 1 woongelegenheid voorzien worden. De woongelegenheid heeft een maximaal volume van m³; - Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in de omgeving; - Er dient bijzondere aandacht te gaan naar de architecturale kwaliteit van het bedrijfsgebouw t.a.v. de R34; - De verhardingen staan in functie van laad- en loszones, parkeergelegenheden en circulatie. Stapelruimten in open lucht zijn verboden; - De verhardingen kunnen uitgevoerd worden in niet-waterdoorlatende materialen in functie van het manoeuvreren van zwaar vervoer in functie van de exploitatie en de toegang tot de bedrijfsgebouwen; - Eventuele publiciteit richting R34 dient op de gevel aangebracht te worden en kan niet losstaand op het terrein voorzien worden. 6

13 INDICATIEVE AANDUIDING: TOEGANG INDICATIEVE AANDUIDING: HAAG De op het grafisch plan aangeduide pijlen geven de positie van de toegangen tot het bedrijf aan. Maximaal 2 toegangen vanaf het openbaar domein zijn toegelaten. De toegangswegen zijn elk maximaal 6 m breed. Zoals op het grafisch plan aangeduid, dienen de bedrijfsactiviteiten langs de noordzijde afgeschermd te worden met een streekeigen haag. Deze haag heeft een minimale hoogte van 2,0 m (in volwassen toestand). ART. 2.: ZONE VOOR GROENBUFFER CATEGORIE BEDRIJVIGHEID ART. 3: BOUWVRIJE STROOK / REPRESENTATIEVE GROENSTROOK CATEGORIE BEDRIJVIGHEID De groene inkleding verhoogt de beeldkwaliteit. Het geeft ook een meerwaarde voor de uitstraling van het bedrijf, dat grenst aan de R34. Deze zone is bestemd voor de aanleg van een met planten voorziene groenbuffer. Deze bufferzone dient om de activiteiten visueel af te schermen en om een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving. De buffer wordt integraal beplant met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. De groenbuffer dient te bestaan uit streekeigen struiken en hoogstammige bomen. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. De zone is bestemd voor de aanleg en de inrichting van een representatieve groenstrook. Het is een bouwvrije zone. Stapelen is verboden. De inrichting van de bouwvrije strook draagt bij tot het representatieve karakter van het bedrijf. Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de representatieve groenstrook zijn toegelaten met inbegrip van de aanleg een open waterbuffer of infiltratiebekken en de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit op redenen van brandveiligheid wordt opgelegd. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor representatieve groenstrook aangelegd en beplant zijn. Werken, bovengrondse en ondergrondse constructies i.f.v. openbare nutsleidingen en voorzieningen (rioleringen, elektriciteitscabines e.d. zijn steeds toegelaten. Het plaatsen van publiciteitsborden in deze zone is verboden. 7

14 DEEL - RUP 3: Deco Verhuurcenter ART. 1.: ZONE VOOR WONEN CATEGORIE WONEN, SUBCATEGORIE WOONGEBIED Wonen onder de vorm van een ééngezinswoning. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving zijn toegelaten. Hierbij dient voldaan te worden aan de hierna opgesomde inrichtingsprincipes. - De woning wordt opgericht als een ééngezinswoning; - De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7 meter t.o.v. het maaiveld. De dakvorm is vrij. Indien voor een hellend dak geopteerd wordt is de nokhoogte maximaal 10 m hoog t.o.v. het maaiveld. ART. 2.: LAAD-, LOS-, PARKEER- EN CIRCULATIEZONE CATEGORIE BEDRIJVIGHEID I.f.v. het tegengaan van visuele hinder en om veiligheidsredenen geldt er een verbod om te stapelen langsheen de Oostendestraat. Indien bestaande bebouwing in strijd is met deze inrichtingsprincipes dan gelden deze nieuwe inrichtingsprincipes bij afbraak en wederopbouw, instandhoudingswerken en verbouwingswerken zijn dan enkel mogelijk binnen het bestaande volume. Deze zone is bestemd voor circulatie, parkeren en een laad- en loszone. Langsheen de Oostendestraat en achteraan de bedrijfsgebouwen mag niet gestapeld worden. Bij inrichting van de zone langs de Oostendestraat is dwarsparkeren t.o.v. het openbaar domein verboden. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn mogelijk waarbij voldaan dient te worden aan minstens volgende inrichtingsprincipes: - De zone mag volledig verhard worden; - De verhardingen kunnen uitgevoerd worden in niet-waterdoorlatende materialen indien het waterbergend vermogen van het gebied niet aangetast wordt; - De niet bebouwde of verharde oppervlakten worden beplant of ingezaaid. INDICATIEVE AANDUIDING: TOEGANG De op het grafisch plan aangeduide pijlen geven de positie van de toegangen tot het bedrijf aan. Er moeten 2 toegangen vanaf het openbaar domein aangelegd worden. De toegangswegen zijn elk maximaal 6 m breed. De inrit bevindt zich langs westzijde en de uitrit langs oostzijde, zoals op het grafisch plan aangeduid. Deze toegangswegen moeten uiterlijk aangelegd worden bij het verlenen van de eerste stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 8

15 ART. 3.: ZONE VOOR BEDRIJFSWONING CATEGORIE BEDRIJVIGHEID Binnen deze zone kan één woongelegenheid voorzien worden i.f.v. de bedrijvigheid. Er dient te worden voldaan aan de volgende inrichtingsprincipes: - Inplanting gebouwen: Binnen de grenzen op het plan aangeduid. Het hoofdgebouw staat op minimaal 3,0 m van de zijdelingse perceelsgrens indien het een éénlaagse bebouwing betreft en op minimaal 4,0 m indien het een tweelaagse bebouwing betreft. - Bouwvolume: De woongelegenheid heeft een maximaal bouwvolume van 1.000m³. De maximale kroonlijsthoogte t.o.v. het maaiveld bedraagt 7 meter. De dakvorm is vrij. Indien voor een hellend dak geopteerd wordt, is de maximale nokhoogte 10 meter t.o.v. het maaiveld. - Bijgebouwen Bijgebouwen dienen ondergeschikt en in harmonie te zijn aan de architectuur van het hoofdgebouw. Zij hebben een maximaal bebouwde grondoppervlakte van 40 m² (gezamenlijke oppervlakte) en hebben een maximale kroonlijsthoogte van 3,0 m en een maximale nokhoogte van 4,5 m t.o.v. het maaiveld. - Onbebouwde delen De onbebouwde delen kunnen ingericht worden i.f.v. tuin, opritten en terras. ART. 4.: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID CATEGORIE BEDRIJVIGHEID Een bebouwbare grondoppervlakte van m² (of 100% van de paarse zone) komt overeen met de korte termijnbehoefte uit het goedgekeurde planologisch attest. Deze zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de kleinschalige lokale activiteiten i.f.v. de bouwnijverheid en i.f.v. de verkoop of verhuur van machines en materieel voor de bouwnijverheid. Elke vorm van productie is niet toegelaten. Binnen deze zone kan slechts één bedrijf gevestigd zijn. Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn mogelijk waarbij voldaan dient te worden aan minstens volgende inrichtingsprincipes: - De bebouwde grondoppervlakte bedraagt maximaal m². Bovenop deze maximaal bebouwbare oppervlakte zijn bijkomende uitbreidingen enkel mogelijk i.f.v. sectorale wetgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid; - Voor de gebouwen en constructies geldt een maximale hoogte van 6 m. De dakvorm is vrij. - Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale esthetische integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in de omgeving; - De onbebouwde ruimte kan verhard worden cfr. de voorschriften in art. 2. 9

16 ART. 5.: ZONE VOOR GROENBUFFER CATEGORIE BEDRIJVIGHEID Deze zone is bestemd voor de aanleg van een met planten voorziene groenbuffer. Deze bufferzone dient om de activiteiten visueel af te schermen en om een milieu hygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving. De buffer wordt integraal beplant met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. De groenbuffer dient te bestaan uit streekeigen struiken en hoogstammige bomen. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. OVERDRUK: OP TE HEFFEN VERKAVELING Het RUP heft van rechtswege alle bestaande verkavelingen op die gelegen zijn binnen de plangrens. Deze staan grafisch aangeduid. 10

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Pagina 54 van 73 1 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 1.1 Algemene bepalingen Bestaande situatie: Binnen de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2-3 Zonevreemde constructies

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP Clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21 te Herselt Ruimtelijk planner: Jan Parys Koen Slabbaert De Provinciegriffier, Gezien en definitief vastgesteld

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan RUP Budingen Dorp Zoutleeuw Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan 1 bijsturing referentieontwerp na overleg 2 juli 2009 2 Opbouw RUP 1 toelichtingsnota 2 deelrup s - herbestemming

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Stedenbouwkundige voorschriften: ontwerp 184593_SV_LCR_DEF Gemeentebestuur Nazareth Dorp 1 9810 Nazareth Afdeling verkeer en ruimte Mechelen,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Berlare ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Overmere bijlage II stedenbouwkundige voorschriften colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

0 ALGEMENE BEPALINGEN

0 ALGEMENE BEPALINGEN 0 ALGEMENE BEPALINGEN Art. Verordenend deel Toelichting en visie Art. 0 Algemene voorschriften 0.1 Bestaande plannen De deelzones van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 1 goedgekeurd in 2000

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie