WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT IN HET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET"

Transcriptie

1 WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT

2

3 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT' Inleiding : Het pedagogisch project wordt gekenmerkt door : Het pedagogisch project wil bijdragen tot de vorming van mensen die : Concretisering van de doelstellingen : Het pedagogisch project van de Leefschool Lieven Gevaert HET VISITEKAARTJE VAN DE LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT WAT IS JENAPLAN LEREN LEVEN MET VERSCHILLEN WERELD-ORIËNTATIE LEREN IS BELANGRIJK GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING KRING SPEL WERK VIERING e EEUW SCHOOLREGLEMENT Algemene Bepalingen Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Afwezigheden in het kleuteronderwijs Afwezigheden in het lager onderwijs Te laat komen en voortijdig de school verlaten Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Afspraken in verband met huiswerk, agenda s en rapporten Schoolagenda Huiswerk (lagere school) Rapport Zittenblijven Engagementsverklaring Deelname oudercontacten Aanwezigheid Deelnemen aan individuele begeleiding Nederlands als onderwijstaal Procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Ondertekening getuigschrift... 17

4 Toekenning getuigschrift Niet-toekennen getuigschrift Beroepsprocedure Verklaring gevolgde schooljaren lager onderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Tuchtprocedure Tuchtdossier Slotbepaling Bijlage - voorbeeld code Z-kaart Z INFORMATIE AAN OUDERS Situering van onze school Situering Schoolbestuur Personeel Klassenraad Ouderraad - ouderteam Schoolraad Pedagogische begeleiding Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Pedagogisch project Leerplannen Schoolstructuur Algemene bepalingen Inschrijving van een leerling Maximumcapaciteit Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling Leerplicht- en toelatingsvoorwaarden Schoolveranderen Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Logopedie op school Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Organisatorische informatie Onze dagindeling Toezichten en kinderopvang Schoolverzekering Mogelijke onkosten Revalidatie tijdens de schooluren Extra-murosactiviteiten (lagere school) Zorgbeleid Ouders en School - oudercontact EHBO en toediening medicatie op school Algemene afspraken Algemeen rookverbod Foto s van de kinderen Verdeling van informatie- of reclamefolders AFSPRAKEN MET OUDERS EN MET KINDEREN... 39

5 5.1. Algemene Bepalingen Regelmatige leerling Afwezigheden - leerplichtcontrole Te laat komen - te vroeg vertrekken Afhalen en brengen van kinderen Vrijstelling Ouders en school Schoolagenda Huiswerk (lagere school) Rapport (lagere school) Getuigschrift basisonderwijs Problemen op school Ouders en leefregels Leerling en school Sfeer Leefregels Wat gebeurt er als ik afspraken niet naleef BEROEPSCOMMISSIE Samenstelling Onverenigbaarheden Stemming Voorzitter... 45

6

7 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert SCHOOLWERKPLAN 1. Het pedagogisch project van 'De Leefschool Lieven Gevaert' 1.1. Inleiding : * Het pedagogisch project is de bindende leidraad voor allen die betrokken zijn bij het onderricht, begeleiding, vorming en verzorging van de leerlingen van het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs van Mortsel. * Het pedagogisch project omschrijft de fundamentele waarden en doelen van ons onderwijs en de middelen om dit te realiseren. * Het pedagogisch project is het referentiekader waarbinnen jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling tot volwassenen die, in volle vrijheid, hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen én tegenover zichzelf én tegenover de gemeenschap Het pedagogisch project wordt gekenmerkt door : * Een democratische en pluralistische grondslag. * Het recht op ontplooiing van ieder individu naar eigen aard, bekwaamheid en interesse. * Het inspelen op een ontwikkelingsproces van voortdurende verandering die en het individu en de samenleving doormaken Het pedagogisch project wil bijdragen tot de vorming van mensen die : * Intellectueel nieuwsgierig zijn met oog voor de wereld en de technische, economische, culturele, sociale, politieke en filosofische realiteiten. Aandacht hebben voor de natuur en milieuproblematiek. * Inzien dat mensen individueel en collectief bouwen aan een zinvol leven voor zichzelf en voor anderen. * Mondig zijn en op assertieve wijze hun individuele belangen en collectieve belangen kunnen behartigen Concretisering van de doelstellingen : * Leerstof en werkwijze vormen een gestructureerd geheel. * Werken naar waarden en attitude vorming. * Stimuleren van een brede culturele belangstelling. * Aandacht voor een gezonde lichamelijke ontplooiing. * Optimale voorbereiding tot het secundair onderwijs. * Aanleren van werkmethodes, orde en discipline. * Aanwenden van aangepast didactische materiaal. * Voortdurend evalueren en bijsturen van de leerprogramma's en werkvormen. Pedagogisch project voor het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Gemeenteraadsbeslissing van

8 1.5. Het pedagogisch project van de Leefschool Lieven Gevaert. Het pedagogisch project is niet beperkend en wordt verduidelijkt in dit schoolwerkplan. Pedagogisch project voor het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Gemeenteraadsbeslissing van

9 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert SCHOOLWERKPLAN 2. Het visitekaartje van De Leefschool Lieven Gevaert De Leefschool Lieven Gevaert is vanaf 1 september 2000 een school voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar volgens de Jenaplanmethode WAT IS JENAPLAN Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Leerkrachten zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Ouders bepalen zelf op welke wijze ze betrokken willen zijn bij de school. Er zijn vele mogelijkheden o.a.: * zomaar even binnenwippen voor een informeel contact * oudercontacten of zelf afspraak maken * weeksluiting bijwonen * daadwerkelijke hulp in de stamgroep als hulpouder, bijvoorbeeld bij niveaucursus of keuzecursus * u als lid opgeven van de actieve ouderraad De leerkrachten mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte LEREN LEVEN MET VERSCHILLEN Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In een Jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming, van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen en zeker van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen worden in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 9

10 Een gevolg van het formeren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin mogelijk is. De leerkracht helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces WERELD-ORIËNTATIE In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het belangrijkste vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen van dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. Dat doen ze door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen: mensen en dingen, te luisteren naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden in een documentatiecentrum en bij mensen met kennis en ervaring. De prachtige ligging van onze school in het groen en de aanwezigheid van een moestuin en het natuurgebied Klein Zwitserland bieden vele mogelijkheden. De kinderen zijn, kortom, ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen. Voor het gehele leerplan van elke school geldt dat het voldoet aan wat de wet eist. De eisen zijn omschreven in de zgn. eindtermen, zo ook voor onze school. Er is daarom geen enkele reden om er bang voor te zijn dat het kind niet genoeg leert: ouders stellen daarover nog al eens vragen omdat ze al gauw geneigd zijn te denken dat een andere werkwijze in dit opzicht nadelen oplevert. Integendeel. Het leren op een Jenaplanschool gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig voelt. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aan kan, die het kind voldoende vrijheid laten voor een eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen gelegenheid bieden voor vrijblijvend meedoen LEREN IS BELANGRIJK Hoe kom je aan informatie over iets dat je graag wilt weten? Hoe onthoud je het allemaal? Hoe vertel je het aan je groepsgenoten, die ook nieuwsgierig geworden zijn? Informatie moet vaak gelezen worden. Je kunt informatie goed onthouden als je de kernpunten op kunt schrijven. Je kunt anderen mondeling of schriftelijk verslag doen. Om conclusies uit een grafiek te trekken, moet je verbanden kunnen leggen. Op de Jenaplanschool is het daarom ook nodig dat je goed leert lezen, schrijven en rekenen. Om dit soort zaken doelmatig aan te leren, wordt er geregeld aan groepen kinderen die aan dezelfde leerstof toe zijn (vorderingsgroepen) les gegeven: de instructies. Soms gebeurt dat binnen de stamgroep, soms in niveaugroepen door de hele school heen. Kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren. Jenaplanscholen kennen een andere rapportagevorm, die meer recht doet aan de totale ontwikkeling van het kind. De leerprestaties van kinderen op een Jenaplanschool zullen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen even goed zijn als in andere scholen het geval is: dat is opmerkelijk omdat in onze Jenaplanschool zo veel meer gebeurt. Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 10

11 2.5. GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens het gesprek in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te vieren, bv. in een weekopening of sluiting, leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden; we brengen gevoelens op elkaar over. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan KRING SPEL * met een kringgesprek begint * spelend en ervaringsgericht leren en eindigt elke dag * beweging is belangrijk * uiten van gedachten, ideeën en gevoelens * creativiteit en muziek * leren luisteren naar elkaar * weekopening en sluiting in een kring met de gehele school WERK VIERING * taal en rekenen in niveaucursus * afsluitkring met alle kinderen waarbij ouders welkom zijn * W.O. in projectwerk * terugblik op de voorbije periode : * keuzecursus met ouderparticipatie blij zijn om het gepresteerde * zelfstandig werk in contract- en * feest in de stamgroep of gehele school : hoekenwerk verjaardagen, de sint, kerstmis, carnaval * opzoeken in de mediatheek * zorg voor de moestuin en de dieren Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 11

12 e EEUW De basisschoolkinderen van nu zullen leven in de maatschappij van de 21e eeuw. Behalve kennis worden dan kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, als persoonlijkheid sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen. Door de manier van werken in Jenaplanscholen worden kinderen daarin getraind. Een keus voor een Jenaplanschool is daarom niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Het vormt zeker een bijdrage aan de kansen van uw kind in die maatschappij. Voor meer informatie kan u terecht bij de Jenaplanschool bij u in de buurt voor zowel praktische als inhoudelijke vragen. LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT Osylei MORTSEL Directeur Olivier Somers Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 12

13 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert 3. Schoolreglement. SCHOOLWERKPLAN 3.1. Algemene Bepalingen Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 1 Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de stad namelijk de gemeenteraad van Mortsel. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 2 Directeur: de directeur van de school of zijn afgevaardigde. 3 Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 4 Leerlingen : de personen die regelmatig zijn ingeschreven in de onderwijsinstelling. 5 Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 6 Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Afwezigheden in het kleuteronderwijs Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de directeur of aan de leerkracht. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs Afwezigheden in het lager onderwijs De ouders melden de hieronder vermelde afwezigheden ook telefonisch aan het schoolsecretariaat op de eerste dag van de afwezigheid en dit voor 9 uur Afwezigheid wegens ziekte: Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de leerkracht op de eerste dag dat de leerling terug naar school komt een ondertekend ziekteattest. Afhankelijk van de school kan dit ofwel onder de vorm van een code Z-kaart ofwel onder de vorm van een strookje voorzien in de agenda. De code Z-kaart wordt in viervoud in het begin van het schooljaar met de leerlingen meegegeven. Krijgt je kind geen code-z-kaart, dan zullen in de schoolagenda s 4 invulstrookjes Schoolorganisatie - Schoolreglement 13 Gemeenteraadsbeslissing , en

14 voorzien zijn voor melding van afwezigheid wegens ziekte. Deze attesten vermelden telkens de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de einddatum. Indien tijdens het schooljaar al vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest verplicht Afwezigheid van rechtswege: Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het bijwonen van een familieraad; - het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; - de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; - het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; - de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; - het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis); - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen; - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder tot en met worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school. Schoolorganisatie - Schoolreglement 14 Gemeenteraadsbeslissing , en

15 Te laat komen en voortijdig de school verlaten 1 Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Een leerplichtige leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep/directeur. Hij krijgt van de leraar/directeur een formulier dat door de ouders ingevuld wordt en de volgende schooldag aan de groepsleraar wordt afgegeven. 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. De leerling moet wel op school worden afgehaald Bepalingen in verband met onderwijs aan huis 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 2 Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs, en ook een kleuter vanaf vijf jaar, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: - De leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. - De ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. - De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien kilometer. 3 De school heeft de plicht om de ouders op de hoogte te stellen van het recht op tijdelijk onderwijs aan huis wanneer een kind aan de voorwaarden voldoet. 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan zal de school, de dag na het ontvangen van de aanvraag en dit ten vroegste vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de duur van het voorgelegde medisch attest, instaan voor vier lestijden per week onderwijs aan huis. 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van drie maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis (geen wachttijd van 21 kalenderdagen). Wel moet ook in dit geval het onderwijs aan huis aangevraagd worden zoals beschreven in 2. 6 Een kind dat leidt aan een chronische ziekte heeft ook recht op vier uren tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen dagen afwezigheid, die niet hoeven in een ononderbroken periode doorlopen te zijn. Telkens het kind een nieuwe afwezigheid van 9 halve dagen heeft opgebouwd heeft het opnieuw recht op vier uren tijdelijk onderwijs aan huis. In dit geval hoeft geen nieuw medisch attest te worden voorgelegd, maar er moet wel telkens een nieuwe aanvraag ingediend worden. 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. Schoolorganisatie - Schoolreglement 15 Gemeenteraadsbeslissing , en

16 3.4. Afspraken in verband met huiswerk, agenda s en rapporten Schoolagenda In de kleutergroepen en in de jongste leerlingengroep van het lager onderwijs hebben de leerlingen een communicatiemapje. Vanaf de tweede leerlingengroep van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda of het communicatiemapje Huiswerk (lagere school) De huiswerken worden genoteerd in het communicatiemapje of de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen Rapport Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, in de loop van het schooljaar, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar Zittenblijven Onze school probeert steeds, via de rapporten, de geregelde oudercontacten en de individuele oudergesprekken, de ouders zo snel en zo goed mogelijk in te lichten over de vorderingen van de kinderen. De zorgkern overlegt met de klassenraad en de directeur over het verdere verloop van de schoolloopbaan van onze leerlingen. In uitzonderlijke gevallen blijkt zittenblijven de beste beslissing om sommige kinderen met leerproblemen of leerachterstanden optimaal te kunnen begeleiden. De school beslist dus welke leerling naar een volgend leerjaar gaat of blijft zitten. Het decreet basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken het laatste woord aan de ouders: - bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het CLB en de school wel aanhoren maar het is niet bindend. - Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs zal volgen (= tweede keer zittenblijven in de lagere school). Over de andere overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar) spreekt de regelgeving niet. Dat betekent dus dat de school beslist in welk leerjaar een kind het volgende schooljaar zal zitten. Schoolorganisatie - Schoolreglement 16 Gemeenteraadsbeslissing , en

17 3.5. Engagementsverklaring De school streeft een optimale begeleiding na voor elk kind en rekent daarvoor op een goede samenwerking met de ouders (eerste begeleiders). Dit vraagt een positief engagement van de ouders t.o.v. de school en omgekeerd Deelname oudercontacten De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij die de school op geregelde tijdstippen organiseert. De ouders en de school kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen Aanwezigheid De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school. Zij respecteren de afspraken die opgenomen zijn in punt van dit schoolreglement. In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is zal de school contact opnemen met de ouder(s). Bij herhaalde ongewettigde afwezigheid schakelt de school het CLB in. (zie rubriek ) Deelnemen aan individuele begeleiding Sommige kinderen hebben nood aan individuele begeleiding. De school werkt vormen van individuele ondersteuning uit en maakt daarover afspraken met de ouders. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn Nederlands als onderwijstaal In de school geldt het Nederlands als onderwijstaal. De ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te spreken Procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Ondertekening getuigschrift Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs op voordracht en na beslissing van de klassenraad uitreiken. Het getuigschrift wordt mede ondertekend door de burgemeester als voorzitter van de inrichtende macht. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, tenzij na beroepsprocedure. Schoolorganisatie - Schoolreglement 17 Gemeenteraadsbeslissing , en

18 Toekenning getuigschrift De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien betrokkene bij het voltooien van het lager onderwijs voor elk van de voor hen voorziene leergebieden over het gehele schooljaar gemiddeld voldoende scoort Niet-toekennen getuigschrift Indien de regelmatige leerling voor één of meerdere leergebieden een onvoldoende scoort, beslist de klassenraad autonoom over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. Deze beslissing is gemotiveerd. Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders Beroepsprocedure 1 Indien de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet wordt toegekend, kunnen de ouders uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hun bezwaren kenbaar maken tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat de betrokkenen tekenen voor kennisneming. Indien de ouders - ofwel aan het einde van het onderhoud schriftelijk - ofwel uiterlijk binnen de twee werkdagen na het onderhoud aangetekend aan de directeur meedelen dat zij hun bezwaren handhaven, kan de directeur de klassenraad onmiddellijk opnieuw samenroepen en wordt de betwiste beslissing opnieuw overwogen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Indien de directeur de klassenraad niet bijeenroept op grond van de aangebrachte bezwaren motiveert hij zijn beslissing en deelt het schoolbestuur deze onmiddellijk aangetekend mee aan de ouders. 2 Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de directeur of van de nieuwe beslissing van de klassenraad, kunnen de ouders aangetekend een beroep instellen bij de daartoe ingerichte beroepscommissie. Deze beroepscommissie wordt aangesteld door het schoolbestuur. De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De beroepscommissie onderzoekt de klacht op grond van de procedure en de ingebrachte motieven en bezwaren. Hiertoe leggen het schoolbestuur en de ouders onverwijld elk stuk voor dat zij opvraagt. Na beraadslaging geeft de beroepscommissie een gemotiveerd advies dat onmiddellijk aangetekend verstuurd wordt naar het schoolbestuur en de ouders. 3 Binnen de vijf werkdagen na kennisname van het advies roept het schoolbestuur de klassenraad samen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Dit schrijven vermeldt dat deze beslissing van de klassenraad voor de Raad van State kan worden aangevochten. 4 Indien de klassenraad gedurende de beroepsprocedure haar oorspronkelijke beslissing herziet om het getuigschrift basisonderwijs alsnog toe te kennen motiveert hij zijn nieuwe beslissing. 5 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. Dit kan geen personeelslid zijn van de school. 6 De beroepsprocedure wordt opgeschort met ingang van 11 juli en voor de duur van zes weken daaropvolgend. Schoolorganisatie - Schoolreglement 18 Gemeenteraadsbeslissing , en

19 Verklaring gevolgde schooljaren lager onderwijs Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, krijgen van de directeur een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Ordemaatregelen 1 Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt kan een ordemaatregel worden genomen. 2 Gewone ordemaatregelen kunnen ondermeer zijn: - een mondelinge opmerking, - een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het communicatiemapje die de ouders ondertekenen voor gezien, - een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien. Deze opsomming sluit niet uit dat maatregelen worden genomen aangepast aan het specifiek laakbaar gedrag van de leerling. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door de directeur of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht. 3 Verdergaande ordemaatregelen kunnen zijn: - een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling, de directeur maakt hiervan melding in de schoolagenda of het communicatiemapje. De ouders ondertekenen voor gezien. - de groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt ondertekend voor kennisname. - een afzondering uit de klas, bij beslissing van de directeur, onder toezicht en voor maximum één dag. Dit wordt via de schoolagenda of het communicatiemapje meegedeeld aan de ouders. 4 Indien genaamde ordemaatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar en de directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 5 De directeur kan een leerling preventief schorsen telkens voor maximum 5 opeenvolgende schooldagen in afwachting van een tuchtmaatregel. De directeur moet vooraf het advies inwinnen van de klassenraad en de leerling en de ouders horen. De beslissing van de directeur moet met redenen omkleed zijn. Ten laatste de werkdag volgend op het nemen van de beslissing wordt deze aangetekend aan de ouders meegedeeld. Ingeval van preventieve schorsing wordt de leerling uit de leerlingengroep, waartoe hij behoort, verwijderd. Hij moet op de school aanwezig zijn onder toezicht. 6 Tegen geen enkele ordemaatregel is beroep mogelijk. Schoolorganisatie - Schoolreglement 19 Gemeenteraadsbeslissing , en

20 Tuchtmaatregelen 1 Het laakbaar gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgenomen indien het gedrag van de leerling: - het ordelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt, - de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt, - ernstige of wettelijk strafbare feiten omvat, - niet overeenstemt met het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan, - de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast, - de instelling materiële schade toebrengt. 3 Tuchtmaatregelen zijn: - de schorsing Een schorsing betekent dat een leerling gedurende een bepaalde periode (meer dan één dag en maximum twintig schooldagen binnen één schooljaar) de lessen niet mag volgen in de leerlingengroep waartoe hij behoort. Hij moet wel op school aanwezig zijn onder toezicht. - de uitsluiting Uitsluiting betekent dat de leerling definitief uit de school wordt verwijderd. De uitsluiting gaat in vanaf het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven, uiterlijk één maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na schriftelijke kennisgeving. In afwachting bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. 4 Zowel schorsing als uitsluiting kunnen slechts nadat de tuchtprocedure werd gevolgd. 5 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling moet afzonderlijk behandeld worden Tuchtprocedure 1 Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 2 Hij volgt daarbij volgende procedure: 1 Hij vraagt advies aan de klassenraad die het tuchtdossier beoordeelt. De klassenraad stelt een gemotiveerd advies op. Indien de klassenraad adviseert om de leerling te schorsen of uit te sluiten, deelt de directeur aan de ouders mee dat een tuchtprocedure wordt ingezet. Deze beslissing en het gemotiveerd advies worden binnen de drie werkdagen na de bijeenkomst van de klassenraad aangetekend verstuurd aan de ouders. In dit schrijven worden zij opgeroepen tot een onderhoud met de directeur over de vastgestelde feiten en de voorgestelde maatregel. 2 De ouders en de leerling kunnen vóór het onderhoud kennis nemen van het tuchtdossier in het bureau van de directeur na afspraak. Het onderhoud moet uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat ondertekend wordt voor kennisneming. 3 Het onderhoud tussen directeur, de ouders en de leerling gebeurt enkel op basis van elementen uit het tuchtdossier. Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van het tuchtdossier. 4 Na dit onderhoud neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die aangetekend, binnen de drie werkdagen na het onderhoud, meegedeeld wordt aan de ouders. Schoolorganisatie - Schoolreglement 20 Gemeenteraadsbeslissing , en

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012 SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Sportbassischool juni 2012 Schoolreglement versie juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving - Schoolverandering...

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool De Horizon

Gemeentelijke Basisschool De Horizon Hoofdstuk 1 Gemeentelijke Basisschool De Horizon Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota worden door de directeur voorafgaand aan

Nadere informatie

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven Schoolreglement juni 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Gemeenteschool De Zonnevlier Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT en AFSPRAKENPLAN Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Zonnegem Vlierzele 1 Schoolreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school.

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere Schoolreglement Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. www.gbserpemere.be Schatteneiland Molenveld 11, Burst tel. 053/62.79.99

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. De scholen van het Nederlandstalig gesubsidieerd onderwijs van

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3. Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 4. Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen...

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3. Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 4. Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen... GLS Ranst SCHOOLREGLEMENT (versie september 2007) 1 1 Inleiding... 2 2 Schoolreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden

Nadere informatie

Schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool te Ardooie

Schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool te Ardooie Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool te Ardooie Algemene bepalingen Procedure van inschrijving Richtlijnen

Nadere informatie

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem Schoolreglement GBS Wommelgem Gemeente Wommelgem september 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

Schoolreglement: gemeenteraadsbesluit van juni 2011

Schoolreglement: gemeenteraadsbesluit van juni 2011 Schoolreglement: gemeenteraadsbesluit van juni 2011 1. Algemene bepalingen 2. Procedure van inschrijving - Schoolverandering 3. Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen 4. Schorsing van de lessen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Artikel 3 Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

Algemene bepalingen. Artikel 3 Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: Schoolreglement 1 Algemene bepalingen Artikel 1 De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Nadere informatie

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Inhoud Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem... 1 SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA... 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden

Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden Doelstraat 76 Kloosterstraat 29 Brugstraat 20 3320 Hoegaarden 3320 Hoegaarden 3321 Outgaarden 016/76.87.87 016/76.73.50 gbsdirectie@skynet.be

Nadere informatie

Schoolreglement. Stedelijke Basisscholen

Schoolreglement. Stedelijke Basisscholen Schoolreglement Stedelijke Basisscholen Schoolreglement stedelijke basisscholen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool Kortrijk-Dutsel 1. Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool De Gobbel. Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22.

Gemeentelijke basisschool Kortrijk-Dutsel 1. Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool De Gobbel. Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22. Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Dutsel Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool De Gobbel Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22.29 Gemeentelijke basisschool Kortrijk-Dutsel 1 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Inhoud schoolreglement

Inhoud schoolreglement Inhoud schoolreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering 3 Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen 7 Hoofdstuk 4 Schorsing

Nadere informatie

Afsprakennota gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem

Afsprakennota gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem Afsprakennota gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem info@gemeenteschool-heestert.be - 2 - www.gemeenteschool-heestert.be SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen...

Nadere informatie

Schoolreglement. Inhoud

Schoolreglement. Inhoud Schoolreglement Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering... 5 Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen... 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentelijke basisscholen Brecht. Dit schoolreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van.

Schoolreglement. Gemeentelijke basisscholen Brecht. Dit schoolreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van. Schoolreglement Gemeentelijke basisscholen Brecht Dit schoolreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van. Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering...

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Heiveld 61, 1745 Opwijk 052/35 82 65 www.gbsdeboot.be Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be 1 Schoolreglement Gewoon

Nadere informatie

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 Schoolreglement september 2015 Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 directie-kleuter@gibodriehoek.be directie-lager@gibodriehoek.be www.gibodriehoek.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

Schoolreglement 2014

Schoolreglement 2014 Schoolreglement 2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van 20 november 2012 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Dutsel. Gemeentelijke Basisschool De Gobbel. Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22.29

Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Dutsel. Gemeentelijke Basisschool De Gobbel. Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22.29 Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Dutsel Gemeentelijke Basisschool De Gobbel Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel 016/62.22.29 Inhoud 1 Algemeen...2 2 Procedure van inschrijving (schoolreglement, pedagogisch

Nadere informatie

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem 1 Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van.) aangepast aan laatste decreten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering...

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014)

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014) Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei ) 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 3 Hoofdstuk 3 Afwezigheden en te laat komen... 5 Hoofdstuk 4 Schorsing van

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentescholen Wichelen. Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager onderwijs Margote 114 9260 Wichelen

Schoolreglement. Gemeentescholen Wichelen. Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager onderwijs Margote 114 9260 Wichelen Schoolreglement Gemeentescholen Wichelen Afdeling DE ROZELAAR - 09/369.47.61 www.giboderozelaar.be Lager onderwijs Schoolstraat 4 9260 Serskamp Afdeling DE MEANDER - 052/42.35.78 www.gibodemeander.be Lager

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Stedelijke school De Groene Planeet Karel Trekelsstraat 30 1800 Vilvoorde 02 251 10 79 Secretariaat.degroeneplaneet@sovilvoorde.be

Stedelijke school De Groene Planeet Karel Trekelsstraat 30 1800 Vilvoorde 02 251 10 79 Secretariaat.degroeneplaneet@sovilvoorde.be Stedelijke school De Groene Planeet Karel Trekelsstraat 30 1800 Vilvoorde 02 251 10 79 Secretariaat.degroeneplaneet@sovilvoorde.be www.sbsdegroeneplaneet.be Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Inhoud

Nadere informatie

GBS t Centrum 016/61 64 60. Schoolreglement

GBS t Centrum 016/61 64 60. Schoolreglement GBS t Centrum Kapelstraat 45 3110 Rotselaar 016/61 64 60 Schoolreglement 01 oktober 2015 Schoolreglement gemeentelijk onderwijs Rotselaar Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad oktober 2014 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project

Nadere informatie

Het schoolreglement van GBO

Het schoolreglement van GBO SCHOOLJAAR 2013-2014 Het schoolreglement van GBO Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Procedure van inschrijving Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 1 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 2 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 3 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 4 Ondergetekende, ouder

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT

Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT Gewoon Basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT Voor de gemeentelijke basisscholen Gemeentelijke basisschool nr 1: Desmedtstraat 52,1930 Zaventem Gemeentelijke Basisschool nr 2: Leuvensesteenweg 194,1932 Sint-Stevens-Woluwe

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool.

Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool. GEMEENTE TERVUREN Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool. GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN De Fonkel, Moorsel, Vossem en Tervuren. Gemeentelijke basisscholen Inhoud Deze brochure bestaat uit 3 delen:

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen.

Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen. Beste ouders, Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen. Het hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je kind optimaal te begeleiden. Door

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

STAD AALST, GROTE MARKT

STAD AALST, GROTE MARKT STAD AALST, GROTE MARKT 3 20150901 Beste ouder(s) Van harte welkom in het stedelijk basisonderwijs van Aalst. Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat u (opnieuw) in ons onderwijs stelt. Het stedelijk

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 ( versie met orde - en tuchtprocedure ) 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden,

Nadere informatie

Schoolreglement. Kruishoutem DE WEIDE WERELD. Gemeentelijke basisschool. Ei-vol Talent!! UW KIND ONZE ZORG!!! Met open vizier...

Schoolreglement. Kruishoutem DE WEIDE WERELD. Gemeentelijke basisschool. Ei-vol Talent!! UW KIND ONZE ZORG!!! Met open vizier... Gemeentelijke basisschool Kruishoutem DE WEIDE WERELD Met open vizier... Ei-vol Talent!! UW KIND ONZE ZORG!!! Schoolreglement Voor informatie zich wenden tot directie: Passionistenstraat 25 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen. Hoofdstuk 4 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden

Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen. Hoofdstuk 4 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden Het schoolreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Hoofdstuk 3 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen Hoofdstuk 4 Schorsing van de lessen wegens bepaalde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Leerrecht 2004 Leerplicht Moet ik voor mijn zevenjarige zoon steeds een doktersbriefje indienen als hij ziek is?? Kan mijn dochter op haar zestiende

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Schoolreglement schooljaar 2015-2016

Schoolreglement schooljaar 2015-2016 Schoolreglement schooljaar 2015-2016 Gemeentelijke basisschool De Kiem Wambeek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring... 4 Hoofdstuk 3 Sponsoring... 5 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeentelijke Kleuterschool t Belhameltje Guigoven - Zammelen

Schoolreglement Gemeentelijke Kleuterschool t Belhameltje Guigoven - Zammelen Schoolreglement Gemeentelijke Kleuterschool t Belhameltje Guigoven - Zammelen Brandstraat 3A Tongersesteenweg 340 3723 Kortessem 3724 Kortessem 011 37 69 61 012 23 88 31 e-mail: kobelhameltje@outlook.be

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeentelijke basisscholen Sint-Pieters- Leeuw

Schoolreglement Gemeentelijke basisscholen Sint-Pieters- Leeuw Schoolreglement Gemeentelijke basisscholen Sint-Pieters- Leeuw 2 Schoolreglement gemeentelijke basisscholen Sint-Pieters-Leeuw Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Gewoon Basisonderwijs. Gemeentelijke basisschool Kapelle-op-den-Bos SCHOOLREGLEMENT GEWOON BASISONDERWIJS

Gewoon Basisonderwijs. Gemeentelijke basisschool Kapelle-op-den-Bos SCHOOLREGLEMENT GEWOON BASISONDERWIJS Gewoon Basisonderwijs Gemeentelijke basisschool Kapelle-op-den-Bos SCHOOLREGLEMENT GEWOON BASISONDERWIJS 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering...

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS

SCHOOLREGLEMENT. Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS SCHOOLREGLEMENT Deel I : INFORMATIE AAN DE OUDERS Hoofdstuk I : Situering van de school 1. Naam + adres : Gemeentelijke Basisschool Hospitaalstraat 14 8930 Lauwe tel. 056/41.14.72 fax.056/40.09.38 e-mail

Nadere informatie

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering Inhoudsopgave 1. Situering 3 1.1. Noodzaak

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school.

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere Schoolreglement Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. www.gbserpemere.be GBS Schatteneiland Molenveld 11, Burst Tel. 053/62.79.99

Nadere informatie

Schoolreglement. Inhoudsopgave

Schoolreglement. Inhoudsopgave Stedelijke Basisschool Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde Directie en secretariaat: Appelboomgaardstraat 9, 3740 Bilzen 089 50 28 57 sbsmunsterbilzen@bilzen.be sbsmunsterbilzen.bilzen.be Schoolreglement

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen.

Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen. Beste ouders, Het doet ons plezier dat je je kind hebt ingeschreven in één van de Geelse stedelijke basisscholen. Het hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om je kind optimaal te begeleiden. Door

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Schoolreglement Gewoon basisonderwijs

Schoolreglement Gewoon basisonderwijs Schoolreglement Gewoon basisonderwijs Juni 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 5 Hoofdstuk 3 Sponsoring 5 Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing 6 Hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Koninklijk Werk IBIS vzw DOC LO

Koninklijk Werk IBIS vzw DOC LO WOORD VOORAF Beste Ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op het Koninklijk Werk IBIS. Het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten zullen alles

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Prins. Infomap. Dé school waar elk kind belangrijk is! Deel 2. Schoolreglement. Deel 2. Schoolreglement

Basisschool De Kleine Prins. Infomap. Dé school waar elk kind belangrijk is! Deel 2. Schoolreglement. Deel 2. Schoolreglement Dé school waar elk kind belangrijk is! Basisschool De Kleine Prins Infomap Deel 2. Schoolreglement 1 Basisschool De Kleine Prins Aug. Debunnestraat 15 8930 MENEN 056/53.25.91 info@dekleineprins.be www.dekleineprins.be

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Pedagogisch project Gemeentelijke lagere school De Oester met extra sportaanbod blz. 2 Pedagogisch project : Element 1: Gegevens

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool. SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL Bertem, Leefdaal

Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool. SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL Bertem, Leefdaal Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool. SCHOOLREGLEMENT GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL Bertem, Leefdaal A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Dorpstraat 540, 3061 Leefdaal 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) 19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 117. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010

Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Breekiezel 27, 3670 Meeuwen-Gruitrode Functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding Goedkeuring Schoolbestuur: 10/02/2010 Goedkeuring LOC: 10/02/2010 Artikel 1: Wettelijk kader

Nadere informatie