WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT IN HET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET"

Transcriptie

1 WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT

2

3 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT' Inleiding : Het pedagogisch project wordt gekenmerkt door : Het pedagogisch project wil bijdragen tot de vorming van mensen die : Concretisering van de doelstellingen : Het pedagogisch project van de Leefschool Lieven Gevaert HET VISITEKAARTJE VAN DE LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT WAT IS JENAPLAN LEREN LEVEN MET VERSCHILLEN WERELD-ORIËNTATIE LEREN IS BELANGRIJK GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING KRING SPEL WERK VIERING e EEUW SCHOOLREGLEMENT Algemene Bepalingen Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Afwezigheden in het kleuteronderwijs Afwezigheden in het lager onderwijs Te laat komen en voortijdig de school verlaten Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Afspraken in verband met huiswerk, agenda s en rapporten Schoolagenda Huiswerk (lagere school) Rapport Zittenblijven Engagementsverklaring Deelname oudercontacten Aanwezigheid Deelnemen aan individuele begeleiding Nederlands als onderwijstaal Procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Ondertekening getuigschrift... 17

4 Toekenning getuigschrift Niet-toekennen getuigschrift Beroepsprocedure Verklaring gevolgde schooljaren lager onderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Tuchtprocedure Tuchtdossier Slotbepaling Bijlage - voorbeeld code Z-kaart Z INFORMATIE AAN OUDERS Situering van onze school Situering Schoolbestuur Personeel Klassenraad Ouderraad - ouderteam Schoolraad Pedagogische begeleiding Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Pedagogisch project Leerplannen Schoolstructuur Algemene bepalingen Inschrijving van een leerling Maximumcapaciteit Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling Leerplicht- en toelatingsvoorwaarden Schoolveranderen Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Logopedie op school Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden Organisatorische informatie Onze dagindeling Toezichten en kinderopvang Schoolverzekering Mogelijke onkosten Revalidatie tijdens de schooluren Extra-murosactiviteiten (lagere school) Zorgbeleid Ouders en School - oudercontact EHBO en toediening medicatie op school Algemene afspraken Algemeen rookverbod Foto s van de kinderen Verdeling van informatie- of reclamefolders AFSPRAKEN MET OUDERS EN MET KINDEREN... 39

5 5.1. Algemene Bepalingen Regelmatige leerling Afwezigheden - leerplichtcontrole Te laat komen - te vroeg vertrekken Afhalen en brengen van kinderen Vrijstelling Ouders en school Schoolagenda Huiswerk (lagere school) Rapport (lagere school) Getuigschrift basisonderwijs Problemen op school Ouders en leefregels Leerling en school Sfeer Leefregels Wat gebeurt er als ik afspraken niet naleef BEROEPSCOMMISSIE Samenstelling Onverenigbaarheden Stemming Voorzitter... 45

6

7 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert SCHOOLWERKPLAN 1. Het pedagogisch project van 'De Leefschool Lieven Gevaert' 1.1. Inleiding : * Het pedagogisch project is de bindende leidraad voor allen die betrokken zijn bij het onderricht, begeleiding, vorming en verzorging van de leerlingen van het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs van Mortsel. * Het pedagogisch project omschrijft de fundamentele waarden en doelen van ons onderwijs en de middelen om dit te realiseren. * Het pedagogisch project is het referentiekader waarbinnen jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling tot volwassenen die, in volle vrijheid, hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen én tegenover zichzelf én tegenover de gemeenschap Het pedagogisch project wordt gekenmerkt door : * Een democratische en pluralistische grondslag. * Het recht op ontplooiing van ieder individu naar eigen aard, bekwaamheid en interesse. * Het inspelen op een ontwikkelingsproces van voortdurende verandering die en het individu en de samenleving doormaken Het pedagogisch project wil bijdragen tot de vorming van mensen die : * Intellectueel nieuwsgierig zijn met oog voor de wereld en de technische, economische, culturele, sociale, politieke en filosofische realiteiten. Aandacht hebben voor de natuur en milieuproblematiek. * Inzien dat mensen individueel en collectief bouwen aan een zinvol leven voor zichzelf en voor anderen. * Mondig zijn en op assertieve wijze hun individuele belangen en collectieve belangen kunnen behartigen Concretisering van de doelstellingen : * Leerstof en werkwijze vormen een gestructureerd geheel. * Werken naar waarden en attitude vorming. * Stimuleren van een brede culturele belangstelling. * Aandacht voor een gezonde lichamelijke ontplooiing. * Optimale voorbereiding tot het secundair onderwijs. * Aanleren van werkmethodes, orde en discipline. * Aanwenden van aangepast didactische materiaal. * Voortdurend evalueren en bijsturen van de leerprogramma's en werkvormen. Pedagogisch project voor het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Gemeenteraadsbeslissing van

8 1.5. Het pedagogisch project van de Leefschool Lieven Gevaert. Het pedagogisch project is niet beperkend en wordt verduidelijkt in dit schoolwerkplan. Pedagogisch project voor het gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Gemeenteraadsbeslissing van

9 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert SCHOOLWERKPLAN 2. Het visitekaartje van De Leefschool Lieven Gevaert De Leefschool Lieven Gevaert is vanaf 1 september 2000 een school voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar volgens de Jenaplanmethode WAT IS JENAPLAN Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Leerkrachten zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Ouders bepalen zelf op welke wijze ze betrokken willen zijn bij de school. Er zijn vele mogelijkheden o.a.: * zomaar even binnenwippen voor een informeel contact * oudercontacten of zelf afspraak maken * weeksluiting bijwonen * daadwerkelijke hulp in de stamgroep als hulpouder, bijvoorbeeld bij niveaucursus of keuzecursus * u als lid opgeven van de actieve ouderraad De leerkrachten mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte LEREN LEVEN MET VERSCHILLEN Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In een Jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming, van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen en zeker van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen worden in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 9

10 Een gevolg van het formeren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin mogelijk is. De leerkracht helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces WERELD-ORIËNTATIE In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het belangrijkste vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen van dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. Dat doen ze door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen: mensen en dingen, te luisteren naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden in een documentatiecentrum en bij mensen met kennis en ervaring. De prachtige ligging van onze school in het groen en de aanwezigheid van een moestuin en het natuurgebied Klein Zwitserland bieden vele mogelijkheden. De kinderen zijn, kortom, ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen. Voor het gehele leerplan van elke school geldt dat het voldoet aan wat de wet eist. De eisen zijn omschreven in de zgn. eindtermen, zo ook voor onze school. Er is daarom geen enkele reden om er bang voor te zijn dat het kind niet genoeg leert: ouders stellen daarover nog al eens vragen omdat ze al gauw geneigd zijn te denken dat een andere werkwijze in dit opzicht nadelen oplevert. Integendeel. Het leren op een Jenaplanschool gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig voelt. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aan kan, die het kind voldoende vrijheid laten voor een eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen gelegenheid bieden voor vrijblijvend meedoen LEREN IS BELANGRIJK Hoe kom je aan informatie over iets dat je graag wilt weten? Hoe onthoud je het allemaal? Hoe vertel je het aan je groepsgenoten, die ook nieuwsgierig geworden zijn? Informatie moet vaak gelezen worden. Je kunt informatie goed onthouden als je de kernpunten op kunt schrijven. Je kunt anderen mondeling of schriftelijk verslag doen. Om conclusies uit een grafiek te trekken, moet je verbanden kunnen leggen. Op de Jenaplanschool is het daarom ook nodig dat je goed leert lezen, schrijven en rekenen. Om dit soort zaken doelmatig aan te leren, wordt er geregeld aan groepen kinderen die aan dezelfde leerstof toe zijn (vorderingsgroepen) les gegeven: de instructies. Soms gebeurt dat binnen de stamgroep, soms in niveaugroepen door de hele school heen. Kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren. Jenaplanscholen kennen een andere rapportagevorm, die meer recht doet aan de totale ontwikkeling van het kind. De leerprestaties van kinderen op een Jenaplanschool zullen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen even goed zijn als in andere scholen het geval is: dat is opmerkelijk omdat in onze Jenaplanschool zo veel meer gebeurt. Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 10

11 2.5. GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens het gesprek in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te vieren, bv. in een weekopening of sluiting, leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden; we brengen gevoelens op elkaar over. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan KRING SPEL * met een kringgesprek begint * spelend en ervaringsgericht leren en eindigt elke dag * beweging is belangrijk * uiten van gedachten, ideeën en gevoelens * creativiteit en muziek * leren luisteren naar elkaar * weekopening en sluiting in een kring met de gehele school WERK VIERING * taal en rekenen in niveaucursus * afsluitkring met alle kinderen waarbij ouders welkom zijn * W.O. in projectwerk * terugblik op de voorbije periode : * keuzecursus met ouderparticipatie blij zijn om het gepresteerde * zelfstandig werk in contract- en * feest in de stamgroep of gehele school : hoekenwerk verjaardagen, de sint, kerstmis, carnaval * opzoeken in de mediatheek * zorg voor de moestuin en de dieren Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 11

12 e EEUW De basisschoolkinderen van nu zullen leven in de maatschappij van de 21e eeuw. Behalve kennis worden dan kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, als persoonlijkheid sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen. Door de manier van werken in Jenaplanscholen worden kinderen daarin getraind. Een keus voor een Jenaplanschool is daarom niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Het vormt zeker een bijdrage aan de kansen van uw kind in die maatschappij. Voor meer informatie kan u terecht bij de Jenaplanschool bij u in de buurt voor zowel praktische als inhoudelijke vragen. LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT Osylei MORTSEL Directeur Olivier Somers Visitekaartje gesubsidieerde officiële basisschool Lieven Gevaert. 12

13 Gesubsidieerd officieel kleuteronderwijs en lager onderwijs Leefschool Lieven Gevaert 3. Schoolreglement. SCHOOLWERKPLAN 3.1. Algemene Bepalingen Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 1 Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de stad namelijk de gemeenteraad van Mortsel. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 2 Directeur: de directeur van de school of zijn afgevaardigde. 3 Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 4 Leerlingen : de personen die regelmatig zijn ingeschreven in de onderwijsinstelling. 5 Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 6 Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs Richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen Afwezigheden in het kleuteronderwijs Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de directeur of aan de leerkracht. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs Afwezigheden in het lager onderwijs De ouders melden de hieronder vermelde afwezigheden ook telefonisch aan het schoolsecretariaat op de eerste dag van de afwezigheid en dit voor 9 uur Afwezigheid wegens ziekte: Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de leerkracht op de eerste dag dat de leerling terug naar school komt een ondertekend ziekteattest. Afhankelijk van de school kan dit ofwel onder de vorm van een code Z-kaart ofwel onder de vorm van een strookje voorzien in de agenda. De code Z-kaart wordt in viervoud in het begin van het schooljaar met de leerlingen meegegeven. Krijgt je kind geen code-z-kaart, dan zullen in de schoolagenda s 4 invulstrookjes Schoolorganisatie - Schoolreglement 13 Gemeenteraadsbeslissing , en

14 voorzien zijn voor melding van afwezigheid wegens ziekte. Deze attesten vermelden telkens de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de einddatum. Indien tijdens het schooljaar al vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest verplicht Afwezigheid van rechtswege: Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het bijwonen van een familieraad; - het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; - de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; - het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; - de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; - het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het gaat om volgende gevallen: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis); - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen; - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder tot en met worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school. Schoolorganisatie - Schoolreglement 14 Gemeenteraadsbeslissing , en

15 Te laat komen en voortijdig de school verlaten 1 Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Een leerplichtige leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep/directeur. Hij krijgt van de leraar/directeur een formulier dat door de ouders ingevuld wordt en de volgende schooldag aan de groepsleraar wordt afgegeven. 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. De leerling moet wel op school worden afgehaald Bepalingen in verband met onderwijs aan huis 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 2 Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs, en ook een kleuter vanaf vijf jaar, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: - De leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval. - De ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. - De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien kilometer. 3 De school heeft de plicht om de ouders op de hoogte te stellen van het recht op tijdelijk onderwijs aan huis wanneer een kind aan de voorwaarden voldoet. 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan zal de school, de dag na het ontvangen van de aanvraag en dit ten vroegste vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de duur van het voorgelegde medisch attest, instaan voor vier lestijden per week onderwijs aan huis. 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn van drie maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis (geen wachttijd van 21 kalenderdagen). Wel moet ook in dit geval het onderwijs aan huis aangevraagd worden zoals beschreven in 2. 6 Een kind dat leidt aan een chronische ziekte heeft ook recht op vier uren tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen dagen afwezigheid, die niet hoeven in een ononderbroken periode doorlopen te zijn. Telkens het kind een nieuwe afwezigheid van 9 halve dagen heeft opgebouwd heeft het opnieuw recht op vier uren tijdelijk onderwijs aan huis. In dit geval hoeft geen nieuw medisch attest te worden voorgelegd, maar er moet wel telkens een nieuwe aanvraag ingediend worden. 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. Schoolorganisatie - Schoolreglement 15 Gemeenteraadsbeslissing , en

16 3.4. Afspraken in verband met huiswerk, agenda s en rapporten Schoolagenda In de kleutergroepen en in de jongste leerlingengroep van het lager onderwijs hebben de leerlingen een communicatiemapje. Vanaf de tweede leerlingengroep van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd. De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda of het communicatiemapje Huiswerk (lagere school) De huiswerken worden genoteerd in het communicatiemapje of de schoolagenda. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen Rapport Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, in de loop van het schooljaar, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar Zittenblijven Onze school probeert steeds, via de rapporten, de geregelde oudercontacten en de individuele oudergesprekken, de ouders zo snel en zo goed mogelijk in te lichten over de vorderingen van de kinderen. De zorgkern overlegt met de klassenraad en de directeur over het verdere verloop van de schoolloopbaan van onze leerlingen. In uitzonderlijke gevallen blijkt zittenblijven de beste beslissing om sommige kinderen met leerproblemen of leerachterstanden optimaal te kunnen begeleiden. De school beslist dus welke leerling naar een volgend leerjaar gaat of blijft zitten. Het decreet basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken het laatste woord aan de ouders: - bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het CLB en de school wel aanhoren maar het is niet bindend. - Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs zal volgen (= tweede keer zittenblijven in de lagere school). Over de andere overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar) spreekt de regelgeving niet. Dat betekent dus dat de school beslist in welk leerjaar een kind het volgende schooljaar zal zitten. Schoolorganisatie - Schoolreglement 16 Gemeenteraadsbeslissing , en

17 3.5. Engagementsverklaring De school streeft een optimale begeleiding na voor elk kind en rekent daarvoor op een goede samenwerking met de ouders (eerste begeleiders). Dit vraagt een positief engagement van de ouders t.o.v. de school en omgekeerd Deelname oudercontacten De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij die de school op geregelde tijdstippen organiseert. De ouders en de school kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen Aanwezigheid De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school. Zij respecteren de afspraken die opgenomen zijn in punt van dit schoolreglement. In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is zal de school contact opnemen met de ouder(s). Bij herhaalde ongewettigde afwezigheid schakelt de school het CLB in. (zie rubriek ) Deelnemen aan individuele begeleiding Sommige kinderen hebben nood aan individuele begeleiding. De school werkt vormen van individuele ondersteuning uit en maakt daarover afspraken met de ouders. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn Nederlands als onderwijstaal In de school geldt het Nederlands als onderwijstaal. De ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te spreken Procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs Ondertekening getuigschrift Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs op voordracht en na beslissing van de klassenraad uitreiken. Het getuigschrift wordt mede ondertekend door de burgemeester als voorzitter van de inrichtende macht. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, tenzij na beroepsprocedure. Schoolorganisatie - Schoolreglement 17 Gemeenteraadsbeslissing , en

18 Toekenning getuigschrift De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien betrokkene bij het voltooien van het lager onderwijs voor elk van de voor hen voorziene leergebieden over het gehele schooljaar gemiddeld voldoende scoort Niet-toekennen getuigschrift Indien de regelmatige leerling voor één of meerdere leergebieden een onvoldoende scoort, beslist de klassenraad autonoom over het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. Deze beslissing is gemotiveerd. Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders Beroepsprocedure 1 Indien de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet wordt toegekend, kunnen de ouders uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hun bezwaren kenbaar maken tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat de betrokkenen tekenen voor kennisneming. Indien de ouders - ofwel aan het einde van het onderhoud schriftelijk - ofwel uiterlijk binnen de twee werkdagen na het onderhoud aangetekend aan de directeur meedelen dat zij hun bezwaren handhaven, kan de directeur de klassenraad onmiddellijk opnieuw samenroepen en wordt de betwiste beslissing opnieuw overwogen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Indien de directeur de klassenraad niet bijeenroept op grond van de aangebrachte bezwaren motiveert hij zijn beslissing en deelt het schoolbestuur deze onmiddellijk aangetekend mee aan de ouders. 2 Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de directeur of van de nieuwe beslissing van de klassenraad, kunnen de ouders aangetekend een beroep instellen bij de daartoe ingerichte beroepscommissie. Deze beroepscommissie wordt aangesteld door het schoolbestuur. De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. De beroepscommissie onderzoekt de klacht op grond van de procedure en de ingebrachte motieven en bezwaren. Hiertoe leggen het schoolbestuur en de ouders onverwijld elk stuk voor dat zij opvraagt. Na beraadslaging geeft de beroepscommissie een gemotiveerd advies dat onmiddellijk aangetekend verstuurd wordt naar het schoolbestuur en de ouders. 3 Binnen de vijf werkdagen na kennisname van het advies roept het schoolbestuur de klassenraad samen. Indien de klassenraad haar oorspronkelijke beslissing handhaaft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en onmiddellijk door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders. Dit schrijven vermeldt dat deze beslissing van de klassenraad voor de Raad van State kan worden aangevochten. 4 Indien de klassenraad gedurende de beroepsprocedure haar oorspronkelijke beslissing herziet om het getuigschrift basisonderwijs alsnog toe te kennen motiveert hij zijn nieuwe beslissing. 5 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. Dit kan geen personeelslid zijn van de school. 6 De beroepsprocedure wordt opgeschort met ingang van 11 juli en voor de duur van zes weken daaropvolgend. Schoolorganisatie - Schoolreglement 18 Gemeenteraadsbeslissing , en

19 Verklaring gevolgde schooljaren lager onderwijs Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen, krijgen van de directeur een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Ordemaatregelen 1 Indien een leerling door zijn gedrag de goede orde in de school in het gedrang brengt kan een ordemaatregel worden genomen. 2 Gewone ordemaatregelen kunnen ondermeer zijn: - een mondelinge opmerking, - een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het communicatiemapje die de ouders ondertekenen voor gezien, - een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien. Deze opsomming sluit niet uit dat maatregelen worden genomen aangepast aan het specifiek laakbaar gedrag van de leerling. Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door de directeur of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht. 3 Verdergaande ordemaatregelen kunnen zijn: - een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling, de directeur maakt hiervan melding in de schoolagenda of het communicatiemapje. De ouders ondertekenen voor gezien. - de groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt ondertekend voor kennisname. - een afzondering uit de klas, bij beslissing van de directeur, onder toezicht en voor maximum één dag. Dit wordt via de schoolagenda of het communicatiemapje meegedeeld aan de ouders. 4 Indien genaamde ordemaatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar en de directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 5 De directeur kan een leerling preventief schorsen telkens voor maximum 5 opeenvolgende schooldagen in afwachting van een tuchtmaatregel. De directeur moet vooraf het advies inwinnen van de klassenraad en de leerling en de ouders horen. De beslissing van de directeur moet met redenen omkleed zijn. Ten laatste de werkdag volgend op het nemen van de beslissing wordt deze aangetekend aan de ouders meegedeeld. Ingeval van preventieve schorsing wordt de leerling uit de leerlingengroep, waartoe hij behoort, verwijderd. Hij moet op de school aanwezig zijn onder toezicht. 6 Tegen geen enkele ordemaatregel is beroep mogelijk. Schoolorganisatie - Schoolreglement 19 Gemeenteraadsbeslissing , en

20 Tuchtmaatregelen 1 Het laakbaar gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgenomen indien het gedrag van de leerling: - het ordelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt, - de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt, - ernstige of wettelijk strafbare feiten omvat, - niet overeenstemt met het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan, - de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast, - de instelling materiële schade toebrengt. 3 Tuchtmaatregelen zijn: - de schorsing Een schorsing betekent dat een leerling gedurende een bepaalde periode (meer dan één dag en maximum twintig schooldagen binnen één schooljaar) de lessen niet mag volgen in de leerlingengroep waartoe hij behoort. Hij moet wel op school aanwezig zijn onder toezicht. - de uitsluiting Uitsluiting betekent dat de leerling definitief uit de school wordt verwijderd. De uitsluiting gaat in vanaf het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven, uiterlijk één maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na schriftelijke kennisgeving. In afwachting bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. 4 Zowel schorsing als uitsluiting kunnen slechts nadat de tuchtprocedure werd gevolgd. 5 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling moet afzonderlijk behandeld worden Tuchtprocedure 1 Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 2 Hij volgt daarbij volgende procedure: 1 Hij vraagt advies aan de klassenraad die het tuchtdossier beoordeelt. De klassenraad stelt een gemotiveerd advies op. Indien de klassenraad adviseert om de leerling te schorsen of uit te sluiten, deelt de directeur aan de ouders mee dat een tuchtprocedure wordt ingezet. Deze beslissing en het gemotiveerd advies worden binnen de drie werkdagen na de bijeenkomst van de klassenraad aangetekend verstuurd aan de ouders. In dit schrijven worden zij opgeroepen tot een onderhoud met de directeur over de vastgestelde feiten en de voorgestelde maatregel. 2 De ouders en de leerling kunnen vóór het onderhoud kennis nemen van het tuchtdossier in het bureau van de directeur na afspraak. Het onderhoud moet uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat ondertekend wordt voor kennisneming. 3 Het onderhoud tussen directeur, de ouders en de leerling gebeurt enkel op basis van elementen uit het tuchtdossier. Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van het tuchtdossier. 4 Na dit onderhoud neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die aangetekend, binnen de drie werkdagen na het onderhoud, meegedeeld wordt aan de ouders. Schoolorganisatie - Schoolreglement 20 Gemeenteraadsbeslissing , en

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie