DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL?"

Transcriptie

1 J.W.F. OVERTOOM - DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? Student J.W.F. Overtoom Studentnummer adres School Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Opleiding Master Arbeidsrecht Vak Masterscriptie Scriptiebegeleider Mw. mr. L.J.M. Langedijk - Schuurman Tweede lezer Commissie Arbeidsrecht Datum juni 2012

2 Voorwoord Al vroeg in het studiejaar werd de studenten van de master Arbeidsrecht gevraagd om een keuze te maken voor hun scriptieonderwerp. Eind september 2011 werd een lijst via de verstuurd waarop ingetekend kon worden, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voordat deze lijst goed en wel de deur uit was stond mijn keuze al vast. Ik wilde een onderwerp met sport! Behalve dat ik zelf graag een groot deel van mijn vrije tijd besteed aan het beoefenen van sport, ben ik daarnaast ook een echte sportvolger. Mijn keuze voor de sport is daarmee eenvoudig te verklaren. Door mijn scriptiebegeleider Lisette Langedijk, een expert op het gebied van sport in het arbeidsrecht, werd ik direct op het spoor gebracht van een aantal interessante onderzoeksvragen. Na wat research in het veld werd door mij de knoop doorgehakt. Het werd een onderzoek naar de sporter in het socialezekerheidsrecht. Om dit onderzoek tot een goed einde te brengen ben ik een aantal personen speciale dank verschuldigd. Allereerst wil ik mijn vriendin Mariska Friggen noemen. Zij is verantwoordelijk voor de vormgeving van dit onderzoek en zij heeft dat op werkelijk fantastische wijze gedaan. Daarnaast gaat dank uit naar mijn werkgever BSA voor support en de stimulerende woorden. Bijzondere dank gaat uit naar Lisette Langedijk. De wijze waarop de begeleiding heeft plaatsgevonden verdient waardering. Met name haar daadkracht, enthousiasme maar vooral toch kennis van zaken, hebben mij enorm geholpen om tot dit eindresultaat te komen. Zoetermeer, juni 2012 J.W.F. Overtoom 1 J.W.F. Overtoom 2012

3 2

4 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Inleiding Probleemstelling Methode van onderzoek 9 Hoofdstuk 2: De typen sporters en hun arbeidspositie 2.1. Inleiding De afbakening van het begrip sporters De arbeidsverhoudingen van de beroepssporters nader beschouwd De sporters op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst bij een werkgever De sporters met een stipendium via het Fonds voor de Topsporter De sporters die als zelfstandige sporter actief zijn op basis van overeenkomst van opdracht De sporters die uit de sportbeoefening inkomsten verkrijgen die de werkelijk gemaakte kosten te boven gaan Samenvatting 27 Hoofdstuk 3: Werknemersverzekeringen 3.1. Inleiding De werknemersverzekeringen De Werkloosheidswet (WW) De Ziektewet (ZW) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Het werknemersbegrip en de personele werkingssfeer De beoordelingsvolgorde De sporter type 1 en de werknemersverzekeringen De civiele kamer van de Hoge Raad De Centrale Raad van Beroep De fiscale kamer van de Hoge Raad Tussenconclusie De sporter type 2 en de werknemersverzekeringen De fictieve dienstbetrekking Het besluit tot aanwijzing van gevallen waarin een arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Rariteiten-KB) Tussenconclusie Sporter type 3 en de werknemersverzekeringen De sporter type 3 met VAR De sporter type 3 zonder VAR 47 3 J.W.F. Overtoom 2012

5 Tussenconclusie De sporter type 4 en de werknemersverzekeringen De restcategorie Tussenconclusie De algemeen geldende bepalingen Samenvatting 50 4 Hoofdstuk 4: Analyse 4.1. Inleiding Wat is het bereik van de werknemersverzekeringen ten aanzien van beroepsporters? De beoordelingsvolgorde Knelpunten en leemtes Is het sociaal vangnet toereikend voor de beroepssporter of is er verbreding noodzakelijk? De atypische positie van de beroepssporter Tussenconclusie Het topsportbeleid in Nederland Tussenconclusie Samenvatting 63 Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen 5.1. Inleiding Conclusies Aanbevelingen De beroepssporter in het socialezekerheidsrecht, een bijzonder geval? 73 Literatuurlijst

6 Lijst van afkortingen AOW Algemene Ouderdomswet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BROV Bijzondere regeling onbetaald verlof BUB Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerderden 1990 BV Besloten Vennootschap BVO Betaald Voetbal Organisatie BW Burgerlijk Wetboek cao collectieve arbeidsovereenkomst CAB Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters CRvB Centrale Raad van Beroep dga directeur-grootaandeelhouder DTS Defensie Topsport Selectie EG Europese Gemeenschap FBO Federatie van Betaald Voetbal Organisaties HR Hoge Raad der Nederlanden IND Immigratie- en Naturalisatiedienst IOC International Olympic Committee IVA Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Ktr. Kantonrechter MvT memorie van toelichting NOC/NSF Nederlands Olympisch Comité /Nederlandse Sport Federatie PTS Politie Topsportselectie Rariteiten-KB Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd SRT Statusreglement Topsporters TW Toeslagenwet UFTS Uitkeringsreglement stichting Fonds voor de Topsporter ten behoeve van de Stipendiumregeling UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen VAR Verklaring arbeidsrelatie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen WAZO Wet arbeid en zorg WCPP World Class Performance Programme Wet LB Wet op loonbelasting 1964 WGA Werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten Wet WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WVP Wet Verbetering Poortwachter WW Werkloosheidswet WOS Werkgeversorganisatie in de Sport Wuvwv Regeling Aanwijzing van werkgevers en uitzonderingen op de verzekeringsplicht werknemersverzekeringen ZW Ziektewet zzp zelfstandig zonder personeel 5 J.W.F. Overtoom 2012

7 6

8 Hoofdstuk 1 Ι Inleiding 1.1. Inleiding Stelt u zich eens voor: u bent turner en topsporter met een verkregen A-status van het NOC/NSF. Het bezit van een A-status betekent dat u voldoet aan de prestatienorm die door het NOC/NSF is vastgesteld en brengt het recht op een inkomensvervangende of aanvullende uitkering met zich mee. De resultaten vallen gedurende langere tijd al behoorlijk tegen en net op het alom beslissende toernooi wordt u na een cruciale misser al vroeg uitgeschakeld. U valt zover terug op de ranking dat u buiten de mondiale top acht belandt. Naast de hoon van het volk, die u ten deel valt wordt ook de A-status en de daarbij behorende uitkering van u afgenomen. Het enige dat telt is het terugkrijgen van de A-status. Om dit te bereiken wordt een tijdsintensief trainingsprogramma opgesteld dat zich volledig richt op het verhogen van uw sportniveau en het terugverkrijgen van de A-status. Dit betekent dat er geen tijd is voor sollicitaties of aanvaarden van andere werkzaamheden. Om in het levensonderhoud te voorzien rekent u uiteraard op een WW-uitkering van het UWV. Tot uw grote schrik krijgt u van het UWV bericht dat u geen recht hebt op een WW-uitkering omdat u als sporter geen werknemer bent in de zin van de WW. 7 J.W.F. Overtoom 2012

9 1.2. Probleemstelling In dit onderzoek staat de navolgende probleemstelling centraal: In hoeverre vallen beroepssporters onder de persoonlijke werkingssfeer van de werknemersverzekeringen in het socialezekerheidsrecht? En in hoeverre is het sociaal vangnet voor beroepssporters daarmee toereikend? 8 Het bovenstaande voorbeeld is zomaar een hypothetische kwestie die zich zou kunnen voordoen ten aanzien van een sporter. Even los van het feit of het hierboven ingenomen standpunt van het UWV klopt of niet, is de vraag die hieruit voortvloeit niet minder interessant: wanneer kan een sporter aanspraak maken op het sociaal vangnet? In dit onderzoek concentreer ik mij op twee onderdelen: 1. Ten eerste de vraag in hoeverre valt de beroepssporter onder de persoonlijke werkingssfeer van de werknemersverzekeringen, en; 2. Ten tweede de vraag in hoeverre het sociaal vangnet daarvoor toereikend is? Voor dit onderzoek is niet zozeer van belang op welk niveau de sporter actief is maar veel meer van belang is of er een arbeidsverhouding bestaat tussen de sporter en een derde partij. Dit komt, omdat in dit onderzoek de relatie wordt gelegd tussen de sporter en de werknemersverzekeringen in het socialezekerheidsrecht. Het kan best zo zijn dat een sporter meedoet aan een wereldkampioenschap, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen, dat er ook een arbeidsverhouding bestaat. Om die reden is niet elke sporter voor dit onderzoek relevant. Het uitgangspunt is de beroepssporter. Om tot de beantwoording van de probleemstelling te komen is het daarom van belang om eerst een goed beeld te hebben van het begrip beroepssporter. Wie zijn zij, en wat voor typen beroepssporters bestaan er? Dit onderwerp zal ik behandelen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt de persoonlijke werkingssfeer van de werknemersverzekeringen aan de orde. Het gaat dan om de volgende werknemersverzekeringen: de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In hoofdstuk 3 zullen de in hoofdstuk 2 onderscheiden typen beroepssporters, met elk hen eigen arbeidsverhouding, getoetst worden aan de persoonlijke werkingsfeer van deze werknemersverzekeringen. Op grond daarvan wordt vastgesteld of de betrokken sporter is gelijkgesteld of is gelijk te stellen aan het begrip werknemer/verzekerde, zoals dat is omschreven in de zojuist genoemde werknemersverzekeringen. In hoofdstuk 4 volgt een analyse van de hoofdstukken 2 en 3. Allereerst zal ik het daadwerkelijke bereik van de werknemersverzekeringen ten aanzien van de beroepssporter beschouwen. Hierbij worden ook de knelpunten en leemtes beschreven. Wat volgt is aandacht voor de vraag in hoeverre het sociaal vangnet voor beroepssporters daarvoor toereikend is? Of is verbreding van het sociaal vangnet noodzakelijk? Deze vraag

10 zal ik analyseren vanuit twee perspectieven. Ten eerste is verbreding noodzakelijk in verband met de bijzondere positie van de beroepssporter? Ten tweede is verbreding noodzakelijk in verband met het topsportbeleid in Nederland? Tot slot volgt in hoofdstuk 5 een aantal conclusies en aanbevelingen Methode van onderzoek In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het klassieke jurisprudentieen literatuuronderzoek. Dit betekent dat er onderzoek is verricht naar de jurisprudentie en literatuur die van belang is voor de beantwoording van de probleemstelling. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de wetsartikelen, besluiten en kamerstukken die van belang zijn voor het onderzoek. Tot slot wil ik opmerken dat veelvuldig gebruik is gemaakt van diverse rapporten die een (grote) rol spelen in het socialezekerheidsrecht en de sport. 9 J.W.F. Overtoom 2012

11 10

12 Hoofdstuk 2 Ι De typen sporters en hun arbeidspositie 2.1. Inleiding Er bestaan verschillende typen beroepssporters in Nederland. In paragraaf 2.2 zal inzicht gegeven worden in het begrip beroepssporter. In de daarop volgende paragrafen worden de typen beroepssporters beschreven en volgt er een beschouwing van de soort arbeidsverhouding die zij hebben. Dit is met name van belang voor het onderzoek in hoofdstuk 3. Daar wordt per type beroepssporter getoetst of de beroepssporter op basis van de arbeidsverhouding die hij heeft, valt onder de persoonlijke werkingssfeer van de werknemersverzekeringen in het socialezekeheidsrecht. 11 J.W.F. Overtoom 2012

13 2.2. De afbakening van het begrip sporters In het Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters (CAB) is een definitie van de beroepssporter gegeven, die luidt: De beroepssporter: is de sporter voor wie de sportbeoefening een geheel of gedeeltelijk middel van bestaan is. Binnen het begrip beroepssporter worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende groepen onderscheiden: - sporters op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst bij een werkgever; - sporters met een Stipendium via het Fonds voor de Topsporter; - sporters die als zelfstandige sporter actief zijn op basis van een overeenkomst van opdracht. Tot het begrip beroepssporter wordt mede gerekend, de sporter die uit de sportbeoefening inkomsten verkrijgt, die de werkelijk gemaakte kosten te boven gaan. 1 De hier gemaakte onderscheiding zal in dit hoofdstuk worden overgenomen. Het CAB knoopt aan bij het rapport Een wereld te winnen van Lankers. 2 In dit rapport zijn net als in het CAB, de WOS en NL Sporter de betrokken partijen, zij hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot onderzoek naar de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in Nederland. De aanbevelingen uit dit rapport hebben geleid tot het CAB De arbeidsverhoudingen van beroepssporters nader beschouwd 12 Hieronder zullen de typen beroepssporters en de arbeidsverhouding die zij hebben, besproken worden. In totaal zijn er ongeveer beroepssporters actief in Nederland De sporters op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst bij een werkgever Het leeuwendeel van de beroepssporters heeft een arbeidsovereenkomst. 4 De juridische kwalificatie van de arbeidsovereenkomst is opgenomen in art. 7:610 BW. 5 De elementen van de arbeidsovereenkomst zijn dat de werknemer zich verbindt arbeid te verrichten gedurende zekere tijd en dat de werkgever 1 Art. 1, Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters, WOS en NL Sporter, 2 juli Het convenant beoogt de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in Nederland verder te professionaliseren. De convenantpartijen WOS en NL Sporter vertegenwoordigen de belangen van respectievelijk de werkgevers in de sport en de(groepen) topsporters. Met name hebben partijen oog voor de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardelijke kwesties. 2 E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media (Onderzoek is uitgevoerd door de Werkgeversorganisaties in de sport (WOS) in opdracht van het Ministerie van VWS). 3 E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p Artikel 7:610 lid. 1 BW. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

14 zich verbindt loon te betalen. De werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever. Dit laatste element duidt op een ondergeschiktheid van de werknemer, de zogenaamde gezagsverhouding. 6 Of een arbeidsverhouding daadwerkelijk is te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst zal steeds per geval aan de hand van alle bekende feiten en omstandigheden getoetst moeten worden. 7 Voor het grote publiek is de meest bekende en in het oog springende beroepssporter met een arbeidsovereenkomst wellicht de professionele voetballer. De voetballer beschikt over een arbeidsovereenkomst met een Betaald Voetbalorganisatie (BVO). 8 De BVO is door de Hoge Raad aangemerkt als een onderneming. 9 In het verleden werd de opvatting dat de voetballer beschikte over een arbeidsovereenkomst vaak bestreden. 10 Het juridische argument dat veel gebruikt werd was dat het element gezagsverhouding ontbrak, waardoor er geen sprake kon zijn van een arbeidsovereenkomst. Veelal werd bepleit dat er sprake zou zijn van een overeenkomst van opdracht. 11 Deze discussie is door de rechtspraak inmiddels beslecht. De Rotterdamse kantonrechter heeft zich daar in 1967 al over uitgesproken in een geschil dat ging over de ontbinding van een (semiprof)contract tussen de voetballer Laseroms en de club Sparta. De rechter overwoog dat er in dit geval sprake was van een arbeidsovereenkomst. 12 De arbeid bestond uit het spelen van wedstrijden en de deelname aan de training. Het loon bestond niet alleen uit het vaste salaris maar ook uit variabele componenten zoals o.a. wedstrijdpremies. De gezagsverhouding leverde de rechter nog de meeste moeite op maar de rechter achtte de gezagsverhouding aanwezig op grond van de verplichte deelname aan wedstrijden en de mogelijkheden tot het opleggen van een sanctie of boete wanneer Laseroms zich daar niet aan hield. Niet veel later wees de Centrale Raad van Beroep (CRvB) er op dat de gezagsverhouding als feitelijk gezag moest worden beschouwd, 13 waardoor de juridische gezagsverhouding met de werkgever slechts gekleurd werd door het gezag over de arbeidsdiscipline en niet door het gezag over de inhoud van de arbeid. Als voorbeeld werd gegeven dat ook topspelers, zoals onder andere Cruijff, tijdens trainingen instructies van de trainer moesten volgen. Er was sprake van een gezagsverhouding en een arbeidsovereenkomst. Deze opvatting wordt tegenwoordig algemeen gedeeld. 14 In de loop van de jaren heeft de arbeidsovereenkomst zich steeds meer doorontwikkeld in de sport. In diverse regelingen wordt de 13 6 C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p HR 14 november 1997, JAR 1997/263 (Groen/Schoevers). 8 De BVO is de club waar de voetballer voor uitkomt. De BVO is in het bezit van een KNVB-licentie voor het spelen van betaald voetbal in wat nu (2012) de Eredivisie of de Jupiler League heet. In totaal zijn 36 BVO s in het bezit van de licentie. KNVB Expertise, Handboek Bestuurders Betaald Voetbal, handboek voor (nieuwe) bestuurders en toezichthouders in het betaalde voetbal, februari 2012, p.7. Zie < https://ebv.knvb. nl/uploads/px/9y/px9ypg80efbsqjdtn-uhwq/ handboek-bestuurders-betaald-voetbal--def.pdf > geraadpleegd op De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BVO moet worden aangemerkt als onderneming. HR 17 november 2010, LJN BB3485; HR 15 mei 2006, LJN AT H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p Artikel 7:400 BW. 12 Ktr. s-gravenhage 5 april 1967, NJ 1967, 418 (Laseroms/Sparta). 13 CRvB 8 juli 1968, RVS 1968, 175 (Ajax/Sociale Verzekeringsbank). 14 H.W.P van den Hout, Arbeidsverhoudingen in het professionele voetbal, ArbeidsRecht 2008/4, p J.W.F. Overtoom 2012

15 14 arbeidsovereenkomst nu met name genoemd. 15 Het Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters, dat eerder aangehaald werd, laat op dat vlak aan duidelijkheid niets te wensen over. Het convenant gaat nog een stapje verder door zelfs een model minimumarbeidsovereenkomst op te nemen. 16 In dit model is een aantal arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen opgenomen. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën (i) minimum af te spreken arbeidsvoorwaardelijk onderwerpen (ii) minimum te bespreken arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen (iii) arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen voor verdere studie en/of uitwerking in de sociale dialoog. Waar voorheen de arbeidsovereenkomst nog vooral nader geregeld werd in regelingen die de voetballer ten dienste stonden, 17 is er nu dus een duidelijke regeling die ziet op alle beroepssporters met een arbeidsovereenkomst. Dit is op zichzelf al als een kleine revolutie te beschouwen omdat uit het onderzoek van Lankers bleek dat veel clubs en bonden nog niet zo lang geleden sportcontracten niet beschouwden als een arbeidsovereenkomst of zelfs contractueel de arbeidsovereenkomst probeerden uit te sluiten. Dit laatste is op zichzelf juridisch niet mogelijk maar daaruit bleek ook direct het vaak ontbreken van voldoende juridische kennis op dit gebied. Zo werd bijvoorbeeld vaak met knip- en plakwerk uit andere juridische documenten een overeenkomst opgesteld die juridisch ondeugdelijk was. 18 Het CAB laat geen ruimte meer voor discussie. De overeenkomst tussen de werkgever en de sporter met daarin de minimum te bespreken en de minimum af te spreken arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen dienen als arbeidsovereenkomst te worden gekwalificeerd zoals bedoeld in art. 7:610 BW. Er kan nog wel een vraagteken worden geplaatst bij de juridisch afdwingbaarheid van het CAB. Waar bijvoorbeeld de CAO voor contractspelers betaald voetbal Nederland daadwerkelijk verplichtingen schept tussen partijen lijkt dit voor het CAB een stuk minder hard te zijn. Art. 8 van het CAB stelt nadrukkelijk dat partijen de overeengekomen inhoud van het convenant ondersteunen. Deze bewoording ziet meer op een intentie of een Gentlemen s Agreement in plaats van een echt harde verlichting. Hoe het ook zijn mag, de beweging die door partijen gemaakt is is nastrevenswaardig. Tot voorkort werd door de werkgever in de sport de arbeidsovereenkomst immers nog stellig ontkend. Om de sporter met een arbeidsovereenkomst te illustreren is hierboven het voorbeeld gebruikt van de voetballer die in dienst is van een BVO. Toch is het zo dat niet in alle gevallen de beroepssporter in dienst is van de sportvereniging of een daaraan verbonden stichting. 19 Er zijn enkele uitzonderingen. Ik bespreek hier: 1. Defensie; 2.Politie; 3. Commerciële teams. 15 Bijvoorbeeld art. 1 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland ; art. 53. Reglement betaald voetbal KNVB seizoen 2011/ Bijlage 6, Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters, WOS en NL Sporter, 2 juli CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland , , E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p Er kan een stichting worden opgericht die als werkgever optreedt. Het formeel en materieel werkgeverschap ligt dan bij deze stichting.

16 ad 1 Defensie Het Ministerie van Defensie, (hierna Defensie), biedt sinds 2003 sporters met een A-status van het NOC*NSF 20 de mogelijkheid topsport te combineren met een functie als beroepsmilitair voor bepaalde tijd. Dit betreft de zogenaamde Defensie Topsport Selectie (DTS). Het doel is om voor de DTSsporter een maatschappelijke carrière te combineren met het uitoefenen van topsport en zich daardoor voor te bereiden op een maatschappelijke carrière na de topsport. 21 Daar staat voor Defensie een verbetering van het imago van de krijgsmacht tegenover. Bij elk krijgsmachtonderdeel kan voor de DTS een militaire functie gecreëerd worden. 22 Door de geografische spreiding van de krijgsmachtonderdelen binnen Nederland en de grote diversiteit van functies binnen deze krijgsmachtonderdelen is maatwerk goed mogelijk. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan o.a. trainingsschema s, wedstrijden en medische verzorging. Dit zal ook nodig zijn om op topniveau te komen en op topniveau te blijven. 23 Van de DTS-sporter als ambassadeur van de krijgsmacht worden wel PR-activiteiten verwacht. 24 Om als sporter in aanmerking te komen voor de DTS moet aan vier criteria voldaan worden. Ten eerste moet de sport, die uitgeoefend wordt, een verwantschap hebben met de krijgsmacht en het militair beroep. Denk daarbij aan bijvoorbeeld schieten, boksen en judo. Maar ook sporten die een sterk fysiek element als kracht, of uithoudingsvermogen in zich hebben, passen hierin, zoals turnen, atletiek of hardlopen. Ten tweede dient de sport die beoefend wordt een Olympische status te bezitten. Ten derde komen alleen individuele sporten in aanmerking. Teamsporten passen niet binnen de DTS omdat maatwerk met betrekking tot functie en standplaats dan niet mogelijk is. Tot slot mag het niet gaan om groot-geld-sporters. Het is immers de bedoeling om topsport te combineren met een maatschappelijke carrière, een dergelijke beroepssport valt buiten dit doel. 25 Sinds 2012 zijn er vijf DTSsporters in dienst van Defensie ad 2 Politie Net als Defensie biedt ook de politie topsporters een dienstverband aan waarin de combinatie werk en topsport geboden wordt. De Politie Topsportselectie (PTS). In tegenstelling tot wat bij Defensie geldt worden door de politie ook paralympische sporters aangenomen, mits die net als andere PTS-sporters beschikken over een A- B- of HP status van het NOC*NSF In paragraaf wordt de A-status van het NOC*NSF uitvoerig behandeld. 21 E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke, Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee. Zie < > geraadpleegd op De vuistregel is dat het bereiken van de internationale top in de sport gemiddeld ongeveer acht tot tien jaar en uur training vereist. Het sportverleden van de Nederlandse topsporters bevestigt dit. Gemiddeld hadden topsporters in 2003 dertien jaar trainingservaring in hun tak van sport. Algemene Rekenkamer 2008, Topsport in Nederland, Sdu Uitgeverij, Den Haag, p < > geraadpleegd op Zie < > geraadpleegd op Guillaume Elmont (judo), Gregory Sedoc (atletiek), Bram Som (atletiek), Rolf van der Velde (schieten), Elisabeth Willeboordse (judo) < > geraadpleegd op Algemene Rekenkamer 2008, Topsport in Nederland, Sdu Uitgeverij, Den Haag, p.24. J.W.F. Overtoom 2012

17 Het andere grote verschil met Defensie is, dat bij de politie de PTS-sporter een vastdienstverband geboden wordt. Het doel is gelijk aan dat van Defensie. De sporter moet naast het beoefenen van topsport een maatschappelijke carrière kunnen opbouwen. In ruil hiervoor geeft het de politie een positieve exposure naar de buitenwereld toe en daarnaast een goede interne voorbeeldfunctie. 16 We kunnen nog wel een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om leefstijl, gezondheid en sportbeoefening. De topsporters die we in ons midden opnemen daag ik dan ook graag uit een bijdrage te leveren bij deze cultuurverandering, aldus Korpschef Ad Meijboom. 28 De sporters worden in staat gesteld om minimaal vijftig procent van de overeengekomen arbeidsuren te investeren in de sport. Net als bij Defensie wordt er gezocht naar een werkplek bij een korps in de buurt van de woon- of trainingslocatie van de sporter. 29 Sinds 2012 zijn er 9 PTS-sporters in dienst van de politie. 30 ad 3 Commerciële teams Tot slot bestaan er de zogenaamde commerciële teams. De sporter sluit in dat geval een arbeidsovereenkomst met een commercieel team. Dit is een veel voorkomend verschijnsel in met name de schaatssport en het wielrennen. 31 In het schaatsen zijn bijvoorbeeld TVM en Control bekende namen. 32 In het wielrennen moet men denken aan o.a. de Rabobank Wielerploeg en het Vacansoleil Pro Cycling Team. 33 De zojuist genoemde sporters hebben allen gemeen dat ze werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Toch zijn er wel wat onderlinge verschillen te benoemen. Zo zijn de voetballers en de sporters die in dienst zijn bij een commercieel team, in dienst genomen om uitsluitend als sporter hun sport te beoefenen. Bij DTS- en de PTS sporters is dat niet het geval. De laatst genoemden zijn aangesteld als militair of politiefunctionaris met daarbij de mogelijkheid om veel van hun tijd met sport in te vullen. Een andere verschil dat benoemd kan worden is dat de sporter van een commercieel team vaak een arbeidsovereenkomst sluit met de sponsor van het team en niet bij het team zelf op de loonlijst voorkomt. De voetballer daarentegen is in dienst van zijn materiële werkgever, de BVO. De sporters met een arbeidsovereenkomst zoals omschreven in deze paragraaf zullen in het vervolg van dit onderzoek aangeduid worden met: sporter type Zie <http://www.politietopsportselectie.nl/index.php/politie-en-topsport> geraadpleegd op E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p Teun Mulder (wielrennen), Timothy Petersen (karate), Tonnie Heijnen (tafeltennis), Arnoud Holstege(schermen), Bas Verwijlen (schermen), Claudia van den Heiligenberg (voetbal), Femke Dekker (roeien), Kenny van Weeghel (wheelen), Robin Koenders (kanovaren) < nl/index.php/topsporters > geraadpleegd op E. Lankers, Een wereld te winnen, professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p Zie <http://www.tvmschaatsploeg.nl en > beiden geraadpleegd op Zie < en >beiden laatst geraadpleegd op

18 De sporters met een Stipendium via het Fonds voor de Topsporter Het tweede type beroepsporter dat besproken wordt, is de sporter met een Stipendium via het Fonds voor de Topsporter. Een Stipendium is een vergoeding die aan de sporter toegekend wordt. In hoofdstuk 1 werd al beschreven dat niet elke sporter relevant is voor dit onderzoek. Het gaat niet zozeer om het niveau waarop de sporter presteert, maar er moet sprake zijn van een zekere arbeidsverhouding. Toch zal men bij de term beroepssporter vaak de kwalificatie topsporter gebruiken omdat de link met het grote geld snel gemaakt is. Denk bijvoorbeeld aan de voetballers die in de Nederlandse Eredivisie actief zijn. Voor het seizoen 2012/2013 bedraagt het te hanteren inkomensgemiddelde in de Eredivisie ,-. 34 Maar is geld het criterium om als topsporter aangemerkt te worden? Al in 1984 werd door de Raad van de topsport van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) een definitie van dit begrip gegeven en deze luidt als volgt: Sporters, die individueel of met hun team presteren op het niveau van finales of eindrondes bij wereldkampioenschappen,olympische Spelen e.d. of hun leeftijd, talent en inzet in aanmerking nemend, in staat zijn dat niveau binnen een aantal jaren te behalen. 35 In 1989 werd door het Comité Topsport, als de opvolger van de Raad voor de topsport, aangesloten bij deze definitie maar dit comité nuanceerde dit begrip wel enigszins. Het Comité Topsport omschreef het begrip topsporter als volgt: Topsporters zijn sporters, die individueel of met een team presteren op niveau van finales of eindrondes van Europese, Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen of vergelijkbare toernooien, of hun leeftijd, talent en inzet in aanmerking nemend, in staat zijn dat niveau binnen een aantal jaren te halen Tegenwoordig hanteert het Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) de volgende omschrijving: 37 Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK s, WK s en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportprogramma. 38 Hieruit blijkt wel dat niet het geld, maar de sportprestatie het belangrijkste criterium is om een sporter als topsporter aan te merken. 34 Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) In Voetbalzaken nr. 2. week De FBO is de werkgeversorganisatie in het Nederlandse betaald voetbal. Zij ondersteunt de clubs op sociaal economisch, P&O en juridisch gebied. Zie < > geraadpleegd op Knelpunten voor de topsporter, Raad voor de topsport, juli 1984, p Nota Topsport in Nederland, Comite Topsport, ingesteld door NSF en NOC, mei 1989, p NOC*NSF is de nationale koepel van sportbonden ontstaan in 1993 na een fusie tussen NOC en NSF. Het is een van de grootste belangenbehartigers van de georganiseerde sport in Nederland. Het NOC*NSF houdt zich bezig met zowel breedte- als topsport. Algemene Rekenkamer (2008), Topsport in Nederland, Sdu Uitgeverij, Den Haag, p > geraadpleegd op 06 april J.W.F. Overtoom 2012

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Dankwoord De Werkgeversorganisatie in de Sport wil hartelijk bedanken voor hun

Nadere informatie

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG Universiteit van Amsterdam AMSTERDAM INSTITUTE FOR ADVANCED LABOUR STUDIES DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG OP VERLOFREGELINGEN IN CAO S (Scriptie) Marieke van Essen AIAS, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Contracten maken Multi Level Marketing: een oneerlijke handelspraktijk? Mr. E.C. Runia* 1. Inleiding 2. Het begrip MLM Multi Level Marketing is een verkoopmethode die al jaren in Nederland en de haar omringende

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Nederland in de top 10

Nederland in de top 10 Nederland in de top 10 Naar een winnend topsportklimaat Wat heeft Nederland nodig om tot de top 10 van de beste topsportlanden ter wereld te behoren? De top 10-ambitie Anderhalf jaar geleden trad ik aan

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie