Mijnhuisdierenpolis.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijnhuisdierenpolis.nl"

Transcriptie

1 Mijnhuisdierenpolis.nl Voorwaarden Huisdieren Verzekering Polismantel WP 08/04 HUI 01/01-12/2012 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 2 Bijzondere voorwaarden huisdierendekking 6 Mijnhuisdierenpolis.nl is een initiatief van Rivez Assuradeuren, Postbus 949, 5700 AX Helmond Pagina 1 van 8 Rivez Assuradeuren is ingeschreven in het register van de AFM onder nummer: en is statutair gevestigd te Almelo, KvK

2 Algemene voorwaarden Inhoud Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging v an premie en/of v oorwaarden 3 Einde v an de dekkingen 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht, klachten en geschillen 7 Adres 8 Bescherming persoonsgegev ens 9 Verplichtingen na schade 10 Uitsluitingen 11 Beperking terrorismerisico 12 Verjaring 13 Nadere omschrijv ingen 14 Artikel (Alg) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders is bepaald. Zij vormen met het polisblad de inhoud van de overeenkomst. ALG1 Grondslag 1.1 Aan deze v erzekeringsov ereenkomst liggen ten grondslag de door v erzekeringnemer tot het aangaan v an de v erzekering v erstrekte inlichtingen en v erklaringen - in welke v orm dan ook - en worden geacht daarmee één geheel te v ormen. 1.2 Deze ov ereenkomst beantwoordt aan het v ereiste v an onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en v oorzov er de door v erzekerde of een derde geleden schade op v ergoeding waarv an jegens de v erzekeraar respectiev elijk een v erzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gev olg is v an een gebeurtenis waarv an v oor partijen ten tijde v an het sluiten v an de v erzekering onzeker was dat daaruit schade v oor de verzekerde resp. de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop v an omstandigheden zou ontstaan. ALG 2 Begrippen 2.1 Verzekeringnemer De v erzekeringnemer is degene met wie deze v erzekeringsov ereenkomst is aangegaan. 2.2 Verzekerde Degene die in gev al v an v erwezenlijking v an het risico recht heeft op uitkering of door aanv aarding v an de aanwijzing recht op uitkering kan krijgen. 2.3 Rivez pakketpool Riv ez Assuradeuren, v erder te noemen Riv ez heef t een pool gev ormd. Hierin accepteert zij, namens de deelnemende v erzekeraars, de daarv oor in aanmerking komende risico s op basis v an een v aste v erdeling tussen de maatschappijen die haar een v olmacht hebben v erleend en participeren in de pool. De bov enstaande v erzekeraar is de poolleader. De v erdeling, die per v erzekering kan v erschillen, is te v inden in de polis. 2.4 Volmacht De toestemming die Riv ez, v an v erzekeraars heeft gekregen om namens haar (rechts)handelingen te v errichten, zie ook ezassuradeuren.nl v oor meer uitleg. Derhalv e gelden alle bev oegdheden die in deze of in bijzondere v oorwaarden zijn gesteld, v oor zowel Riv ez als v oor de risicodrager(s) 2.5 Rivez Riv ez Assuradeuren onderdeel v an Riv ez Assurantiën & Risicobeheer B.V. 2.6 Risicodrager Zie v erzekeraar 2.7 Verzekeraar De risicodrager die door de Nederlandse Bank bev oegd is v erzekeringen aan te bieden. 2.8 Contractsduur De periode, waarv oor partijen de ov ereenkomst zijn aangegaan. 2.9 Dekking en overeenkomst De ov ereenkomst kan betrekking hebben op één of meer dekkingen. Indien het pakket uit meerdere dekkingen is samengesteld, zal het pakket als één ov ereenkomst worden beschouwd, ook wanneer de v an kracht zijnde dekkingen niet tegelijkertijd zijn gesloten Gebeurtenis Elk f eit of elke opeenv olging v an feiten met dezelf de oorzaak, waardoor schade ontstaat Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader v an een v an de zes in artikel 3:38 v an de Wet op het f inancieel toezicht genoemde v ormen v an molest - in de vorm v an een aanslag of een reeks v an in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gev olg waarv an letsel en/of aantasting v an de gezondheid, al dan niet de dood tengev olge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anders zins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch v erband - is beraamd en/of uitgev oerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te v erwezenlijken Kw aadwillige besmetting Het - buiten het kader v an een v an de zes in artikel 3:38 v an de Wet op het f inancieel toezicht genoemde v ormen v an molest - (doen) v erspreiden v an ziektekiemen en/of stoffen die als gev olg v an hun (in)directe fysische, biologische, radioactiev e of chemische inwerking letsel en/of aantasting v an de gezondheid, al dan niet de dood tengev olge hebbend, bij mensen of dieren kunnen v eroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,waarbij aannemelijk is dat het (doen) v erspreiden - al dan niet in enig organisatorisch v erband -is beraamd en/of uitgev oerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te v erwezenlijken Preventieve maatregelen Van ov erheidswege en/of door v erzekerden en/of derden getroff en maatregelen om het onmiddellijk dreigend gev aar v an terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gev aar zich heef t verwezenlijkt de gev olgen daarv an te beperken Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond v an Verzekeraars in Nederland opgerichte herv erzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsv erplichtingen uit hoof de v an v erzekeringsov ereenkomsten, die v oor in Nederland toegelaten v erzekeraars direct of indirect kunnen v oortv loeien uit de v erwezenlijking v an de in artikel 2.7, 2.8 en 2.9 omschrev en risico s, in herv erzekering kunnen worden ondergebracht. ALG 3 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3.1 De v erzekeraar heef t het recht de premie en/of voorwaarden v an dekkingen, zoals in dit pakket begrepen, en bloc te wijzigen. Behoort een dekking tot dit pakket, dan is de verzekeraar gerechtigd de premie en/of de v oorwaarden v an deze dekking ov ereenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De v erzekeringnemer wordt v an de wijziging schrif telijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen één maand schrif telijk het tegendeel heef t bericht. 3.2 Deze mogelijkheid v an opzegging door de v erzekeringnemer geldt niet indien: de wijziging v an de premie en/of v oorwaarden v oortv loeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; de wijziging een v erlaging v an de premie en/of een uitbreiding v an de dekking v oor de v erzekeringnemer inhoudt; de wijziging v oortv loeit uit contractuele bepalingen. ALG 4 Einde van de dekkingen De dekkingen eindigen: 4.1 door schrif telijke opzegging v an de ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking: tegen het einde v an de op het polisblad v ermelde contractsduur,met inachtneming v an een opzegtermijn v an twee maanden; binnen één maand nadat een gebeurtenis die v oor de v erzekeraar tot een uitkeringsv erplichting kan leiden, door de v erzekerde aan de v erzekeraar is gemeld of nadat de v erzekeraar een uitkering krachtens deze v erzekering heef t gedaan dan wel heef t af gewezen. Opzegging is slechts mogelijk op gronden welke v an dien aard zijn dat gebondenheid aan de ov ereenkomst niet meer v an de 2

3 opzeggende partij kan worden gev ergd. De ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum v an dagtekening v an de opzeggingsbrief ; 4.2 door schriftelijke opzegging v an de ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking door de v erzekeraar: indien de v erzekerde naar aanleiding v an een gemelde gebeurtenis heef t gehandeld met het opzet de v erzekeraar te misleiden. De ov ereenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; indien de v erzekeringnemer de v erschuldigde premie niet tijdig betaalt en de v erzekeringnemer na het v erstrijken v an de premiev erv aldag door de v erzekeraar v ruchteloos tot betaling v an de premie is aangemaand. De ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemd datum, maar niet eerder dan twee maanden na de datum v an dagtekening v an de opzeggingsbrief ; binnen twee maanden na de ontdekking dat de v erzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan v an de ov ereenkomst of de desbetreffende dekking niet is nagekomen en de v erzekeringnemer daarbij heef t gehandeld met het opzet de v erzekeraar te misleiden dan wel de v erzekeraar de ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking bij kennis v an de ware stand v an zaken niet zou hebben gesloten. De ov ereenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 4.3 door schriftelijke opzegging v an de ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking door de v erzekeringnemer: binnen één maand na ontv angst v an de schrif telijke mededeling v an de v erzekeraar, houdende een wijziging v an de premie en/of v oorwaarden ten nadele v an de v erzekeringnemer en/of v erzekerde. De ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking eindigt op de dag waarop de wijziging v olgens de schrif telijke mededeling v an v erzekeraar ingaat, zij het niet eerder dan één maand na de datum v an dagtekening v an bedoelde mededeling; binnen twee maanden nadat de v erzekeraar tegenov er de v erzekeringnemer een beroep op de niet nakoming v an de mededelingsplicht bij het aangaan v an de ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking heeft gedaan. De ov ereenkomst of de desbetreff ende dekking eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is v ermeld of bij gebreke daarv an op de datum v an dagtekening v an de opzeggingsbrief. 4.4 van rechtswege: zodra de v erzekeringnemer ophoudt woonplaats in Nederland te hebben; zodra v erzekerde of zijn erf genamen ophouden belang te hebben bij het v erzekerde object. ALG 5 Verlenging Indien de contractsduur is verstreken zonder dat deze ov ereenkomst op grond v an het in het v oorgaande artikel bepaalde is beëindigd, zal de ov ereenkomst met eenzelf de duur stilzwijgend worden v erlengd. ALG 6 Premiebetaling 6.1 Premiebetaling in het algemeen De v erzekeringnemer dient de v erschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting bij v ooruitbetaling te v oldoen Automatische premiebetaling Indien automatische premiebetaling is ov ereengekomen, worden de premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de premiev erv aldag automatisch van de op de machtiging v ermelde rekening af geschrev en. Indien door enige oorzaak, zoals bijv oorbeeld opheff ing v an de rekening, onv oldoende saldo, te hoog debetsaldo of anderszins, betaling v an de v erschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting niet plaatsv indt en de v erzekeringsnemer het v erschuldigde bedrag ook niet op andere wijze v oldoet uiterlijk op de v eertiende dag nadat het v erschuldigd is, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de v ijftiende dag nadat de v erzekeraar de v erzekeringnemer na de v erv aldag schriftelijk heef t aangemaand en betaling is uitgeblev en. De schorsing werkt terug tot de eerste dag v an de periode waarov er de premie v erschuldigd was Niet-automatische premiebetaling De v erzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de v eertiende dag nadat zij v erschuldigd zijn. Indien de v erzekeringnemer het v erschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de v ijftiende dag nadat de v erzekeraar de v erzekeringnemer na de v erv aldag schriftelijk heef t aangemaand en betaling is uitgeblev en. De schorsing werkt terug tot de eerste dag v an de periode waarov er de premie v erschuldigd was De v erzekeringsnemer blijft v erplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag v olgend op die, waarop de betaling door de v erzekeraar is ontv angen. Indien met de v erzekeraar premiebetaling in termijnen is ov ereengekomen, gaat de dekking pas in op de dag v olgend op die, waarop alle onbetaald geblev en premies ov er de reeds v erstreken termijnen, inclusief kosten en assurantiebelasting, door de v erzekeraar zijn ontv angen. 6.2 Terugbetaling van premie Behalv e bij opzegging wegens opzet de v erzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naarbillijkheid v erminderd. 6.3 Premievrijstelling Indien het Woonpakket bestaat uit tenminste drie dekkingen, waaronder een ongev allendekking, geldt de v olgende premiev rijstelling: Premiev rijstelling bij ov erlijden of blijv ende inv aliditeit v erzekeringnemer In gev al v an een uitkering krachtens de ongev allendekking wegens ov erlijden v an de v erzekeringnemer of wegens v olledige blijv ende inv aliditeit van de v erzekeringnemer, geldt dat de drie of meer dekkingen die ten tijde v an het ongev al deel uitmaken van het Woonpakket tijdelijk premiev rij worden gesteld. De premiev rijstelling wordt v erleend zodra de v erzekeraar het uitkeringsrecht heef t erkend en gaat, ev entueel met terugwerkende kracht, in per eerstv olgende premiev erv aldatum v olgend op de datum v an het ongev al. De premiev rijstelling blijf t v an kracht gedurende de v ijf daarop v olgende jaren Wijzigingen tijdens premiev rijstelling De premiev rijstelling heeft uitsluitend betrekking op het risico dat ten tijde v an het onder artikel Alg bedoelde ongev al was v erzekerd. In gev al v an een wijziging, gedurende de periode v an premiev rijstelling, v an een betrokken dekking die leidt tot een hogere premie, wordt het v erschil tussen de v rijgestelde premie en de totale premie na wijziging in rekening gebracht. Onder wijziging wordt in dit v erband niet v erstaan de wijziging v an v erzekerd bedrag en premie ten gev olge v an een indexregeling of ten gev olge v an een door de v erzekeraar doorgev oerde tarief wijziging. Indien tijdens de periode v an premiev rijstelling het aantal op het Woonpakket ondergebrachte dekkingen minder dan drie gaat bedragen, v erv alt de premiev rijstelling per de datum v an beëindiging v an de derde dekking. ALG 7 Nederlands recht, klachten en geschillen 7.1 Nederlands recht Op deze ov ereenkomst is Nederlands recht v an toepassing. 7.2 Klachten en geschillen Interne klachtenprocedure Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitv oering v an deze v erzekering kunnen worden gericht aan: Riv ez Assuradeuren; Ter attentie v an de af deling Klachtenserv ice; antwoordnummer 1027; 5700 WB Helmond; Fax ; ez.nl. Klachten- en geschillenprocedure KiFiD Wanneer na het doorlopen v an de interne klachtenprocedure het oordeel v an de directie v an de v erzekeraar v oor een belanghebbende niet bev redigend is én belanghebbende een consument is in de zin v an de reglementen v an het KiFiD, kan belanghebbende zich binnen drie maanden na de datum waarop de directie v an de v erzekeraar dit standpunt heef t ingenomen, wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstv erlening ( KiFiD );Postbus 93257; 2509 AG Den Haag;Telef oon FKLACHT ( ); id.nl. Voor meer inf ormatie ov er de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan v erbonden kosten wordt v erwezen naar (de website v an) het KiFiD. 3

4 Bevoegde rechter Als belanghebbende geen gebruik wil maken v an de hierv oor genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de klachtenbehandeling of de uitkomst daarv an v oor belanghebbende niet bev redigend is, kan belanghebbende het geschil inhoudelijk v oorleggen aan de bev oegde rechter, tenzij er sprake is geweest v an een bindend adv ies. 7.3 Voor de Ongev allendekking geldt tev ens: Indien een geschil optreedt met betrekking tot de vaststelling v an de mate v an blijv ende inv aliditeit wordt dit geschil op verzoek v an de belanghebbenden aan een scheidsman of bindend adv iseur v oorgelegd, die in onderling ov erleg wordt benoemd. Deze zal naar redelijkheid en billijkheid uitspraak doen omtrent het geschil en omtrent de v raag wie v an de partijen de aan zijn uitspraak v erbonden kosten dient te dragen. ALG 8 Adres Kennisgev ingen door de v erzekeraar aan de v erzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de v erzekeraar bekende adres of aan het adres v an de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze v erzekering loopt. ALG 9 Bescherming persoonsgegevens De v erzekeraar kan persoonlijke inf ormatie v ragen wanneer een f inancieel product of een f inanciële dienst wordt aangev raagd, gewijzigd of uitgev oerd. De v erzekeraar v raagt dan bijv oorbeeld om naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegev ens. Riv ez heef t een f unctionaris aangesteld als v erantwoordelijke v oor het v erwerken v an persoonsgegev ens v an haar klanten. Uw gegev ens worden v oor de v olgende doelen gebruikt: om ov ereenkomsten te sluiten en uit te v oeren; om het klantenbestand te behouden en te v ergroten; om de v eiligheid en integriteit v an de f inanciële sector in stand te houden; om f raude te v oorkomen en te bestrijden; om statistieken te berekenen en deze te analy seren; om te v oldoen aan de wet. Het v olledige priv acy reglement is te lezen op ezassuradeuren.nl. Daarnaast is op dit gebruik de Gedragscode Verwerking Persoonsgegev ens Financiële Instellingen v an toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op erbondv anv erzekeraars.nl. Tot slot kan de v erzekeraar in v erband met een v erantwoord acceptatie en uitkeringsbeleid inf ormatie inwinnen bij of v erstrekken aan de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers v an Stichting CIS ook onderling gegev ens uitwisselen. Doelstelling hierv an is risico s te beheersen en f raude tegen te gaan. Het priv acyreglement v an de Stichting CIS is v an toepassing. Zie ALG 10 Verplichtingen na schade 10.1 Schademeldingsplicht Zodra de v erzekeringnemer of de v erzekerde op de hoogte is of behoort te zijn v an een gebeurtenis die v oor de v erzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij v erplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de v erzekeraar te melden Schade-informatieplicht De v erzekeringnemer en de v erzekerde zijn v erplicht binnen redelijke termijn naar waarheid aan de v erzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te v erschaff en die v oor de v erzekeraar v an belang zijn om zijn uitkeringplicht te beoordelen Medewerkingsplicht De v erzekeringnemer en de v erzekerde zijn v erplicht hun v olle medewerking te v erlenen en alles na te laten wat de belangen v an v erzekeraar zou kunnen benadelen. Zij zijn v erplicht zich te onthouden v an het erkennen v an aansprakelijkheid Overige verplichtingen In gev al v an dief stal of poging daartoe, v andalisme, gewelddadige berov ing, af persing, aanrijding en aanv aring is de verzekeringnemerof de v erzekerde v erplicht onmiddellijk aangif te te doen bij de politie Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze v erzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de v erzekeringnemer of de v erzekerde een of meer v an in dit artikel genoemde v erplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen v an de v erzekeraar heef t benadeeld. Van een benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning v an aansprakelijkheid of bij een erkenning v an louter f eiten Is de v erzekeraar niet geschaad in een redelijk belang, dan mag hij niettemin de schade die hij door het niet-nakomen v an de in dit artikel genoemde v erplichtingen lijdt of de extra kosten die hij daardoor moet maken, op de uitkering in mindering brengen Elk recht op uitkering komt te verv allen, indien de v erzekeringnemerof de v erzekerde een of meer v an de in dit artikel genoemde v erplichtingen niet is nagekomen met het opzet de v erzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het v erv al v an recht niet rechtv aardigt. ALG 11 Uitsluitingen Aan de op deze polis gesloten v erzekeringen kunnen geen rechten worden ontleend indien: 11.1 de schade is v eroorzaakt door, opgetreden bij of v oortgev loeid uit atoomkernreacties zoals gedef inieerd in de Nadere Omschrijv ingen, onv erschillig hoe deze zijn ontstaan; 11.2 de schade is v eroorzaakt door of ontstaat uit gewapend conf lict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde v ormen v an molest, alsmede de def inities v an deze v ormen v an molest v ormen een onderdeel v an de tekst, die door het Verbond v an Verzekeraars op2 nov ember 1981 ter griffie v an de Arrondissementsrechtbank te s-grav enhage is gedeponeerd; 11.3 de v erzekeringnemer of de v erzekerde heef t nagelaten maatregelen te nemen ter v oorkoming of v ermindering v an schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen v an de v erzekeraar heef t benadeeld. ALG 12 Beperking terrorismerisico 12.1 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Met inachtneming v an het bepaalde in de artikelen 2.7 tot en met 2.10 geef t de v erzekering dekking v oor in de Bijzondere v oorwaarden genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect) v erband houden met terrorisme, kwaadwillige besmetting of prev entiev e maatregelen; handelingen of gedragingen ter v oorbereiding v an terrorisme, kwaadwillige besmetting of prev entiev e maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico. De uitkeringsplicht v an de verzekeraar terzake v an iedere bij haar ingediende aanspraak op schadev ergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag v an de uitkering die de v erzekeraar ter zake v an die aanspraak ontv angt onder de herv erzekering v oor het terrorismerisico bij de NHT De NHT biedt herv erzekeringsdekking v oor de hierv oor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan v an jaar tot jaar worden aangepast en geldt v oor alle bij de NHT aangesloten v erzekeraars tezamen. Van een ev entuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk v erschijnende dagbladen In af wijking v an het in de v oorgaande leden v an dit artikel bepaalde, geldt v oor v erzekeringen die betrekking hebben op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarv an; Gev olgschade v an schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarv an;dat per v erzekeringsnemer per v erzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze ov ereenkomst zal worden uitgekeerd, v oor alle bij de NHT aangesloten v erzekeraars tezamen, ongeacht het aantal af gegev en polissen. Voor de toepassing v an dit artikellid wordt onder v erzekerde locatie v erstaan: alle op het risicoadres aanwezige door v erzekeringsnemer v erzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door v erzekeringsnemer v erzekerde objecten waarv an het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder gev al worden aangemerkt alle door v erzekeringsnemer v erzekerde objecten die op minder dan v ijftig meter af stand v an elkaar gelegen zijn en waarv an er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing v an dit artikellid geldt v oor rechtspersonen en v ennootschappen die zijn v erbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b v an het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een v erzekeringsnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) af gesloten. Uitkeringsprotocol NHT 12.4 Op de herv erzekering v an de v erzekeraar bij de NHT is v an toepassing het Protocol af wikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer v an Koophandel Haaglanden te s-grav enhage gedeponeerd onder nummer en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam 4

5 onder nummer 79/2003 Op grond v an de in dit protocol v astgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering v an de schadev ergoeding of het v erzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoev erre zij ov er v oldoende f inanciële middelen beschikt om alle v orderingen waarv oor zij als herv erzekeraar dekking biedt, v oor het geheel te voldoen. Voor zov er de NHT niet ov er v oldoende f inanciële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd ov ereenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de v erzekeraar te doen. ov erv erhitten, doorbranden en doorbreken v an ov ens en ketels. Luchtvaartuigen schade als gev olg v an het getroff en worden door of het ontploff en v an hetzij een v ertrekkend, v liegend, landend of v allend lucht- of ruimtev aartuig; hetzij een hieraan v erbonden, hierv an losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gev allen v oorwerp; hetzij enig ander v oorwerp dat getroff en is door enig hierbov en genoemd v oorwerp De NHT is, met in achtneming v an het gestelde in bepaling 7 v an het Protocol af wikkeling claims, bev oegd om te beslissen of een gebeurtenis in v erband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gev olg v an de v erwezenlijking v an het terrorisme risico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en ov ereenkomstig v oornoemde bepaling genomen besluit v an de NHT, is bindend jegens v erzekeraar, v erzekeringsnemer, v erzekerden en tot uitkering gerechtigden Eerst nadat de NHT aan de v erzekeraar heef t medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze v an v oorschot, terzake v an een v ordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de v erzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 12.4 bedoelde uitkering terzake tegenov er de v erzekeraar aanspraak maken De herv erzekeringsdekking bij de NHT is ingev olge bepaling 16 v an het Protocol slechts v an kracht v oor aanspraken op schadev ergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT v an een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft v astgesteld dat deze als een v erwezenlijking v an het terrorismerisico in de zin v an deze v oorwaarden wordt beschouwd. ALG 13 Verjaring 13.1 Een rechtsv ordering tegen de v erzekeraar tot het doen v an een uitkering v erjaart door het v erloop v an drie jaren na de aanv ang v an de dag, v olgende op die waarop de v erzekerde met de opeisbaarheid daarv an bekend is geworden De v erjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe v erjaringstermijn v an drie jaren begint te lopen op de dag, v olgende op die waarop de v erzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heef t meegedeeld de aanspraak af te wijzen Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt dat de v erjaring wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de v erzekeraar en de v erzekerde of de benadeelde. Een nieuwe v erjaringstermijn v an drie jaren begint te lopen op de dag, v olgende op die waarop de v erzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan de benadeelde en de v erzekerde heef t meegedeeld dat hij de onderhandelingen af breekt. ALG 14 Nadere omschrijvingen Aardbeving en vulkanische uitbarsting Onder deze polis is niet gedekt schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het v erzekerde zich bev indt, de gev olgen v an een aardbev ing of een v ulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de v erzekeringsnemer bewijst dat de schade niet aan één der genoemde v erschijnselen kan worden toegeschrev en. Atoomkernreactie 1 Deze v erzekering geef t geen dekking indien de schade is v eroorzaakt door, opgetreden bij of v oortgev loeid uit atoomkernreacties, onv erschillig hoe deze zijn ontstaan. 2 De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schade v eroorzaakt door radioactiev e nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bev inden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden v oor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) bev eiligingsdoeleinden, v ergunning (v oor zov er v ereist) v an kracht is v oor v erv aardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen v an radioactiev e stoff en. Onder kerninstallatie wordt v erstaan een kerninstallatie in de zin v an de Wet aansprakelijkheid kernongev allen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord v an een schip. Voorzov er krachtens enige wet of enig v erdrag een derde v oor de geleden schade aansprakelijk is, v indt lid 2 geen toepassing. Brand Onder brand is te v erstaan een door v erbranding v eroorzaakt en met v lammen gepaard gaand v uur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht v oort te planten. Dus is onder andere geen brand: zengen, schroeien, smelten, v erkolen, broeien; doorbranden v an elektrische apparatuur en motoren; Molest Schade v eroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conf lict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde v ormen v an molest, alsmede de def inities v an deze v ormen v an molest, v ormen een onderdeel v an de tekst, die door het Verbond v an Verzekeraars op 2 nov ember 1981 ter griff ie v an de Arrondissementsrechtbank te s-grav enhage is gedeponeerd. Noodvoorziening De redelijkerwijs noodzakelijke v oorziening bij of na een gedekte gebeurtenis aangebracht, ten behoev e van de v erzekerde zaken in af wachting v an def initief herstel v an de door die gebeurtenis ontstane schade aan de v erzekerde zaken. Ontploffing Onder schade door ontploff ing wordt v erstaan gehele of gedeeltelijke v ernieling onmiddellijk v eroorzaakt door een eensklaps v erlopende hev ige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming v an het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten v at, dan is aan het v ereiste v an een eensklaps v erlopende krachtsuiting v oldaan, indien de wand v an het v at onder de druk v an de zich daarin bev indende gassen en dampen (onv erschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onv erschillig of zij reeds v óór de ontploffing aanwezig waren, dan wel eerst tijdens deze ont wikkeld werden) een zodanige scheiding heef t ondergaan, dat door het uitstromen v an gas, damp of v loeistof uit de door de scheiding gev ormde opening, de drukken binnen en buiten het v at eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het gev al of is de ontploff ing buiten een v at ontstaan, dan moet de eensklaps v erlopende hev ige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest v an gassen of dampen, welke door een scheikundige reactie v an vaste, v loeibare gas- of dampv ormige stoff en, of een mengsel daarv an, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het gev al v an gehele of gedeeltelijke v ernieling v an v erzekerde zaken door ontploff ing is tev ens gedekt de schade aan de v erzekerde v oorwerpen, welke als een gev olg v an die v ernieling moet worden aangemerkt. In het gev al van gehele of gedeeltelijke v ernieling v an andere zaken door ontploff ing is mede gedekt de schade aan de v erzekerde v oorwerpen, welke als gev olg v an de naburigheid v an die v ernieling moet worden aangemerkt. Overstroming Onder ov erstroming is te v erstaan het bezwijken of ov erlopen v an dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onv erschillig of de ov erstroming oorzaak, dan wel gev olg is v an een door deze v erzekering gedekt ev enement. Deze uitsluiting geldt niet v oor brand of ontploff ing veroorzaakt door ov erstroming. 5

6 c. letsel door natuurgeweld, zoals ov erstroming; d. letsel (mede) door eigen gedrag, zoals botsen, v allen of v erstrikt raken. Huisdieren Inhoud Begripsomschrijv ingen 1 Begin, looptijd en einde v an de v erzekeringsov ereenkomst 2 Premiegrondslag 3 Jaarlijkse indexering 4 Verplichtingen v an de v erzekeringnemer 5 Dekkingen 6 Bijzondere uitsluitingen 7 Wachttermijn 8 Af handeling declaraties 9 Artikel (HUI) Deze bijzondere v oorwaarden maken één geheel uit met de algemene v oorwaarden Riv ez WP 08/04 januari 2011 en hebben betrekking op de dekking Huisdieren. HUI 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Aandoening De aantasting v an (een deel v an) het lichaam, waardoor dit of dit deel niet of minder f unctioneert. Dit kan onder andere worden v eroorzaakt door: een bacterie; een v irus; een schimmel; een parasiet; een trauma; een aangeboren af wijking; een erf elijke aanleg; slijtage; een hormonale af wijking; een ziekte. 1.2 Afstand doen Als het v erzekerde huisdier v an eigenaar v erandert en niet meer op hetzelf de woonadres v erblijft. 1.3 Castratie/sterilisatie Elke chirurgische ingreep bij hond of kat, leidende tot het v erwijderen v an de testikels bij het mannelijk dier of het verwijderen v an de eierstokken inclusief (delen v an) de baarmoeder bij het v rouwelijk dier Riv ez Pt Pagina 15 v an Consult Het raadplegen v an de dierenarts of specialist voor medisch adv ies in zijn of haar praktijkruimte. 1.5 Dierenarts Een in Nederland bij de ov erheid geregistreerde dierenarts die bev oegd is de diergeneeskunde uit te oef enen in een in Nederland gev estigde praktijk. 1.6 Eigen bijdrage Het bedrag dat v oor rekening blijft v an de v erzekeringnemer. 1.7 Epidemie Een ziekte, ten gev olge waarv an minimaal 5% v an de bij Riv ez v erzekerde populatie honden of katten is getroffen. 1.8 Gehanteerd minimumgewicht De door Riv ez op basis v an ingeschatte medische risico s bepaalde ondergrens v an het gewicht v an de v erzekerde hond. 1.9 Rivez Huisdieren-verzekeringsbewijs De door Riv ez aan de v erzekeringnemer v erstrekte klantenpas. Het v erzekeringsbewijs is persoonlijk en niet ov erdraagbaar. Met het v erzekeringbewijs kan de v erzekeringnemer zijn identiteit en die v an het v erzekerde huisdier aantonen bij de dierenarts. Met het v erzekeringbewijs is geldig gedurende de v erzekeringstermijn. Na de beëindiging v an de v erzekering kunnen geen rechten meer worden ontleend aan Met het v erzekeringbewijs en dient de Met het v erzekeringbewijs te worden geretourneerd aan Riv ez Medisch noodzakelijk Noodzakelijk v olgens algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke ov erwegingen Ongeval Een v an buiten komend onheil dat plotseling inwerkt op het verzekerde huisdier, waardoor direct medisch v ast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. Hieronder wordt in elk gev al begrepen: a. letsel door een v erkeersongev al dat het v erzekerde huisdier tref t; b. letsel toegebracht door een ander dier, met uitzondering v an letsel v eroorzaakt door parasieten; c. letsel door het binnenkrijgen v an v reemde v oorwerpen of stoffen, of v an opzettelijk v ergiftigd v oedsel; b. letsel door brand; 1.12 Rashond Een indiv idu v an een genetisch v erwante populatie honden en erkend door de F.C.I. (Federation Cy nologique Internationale) Specialist Dierenarts met erkend specialisme en ingeschrev en in het Nederlands Veterinair Specialistenregister, dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij v oor Diergeneeskunde (KNMv D), de belangenorganisatie v an dierenartsen Verzekerd huisdier De hond of de kat die als gezelschapsdier permanent tot het huishouden v an de verzekeringnemer behoort en door de v erzekeringnemer bij Riv ez is aangemeld en op de polis is aangegev en Verzekeringnemer Degene met wie Riv ez de v erzekeringsov ereenkomst is aangegaan en op de polis is aangegev en en in juridische zin eigenaar v an het v erzekerde huisdier is Volgroeid gewicht Het door Riv ez gehanteerde gewicht v oor alle honden die minimaal 1 jaar zijn Wachttermijn De termijn waarbinnen geen rechten aan de v erzekering kunnen worden ontleend; deze termijn geldt v anaf de ingangsdatum v an de verzekering Ziekte Elk proces in het dier, dat een zodanige v erstoring teweeg brengt in het lichaam, dat een v oor het lichaam schadelijke reactie ontstaat. Deze schadelijke reactie dient medisch v astgesteld te zijn door een dierenarts of specialist. HUI 2 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 2.1 Einde van de overeenkomst De dekkingen eindigen: Overlijden verzekerde huisdier De v erzekering eindigt na schriftelijke melding aan Riv ez, gev olgd door een schrif telijke bev estiging v an Riv ez, zonder dat opzegging is v ereist: a. bij het ov erlijden v an het v erzekerde huisdier, of nadat afstand is gedaan v an het v erzekerde huisdier. De v erzekeringnemer dient de maatschappij daarov er binnen 30 dagen te inf ormeren en is v erplicht een ov erlijdensv erklaring v an het v erzekerde huisdier opgesteld door de dierenarts, of een v erklaring 'nieuwe eigenaar' te ov erleggen; b. bij v ermissing v an het v erzekerde huisdier. De v ermissing dient gemeld te worden bij Riv ez. 60 Dagen na de melding wordt de v erzekering, indien het v erzekerde huisdier niet is teruggekeerd, met terugwerkende kracht beëindigd op de 30e dag na de melding. HUI 3 Premiegrondslag De premie is gebaseerd op de soort (hond of kat) en de leef tijd van het huisdier bij aanv ang v an de v erzekering. Voor honden is daarnaast het v olgroeide gewicht v an de hond, het geslacht en het ras premiebepalend. Voor alle rashonden wordt,op basis v an het door Riv ez ingeschatte medische risico, een ondergrens aangehouden in de v orm v an een minimumgewicht. Indien de v erzekerde hond lichter is dan deze ondergrens staat het gehanteerde minimumgewicht op het polisblad. In dat gev al is de v oor de verzekerde hond geldende premiecategorie gerelateerd aan de combinatie v an instapleef tijd, geslacht en het door Riv ez gehanteerde minimumgewicht. HUI 4 Jaarlijkse indexering Jaarlijks wordt bij v oortzetting v an de ov ereenkomst de premie v erhoogd met 3%. Indien het door het Centraal Bureau v oor de Statistiek berekende Consumentenprijsindex alle Huishoudens, meer is dan 3%, dan behoudt Riv ez zich het recht v oor de premie te v erhogen tot de consumentenprijsindex. HUI 5 Verplichtingen van de verzekeringnemer 5.1 Verplichtingen na schade Medewerkingsplicht De v erzekeringnemer is v erplicht zijn v olle medewerking te v erlenen en alles na te laten wat de belangen v an Rivez zou kunnen benadelen. De v erzekeringnemer die rechtstreekse uitkering wenst v an de nota aan de dierenarts, is v erplicht om bij bezoek aan de dierenarts zijn Riv ez Dier & Zorg Klantenpas te tonen. 5.2 Goede verzorging 6

7 De v erzekeringnemer is v erplicht het v erzekerde huisdier goed te v erzorgen. Daartoe wordt tev ens gerekend de prev entiev e gezondheidszorg op adv ies van de dierenarts, zoals jaarlijkse controle, v accinaties en parasietenbestrijding (v looienbehandelingen, ontworming etc.). 5.3 Registratie met behulp van identificatiechip De v erzekeringnemer is v erplicht het v erzekerde huisdier bij het eerste bezoek aan de dierenarts te laten registreren met behulp v an een identif icatiechip, die v oldoet aan de ISO standaard, indien het huisdier nog niet op deze manier is geregistreerd. 5.4 Melding afwijkend gewicht Indien het v olgroeid gewicht v an de v erzekerde hond, niet zijnde een rashond, af wijkt van een eerder gedane opgav e, dient de v erzekeringnemer dit in onderstaande gev allen aan Riv ez te melden: a. wanneer het gewicht hoger is dan het op het polisblad v ermelde minimumgewicht; b. wanneer het gewicht lager of hoger is dan het op het polisblad v ermelde gewicht. Per meldingsdatum wordt de nieuwe premie v olgens deze v oorwaarden en het geldende tarief v astgesteld, hetgeen bijbetaling of restitutie van de premie met zich mee kan brengen. 5.5 Melding overige informatie De v erzekeringnemer is v erplicht aan Riv ez zo spoedig mogelijk de inf ormatie te v erstrekken die v oor nalev ing v an de verzekeringsov ereenkomst nodig is. Deze inf ormatie omvat onder meer: a. de medische gegev ens v an het v erzekerde huisdier, v erkrijgbaar v ia de behandelend dierenarts of specialist. Als Riv ez daarom v raagt is v erzekeringnemer v erplicht om Riv ez te machtigen om inf ormatie in te winnen bij de behandelende dierenarts of specialist; b. v erlies of dief stal van het Riv ez Huisdieren-v erzekeringsbewijs. HUI 6 Dekkingen De diergeneeskundige behandeling en het maken v an de ziektekosten dienen in diergeneeskundig opzicht noodzakelijk en gebruikelijk te zijn. De maximale v ergoeding kunt u v inden op uw polis en geldt per v erzekeringsjaar per huisdier, v oor alle dekkingen samen. Dit artikel laat onv erlet de in de algemene v oorwaarden en de in artikelen 6 en 7 genoemde uitsluitingen. 6.1 Ziektekostenpakket Basis Dit artikel is v an toepassing indien blijkens het polisblad de dekking 'Ziektekostenpakket Basis' v an toepassing is Vergoedingen Mits de ziekte is ontstaan in Nederland, worden de v olgende kosten v ergoed: a. het honorarium v an de dierenarts of specialist; b. medisch noodzakelijke behandeling inclusief operaties en narcose, zulks ter beoordeling v an Riv ez; c. medisch noodzakelijke opname; d. onderzoek dat noodzakelijk is ter v aststelling v an een ziekte, zoals röntgenologie, echoscopie, bloedonderzoek, microbiologisch onderzoek en weef selonderzoek. Alle onderzoeken dienen onderdeel te zijn v an de noodzakelijke behandeling en genezing v an het v erzekerde dier; e. in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen. f. (hulp)middelen, zoals v erbandmiddelen en implantaten, die nodig zijn bij de directe behandeling ten gev olge v an ziekte of ongev al. De v ergoeding v an deze hulpmiddelen geldt niet als deze worden ingezet als onderdeel v an de rev alidatie; g. specif ieke v oeding(supplementen) benodigd v oor dwang of sondev oeding; h. euthanasie en collectiev e v erwerking niet zijnde begraf enis of crematie; i. het eerste consult voor het raadplegen v an de dierenarts v oor een aandoening v an de heupen of ellebogen. Alle ov erige kosten inclusief (röntgen)diagnostiek met betrekking tot bov engenoemde gewrichten zijn uitgesloten. 6.2 Ziektekostenpakket Standaard Dit artikel is v an toepassing indien blijkens het polisblad de dekking Standaard v an toepassing is. Vergoed worden, naast hetgeen genoemd in de dekking Basis, de kosten v oor: a. de in artikel genoemde kosten; b. aanschaf en plaatsen, met uitzondering v an de kosten v an het consult,v an een identif icatiechip die v oldoet aan de ISO-standaard; c. naast de v ergoeding zoals beschrev en in de basisdekking komen ook diergeneesmiddelen in aanmerking komende v oor gebruik als off labeluse, en humane geneesmiddelen inclusief magistrale receptuur v oorzov er dit op grond v an de Diergeneesmiddelenwet is toegestaan; d. gebitsreiniging op medische indicatie inclusief noodzakelijke extractie v an tanden en kiezen (maximaal één maal per twee jaar); e. kosten die v erband houden met ziekten aan de v oortplantingsorganen 6.3 Ziektekosten Uitgebreid Dit artikel is v an toepassing indien blijkens het polisblad de dekking ziektekosten uitgebreid v an toepassing is. Vergoed worden, naast hetgeen genoemd in de dekking Standaard, de kosten v oor: a. behandelingen aan het gebit naar aanleiding v an beschadiging of ziekte. Wanneer de beschadiging of ziekte v an het gebit reeds aanwezig was op het moment v an aanmelden v oor de Aanv ullende Dekking v indt hierv oor geen v ergoeding plaats. Uitgesloten v an dekking blijv en alle cosmetische behandelingen aan het gebit en alle andere gebitsbehandelingen dan hierv oor v ermeld. Maximale v ergoeding is 500 (maximaal eenmaal per twee jaar); b. mits dit uit het polisblad blijkt is castratie of sterilisatie, ongeacht de indicatie, meev erzekerd; c. fysiotherapie. Om voor v ergoeding in aanmerking te komen moet de behandeling worden gegev en door een in dierfy siotherapie gespecialiseerde fy siotherapeut. Deze dierfysiotherapeut moet v oorkomen op de lijst v an fysiotherapeuten v an de Nederlandse Vereniging v an Fysiotherapie v oor Dieren ( d.nl). Hulpmiddelen worden niet v ergoed en de behandelend dierenarts moet het dier hebben doorv erwezen. Per v erzekeringsjaar worden ten hoogste 6 behandelingen v ergoed met een maximum van 125 v oor alle behandelingen samen; d. chiropractie, OrthoManuele therapie en osteopathie, mits v erricht door een dierenarts; e. homeopathie inclusief de v erstrekking v an homeopathische geneesmiddelen, mits v erricht door een dierenarts die v ermeld staat op de betreff ende lijst v an te consulteren homeopathisch werkende dierenartsen v an de KNMvD. Deze lijst is te vinden op f. acupunctuur, mits v erricht door een dierenarts. Deze dierenarts moet v oorkomen op de doorv erwijslijst v an de v ereniging v an de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten ( a.nl); g. Eén rit per v erzekeringsjaar met de dierenambulance tot maximaal 75 h. ziektekosten tijdens v akanties in het buitenland. Om v oor vergoeding in aanmerking te komen dient aan het v olgende te worden v oldaan: dekking v indt uitsluitend plaats v oor noodzakelijke, plotseling optredende diergeneeskundige kosten; dekking v indt uitsluitend plaats indien het huisdier bij aanv ang v an de 'Aanv ullende Dekking' in Nederland was; de v oorwaarden die in Nederland v an kracht zijn, zijn ook op deze dekking v an toepassing, ev enals de eigen bijdrage. Uitzondering hierop v ormt artikel e, dit artikel is niet v an toepassing; het dekkingsgebied betref t de v olgende landen: de Europese landen (inclusief Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, geheelturkije en de Baltische Staten, maar exclusief Rusland,Kaliningrad, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan,Moldav ië, Oekraïne en Wit- Rusland), met inbegrip v an de niet-europese landen aan de Middellandse Zee, te weten Algerije,Egy pte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Sy rië en Tunesië; het huisdier mag maximaal 60 dagen achtereen in het buitenland v erblijv en; v erzekeringnemer dient het declaratief ormulier in te v ullen zoals genoemd in artikel 9.5. Het declaratief ormulier dient tev ens vergezeld te zijn v an de patiëntenkaart ( medical chart ); dekking v indt uitsluitend plaats indien de ingediende nota s in het Nederlands of Engels zijn opgesteld; maximaal wordt v ergoed 150% v an de tariev en zoals die gehanteerd worden door de behandelend dierenarts in Nederland,met een maximum v an per jaar. Geen uitkering wordt v erleend v oor kosten: a. v erband houdende met ziekte, aandoening of af wijking indien v erzekeringnemer op reis is gegaan (mede) met het doel het huisdier hierv oor behandeling te laten ondergaan; b. indien v oor aanv ang v an de reis v aststond, dat zij tijdens de reis zouden moeten worden gemaakt; c. v erband houdend met een behandeling die had kunnen worden uitgesteld tot na terugkeer naar Nederland; d. v erband houdende met ziekte, aandoening of af wijking die bij aanv ang v an de reis bekend waren of hadden kunnen zijn, tenzij ov erleg met Riv ez heef t plaatsgev onden en deze goedkeuring heef t v erleend v oor ev entueel te maken kosten; e. v erband houdende met nabehandeling en controle. Dit dient plaats te v inden door de eigen (Nederlandse) dierenarts. 6.4 Ziektekosten TOP Dit artikel is v an toepassing indien blijkens het polisblad de dekking ziektekosten TOP v an toepassing is. Vergoed worden, naast hetgeen genoemd in de dekking Uitgebreid, de kosten v oor: chemo-, laser- en radiotherapie en behandeling met radioactief jodium. 7

8 Tev ens worden de consulten met betrekking tot deze behandelingen v ergoed Crematie tot maximaal 150 v oor een hond of 100 v oor een kat. 6.5 Eigen bijdrage De eigen bijdrage bedraagt 50% v an de kosten bij castratie of sterilisatie en 19% v an de kosten bij de ov erige behandelingen. HUI 7 Bijzondere uitsluitingen Er bestaat geen recht op uitkering: 7.1 Bijzonder gebruik indien het dier wordt gebruikt v oor gev echt(en) of een bijzondere v orm v an sport zoals (wind)hondenrensport; beroepsmatig gebruik, waarbij het particulier noodzakelijk gebruik v an een blinde geleide- of hulphond niet als beroepsmatig wordt gezien; 7.2 Epidemie v oor een declaratie die het gev olg is v an of v erband houdt met een epidemie. 7.3 Engelse Buldog en Sharpei Voor de Engelse Buldog en Shaerpej geldt een uitsluiting v oor huid- en oogaandoeningen. 7.4 Cavalier King Charles Voor de Cav alier King Charles geldt een uitsluiting v oor hartkwalen. 7.5 Overige uitsluitingen Uitgesloten v an dekking zijn kosten betrekking hebbende op: a. ziekten of medische klachten die reeds aanwezig waren v oor de aanv ang v an de dekking, alsmede de complicaties v oortkomend uit bestaande aandoeningen; b. v erv olgbehandelingen als gev olg v an elke gezondheidsklacht, ziekte en/of aandoening ontstaan tijdens de wachttermijn of daarv oor; c. ov erbodige of onnodig kostbare (be)handelingen of v erstrekkingen, ter beoordeling v an Riv ez; d. prev entiev e gezondheidszorg, dat wil zeggen diagnostiek, behandeling en/of v erstrekking uitgev oerd respectiev elijk gegev en aan het gezonde dier ter v oorkoming v an gezondheidsklachten en/of af wijkingen; e. het heupgewricht bij honden inclusief alle ziekten en gebreken en de gev olgen v an (kraak)beendef ecten, waardoor het heupgewricht niet goed kan f unctioneren; f. de ellebooggewrichten bij honden, inclusief alle ziekten en gebreken en de gev olgen v an (kraak)beendef ecten, waardoor het ellebooggewricht niet goed kan f unctioneren; g. loopsheidprev entie, ev enals prev entie tegen krolsheid door medicijnen; h. het v oortplantingsproces en de begeleiding rond zwangerschap en geboorte; i. iedere gebitsbehandeling en de daarv oor benodigde diagnostiek anders dan v ermeld in de artikelen 6.2.d en 6.3 sub a; j. alle dieetv oeders, al dan niet v oorgeschrev en door de dierenarts; k. diergeneesmiddelen gebruikt ter v oorkoming of bestrijding v an inf ecties door parasieten zoals wormen, v looien, teken en mijten; l. diergeneesmiddelen en hulpmiddelen gebruikt als v erzorgingsmiddel, v oedingssupplement en/of vitaminepreparaat en andere serv iceproducten, zoals o.a. tekentang, v looienkam en nagelschaar; m. behandeling ter v erandering v an het uiterlijk, tenzij er sprake is van v erminking door ziekte of trauma; n. experimentele en/of medisch gezien geen gebruikelijke of zinv olle behandelingen, waarv an onv oldoende v aststaat dat de behandeling het dier uiteindelijk zal baten; o. gedragsproblemen, behoudens de medicatie indien geïndiceerd; p. hy drotherapie; q. fyto- of kruidentherapie; r. transplantaties; s. het zonder v ooraf gaande schriftelijke toestemming v an Rivez laten uitv oeren v an een second opinion. Riv ez heef t het recht een second opinion ten aanzien v an diagnosestelling en/of behandeling, en de daaraan v erbonden kosten, te v ragen aan een door haar aan te wijzen andere dierenarts of specialist. De v erzekeringnemer is v erplicht daaraan medewerking te v erlenen. De hieraan v erbonden kosten zijn v oor rekening v an Riv ez. 9.3 Aanwijzing dierenarts en/of specialist Riv ez heef t het recht de v erzekeringnemer naar een andere dierenarts of specialist te v erwijzen indien - naar het redelijk oordeel v an Riv ez - niet aan eisen v an kwaliteit en/of prijs wordt v oldaan. De v erzekeringnemer is v erplicht aan de v erwijzing gev olg te gev en. 9.4 Direct uitkeren aan de praktijk Riv ez heef t het recht om de nota s v an de dierenarts direct en v oor het v olledige bedrag uit te keren aan de dierenarts. Hiermee v erv alt het recht v an de v erzekeringnemer op v ergoeding v an de rechtstreeks door de dierenarts ingezonden nota s. Verzekeringnemer is v erplicht om de eigen bijdrage en niet door de v erzekering gedekte bedragen aan Riv ez te v oldoen binnen 30 dagen na ontv angst v an de rekening. Indien de v erzekeringnemer het v erschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de 15e dag nadat Riv ez de v erzekeringnemer na de v erv aldag schrif telijk heeft aangemaand en betaling is uitgeblev en. De dekking gaat weer in v olgend op die waarop de betaling door Riv ez is ontvangen. Indien blijkt dat de v erzekeringnemer ten onrechte gebruik heef t gemaakt v an het Riv ez Huisdieren-v erzekeringsbewijs,als gev olg waarv an Riv ez bedragen ten onrechte direct heef t uitgekeerd aan de dierenarts, is Riv ez - onv erminderd haar ov erige rechten - gerechtigd deze uitkering, alsmede de daarbij behorende kosten te v erhalen op de v erzekeringnemer. De v erzekeringnemer is v erplicht om op eerste v erzoek v an Riv ez tot onmiddellijke betaling v an deze bedragen ov er te gaan. In het gev al de dierenarts dan wel de v erzekeringnemer geen gebruik wenst te maken v an direct uitkeren aan de praktijk, is artikel 9.5 v an toepassing. 9.5 Insturen van de nota Indien en v oor zov er geen gebruik wordt gemaakt v an direct uitkeren aan de praktijk (artikel 9.4) dient de v erzekeringnemer een declaratief ormulier v olledig ingev uld en v ergezeld v an de originele nota naar Riv ez te sturen. De nota s dienen in alle gev allen in het Nederlands of Engels te zijn opgesteld, duidelijk aan te gev en welk dier het betreft inclusief de v ermelding v an het unieke identif icatienummer ( chipnummer ) en door de dierenarts of specialist gewaarmerkt te zijn. Indien het gaat om een 'declaratie' v oor ziektekosten gemaakt tijdens v akanties (uitsluitend indien de Aanv ullende Dekking is meev erzekerd) dient het declaratief ormulier tev ens vergezeld te zijn v an de patiëntenkaart ( medical chart ); De v erzekeringnemer dient de nota s zo spoedig mogelijk bij Riv ez in te dienen. Om de schadeaf handeling zo spoedig mogelijk te laten v erlopen, adv iseert Riv ez dringend dit uiterlijk binnen zes maanden na de bezoekdatum te doen. HUI 8 Wachttermijn Voor de kosten v an geneeskundige behandeling die het gev olg zijn v an elke gezondheidsklacht, ziekte en/of aandoening geldt een wachttermijn v an 30 dagen. Deze wachttermijn geldt niet indien het betreft: a. de kosten v an geneeskundige behandeling rechtstreeks het gev olg zijn v an een aantoonbaar ongev al; b. de v ergoeding v an de kosten v oor het plaatsen v an een identif icatiechip die v oldoet aan de ISO-standaard; de kosten v an geneeskundige behandeling in v erband met castratie of sterilisatie. HUI 9 Afhandeling declaraties 9.1 Overleg Riv ez heef t het recht met de v erzekeringnemer of namens hem met de dierenarts of specialist in ov erleg te treden ten aanzien v an de diagnosestelling en/of behandeling, en de daaraan v erbonden kosten. 9.2 Second opinion 8

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende verzekering niet anders is bepaald. Zij vormen

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering

Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 2 Begripsomschrijvingen 4 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 5 4 Premiebetaling 5 5 Wijziging premie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering

Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering Polisvoorwaarden Proteq Dier & Zorg Verzekering 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 2 Begripsomschrijvingen 4 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 5 4 Premiebetaling 6 5 Wijziging premie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK)

Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK) Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor

Nadere informatie

Huisdieren Zorgpolis

Huisdieren Zorgpolis Huisdieren Zorgpolis Polisvoorwaarden uw schakel naar zekerheid! Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Mededelingen aan Berkelstaete... 3 1.2 Onzekere gebeurtenis... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Aandoening...

Nadere informatie

Voorwaarden. Dier & Zorg Verzekering. Inhoud

Voorwaarden. Dier & Zorg Verzekering. Inhoud Voorwaarden Dier & Zorg Verzekering 8.3671.00.0911 Inhoud Pagina 1 Algemeen 1 2 Begripsomschrijvingen 1 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 2 4 Premiebetaling 3 5 Wijziging premie

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 12.07

Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 12.07 Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 12.07 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 3 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 4 Premiebetaling 4 5 Wijziging premie en voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 11.05

Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 11.05 Algemene verzekeringsvoorwaarden DZ 11.05 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 3 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 4 Premiebetaling 4 5 Wijziging premie en voorwaarden

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren (DWAV1401)

Algemene Voorwaarden Particulieren (DWAV1401) Algemene Voorwaarden Particulieren (DWAV1401) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig (ZV WEGAM + 01/14) Inhoudsopgave...artikel Grondslag...1 Begripsomschrijvingen...2 Verzekeringsgebied...3 Omvang van de dekking...4

Nadere informatie

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen 04 232 09-12 Polismantel ZWGM09 1 2 1 Grondslag van de verzekering 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Dier & Zorg Verzekering Model DZB(01.01.2010) 2 3 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. 1.2. 2.6. Dierenarts 2.7.

Polisvoorwaarden Dier & Zorg Verzekering Model DZB(01.01.2010) 2 3 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. 1.2. 2.6. Dierenarts 2.7. Polisvoorwaarden Dier & Zorg Verzekering Model DZB(01.01.2010) 2 3 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Begripsomschrijvingen 3. Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4. Premiebetaling 5. Wijziging

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3. 2 Begripsomschrijvingen 3. 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4. 4 Premiebetaling 5

Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3. 2 Begripsomschrijvingen 3. 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4. 4 Premiebetaling 5 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 3 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 4 Premiebetaling 5 5 Wijziging premie en voorwaarden 5 6 Jaarlijkse indexering

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden TWBM01 Voorwaarden Thoma Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Pagina 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Polisvoorwaarden RHN-VAVKV002 Inhoud zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering

Goed Werkgeverschap Verzekering Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden 06-2011 V1 Voorwaarden Thoma Goed Werkgeverschap Verzekering Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1 Grondslag...

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers. www.kettlitz-wulfse.nl. SvW-12

Polisvoorwaarden. Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers. www.kettlitz-wulfse.nl. SvW-12 Polisvoorwaarden Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers SvW-12 www.kettlitz-wulfse.nl Polisvoorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers Grondslag van de verzekering: Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Kruidvat Huisdierenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2012K-HD

Kruidvat Huisdierenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2012K-HD Kruidvat Huisdierenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2012K-HD Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de huisdierenverzekering.

Nadere informatie

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE

TANDARTSVERZEKERING. Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE TANDARTSVERZEKERING Voorwaarden TA 051 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10)

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden SVI-10 Inhoudsopgave SVI-10 artikelen Inhoud Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14 Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 Inhoudsopgave I Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 4 1 Begripsomschrijving 4 2 Dekking 4 3 Looptijd van de verzekering 5 4 Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3. 2 Begripsomschrijvingen 3. 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4. 4 Premiebetaling 5

Inhoudsopgave. 1 Algemeen 3. 2 Begripsomschrijvingen 3. 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4. 4 Premiebetaling 5 Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 3 3 Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 4 Premiebetaling 5 5 Wijziging premie en voorwaarden 5 6 Jaarlijkse indexering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pakketpolis

Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Kruidvat Huisdierenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2011K-HD

Kruidvat Huisdierenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2011K-HD Kruidvat Huisdierenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2011K-HD Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de huisdierenverzekering.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1)

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Inhoud: Definitie verzekeringsovereenkomst Mededelingsplicht Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Premie 3. Verplichtingen na schade 4. Verjaring 5. Wijziging

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars (VvE) Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars (VvE) Voorwaarden Polismantel BVE2011 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Geldigheidsgebied 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06

H L. Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 H L W E G A M Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen Model WEGAM2009.06 Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Polismantel 675-06 Evenementenverzekering Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Evenementenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 675-06 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

Koel-/vriesschadeverzekering. Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN Koel-/vriesschadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 1102.KVS ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP)

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) Polisvoorwaarden BP0000-03 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het de Bruyn Verzekeringspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens. Artikel 4 De Premie Artikel 15 Uitsluiting i.v.m. sancties/handelsbeperkingen

Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens. Artikel 4 De Premie Artikel 15 Uitsluiting i.v.m. sancties/handelsbeperkingen Pagina 1 van 5 Algemeen Artikel 1 Algemeen Artikel 12 Geschillen Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens Artikel 3 Onderzekerheidsvereiste Artikel 14 Klachtenbehandeling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het Zekerheidspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie