Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden"

Transcriptie

1 Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden 1

2 2

3 Colofon Project uitgevoerd door: Contactpersonen: Titel: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) J. Hazeleger (VRU) K. Groenewegen (NIFV) L. Groenewegen (NVBR) Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek variabele voertuigbezetting VRU in Zweden Datum: 13 februari 2012 Status: Definitief Versie: 1.0 Projectnummer: 431N1033 Auteurs: Review: Foto s: drs. K. Groenewegen-ter Morsche, NIFV dhr. N.J.A. Post, VRU, projectsecretaris Dr.ir. J.G. Post (hoofd onderzoek NIFV) Ing. J. Hazeleger MCDm (projectleider oefenweek VRU) Dhr. L. Groenewegen (projectleider landelijke project variabele voertuigbezetting NVBR) Dhr. F. van Krieken (projectsecretaris landelijk project variabele voertuigbezetting NVBR) Dhr. H.W. Jansen, VRU 3

4 Figuur 1. Deelnemers en oefen- en onderzoeksstaf variabele voertuigbezettingsweek Zweden 4

5 Voorwoord Voor u ligt het rapport over de in week gehouden oefenweek Variabele Voertuigbezetting (VVB). Dit rapport is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Binnen de VRU is uitvoering gegeven aan het project VVB, onder andere door het organiseren van een oefenweek variabele voertuigbezetting in Zweden. De NVBR heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het NIFV opdracht te geven data te verzamelen voor het parapluproject Variabele Voertuigbezetting. De VRU en het NIFV hebben deze rapportage opgesteld, waarbij de aanbevelingen enerzijds het vertrekpunt zijn voor de overige deelprojecten van VVB binnen de VRU, en anderzijds worden meegenomen door de NVBR bij het maken van de eindrapportage. Door gebruik te maken van de uitkomsten van eerdere onderzoeken binnen het brandweerveld en het werken vanuit de gedachte Van, voor en door de brandweer hebben wij het vertrouwen met de uitkomsten van dit project een positieve bijdrage te leveren aan het delen van kennis en ervaringen op het gebied van variabele voertuigbezetting met alle regio s. Wij danken alle deelnemers aan de oefenweek voor hun open houding en de bereidheid om met ons deze ontwikkeling door te maken. Ook danken wij de medewerkers van het oefencentrum MSA in Revinge voor hun flexibiliteit en bereidwilligheid om deze oefenweek variabele voertuigbezetting mogelijk te maken. Terugkijkend was het een geslaagde en leerzame oefenweek, met veelbelovende resultaten. Daarnaast wordt er zeer positief teruggekeken op de onderlinge samenwerking tussen de drie organisaties. Wij wensen u veel leesplezier. Utrecht, 13 februari 2012 Jan Hazeleger Lucien Groenewegen Karin Groenewegen Projectleider Oefenweek Projectleider Landelijk Leider Onderzoeksteam Variabele Voertuigbezetting Project Variabele (NIFV) (VRU) Voertuigbezetting (NVBR) 5

6 6

7 Samenvatting De oefenweek Variabele Voertuigbezetting in Zweden is een gezamenlijk project van Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Nadat bij de VRU het initiatief was ontstaan voor het organiseren van een oefenweek op het gebied van Variabele Voertuigbezetting heeft de NVBR hierbij aangehaakt en het NIFV gevraagd om tijdens deze week onderzoek te verrichten. Uitdrukkelijk moet worden opgemerkt dat het uitgangspunt van het project en de VRU is dat optreden met variabele voertuigbezetting geen vermindering van de slagkracht tot gevolg mag hebben, maar dat uitrukken op maat moet gebeuren. Dit betekent dat waar er tot op heden bijvoorbeeld 6 stralen nodig waren, met dito bemensing, dit ook in de toekomst met variabele voertuigbezetting het geval blijft. De insteek van de VRU is dat variabele voertuigbezetting een andere logistieke benadering van het brandweeroptreden is. Omdat het onderzoek in een reguliere oefenweek diende plaats te vinden heeft er geen puur wetenschappelijk onderzoek plaats kunnen vinden. De onderzoeksresultaten dienen dan ook te worden bezien binnen de opzet en gekozen scenario s van het onderzoek, en kunnen daarom niet veralgemeniseerd worden. Wel zijn leerervaringen opgedaan die ook voor andere regio s relevant kunnen zijn. Tijdens de oefenweek in Zweden zijn alleen zogenaamde relevante prio 1 uitrukken meegenomen, dat wil zeggen incidenten waarbij daadwerkelijk sprake is van brand en/of slachtoffers. Alle uitrukken waarbij geen tijdsdruk is, de prio 2 uitrukken en de dienstverleningen, zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de kleine uitrukken, die vermoedelijk eenvoudig met een variabele bezetting uitgevoerd konden worden, zijn niet meegenomen. Enkelvoudige inzetten Tijdens de oefenweek is onderzocht naar hoe enkelvoudige inzetten ( kleine brand ) verliepen met verschillende variabele bezettingen in relatie tot een reguliere TS-6 bezetting. De geteste variabele bezettingen zijn 2+4, 4+2 en 4+4. De effectiviteit van de inzetten was lastig vast te stellen. Wel kan worden opgemerkt dat de meeste scenario s met alle bezettingen binnen de vastgestelde oefentijd konden worden uitgevoerd. Ten aanzien van veiligheid hebben daadwerkelijke gevaarlijke situaties of onverantwoorde beslissingen waardoor ingrijpen nodig was, zich bij alle onderzochte bezettingen niet voorgedaan tijdens de oefenweek. Ook was er sprake van een zeer grote mate van alertheid op veiligheid. Ten aanzien van coördinatie wordt in alle variabele bezetting onderling tijdens het aanrijden vaak al afgestemd en wordt er een taakverdeling gemaakt. Wel zijn zaken als benoeming van voertuigen en roepnummers een aandachtspunt. De deelnemers zijn ten aanzien van variabele bezetting te spreken over de snelheid, en dat er al beeldvorming en afstemming tijdens het aanrijden tussen de eenheden kan plaatsvond. Men is minder te spreken over de slagkracht, met name bij 2+4 en 4+2, het gebrek aan ervaring met het systeem, communicatieproblemen als gevolg van de variabele bezetting en de druk die, met name bij de SIE-2 van bezetting 2+4 gevoeld wordt ten aanzien van het publiek. Op het gebied van de beleefde fysieke belasting wordt geen verschil gevonden tussen de reguliere en de variabele bezettingen. 7

8 De bezetting 4+4 werd als meest positieve variabele bezetting ervaren. Voordelen hierbij waren volgens de deelnemers dat men zich op één taak kon richten, en dat de bevelvoerder slechts één team aan hoefde te sturen. Bij de bezetting TS-6 is men het meest positief. Qua beleving van de deelnemers is men bij de bezetting 2+4 het minst positief over uitgevoerde taken, veiligheid tijdens de verkenning, effectiviteit van de inzet en de totale inzet. Zo wordt slagkracht gemist, is er gebrek aan back-up en maken de deelnemers zich zorgen over de mogelijke druk van het publiek om toch naar binnen te gaan. Ook bij de bezetting 4+2 wordt de eerste slagkracht gemist. Opgeschaalde inzetten Ook is onderzocht hoe opgeschaalde inzetten ( middelbrand en grote brand ) met variabele bezetting (middelbrand 3x TS-4; grote brand 3x TS-4 en 1x TS-6) zich tot reguliere bezettingen verhielden. Qua veiligheid zijn er geen knelpunten waargenomen. Qua span of control valt op dat tijdens de inzetten met 3x TS-4 er relatief veel brandweermensen buiten waren, immers er waren 3 chauffeurs en 3 bevelvoerders. Hierdoor werd soms binnen slagkracht gemist, terwijl er soms buiten mensen waren die niet of nauwelijks een taak hadden. In de opgeschaalde situaties zijn roepnummers, portofoonkanalen etcetera bij variabele bezettingen een aandachtspunt. Er is tijdens de inzetten in een aantal gevallen sprake geweest van het uitruilen van manschappen, zodat de manschappen van de 3e TS-4 gebruikt werden voor aanvulling van de andere eenheden. De derde bevelvoerder en chauffeur hadden in dat geval meestal geen taak, hoewel soms de bevelvoerder werd ingezet als veiligheidsman. Ook is gediscussieerd of men de bevelvoerder en chauffeur(s) zonder taak wel of niet als manschap naar binnen zou mogen en kunnen sturen. De ervaringen ten aanzien van het uitruilen zijn wisselend. Afhankelijk van het scenario en de indeling in inzetvakken werkte het wel of niet. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat voor vrijwel alle aspecten de deelnemers inzetten met 2x TS-6 hogere cijfers geven dan in de bezetting 3x TS-4. Als voordelen van de variabele bezetting werden de indeling van de inzetvakken en de snelheid genoemd, als nadelen de onduidelijkheid ten aanzien van portofoonkanalen en de onrust die het uitruilen van de manschappen soms veroorzaakte. Bij beide typen bezettingen werd opgemerkt dat men slagkracht tekort kwam. In beleefde fysieke belasting wordt geen verschil gevonden. De oefenleiding en de deelnemers concluderen na afloop van de oefeningen dat het de voorkeur heeft om bij een variabele bezetting na 2x TS-4 op te schalen met TS-6-en. Een inzet van 3x TS-4 is het beleefde maximum voor de variabele bezetting, waarna volgens hen altijd dient te worden opgeschaald met TS-6-en. OMS-uitrukken Een derde onderzoeksvraag ging in op wat de consequenties zijn van verschillende bezettingen en bepakkingen bij een tweepersoonsvoertuig speciaal voor uitrukken naar een automatische brandalarm. Hierbij is getest met of zonder bevelvoerder en met of zonder ademlucht en blusmiddel. In de geteste scenario s werden twee personen (bevelvoerder/manschap of manschap/manschap, met of zonder blusmiddelen en ademlucht) naar een OMS-melding gestuurd, waarbij na aankomst duidelijk werd dat er sprake was van daadwerkelijk brand met één of meerdere slachtoffers. Bij alle ingezette deelnemers is een grote mate van alertheid ten aanzien van veiligheid waargenomen. Verder valt op dat in geen enkele van de 16 inzetten een daadwerkelijke 8

9 bluspoging is uitgevoerd door de bemanning van het OMS-voertuig voor aankomst van de tankautospuit. Bij de inzet van een bevelvoerder op het OMS-voertuig wordt het nader bericht veel sneller gegeven. Daarnaast is er een duidelijke rolverdeling en handelt de bevelvoerder vanuit zijn opleiding en ervaring. Ook is er in een aantal gevallen sprake geweest van een compleet inzetplan van de bevelvoerder van de OMS, dat uitgevoerd werd zodra de tankautospuit ter plaatse kwam. Daarnaast geeft een aantal bevelvoerders van de nakomende tankautospuit aan het prettig te vinden dat er een bevelvoerder aanwezig is, vanwege zijn/haar manier van denken, communicatie en de mogelijkheid een inzetplan te maken. Wel is bij een bevelvoerder op het OMS-voertuig afstemming nodig met de bevelvoerder van de tankautospuit over wie de leiding heeft. Voor de bemanning geeft tweederde de voorkeur aan een bevelvoerder op het OMS-voertuig, eenderde heeft een voorkeur voor twee manschappen. Ten aanzien van het uitrukken met of zonder middelen valt op dat de vuurhaard met middelen vaker gevonden wordt, maar dat zonder middelen in deze scenario s de slachtoffers eerder buiten waren. Een verklaring hiervoor is dat de bemanning met middelen veelal eerst ging omhangen, en bemanning zonder middelen veelal eerst achter de deur keek. In een aantal gevallen besloot de bemanning zonder middelen niet naar binnen te gaan. Na aankomst van de tankautospuit kon de OMS-bemanning zonder middelen geen inzet doen wegens gebrek aan bijvoorbeeld een helm en een bluspak. De bemanning van de inzetten met middelen is meer tevreden over de inzet dan de bemanning bij inzetten zonder middelen. Zeker zonder middelen voelt men zich veelal gefrustreerd en onthand, en maakt men zich zorgen over druk of agressie van het publiek om te handelen. Een zeer ruime meerderheid van 84% geeft de voorkeur aan het uitrusten van het OMS-voertuig met middelen, als deze zou worden ingevoerd. Tenslotte moet aangegeven worden dat onder de deelnemers het draagvlak voor een OMS-voertuig laag is, waarbij men opmerkt dat in preventieve zin het voorkomen van loze meldingen een betere oplossing is. Visie op variabele voertuigbezetting van de deelnemers Tenslotte is onderzocht in hoeverre de visie van de deelnemers op variabele voertuigbezetting veranderd is door de oefenweek. Samengevat zijn de deelnemers in het geheel genomen na de oefenweek positiever over variabele voertuigbezetting. Zo denken zij na de oefenweek vaker dat de kwaliteit van de brandweer met variabele voertuigbezetting verbeterd kan worden, en minder vaak dat het een bezuinigingsmaatregel is. Verder vindt 82% na de oefenweek dat variabele voertuigbezetting prima kan, mits de slagkracht niet verandert. De deelnemers zien de meeste meerwaarde voor variabele voertuigbezetting voor opkomsttijd en effectiviteit. Ook ten aanzien van inzettijd, kwaliteit en veiligheid is men positiever dan aan het begin van de week. Dit laat onverlet dat na de oefenweek nog steeds een substantieel deel van de deelnemers variabele voertuigbezetting qua kwaliteit (30%) en veiligheid (41%) slechter vindt dan TS-6, hoewel de groep die vindt dat beide bezettingen even goed zijn groter is. Men is positiever geworden over variabele voertuigbezetting in het algemeen, en TS-4 in het bijzonder. Het cijfer voor het SIE/SIV/OMS-voertuig was vooraf al laag, en is na de oefenweek nog verder afgenomen. Over het algemeen is de oefenweek als nuttig ervaren voor het omgaan met variabele voertuigbezetting en innovatieve blusmiddelen, en voor het trainen van algemene basisvaardigheden. Overige leerervaringen Tenslotte zijn overige leerervaringen geformuleerd door de deelnemers: 9

10 De oefenweek werd als nuttig ervaren voor het leren omgaan met variabele voertuigbezetting. Communicatie, zowel in de preparatie als in de repressieve fase, is bij variabele voertuigbezetting extra van belang. Variabele voertuigbezetting kan worden gebruikt om knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld ten aanzien van vrijwilligersposten. Wel dient er een reden te zijn om variabele voertuigbezetting in te voeren: het is een middel, geen doel op zich. Er moet duidelijk vastgelegd worden wat wel en niet gedaan kan en mag worden met een variabele bezetting. Er zijn nieuwe werkafspraken nodig bij invoering van variabele voertuigbezetting, bijvoorbeeld ten aanzien van opschaling, roepnummers en namen van voertuigen. De resultaten van de oefenweek moeten bezien blijven binnen de context: het gaat alleen over de oefenweek, waar sprake is van de veiligheid van een oefencentrum, slechts een beperkt aantal scenario s en waar geen sprake is van echte noodsituaties. Samengevat komen de deelnemers, de onderzoekers van het NIFV en oefenleiding van de VRU op basis van de gemeten resultaten, de ingevulde vragenlijsten, de evaluatiegesprekken en de terugkomavond tot de volgende conclusie: Variabele voertuigbezetting kan, mits dit goed wordt ingevuld. Daarbij moet niet getornd worden aan slagkracht. Het gaat dus om uitrukken op maat. Bij de variabele bezettingen in enkelvoudige inzetten is bij de inzet van 4+4 het meeste gevoel, en bij 2+4 het minste. In opgeschaalde situaties is het beleefde maximum 3 x TS-4, en nog liever 2x TS-4, waarna verder opgeschaald moet worden met tankautospuiten met TS- 6-en. Voor het OMS-voertuig is niet veel draagvlak, maar áls het wordt ingevoerd, dan geniet het vanuit repressief oogpunt de voorkeur om het OMS-voertuig uit te voeren met een met bevelvoerder en met middelen. Ten aanzien van invoering van variabele voertuigbezetting zijn nieuwe werkafspraken noodzakelijk. Op basis van deze conclusies zal de VRU verder werken in drie deelprojecten om opleidings- en oefenaspecten in kaart te brengen, om een visie op uitrusting, materieel en logistiek te ontwikkelen en de noodzakelijke uitrukprotocollen en meldkamerprocessen op te stellen. In het rapport wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen naar de invloed van opkomst- en aanrijdtijd en aanvullend praktijkonderzoek naar variabele voertuigbezetting uit te voeren. De NVBR zal de gegevens uit dit project gebruiken voor het delen van kennis en ervaringen met alle regio s en zal de aanbevelingen meenemen in de eindrapportage Variabele Voertuigbezetting. 10

11 11

12 12

13 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Aanleiding Onderzoeksvragen Uitgangspunten voor het onderzoek Afbakening Leeswijzer 17 2 Variabele voertuigbezetting in de Veiligheidsregio Utrecht Doelstellingen en werkwijze Positionering 20 3 Opzet van de oefenweek in Zweden Doelstelling en voorbereiding Programma van de week Deelnemers aan de oefenweek Oefen- en onderzoeksstaf Inzet van innovatie technieken en voertuigen Veiligheid tijdens de oefenweek Afbakening en voorbehouden Significantietoetsen Onderzoek naar objectieve en subjectieve variabelen Opbouw onderzoek Enkelvoudige inzetten Opgeschaalde inzetten Bezetting en bepakking van het OMS-voertuig Visie op variabele voertuigbezetting 37 4 Analyse van de resultaten Enkelvoudige inzetten Opgeschaalde inzetten OMS-voertuig met verschillende bezettingen Visie van de deelnemers op variabele voertuigbezetting Overige leerervaringen 71 5 Conclusies Aanbevelingen Aanbevelingen voor deelprojecten VRU Suggesties voor vervolgonderzoek 81 Literatuurlijst 83 Bijlage: Opmerkingen uit de eindevaluatie vrijdagavond in de oefenweek 85 13

14 14

15 1 Inleiding In Nederland lopen momenteel diverse initiatieven om de standaardbezetting binnen de brandweer flexibeler vorm te geven. Zo worden er pilots uitgevoerd in diverse regio s en worden praktijkinzetten met en zonder variabele voertuigbezetting beoordeeld. Ook in de VRU is men bezig met het onderwerp variabele voertuigbezetting. 1.1 Achtergrond Het project Variabele Voertuigbezetting maakt binnen de VRU onderdeel uit van het project Veiligheidszorg op Maat. Dit project kent een doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde plateaus. Elk plateau leidt tot een besluitvormingsmoment. In plateau 2 van het projectplan worden de repressieve resultaten en de knelpunten in het dekkingsplan geanalyseerd, gewogen en opgelost, met als gereedschap de te ontwikkelen toolbox, waarin onder andere community safety en uitrukken op maat worden opgenomen. Variabele voertuigbezetting is een bouwsteen voor uitrukken op maat. Binnen de VRU is door een aantal districten ervaring opgedaan op het gebied van variabele voertuigbezetting. Bij de vrijwillige posten in District Utrecht en de Post Soesterberg van het District Eemland wordt gewerkt met een TS4. In Amersfoort is door middel van een pilot ervaring opgedaan met TS4. De opgedane ervaring is gedeeld met de NVBR. 1.2 Aanleiding In aanloop naar het project Variabele Voertuigbezetting is binnen de VRU het idee ontstaan te gaan trainen met variabele voertuigbezetting in Zweden. Op landelijk niveau is de NVBR trekker van het project Variabele Voertuigbezetting, waarin kennis uit afzonderlijke regionale initiatieven gebundeld en gedeeld wordt met alle regio s. Zo worden er in het eindrapport variabele voertuigbezetting door Brandweer Apeldoorn (van Putten en Hagelstein, 2011), op basis van ervaringen met variabele voertuigbezetting tijdens daadwerkelijke incidenten de volgende aanbevelingen gedaan: - Vergaar aanvullende kennis over brandbestrijdingstactieken en technieken in relatie tot afwijkende bezettingen - Doe meer onderzoek naar bezettingsvariaties - Breng ook voor maatgevende incidenten in kaart wat de mogelijkheden zijn van variabele bezettingen ten opzichte van de reguliere bezetting De NVBR heeft aangegeven tijdens de oefenweek data te willen verzamelen en heeft het NIFV gevraagd dit uit te voeren. In het voortraject is gebleken dat samenwerking tussen de partijen ten aanzien van de opzet en uitvoering van de oefenweek voor alle partijen meerwaarde kon hebben. Medewerkers van de NVBR en het NIFV zijn opgenomen in het projectteam van de VRU dat de oefenweek heeft voorbereid. 15

16 1.3 Onderzoeksvragen In het project is de volgende hoofdvraag gesteld: Welke mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en knelpunten ten aanzien van variabele voertuigbezetting worden er tijdens de oefenweek in Zweden ervaren? De hoofdvraag is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe verlopen de enkelvoudige inzetten 1 met variabele voertuigbezettingen qua effectiviteit, veiligheid en beleving in verhouding tot de standaardbezetting? 2. Hoe verhouden de opgeschaalde inzetten met een reguliere bezetting zich tot opgeschaalde inzetten met een variabele bezetting qua veiligheid, span of control en beleving? 3. Als een OMS-voertuig 2 bij daadwerkelijke branden als gevolg van een automatische melding wordt ingezet, wat zijn dan de consequenties van het uitvoeren van het OMS-voertuig met of zonder bevelvoerder en met of zonder middelen qua mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen, knelpunten en beleving? 4. Wat is de invloed van een oefenweek op de visie op variabele voertuigbezetting van de deelnemers? 5. Welke overige leerervaringen vloeien voort uit de oefenweek variabele voertuigbezetting in Zweden? De begrippen in de onderzoeksvragen en de uitwerking ervan zijn in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. 1.4 Uitgangspunten voor het onderzoek Om het onderzoek zo wetenschappelijk als mogelijk binnen het bestaande oefenprogramma uit te kunnen voeren, zijn drie uitgangspunten gehanteerd: 1. Er is tijdens de testen gewerkt met identieke scenario s per object, zodat iedere variatie in bezetting op hetzelfde scenario en pand getest werd. 2. Er zijn nulmetingen uitgevoerd met reguliere bezettingen om deze te kunnen vergelijken met de onderzochte variabele bezettingen. 3. De variabele bezettingen zijn meerdere keren getest om zo de invloed van een toevalsfactor te verkleinen en de data bruikbaar te maken voor een vergelijking. 1 Enkelvoudige inzetten zijn inzetten waarbij niet is opgeschaald, de zogenaamde kleine brandscenario s. In de enkelvoudige inzetten kwamen bezettingen van tenminste 6 personen in variabele samenstellingen ter plaatse. De geteste combinaties zijn met een bezetting van 2+4, 4+2, 4+4 en 6 personen. 2 Een OMS-voertuig is een klein voertuig dat met een beperkte bezetting uitrukt naar een automatisch brandalarm, met als voornaamste doel beeldvorming en verkenning. In de regio Utrecht wordt nagedacht over de mogelijke invoering van een OMS-voertuig. 16

17 1.5 Afbakening Het project had tot doel, om tijdens een oefenweek in Revinge in Zweden, ervaringen op te doen met variabele voertuigbezetting en hierbij mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en knelpunten te ervaren. Het is uitdrukkelijk niet het doel van dit project om antwoord te geven op de vragen of variabele voertuigbezetting ingevoerd zou moeten worden en welke vorm van variabele bezetting daadwerkelijk beter of slechter is. Uitdrukkelijk moet worden opgemerkt dat het uitgangspunt van het project en de VRU is dat optreden met variabele voertuigbezetting geen vermindering van de slagkracht tot gevolg mag hebben, maar dat uitrukken op maat moet gebeuren. Dit betekent dat waar er tot op heden bijvoorbeeld 6 stralen nodig waren, met dito bemensing, dit ook in de toekomst met variabele voertuigbezetting het geval blijft. De insteek van de VRU is dat variabele voertuigbezetting een andere logistieke benadering van het brandweeroptreden is. In de oefenweek zijn alleen relevante prio1-uitrukken in de scenario s opgenomen, met daadwerkelijk brand en veelal slachtoffers. De gekozen scenario s zijn geen representatieve afspiegeling van alle brandweerinzetten in de dagelijkse praktijk. Dit wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht. De weergegeven resultaten hebben uitsluitend betrekking op de beoefende scenario s tijdens de oefenweek in deze setting en met deze deelnemergroep. Tenslotte moet worden opgemerkt dat het voorliggende gezamenlijke project een combinatie was van oefenen en het uitvoeren van onderzoek. Daar waar deze doelstellingen met elkaar conflicteerden, is gekozen voor een compromis wat in sommige situaties beperkingen had voor het uitvoeren van de oefening of het onderzoek. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inbedding van variabele voertuigbezetting bij de VRU. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de opzet van de week, het oefenprogramma en het onderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten beschreven. Verder wordt in hoofdstuk 5 en 6 antwoord gegeven op de onderzoeksvragen en worden aanbevelingen geformuleerd door de VRU en het NIFV. Deze aanbevelingen zal de NVBR meenemen bij het maken van de eindrapportage van het landelijk parapluproject variabele voertuigbezetting. De NVBR zal in deze eindrapportage eigen aanbevelingen formuleren, gebaseerd op alle relevante input uit het land. 17

18 18

19 2 Variabele voertuigbezetting in de Veiligheidsregio Utrecht 2.1 Doelstellingen en werkwijze Binnen het project Variabele voertuigbezetting van de VRU zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Een praktijkgericht onderzoek doen naar de mogelijkheden van variabele voertuigbezetting. Dit koppelen aan; o Technische innovatie van materieel en materiaal. o Oefen- en opleidingssystematiek variabele voertuigbezetting. o Repressieve processen en protocollen. Met als eindproduct een menukaart waarin de gebruiksmogelijkheden van variabele voertuigbezetting beschreven is. Het project is opgedeeld in deelprojecten. In figuur 2 is de organisatie van het project weergegeven. DT MT-VZ OR Project Variabele Voertuigbezetting Project OMS Utrecht Projectleider Hans van Geest Project secretaris Niek Post Projectleider Charles van Nimwegen Deelprojectleider Jan Hazeleger Deelprojectleider Pieter van Leersum Deelprojectleider Lex Tillart Deelprojectleider Han den Hartog Secretaris Albert Patist Secretaris Niek Post Secretaris Niek Post Secretaris Niek Post Secretaris Niek Post Zwedenweek Opleiden, Trainen, Oefenen Uitrusting, Materieel en Logistiek Team Ondersteuning Repressie Figuur 2. Projectorganogram VRU variabele voertuigbezetting In navolging van de oefenweek worden opgedane ervaringen verwerkt in de verschillende deelprojecten. Als eindproduct van het project VVB wordt een menukaart variabele voertuigbezetting opgeleverd, met informatie over opleiden en oefenen, materieel en materiaal en de benodigde repressieve protocollen. De afronding van het project is gepland in het einde van maart

20 2.2 Positionering Het Besluit en de Wet op de veiligheidsregio s geeft een standaardbezetting van 6 mensen op de tankautospuit, met de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken. Het afwijkingsartikel kent 3 aspecten; 1. Veiligheid van de burger 2. Veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel 3. Doelmatigheid en efficiëntie Op basis van de aanwezige risico s moet binnen de VRU de benodigde slagkracht bepaald worden waarbij het doel is: Niet minder slagkracht, maar uitrukken op maat. Figuur 3 geeft aan in welke frequentie volgens een onderzoek in Zuid-Limburg (SAVE, 2009) incidenten voorkomen. Uiteraard is de verdeling van de incidenttypes afhankelijk van de regionale risicokenmerken. Of een dergelijke verdeling ook voor de VRU geldt is niet vastgesteld. Overzicht van incident types OMS A2 OMS A1 OMS Nacontrole PAC-melding Binnenbrand nacontrole Autobrand Buitenbrand Containerbrand Dienstverlening Tilassistentie Gevaarlijke Stoffen Beknel.Pers.Auto Binnenbrand BinnenbrandMiddel Grote Brand BuitenbrandMiddel Ongeval hulp algemeen aanrijding letsel Duikongeval Rest Figuur 3. Frequentie incidenttypes (bron: SAVE, 2009) Van belang is dat in het onderzoek in Zuid-Limburg de relevante prio 1 uitrukken, de incidenten waarbij daadwerkelijk sprake is van brand en/of slachtoffers, ongeveer 15%(aangegeven met een ) betreffen van het totaal. Tijdens de oefenweek in Zweden zijn alleen incidenten uit deze categorie beoefend. Alle uitrukken waarbij geen tijdsdruk is, de prio 2 uitrukken en de dienstverleningen zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de kleine uitrukken, die vermoedelijk eenvoudig met een variabele bezetting uitgevoerd konden worden, zoals een kleine buitenbrand, een containerbrand en een loze OMS-melding, zijn niet meegenomen. De reden hiervoor is dat enerzijds de scenariomogelijkheden van de oefenweek optimaal benut moesten worden en anderzijds dat gezocht is naar aandachtspunten, mogelijkheden en 20

21 onmogelijkheden bij incidenten waarbij de grenzen ten aanzien van slagkracht en gelijktijdigheid werden opgezocht. Opgemerkt moet worden dat er gekozen is voor kleine brandscenario s die dicht tegen het middelbrandniveau aanzaten. Hetzelfde geldt voor de opgeschaalde inzetten. Het regionale project onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties van het optreden met een variabele bezetting van en voor de bezetting op een brandweervoertuig, zonder daarbij in te leveren op de benodigde slagkracht. Er zijn diverse voertuigcombinaties ingezet op de verschillende scenario s. Denk hierbij aan gebouwbranden en vloeistofbranden. Ook is een hulpverleningsoefening georganiseerd. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de opzet van de oefenweek. Figuur 4. Enkele inzetten tijdens de oefenweek 21

22 22

23 3 Opzet van de oefenweek in Zweden In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorbereiding, opzet en uitvoering van de oefenweek en de opzet en uitvoering van het onderzoek. 3.1 Doelstelling en voorbereiding Er is een deelprojectplan opgesteld voor de uitvoering van de oefenweek. De volgende doelstellingen van het project zijn hierin opgenomen: Het vormgeven van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting op het oefencentrum in Zweden; Analyseren van en rapporteren over de oefenresultaten; Evaluatie en rapportage van de oefenweek. De projectgroep, bestaande uit medewerkers van de VRU, het NIFV en de NVBR is in voorbereiding op de week diverse malen bijeen geweest. In de voorbereidende bijeenkomsten is gezamenlijk de opzet van de week bepaald en is vorm gegeven aan de scenario s en de wijze van registreren. De oefenweek VVB is gebaseerd op het programma van een standaard VRU oefenweek in Zweden, waarbij de deelnemers realistisch getraind worden en daarover een beoordeling ontvangen. Vooraf zijn oefenkaarten geselecteerd die tijdens de oefenweek beoefend werden. Naast het uitvoeren van het onderzoek zijn de deelnemers daarom ook daadwerkelijk beoordeeld op hun repressieve vaardigheden. Ter voorbereiding op de oefenweek zijn de deelnemers geselecteerd. Daarnaast is er een voorbereidingsdag gehouden op oefencentrum Crailo, waarbij de deelnemers kennis konden maken met variabele voertuigbezetting, innovatieve blusmiddelen en de oefenen onderzoeksstaf. Tevens is op deze dag de opzet en uitvoering van de oefenweek besproken en zijn logistieke afspraken gemaakt. 3.2 Programma van de week De oefenweek startte op zondagavond met een briefing en het invullen van een vragenlijst over de visie van de deelnemer op variabele voertuigbezetting. Het programma op maandag bestond voornamelijk uit het oefenen met innovatieve blussystemen, demonstraties en het oefenen van basisbrandbestrijdingstechnieken. Tijdens de eerste dag is nog niet met variabele bezettingen gewerkt en zijn geen metingen verricht. Op dinsdag is gestart met enkelvoudige inzetten, waarbij iedere groep 8 enkelvoudige inzetten met verschillende variabele bezettingen heeft uitgevoerd. Hierbij zijn metingen verricht. Dinsdagavond was er een ingelaste HV-oefening om te oefenen met innovatieve hulpverleningsgereedschappen. Hiervan zijn geen resultaten vastgelegd. Op woensdagochtend zijn nogmaals 4 enkelvoudige inzetten per ploeg uitgevoerd, en in de middag volgden er voor iedere ploeg twee middelbrandoefeningen, waarvan wederom de resultaten werden geregistreerd. Donderdagochtend werden ook twee middelbrandoefeningen per ploeg uitgevoerd. In de middag zijn drie groepen ingezet voor een scenario grote brand, de vierde groep is ingezet voor de OMS-testen. Op vrijdagochtend volgde eenzelfde programma als op donderdagmiddag, maar dan met andere ploegen. 23

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH RBOH Een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer: van verbeteren naar fundamentele vernieuwing door dr. ir. R. Weewer Inleiding De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid vergroten door fundamenteel

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie