MiNDER stikstofdi- OxiDE BOvEN EuROpa DOOR MiliEuBElEiD EN ECONOMisCHE RECEssiE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiNDER stikstofdi- OxiDE BOvEN EuROpa DOOR MiliEuBElEiD EN ECONOMisCHE RECEssiE"

Transcriptie

1 13 MiNDER stikstofdi OxiDE BOvEN EuROpa DOOR MiliEuBElEiD EN ECONOMisCHE RECEssiE OMisatElliEtiNstRuMENt MEEt sterkste REDuCtiE in 2009 Begin 2012 verschenen kort na elkaar twee artikelen die afnemende stikstofdioxide ( ) concentraties boven Europa rapporteerden zoals gemeten vanuit de ruimte met satellietinstrumenten. Het eerste artikel, geschreven door Castellanos en Boersma 1, en gepubliceerd in Scientific Reports, laat zien dat de concentratie stikstofdioxide in de lucht boven Europa in 2010 op sommige locaties tot 50% gedaald is ten opzichte van 2005, met boven Nederland afnames tot 25%. Het tweede artikel, van de hand van De Ruyter de Wildt en anderen 2 (in Geophysical Research Letters), laat juist een aanvankelijke stijging zien in concentraties boven de drukst bevaren scheepvaartroutes, gevolgd door een afname in Beide artikelen leggen een verband tussen de gemeten snelle afname van in 2009 en de wereldwijde economische recessie van dat jaar. Maar wat zeggen deze resultaten nu eigenlijk over veranderingen in de luchtkwaliteit nabij de grond? K. FoLKerT BoerSma, geert C.m. vinken, PaTrICIa CaSTeLLaNoS, martijn De ruyter De WILDT & HeNK J. eskes* Satellietmetingen van concentraties Het met satellieten bepalen van de concentraties in de lucht is een relatief jonge techniek. Pas sinds de lancering van het Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) in 1995 is het mogelijk om vanuit de ruimte nabij de grond te meten. 3 Omdat er belangrijke verschillen bestaan tussen satellietmetingen en meer gangbare grondmetingen van

2 14 LUCHT IN UITvoerINg kennelijk is één ECONOMisCHE RECEssiE van ONgEvEER EEN jaar NEt zo EffECtiEf als vier jaar MiliEuBElEiD in HEt REDuCEREN van luchtvervuiling luchtvervuilende stoffen, gaan we hier dieper in op de meetmethode en op de representativiteit van de satellietmetingen. Figuur 1 en tabel 1 illustreren de belangrijkste verschillen tussen de grondmetingen zoals die bijvoorbeeld door het RIVM binnen het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) gedaan worden en de satellietmetingen met het Ozone Monitoring Instrument (OMI) van het KNMI. Het Nederlands/Finse OMIinstrument meet sinds 2004 als eerste in de wereld nauwkeurig en binnen een dag de wereldwijde verdeling van en andere aspecten van de samenstelling van de atmosfeer. Zonder twijfel het belangrijkste is het verschil in representativiteit tussen de meetmethoden. Grondstations meten de concentratie stikstofdioxide op leefhoogte (24 m), en geven daarmee een indicatie voor de blootstelling van de bevolking aan een vervuilende stof, althans ter plaatse. De satelliet meet de die zich tussen het aardoppervlak en de bovenkant van de atmosfeer bevindt er is meer tussen hemel en aarde. Omdat luchtvervuiling zich veelal in de onderste 2 km van de atmosfeer bevindt, meet de satelliet dus voornamelijk de verticaal geïntegreerde concentratie, oftewel de kolomdichtheid (in moleculen/cm 2 ), in de onderste 2 km. Tabel 1: verschillen tussen metingen van luchtvervuiling in de onderste luchtlagen door grondstations (rivm) en het satellietinstrument omi (KNmI). Methode Grondmeting (RIVM) Satellietmeting (OMI) Eenheid Concentratie aan de grond (μg/m 3 ) Troposferische kolom (02 km) (molec./cm 2 ) Voetafdruk km km 2 Sampling Lokaal, elk uur, alle condities Mondiaal, 13:30 uur lokale tijd, alleen wolkenvrije condities Beschikbaarheid Vanaf 1970 Vanaf 2004 Techniek (In situ) chemiluminescentie Absorptiespectroscopie (Remote sensing) Stoffen, NO, O 3, PM 10, HCHO, SO 2, O 3, aerosol optische diepte Dominante Interferentie HNO 3, PAN, Air mass factor meetprobleem Foutenbudget (individuele meting) ±10% ±30% Maar zelfs als satellietmetingen uitgedrukt worden in concentraties aan de grond, dan nog beslaat een OMIpixel een oppervlak van ten minste km 2, zodat de satellietmetingen alleen ruimtelijk gemiddelde concentraties kunnen weergeven. Het zal met OMI niet mogelijk zijn om concentratieverschillen binnen een stad te detecteren. Wat ziet de satelliet dan wel? Dat wordt geïllustreerd door figuur 2 met daarin het gemiddelde van vijf jaar ( ) troposferische metingen door OMI boven Europa. De kaart illustreert dat OMImetingen het hele continent bedekken en regionale verschillen in concentraties detecteren. Opvallend zijn de hot spots in Figuur 1: Schematische weergave van grondmetingen (rivm, LmL) en satellietmetingen (KNmI, omi) van stikstofdioxide in de lage atmosfeer en hun typische voetafdrukken. De meetwaarde van het grondinstrument is representatief voor de concentratie (mengverhouding ppbv, of massaconcentratie μg/m 3 ) binnen het volume aangegeven door de lichtblauwe stippellijn, en zal sterk afhangen van waar het instrument zich bevindt. De omikolommeting is representatief voor de verticaal geïntegreerde No 2 concentratie over een gebied van km 2 (breedte lengte); het door de donkerblauwe stippellijn aangegeven volume. boven Londen, de Randstad, het Roergebied, de Povlakte en Moskou. Maar ook afgelegen bronnen, zoals de kolengestookte energiecentrale Compostilla II in NoordwestSpanje zijn duidelijk zichtbaar op de kaart, net als Hoe verhouden concentraties zich tot verticale kolommen? Satellietkolomdichtheden zijn niet direct vergelijkbaar met de grondconcentraties, maar door eenvoudige aannames te doen over grenslaagdikte en over de verticale verdeling van de concentraties in de grenslaag, zijn grondconcentraties en kolommen wel in elkaar uit te drukken. Zo geldt: 1 μg/m 3 0,5 ppbv aan de grond. Wanneer we deze concentratie integreren over de diepte van de grenslaag, rekening houdend met de afname in luchtdichtheid, krijgen we een kolomwaarde van 1, moleculen/cm 2 (uitgaande van een 1 km diepe grenslaag en een mengverhouding die niet verandert met de hoogte). Zo zijn de satellietgegevens toch te relateren aan concentraties aan de grond, en bruikbaar voor bijvoorbeeld trendanalyses. TIJDSCHrIFT LUCHT NUmmer 3 JUNI 2012

3 15 DE kracht van DE OMiWaaRNEMiNgEN zit HEM in DE volledige geografische DEkkiNg, EN in DE ROBuustE MEEtMEtHODE DiE geen ONDERsCHEiD Maakt tussen verschillende landen Of REgiO s de scheepvaartroute tussen Cairo en het Kanaal, die met name in de Middellandse Zee en rondom het Iberisch schiereiland als een spoor van luchtvervuiling te zien is. OMI meet dus zowel de hot spots als de achtergrondluchtvervuiling. De meetfout van een afzonderlijke satellietmeting wordt geschat op 2030%. De techniek van absorptiespectroscopie is erg precies om de absorptie langs het fotonpad van de zon, via de atmosfeer, naar de satelliet nauwkeurig (precisie beter dan 5%) te bepalen. Maar bij het omzetten van dit fotonpad naar de verticaal geïntegreerde kolom, moeten aannames gedaan worden over de toestand van de atmosfeer. Deze aannames onder andere over het albedo van het aardoppervlak, en over de verticale verdeling van kunnen leiden tot meetfouten van 2030%. Dit wordt bevestigd door vergelijkingen tussen de satellietkolommen en onafhankelijke metingen gedaan vanaf vliegtuigen. 4 Door het gemiddelde van veel satellietmetingen te gebruiken in onze analyses, kunnen we het nietsystematische deel van deze meetfout tot verwaarloosbare proporties terugbrengen, maar dan nog zal een zekere systematische fout overblijven. Op grond van een gedetailleerde studie 5 naar foutenvoortplanting in onze meetmethode schatten we dat de resterende fout ongeveer 1020% bedraagt. Minder NO2 door milieumaatregelen en recessie De kracht van de OMIwaarnemingen zit hem in de volledige geografische dekking, en in de robuuste meetmethode die geen onderscheid maakt tussen verschillende landen of regio s. Daarom zijn OMImetingen bij uitstek geschikt om op onafhankelijke wijze toezicht te houden op trends in luchtvervuiling boven heel Europa. Daarnaast zijn de satellietgegevens vaak sneller beschikbaar dan de officieel gerapporteerde cijfers aan bijvoorbeeld het Europese Milieu Agentschap (EMA). Op basis van Figuur 2: gemiddelde (troposferische) No 2 kolom voor de periode zoals gemeten door omi. alleen metingen gedaan in onbewolkte omstandigheden zijn gebruikt. de OMIsatellietmetingen hebben wij daarom jaarkaarten gemaakt van de (verticaal geïntegreerde) concentraties boven Europa. De kaarten in figuur 3 1 tonen aan dat de vervuiling boven Europa van jaar tot jaar overwegend afneemt, met een opmerkelijk sterke afname in het jaar Tot 2008 laten de OMImetingen een gestage afname van enkele procenten per jaar zien. Deze afname is het gevolg van maatregelen die de uitstoot van luchtvervuiling moeten terugdringen, zoals schonere automotoren en specifieke maatregelen voor de industrie. Maar op de kaarten (vooral die van het jaar 2008) is ook het in gebruik nemen van kolengestookte elektriciteitscentrales in Polen (Ostraleka) en Turkije (Hamitabat) terug te vinden in de vorm van sterk toenemende concentraties, evenals een opmerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit (70% minder ) nabij de Compostilla IIcentrale in NoordwestSpanje. De afnames in de gemeten concentraties komen enigszins overeen met de door nationale instanties aan de EMA (Europees Milieu Agentschap) gerapporteerde afnames in NO x emissies op basis van statistische gegevens. Zo rapporteerden Nederland en België bijvoorbeeld een afname in NO x emissies van 4,1%/jaar in de jaren tot aan de recessie, en schatten wij op basis van de satellietmetingen dat de concentraties boven Nederland met 2,7%/jaar en boven België met 1,6%/ jaar daalden. De afname van concentraties boven Europa kunnen niet geheel worden verklaard door de invoering van milieumaatregelen alleen. Onze analyse wijst uit dat de afnames in 2009 voor een groot deel veroorzaakt zijn door de economische recessie in dat jaar. Door de recessie was er in 2009 minder economische activiteit (verkeer,

4 16 LUCHT IN UITvoerINg Figuur 3: Jaargemiddelde omi (troposferische) No 2 kolom voor 2005 (linksboven), en de relatieve verandering voor ten opzichte van Wit: geen verandering, rood: toename, blauw: afname. Locaties aangegeven in grijs kenmerken zich door No 2 concentraties onder de grenswaarde ( molec.cm 2 ) nodig voor een relevante statistische analyse. industriële productie), zodat er minder vervuilende stoffen uitgestoten zijn. Wij schatten dat de achtergrondconcentraties in Amsterdam en Rotterdam met 3%/jaar respectievelijk 2%/jaar gedaald zijn (ten opzichte van 2005), maar dat alleen al in 2009 de afname op 9% en 14% lag. Kennelijk is één economische recessie van ongeveer een jaar net zo effectief als vier jaar milieubeleid in het reduceren van luchtvervuiling. Deze bevindingen zijn relevant omdat ze aantonen dat realistische emissiescenario s (veel gebruikt in klimaat en luchtkwaliteitsmodellen) dus niet simpelweg een lineaire trend volgen, maar juist het samenspel van milieubeleid en (soms snelle) economische veranderingen weerspiegelen. Luchtvervuiling door zeescheepvaart Opvallend in figuur 3 zijn de toenames in 2006, 2007 en 2008 boven het Kanaal, gevolgd door afnames in 2009 en Wij hebben daarom ook de veranderingen in luchtvervuiling boven een aantal scheepvaartroutes bestudeerd. De satellietmetingen laten zien dat de concentraties boven scheepvaartroutes in de Middellandse Invloed van meteorologische condities Naast NO x emissies kunnen ook meteorologische condities de concentraties in de atmosfeer beïnvloeden. is een kortlevend gas (de geschatte levensduur van in de lage atmosfeer loopt uiteen van enkele uren tot een dag), reden waarom de satellietkaarten de bronnen van luchtvervuiling zo duidelijk laten zien. De verblijftijd van op een zekere locatie wordt bepaald door de snelheid waarmee chemisch afgebroken wordt, en door de snelheid waarmee wegwaait. In onze studie zijn we nagegaan (a) in hoeverre meteorologische veranderingen samenvielen met de snelle afnames in 2009, en (b) in hoeverre een trend in meteorologische condities de door ons gevonden trends heeft kunnen onderdrukken of versterken. Als indicator voor fotochemie hebben we weergegevens over de instraling van de zon aan het aardoppervlak, en als indicator voor transport hebben we de windsnelheid en windrichting (op 500 m hoogte) gebruikt. Tussen 2004 en 2010 is de intensiteit van het zonlicht in de onderste laag van de atmosfeer met ongeveer 1%/jaar toegenomen (als gevolg van afnemende concentraties fijn stof 6 ), maar voor windrichting of windsnelheid zijn geen trends vast te stellen. In een afzonderlijke trendanalyse die rekening houdt met deze variabiliteit in zonnestraling en in wind, vinden we nagenoeg dezelfde trends als bij verwaarlozing van de meteorologische termen. Zee, de Rode Zee, de Indische Oceaan en in de ZuidChinese Zee verdubbelden tussen 2004 en 2008, gevolgd door een scherpe daling in 2009, die opnieuw samenhing met de economische recessie die een sterke krimp in de internationale handel tot gevolg had. Door de wereldwijde economische expansie van de afgelopen decennia is het transport van goederen over zee sterk gestegen. Zowel de hoeveelheid vervoerde goederen als het verbruik van brandstof door zeeschepen zijn tot 2008 gemiddeld met meer dan 3%/jaar toegenomen. Zeeschepen gebruiken brandstof van zeer lage kwaliteit (stookolie) en omdat de scheepvaartsector tot nu toe gevrijwaard is gebleven van serieuze milieumaatregelen, is deze sector een steeds belangrijker bron geworden van stikstofoxiden en zwavel. Modelstudies wijzen uit dat emissies door schepen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 10% van concentraties in de kustgebieden van Nederland, België, Frankrijk en Zuid Engeland. Juist deze landen laten zwakkere trends in zien (OMI : 2,7%/jaar en 1,6%/jaar voor Nederland en België, EMA NO x emissies: 4,1%/ jaar), dan hun officieel gerapporteerde NO x emissies doen vermoeden. De emissies van de zeescheepvaart kunnen dit deels verklaren. Figuur 4 2 laat zien dat trends in de scheepvaartemissies vanuit satellieten duidelijk te detecteren zijn. De trend in concentraties boven scheepvaartroutes is stijgend, maar vanaf 2008 trad een scherpe daling op die rechtstreeks verband houdt met de mondiale economische recessie. Figuur 4 laat zien dat de vervuiling gelijke tred houdt met de door het Centraal Plan Bureau berekende volumes van per zeeschip verhandelde goederen. TIJDSCHrIFT LUCHT NUmmer 3 JUNI 2012

5 17 Figuur 4: Scheepvaartbijdrage aan troposferische No 2 kolom (zwarte lijn) gedurende de periode , vergeleken met het handelsvolume dat het Suezkanaal passeerde (gele lijn), en de handelsvolumes voor enkele andere gebieden. De handelsvolumes zijn geïndexeerd t.o.v. het jaar 2000 (waarde 100 op de rechteras). De No 2 kolommen zijn gemeten door de instrumenten gome ( ) en SCIamaCHy ( ) en gemiddeld over de vier afzonderlijke scheepvaartroutes. Conclusie Ondanks de verschillen met de traditionele methoden om vervuiling aan de grond te meten, geven recent ontwikkelde satellietinstrumenten een nieuw en uniek beeld van het verloop van luchtvervuiling, zowel in ruimte als tijd. Hoewel de satellietmetingen het oplossend vermogen missen om de concentraties op straatniveau te meten, zijn ze zeer geschikt voor het in kaart brengen van de regionale achtergrondconcentraties, ook in vervuilde gebieden. Daarnaast geven de satellietmetingen belangrijke informatie over vervuiling in gebieden die door andere meetmethoden niet of nauwelijks bemeten worden, zoals de Noordzee en het Kanaal. Door het consequent toepassen van één enkele meetmethode geven de satellietbeelden bovendien een robuust beeld van trends in luchtvervuiling voor verschillende gebieden. Dit is geen overbodige luxe gezien de verschillen in emissierapportagetechnieken tussen verschillende landen. Onze satellietmetingen geven gemiddeld een duidelijke daling in boven Europa te zien. Tussen 2004 en 2008 zijn concentraties met 525% afgenomen als gevolg van milieubeleid, maar boven de scheepvaartroutes steeg de vervuiling juist door het ontbreken van milieuregels voor zeeschepen. In 2009 daalde de vervuiling overal in Europa scherp. De diepe economische recessie van dat jaar leidde tot snel verminderde economische activiteit en daardoor minder uitstoot van stikstofoxiden: de gemeten hoeveelheid daalde in één jaar met 1530% ten opzichte van Voor de toekomst ligt een belangrijke uitdaging in het beter vertalen van de satellietmetingen van kolommen naar concentraties die representatief zijn nabij de grond (en vice versa). Gedetailleerde metingen van de verticale verdeling van, bij voorkeur in de nabijheid van grondstations en gedurende een satellietmeting, kunnen hierbij helpen. Ook zullen metingen van het TROPOMIinstrument (voetafdruk: 8 8 km 2 ), dat voor lancering in 2015 gepland staat, bijdragen aan een nauwere aansluiting van satelliet en grondmeting. Daarnaast is meer inzicht in emissies en atmosferische chemie vereist om ook antwoorden te kunnen geven op vragen naar een mogelijke toename in de fractie in de uitstoot van het wegverkeer en naar de rol van mogelijke veranderingen in de atmosferische NO: verhouding Referenties Castellanos, P. & Boersma, K.F. (2012). Reductions in nitrogen oxides over Europe driven by environmental policy and economic recession. Sci. Rep., 2, 265; DOI: /srep De Ruyter de Wildt, M., Eskes, H. & Boersma, K.F. (2012). The global economic cycle and satellitederived trends over shipping lanes, Geophys. Res. Lett., 39, L01802, doi: /2011gl Velders, G.J.M., Granier, C., Portmann, R.W., Pfeilsticker, K., Wenig, M., Wagner, T., Platt, U., Richter, A. & Burrows, J.P. (2001). Global tropospheric column distributions: Comparing threedimensional model calculations with GOME measurements, J. Geophys. Res., 106, Hains, J.C., Boersma, K.F., Kroon, M., Dirksen, R.J., Volten H. et al. (2010). Testing and improving OMI DOMINO tropospheric using observations from the DANDELIONS and INTEXB validation campaigns, J. Geophys. Res., 115, D05301, doi: /2009jd Boersma, K.F., Eskes, H.J., Dirksen, R.J., A, R.J. van der, Veefkind, J.P. et al. (2011). An improved tropospheric retrieval algorithm for the Ozone Monitoring Instrument, Atm. Meas. Tech., 4, , doi: /amt Ruckstuhl, C., Philipona, R., Behrens, K., CollaudCoen, M., Durr, B. et al. (2008). Aerosol and cloud effects on solar brightening and the recent rapid warming, Geophys. Res. Lett., 35, L12708, doi: /2008gl * K. Folkert Boersma, Geert C.M. Vinken, Patricia Castellanos, Martijn de Ruyter de Wildt & Henk J. Eskes werken bij het KNMI.

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland

KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland KLIMAATVERANDERING Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland Planbureau voor de Leefomgeving Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Klimaatverandering Klimaatverandering

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Document opgesteld in opdracht van Ministerie van VWS September 2009 Anton Kunst 1, Mariël Droomers

Nadere informatie

Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus

Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus Wonen in de IJmond, ongezond? Onderzoek naar de uitstoot van Corus Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bilthoven, september 2009 RIVM-rapport 601797002 / RIVM-rapport 601797002 / inhoud / 03

Nadere informatie

Hoe gezond is onze lucht?

Hoe gezond is onze lucht? Hoe gezond is onze lucht? Samen voor gezonde lucht Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014 Inhoudsopgave Luchtkwaliteit in de media 2 Voorwoord 3 1 Luchtvervuiling is het grootste milieu

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 12: DISCIPLINE MENS GEZONDHEID Januari 2014 In opdracht van Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld:

Nadere informatie

Een boekje open over fijn stof

Een boekje open over fijn stof Een boekje open over fijn stof Alles en nog wat meer over fijn stof Ed Buijsman LUVO reeks 3 Een boekje open over fijn stof, 2de herziene uitgave LUVO reeks nummer 3 2007 Uitgeverij Tinsentiep, Houten

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI

BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRIPPENLIJST BEGRI Conclusie De huidige trend van opwarming is onweerlegbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten aan de oorsprong ligt van de meeste opwarming

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak A. Oosterbaan A.E.G. Tonneijck E.A. de Vries Alterra-rapport 1419, ISSN 1566-7197 Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030 Bevolkingstrends 214 Projecties van de gezonde levensverwachting tot 23 Coen van Duin Lenny Stoeldraijer juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen

Nadere informatie

Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013

Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013 Hoe gezond is onze lucht? Halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 - juli 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Luchtvervuiling 5 2.1 Luchtvervuiling en gezondheid 5 2.2 Opbouw luchtvervuiling

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 R.G. Fukkink a M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub b K.O.W. Helmerhorst a I. Bollen b J.M.A. Riksen-Walraven

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu Nico Hoogervorst Frank Dietz Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu working paper 3 Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu De serie Working Papers omvat studies die in het kader

Nadere informatie

Regionale verschillen in extreme neerslag

Regionale verschillen in extreme neerslag Scientific report ; WR 2009-01 Regionale verschillen in extreme neerslag T.A. Buishand, R. Jilderda en J.B. Wijngaard De Bilt, 2009 KNMI scientific report = wetenschappelijk rapport; WR 2009-01 De Bilt,

Nadere informatie