Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder Hinder voorstel: Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat"

Transcriptie

1 Minder Hinder voorstel Herinrichting van de N 21 met busbannen tussen Kampenhout sas en de Dreefstraat 1) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN VOOR HET DRAAGLIJK MAKEN VAN DE HINDER 1 Werkmethode 1.1 De aannemer dient zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak en heraanleg van wegenis als één aaneengesloten geheel vorderen. 1.2 Eens de werken aangevangen, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer wegen moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden, of de bereikbaarheid van zelfstandigen moeilijker is. 1.3 De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de hoogst noodzakelijke termijn. 1.4 Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een periode van 1 maand. 1.5 Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier gegarandeerd te worden. 1.6 Toegangswegen voor voertuigen moeten zo lang en zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende de werken. s Avonds, s ochtends en tijdens de weekends zijn de toegangen tot de woningen, bedrijven, winkels e.d. te verzekeren. De aannemer doet er alles aan om de bewegwijzering naar en de bereikbaarheid ernaartoe te maximaliseren. 1.7 Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt. 1.8 De werken dienen inzonderheid langs of in woonstraten een ordelijk verloop te hebben, o.a. stapeling van materialen, opstelling van machines, beperking van stofvorming of modder, goede planning en opeenvolging van de diverse aktiviteiten e.d. 2 Materieel De aannemer zal er aandacht aan besteden enkel materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar - Grootte van het materieel - Geluidshinder en trillingen - Uitscheiding van uitlaatgassen - Stofhinder, plasvorming of modderige toestanden - Wendbaarheid - Mogelijk risico voor de bevolking - Mogelijk risico voor schade aan eigendommen

2 - 2-3 Werknemers 3.1 Het personeel van de aannemer moet in het bezit zijn van een identificatie. Alle werknemers moeten een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel dragen. 3.2 Het aannemerspersoneel moet tegenover iedereen op en langs de werken en onder alle omstandigheden, handelen met beleefdheid en het grootste respect. De leidend ambtenaar kan verzoeken om de verwijdering van de werf van elke werknemer die zich niet houdt aan de opgelegde gedragscode. Het aannemerspersoneel moet rekening houden met elk redelijk verzoek van de bevolking. Verzoeken waarvan geoordeeld wordt dat zij niet tot de normale taken van de aannemer behoren, zullen onmiddellijk worden doorverwezen naar de leidend ambtenaar. 4 Klachten 4.1 Personen met klachten worden aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet binnen 24 uur worden doorgegeven aan de leidend ambtenaar. 5 Informatieverstrekking 5.1 De aannemer zal zich, conform het bestek, strikt houden aan de goedgekeurde planning. 5.2 De opdrachtgever zal op diverse wijzen de bevolking met i.h.b. de zelfstandigen inlichten omtrent de vooruitgang der werken. De aannemer zal hieraan zijn medewerking verlenen en zal ondermeer schriftelijke informatie voorzien voor de leidend ambtenaar aangaande de gedetailleerde timing van de verschillende bouwfases. 6 Onderaannemers 6.1 De aannemer zal alle onderaannemers opdracht geven om zich te houden aan deze instructies. 6.2 De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor het al dan niet naleven van de gestelde eisen door de onderaannemers. 2) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf Art. 4.2 Detail en werktekeningen en andere documenten opgemaakt door de aannemer Toevoegen Een minder hinderplan (vooral inzake bereikbaarheid zelfstandigen en andere aangelanden tijdens de werken) op basis van de voorschriften vermeld in dit bijzonder bestek 3) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf ART STRAFFEN EN ART BOETES WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING

3 - 3 - Toevoegen aan de eerste alinea van de Algemene Aannemingsvoorwaarden De straffen van rechtswege (m.n. de enige straf of de boete per kalenderdag) of de voorziene speciale straffen worden opgelegd onafgezien van de toepassing van de maatregelen bepaald in 5 tot en met 9 van dit artikel. Andere speciale straffen zijn voorzien voor - inbreuken op de bepalingen van art. 35 de speciale straf bedraagt 250,- EUR per halve dag afwezigheid van de vertegenwoordiger van de aannemer; - inbreuken op de bepalingen van art Betreffende het gebruik van een zichtveldverbeterend systeem de speciale straf bedraagt 250,- EUR per overtreding per voertuig. - inbreuken op de bepalingen van art. 30 1, 4 e alinea betreffende de gegevens in verband met te verwachten verkeershinder de speciale straf bedraagt 250,- EUR per dag vertraging. - inbreuken op de bepalingen van art. 30 1, 4 e alinea betreffende de toegelaten werkperiodes 250,- EUR per halve kalenderdag - of een gedeelte ervan - overschrijding per deeltermijn. De totale speciale straf is de som van de speciale straffen per deeltermijn. Het plaatsen en wegnemen van de bouwplaatssignalisatie maakt integraal deel uit van de werken en dient bijgevolg uitgevoerd te worden tijdens de toegelaten werkperiodes. - Het niet in orde en /of in overeenstemming zijn van de wegsignalisatie (met inbegrip van de markering) met de ter goedkeuring voorgelegde signalisatieplans 250,- euro/kalenderdag. - Het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de signalisatieplans 250,- euro/kalenderdag. - Niet aanwezig zijn op de werf van een dagboek der werken en/of SB250 25,- euro/kalenderdag, - Ontbreken van de planning der werken 50,- euro/kalenderdag, - Het niet dragen van de gepaste signaalkledij door elke persoon die zich in het kader van deze aanneming op de weg bevindt 250,- euro per persoon, per werkdag. - Het niet tijdig indienen van de studie mbt. de asfaltsamenstelling 150,- euro/kalenderdag, - Het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke verantwoordingsnota van de betonsamenstelling 500,- euro. - Inbreuken op de beschreven gedragscode bij infrastructuurwerken 270,- euro / vastgestelde inbreuk en per dag - Inbreuken op de bepalingen van art. 42 2, laatste alinea 250,- EUR per inbreuk Het geheel van de opgelegde straffen wordt beperkt tot 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. Deze straffen zijn onafhankelijk van de boeten wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht cfr. art ART BOETES WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING Er wordt een forfaitaire boete gegeven van 1000 EUR/ werkdag.

4 - 4-4) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf ART. 25. ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN INBEGREPEN Inbegrepen in prijzen - Indien gewenst door de bouwheer dient de aannemer vertegenwoordigd te zijn op infovergaderingen (voor de aangelanden) ten einde de werkwijze en de planning toe te lichten. Een eerste info avond zal een achttal weken voor de start der werken georganiseerd worden, de aannemer dient zijn planning en fasering toe te lichten. - De aannemer dient d.m.v. een infokrantje de aangelanden (en al diegenen die last kunnen hebben van de verkeershinder) in te lichten over de reden der werken, de werkwijze, de planning en de verkeershinder, hinder voor de eigen deur, toe te lichten. Indien er gewerkt moet worden voor de voordeur, garage en/of op privé domein dient de aannemer steeds twee weken op voorhand de nodige toelatingen te vragen aan de aangelanden (bv ook afspraken te maken ivm heraanleg oprit in aansluiting op nieuwe hoogte gemengd voetpad- fietspad) - De permanente reiniging van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats valt ten laste van de aannemer. Hij dient ervoor te zorgen dat de winkels steeds op een propere manier kunnen bereikt worden - Krachtens de koninklijke besluiten van en betreffende het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, is de aannemer een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. 5) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf ART BEVEL TOT UITVOERING EN LEIDING VAN DE WERKEN. De aannemer is ertoe gehouden de werken te voltooien binnen een termijn van 150 werkdagen te rekenen vanaf de dag aangeduid in het dienstbevel tot aanvang der werken. Tevens is de aannemer gebonden aan een maximale (gemiddelde) termijn van 5 werkdagen per zone van gemiddeld 250 m (afhankelijk van de toegankelijkheid van de zelfstandigen zal dit bv soms 50 m zijn soms 100m en soms 500 m enz.) voor de opbraak en heraanlegwerken tussen de nieuwe goten en de grens van het openbaar domein. ART GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN WERKEN. De aannemer is ertoe de nodige coôrdinatie te organiseren met

5 de werken van AEMA verwijderen en herplaatsen van openbare verlichtingspalen, plaatsen van driekleurige lichtenregeling incl alle bijhorende werken - de aannemer der werken voor het zwarte punt Dorpelstraat Zeypestraat (zone van ongeveer 300 m langs de N 21) 5) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf ART. 30. ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS ART Aan de 4e alinea worden volgende bepalingen toegevoegd in verband met verkeersmaatregelen ring der werken De aannemer dient het doorgaand verkeer op de N21 steeds te verzekeren in beide richtingen, desnoods door het aanleggen van stukjes tijdelijke werfwegenis 1 van Vogelzang tot voor Tobbackstraat 1a 1b 1c 1d busbaan richting Kampenhout Sas busbaan richting Brussel vervangen verharding rijstrook richting Kampenhout Sas vervangen verharding rijstrook richting Brussel 2 kruispunt Tobbackstraat tot voor Hutteweg In deze fase kunnen de Tobbackstraat en de Hutstraat gelijktijdig afgesloten worden. Het lokale verkeer wordt dan omgeleid via de Rubenslaan en de Dorpelstraat. Wel moeten er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden aan de Rubenslaan en Hutteweg. uitbraak bestaande middenberm 2a busbanen in beide richtingen 2b vervangen verharding rijstrook + middenberm richting Kampenhout

6 - 6-2c 2d Sas vervangen verharding rijstrook + middenberm richting Brussel 3 van Hutteweg tot grens werken TV3V 3a 3b 3c 3d zie fase 1 4 van grens werken TV3V tot voor Warandestraat In deze fase kunnen de Stationsstraat en Roodkloosterlaan afgesloten worden. 4a 4b 4c 4d zie fase 1 5 kruispunt Warandestraat tot voor Kerkstraat In deze fase kan de Wouterstraat afgesloten worden. Tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst aan de Kerkstraat en Tiendeschuurstraat. 5a 5b 5c opbraak bestaande middenberm busbanen in beide richtingen rijweg + middenberm in beide richtingen 6 kruispunt Kerkstraat tot voor Bulsomstraat In deze fase mag de Neygembaan afgesloten worden. De Molenveldweg is al afgesloten. 6a zie fase 1

7 - 7-6b 6c 6d 7 kruispunt Bulsomstraat tot de grens der werken De Bulsomstraat kan langs beide zijden gelijktijdig afgesloten worden. De Dreefstraat moet open blijven. opbraak bestaande middenberm 7a busbaan richting Brussel 7b vervangen verharding + middenberm richting Kampenhout Sas 7c 7d vervangen verharding rijstrook + middenberm richting Brussel In deze fase zal een tijdelijke verharding moeten aangebracht worden. Deelfasen per fase De zone tussen de goot en het openbaar domein zal opgebroken moeten worden en direct heraangelegd worden in zones van gemiddeld 250 m (afhankelijk van de toegankelijkheid van zelfstandigen bv grens te midden van in en uitrit) Belangrijke opmerkingen Het aanbrengen van definitieve signalisatie en markeringen dient zoveel mogelijk binnen de werfsignalisatie te gebeuren. De signalisatie conform MB 07/05/99, wordt betaald in de betreffende posten van de opmeting. Drie weken voor de start van de werken per fase worden twee werfinformatieborden (vooraankondiging) geplaatst langs de N21 met de melding N21 Haachtsesteenweg Beperkte verkeershinder door werken van xx/xx/xx tot xx/xx/xx en eronder Zelfstandigen bereikbaar. Deze borden, evenals de reguliere werfinformatieborden (cfr technische bepalingen hoofdstuk 11), dienen inbegrepen te zijn in de posten voor werfsignalisatie (tweede categorie). De aannemer dient de toegang tot de aangelanden tijdens de duur van de werken ten allentijde te vrijwaren. Indien dit tijdelijk onmogelijk is (voor personenwagens) dient deze de betrokken aangelanden schriftelijk twee weken op voorhand te verwittigen. De aanbestedende overheid kan eventueel ingaan op een voorstel van de aannemer tot aanpassing van deze fazen en/of tot omlegging van het verkeer indien blijkt dat dit voorstel gunstiger is voor het verkeer en de omwonenden. Enkel de aanbestedende overheid beslist hierover.

8 - 8 - Verkeershinder (op te splitsen per deelfasen) Uiterlijk een week na het afleveren van het aanvangsbevel, maar alleszins twee weken voor de start der werken, bezorgt de aannemer de nodige gegevens in verband met de te verwachten verkeershinder bij uitvoering van de werken. Deze gegevens zijn de volgende - een voorstel van begin- en einddatum der werken met verkeershinder (gekoppeld aan de aanvangsdatum) en dit per fase, kant van de weg, - fasering (indien afwijkend van deze zoals in dit bestek vooropgezet) met opgave van de voorlopige en geschatte begin- en einddatum - de naam en de coördinaten van een aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid (zie ook art. 35) beschikbaar vanaf 14 dagen vóór aanvang van de voorgestelde verkeershinder tot het einde ervan. - Een ontwerp infokrantje (duidelijke leesbare teksten, plannetjes en schema s) dat de aannemer aan de aangelanden dient uit te delen vlak na de eerste info - avond (planning en fasering der werken, te verwachten hinder in het algemeen (in ruimte en tijd) en voor de aangelanden in het bijzonder en dit per zone, deelfase, kant van de weg enz. Het Bestuur zal input geven aangaande het doel der werken. De opmaak van deze gegevens gebeurt na voorafgaand overleg met de aanbestedende overheid en de lokale politiezones. Al de documenten worden in drie exemplaren ingediend. Opmerkingen worden door de aanbestedende overheid binnen de drie dagen schriftelijk aan de aannemer overgemaakt. Uiterlijk 10 kalenderdagen vooraf worden de werkelijke begin- en einddatum van de werken met verkeershinder meegedeeld en dient alles op punt te staan aangaande fasering en timing. Tegelijkertijd dient de aannemer het eerste info krantje uit te delen aan alle aangelanden van de werken gelegen langs de N 21 ( m voor en na de werken en 100 m in elke zijstraat), raming ongeveer 1000 ex. Onvoorziene afwijkingen aan faseringen en/of einddatum worden onmiddellijk telefonisch meegedeeld, met bevestiging per fax of . Elke week dient er een aangepast planning (digitaal) overgemaakt te worden op de wekelijkse werfvergadering. Verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na beëindiging van de werken Binnen de 24 uren na beëindiging van een fase van de werken, zal de aannemer de signalisatie van de bouwplaats met inbegrip van de borden tot aanduiding van de bouwplaats (bord van de bouwheer) verwijderen van het openbaar domein. Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen deze worden verwijderd door toedoen van de aanbestedende overheid. De kostprijs hiervan wordt forfaitair vastgesteld op 500,- EUR per bord en 25,- EUR per baken, en zal worden afgehouden bij de afrekening van de werken.

9 - 9 - Toegelaten werkperiodes (normaal ongeveer vanaf 7 u tot 19 u) 5) Input in het bijzonder bestek der werken bij de paragraaf ART. 35 PERSONEEL VAN DE AANNEMING Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van de werken te tekenen. Deze vertegenwoordiger heeft minstens drie jaar ervaring in wegenwerken en heeft minstens een opleiding graduaat bouw gevolgd. De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking, overlegvergadering, infovergadering, vergadering met bereikbaarheidsadviseur en eventuele zelfstandigen. De vertegenwoordiger van de aannemer is minstens 5 halve dagen per week aanwezig op de bouwplaats.

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Deze AVVV 2006 van de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN Hoofstuk I: Instandhouding en onderhoud van niet-geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Artikel 1. In onderhavig reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie