REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING DE VOORZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING DE VOORZORG"

Transcriptie

1 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING DE VOORZORG Versie: 28 april 2009

2 Reglement voor de Raad van Commissarissen Woningstichting De Voorzorg Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 3 juli 2007, laatst gewijzigd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 maart Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raad van Commissarissen, en door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk, worden nageleefd Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Aanbevelingen (1998) van de Commissie Intern Toezicht woningcorporaties en overigens handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft de directeur-bestuurder verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar regarderen, te zullen naleven Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag Dit reglement wordt bij schriftelijke aanvraag door belanghebbenden verstrekt en is op de website van De Voorzorg beschikbaar. Pagina 1 van 12

3 Artikel 2. Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen Profiel 2.1. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de directeur-bestuurder, een schriftelijk profiel van de Raad op waarin, algemene en functiespecifieke aspecten zijn opgenomen. In voorkomende gevallen zal door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zonodig aan Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een specifiek aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. Een profielschets voor de Raad en voor de individuele zetels zoals vastgesteld in de vergadering van [Nog vast te stellen] is van toepassing De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 tot 5 leden waarbij een oneven aantal leden nagestreefd wordt Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Commissarissen te waarborgen, kan de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder verzoeken om in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het volgen van opleidingen Indien een commissaris voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad. Indien er naar het oordeel van de Raad sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken commissaris aan die voorziening mee. Commissarissen dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken commissaris legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad. Onafhankelijkheid 2.6. De Raad van Commissarissen in totaliteit opereert op alle aandachtsgebieden in meerderheid onafhankelijk. Procedure bij benoeming en herbenoeming 2.7. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Commissarissen, tracht de Raad deze zo snel mogelijk te vervullen. Pagina 2 van 12

4 2.8. Een commissie van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder voeren gesprekken met kandidaat leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld Alvorens te besluiten tot een voordracht van een voormalig bestuurder of voormalig medewerker van de eigen corporatie tot commissaris, raadpleegt de Raad de huidige directeur-bestuurder over mogelijke bezwaren ten aanzien van de voormalig bestuurder of de voormalige medewerker. Lid op voordracht Conform artikel 12, lid 5 van de statuten wordt voor twee van de leden van de Raad van Commissarissen de Stichting Overleg Huurders-Verhuurder Woningstichting De Voorzorg ( Centraal huurdersorgaan ) in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen Het centraal huurdersorgaan wordt, indien zich een vacature voor een door hen voor te dragen zetel voordoet, door de Raad van Commissarissen geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Zij krijgt het verzoek om binnen 6 weken iemand voor te dragen. Het lid dat wordt voorgedragen door het centraal huurdersorgaan, dient evenals de overige leden van de Raad van Commissarissen te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld voor de Raad van Commissarissen Indien de Raad van Commissarissen meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal de Voorzitter van de Raad van Commissarissen hierover overleg voeren met het centraal huurdersorgaan. Indien partijen hierover van mening blijven verschillen, zal de Raad van Commissarissen schriftelijk en gemotiveerd aan het centraal huurdersorgaan melden dat de Raad niet tot benoeming van het voorgedragen lid over zal gaan. De Raad van Commissarissen zal vervolgens het centraal huurdersorgaan vragen met een nieuwe voordracht te komen. Indien het orgaan hiertoe niet bereid is, of wederom een voordracht doet welke niet aan de profielschets voldoet, zal de Raad van Commissarissen zelfstandig een commissaris voorstellen welke wel aan de profielschets voldoet. Wanneer deze commissaris niet door het Centraal Huurdersorgaan als bindende voordracht geaccepteerd wordt, zal bij blijvend verschil van mening tussen de Raad van Commissarissen en het Centraal Huurdersorgaan de externe adviseur (zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 28 augustus 2007) verzocht worden een advies aan beide partijen uit te brengen. Gedurende de periode vanaf het verzoek van de Raad van Commissarissen aan het centraal huurdersorgaan om tot een bindende voordracht te komen tot aan de benoeming van een nieuwe commissaris zal het aftredende lid als commissaris aanblijven. Pagina 3 van 12

5 2.13. Ook een lid van de Raad van Commissarissen dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de instantie welke voor hem/haar een (bindende) voordracht heeft gedaan en functioneert onafhankelijk van de specifieke belangen van deze instantie of van bij de onderneming betrokken deelbelangen Iemand die deel uitmaakt van het Bestuur van de Stichting Overleg Huurders- Verhuurder Woningstichting De Voorzorg kan geen lid zijn van de Raad van Commissarissen. Artikel 3. Aftreden en herbenoeming Raad van Commissarissen 3.1. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens een door de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden 3.3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Commissarissen worden herbenoemd. Na aftreden kan een herbenoeming slechts 2 maal aansluitend plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Commissarissen 12 jaar bedraagt Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt de vice- voorzitter of de langstzittende commissaris deze taak over Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming. Zoals beschreven in Artikel Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een, door het centraal huurdersorgaan voorgedragen, lid dient opnieuw het oordeel van het centraal huurdersorgaan te worden gevraagd. Artikel 4. Ontslag Raad van Commissarissen 4.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten kan de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van De Voorzorg kan worden verlangd. Pagina 4 van 12

6 4.2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezig van het lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft dan zal de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 4 van de statuten, niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de statuten dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebracht geldige stemmen te zijn in een vergadering waar alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn. Verkeert één lid van de Raad van Commissarissen in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen in het besluit wordt genoemd Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk bevestigd In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen. Artikel 5. Taken Raad van Commissarissen Algemeen 5.1. De Raad van Commissarissen richt zich, conform de wet en het Besluit Beheer Sociale Huursector, bij de vervulling van zijn taak op het realiseren van de doelstellingen van de corporatie en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en opereert in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak De Raad van Commissarissen fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Commissarissen, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. Pagina 5 van 12

7 Toezicht 5.3. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting De Voorzorg. De Raad van Commissarissen staat daarnaast de directeurbestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat Bij zijn toezicht gaat de Raad van Commissarissen uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, en de sociale doelstelling van Woningstichting De Voorzorg De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Uitvoering van besluiten waarvoor goedkeuring is vereist Besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor op grond van artikel 7 lid 4 van de statuten goedkeuring door de Raad van Commissarissen is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Commissarissen deze goedkeuring heeft verstrekt. De Raad van Commissarissen stelt de directeur-bestuurder uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van zijn standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzaken kan de directeur-bestuurder een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de Raad van Commissarissen op te nemen Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal de directeur-bestuurder geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg totstandbrengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de Raad van Commissarissen overleg heeft gepleegd en de Raad van Commissarissen aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft. Besluiten die voor schorsing in aanmerking komen 5.8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directeur-bestuurder te schorsen Indien een lid van de Raad van Commissarissen schorsing van een bestuursbesluit wenselijk acht, dan dient hij dit binnen 5 werkdagen na overzending van de notulen van bestuursvergaderingen te melden bij de voorzitter en de directeur-bestuurder Indien de Raad van Commissarissen meedeelt dat hij niet instemt met het besluit en dat hij derhalve van zijn bevoegdheid tot schorsing gebruik wenst te maken indien de directeur-bestuurder overgaat tot uitvoering van het besluit, zal hij dit met redenen omkleed doen. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen zullen met elkaar overleg Pagina 6 van 12

8 voeren, alvorens de Raad van Commissarissen tot schorsing van de uitvoering van het besluit overgaat Indien de uitvoering van een besluit door de Raad van Commissarissen wordt geschorst zullen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen met elkaar in overleg treden omtrent de redenen voor de schorsing en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bezwaren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de uitvoering van het besluit weg te nemen. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken zal: (a) de directeur-bestuurder het genomen besluit alsnog uitvoeren, waarbij de Raad van Commissarissen zich dient te beraden over de gevolgen hiervan voor de Organisatie en/of de positie van de directeur-bestuurder en/of de Raad van Commissarissen; (b) de directeurbestuurder het genomen besluit intrekken en, eventueel, een nieuw besluit formuleren. Artikel 6. Werkgeverschap van de Raad van Commissarissen 6.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Het salaris, welke door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, wordt in termijnen door Woningstichting De Voorzorg voldaan Wanneer de Raad van Commissarissen in een vacature voor directeur-bestuurder moet voorzien, stelt de Raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Commissarissen vraagt daarbij advies aan de Ondernemingsraad. De OR heeft conform de WOR adviesrecht ten aanzien van de benoeming De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een schriftelijk arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving Wanneer de Raad van Commissarissen het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de directeur-bestuurder horen, een en ander met inachtneming van het in de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder gestelde. Voorts zal de Raad van Commissarissen advies vragen aan de Ondernemingsraad Indien een besluit tot schorsing of ontslag aan de orde is, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de directeur-bestuurder schriftelijk bevestigd De Raad van Commissarissen vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de directeurbestuurder daarop adequaat reageert. Pagina 7 van 12

9 Artikel 7. Voorzitter 7.1. De Raad benoemt de voorzitter in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een vice-voorzitter, welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur-bestuurder en houdt de Raad van Commissarissen van deze contacten op de hoogte De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken: a. coördinatie tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder; b. het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Artikel 8. Secretariaat en secretaris 8.1. De Raad van Commissarissen wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Commissarissen betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan de directeur-bestuurder een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een secretaris benoemen Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van De Voorzorg. Pagina 8 van 12

10 Artikel 9. Honorering en vergoeding van kosten 9.1. De honorering, welke door de Raad van Commissarissen is vastgesteld, wordt in termijnen door Woningstichting De Voorzorg voldaan Kosten die verband houden met de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen worden slechts vergoed na voorafgaand overleg met en toestemming van de directeurbestuurder van Woningstichting De Voorzorg Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 10. Vergaderingen en besluitvorming Raad van Commissarissen Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op Ieder jaar worden ten minste acht vergaderingen gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit nodig acht Wanneer drie of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of de directeurbestuurder het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt de directeur-bestuurder deel. De directeur-bestuurder kan zich laten bijstaan door een adviseur De agenda s van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen: de begroting; de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het; het strategisch beleid van de corporatie; de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Woningstichting De Voorzorg en de strategie en risico s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeurbestuurder. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren en het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren. Pagina 9 van 12

11 10.7. De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door de directiesecretaresse, of haar vervanger, en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of de directeur-bestuurder een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden doorlopend genummerd per vergadering Besluiten worden door de Raad van Commissarissen genomen conform de werkwijze die is omschreven in artikel 20 van de statuten Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergadering van de Raad van Commissarissen terdege voor te bereiden en bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, op de wijze zoals omschreven in artikel 16 van de statuten. Artikel 11. Informatie De Voorzitter van de Raad van Commissarissen bevordert dat de Raad tijdig informatie van de directeur-bestuurder ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Woningstichting De Voorzorg, welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen De Raad van Commissarissen is bevoegd met de directeur-bestuurder nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan de directeurbestuurder of Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen. Pagina 10 van 12

12 11.4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Commissarissen bevoegd zich op kosten van Woningstichting De Voorzorg op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Artikel 12. Informele contacten Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Woningstichting De Voorzorg betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken. Artikel 13. Externe verantwoording Ten behoeve van het jaarverslag van de woningstichting wordt door de Raad van Commissarissen een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Commissarissen worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: a. de goedkeuring van de Raad van Commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag b. het aantal vergaderingen van de Raad van Commissarissen c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen d. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Commissarissen, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden f informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de directeur-bestuurder h. beloning van de leden van de Raad van Commissarissen i. overige zaken welke volgens wet- en regelgeving of de Aedescode in het verslag van de Raad van Commissarissen opgenomen behoren te zijn. Pagina 11 van 12

13 Artikel 14. Commissies De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een commissie instellen De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt. Onderschrijving Bovenstaand reglement voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting De Voorzorg is in overeenstemming met de visie van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder. Hoensbroek, 28 april 2009, wg Dhr. J.M.G. Kerkhoffs, Directeur- bestuurder wg Dhr. H. van Rijswijk, Voorzitter Raad van Commissarissen wg Mevr. M.P. Collard-van Wijk Lid Raad van Commissarissen wg Dhr. C. de Raat Lid Raad van Commissarissen wg Dhr. W. Hospes, Lid Raad van Commissarissen Pagina 12 van 12

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD EX ARTIKEL 13 LID 6 VAN DE STATUTEN ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raden van Toezicht. Vredewold

Reglement Raden van Toezicht. Vredewold Reglement Raden van Toezicht Vredewold Stichting Ouderenvoorzieningen Leek Stichting Vredewold Stichting Huisvesting Vredewold Stichting Dienstencentrum Leek Februari 2013 REGLEMENT VOOR DE RADEN VAN TOEZICHT

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 januari 2007. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Reglement van de stichting De Woningstichting gevestigd te Wageningen

Reglement van de stichting De Woningstichting gevestigd te Wageningen REGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Reglement van de stichting De Woningstichting gevestigd te Wageningen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2011. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o.

Reglement Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. Reglement Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. op 8 mei 2017 en treedt in de plaats van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Vastgesteld: 10 december 2009 Herzien : 31 mei 2012 1 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen d.d 5 oktober 2009. Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel

Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel Bldz.: 1 van 11 Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht RAPPORT Versie: 2.0 Raad van Bestuur Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem T (088-7778106) F (088-7778102) www.dejeugdengezinsbeschermers.nl De Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers ( de stichting ) wordt

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Stichting De Woonschakel

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 oktober 2010. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is na goedkeuring van de raad van toezicht in de vergadering van 21 november 2011 vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSENVAN WONEN MIDDEN-DELFLAND. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 - Definities Stichting Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Huurdersorganisatie : Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

'Dit reglement geeft regels voor de werkwijze van de raad van commissarissen bij een

'Dit reglement geeft regels voor de werkwijze van de raad van commissarissen bij een 'Dit reglement geeft regels voor de werkwijze van de raad van commissarissen bij een woningcorporatie. Het moet worden onderscheiden van een huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement geeft in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN JUTPHAAS WONEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN JUTPHAAS WONEN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN JUTPHAAS WONEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. RvC-reglement Wonen Limburg Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 25 april 2010. Dit reglement kan

Nadere informatie

D.d. : 5 december 2007, gewijzigd , 28 juni 2011, 1 september 2011

D.d. : 5 december 2007, gewijzigd , 28 juni 2011, 1 september 2011 Blad 1/9 Betreft Van Aan : Reglement Raad van Commissarissen : Bestuurder : Raad van Commissarissen D.d. : 5 december 2007, gewijzigd 27-03-2009, 28 juni 2011, 1 september 2011 Kenmerk : 2007.413 Artikel

Nadere informatie

(waar in het navolgende de term bestuur wordt gebruikt kan gelezen worden directeur/bestuurder )

(waar in het navolgende de term bestuur wordt gebruikt kan gelezen worden directeur/bestuurder ) REGLEMENT VOOR DE RvC VAN STICHTING WOONTIJ 2 oktober 2012 (waar in het navolgende de term bestuur wordt gebruikt kan gelezen worden directeur/bestuurder ) Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg Preambule Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is op onderdelen aangepast naar aanleiding van de per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode

Nadere informatie

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement. Artikel 2 - Samenstelling raad van commissarissen. Artikel 3 - Benoeming raad van commissarissen

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement. Artikel 2 - Samenstelling raad van commissarissen. Artikel 3 - Benoeming raad van commissarissen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 19 augustus 2008. Dit reglement kan bij besluit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies Reglement voor de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland 10/6/2016 Inhoudsopgave 1 Reikwijdte en vaststelling 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies 3 Samenstelling en profiel, benoeming,

Nadere informatie

7. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

7. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN van de Wooncorporatie Ons Huis Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht

Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht Vastgesteld door de Raad van commissarissen op 10 mei 2012 Versie 2.0 Datum 15 mei 2012 Auteur H.M. Koolma raad van commissarissen Patrimonium

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN HET BESTUUR VAN WOONSTICHTING SSW TE DE BILT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN HET BESTUUR VAN WOONSTICHTING SSW TE DE BILT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN HET BESTUUR VAN WOONSTICHTING SSW TE DE BILT Artikel 1 - Definities Stichting Raad van Commissarissen Bestuur Huurdersorganisatie : Woonstichting SSW, gevestigd

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 28 november 2007. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement RvC 23 september 2011

Reglement RvC 23 september 2011 23 september 2011 RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOON COMPAS

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOON COMPAS REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOON COMPAS Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Stichting Woon Compas (hierna: Woon Compas ) heeft een Raad van Commissarissen. Waar in dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Definitief Inhoudsopgave. Pagina

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Definitief Inhoudsopgave. Pagina Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Artikel 2 Benoeming Raad van Commissarissen 2 Artikel 3 Taken Raad van Commissarissen 3 Artikel 4 Voorzitter 5 Artikel 5 Secretariaat

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo Begrippen In dit reglement wordt onder Raad verstaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld op 05 januari 2015 Reglement Raad van Commissarissen - Patrimonium woonservice pagina 2 INHOUD Overwegingen 4 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 4 2 Taak

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Reglement voor de raad van toezicht Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd. 2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1 De statuten van stichting Ymere geven aan dat de raad van commissarissen een reglement opstelt over zijn eigen werkwijze. De Governancecode Woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting MeerWonen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting MeerWonen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Stichting MeerWonen Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KINDEROPVANG HEYENDAEL 15 september 2015

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KINDEROPVANG HEYENDAEL 15 september 2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KINDEROPVANG HEYENDAEL 15 september 2015 Artikel 1 REIKWIJDTE REGLEMENT 1.1 Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat REGLEMENT WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONSTICHTING DE KEY 1 Considerans De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat De Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Versie 1.1 Goedgekeurd in RvC-vergadering op: 25 oktober 2017 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) jaarlijks haar Reglement wenst te actualiseren; in 2015 de Governance Woningcorporaties

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan het College van Bestuur. c. In

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen 1 Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van de Stichting onder een dak, hierna de stichting,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. FidesWonen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. FidesWonen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 27 maart 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. d.d. september 2000 Artikel 1: Vaststelling en Reikwijdte 1.1 Dit reglement ( het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting.

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1. Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting, regels met betrekking tot aangelegenheden van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen

Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem,

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, In aanmerking nemende de aanbevelingen zoals

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 Reglement Raad van Commissarissen Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 A. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht dd 16 november 2016 Reglement RvT 2017 vastgesteld dd 16-11-2016 (ID 24878) - 1 van 12 - Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING HAAG WONEN (INCLUSIEF DEELCOMMISSIES) Vastgesteld op 25 april 2012

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING HAAG WONEN (INCLUSIEF DEELCOMMISSIES) Vastgesteld op 25 april 2012 - 1 - REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING HAAG WONEN (INCLUSIEF DEELCOMMISSIES) Vastgesteld op 25 april 2012 Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Woningstichting Haag Wonen ( Haag

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten van Stichting AOC Oost-Nederland (hierna: de stichting

Nadere informatie

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: 2014-04-14 Inhoudsopgave 1 Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Artikel 1 - Begripsbepalingen...

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden februari 2008 1 PREAMBULE Overwegende dat: het bestuur na een uitgebreide analyse heeft besloten om het huidige

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM Artikel 1. Structuur 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Het Inter-lokaal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN (Vastgesteld door RvC op 3 maart 2016) 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink Artikel 1 Doel van het reglement 1.1 Doel van dit reglement is om in aanvulling op de statuten vast te leggen wat de werkwijze, de werkverdeling en de

Nadere informatie

Toezichtreglement Saxion

Toezichtreglement Saxion Toezichtreglement Saxion Vastgesteld op 11 maart 2015, vervangt de versie van 26 juli 2006 (2006002676) Kenmerk: 2015000530 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 1.1 Dit reglement voor de Raad van Toezicht van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Pagina 1 van 12 Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) behoefte heeft aan nadere invulling van zijn werkwijze; in 2011

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Considerans Gezien artikel 15 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit de raad van toezicht

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS 2 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement is opgesteld door en heeft betrekking

Nadere informatie