Draaiboek. Deelproces 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek. Deelproces 1"

Transcriptie

1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld Draaibek 1 1/18

2 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie Het bepalen van de aard, mvang en verwachte ntwikkeling van de brand/emissie gevaarlijke stffen. 1.2 Inschatten van het effectgebied: Benedenwinds rkgebied/gasgebied; Schadecirkel bij explsie; Effectgebied bij verspreiding via ppervlaktewater en/f ril. 1.3 Het bepalen van de invled: Terrein; Weer; Infrastructuur. 2. Opstellen van plan vr de brnbestrijding Vaststellen brnbestrijdingsstrategie. 2.2 Het vaststellen van de te te passen bestrijdingsmaatregelen. 2.3 Het bepalen van de te handhaven veiligheidsregels (gebied dat niet betreden mag wrden f alleen betreden mag wrden met bepaalde persnlijke beschermingsmiddelen). 2.4 Het bepalen van de bendigde persnele en materiële middelen: (Sleutel)functinarissen (adviseur gevaarlijke stffen); Eenheden (peltns, meetplegen, gaspakteams, duikteams); Materiële hulpmiddelen (pmpen, slangen, waterkannnen, blusstffen, ademlucht, beschermende kleding, reservirs vr vleistfpvang, absrptiemiddelen, dichtingsmiddelen, duikuitrusting). 2.5 Het bepalen van de beschikbaarheid van bendigde inzet. 2.6 Het frmuleren van een inzetplan; Wie, waar, wanneer en waarmee. 2.7 Het afstemmen van het plan met peratineel team; 3. Het bekendmaken van het inzetplan Het infrmeren van het naast hgere echeln, cmmandanten van uitverende eenheden, andere diensten en de bij de vrlichting betrkken functinarissen Mndeling; Fax; Beschikbaar krijgen van persneel en middelen Het alarmeren van de eenheden; Wijze van alarmering; Opkmstlcatie; Aanrijrute; Bestemming. Vastgesteld Draaibek 1 2/18

3 Plitie 4.2 Het beschikbaar krijgen van de bendigde materiële middelen. Opslaglcatie(s); Transprt; Afleverlcatie(s). 4.3 Het zndig aanvragen van bijstand: Buurtdistricten en regi s; Militaire eenheden. 4.4 Het pvangen van eenheden: Ldspst, uitgangsstelling; Melding aankmst; Begidsing. 5. Het inzetten van persneel en middelen Het instrueren van eenheden Het bepalen van de verbindingen en de cördinatie Het aangeven van bijznderheden: Pririteiten; Aanrijrutes; Afzettingen/drlaatpunten; Af te sluiten NUTS-vrzieningen/stil leggen bedrijven. 6. Vrtgangsbewaking Handhaving veiligheidsregels. 6.2 Bijstellen inzetplan. 6.3 Het infrmeren van de met vrlichting belaste functinarissen ver de vrtgang van de brandbestrijding/bestrijding emissie gevaarlijke stffen. Bijlagen..10 Vastgesteld Draaibek 1 3/18

4 Plitie 1. Analyse van de situatie 1.1. Het bepalen van de aard, mvang en verwachte ntwikkeling van de brand/emissie gevaarlijke stffen. Het bepalen van het vuurfrnt (in meters); Het bepalen van het brandende ppervlak (in vierkante meters); Het bepalen van de betrkken stffen Het inschatten van het effectgebied: In het benedenwindse gasgebied zijn de vlgende zaken van belang: Windrichting; Windsnelheid; Neerslag; Tussenliggende bebuwing. Vr het bepalen van de schadecirkel zijn de vlgende zaken van belang: Grtte van de te verwachten explsie; Srt bebuwing in de mgeving (zrginstellingen); De te verwachten explsie(srt). Bij het inschatten van het effectgebied bij verspreiding via het ppervlakte water zijn de vlgende zaken van belang: Strmrichting van het water; Weersgesteldheid; Welke gevaarlijke stf is vrijgekmen; Het inschakelen van RWS met betrekking p het indammen d.m.v. pen water bm en/f het sluiten van waterkeringen. Licht de andere diensten in ver de aard, mvang, verwachte ntwikkeling en effectgebied van het incident Het bepalen van de invled: Bij het bepalen van de invled met met de vlgende zaken rekening gehuden wrden: Mgelijk effectgebied; Mgelijke uitbreiding; Het aantal betrkken persnen; Bereikbaarheid van de infrastructuur; Beschikbaar hebben van de bendigde middelen. Terrein Indien een terrein slecht f niet tegankelijk is kan dit effect hebben p de ntwikkeling van de brn. Berdeel f de tijd die ndig is m het terrein tegankelijk te maken van invled is p de uitbreiding van de brand f gevaarlijke stffen De aard van het terrein kan k bepalen welk type vertuigen men kan gebruiken; in bsgebied bijvrbeeld 4x4 aangedreven vertuigen. Weer Weersmstandigheden kunnen van invled zijn p het bepalen van een incidentbestrijding te denken valt aan begaanbaarheid van het terrein, 4x4 vertuigen, bten, e.d. Vastgesteld Draaibek 1 4/18

5 Plitie Infrastructuur Bereikbaarheid; Waterwegen; Bruggen; Afzettingen. Het bepalen f men gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur kan van grt belang zijn p de ntwikkeling van de brn. 2. Opstellen van plan vr de brnbestrijding: 2.1. Vaststellen brnbestrijdingstrategie: Vr het bepalen van de bluscapaciteit kunt u de vlgende vuistregel gebruiken: 50 meter vuurfrnt bestrijden per TS, dit is 100 meter per peltn. (zie leidraad brandweercmpagnie, bijlage F5) Bij het bepalen van de te te passen bestrijdingsmaatregelen zullen de gebruikelijke werkwijzen dr de brandweer wrden tegepast. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang: Is de brnbestrijding mgelijk met de beschikbare persnen? Is de brnbestrijding mgelijk met de beschikbare middelen? Indien de middelen niet beschikbaar zijn; waar kunnen deze dan wrden verkregen en binnen welk tijdsbestek is dit mgelijk? 2.2. Het vaststellen van de te te passen brnbestrijdingsmaatregelen: Overwgen met wrden f de standaardmiddelen tereikend zijn vr het uitveren van de brandbestrijding Het bepalen van de te handhaven veiligheidsregels: Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr burgers. (veiligheidszne) Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr eenieder znder beschermingsmiddelen. (brngebied/effectgebied) Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr zwel burgers als hulpverleners Het bepalen van de bendigde persnele en materiële middelen: Beschikbare lkale functinarissen zijn: Lkale cmmandant (Cdt) Districtsfficier van Dienst-Brandweer (DOvD-B) Officier van Dienst-Brandweer (OvD-B) Lkale eenheden Beschikbare reginale functinarissen zijn: Cmmandant van Dienst-Brandweer (CvD-B)*; Hfdfficier van Dienst-Brandweer (HOvD-B)*; Adviseur Gevaarlijke Stffen-Brandweer (AGS-B); Leider Meetplanrganisatie (LMPO); Lgistiek. * De CvD-B kan ptreden als Operatineel Leider en de HOvD-B kan ptreden als Cmpagniescmmandant. Vastgesteld Draaibek 1 5/18

6 Plitie Beschikbare reginale eenheden zijn: Brandbestrijdings - en hulpverleningspeltn; Brandbestrijdings - en hulpverleningscmpagnie; Natuurbrandbestrijdingspeltn; Meetplegen; Gaspakteams; Verbindingseenheden. Materiële hulpmiddelen: Tankautspuit; Schuimblusvertuig; Redvertuig (AL/HW); (Blus)bten; Zwaar redgereedschap; Dmpelpmpen; Waterkannnen; Absrptiemiddelen; Ontsmettingscntainer; Ademluchtcntainer; Afdichtingsmiddelen Het bepalen van de beschikbaarheid van bendigde persnele en materiële middelen in: De beschikbaarheid van de eenheden is geregeld in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht Het frmuleren van een inzetplan: Het bepalen van het inzetplan zal in stappen wrden uitgeverd. Bevelverder-B bepaalt de inzet in het aan hem tegewezen vak; De Officier van dienst van de Brandweer (OvD-B) bepaalt de inzet van de eenheden in de dr hem gecördineerde vakken; De HOvD-B* cördineert de cmplete inzet en draagt zrg vr de ndzakelijke middelen; De CvD-B* draagt zrg vr de bestuurlijke afstemming. Ok zal de CvD-B* zrg dragen vr de uitvering van de verzeken vanuit het veld betreffende middelen en persneel. Vr het frmuleren van een inzetplan is het ndzakelijk m alle infrmatie te verzamelen. Dit wrdt bereikt dr het maken van situatierapprtages (sitraps) dr de bevelverder-b aan OvD-B. Verder zal er afstemming plaatsvinden binnen het CördinatieTeam Plaats Incident (CTPI) vr het bepalen van een inzetplan Het afstemmen van het plan met peratineel team: De HOvD-B* heeft p gezette tijden cntact met de CvD-B*. Deze stemmen dan samen alle zaken af. Zij maken gebruik diverse middelen zals telefn, (GSM, vaste telefnlijnen, satelliettelefn), Multi-Team, en faxberichten. Vastgesteld Draaibek 1 6/18

7 Plitie 3. Het bekend maken van het inzetplan: 3.1. Het infrmeren van het naast hgere echeln: Het ged infrmeren van de OvD-B/peltnscmmandant, HOvD-B*, CvD-B* is van grt belang m een ged verlp van de infrmatiestrm te garanderen. Zij infrmeren en verleggen met de andere diensten. Ok met wrden vastgesteld he zij te bereiken zijn. Dit kan p de vlgende wijzen wrden bewerkstelligd; mndeling, fax, GSM, en Multi-Team. Binnen C2000 zullen er aparte gespreksgrepen zijn waarbinnen gewerkt wrdt. Het is echter altijd raadzaam m hiervr de medewerkers vrlichting van de diverse disciplines te kppelen zdat er altijd eenduidige vrlichting wrdt gegeven. 4. Beschikbaar krijgen van persneel en middelen: 4.1. Het alarmeren van de eenheden: Vr het alarmeren van de brandweereenheden wrdt gebruik gemaakt van de standaardgegevens welke in het GMS zijn ingeverd; Dr de CvD-B* zal een pkmstlcatie wrden gekzen; Dr de CvD-B* zal een aanrijrute wrden bepaald vr de eenheden, dit naar aanleiding van het ve rkeerscirculatieplan. Hierbij zal de uiteindelijke bestemming een belangrijk gegeven zijn. Plitie en de kunnen persneel en middelen via de eigen meldkamer regelen. De gemeente zal persneel en middelen via de eigen prcedures in meten zetten Het beschikbaar krijgen van de bendigde materiële middelen: De reginale brandweer beschikt ver een piketfunctinaris welke is belast met lgistiek. Deze heeft een verzicht ver de verkrijgbare materialen. Alle beschikbare middelen zijn ndergebracht bij de diverse krpsen in de regi en in de pslagruimtes van de Brandweer Regi Utrechts Land (BRUL). Deze gederen zijn p afrep beschikbaar. Waar welke gederen zijn pgeslagen is p ieder mment bekend bij de Reginale Alarm Centrale (RAC) en bij de piketfunctinaris lgistiek. Vr het transprt zijn diverse vertuigen beschikbaar. Denk hierbij aan haakarmvertuigen en vertuigen met huif en laadklep. Deze vertuigen zijn k ndergebracht in het GMS en wrden k via dit systeem gealarmeerd. De uiteindelijke afleverlcatie zal tijdens het incident wrden bepaald. Aandachtspunt hierbij is dat dit wel ged bereikbaar met zijn vr de vertuigen Het z ndig aanvragen van bijstand: Eigen regi Bijstand binnen de eigen regi kan aangevraagd wrden via de RAC. Alarmeringsprcedures en piketregelingen zijn in GMS verwerkt. Buurdistricten en -regi s: Buurregi s kunnen dr de meldkamer rechtstreeks wrden benaderd. De meldkamer beschikt hiervr ver alle nummers van de diverse regi s. Het is k mgelijk m bemiddeling vanuit het Natinaal Cördinatiecentrum (NCC) aan te vragen. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar nder nummer Militaire eenheden: Bijstand van defensie kan aangevraagd wrden bij het Reginaal Militair Cmmand (Midden). Dit verlpt via het RCBT. tijdens kantruren: buiten kantruren: Vastgesteld Draaibek 1 7/18

8 Plitie 4.4. Het pvangen van eenheden: Ldspst en uitgangsstelling: Ldspsten en uitgangsstellingen (UGS) meten in samenwerking met de andere disciplines bepaald wrden. Ldspsten meten zndig in een verkeerscirculatieplan pgenmen wrden (plitie). Per definitie is niet iedere discipline verplicht m van deze ldspsten/uitgangsstellingen gebruik te maken. Uitgangsstellingen meten vlden aan de vrwaarden aangegeven in de leidraad brandweercmpagnie. De UGS heeft meerdere functies zals: verzamelplaats, distributieplaats, ziekenautstatin en verzrgingsplaats Melding binnenkmst Eenheden meten, indien zij zich niet in peltnsverband verplaatsen, melden p de UGS bij de Cmmandant UGS (CUGS) waar zij verdere verplaatsingsinstructies krijgen. Indien men zich in peltnsverband verplaatst met de peltnscmmandant zich melden p de UGS bij de CUGS waar hij verdere verplaatsingsinstructies krijgt. Begidsing Begidsing wrdt dr de plitie verzrgd. Het verzek wrdt gericht aan de RAC. Die neemt cntact p met de Plitie MeldKamer (PMK) die de plitieeenheden aanstuurt vr de begidsing. De begidsing vr Ambulance eenheden wrdt (aan)gevraagd bij de Meldkamer Ambulancezrg (MKA) die p zijn beurt cntact pneemt met de PMK. 5. Het inzetten van persneel en middelen Persneel Persneel p de plaats incident wrdt ingezet via de eigen bevelverder die p zijn f haar beurt instructies krijgt van de OvD-B. De OvD-B f peltnscmmandant krijgt zijn f haar instructies van de Cmpagniescmmandant. Persneel dat betrkken is ter ndersteuning in het Reginaal Operatineel Centrum (ROC), sectie brandweer valt nder bevel van de Operatineel Leider (OL). Middelen Middelen die ndig zijn m het incident te bestrijden en niet ter plaatse aanwezig zijn maar wel beschikbaar in eigen brandweerregi, kunnen dr de OvD-B/peltnscmmandant, AGS-B en HOvD-B* via de RAC aangevraagd wrden. Middelen die niet beschikbaar zijn in de brandweerregi kunnen dr de OvD-B/peltnscmmandant, AGS-B, HOvD-B* en de CvD-B* via de RAC gevraagd wrden. Indien het ROC ingericht is verdient het aanbeveling deze aanvragen via de CvD-B* vervlgens naar de afdeling Lgistiek in het ROC te laten gaan Het Instrueren van eenheden De eerst aanrijdende eenheden zullen zver dit mgelijk is instructie krijgen van de RAC, bevelverder en OvD-B/peltnscmmandant. Op lkatie zal de OVD-B/peltnscmmandant gegevens verzamelen en adviezen geven ten beheve van: Opschaling e.d. acute maatregelen burgemeester/bevegd gezag Vastgesteld Draaibek 1 8/18

9 Plitie 5.2. Het bepalen van de verbindingen en de cördinatie Bij een mndisciplinaire inzet zullen de ve rbindingen lpen vlgens de dagelijkse methde, dus via de RAC/VC-2. Bij een inzet p peltns- f cmpagnieniveau zal dit vlgens het reginale verbindingsschema geschieden, zie bijlage 2. Bij een multidisciplinaire inzet zal iedere hulpverlenende rganisatie zijn eigen verbindingsschema tepassen, er met echter wel een telefnnet tussen de verschillende verbindingswagens gemaakt wrden. Dit is een taak van de brandweer Het aangeven van bijznderheden Pririteiten het redden van mens en dier; het beperken van nevenschade; het beperken van ecnmische schade. Aanrijrute s Aanrijrutes wrden in een multidisciplinair verleg vastgesteld. De plitie draagt zrg vr een ptimale bereikbaarheid. Afzettingen/drlaatpunten De plitie zal zrgdragen vr de afzetting. De plitie hudt tezicht bij de drlaatpunt en. Af te sluiten Nutsvrzieningen/stil te leggen bedrijven De Burgemeester is bevegd m bedrijven te sluiten dr middel van een ndverrdening p basis van Artikel 175 en 176 van de gemeentewet, Artikel 10 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen en Artikel 12 van de plitiewet. 6. Vrtgangsbewaking: 6.1. Handhaving veiligheidsregels: Op de inzetplaats zijn de bevelverder-b en OvD-B/peltnscmmandant verantwrdelijk vr de veiligheid van eigen medewerkers en mstanders. Hierte treffen zij de ndige veiligheidsmaatregelen Bijstellen inzet: Aan de hand van de stiuatierapprtages (sitraps) stelt de OvD-B/peltnscmmandant f de HOvD-B* het inzetplan bij Het infrmeren van de met vrlichting belaste functinarissen: Om ervr te zrgen dat de infrmatiestrm naar de diverse vrlichters ged verlpt is het raadzaam een cördinerend vrlichter aan te stellen. Deze draagt er zrg vr dat alle infrmatie vanuit zwel het getrffen gebied als het reginale cördinatiecentrum bij alle vrlichters p dezelfde wijze bekend wrdt gemaakt. Vastgesteld Draaibek 1 9/18

10 Plitie Draaibek : 1 Titel: Draaibekcördinatr: Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen (Naam v/d cördinatr) Delstelling: Delgrep; Vrkmen en beperken van slachtffers en schade Alle persnen en bjecten in het bedreigde gebied Verantwrdelijkheid: Reginaal Cmmandant Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Relaties met andere deelprcessen Verbindingsschema Brandweer Lgbek Organisatiespecifieke gegevens Persnele invulling evt. functiemschrijving Lijst van Afkrtingen Verzendlijst Literatuurlijst Vastgesteld Draaibek 1 10/18

11 Plitie Draaibek 1: Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen heeft relatie met de vlgende draai(beken) (gegevens in het crisisbeheersingsplan (naam) versie 23 februari 2004) Relatie met draaibek Draaibek 6: Waarschuwen van de bevlking Draaibek 8: Geneeskundige hulpverlening-smatisch Draaibek 11: Ontruimen en evacueren Vastgesteld Draaibek 1 11/18

12 Plitie Bijlage 2: Verbindingsschema Brandweer MIDDELBRAND SITUATIE GMU Brandweer ROT VC Mbilfnkanaal Mbilfn Net 3A GSM/telefn/telefax Tel./fax Tel. Tel. VC POLITIE VC + CH Brandweer CTPI/CRT MOB: 10 Inmelden van vertuigen bij de VC-2 via kanaal 10 HOvD-B/C.C. = 900 Cmpagniesnet: BB kanaal wrdt dr VC-2 ter plaatse geregeld OvD-B/PC 1 = 100 Lkale eenheden PC 2 = 200 Peltn 2 PC 3 = 300 Plv. C.C = 901 AGS-B Ondersteuningspeltn = 909 Peltn 3 PORTO WIT PORTO ROOD PORTO GEEL BB- kanaal. (wrdt ter plaatse dr VC bepaald) Bev. TS1 = 110 Lkale eenheid Bev. TS2 = 120 Bev. TS3 = 130 Bev. TS4 = 140 HV II = 170 Eenheid pel. 1 Bev. TS = 210 Bev. TS = 220 Bev. TS = 230 Bev. TS 240 HV-II 260 HV II = 270 HA 280 THU (basis) f DPH Eenheid pel. 2 Bev. TS = 310 Bev. TS = 320 Bev. TS = 330 Bev. TS 240 HV II = 370 HA 380 THU (basis) f DPH Ost. peltn Lgistiek CUGS = 905 TS+ DPA = 910 VW = 960 HA = 980 THU (spec) f SLH Specialisatie: duiken = (Kleuren)prtfns wrden nder nrmale mstandigheden vlgens bvenstaand schema uitgegeven. Indien er gewerkt wrdt in peltns/cmpagnies - verband wrden deze frequenties dr de VC uitgegeven. Haakarmvertuig tegevegd aan Ost. Peltn = 982/983 Vastgesteld Draaibek 1 12/18 Specialisatie: gaspakken = HA = 981 OSH N.B. De kleurenfrequentie blauw wrdt gebruikt vr het Grt Watertransprt.

13 Plitie Bijlage 3: Lgbek In het prgramma Multi-team zit een lgbek functie. (Telefrum in het hfdmenu) Via het TeleFrum Jurnaal kan een drlpend jurnaal pgevraagd wrden van de lgbek gegevens. Vastgesteld Draaibek 1 13/18

14 Plitie Bijlage 4: Organisatiespecifieke gegevens Zie vr de rganisatiespecifieke gegevens de brandweer almanak die jaarlijks uitgegeven wrdt dr Sdu uitgevers B.V. te Den Haag. Vastgesteld Draaibek 1 14/18

15 Plitie Bijlage 5: Persnele invulling evt. functiemschrijving Vr de verschillende functies verwijzen wij naar de regeling piketdiensten van de Brandweer Regi Utrechts Land (BRUL). Meer infrmatie hierver is te verkrijgen bij de afdeling Preparatie, Repressie en Nazrg van de BRUL. Op de Reginale Alarmcentrale in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht is het piketrster bekend. Vastgesteld Draaibek 1 15/18

16 Plitie Bijlage 6: Lijst van Afkrtingen Afkrting AGS-B AL AOV BRUL BZK C2000/P2000 CC Cdt. CdK CRT COV CTPI CUGS CvD-B ECN EHBO GAGS GBT GMS GMU GRIP HOvD-B HW KLPD KNMI LSO MKA MMT MOD MPO NCC NMR NVIC OL OvD-B Plv. PMK RAC Radi M Utrecht RCBT RGF RIT RIVM ROC ROT RWS Sitrap TS UGS VC VHD VROM VWS WAS Omschrijving Adviseur Gevaarlijke Stffen Brandweer Autladder Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid Brandweer Regi Utrechts Land Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties Nieuw multidisciplinair cmmunicatienetwerk Cmpagniescmmandant Cmmandant Cmmissaris van de Kningin Cmmand Rampterrein Centrum vr Openbare rde en Veiligheid (Briljantlaan) Cördinatieteam Plaats Incident Cmmandant Uitgangsstelling Cmmandant van Dienst Brandweer Energiecentrale Nederland (Petten) Eerste Hulp Bij Ongelukken Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stffen lijk Beleidsteam Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Geïntegreerd Meldkamer Systeem Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht Gecördineerde Reginale Incidentenbestrijdingsprcedure Hfdfficier van Dienst Brandweer Hgwerker Krps Landelijke Plitie Diensten Kninklijk Nederlands Meterlgisch Instituut Labratrium vr Stralingsnderzek Meldkamer Ambulanceverver Mbiel Medisch Team MilieuOngevallenDienst RIVM Meetplan Organisatie Natinaal Crdinatie Centrum Natinaal Meetnet Radiactiviteit Natinaal Vergiftigingen Infrmatie Centrum (nderdeel van RIVM) Operatineel Leider Officier van Dienst Brandweer Plaatsvervangend Plitie Meldkamer Reginale Alarmcentrale Brandweer Radi Midden Utrecht Reginaal Cördinerend Beleidsteam Reginaal Geneeskundig Functinaris Rampen Identificatie Team Rijksinstituut vr Vlksgezndheid en Milieuhygiëne Reginaal Operatineel Centrum Reginaal Operatineel Team Rijkswaterstaat Situatie Rapprtage Tankautspuit Uitgangsstelling Verbindingscmmandwagen Verzekeraars Hulpdienst Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt Waarschuwings - en Alarmeringssysteem Vastgesteld Draaibek 1 16/18

17 Plitie Bijlage 7: Verzendlijst Prvincie Utrecht t.a.v. de Cmmissaris der Kningin Burgemeesters en Ambtenaren penbare rde en veiligheid van de 33 gemeenten aangeslten bij de BRUL Alle cmmandanten van de gemeentelijke brandweren aangeslten bij de BRUL Reginale Alarmcentrale Piketfunctinarissen BRUL Reginaal Operatineel Centrum Plitie Regi Utrecht Bureau RGF- regi Utrecht Vastgesteld Draaibek 1 17/18

18 Plitie Bijlage 8: Literatuurlijst Leidraad brandweercmpagnie, pgesteld in pdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken,1996 Mdel crisisbeheersingsplan vr de veiligheidsregi Utrechts Land, 16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Handbek vrbereiding rampenbestrijding, pgesteld in pdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, juni 2003 Gasmeetplan Eemland Gasmeetplan Utrecht Reginaal verbindingsschema (zie bijlage 2) Taakmschrijvingen piketfunctinarissen Brandweer Regi Utrechts Land, 23 juni 2004 Calamiteitenregeling Amsterdam-Rijnkanaal, 1996 Multi-Team, multidisciplinair systeem vr cmmunicatie, cördinatie en lgistiek nder rampenmstandigheden, rapprtage, crisisbeheersing en crisismanagement, het efficiënt uitwisselen en ntsluiten van infrmatie. Regeling Piketdiensten en vergeding BRUL, Vastgesteld in het MT Brandweer Regi Utrechts Land d.d. 24 nvember 2003 GRIP prcedure regi Utrecht, vastegesteld in het AB Brandweer Regi Utrechts Land d.d. 28 juni 2000 Cnvenant RCBT,16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Cnvenant vr de calamiteitenzender, 16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Bekje Milieu Ongevallen Dienst, RIVM, uitgave 1 juli 2002 Urban Search & Rescue Team dit is de Nederlandse bijstandseenheid vr het zeken en redden van ingeslten f bedlven slachtffers bij rampen in binnen- en buitenland. KNMI extranet verheid (verheid.knmi.nl/veiligheid.html) Materieelverzicht BRUL 2004, afdeling PRN Brandweer Regi Utrechts Land Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) Vastgesteld Draaibek 1 18/18

Vastgesteld 09-04-2009 Draaiboek 4 1/18 BRUL / PPP

Vastgesteld 09-04-2009 Draaiboek 4 1/18 BRUL / PPP Vastgesteld 09-04-2009 Draaiboek 4 1/18 BRUL / PPP Inhoud 1. Analyse van de situatie.4 1.1. Het bepalen van de aard, omvang en verwachte ontwikkeling van de besmetting. 1.2. Bepalen van de norm (dosisbelasting)

Nadere informatie

Vastgesteld Draaiboek 2 1/17 BRUL / PPP

Vastgesteld Draaiboek 2 1/17 BRUL / PPP Vastgesteld 09-04-2009 Draaiboek 2 1/17 BRUL / PPP Inhoud 1. Analyse van de situatie..4 1.1. Het bepalen van de aard, omvang en verwachte ontwikkeling van de redding en technische hulpverlening (ongeval

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Crisisplan. Beschrijving van de hoofdstructuur

Crisisplan. Beschrijving van de hoofdstructuur Crisisplan Beschrijving van de hfdstructuur Reginaal Crisisplan Nrd- en Ost-Gelderland 2012-2015 Pagina 2 van 18 Inleiding De veiligheidsregi vervult een actieve en cördinerende rl bij de bestrijding van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Risicocommunicatie met ondersteuning van een risicomodel & alerteringsmodel.

Risicocommunicatie met ondersteuning van een risicomodel & alerteringsmodel. WORKSHOP 7 Alertering.... nut f ndzaak! Risiccmmunicatie met ndersteuning van een risicmdel & alerteringsmdel. Jan Kuyvenhven - Mark Bruijnge - Adriaan Verstep - Peter Tak - Adriaan ter Huurne 1 Wrkshp

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Regeling Management van incidenten en calamiteiten

Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten Regeling Management van incidenten en calamiteiten 1. Onder de wet wrdt in deze regeling de Arbeidsmstandighedenwet 1998 verstaan. 2. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistroom te Egmond aan Zee

Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistroom te Egmond aan Zee Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistrm te Egmnd aan Zee Uitgendigd: 1. ERB-leden 2. KNRM-bemanning 3. GMKNHN 4. Ambulancedienst 5. Brandweer

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012 Handbek Jeugd Kader 20 / 202 JEUGD. INLEIDING BLAD 2 van 2 ALLEN 26-0-205 0. INHOUD pagina 2. INLEIDING pagina 3 2. TAAKOMSCHRIJVING pagina 4 3. PROCEDURE pagina JEUGD. INLEIDING BLAD 3 van 2 ALLEN 26-0-205

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. GHOR Drenthe

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. GHOR Drenthe Psychsciale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR Drenthe Versie: 0.2 Definitief Actualisatie / herziening 1 jaar na vaststelling Bestuurlijk vastgesteld 26 april 2006 Multidisciplinair vastgesteld

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie