Draaiboek. Deelproces 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek. Deelproces 1"

Transcriptie

1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld Draaibek 1 1/18

2 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie Het bepalen van de aard, mvang en verwachte ntwikkeling van de brand/emissie gevaarlijke stffen. 1.2 Inschatten van het effectgebied: Benedenwinds rkgebied/gasgebied; Schadecirkel bij explsie; Effectgebied bij verspreiding via ppervlaktewater en/f ril. 1.3 Het bepalen van de invled: Terrein; Weer; Infrastructuur. 2. Opstellen van plan vr de brnbestrijding Vaststellen brnbestrijdingsstrategie. 2.2 Het vaststellen van de te te passen bestrijdingsmaatregelen. 2.3 Het bepalen van de te handhaven veiligheidsregels (gebied dat niet betreden mag wrden f alleen betreden mag wrden met bepaalde persnlijke beschermingsmiddelen). 2.4 Het bepalen van de bendigde persnele en materiële middelen: (Sleutel)functinarissen (adviseur gevaarlijke stffen); Eenheden (peltns, meetplegen, gaspakteams, duikteams); Materiële hulpmiddelen (pmpen, slangen, waterkannnen, blusstffen, ademlucht, beschermende kleding, reservirs vr vleistfpvang, absrptiemiddelen, dichtingsmiddelen, duikuitrusting). 2.5 Het bepalen van de beschikbaarheid van bendigde inzet. 2.6 Het frmuleren van een inzetplan; Wie, waar, wanneer en waarmee. 2.7 Het afstemmen van het plan met peratineel team; 3. Het bekendmaken van het inzetplan Het infrmeren van het naast hgere echeln, cmmandanten van uitverende eenheden, andere diensten en de bij de vrlichting betrkken functinarissen Mndeling; Fax; Beschikbaar krijgen van persneel en middelen Het alarmeren van de eenheden; Wijze van alarmering; Opkmstlcatie; Aanrijrute; Bestemming. Vastgesteld Draaibek 1 2/18

3 Plitie 4.2 Het beschikbaar krijgen van de bendigde materiële middelen. Opslaglcatie(s); Transprt; Afleverlcatie(s). 4.3 Het zndig aanvragen van bijstand: Buurtdistricten en regi s; Militaire eenheden. 4.4 Het pvangen van eenheden: Ldspst, uitgangsstelling; Melding aankmst; Begidsing. 5. Het inzetten van persneel en middelen Het instrueren van eenheden Het bepalen van de verbindingen en de cördinatie Het aangeven van bijznderheden: Pririteiten; Aanrijrutes; Afzettingen/drlaatpunten; Af te sluiten NUTS-vrzieningen/stil leggen bedrijven. 6. Vrtgangsbewaking Handhaving veiligheidsregels. 6.2 Bijstellen inzetplan. 6.3 Het infrmeren van de met vrlichting belaste functinarissen ver de vrtgang van de brandbestrijding/bestrijding emissie gevaarlijke stffen. Bijlagen..10 Vastgesteld Draaibek 1 3/18

4 Plitie 1. Analyse van de situatie 1.1. Het bepalen van de aard, mvang en verwachte ntwikkeling van de brand/emissie gevaarlijke stffen. Het bepalen van het vuurfrnt (in meters); Het bepalen van het brandende ppervlak (in vierkante meters); Het bepalen van de betrkken stffen Het inschatten van het effectgebied: In het benedenwindse gasgebied zijn de vlgende zaken van belang: Windrichting; Windsnelheid; Neerslag; Tussenliggende bebuwing. Vr het bepalen van de schadecirkel zijn de vlgende zaken van belang: Grtte van de te verwachten explsie; Srt bebuwing in de mgeving (zrginstellingen); De te verwachten explsie(srt). Bij het inschatten van het effectgebied bij verspreiding via het ppervlakte water zijn de vlgende zaken van belang: Strmrichting van het water; Weersgesteldheid; Welke gevaarlijke stf is vrijgekmen; Het inschakelen van RWS met betrekking p het indammen d.m.v. pen water bm en/f het sluiten van waterkeringen. Licht de andere diensten in ver de aard, mvang, verwachte ntwikkeling en effectgebied van het incident Het bepalen van de invled: Bij het bepalen van de invled met met de vlgende zaken rekening gehuden wrden: Mgelijk effectgebied; Mgelijke uitbreiding; Het aantal betrkken persnen; Bereikbaarheid van de infrastructuur; Beschikbaar hebben van de bendigde middelen. Terrein Indien een terrein slecht f niet tegankelijk is kan dit effect hebben p de ntwikkeling van de brn. Berdeel f de tijd die ndig is m het terrein tegankelijk te maken van invled is p de uitbreiding van de brand f gevaarlijke stffen De aard van het terrein kan k bepalen welk type vertuigen men kan gebruiken; in bsgebied bijvrbeeld 4x4 aangedreven vertuigen. Weer Weersmstandigheden kunnen van invled zijn p het bepalen van een incidentbestrijding te denken valt aan begaanbaarheid van het terrein, 4x4 vertuigen, bten, e.d. Vastgesteld Draaibek 1 4/18

5 Plitie Infrastructuur Bereikbaarheid; Waterwegen; Bruggen; Afzettingen. Het bepalen f men gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur kan van grt belang zijn p de ntwikkeling van de brn. 2. Opstellen van plan vr de brnbestrijding: 2.1. Vaststellen brnbestrijdingstrategie: Vr het bepalen van de bluscapaciteit kunt u de vlgende vuistregel gebruiken: 50 meter vuurfrnt bestrijden per TS, dit is 100 meter per peltn. (zie leidraad brandweercmpagnie, bijlage F5) Bij het bepalen van de te te passen bestrijdingsmaatregelen zullen de gebruikelijke werkwijzen dr de brandweer wrden tegepast. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang: Is de brnbestrijding mgelijk met de beschikbare persnen? Is de brnbestrijding mgelijk met de beschikbare middelen? Indien de middelen niet beschikbaar zijn; waar kunnen deze dan wrden verkregen en binnen welk tijdsbestek is dit mgelijk? 2.2. Het vaststellen van de te te passen brnbestrijdingsmaatregelen: Overwgen met wrden f de standaardmiddelen tereikend zijn vr het uitveren van de brandbestrijding Het bepalen van de te handhaven veiligheidsregels: Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr burgers. (veiligheidszne) Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr eenieder znder beschermingsmiddelen. (brngebied/effectgebied) Dr de brandweer wrdt bepaald welk gebied niet betreden mag wrden dr zwel burgers als hulpverleners Het bepalen van de bendigde persnele en materiële middelen: Beschikbare lkale functinarissen zijn: Lkale cmmandant (Cdt) Districtsfficier van Dienst-Brandweer (DOvD-B) Officier van Dienst-Brandweer (OvD-B) Lkale eenheden Beschikbare reginale functinarissen zijn: Cmmandant van Dienst-Brandweer (CvD-B)*; Hfdfficier van Dienst-Brandweer (HOvD-B)*; Adviseur Gevaarlijke Stffen-Brandweer (AGS-B); Leider Meetplanrganisatie (LMPO); Lgistiek. * De CvD-B kan ptreden als Operatineel Leider en de HOvD-B kan ptreden als Cmpagniescmmandant. Vastgesteld Draaibek 1 5/18

6 Plitie Beschikbare reginale eenheden zijn: Brandbestrijdings - en hulpverleningspeltn; Brandbestrijdings - en hulpverleningscmpagnie; Natuurbrandbestrijdingspeltn; Meetplegen; Gaspakteams; Verbindingseenheden. Materiële hulpmiddelen: Tankautspuit; Schuimblusvertuig; Redvertuig (AL/HW); (Blus)bten; Zwaar redgereedschap; Dmpelpmpen; Waterkannnen; Absrptiemiddelen; Ontsmettingscntainer; Ademluchtcntainer; Afdichtingsmiddelen Het bepalen van de beschikbaarheid van bendigde persnele en materiële middelen in: De beschikbaarheid van de eenheden is geregeld in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht Het frmuleren van een inzetplan: Het bepalen van het inzetplan zal in stappen wrden uitgeverd. Bevelverder-B bepaalt de inzet in het aan hem tegewezen vak; De Officier van dienst van de Brandweer (OvD-B) bepaalt de inzet van de eenheden in de dr hem gecördineerde vakken; De HOvD-B* cördineert de cmplete inzet en draagt zrg vr de ndzakelijke middelen; De CvD-B* draagt zrg vr de bestuurlijke afstemming. Ok zal de CvD-B* zrg dragen vr de uitvering van de verzeken vanuit het veld betreffende middelen en persneel. Vr het frmuleren van een inzetplan is het ndzakelijk m alle infrmatie te verzamelen. Dit wrdt bereikt dr het maken van situatierapprtages (sitraps) dr de bevelverder-b aan OvD-B. Verder zal er afstemming plaatsvinden binnen het CördinatieTeam Plaats Incident (CTPI) vr het bepalen van een inzetplan Het afstemmen van het plan met peratineel team: De HOvD-B* heeft p gezette tijden cntact met de CvD-B*. Deze stemmen dan samen alle zaken af. Zij maken gebruik diverse middelen zals telefn, (GSM, vaste telefnlijnen, satelliettelefn), Multi-Team, en faxberichten. Vastgesteld Draaibek 1 6/18

7 Plitie 3. Het bekend maken van het inzetplan: 3.1. Het infrmeren van het naast hgere echeln: Het ged infrmeren van de OvD-B/peltnscmmandant, HOvD-B*, CvD-B* is van grt belang m een ged verlp van de infrmatiestrm te garanderen. Zij infrmeren en verleggen met de andere diensten. Ok met wrden vastgesteld he zij te bereiken zijn. Dit kan p de vlgende wijzen wrden bewerkstelligd; mndeling, fax, GSM, en Multi-Team. Binnen C2000 zullen er aparte gespreksgrepen zijn waarbinnen gewerkt wrdt. Het is echter altijd raadzaam m hiervr de medewerkers vrlichting van de diverse disciplines te kppelen zdat er altijd eenduidige vrlichting wrdt gegeven. 4. Beschikbaar krijgen van persneel en middelen: 4.1. Het alarmeren van de eenheden: Vr het alarmeren van de brandweereenheden wrdt gebruik gemaakt van de standaardgegevens welke in het GMS zijn ingeverd; Dr de CvD-B* zal een pkmstlcatie wrden gekzen; Dr de CvD-B* zal een aanrijrute wrden bepaald vr de eenheden, dit naar aanleiding van het ve rkeerscirculatieplan. Hierbij zal de uiteindelijke bestemming een belangrijk gegeven zijn. Plitie en de kunnen persneel en middelen via de eigen meldkamer regelen. De gemeente zal persneel en middelen via de eigen prcedures in meten zetten Het beschikbaar krijgen van de bendigde materiële middelen: De reginale brandweer beschikt ver een piketfunctinaris welke is belast met lgistiek. Deze heeft een verzicht ver de verkrijgbare materialen. Alle beschikbare middelen zijn ndergebracht bij de diverse krpsen in de regi en in de pslagruimtes van de Brandweer Regi Utrechts Land (BRUL). Deze gederen zijn p afrep beschikbaar. Waar welke gederen zijn pgeslagen is p ieder mment bekend bij de Reginale Alarm Centrale (RAC) en bij de piketfunctinaris lgistiek. Vr het transprt zijn diverse vertuigen beschikbaar. Denk hierbij aan haakarmvertuigen en vertuigen met huif en laadklep. Deze vertuigen zijn k ndergebracht in het GMS en wrden k via dit systeem gealarmeerd. De uiteindelijke afleverlcatie zal tijdens het incident wrden bepaald. Aandachtspunt hierbij is dat dit wel ged bereikbaar met zijn vr de vertuigen Het z ndig aanvragen van bijstand: Eigen regi Bijstand binnen de eigen regi kan aangevraagd wrden via de RAC. Alarmeringsprcedures en piketregelingen zijn in GMS verwerkt. Buurdistricten en -regi s: Buurregi s kunnen dr de meldkamer rechtstreeks wrden benaderd. De meldkamer beschikt hiervr ver alle nummers van de diverse regi s. Het is k mgelijk m bemiddeling vanuit het Natinaal Cördinatiecentrum (NCC) aan te vragen. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar nder nummer Militaire eenheden: Bijstand van defensie kan aangevraagd wrden bij het Reginaal Militair Cmmand (Midden). Dit verlpt via het RCBT. tijdens kantruren: buiten kantruren: Vastgesteld Draaibek 1 7/18

8 Plitie 4.4. Het pvangen van eenheden: Ldspst en uitgangsstelling: Ldspsten en uitgangsstellingen (UGS) meten in samenwerking met de andere disciplines bepaald wrden. Ldspsten meten zndig in een verkeerscirculatieplan pgenmen wrden (plitie). Per definitie is niet iedere discipline verplicht m van deze ldspsten/uitgangsstellingen gebruik te maken. Uitgangsstellingen meten vlden aan de vrwaarden aangegeven in de leidraad brandweercmpagnie. De UGS heeft meerdere functies zals: verzamelplaats, distributieplaats, ziekenautstatin en verzrgingsplaats Melding binnenkmst Eenheden meten, indien zij zich niet in peltnsverband verplaatsen, melden p de UGS bij de Cmmandant UGS (CUGS) waar zij verdere verplaatsingsinstructies krijgen. Indien men zich in peltnsverband verplaatst met de peltnscmmandant zich melden p de UGS bij de CUGS waar hij verdere verplaatsingsinstructies krijgt. Begidsing Begidsing wrdt dr de plitie verzrgd. Het verzek wrdt gericht aan de RAC. Die neemt cntact p met de Plitie MeldKamer (PMK) die de plitieeenheden aanstuurt vr de begidsing. De begidsing vr Ambulance eenheden wrdt (aan)gevraagd bij de Meldkamer Ambulancezrg (MKA) die p zijn beurt cntact pneemt met de PMK. 5. Het inzetten van persneel en middelen Persneel Persneel p de plaats incident wrdt ingezet via de eigen bevelverder die p zijn f haar beurt instructies krijgt van de OvD-B. De OvD-B f peltnscmmandant krijgt zijn f haar instructies van de Cmpagniescmmandant. Persneel dat betrkken is ter ndersteuning in het Reginaal Operatineel Centrum (ROC), sectie brandweer valt nder bevel van de Operatineel Leider (OL). Middelen Middelen die ndig zijn m het incident te bestrijden en niet ter plaatse aanwezig zijn maar wel beschikbaar in eigen brandweerregi, kunnen dr de OvD-B/peltnscmmandant, AGS-B en HOvD-B* via de RAC aangevraagd wrden. Middelen die niet beschikbaar zijn in de brandweerregi kunnen dr de OvD-B/peltnscmmandant, AGS-B, HOvD-B* en de CvD-B* via de RAC gevraagd wrden. Indien het ROC ingericht is verdient het aanbeveling deze aanvragen via de CvD-B* vervlgens naar de afdeling Lgistiek in het ROC te laten gaan Het Instrueren van eenheden De eerst aanrijdende eenheden zullen zver dit mgelijk is instructie krijgen van de RAC, bevelverder en OvD-B/peltnscmmandant. Op lkatie zal de OVD-B/peltnscmmandant gegevens verzamelen en adviezen geven ten beheve van: Opschaling e.d. acute maatregelen burgemeester/bevegd gezag Vastgesteld Draaibek 1 8/18

9 Plitie 5.2. Het bepalen van de verbindingen en de cördinatie Bij een mndisciplinaire inzet zullen de ve rbindingen lpen vlgens de dagelijkse methde, dus via de RAC/VC-2. Bij een inzet p peltns- f cmpagnieniveau zal dit vlgens het reginale verbindingsschema geschieden, zie bijlage 2. Bij een multidisciplinaire inzet zal iedere hulpverlenende rganisatie zijn eigen verbindingsschema tepassen, er met echter wel een telefnnet tussen de verschillende verbindingswagens gemaakt wrden. Dit is een taak van de brandweer Het aangeven van bijznderheden Pririteiten het redden van mens en dier; het beperken van nevenschade; het beperken van ecnmische schade. Aanrijrute s Aanrijrutes wrden in een multidisciplinair verleg vastgesteld. De plitie draagt zrg vr een ptimale bereikbaarheid. Afzettingen/drlaatpunten De plitie zal zrgdragen vr de afzetting. De plitie hudt tezicht bij de drlaatpunt en. Af te sluiten Nutsvrzieningen/stil te leggen bedrijven De Burgemeester is bevegd m bedrijven te sluiten dr middel van een ndverrdening p basis van Artikel 175 en 176 van de gemeentewet, Artikel 10 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen en Artikel 12 van de plitiewet. 6. Vrtgangsbewaking: 6.1. Handhaving veiligheidsregels: Op de inzetplaats zijn de bevelverder-b en OvD-B/peltnscmmandant verantwrdelijk vr de veiligheid van eigen medewerkers en mstanders. Hierte treffen zij de ndige veiligheidsmaatregelen Bijstellen inzet: Aan de hand van de stiuatierapprtages (sitraps) stelt de OvD-B/peltnscmmandant f de HOvD-B* het inzetplan bij Het infrmeren van de met vrlichting belaste functinarissen: Om ervr te zrgen dat de infrmatiestrm naar de diverse vrlichters ged verlpt is het raadzaam een cördinerend vrlichter aan te stellen. Deze draagt er zrg vr dat alle infrmatie vanuit zwel het getrffen gebied als het reginale cördinatiecentrum bij alle vrlichters p dezelfde wijze bekend wrdt gemaakt. Vastgesteld Draaibek 1 9/18

10 Plitie Draaibek : 1 Titel: Draaibekcördinatr: Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen (Naam v/d cördinatr) Delstelling: Delgrep; Vrkmen en beperken van slachtffers en schade Alle persnen en bjecten in het bedreigde gebied Verantwrdelijkheid: Reginaal Cmmandant Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Relaties met andere deelprcessen Verbindingsschema Brandweer Lgbek Organisatiespecifieke gegevens Persnele invulling evt. functiemschrijving Lijst van Afkrtingen Verzendlijst Literatuurlijst Vastgesteld Draaibek 1 10/18

11 Plitie Draaibek 1: Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen heeft relatie met de vlgende draai(beken) (gegevens in het crisisbeheersingsplan (naam) versie 23 februari 2004) Relatie met draaibek Draaibek 6: Waarschuwen van de bevlking Draaibek 8: Geneeskundige hulpverlening-smatisch Draaibek 11: Ontruimen en evacueren Vastgesteld Draaibek 1 11/18

12 Plitie Bijlage 2: Verbindingsschema Brandweer MIDDELBRAND SITUATIE GMU Brandweer ROT VC Mbilfnkanaal Mbilfn Net 3A GSM/telefn/telefax Tel./fax Tel. Tel. VC POLITIE VC + CH Brandweer CTPI/CRT MOB: 10 Inmelden van vertuigen bij de VC-2 via kanaal 10 HOvD-B/C.C. = 900 Cmpagniesnet: BB kanaal wrdt dr VC-2 ter plaatse geregeld OvD-B/PC 1 = 100 Lkale eenheden PC 2 = 200 Peltn 2 PC 3 = 300 Plv. C.C = 901 AGS-B Ondersteuningspeltn = 909 Peltn 3 PORTO WIT PORTO ROOD PORTO GEEL BB- kanaal. (wrdt ter plaatse dr VC bepaald) Bev. TS1 = 110 Lkale eenheid Bev. TS2 = 120 Bev. TS3 = 130 Bev. TS4 = 140 HV II = 170 Eenheid pel. 1 Bev. TS = 210 Bev. TS = 220 Bev. TS = 230 Bev. TS 240 HV-II 260 HV II = 270 HA 280 THU (basis) f DPH Eenheid pel. 2 Bev. TS = 310 Bev. TS = 320 Bev. TS = 330 Bev. TS 240 HV II = 370 HA 380 THU (basis) f DPH Ost. peltn Lgistiek CUGS = 905 TS+ DPA = 910 VW = 960 HA = 980 THU (spec) f SLH Specialisatie: duiken = (Kleuren)prtfns wrden nder nrmale mstandigheden vlgens bvenstaand schema uitgegeven. Indien er gewerkt wrdt in peltns/cmpagnies - verband wrden deze frequenties dr de VC uitgegeven. Haakarmvertuig tegevegd aan Ost. Peltn = 982/983 Vastgesteld Draaibek 1 12/18 Specialisatie: gaspakken = HA = 981 OSH N.B. De kleurenfrequentie blauw wrdt gebruikt vr het Grt Watertransprt.

13 Plitie Bijlage 3: Lgbek In het prgramma Multi-team zit een lgbek functie. (Telefrum in het hfdmenu) Via het TeleFrum Jurnaal kan een drlpend jurnaal pgevraagd wrden van de lgbek gegevens. Vastgesteld Draaibek 1 13/18

14 Plitie Bijlage 4: Organisatiespecifieke gegevens Zie vr de rganisatiespecifieke gegevens de brandweer almanak die jaarlijks uitgegeven wrdt dr Sdu uitgevers B.V. te Den Haag. Vastgesteld Draaibek 1 14/18

15 Plitie Bijlage 5: Persnele invulling evt. functiemschrijving Vr de verschillende functies verwijzen wij naar de regeling piketdiensten van de Brandweer Regi Utrechts Land (BRUL). Meer infrmatie hierver is te verkrijgen bij de afdeling Preparatie, Repressie en Nazrg van de BRUL. Op de Reginale Alarmcentrale in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht is het piketrster bekend. Vastgesteld Draaibek 1 15/18

16 Plitie Bijlage 6: Lijst van Afkrtingen Afkrting AGS-B AL AOV BRUL BZK C2000/P2000 CC Cdt. CdK CRT COV CTPI CUGS CvD-B ECN EHBO GAGS GBT GMS GMU GRIP HOvD-B HW KLPD KNMI LSO MKA MMT MOD MPO NCC NMR NVIC OL OvD-B Plv. PMK RAC Radi M Utrecht RCBT RGF RIT RIVM ROC ROT RWS Sitrap TS UGS VC VHD VROM VWS WAS Omschrijving Adviseur Gevaarlijke Stffen Brandweer Autladder Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid Brandweer Regi Utrechts Land Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties Nieuw multidisciplinair cmmunicatienetwerk Cmpagniescmmandant Cmmandant Cmmissaris van de Kningin Cmmand Rampterrein Centrum vr Openbare rde en Veiligheid (Briljantlaan) Cördinatieteam Plaats Incident Cmmandant Uitgangsstelling Cmmandant van Dienst Brandweer Energiecentrale Nederland (Petten) Eerste Hulp Bij Ongelukken Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stffen lijk Beleidsteam Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Geïntegreerd Meldkamer Systeem Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht Gecördineerde Reginale Incidentenbestrijdingsprcedure Hfdfficier van Dienst Brandweer Hgwerker Krps Landelijke Plitie Diensten Kninklijk Nederlands Meterlgisch Instituut Labratrium vr Stralingsnderzek Meldkamer Ambulanceverver Mbiel Medisch Team MilieuOngevallenDienst RIVM Meetplan Organisatie Natinaal Crdinatie Centrum Natinaal Meetnet Radiactiviteit Natinaal Vergiftigingen Infrmatie Centrum (nderdeel van RIVM) Operatineel Leider Officier van Dienst Brandweer Plaatsvervangend Plitie Meldkamer Reginale Alarmcentrale Brandweer Radi Midden Utrecht Reginaal Cördinerend Beleidsteam Reginaal Geneeskundig Functinaris Rampen Identificatie Team Rijksinstituut vr Vlksgezndheid en Milieuhygiëne Reginaal Operatineel Centrum Reginaal Operatineel Team Rijkswaterstaat Situatie Rapprtage Tankautspuit Uitgangsstelling Verbindingscmmandwagen Verzekeraars Hulpdienst Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt Waarschuwings - en Alarmeringssysteem Vastgesteld Draaibek 1 16/18

17 Plitie Bijlage 7: Verzendlijst Prvincie Utrecht t.a.v. de Cmmissaris der Kningin Burgemeesters en Ambtenaren penbare rde en veiligheid van de 33 gemeenten aangeslten bij de BRUL Alle cmmandanten van de gemeentelijke brandweren aangeslten bij de BRUL Reginale Alarmcentrale Piketfunctinarissen BRUL Reginaal Operatineel Centrum Plitie Regi Utrecht Bureau RGF- regi Utrecht Vastgesteld Draaibek 1 17/18

18 Plitie Bijlage 8: Literatuurlijst Leidraad brandweercmpagnie, pgesteld in pdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken,1996 Mdel crisisbeheersingsplan vr de veiligheidsregi Utrechts Land, 16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Handbek vrbereiding rampenbestrijding, pgesteld in pdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, juni 2003 Gasmeetplan Eemland Gasmeetplan Utrecht Reginaal verbindingsschema (zie bijlage 2) Taakmschrijvingen piketfunctinarissen Brandweer Regi Utrechts Land, 23 juni 2004 Calamiteitenregeling Amsterdam-Rijnkanaal, 1996 Multi-Team, multidisciplinair systeem vr cmmunicatie, cördinatie en lgistiek nder rampenmstandigheden, rapprtage, crisisbeheersing en crisismanagement, het efficiënt uitwisselen en ntsluiten van infrmatie. Regeling Piketdiensten en vergeding BRUL, Vastgesteld in het MT Brandweer Regi Utrechts Land d.d. 24 nvember 2003 GRIP prcedure regi Utrecht, vastegesteld in het AB Brandweer Regi Utrechts Land d.d. 28 juni 2000 Cnvenant RCBT,16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Cnvenant vr de calamiteitenzender, 16 juni 2004 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regi Utrechts Land. Bekje Milieu Ongevallen Dienst, RIVM, uitgave 1 juli 2002 Urban Search & Rescue Team dit is de Nederlandse bijstandseenheid vr het zeken en redden van ingeslten f bedlven slachtffers bij rampen in binnen- en buitenland. KNMI extranet verheid (verheid.knmi.nl/veiligheid.html) Materieelverzicht BRUL 2004, afdeling PRN Brandweer Regi Utrechts Land Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) Vastgesteld Draaibek 1 18/18

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Brandweer Amsterdam-Amstelland Sector Expertise en Regie Karspeldreef 16 1090 AD Amsterdam 1 Voorwoord Het gebruik van waterstof kent

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Bijlagen overzicht. 1.. Afkortingen

Bijlagen overzicht. 1.. Afkortingen Bijlagen overzicht 1.. Afkortingen 2.. Opstart evaluatiecommissie a. Opdrachtbrief b. Plan van aanpak c. Feitenoverzicht acute fase (opgesteld door evaluatiecommissie) d. Feitenoverzicht nazorgfase (opgesteld

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie