nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK INPL 1/250 A A GEV +0 / A 1/50 A B GEV +0 / B 1/50 A0+ -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ -"

Transcriptie

1 plannenlijst Project Uhasselt Ligging Bouwheer Fase Martelarenlaan Hasselt Uhasselt Uitvoering Datum 14 november 2011 Gevangenis BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK INPL 1/250 A A GEV +0 / A 1/50 A B GEV +0 / B 1/50 A C GEV +0 / C 1/50 A A GEV +1 / A 1/50 A B GEV +1 / B 1/50 A C GEV +1 / C 1/50 A A GEV DAK / A 1/50 A B GEV DAK / B 1/50 A A GEV -1 / A 1/50 A B GEV -1 / B 1/50 A C GEV -1 / C 1/50 A GEV S I A1 1/50 A GEV S I B1 + B2 1/50 A GEV S I C1 + C2 + C3 1/50 A GEV S I D1 + D2 1/50 A GEV S I E1 + E2 + E3 1/50 A GEV G deel A 1/50 A GEV G deel B 1/50 A GEV G deel C 1/50 A GEV G deel D 1/50 A GEV G deel E 1/50 A0+ - NIEUWE TOESTAND INPL 1/250 A / 11

2 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ b B GEV +0 / B 1/50 A0+ b C GEV +0 / C 1/50 A0+ b A GEV +1 / A 1/50 A0+ a B GEV +1 / B 1/50 A0+ a C GEV +1 / C 1/50 A0+ a A GEV DAK / A 1/50 A B GEV DAK / B 1/50 A A GEV -1 / A 1/50 A0+ c B GEV -1 / B 1/50 A0+ c C GEV -1 / C 1/50 A0+ c A GEV assen / A 1/50 A B GEV assen / B 1/50 A C GEV assen / C 1/50 A GEV S I A1 1/50 A0+ a GEV S I B1 + B2 + B3 1/50 A0+ a GEV S I C1 + C2 + C3 1/50 A0+ a GEV S I D1 + D2 1/50 A0+ a GEV S I E1 + E2 + E3 1/50 A0+ a GEV S I X1 + X2 1/50 A0+ a GEV S I X3 + X4 1/50 A0+ a GEV G deel A 1/50 A GEV G deel B 1/50 A GEV G deel C 1/50 A GEV G deel D 1/50 A GEV G deel E 1/50 A GEV G MARTELARENL./KOEKERELLENPAD 1/50 A0+ - SCHEMA'S GEV schema afbraak A3 - GEV schema nieuwe toestand A3 - GEV schemas brandcompartimentering A3 - GEV schemas vloerafwerking A3 - GEV schema dakafwerking A3 - GEV schemas wandafwerking A3 - GEV schemas plinten / lambriseringen A / 11

3 GEV schemas plafondafwerking A3 - GEV schemas deurtypes A3 - D_01 BUITENGEVEL D_01.1.xx D_01 DEEL A D_01.2.xx D_01 OUDBOUW D_ V DAKDOORBREKING TECHNIEKEN 1/10 A D_01.3.xx D_01 GANGEN D_ A/V GANG B LINKS 1/20 A3 a D_ V GANG B LINKS opbouw buitengevel 1/5 A3 a D_ H GANG B LINKS opbouw buitengevel 1/5 A3 - D_ V principe opbouw dak 1/5 A3 - D_ A/V GANG D KOP 1/20 A3 a D_ V GANG D KOP opbouw buitengevel 1/5 A3 b D_ A/V GANG D RECHTS 1/20 A3 a D_ V GANG D RECHTS opbouw buitengevel 1/5 A3 a D_ H GANG D RECHTS opbouw buitengevel 1/5 A3 - D_ A/V GANG E LINKS 1/20 A3 a D_ A/V GANG E RECHTS 1/20 A3 a D_ V BI GANG opbouw travée 1/20 A3 - D_ V BI GANG aansluiting oudbouw 1/5 A3 - D_ V BI GANG aansluiting nieuwbouw 1/5 A3 a D_ V BI GANG daklicht 1/5 A D_ V BI GANG daklicht 1/5 A D_01.4.xx D_01 GR AUD D_ V principe dakrand boven 1/5 A3 a D_ V dakrand boven / vakwerk 1 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden / vakwerk 1 1/5 A3 a D_ V dakrand boven / vakwerk 2 & 3 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden / vakwerk 2 & 3 1/5 A3 a D_ H hoekdetail / aansluiting schrijnwerk 1/5 A3 a D_ H hoekdetail / aansluiting vakwerk 1 1/5 A3 a D_01.5.xx D_01 KL AUD D_ V dakrand boven 1/5 A / 11

4 D_ V dakrand beneden 1/5 A3 - D_ V dakrand zijde 1/5 A3 - D_ H scherpe hoek achter 1/5 A3 - D_ H stompe hoek voor 1/5 A3 - D_ V aansluiting gevel groendak agora 1/5 A3 a D_ V aansluiting daklicht groendak 1/5 A D_01.6.xx D_01 CAFETARIA D_ A gevel binnenkoer 1/20 A D_ H gevel binnenkoer 1/5 A3 - D_ V gevel binnenkoer 1/5 A3 c D_ V principe dakopbouw 1/5 A3 a D_ V aansluiting dak gevangenismuur 1/5 A3 a D_ V dakopbouw nok 1/5 A3 - D_ V aansluiting dak / gang 1/5 A3 a D_ V knoop kolom tuinzijde 1/5 A D_01.7.xx D_01 AGORA / DOORG LES / BUITENAUDI D_ V principe dakrand boven 1/5 A3 - D_ V dakrand beneden vlak 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden hellend 1/5 A3 a D_ V betontegel / groendak 1/5 A3 a D_ V daklicht opstand buitenauditorium 1/5 A3 a D_ V daklicht opstand platformlift 1/5 A3 a D_ H aansluiting fase 1 lesgebouw 1/5 A3 - D_ V aansluiting fase 1 lesgebouw 1/5 A3 a D_ H doorgang / gevangenismuur 1/5 A3 - D_ V doorgang / gevangenismuur 1/5 A3 b D_ V doorgang / gevangenismuur 1/5 1/50 A3 b D_02 BUITENSCHRIJNWERK D_02.1.xx D_02 DEEL A D_ A/H HAd / houten inkomdeur 1/5 1/20 A3 - D_ V HAd / houten inkomdeur 1/5 A3 - D_ A HA / enkel opendraaiend met bovenlicht 1/10 A3 - D_ V/H HA / enkel opendraaiend met bovenlicht 1/5 A3 - D_ A/H HA' / vast raam 1/5 1/10 A3 - D_ A HB / dubbel opendraaiend vast bovenlicht 1/10 A / 11

5 D_ V/H HB / dubbel opendraaiend vast bovenlicht 1/5 A3 - D_ H SC / dubbel opendraaiend 1/5 A3 - D_ V/A SC / dubbel opendraaiend 1/5 1/10 A3 - D_ A SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/10 A3 - D_ H SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/5 A3 - D_ V SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/5 A3 - D_ A/H/V SE / voorzetraam 1/5 1/20 A3 - D_ A/H SI / inkompoorten 1/5 1/20 A3 - D_02.2.xx D_02 OUDBOUW D_ V/H/A SA / openvallend thermisch onderbroken 1/5 1/10 A3 - D_ V/H/A SB / vast thermisch niet onderbroken 1/5 1/10 A3 - D_ A SA / vast thermisch onderbroken groot model 1/10 A3 - D_ V/H SA / vast thermisch onderbroken groot model 1/5 A3 - D_ H/V/A SG / vast thermisch onderbroken klein model 1/5 1/10 A3 - D_ V daklicht digitale bilbiotheek 1/5 A3 - D_ V vaste raampjes 1/5 A D_02.3.xx D_02 GANGEN D_ A/V BUITENDEURGEHEEL SAS B aanzicht 1/20 A3 - D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 a D_ A BINNENDEURGEHEEL SAS B aanzicht 1/20 A3 - D_ H BINNENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BINNENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ A/V GANG D KOP deur patio 1/5 A3 a D_ H GANG D KOP deur patio 1/5 A3 - D_ A GANG E RECHTS deur leveringen 1/20 A3 - D_ H GANG E RECHTS deur leveringen 1/5 A3 - D_ V GANG E RECHTS deur leveringen 1/5 A3 - D_ A BUITENDEURGEHEEL SAS E aanzicht 1/20 A3 - D_ /53 H BUITEN- & BINNENDEURGEHEEL SAS E 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS E 1/5 A3 a D_ A/V BINNENDEURGEHEEL SAS E aanzicht 1/20 1/5 A3 - D_02.4.xx D_02 GR AUD 5 / 11

6 D_ H schrijnwerk / hoek vakwerk 3 & 2 1/5 A3 - D_ H schrijnwerk / hoek vakwerk 2 & S 1/5 A3 - D_ /04 V dak agora / dakvenster / gevel 1/5 A3 a D_02.5.xx D_02 KL AUD D_ /02 V glazen dak 1/5 A3 a D_ V dakvenster 1/5 A3 - D_02.6.xx D_02 CAFETARIA D_ A schrijnwerk gevel binnenkoer 1/10 A3 - D_ V/H schrijnwerk gevel binnenkoer 1/5 A3 a D_ H schrijnwerk gevel patio 1/5 A3 - D_ V schrijnwerk gevel patio 1/5 A3 b D_ H daklichten 1/5 A3 - D_ V daklichten 1/5 A3 b D_ V gevel patio drainage 1/5 A D_ V detail goot 1/5 A D_ V aansluiting bakgoot / luifel 1/5 A D_03 VLOER / WAND D_03.1.xx D_03 DEEL A D_ V +1 plankenvloer op kepers 1/5 A3 - D_ V +1 parket op chape 1/5 A3 - D_03.2.xx D_03 OUDBOUW D_ V studiecellen linoleum 1/5 A3 - D_ V tegelvloeren boven kelder 1/5 A3 - D_ V centrale hal terrazzo 1/5 A3 - D_ V +0 nieuwe plaat keuken 1/5 A3 - D_ V +0 balken & vulpotten zones boven kruipkelder 1/5 A3 - D_ V +1 technische lokalen 1/5 A3 - D_ V +1 rondgang 1/5 A3 - D_ A sanitair deel C 1/20 A3 - D_ H sanitair deel C 1/20 A3 - D_ V sanitair deel C principe betegelde wasbak 1/5 A3 a D_03.3.xx D_03 GANGEN D_ V gang op volle grond / boven parking 1/5 A / 11

7 D_ V gang boven caniveau 1/5 A3 - D_ V agora boven parking 1/5 A3 - D_ V schoonloopzone 1/5 A3 - D_03.4.xx D_03 GR AUD A3 - D_ V parket op calciumsilicaatplaat 1/5 A3 - D_ V vloeropbouw / pulsierooster laag 1/5 A3 - D_ V vloeropbouw / pulsierooster hoog 1/5 A3 - D_03.5.xx D_03 KL AUD D_ V polybeton op volle grond 1/5 A3 - D_ V gradin roosters & tussentrede 1/5 A3 a D_ V extractieplenum achterwand 1/5 A3 - D_03.6.xx D_03 CAFETARIA D_ V industrieel parket gelijmd 1/5 A3 - D_04 BINNENSCHRIJNWERK D_04.1.xx D_04 DEEL A D_ A/H/V deurgeheel sas deel A 1/5 A3 - D_04.2.xx D_04 OUDBOUW D_ H T1 houten deur nieuw model 1/5 A3 - D_ A/H T4 sanitair 1/5 1/20 A3 - D_ H TA' sanitair 1/5 A3 - D_ A TA' sanitair 1/20 A3 - D_ H/V T1/T5 dubbele deur 1/5 A3 - D_ A/H T5/T11 1/5 1/10 A3 - D_ H T6 celdeur dubbele deur 1/5 1/2 A3 - D_ A T6 celdeur dubbele deur 1/10 A3 - D_ H/V T7 wand 1/5 A3 - D_ H/V T7 glas 1/5 A3 - D_ H T8 1/5 A3 - D_ A/H T9 1/10 1/5 A3 - D_ H T10 1/5 A3 - D_ A T10 1/10 A3 - D_ BT T13 BT celdeur en bovenraam 1/5 A / 11

8 D_ H T13 Celdeur 1/1 1/5 A3 - D_ A/V T13 Celdeur 1/5 1/10 A3 - D_ H/V T13' Brede Celdeur 1/5 A3 - D_04.3.xx D_04 GANGEN D_04.4.xx D_04 GR AUD D_04.5.xx D_04 KL AUD D_ H/V T12 klein auditorium 1/5 A3 - D_ A T12 klein auditorium 1/10 A3 - D_04.6.xx D_04 CAFETARIA D_ V mobiele wand 1/5 A3 a D_ H dubbele deur naar gang 1/5 A3 - D_ V dubbele deur naar gang 1/5 A3 - D_05 TRAPPEN D_05.01 A/H/V leuning enkel vloerbevestiging 1/5 A3 - D_05.02 A/H/V leuning ontdubbeld wand & vloer bevestiging 1/5 A3 - D_05.03 A/H/V borstwering 1 > 8 1/10 A3 - D_05.04 H/V principe trap gangen 1/5 1/20 A3 - D_05.05 H/V trap doorgang les 1/10 1/50 A3 - D_05.07 V principe trap centrale hal 1/5 A3 - D_06 LIFTEN D_ H/A principe plan & aanzicht platformlift 1/5 A3 - D_ V principesnede platformlift 1/5 A3 - D_07 VAST MEUBILAIR 8 / 11

9 Rectoraat AFBRAAK REC afbraak 1 1/50 A REC afbraak 2 1/50 A0+ - PLANNEN REC -1 & +0 1/50 A0+ a REC +1 & +2 1/50 A REC +3 & +4 1/50 A REC +5 & dak 1/50 A0+ a REC assen 1/50 A0+ - SNEDES REC snede 1&2 1/50 A REC snede A&B 1/50 A REC snede traphal 1/50 A1 b GEVELS REC gevel 1&2 1/50 A REC gevel 3&4 1/50 A0+ - SCHEMA'S REC schema brandcompartimentering 1/100 A REC schema vloerafwerking 1/100 A REC schema plafondafwerking 1/100 A REC schema wandafwerking 1/100 A REC schema deurtypes 1/100 A REC schema verhoogde vloer & vloerroosters 1/100 A3 - SITUERING DETAILS REC +0 situering details 1/100 A REC +1 situering details 1/100 A REC +5 situering details 1/100 A REC -1 situering details 1/100 A REC snede B situering details 1/100 A REC snede 2 situering details 1/100 A3 - D.01 GEVELDETAILS 9 / 11

10 D.0101 H principe gevelopbouw 1/5 A3 - D.0101 V principe gevelopbouw gevel 1 en 2 1/5 A3 - D.0102 V principe gevelopbouw gevel 3 1/5 A3 - D.0103 V gevelopbouw overkraging gevel 2 1/5 A3 - D.0104 V aansluiting gevel - begane grond 1/5 A3 - D.0105 V dakrand niveau +6, gevel 2 1/5 A3 a D.0106 V aansluiting dak - gevel niveau +5 1/5 A3 - D.0107 V dakrand niveau +5 1/5 A3 - D.0109 V dakrand gemene muur 1/5 A3 - D.0110 V gemene muur niveau +5 1/5 A3 - D.0112 V aansluiting inrit bovenaan 1/5 A D.0113 V wand inrit - vergaderlokaal 1/5 A3 - D.0114 H aansluiting gevel 1 - inrit 1/5 A3 - D.0115 H aansluiting gevel 1 - buur 1/5 A3 - D.0116 V aansluiting prefab inrit op gemene muur voor 1/5 A D.0117 H aansluiting gevel 1 - gevel 2 1/5 A3 - D.0118 H beglaasde hoek niveau +2 1/5 A3 - D.0121 V inblaasplenum gevel 2 1/5 A3 - D.0122 H aansluiting prefab inrit op gemene muur achter 1/5 A D.02 BUITENSCHRIJNWERK D.0202 H opendraaiend en parallel uitzetraam 1/5 A3 - D.0203 V fragment buitenaanzicht 1/20 A3 - D.0204 V fragment binnenaanzicht 1/20 A3 - D.0205 H dubbele ronde schuifdeur inkom 1/5 A3 - D.0205 V dubbele ronde schuifdeur inkom 1/5 A3 - D.0206 H buitendeur carport 1/5 A3 - D.0206 V buitendeur carport 1/5 A3 - D.0207 V daklicht traphal 1/10 A3 - D.0208 V rookluik traphal 1/10 A3 - D.0209 V vast raam inrit 1/5 A3 - D.03 BINNENDETAILS D V opbouw type vloeren 1/5 A3 - D.0303 V vloer - binnenwand niveau +0 1/5 A3 - D.0304 V vloer - binnenwand niveaus 1/5 A3 - D.0305 V vloer - kokerwand 1/5 A3 - D.0306 V schacht luchtkanalen niveau +5 1/5 A3 - D.0307 V plafondaansluiting invulwanden 1/5 A / 11

11 D.04 BINNENSCHRIJNWERK D.0401 VH binnendeur type 1 1/5 A3 - D.0402 VH binnendeur type 2 1/5 A3 - D.0402 A binnendeur type 2 1/5 A3 - D.0403 H binnendeur type 3 1/5 A3 - D.0403 V binnendeur type 3 1/5 A3 - D.0405 VH doorloopbeveiliging 1/5 A3 - D.05 TRAP D.0501 V trapgeheel 1/20 A3 - D.0502 V trapslede - bordes 1/5 A3 - D.0503 V bordes - verhoogde vloer 1/5 A3 - D.0504 V trap - ballustrade en handgreep 1/5 A3 - D.0505 H ballustrade en handgreep 1/2 A / 11

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Oud en nieuw ontmoeten elkaar Roestvast staal in renovatie en restauratie

Oud en nieuw ontmoeten elkaar Roestvast staal in renovatie en restauratie Oud en nieuw ontmoeten elkaar Roestvast staal in renovatie en restauratie Bouwreeks, Volume Euro Inox Euro Inox is de Europese vereniging voor marktont - wikkeling van roestvast staal. De leden van Euro

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Molenstraat 17 te Lochem

Molenstraat 17 te Lochem Molenstraat 17 te Lochem Adviesnummer : 47 Straat +nr : Molenstraat 17 Postcode : 7241 AD/ 7241 BL Lochem Kadastraal nr : Lochem F1332 Huidige functie : horeca/ appartement Oorspr. Functie : diversen:

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Roestvast Staal als Dakbedekking

Roestvast Staal als Dakbedekking Roestvast Staal als Dakbedekking Bouwreeks, Volume 4 Euro Inox Editoriaal Euro Inox is de Europese vereniging voor marktontwikkeling van roestvast staal. De leden van Euro Inox zijn: Europese producenten

Nadere informatie

Opdracht: Bouwknopen

Opdracht: Bouwknopen Opdracht: Bouwknopen Van: Richting: In opdracht an: Willen Jonathan 1 e Bachelor Makelaardij Gijsemans Dirk Constructies 1 Coördinaten: Bouwheer: Oosthoek Nathalie / Verlent Joris Ninoofsesteenweg, 101

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

De staalconstructie voor een omgeslagen vel papier

De staalconstructie voor een omgeslagen vel papier De staalconstructie voor een omgeslagen vel papier Als een soepel gekruld blad papier ligt de nieuwbouw van het Historisch Centrum Overijssel tegen het oude stenen archiefgebouw. Tekst: Josine Crone Foto

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT DE VERBOUWING VAN STADHUIS NAAR STADSHUIS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN APRIL 1999 Inhoud - Inleiding: het stadhuis in een ander daglicht - De architectuur van

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen Toegankelijkheid van appartementsgebouwen Dit wenkenblad is een leidraad om appartementsgebouwen toegankelijk te maken. Het geeft promotoren, bouwbedrijven, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om appartementsgebouwen

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 Overzicht kostenverdeling onderhoud behorende bij huurovereenkomst d.d... Toelichting: 1. Onderhoud Zie definitie art

Nadere informatie

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen verhuurt Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Natuurlijk. Het is immers

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

BAAC bv. s-hertogenbosch, Gewande 13. Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie. M.L.J. Bimmel S.R. Masselink ir. R.J.W.M.

BAAC bv. s-hertogenbosch, Gewande 13. Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie. M.L.J. Bimmel S.R. Masselink ir. R.J.W.M. 29 s-hertogenbosch, Gewande 13 27 28 Bouwhistorie Archeologie Architectuurhistorie Cultuurhistorie 26 25 24 23 22 Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie M.L.J. Bimmel S.R. Masselink

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

REPORT. SCHOOL VOOR BEROEPS- ONDERWIJS Hoogwaardige architectuur in Visp. Vooruitgang in comfort. MOULINS DE PANTIN Grootschalige reconversie

REPORT. SCHOOL VOOR BEROEPS- ONDERWIJS Hoogwaardige architectuur in Visp. Vooruitgang in comfort. MOULINS DE PANTIN Grootschalige reconversie #9 REPORT Uitgave van Reynaers Aluminium Focus Vooruitgang in comfort SCHOOL VOOR BEROEPS- ONDERWIJS Hoogwaardige architectuur in Visp MOULINS DE PANTIN Grootschalige reconversie #9 Editie najaar 2011

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie