nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK INPL 1/250 A A GEV +0 / A 1/50 A B GEV +0 / B 1/50 A0+ -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ -"

Transcriptie

1 plannenlijst Project Uhasselt Ligging Bouwheer Fase Martelarenlaan Hasselt Uhasselt Uitvoering Datum 14 november 2011 Gevangenis BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK INPL 1/250 A A GEV +0 / A 1/50 A B GEV +0 / B 1/50 A C GEV +0 / C 1/50 A A GEV +1 / A 1/50 A B GEV +1 / B 1/50 A C GEV +1 / C 1/50 A A GEV DAK / A 1/50 A B GEV DAK / B 1/50 A A GEV -1 / A 1/50 A B GEV -1 / B 1/50 A C GEV -1 / C 1/50 A GEV S I A1 1/50 A GEV S I B1 + B2 1/50 A GEV S I C1 + C2 + C3 1/50 A GEV S I D1 + D2 1/50 A GEV S I E1 + E2 + E3 1/50 A GEV G deel A 1/50 A GEV G deel B 1/50 A GEV G deel C 1/50 A GEV G deel D 1/50 A GEV G deel E 1/50 A0+ - NIEUWE TOESTAND INPL 1/250 A / 11

2 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ b B GEV +0 / B 1/50 A0+ b C GEV +0 / C 1/50 A0+ b A GEV +1 / A 1/50 A0+ a B GEV +1 / B 1/50 A0+ a C GEV +1 / C 1/50 A0+ a A GEV DAK / A 1/50 A B GEV DAK / B 1/50 A A GEV -1 / A 1/50 A0+ c B GEV -1 / B 1/50 A0+ c C GEV -1 / C 1/50 A0+ c A GEV assen / A 1/50 A B GEV assen / B 1/50 A C GEV assen / C 1/50 A GEV S I A1 1/50 A0+ a GEV S I B1 + B2 + B3 1/50 A0+ a GEV S I C1 + C2 + C3 1/50 A0+ a GEV S I D1 + D2 1/50 A0+ a GEV S I E1 + E2 + E3 1/50 A0+ a GEV S I X1 + X2 1/50 A0+ a GEV S I X3 + X4 1/50 A0+ a GEV G deel A 1/50 A GEV G deel B 1/50 A GEV G deel C 1/50 A GEV G deel D 1/50 A GEV G deel E 1/50 A GEV G MARTELARENL./KOEKERELLENPAD 1/50 A0+ - SCHEMA'S GEV schema afbraak A3 - GEV schema nieuwe toestand A3 - GEV schemas brandcompartimentering A3 - GEV schemas vloerafwerking A3 - GEV schema dakafwerking A3 - GEV schemas wandafwerking A3 - GEV schemas plinten / lambriseringen A / 11

3 GEV schemas plafondafwerking A3 - GEV schemas deurtypes A3 - D_01 BUITENGEVEL D_01.1.xx D_01 DEEL A D_01.2.xx D_01 OUDBOUW D_ V DAKDOORBREKING TECHNIEKEN 1/10 A D_01.3.xx D_01 GANGEN D_ A/V GANG B LINKS 1/20 A3 a D_ V GANG B LINKS opbouw buitengevel 1/5 A3 a D_ H GANG B LINKS opbouw buitengevel 1/5 A3 - D_ V principe opbouw dak 1/5 A3 - D_ A/V GANG D KOP 1/20 A3 a D_ V GANG D KOP opbouw buitengevel 1/5 A3 b D_ A/V GANG D RECHTS 1/20 A3 a D_ V GANG D RECHTS opbouw buitengevel 1/5 A3 a D_ H GANG D RECHTS opbouw buitengevel 1/5 A3 - D_ A/V GANG E LINKS 1/20 A3 a D_ A/V GANG E RECHTS 1/20 A3 a D_ V BI GANG opbouw travée 1/20 A3 - D_ V BI GANG aansluiting oudbouw 1/5 A3 - D_ V BI GANG aansluiting nieuwbouw 1/5 A3 a D_ V BI GANG daklicht 1/5 A D_ V BI GANG daklicht 1/5 A D_01.4.xx D_01 GR AUD D_ V principe dakrand boven 1/5 A3 a D_ V dakrand boven / vakwerk 1 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden / vakwerk 1 1/5 A3 a D_ V dakrand boven / vakwerk 2 & 3 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden / vakwerk 2 & 3 1/5 A3 a D_ H hoekdetail / aansluiting schrijnwerk 1/5 A3 a D_ H hoekdetail / aansluiting vakwerk 1 1/5 A3 a D_01.5.xx D_01 KL AUD D_ V dakrand boven 1/5 A / 11

4 D_ V dakrand beneden 1/5 A3 - D_ V dakrand zijde 1/5 A3 - D_ H scherpe hoek achter 1/5 A3 - D_ H stompe hoek voor 1/5 A3 - D_ V aansluiting gevel groendak agora 1/5 A3 a D_ V aansluiting daklicht groendak 1/5 A D_01.6.xx D_01 CAFETARIA D_ A gevel binnenkoer 1/20 A D_ H gevel binnenkoer 1/5 A3 - D_ V gevel binnenkoer 1/5 A3 c D_ V principe dakopbouw 1/5 A3 a D_ V aansluiting dak gevangenismuur 1/5 A3 a D_ V dakopbouw nok 1/5 A3 - D_ V aansluiting dak / gang 1/5 A3 a D_ V knoop kolom tuinzijde 1/5 A D_01.7.xx D_01 AGORA / DOORG LES / BUITENAUDI D_ V principe dakrand boven 1/5 A3 - D_ V dakrand beneden vlak 1/5 A3 a D_ V dakrand beneden hellend 1/5 A3 a D_ V betontegel / groendak 1/5 A3 a D_ V daklicht opstand buitenauditorium 1/5 A3 a D_ V daklicht opstand platformlift 1/5 A3 a D_ H aansluiting fase 1 lesgebouw 1/5 A3 - D_ V aansluiting fase 1 lesgebouw 1/5 A3 a D_ H doorgang / gevangenismuur 1/5 A3 - D_ V doorgang / gevangenismuur 1/5 A3 b D_ V doorgang / gevangenismuur 1/5 1/50 A3 b D_02 BUITENSCHRIJNWERK D_02.1.xx D_02 DEEL A D_ A/H HAd / houten inkomdeur 1/5 1/20 A3 - D_ V HAd / houten inkomdeur 1/5 A3 - D_ A HA / enkel opendraaiend met bovenlicht 1/10 A3 - D_ V/H HA / enkel opendraaiend met bovenlicht 1/5 A3 - D_ A/H HA' / vast raam 1/5 1/10 A3 - D_ A HB / dubbel opendraaiend vast bovenlicht 1/10 A / 11

5 D_ V/H HB / dubbel opendraaiend vast bovenlicht 1/5 A3 - D_ H SC / dubbel opendraaiend 1/5 A3 - D_ V/A SC / dubbel opendraaiend 1/5 1/10 A3 - D_ A SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/10 A3 - D_ H SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/5 A3 - D_ V SD / enkele deur opgekleefde glasplaat 1/5 A3 - D_ A/H/V SE / voorzetraam 1/5 1/20 A3 - D_ A/H SI / inkompoorten 1/5 1/20 A3 - D_02.2.xx D_02 OUDBOUW D_ V/H/A SA / openvallend thermisch onderbroken 1/5 1/10 A3 - D_ V/H/A SB / vast thermisch niet onderbroken 1/5 1/10 A3 - D_ A SA / vast thermisch onderbroken groot model 1/10 A3 - D_ V/H SA / vast thermisch onderbroken groot model 1/5 A3 - D_ H/V/A SG / vast thermisch onderbroken klein model 1/5 1/10 A3 - D_ V daklicht digitale bilbiotheek 1/5 A3 - D_ V vaste raampjes 1/5 A D_02.3.xx D_02 GANGEN D_ A/V BUITENDEURGEHEEL SAS B aanzicht 1/20 A3 - D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 a D_ A BINNENDEURGEHEEL SAS B aanzicht 1/20 A3 - D_ H BINNENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BINNENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ H BUITENDEURGEHEEL SAS B 1/5 A D_ A/V GANG D KOP deur patio 1/5 A3 a D_ H GANG D KOP deur patio 1/5 A3 - D_ A GANG E RECHTS deur leveringen 1/20 A3 - D_ H GANG E RECHTS deur leveringen 1/5 A3 - D_ V GANG E RECHTS deur leveringen 1/5 A3 - D_ A BUITENDEURGEHEEL SAS E aanzicht 1/20 A3 - D_ /53 H BUITEN- & BINNENDEURGEHEEL SAS E 1/5 A3 - D_ V BUITENDEURGEHEEL SAS E 1/5 A3 a D_ A/V BINNENDEURGEHEEL SAS E aanzicht 1/20 1/5 A3 - D_02.4.xx D_02 GR AUD 5 / 11

6 D_ H schrijnwerk / hoek vakwerk 3 & 2 1/5 A3 - D_ H schrijnwerk / hoek vakwerk 2 & S 1/5 A3 - D_ /04 V dak agora / dakvenster / gevel 1/5 A3 a D_02.5.xx D_02 KL AUD D_ /02 V glazen dak 1/5 A3 a D_ V dakvenster 1/5 A3 - D_02.6.xx D_02 CAFETARIA D_ A schrijnwerk gevel binnenkoer 1/10 A3 - D_ V/H schrijnwerk gevel binnenkoer 1/5 A3 a D_ H schrijnwerk gevel patio 1/5 A3 - D_ V schrijnwerk gevel patio 1/5 A3 b D_ H daklichten 1/5 A3 - D_ V daklichten 1/5 A3 b D_ V gevel patio drainage 1/5 A D_ V detail goot 1/5 A D_ V aansluiting bakgoot / luifel 1/5 A D_03 VLOER / WAND D_03.1.xx D_03 DEEL A D_ V +1 plankenvloer op kepers 1/5 A3 - D_ V +1 parket op chape 1/5 A3 - D_03.2.xx D_03 OUDBOUW D_ V studiecellen linoleum 1/5 A3 - D_ V tegelvloeren boven kelder 1/5 A3 - D_ V centrale hal terrazzo 1/5 A3 - D_ V +0 nieuwe plaat keuken 1/5 A3 - D_ V +0 balken & vulpotten zones boven kruipkelder 1/5 A3 - D_ V +1 technische lokalen 1/5 A3 - D_ V +1 rondgang 1/5 A3 - D_ A sanitair deel C 1/20 A3 - D_ H sanitair deel C 1/20 A3 - D_ V sanitair deel C principe betegelde wasbak 1/5 A3 a D_03.3.xx D_03 GANGEN D_ V gang op volle grond / boven parking 1/5 A / 11

7 D_ V gang boven caniveau 1/5 A3 - D_ V agora boven parking 1/5 A3 - D_ V schoonloopzone 1/5 A3 - D_03.4.xx D_03 GR AUD A3 - D_ V parket op calciumsilicaatplaat 1/5 A3 - D_ V vloeropbouw / pulsierooster laag 1/5 A3 - D_ V vloeropbouw / pulsierooster hoog 1/5 A3 - D_03.5.xx D_03 KL AUD D_ V polybeton op volle grond 1/5 A3 - D_ V gradin roosters & tussentrede 1/5 A3 a D_ V extractieplenum achterwand 1/5 A3 - D_03.6.xx D_03 CAFETARIA D_ V industrieel parket gelijmd 1/5 A3 - D_04 BINNENSCHRIJNWERK D_04.1.xx D_04 DEEL A D_ A/H/V deurgeheel sas deel A 1/5 A3 - D_04.2.xx D_04 OUDBOUW D_ H T1 houten deur nieuw model 1/5 A3 - D_ A/H T4 sanitair 1/5 1/20 A3 - D_ H TA' sanitair 1/5 A3 - D_ A TA' sanitair 1/20 A3 - D_ H/V T1/T5 dubbele deur 1/5 A3 - D_ A/H T5/T11 1/5 1/10 A3 - D_ H T6 celdeur dubbele deur 1/5 1/2 A3 - D_ A T6 celdeur dubbele deur 1/10 A3 - D_ H/V T7 wand 1/5 A3 - D_ H/V T7 glas 1/5 A3 - D_ H T8 1/5 A3 - D_ A/H T9 1/10 1/5 A3 - D_ H T10 1/5 A3 - D_ A T10 1/10 A3 - D_ BT T13 BT celdeur en bovenraam 1/5 A / 11

8 D_ H T13 Celdeur 1/1 1/5 A3 - D_ A/V T13 Celdeur 1/5 1/10 A3 - D_ H/V T13' Brede Celdeur 1/5 A3 - D_04.3.xx D_04 GANGEN D_04.4.xx D_04 GR AUD D_04.5.xx D_04 KL AUD D_ H/V T12 klein auditorium 1/5 A3 - D_ A T12 klein auditorium 1/10 A3 - D_04.6.xx D_04 CAFETARIA D_ V mobiele wand 1/5 A3 a D_ H dubbele deur naar gang 1/5 A3 - D_ V dubbele deur naar gang 1/5 A3 - D_05 TRAPPEN D_05.01 A/H/V leuning enkel vloerbevestiging 1/5 A3 - D_05.02 A/H/V leuning ontdubbeld wand & vloer bevestiging 1/5 A3 - D_05.03 A/H/V borstwering 1 > 8 1/10 A3 - D_05.04 H/V principe trap gangen 1/5 1/20 A3 - D_05.05 H/V trap doorgang les 1/10 1/50 A3 - D_05.07 V principe trap centrale hal 1/5 A3 - D_06 LIFTEN D_ H/A principe plan & aanzicht platformlift 1/5 A3 - D_ V principesnede platformlift 1/5 A3 - D_07 VAST MEUBILAIR 8 / 11

9 Rectoraat AFBRAAK REC afbraak 1 1/50 A REC afbraak 2 1/50 A0+ - PLANNEN REC -1 & +0 1/50 A0+ a REC +1 & +2 1/50 A REC +3 & +4 1/50 A REC +5 & dak 1/50 A0+ a REC assen 1/50 A0+ - SNEDES REC snede 1&2 1/50 A REC snede A&B 1/50 A REC snede traphal 1/50 A1 b GEVELS REC gevel 1&2 1/50 A REC gevel 3&4 1/50 A0+ - SCHEMA'S REC schema brandcompartimentering 1/100 A REC schema vloerafwerking 1/100 A REC schema plafondafwerking 1/100 A REC schema wandafwerking 1/100 A REC schema deurtypes 1/100 A REC schema verhoogde vloer & vloerroosters 1/100 A3 - SITUERING DETAILS REC +0 situering details 1/100 A REC +1 situering details 1/100 A REC +5 situering details 1/100 A REC -1 situering details 1/100 A REC snede B situering details 1/100 A REC snede 2 situering details 1/100 A3 - D.01 GEVELDETAILS 9 / 11

10 D.0101 H principe gevelopbouw 1/5 A3 - D.0101 V principe gevelopbouw gevel 1 en 2 1/5 A3 - D.0102 V principe gevelopbouw gevel 3 1/5 A3 - D.0103 V gevelopbouw overkraging gevel 2 1/5 A3 - D.0104 V aansluiting gevel - begane grond 1/5 A3 - D.0105 V dakrand niveau +6, gevel 2 1/5 A3 a D.0106 V aansluiting dak - gevel niveau +5 1/5 A3 - D.0107 V dakrand niveau +5 1/5 A3 - D.0109 V dakrand gemene muur 1/5 A3 - D.0110 V gemene muur niveau +5 1/5 A3 - D.0112 V aansluiting inrit bovenaan 1/5 A D.0113 V wand inrit - vergaderlokaal 1/5 A3 - D.0114 H aansluiting gevel 1 - inrit 1/5 A3 - D.0115 H aansluiting gevel 1 - buur 1/5 A3 - D.0116 V aansluiting prefab inrit op gemene muur voor 1/5 A D.0117 H aansluiting gevel 1 - gevel 2 1/5 A3 - D.0118 H beglaasde hoek niveau +2 1/5 A3 - D.0121 V inblaasplenum gevel 2 1/5 A3 - D.0122 H aansluiting prefab inrit op gemene muur achter 1/5 A D.02 BUITENSCHRIJNWERK D.0202 H opendraaiend en parallel uitzetraam 1/5 A3 - D.0203 V fragment buitenaanzicht 1/20 A3 - D.0204 V fragment binnenaanzicht 1/20 A3 - D.0205 H dubbele ronde schuifdeur inkom 1/5 A3 - D.0205 V dubbele ronde schuifdeur inkom 1/5 A3 - D.0206 H buitendeur carport 1/5 A3 - D.0206 V buitendeur carport 1/5 A3 - D.0207 V daklicht traphal 1/10 A3 - D.0208 V rookluik traphal 1/10 A3 - D.0209 V vast raam inrit 1/5 A3 - D.03 BINNENDETAILS D V opbouw type vloeren 1/5 A3 - D.0303 V vloer - binnenwand niveau +0 1/5 A3 - D.0304 V vloer - binnenwand niveaus 1/5 A3 - D.0305 V vloer - kokerwand 1/5 A3 - D.0306 V schacht luchtkanalen niveau +5 1/5 A3 - D.0307 V plafondaansluiting invulwanden 1/5 A / 11

11 D.04 BINNENSCHRIJNWERK D.0401 VH binnendeur type 1 1/5 A3 - D.0402 VH binnendeur type 2 1/5 A3 - D.0402 A binnendeur type 2 1/5 A3 - D.0403 H binnendeur type 3 1/5 A3 - D.0403 V binnendeur type 3 1/5 A3 - D.0405 VH doorloopbeveiliging 1/5 A3 - D.05 TRAP D.0501 V trapgeheel 1/20 A3 - D.0502 V trapslede - bordes 1/5 A3 - D.0503 V bordes - verhoogde vloer 1/5 A3 - D.0504 V trap - ballustrade en handgreep 1/5 A3 - D.0505 H ballustrade en handgreep 1/2 A / 11

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect ELEMENTENBEGROTING voor het project: nieuwbouw project nummer: project i.d. fase: VO datum: 19 augustus 2011 Architect pagina 1 11 BODEMVOORZIENINGEN - 16.274,00 *Opschonen van terrein 906,43 m2 1,20 1.088,00

Nadere informatie

ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU

ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU gevels-snedes ROTTERDAMSTRAAT 105 2000 ANTWERPEN RENOVATIE HANDELSGLV EN 6 APPARTEMENTEN +14.55m

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG...

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG... Provincie Antwerpen - Gemeente LINT Project: BRANDVEILIG MAKEN OC DE WITTE MEREL : FASE 2 Liersesteenweg 25-2547 Lint Opmetingsstaat Art. omschrijving prijsbep. eenheid hoeveelh. E.P.letters-Euro totaal

Nadere informatie

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D GEBOUW TWEE LAGEN? GEBOUW TWEE LAGEN? 45 45 SNEDE NOORD-ZUID SNEDE NOORD-ZUID 45 45 SNEDE OOST WEST SNEDE OOST WEST SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE

Nadere informatie

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde LEGENDE Datering per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen Bouwhistorische waarde Rood Oranje Geel zeer waardevol waardevol Geen historische waarde Bouwfysische status groen geel oranje rood zeer goede

Nadere informatie

22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6

22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6 22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6 dossier Roeselare LUTGART lot ontwerp Brandbeveiligings en dakisolatiewerken bouwheer VZW Arkorum volgnr.

Nadere informatie

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B9 Gentsesteenweg 436 B9 9420 Erondegem - Erpe-Mere Verkoop onder registratie. Kadastraal inkomen >745 EUR Prijs 233.000 EUR Aantal slaapkamers 2 Grondoppervlakte

Nadere informatie

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

KLEUR- & MATERIAALSTAAT. 27 woningen Nieuw Hooijkaas KLEUR- & MATERIAALSTAAT Versie 2.0 27 woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven KLEUR- & MATERIAALSTAAT d.d.11-5-2015 Project HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 Geveltypen: Onderdeel Materiaal Kleur Bouwnummers:

Nadere informatie

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B8 Gentsesteenweg 436 B8 9420 Erondegem - Erpe-Mere Verkoop onder registratie. Kadastraal inkomen >745 EUR Prijs 218.000 EUR Aantal slaapkamers 3 Grondoppervlakte

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B perspectiefsnede door de patio frontaal zicht vanaf de verhoevenlei zicht frontoffice en onthaaldesk kantoren backoffice met zicht op het gemeentehuis

Nadere informatie

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor.

Technische Details. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei. www.cellumat.be. Binnenbepleistering. Blok CELLUMAT. Cellufor. 1) Detail: muur met spouw - betonplaat op cellumat latei Spouwanker type droge muur Mortel Samendrukbaar materiaal Chape en afwerking Slab waterkering Gevelmetselwerk Neopreen Betonvloer Thermische scheiding

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen GEDETAILEERDE MEETSTAAT Project Bouwplaats VW terminal - gebouw A Herkenrodesingel Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen 5 BINNENAFWERKING 1 BINNENPLAATAFWERKINGEN

Nadere informatie

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens

Nl-Sfb code S Omschrijving Hoev.hdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens Nl-Sfb code S Omschrijving Hoevhdl Ehd Eenheidsprijs Totaal * Algemene gegevens # Afmetingen project - peil is 0,3 m1 + NAP, bruto vloeroppervlak 1973,00 m2, bruto inhoud 6095,00 m3, totaal appartementen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

OMGEVINGSPLAN 1:500 LIGGINGSPLAN 1:5000. Bouwplaats. Bisschopslaan (gewestweg) Antwerpseweg (gewestweg) Turnhoutseweg (gewestweg)

OMGEVINGSPLAN 1:500 LIGGINGSPLAN 1:5000. Bouwplaats. Bisschopslaan (gewestweg) Antwerpseweg (gewestweg) Turnhoutseweg (gewestweg) OMGEVINGSPLAN 1:500 LIGGINGSPLAN 1:5000 9. 9. 8. 10. 7. 9. 0m 11. 900m 800m 9. 9. 10. 9. 700m 600m 12. 6. 3. 9. 9. 500m 400m 300m m 9. Bouwplaats 9. 9. m 9. 1. 9. 9. 9. N Bisschopslaan (gewestweg) 9. Projectlocatie

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

Ypsilon Architecten 8,90 HW, KLOKPUTJE BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN. WC, glvl HW, FW VERDIEPING KELDER VP 168-1.85

Ypsilon Architecten 8,90 HW, KLOKPUTJE BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN. WC, glvl HW, FW VERDIEPING KELDER VP 168-1.85 VERMOEDELIJKE AANSLUITING DWA MET DE OPENBARE RIOLERING GAS + WATER 3,74 23 3,76 S2 S2 3,74 23 80 2,96 75 4,15 8,90 90 HW, KLOKPUTJE RWA OUD KELDERMASSIEF OPBOUW ONBEKEND BESTAANDE RIOLERING TE SUPRIMEREN

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen

Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING Betreft: plan voor het verbouwen van een pand, gelegen aan de Raadhuislaan 11 te Tegelen Bestaande situatie Het pand bestaat uit een monumentaal gebouw en een meer recente

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

OMA Wessel de Jonge Architecten

OMA Wessel de Jonge Architecten M essel de Jonge rchitecten FRUM-II RTTERM EFIITIEF TERP 2. Forum-II tekeningen efinitief ntwerp 2.8 Slooptekeningen PRCHTGEVER MULTI VSTGE FRUM II RTTERM PRCHTGEVER RCHITECTETEM M essel de Jonge rchitecten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten Volume 3 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 134 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 134 omvat: (A ) Organisatie, beheer 489 Volume

Nadere informatie

3.2.7.3 Foto s ruimte 0.7...48 3.3 Eerste verdieping...51 3.3.1 Ruimte 1.1 kamer...51 3.3.1.1 Beschrijving...51 3.3.1.2 Planaanduiding foto s...

3.2.7.3 Foto s ruimte 0.7...48 3.3 Eerste verdieping...51 3.3.1 Ruimte 1.1 kamer...51 3.3.1.1 Beschrijving...51 3.3.1.2 Planaanduiding foto s... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Identificatie... 3 2. Afbakening van de te onderzoeken zone... 4 3. Beschrijving en registratie van de bouwelementen... 5 3.1 Kelderverdieping... 5 3.1.1 Kelderruimte

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl betreft MATERIALEN EN KLEUREN projectnummer 2009155AA - INHOUD ONDERDEEL BLADNR. materialen en kleuren BUITEN 1 t/m 5 materialen en kleuren BINNEN 15 terreinverhardingen tegels terrassen begane grond bestrating,

Nadere informatie

Renovatieprojecten. Projectpartners

Renovatieprojecten. Projectpartners Samen investeren in het gebouw: Naar een nieuwe uitstraling, laagdrempelig en toegankelijk en met een duurzaam energiegebruik. Totale investering: 625 000 Projectpartners VZW Gezondheidscentrum Het Meetjesland

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd.

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. Verkoopslastenboek Materialen Ruwbouw Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructieisvollediginbetonuitgevoerd.scheidingsmuur endraagmuren zijn in cellenbetonblokkenuitgevoerd.

Nadere informatie

niet-begaanbaar groendak rwa naar buffertank 118 m 2 verluchting wc's verluchting afvoer verluchting aanvoer hellingsbeton 6cm afvoeren cv

niet-begaanbaar groendak rwa naar buffertank 118 m 2 verluchting wc's verluchting afvoer verluchting aanvoer hellingsbeton 6cm afvoeren cv afvoer ampkap stuio verl. stanleiing 's afvoer stuio 71 00 707 871 262 1.008 663 2.377 Appartement verieping +7: 186m 2 + 52m 2 ak + 1m 2 + 9m 2 trap naar ak en ak ter illustratie, mogelijke optie. uwaanvraagossier

Nadere informatie

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B3 Gentsesteenweg 436 B3 9420 Erondegem - Erpe-Mere

APPARTEMENT TE KOOP ERONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B3 Gentsesteenweg 436 B3 9420 Erondegem - Erpe-Mere APPATEMENT TE KOOP EONDEGEM - GENTSESTEENWEG 436 B3 Gentsesteenweg 436 B3 9420 Erondegem - Erpe-Mere Verkoop onder registratie. Kadastraal en >745 EU Prijs 274.000 EU Aantal slaapkamers 3 Grondoppervlakte

Nadere informatie

BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen

BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen Open Oproep 2604 BVolledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap, in Grimbergen Open Oproep 2604 BVolledige studieopdracht

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

Adres : R. Kipling-erf 7

Adres : R. Kipling-erf 7 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : R. Kipling-erf 7 Vraagprijs 188.500,-- k.k. TYPE WONING Eengezinswoning (hoek) BOUWJAAR Circa

Nadere informatie

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF project 12.06 verbouwing en nieuwbouw CPO project Akkerstraat Eindhoven opdrachtgever CPO-vereniging Akkerstraat De Schrijver datum 12 maart 2015 UITVOERING

Nadere informatie

AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING

AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL ANDERLECHT - ADMINISTRATIEF GEBOUW FASE 3: RESTAURATIE GEVELS EN DAKEN AANVRAAG UNIEKE VERGUNNING Adres: Veeartsenstraat, 45-1070 Anderlecht : GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE ANDERLECHT

Nadere informatie

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse Thonetlaan 98-100 2050 Antwerpen-Linkeroever Inleiding.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIGHEIDSBEGLAZING IN EEN SCHOOL Jan Goos NBN S23-002 (STS 38) Veiligheidsbeglazing Verplicht toe te passen vanaf 22 april 2008! 2 Vroegere situatie: zie checklist 3 Gangen en trappen 1 Vloeren en traptreden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

Timmerman niveau 2. In dit document vindt u het voortgangsoverzicht en de praktijktoetsen bij de nieuwe methode Timmerman.

Timmerman niveau 2. In dit document vindt u het voortgangsoverzicht en de praktijktoetsen bij de nieuwe methode Timmerman. Timmerman niveau 2 Voor de opleiding Timmerman niveau 2 maakt een aantal roc vanaf schooljaar 2012-2013 gebruik van de nieuwe lesmethode van Fundeon. Bij deze methode hoort ook een aangepaste trajectmap.

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

lavaarchitecten cvba meetstaat lava architecten/0808rin-ad-me01-meetstaat.xls

lavaarchitecten cvba meetstaat lava architecten/0808rin-ad-me01-meetstaat.xls samenvatting monument hoofdstuk rubriek in letters totalen hoofdstuk 01 hoofdstuk 02 hoofdstuk 03 hoofdstuk 04 hoofdstuk 05 hoofdstuk 06 hoofdstuk 07 hoofdstuk 08 hoofdstuk 10 hoofdstuk 11 hoofdstuk 12

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek GEMEENTE SLUIS Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis Bijlagenboek gemeente titel projectnummer datum status Voorontwerp ontwerp vaststelling Sluis Bestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis GS4015

Nadere informatie

"DE GROENE KOLK" VOORGEVEL schaal 1/100 SASSTRAAT 1 B-3200 AARSCHOT VOORGEVEL GEVELMATERIALEN 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-10 - 11-12 - 13 -

DE GROENE KOLK VOORGEVEL schaal 1/100 SASSTRAAT 1 B-3200 AARSCHOT VOORGEVEL GEVELMATERIALEN 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-10 - 11-12 - 13 - 1315 8 1150 10 4 900 8 12 9 11 595 1 305 2 5 7 13 RIOLERING: 50 PLAATSING BUITEN HET GEBOUW: 0 10 Alle buizen Ø 125 mm. (PVC of PE) Voor plaatsing in volle grond worden de buizen ingebed in gestabiliseerd

Nadere informatie

PRIJSLIJST. VERKOOPPRIJSLIJST (incl. btw) - BE TUINHUIZEN - GARAGES - MODERN - COTTAGE - TRADITIONEEL

PRIJSLIJST. VERKOOPPRIJSLIJST (incl. btw) - BE TUINHUIZEN - GARAGES - MODERN - COTTAGE - TRADITIONEEL PRIJSLIJST VERKOOPPRIJSLIJST (incl. btw) - BE TUINHUIZEN - GARAGES - MODERN - COTTAGE - TRADITIONEEL Alle prijzen geldig tot 31 januari 2014 Inhoud - PRIJSLIJST 2013 TUINHUIZEN MODERN - PLAT DAK BOX 4

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

M O N S T E R L I J S T

M O N S T E R L I J S T pagina 1 BUITEN Voorgevel 31 kozijnen C2.50.25 Roodbruin 31 ramen Ral 9001 Crème-wit 31 Entreedeur C2.50.25 Roodbruin Dakkapel - Daklijst C2.50.25 Roodbruin - kozijnen Ral 9001 Crème-wit - Ramen Ral 9001

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype

U- waardeberekening klik op wand nr Wandtype Samenvatting modulair handboek centrale verwarming Bouwheer : Naam : Janssens Pieter Janssens Kerkstraat 134 a Voornaam: Adres : Pieter 9300 Aalst Kerkstraat 134 b Werfadres: Pieter Janssens Tel.: Kerkstraat

Nadere informatie

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015

VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 VOORBEELD DEMARCATIELIJST behorende bij de Handleiding kantooruimte ROZ van 30-1-2015 Overzicht kostenverdeling onderhoud behorende bij huurovereenkomst d.d... Toelichting: 1. Onderhoud Zie definitie art

Nadere informatie

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde

Allure Zeewolde. Technische omschrijving. Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Allure Zeewolde Technische omschrijving & Ruime eengezinswoningen in Zeewolde Technische omschrijving Fundering Woning met kruipruimte, geen drainage onder de blokken. Bodemafsluiting met 100mm schoon

Nadere informatie

Tjerk Hiddesstraat 50 - Leeuwarden Vraagprijs 135.000,-- kosten koper

Tjerk Hiddesstraat 50 - Leeuwarden Vraagprijs 135.000,-- kosten koper Tjerk Hiddesstraat 50 - Leeuwarden Vraagprijs 135.000,-- kosten koper Omschrijving Tjerk Hiddesstraat 50 - Leeuwarden Dit leuke, moderne woonhuis staat in de Tjerk Hiddesstraat, een mooie brede straat,

Nadere informatie

KRISTINSSON I ARCHITECTEN Daan Josee 08 april 2015 werk-nummer 1459-PT05

KRISTINSSON I ARCHITECTEN Daan Josee 08 april 2015 werk-nummer 1459-PT05 1 A L B E R T H E I J N H U I S S E N i. o. v H a n s G e v e l i n g b v - c o n c e p t v o o r o n t w e r p v s 3 a a n p a s s i n g e n n a v w e l s t a n d v a n 0 9 f e b r u a r i 15,50 m + Aanpassingen

Nadere informatie

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen 6.3-1 Aansluiting op een plint - met inox of alu sokkelprofiel Detail: 1.1 Verticale snede Detail 1.1 : Aansluiting op een plint - verticale snede met inox of alu

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten KOUDEBRUGGEN overzicht wat zijn koudebruggen? koudebruggen en de regelgeving? hoe koudebruggen vermijden? praktijkvoorbeelden spouwmuur binnenisolatie buitenisolatie navullen van spouwmuren hellende daken

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

niet-begaanbaar groendak rwa naar buffertank 118 m 2 hellingsbeton 10cm hellingsbeton 15cm verluchting wc's verluchting afvoer verluchting aanvoer

niet-begaanbaar groendak rwa naar buffertank 118 m 2 hellingsbeton 10cm hellingsbeton 15cm verluchting wc's verluchting afvoer verluchting aanvoer afvoer ampkap stuio verl. stanleiing 's afvoer stuio 471 4 77 871 262 1.8 663 2.377 Appartement verieping +7: 186m 2 + 52m 2 ak + 14m 2 + 9m 2 mva 2.27 227 1.45 395 bestaane perceelsgrens 1.8 niv ak 1/1

Nadere informatie

objectinformatie Hoofdstraat 49 4441 AB Ovezande

objectinformatie Hoofdstraat 49 4441 AB Ovezande Vrijblijvende Hoekwoning objectinformatie Hoofdstraat 49 4441 AB Ovezande 1 Aanbiedingsvorm TE KOOP Object beknopte hoekwoning Locatie gelegen aan de hoofdstraat van Ovezande Bouwjaar 1861 Kamers 4 Vraagprijs

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE

ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE ADVIES SLDDPGRENZEN LOCATIES MAER- LANT COLLEGE, BRIELLE ATELIER PRD AUGUSTUS2D12 Locatie Burgemeester van Steenstraat Stedenbouw Aan de westzijde van de stad ligt van oudsher de moestuin. Een onbebouwde

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Project : Park Dillenburg fase 2

Project : Park Dillenburg fase 2 Pagina: 1 van 22 Project : Park Dillenburg fase 2 Betreft : Keuzelijst 2^1 kapwoning Keuzelijst: Park Dillenburg fase 2 Pagina: 2 van 22 Keuze Code Omschrijving Prijs (incl 21% BTW) Kopersmeer- en minderwerkopties.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17 1C 1C 00.00.2 Daken 1C 00.00.3 27 1C 27. dakafbouwconstructies 27.00 1C 27.00 daken; bouwvoorzieningen 1C 27.00.10-0 algemene maatregelen aan best. dakrand/goot 1C 27.00.10-011 dakrandconstr.: onderhoudsinspectie

Nadere informatie

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6

GENK: Prachtig gelegen villa op een perceel van 18a 09ca. Detailfoto: villa te Genk, Armand Maclotlaan 6 TE KOOP Juridisch en technisch advies Immobiliën Expertises Jos Houben Landmeter-Expert GENK ARMAND MACLOTLAAN 6 Vraagprijs :! 390.000,00 Noortje Claes Grad. Bedrijfsbeheer Erkend Vastgoedmakelaar BIV:

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

A3 297 x 420 BA-401. Opdrachtgever. Project. Datum 16-06-2014. Fase Bouwaanvraag. D:\Temp\Revit\1214_Kooiplein_Waaier_2013_t.vandervelden.

A3 297 x 420 BA-401. Opdrachtgever. Project. Datum 16-06-2014. Fase Bouwaanvraag. D:\Temp\Revit\1214_Kooiplein_Waaier_2013_t.vandervelden. Project Kooiplein, verbouwing De Waaijer Opdrachtgever Kooiplein Leiden C.V. Fase Bouwaanvraag Onderdeel Principe details Schaal 1 : 5 KCAP Architects&Planners Piekstraat 27 3071 EL Rotterdam (NL) T +31

Nadere informatie

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*)

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*) Aangifteplichtige : WoninGent Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg Woord vooraf : Dit verslag (startberekening) geeft alle materialen/installaties weer die noodzakelijk zijn voor het behalen

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo De commerciële ruimten worden casco opgeleverd, d.w.z. gesloten ruwbouw (naakte betonstructuur + gevelsluitingen). Er worden door CIP geen

Nadere informatie

RWA. Rostockweg-Leopolddok kaai 214-216, 2030 Antwerpen KADASTRALE GEGEVENS Sectie C, perceelnr. 231 M 5 VENNOOTSCHAP

RWA. Rostockweg-Leopolddok kaai 214-216, 2030 Antwerpen KADASTRALE GEGEVENS Sectie C, perceelnr. 231 M 5 VENNOOTSCHAP Gedeeltelijk metselwerk Lichtstraat niet-geïsoleerd Afmeting: 120m L x 5,5m B 9,00 st Losse betonplaten type Stelcon dals: Magazijnen Capella, Hydra & Spica Ter plaatse gestorte betonvloer: Garage & Vega

Nadere informatie

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures MACRO-COMPONENTEN EN IPHONE EN IPAD APPS November 2014 Inhoud Algoritme voor levenscyclus

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Kolk. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte

Nadere informatie

dak verbindingsgebouw

dak verbindingsgebouw n o p q r s t u v 7' 8" 9" 10" 11" 12" 500 40 4300 4300 00 1000 5100 4900 4900 4970 III IIc C1 4450 270 dak bestaande opslaghal ca. +6892 ca. +7390 hwa goot op afvoer van bestaande dak: ca. 646m² C A10

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04 600 150 200 50 400 280 214 100 40 140 214 1 Kalkzandsteen 214mm XPS 140mm Luchtspouw 40mm Metselwerk 100mm Geisoleerde kanaalplaatvloer Peil = 0 Dekvloer Peil - 50 Maaiveld Klinkers Open stootvoeg Funderingsbalk

Nadere informatie

DUURZAAM RENOVEREN CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN. www.liesbethliefsoons.be

DUURZAAM RENOVEREN CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN. www.liesbethliefsoons.be CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN gespecialiseerd in lage energiewoningen en passiefhuizen bij nieuwbouw : ecologisch houtskeletbouw-concept laatste jaren meer en meer vraag naar verbouwingen

Nadere informatie

Bouwscheuren vóór 1940

Bouwscheuren vóór 1940 Scheurenwijzer Bouwscheuren vóór 1940 Gevels 1 FUNDERING 4 DILATATIE Scheur in de gevel op de plaats van de bouwmuur duidt op losscheuren van de bouwmuur tot die hoogte (zie ook 10) Bouwmuur zakt, door

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

Opdrachtgevers: curatoren in de faling Hotel Construction and Management NV

Opdrachtgevers: curatoren in de faling Hotel Construction and Management NV Opdrachtgevers: curatoren in de faling Hotel Construction and Management NV Adviesdossier: Faling HCM NV RG18308 Locatie: Genre eigendom: ANTWERPEN Van Eycklei 34 ook palende aan de A.V.Dijckstraat HOTEL

Nadere informatie

Anton Struikbuurt VO - update

Anton Struikbuurt VO - update Anton Struikbuurt VO - update Inbo voor De Alliantie // 13 maart 2015 BOE09651-018 Huidige situatie 02 Amsterdam Huidige plankaart 03 Amsterdam Verkavelingsvoorstel - oostelijke blokken 04 Amsterdam Impressie

Nadere informatie