VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE"

Transcriptie

1 VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE Meting juli 2010, schooljaar CONCEPT Augustus 2010 Yolande Emmelot 1

2 INLEIDING 3 RESULTATEN UIT HET VRAGENLIJSTONDERZOEK 3 ANDERE BEVINDINGEN 6 BIJLAGE A: VARIABELEN 7 BIJLAGE B: ANALYSES 10 BIJLAGE C: TABEL METING

3 Inleiding In het schooljaar is een uitgebreide vragenlijst bij alle leerlingen afgenomen. De ontwikkelingen rond de leerbiografie hebben geleid tot een andere opzet: een splitsing van de leerlingvragenlijst in een algemene vragenlijst voor alle leerlingen, bedoeld als kwaliteitszorginstrument en een vragenlijst leerbiografie met variabelen die van belang zijn voor opname in de leerbiografie. De algemene vragenlijst is anoniem, de vragenlijst leerbiografie niet. Deze laatste vragenlijst was alleen bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. De resultaten van de afname van de algemene leerlingvragenlijst zijn gerapporteerd. De uitkomsten zijn vergeleken met vorig schooljaar. De resultaten van de afname van de vragenlijst leerbiografie zijn bedoeld voor opname in de individuele leerbiografie van de leerlingen in de onderbouw. We geven hier echter ook de gemiddelden op de schalen. Deze zijn niet goed vergelijkbaar met vorig jaar, omdat de afname nu alleen onderbouwleerlingen betrof 1. Er zijn eigenlijk geen verschillen met vorig jaar te zien, voor zover we deze kunnen vergelijken. In principe hebben alle onderbouwleerlingen deelgenomen, met uitzondering van één klas op City+. Van deze klas hebben wij geen gegevens ontvangen. Resultaten uit het vragenlijstonderzoek Aan de leerlingen zijn vragen gesteld over: zelfvertrouwen voor school gedrag perspectief dit schooljaar inzet toekomstperspectief beroepsloopbaan of vervolgstudie welbevinden op school welbevinden met leraren mate van stimulerend leerkrachtgedrag welbevinden met medeleerlingen binding met school verwachtingen ouders ten aanzien van school. De meeste van deze variabelen zijn ook in de leerlingvragenlijst van schooljaar afgenomen. Hier is dus eerder over gerapporteerd. Voor de leerbiografie zijn enkele nieuwe variabelen opgenomen, te weten: gedrag (zelfrapportage) en binding met school. In Bijlage 1 is te vinden welke vragen bij welke schalen/variabelen horen en wat de betrouwbaarheid is. Alle schalen zijn voldoende betrouwbaar. In bijlage 2 is de werkwijze bij de analyses opgenomen. In tabel 1 zijn de resultaten (ook per college) gerapporteerd in gemiddelde scores op de variabelen. We bespreken de uitkomsten op de variabelen in paragrafen onder de tabel. 1 Op City+ is ten onrechte door één bovenbouwklas een vragenlijst ingevuld. Deze klas is hier buiten beschouwing gebleven. 3

4 Tabel 2:Variabelen leerbiografie aantal leerlingen, (gemiddelde scores op 5-puntsschaal van naar +, standaarddeviatie) N Gem. Std. Deviatie Zelfvertrouwen voor school Varias 208 3,9 0,6 City ,0 0,7 Total 354 3,9 0,6 Gedrag Varias 208 3,9 0,7 City ,9 0,6 Total 352 3,9 0,6 Perspectief dit schooljaar* Varias 207 4,1 0,7 City ,9 0,7 Total 351 4,0 0,7 Inzet voor school* Varias 208 3,9 0,6 City ,6 0,6 Total 353 3,8 0,6 Toekomstperspectief Varias 206 4,1 6 City ,2 0,7 Total 349 4,1 0,6 Welbevinden op school Varias 206 3,3 0,7 City ,5 0,7 Total 346 3,4 0,7 Welbevinden met leraren Varias 206 3,4 0,6 Leerkrachtgedrag (mate van stimulerend..) City ,3 0,7 Total 346 3,4 0,7 Varias 203 3,5 0,6 City ,3 0,7 Total 345 3,4 0,7 Welbevinden met leerlingen* Varias 203 3,9 0,8 City ,1 0,8 Total 344 4,0 0,8 Binding met school Varias 202 3,0 0,7 City ,0 0,8 Total 344 3,0 0,8 Verwachtingen ouders Varias 203 4,2 0,7 City ,4 0,7 Total 344 4,3 0,7 Belang school volgens ouders Varias 203 4,7 0,5 City ,6 0,7 Total 343 4,7 0,6 4

5 Zelfvertrouwen en welbevinden De vragenlijst bevatte vragen over zelfvertrouwen voor school (bijvoorbeeld Ik weet zeker dat dit jaar alles op school zal lukken ), over welbevinden op school (bijvoorbeeld De sfeer op school is goed ), met leraren (bijvoorbeeld: Mijn leraren hebben over het algemeen belangstelling voor mij ) en met medeleerlingen (bijvoorbeeld Wij hebben een leuke klas ). De gemiddelde score op de schaal zelfvertrouwen bedraagt bijna 4, dat wil zeggen dat de leerlingen vinden dat de uitspraken vrij goed kloppen. Ze hebben ruim voldoende zelfvertrouwen voor school. Ook hun gedrag beoordelen ze gemiddeld positief (bijna 4). Voor welbevinden op school en welbevinden met leraren liggen de scores iets lager, maar in elk geval wel boven het gemiddelde (3). Voor welbevinden met medeleerlingen liggen de scores weer op 4: er is ruim voldoende sprake van welbevinden met medeleerlingen. Het welbevinden op school en met medeleerlingen ligt op City+ iets hoger dan op Varias, maar welbevinden op school is niet een betrouwbare schaal. Als we naar de samengevoegde variabele welbevinden (met items uit welbevinden op school en welbevinden met leraren kijken, dan blijkt er tussen beide colleges geen verschil: voor beide colleges is de score 3,4. Toekomstperspectief We bespreken hier de schalen toekomstperspectief op de korte termijn (perspectief dit schooljaar) en lange termijn (perspectief beroepsloopbaan of studie). Het gaat om uitspraken als 'Wat ik op school leer, vind ik nu heel belangrijk' (korte termijn) en 'Ik denk na over de studie of werk dat ik later kan doen' (lange termijn). De gemiddelde scores op beide schalen liggen op 'klopt voor mij vrij goed' (rond de 4 op een vijfpuntsschaal). Dat wil zeggen dat de uitspraken door de leerlingen onderschreven worden. Voor Varias ligt het gemiddelde voor toekomstperspectief op de korte termijn wat hoger dan op City+. Dat was bij de vorige meting ook zo. Stimulerend leerkrachtgedrag en inzet voor school Bij stimulerend leerkrachtgedrag gaat het onder meer om het leren leuk maken. De leerlingen zijn hier niet bijzonder positief over, maar wel meer positief dan negatief. Leerlingen op Varias zijn wat positiever, maar dit verschil is niet statistisch significant. Bij inzet voor school gaat het om goed opletten, op tijd komen etc. De score voor inzet voor school ligt bijna op 4: gemiddeld kloppen als ik span mij in voor school vrij goed. Echter: voor leerlingen op Varias is dat meer het geval dan voor leerlingen op City+. Ouders We vroegen naar de verwachtingen van ouders en het belang dat ze aan school hechten volgens de leerlingen. Volgens de leerlingen kloppen uitspraken als 'Mijn ouders denken dat ik ver zal komen 'vrij goed (score 4,3). Ouders hebben in de ogen van leerlingen dus blijkbaar hoge verwachtingen. En ze hechten ook veel belang aan school: uitspraken als 'Mijn ouders vinden school belangrijk' kloppen volgens de leerlingen vrijwel helemaal (score 4,8). Nieuwe variabelen gedrag en binding met school De leerlingen zijn gevraagd hun eigen gedrag te beoordelen (bijvoorbeeld: Ik vind dat ik me in de klas goed gedraag ). Hun gedrag beoordelen ze gemiddeld positief (bijna 4). Ook is gevraagd naar hun binding met school ( Ik ben trots op mijn school en Op school komen we voor elkaar op ). Deze ligt gemiddeld op 3, te interpreteren als: de leerlingen hebben een beetje binding met school. 5

6 Andere bevindingen Onderzocht is nog welke variabelen sterk met elkaar samenhangen. Hiervoor is op basis van items uit welbevinden op school en welbevinden met leraren een nieuwe (betrouwbaardere) variabele welbevinden gemaakt. Inzet voor school blijkt sterk samen te hangen met perspectief dit schooljaar en toekomstperspectief (lange termijn) 2. Leerlingen die weinig heil zien in school en leren en er weinig zin in hebben, hebben minder inzet voor school en zien ook de toekomst en de rol die de school daarin heeft minder gunstig. Inzet voor school hangt ook sterk samen met gedrag: leerlingen die hun eigen gedrag positief beoordelen, hebben ook meer inzet voor school. Inzet voor school hangt ook sterk samen met leerkrachtgedrag 3 : hoe stimulerender dit wordt beoordeeld, hoe hoger de inzet voor school. Welbevinden hangt sterk samen (>.50) met de mate van stimulerend leerkrachtgedrag. Binding met school hangt ook het meest sterk samen met leerkrachtgedrag. Als we onderzoeken welke variabelen de inzet voor school voorspellen, dan zien we dat vooral de beoordeling van gedrag van de leerling zelf, leerkrachtgedrag, het belang dat door ouders aan school gehecht wordt en zelfvertrouwen voor school belangrijk zijn. Deze variabelen dragen allemaal significant bij aan de inzet voor school 4. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Gedrag,39* Leerkrachtgedrag,30* Belang gehecht aan school door ouders,13* Zelfvertrouwen voor school,10* *= statistisch significant (p,.05) 2 Correlaties van > Zie noot 2. 4 Samen is de proportie verklaarde variantie van deze vier variabelen 45%. De variabelen hangen ook samen met niet in dit model opgenomen variabelen, zoals welbevinden. 6

7 Bijlage A: Variabelen Hieronder staan de schalen, de items, de variabele namen en de betrouwbaarheden (op basis van de leerlingen uit de onderbouw). Bij negatief geformuleerde items staat omcoderen : 1 wordt 5, 2 wordt 4 etc. (Zelfvertrouwen) LBO1 Alpha.78 a. Ik weet zeker dat dit jaar alles op school zal lukken. b. Ik kan op school zelfs de moeilijkste opdrachten maken als ik mijn best doe. c. Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar genoeg tijd heb. d. Ik kan bijna alles op school, als ik het maar niet opgeef. e. Ik kan ook moeilijke dingen op school leren. f. Ik weet zeker dat ik er op school zelfs bij de moeilijkste taken uit kom. (Gedrag) LB02, Alpha.76 a. Ik vind dat ik me in de klas goed gedraag b. Ik doe in de klas vaak dingen die niet mogen Omcoderen c. Ik doe op school meestal wat me wordt opgedragen d. Ik ben vaak boos en driftig in de klas Omcoderen e. Ik ben meestal rustig in de klas (Inzet voor school) LB03, Alpha.71 a. Ik kom op tijd op school. b. Het kost me moeite om naar school te gaan. Omcoderen c. Ik verveel me op school. Omcoderen d. Ik span me behoorlijk in op school. e. Tijdens de les let ik goed op. f. Op school houd ik goed mijn aandacht erbij. g. Binnen zitten kost me moeite. Omcoderen (Perspectief nu, dit schooljaar) LB04, Alpha.79 a. Ik vind het fijn dat ik dit schooljaar weer allerlei dingen leer. b. Wat ik op school leer, speelt nu een grote rol in mijn leven. c. Wat ik op school leer, vind ik nu heel belangrijk. d. Ik heb nu weinig aan wat ik op school leer. Omcoderen e. Wat ik nu op school leer, maakt me weinig uit. Omcoderen f. Het interesseert me op dit moment weinig wat ik dit schooljaar leer. Omcoderen (Toekomstperspectief lange termijn) LB05, Alpha.77 a. Ik vind het fijn te denken aan de studie of het werk dat ik later ga doen. b. Als ik later werk, denk ik dat ik sommige schoolvakken goed kan gebruiken. c. Ik heb goede hoop later een leuke studie of leuk werk te kunnen gaan doen. d. Ik fantaseer graag over wat ik later voor studie of werk kan doen. e. Later heb ik weinig kans op werk. Omcoderen f. Ik denk na over de studie of het werk dat ik later kan doen. g. Mijn schoolopleiding heeft weinig waarde voor mijn werk later. Omcoderen 7

8 (Welbevinden op school) LB06, Alpha. 59 a. De sfeer op school is goed. b. Ik vind onze school te streng. Omcoderen c. Ik vind de regels op school redelijk. d. Ik zou liever naar een andere school gaan. Omcoderen e. Ik voel me thuis op deze school. (Welbevinden met leraren ) LB07, Alpha. 54 a. Mijn leraren hebben over het algemeen belangstelling voor mij. b. De leraren zijn nauwelijks in mij geïnteresseerd. Omcoderen c. Ik kan met mijn leraren over persoonlijke problemen praten. d. De meeste leraren helpen me altijd als ik ze nodig heb. e. De meeste leraren ken ik niet zo goed. Omcoderen Nieuwe variabele welbevinden (items LB06a t/m e, LB07a, LB07c, LB07d): Alpha.70 (Leerkrachtgedrag) LB08, 82 De leraren van onze klas... a. maken het leren leuk voor de leerlingen. b. leggen goed uit waarom iets fout is. c. weten dat leerlingen heel veel kunnen. d. geven vaak saai les. Omcoderen e. geven vaak opdrachten die leuk zijn om uit te zoeken. f. helpen je nadenken als je een antwoord niet weet. g. leggen goed uit hoe we het beter kunnen doen als we fouten maken. h. vinden het leuk om les te geven. (Welbevinden met medeleerlingen) LB09, alpha.77 a. Ik ga veel om met mijn medeleerlingen. b. Ik zou liever in een andere klas zitten. Omcoderen c. Wij hebben een leuke klas. d. Ik kan goed met mijn klasgenoten opschieten. e. In mijn klas sta ik soms alleen. Omcoderen (Binding met school) LB10, Alpha.71 a. Als iemand iets goeds zegt over mijn school, dan word ik blij b. Op onze school komen we voor elkaar op c. Ik ben trots op mijn school d. Als iemand iets slechts zegt over mijn school, dan vind ik dat naar e. Op school doen we weinig dingen samen Omcoderen f. Als iemand iets slechts zegt over mijn school, dan is het alsof ze iets slechts over mij zeggen 8

9 (School en ouders) LB11 Verwachtingen ouders LB11a t/m d; Alpha.75 Belang school volgens ouders LB11e t/m h, Alpha.84 a. Mijn ouders denken dat ik ver zal komen. b. Mijn ouders denken dat ik met deze school veel zal bereiken. c. Mijn ouders moedigen me aan zoveel mogelijk met school te bereiken. d. Mijn ouders willen graag dat ik een zo hoog mogelijke opleiding haal. e. Mijn ouders vinden dat ik later wat aan deze schoolopleiding heb. f. Mijn ouders vinden school belangrijk. g. Mijn ouders willen dat ik mijn best doe op school. h. Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik het diploma haal. 9

10 Bijlage B: Analyses 1. Omcoderen: GET FILE='H:\Mijn Documenten\DurvenDelenDoen\johan de witt\leerbiografie\40348-leerlingvrl-jdw.sav'. RECODE LB02B LB02D LB03B LB03C LB03G LB04D LB04E LB04F LB05E LB05G LB06B LB06D LB07B LB07E LB08D LB09B LB09E LB10E (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (MISSING=SYSMIS). EXECUTE. Nieuw file: LBJdWrec.sav 2. betrouwbaarheid schalen vaststellen: /VARIABLES=LB01A LB01B LB01C LB01D LB01E LB01F /SCALE('zelfvertrouwen') ALL /VARIABLES=LB02A LB02B LB02C LB02D LB02E /SCALE('gedrag') ALL /VARIABLES=LB03A LB03B LB03C LB03D LB03E LB03F LB03G /SCALE('inzet voor school') ALL /VARIABLES=LB04A LB04B LB04C LB04D LB04E LB04F /SCALE('perspectief nu') ALL /VARIABLES=LB05A LB05B LB05C LB05D LB05E LB05F LB05G /SCALE('toekomst') ALL /VARIABLES=LB06A LB06B LB06C LB06D LB06E /SCALE('welbevinden op school') ALL /VARIABLES=LB07A LB07B LB07C LB07D LB07E /SCALE('welbevinden leraren') ALL 10

11 /VARIABLES=LB08A LB08B LB08C LB08D LB08E LB08F LB08G LB08H /SCALE('leerkrachtgedrag') ALL /VARIABLES=LB09A LB09B LB09C LB09D LB09E /SCALE('welbevinden medeleerlingen') ALL /VARIABLES=LB10A LB10B LB10C LB10D LB10E LB10F /SCALE('binding school') ALL /VARIABLES=LB11A LB11B LB11C LB11D /SCALE('verwachtingen ouders') ALL /VARIABLES=LB11E LB11F LB11G LB11H /SCALE('belang school volgens ouders') ALL Schalen maken en missing vervangen compute zelfvertouwen = mean.3 (LB01A, LB01B, LB01C, LB01D, LB01E, LB01F). compute gedrag = mean.3 (LB02A, LB02B, LB02C, LB02D, LB02E). compute inzet= mean.3 (LB03A, LB03B, LB03C, LB03D, LB03E, LB03F, LB03G). compute schooljaar= mean.3 (LB04A, LB04B, LB04C, LB04D, LB04E, LB04F). compute toekomst= mean.3 (LB05A, LB05B, LB05C, LB05D, LB05E, LB05F, LB05G). compute welbevindenschool= mean.3 (LB06A, LB06B, LB06C, LB06D, LB06E). compute welbevindenleraren= mean.3 (LB07A, LB07B, LB07C, LB07D, LB07E). (compute welbevinden= mean.3 (LB06A, LB06B, LB06C, LB06D, LB06E, LB07A, LB07C, LB07D)) compute leerkrachtgedrag= mean.3 (LB08A, LB08B, LB08C, LB08D, LB08E, LB08F, LB08G, LB08H). compute welbevindenleerlingen= mean.3 (LB09A, LB09B, LB09C, LB09D, LB09E). compute binding= mean.3 (LB10A, LB10B, LB10C, LB10D, LB10E, LB10F). compute verwouders= mean.2 (LB11A, LB11B, LB11C, LB11D). compute belouders= mean.2 (LB11E, LB11F, LB11G, LB11H). Nieuwe variabele college gemaakt: Varias= 1, City+=2. Bovenbouwleerlingen die onterecht in het bestand zaten, weggehaald. Schaalscores tot 1 decimaal terug gebracht voor de leesbaarheid in de leerlingoverzichten. 11

12 Bijlage C: Tabel meting 2009 Tabel x (meting ): Gemiddelde scores op de schalen (aantallen leerlingen, min. en max. scores op de schalen, lopend van - naar +, gemiddelde, standaarddeviatie, gemiddelde Varias, gemiddelde City+) N Min Max Gem. SD Varias Gem. City+ Gem. Zelfvertrouwen ,9 0,7 3,9 3,8 Toekomstperspectief en beroepsloopbaan korte termijn (perspectief dit schooljaar) ,0 0,8 4,1 3,8 Inzet voor school ,8 0,7 3,8 3,7 Toekomstperspectief lange termijn (beroepsloopbaan of vervolgstudie ,1 0,7 4,1 4,0 Welbevinden op school ,3 0,9 3,3 3,3 Welbevinden met leraren ,3 0,9 3,4 3,2 Stimulerend leerkrachtgedrag ,3 0,8 3,5 3,1 Welbevinden met leerlingen ,9 0,8 3,9 4,0 Werklimaat in de klas ,8 0,9 2,9 2,8 Verwachtingen ouders ,3 0,7 4,3 4,3 Belang school volgens ouders ,8 0,6 4,8 4,8 12

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012

Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012 Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012 Toelichting Beste leerling, Jij zit in de Eureka!-klas. We zijn benieuwd naar jouw mening. Die kun je geven in deze vragenlijst. Die bestaat

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Baken Adviesgroep Maart 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Valid N Missing N

Valid N Missing N Tabel 1: Frequentieverdelingen, gemiddelden en spreiding van opleidingen van respondenten en partners (naar geslacht) en vaders en moeders van de respondent. Respondenten Partners Ouders Mannen Vrouwen

Nadere informatie

helemaal niet niet mee eens niet mee eens mee eens helemaal mee eens. In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis.

helemaal niet niet mee eens niet mee eens mee eens helemaal mee eens. In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis. helemaal niet niet niet helemaal Naam: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken over leren en kennis. Jij moet aangeven of je het met de uitspraken eens bent of niet. Bij elke vraag kun je kiezen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek van Onderwijs

Onderzoek van Onderwijs Inleiding Aanleiding Het gaat tegenwoordig zo goed met De Nieuwste School (DNS) dat ze teveel aanmeldingen krijgt van nieuwe leerlingen. De school kan niet uitbreiden op locatie en wil dit liever ook niet

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Toekomstgericht onderwijs. Schoolrapport eerste jaar Algemeen deel Maart 2017

Toekomstgericht onderwijs. Schoolrapport eerste jaar Algemeen deel Maart 2017 Toekomstgericht onderwijs Schoolrapport eerste jaar Algemeen deel Maart 2017 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Toelichting op de gebruikte instrumenten en begrippen... 4 1.1 Participanten... 4 1.2 Instrumenten...

Nadere informatie

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden:

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden: Werkinstructie Psychometrische analyse Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 04.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 59 1

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Onderzoek ontwikkeling motivatie begaafde leerlingen in speciale onderwijsvoorzieningen

Onderzoek ontwikkeling motivatie begaafde leerlingen in speciale onderwijsvoorzieningen Onderzoek ontwikkeling motivatie begaafde leerlingen in speciale onderwijsvoorzieningen Day a Week School Lisette Hornstra, Afdeling Educatie t.e.hornstra@uu.nl Achtergrond onderzoek Afgenomen jaren toegenomen

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 WWW.SKWADRAAT.NL Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 Rapportage OJBS De Ieme Veghel, april 2016 Sanne Smeenk ii Kwaliteitsonderzoek 2016 2016 S 2 Onderzoek & Advies Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Aandacht geven op afstand

Aandacht geven op afstand Aandacht geven op afstand In het voortgezet onderwijs experimenteert een groep docenten van CVO Zuid-West Fryslân en het Dockinga College met onderwijs op afstand via videoconferencing. Zij verbinden hun

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 2011 Praktikon BV Nijmegen: Harm Damen 1. Wat is de EMPO? De EMPO 2.0 is een lijst voor zelfevaluatie om de empowerment bij ouders (EMPO Ouders 2.0) en jongeren

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Colofon Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 In opdracht van Stichting Kennisnet IVO Heemraadssingel

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING We meten op onze school twee keer per jaar het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen mee. Dat doen we met VISEON van Cito. Viseon staat voor Volg Instrument

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

SELF-MANAGEMENT ABILITY SCALE: SMAS-30/versie 2. Achtergrond, handleiding en scoring.

SELF-MANAGEMENT ABILITY SCALE: SMAS-30/versie 2. Achtergrond, handleiding en scoring. SELF-MANAGEMENT ABILITY SCALE: SMAS-30/versie 2. Achtergrond, handleiding en scoring. Nardi Steverink Rijksuniversiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen Achtergrond December 2009 Sinds

Nadere informatie

SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs

SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs SCHOOLFEEDBACKRAPPORT ONDERZOEK WELBEVINDEN Bevraging van de leerlingen van het lager onderwijs Aan de directeur, de leerkrachten en de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van school 1

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen.

Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen. Tevredenheidsonderzoek onderbouw (1 ste, 2 de en 3 de leerjaar) Graag willen we jullie de conclusies van het tevredenheidsonderzoek van de onderbouw meedelen. Hier worden de resultaten in percenten uitgedrukt

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS

College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS College Week 3 Kwaliteit meetinstrumenten; Inleiding SPSS Inleiding in de Methoden & Technieken 2013 2014 Hemmo Smit Overzicht van dit college Kwaliteit van een meetinstrument Inleiding SPSS Hiervoor lezen:

Nadere informatie

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Boekbespreking Techniek in het natuurkunde-onderwijs M.J. de Vries, Uitg.: Technische Universiteit Eindhoven, 1988 Dissertatie, 278 p. De

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid

geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid Verkorte VIL geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid 0 1 2 3 4 2. Als ik iets niet begrijp, heeft hij/zij daar begrip voor 0 1 2 3 4 nooit altijd 3. Hij/zij doet vriendelijk tegen me 0 1 2 3 4 4.

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands

Samenvatting Nederlands Samenvatting Nederlands 178 Samenvatting Mis het niet! Incomplete data kan waardevolle informatie bevatten In epidemiologisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten om data te verzamelen.

Nadere informatie

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Uitslagen Vragenlijst OBS 't Partoer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 3.0 oktober 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 3.0 Stellingen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta)

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) Voorbeeld. Resultaten studentenenquête Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) (RP54) Studiejaar 2008-2009 Afdeling Onderwijs, Studentenzaken & Onderzoek Faculteit

Nadere informatie

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Inhoud: Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe categorieën en vragen in de SCOL Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe

Nadere informatie

Tabellenrapportage Eureka! metingen schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 Oberon, juni 2013

Tabellenrapportage Eureka! metingen schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 Oberon, juni 2013 Tabellenrapportage Eureka! metingen schooljaar 2011/2012 en 2012/2013 Oberon, juni 2013 INOS wil passend onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen in groep 1 tot en met 8. In 2008 is INOS onder de naam

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Hallo, Als je vragen hebt tijdens het invullen, vraag die dan aan jouw docent(e). Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Datum: School: Klas: Naam docent(e): Code (optioneel): Hallo, Deze vragenlijst gaat over het leerklimaat in jouw klas en hoe je het vindt op school. Hierbij gaat het om wat jij vindt van jouw docent(e),

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Deze bijlage bevat een beschrijving van de kwantitatieve analyse, zoals die is uitgevoerd op de 26 vragen in de vragenlijst. Analyses op het niveau van de (26) afzonderlijke

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Integratie - Populariteit (sociale ontwikkeling) heeft

Nadere informatie

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT ONDERWIJSKWALITEIT Het Rhedens wil dat haar onderwijs aansluit bij de verwachtingen van leerlingen en ouders. De school wil een omgeving bieden waar medewerkers met plezier en professioneel hun werk kunnen

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel

LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel SAMENVATTING Volgens Kuijpers en Meijers (2009) is er een positieve samenhang tussen loopbaancompetenties

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

FEEL-E. Vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen. HTS Report. Simon Janzen ID 4589-2 Datum 11.11.2015. Zelfrapportage

FEEL-E. Vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen. HTS Report. Simon Janzen ID 4589-2 Datum 11.11.2015. Zelfrapportage FEEL-E Vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen HTS Report ID 4589-2 Datum 11.11.2015 Zelfrapportage FEEL-E Inleiding 2 / 14 INLEIDING De FEEL-E brengt de strategieën in kaart die volwassenen gebruiken

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 1. Inleiding... 524 2. Basisonderwijs... 526 2.1. Evoluties in de infrastructuur... 526 2.2. Evoluties in andere indicatoren... 533 3. Secundair onderwijs... 549 3.1. Evoluties

Nadere informatie

VOORBEELD. Uw lesobservatie en de leerlingvragenlijst. Naam docent: Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen

VOORBEELD. Uw lesobservatie en de leerlingvragenlijst. Naam docent: Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen Uw lesobservatie en de leerlingvragenlijst Een terugkoppeling ten behoeve van uw professionele ontwikkeling Naam docent: VOORBEELD Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen juli 2016 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie