Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport R09. *BEM * BEM gemeente Steenbergen. Behoort bij beschikking ZK nr.(s) Omgevingsmanager."

Transcriptie

1 Adviseurs & Ingenieurs 81431_ _ _ R09_versie_A_S_BEM _1.pdf *BEM * BEM gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Lowys Porquinstichting Documentnummer: R09 Adviseurs & Ingenieurs Projectnaam: De nieuwbouw Brede School Buiten de Veste te Steenbergen Brede School Buiten de Veste Datum: 23 oktober 2012 Status: Versie: Opgesteld door: Projectleider: Definitief A Mevrouw Ir. L. (Linda) Franken De heer P.J. (Paul) Kuhlmann Behoort bij beschikking d.d nr.(s) ZK Omgevingsmanager Rapport R09 Brede School Buiten de Veste Brandveiligheidsadvies

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Inleiding Uitgangspunten Inhoudelijke beoordeling Bouwkundige aspecten Brandwerendheid m.b.t. bezwijken Materiaalgebruik Brandcompartimentering Brandoverslag Vluchten Opvang en doorstroomcapaciteit vluchtroute Vluchtdeuren Installaties Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Brandweerlift Brandslanghaspels Droge blusleiding Bereikbaarheid gebouw... 8 Bijlagen R09.doc / versie: A Pagina 1 van 9

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding Voor de nieuwbouw Brede School Buiten de Veste te Steenbergen, is ten behoeve van de bouwaanvraag door Volantis voor het ontwerp aangegeven welke eisen er worden gesteld ten aanzien van het Bouwbesluit, brandveiligheid. 1.2 Uitgangspunten Het ontwerp heeft een gebruiksoppervlak van ongeveer m 2. Het gebouw heeft drie bouwlagen, begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. De hoogst gelegen vloer van een gebruiksgebied ligt op mm boven meetniveau. De ligging van het gebouw is weergegeven onder bijlage 2. Het gebouw ligt geheel vrij van belendingen. De kortste afstand van het gebouw tot de erfgrens, noordoostgevel, bedraagt 2,67 meter. In het gebouw is géén technische ruimte groter dan 50 m 2 en géén stookruimte (opgesteld vermogen > 130 kw) aanwezig. Bij de toetsing is uitgegaan van de onderstaande gebruiksfuncties en personenbezetting per verblijfsruimte zoals aangegeven door opdrachtgever/architect. Tabel 1. Gebruiksfuncties en personenbezetting per verblijfsruimte Ruimte Gebruiksfunctie Personenbezetting Lokalen Onderwijsfunctie 32 Voorruimte KDV Onderwijsfunctie 20 PSZ-groepsruimte: Bijeenkomstfunctie voor 20 kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar Peuters Bijeenkomstfunctie voor 18 kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar Dreumesen Bijeenkomstfunctie voor 15 kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar Baby's Bijeenkomstfunctie voor 10 kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar Slaapkamers Bijeenkomstfunctie voor 8 kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar BSO Onderwijsfunctie 31 Slagwerkschool Onderwijsfunctie 11 Directiekantoor Kantoorfunctie 2 Administratie Kantoorfunctie 2 Directiekantoor Kantoorfunctie 2 IB/RT Kantoorfunctie 2 Zorgteam/ vergaderkamer Kantoorfunctie R09.doc / versie: A Pagina 2 van 9

4 Vervolg tabel 1. Gebruiksfuncties en personenbezetting per verblijfsruimte Ruimte Gebruiksfunctie Personenbezetting Flexplek Overige gebruiksfunctie 2 Conciërge Overige gebruiksfunctie 2 Wasruimte/ kleedruimte gym Sportfunctie 30 Gymzaal Sportfunctie 31 Gymzaal tijdens bijeenkomsten Bijeenkomstfunctie 275 Aula tijdens bijeenkomsten Bijeenkomstfunctie 140 Speellokaal Sportfunctie 32 Handvaardigheid Onderwijsfunctie 32 Teamkamer/ flex Bijeenkomstfunctie 20 Serverruimte Onderwijsfunctie 2 Als uitgangspunt voor deze rapportage zijn de documenten toegepast, zoals weergegeven in bijlage R09.doc / versie: A Pagina 3 van 9

5 2 Inhoudelijke beoordeling 2.1 Bouwkundige aspecten Brandwerendheid m.b.t. bezwijken Omdat een vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 meter boven meetniveau moet de bouwconstructie van het bouwdeel met drie bouwlagen een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hebben van minimaal 90 minuten. Voor het bouwdeel met twee bouwlagen geldt voor de bouwconstructie een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van minimaal 60 minuten. De hoofddraagconstructie vormt één geheel voor het totale gebouw. Op grond hiervan is de hoogste eis maatgevend. De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie bedraagt 90 minuten. Bij een lage permanente vuurbelasting, kleiner of gelijk aan 500 MJ/m², voor het betreffende brandcompartimenten mag de bovengenoemde tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken worden gereduceerd met 30 minuten. In rapportage R11, versie -, d.d. 18 september 2012 van Volantis is bovengenoemde berekening uitgevoerd. Uit die rekenresultaten volgt dat de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de hoofddraagconstructie gereduceerd mag worden met 30 minuten. Dit betekent dat de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de totale hoofddraagconstructie gedurende 60 minuten niet mag worden overschreden. Aanvullend op bovenstaande dient te worden voldaan aan de eis dat een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert in geval van brand ten minste 30 minuten in stand wordt gehouden. De constructeur dient te bepalen welke brandwerende voorzieningen hier noodzakelijk zijn Materiaalgebruik Voor alle aanwezige gebruiksfuncties geldt dat alle toe te passen materialen dienen te voldoen aan de omschreven materiaaleigenschappen. De brandklassen en rookklassen bepaald volgens NEN-EN Interieur De wanden en plafonds van alle ruimten dienen ten minste te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2. Voor de overige gebruiksfunctie is de eis voor de rookklasse niet van toepassing. Voor het beloopbaar vlak, zoals vloeren, hellingbanen en trappen, geldt dat deze ten minste moeten voldoen aan brandklasse D fl en aan rookklasse s1 fl. Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN R09.doc / versie: A Pagina 4 van 9

6 Exterieur Het dak is niet-brandgevaarlijk conform NEN Aan de hand van kwaliteitsverklaringen dient aangetoond te worden dat het dak voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de brandgevaarlijkheid. De materialen waaruit de buitenzijde van de gevel bestaat moeten ten minste voldoen aan brandklasse D. De materialen waaruit de buitenzijde van de gevel bestaat moeten minimaal tot een hoogte van 2,5 meter boven meetniveau ten minste voldoen aan brandklasse B. Voor het beloopbaar vlak, zoals vloeren, hellingbanen en trappen, geldt dat deze ten minste moeten voldoen aan brandvoortplantingsklasse D fl. Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen moeten minimaal voldoen aan brandklasse D, ongeacht de positie in de gevel Brandcompartimentering Alle gebruiksfuncties worden in brandcompartimenten ondergebracht met een totale gebruiksoppervlakte van de brandcompartimenten van < m 2. De WBDBO naar een ander brandcompartiment dient minimaal 60 minuten te bedragen. Elk brandcompartiment is eveneens een subbrandcompartiment. Voor de sportfunctie, bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie, kantoorfunctie en overige gebruiksfunctie is een onderverdeling van de brandcompartimenten in kleinere subbrandcompartimenten in het kader van beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook niet noodzakelijk. Voor de bijeenkomstfunctie, voor kinderopvang met bedgebied, is onderverdeling in kleinere beschermd subbrandcompartimenten noodzakelijk. De grootte van het beschermd subbrandcompartiment is maximaal 200 m 2. Elk beschermd subbrandcompartiment is een subbrandcompartiment De WBDBO vanuit het beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is minimaal 30 minuten. De brandcompartimentering is terug te vinden in bijlage Brandoverslag Gezien de onderlinge afstand tussen de verschillende ramen/puien en de overstekken/ balkons tussen de verdiepingen is er geen probleem te verwachten inzake de brandoverslag via de gevels. Via het dak van de eerste verdieping richting de opgaande gevel van de tweede verdieping is er sprake van brandoverslag. De benodigde brandwerendheid kan op twee manieren worden bewerkstelligd: 1. Het dak van de eerste verdieping vanuit stramien 3 over de volledige lengte over minimaal 10 meter met een WBDBO van 30 minuten uitvoeren. Dit omvat ook eventuele dakopeningen in deze zone. Belangrijk hierbij is dat niet alleen het dakvlak zijn brandwerende functie blijft behouden maar ook dat de onderliggende draagconstructie in stand blijft. 2. De gevel van de tweede verdieping op stramien 3 over een hoogte van minimaal 4 meter gemeten vanuit het dakvlak van de eerste verdieping met een WBDBO van 30 minuten uitvoeren. Hiernaast moet dit deel van de gevel een brandklasse B hebben. Het ontwerp en de situering op het perceel in ogenschouw genomen is er geen probleem te verwachten in het kader van de brandoverslag spiegelsymmetrisch over de erfgrens R09.doc / versie: A Pagina 5 van 9

7 2.2 Vluchten Vluchtroute Binnen het ontwerp hebben alle ruimten/gebieden twee afzonderlijke vluchtroutes of er wordt rechtstreeks naar het aangrenzende terrein gevlucht. Op grond hiervan hebben deze vluchtroutes conform het Bouwbesluit 2012 geen specifieke status. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang van minimaal 0,85 meter breed en 2,3 meter hoog. Dit is niet van toepassing voor het deel van de vluchtroute dat over een trap loopt Loopafstanden Voor alle gebruiksgebieden binnen het gebouw geldt dat deze niet nader zijn in te delen waardoor er, ongeacht de gebruiksfunctie, van een niet gecorrigeerde loopafstand uit moet worden gegaan van 30 meter. Alle gebruiksgebieden kunnen worden ontvlucht binnen de maximaal toegestane loopafstand Opvang en doorstroomcapaciteit vluchtroute Op basis van de grote hoeveelheid personen dat gelijktijdig aanwezig kan zijn binnen het gebouw zijn er ter plaatse van de vluchtwegen, trappenhuizen, knelpunten te verwachten in verband met de doorstroming hiervan. Hiervoor zijn diverse vluchtscenario s beoordeeld met behulp van een berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit, zie bijlage 4. De opvang- en doorstroomcapaciteit is bepaald volgens NEN Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenmodel: NPR 6080 V1.00. De betreffende voorzieningen moeten dusdanig zijn dat de maximale ontruimingstijd vanaf het subbrandcompartiment tot het aansluitende terrein kan worden bereikt bedraagt 15 minuten. Verder moet het bedreigde subbrandcompartiment binnen 1 minuut na aanvang van het vluchten zijn verlaten. Omdat de NPR 6080 nog niet is aangepast aan het Bouwbesluit 2012 zijn er enkele aanpassingen / aangepaste wijze van invulling nodig om de berekening overeenkomstig Bouwbesluit 2012 te laten zijn. Onderstaand zijn deze genoemd: - Bouwbesluit 2012 kent geen trap kolom A of B meer. De trappen die in het ontwerp zijn opgenomen komen overeen met kolom B van Bouwbesluit Bouwbesluit 2003 kende enkel de doorstroomcapaciteit voor een deur van 90 personen per minuut per meter vrije breedte van de doorgang. In het Bouwbesluit 2012 is een opsplitsing gemaakt in enkele en dubbele deuren en deuren die verder open kunnen dan 135 graden. Hiervoor is de doorstroomcapaciteit respectievelijk 110, 90 en 135 personen. Om ook met de doorstroomcapaciteiten 110 en/of 135 te kunnen rekenen is de vrije breedte vertaald naar een doorstroomcapaciteit gebaseerd op 90 personen zodat de daadwerkelijke doorstroomcapaciteit correct is. Om de omschrijvingen duidelijker te maken zijn de trappen(huizen) als volgt genummerd: - Trap 1, ruimten A.0.01, A.1.01 en A Trap 2, ruimten A.0.02/.08, A.1.02 en A Trap 3, ruimten A.0.17 en A Trap 4, buiten R09.doc / versie: A Pagina 6 van 9

8 In beginsel zullen alle aanwezige personen binnen een (sub)brandcompartiment evenredig over de beschikbare vluchtroutes vluchten. Voor alle beoordeelde scenario s geldt dat de ruimten K.0.01, K.0.05, K.0.09, K.0.13 en K.0.15 rechtstreeks naar buiten toe vluchten. Vanuit de gymzaal, ruimte S.0.01, vlucht 50% van de aanwezige personen rechtstreeks naar buiten. De volgende scenario s zijn beoordeeld, zie ook bijlage 4: - Geen brand, scenario-onafhankelijke ontvluchting. - Brand in BC 1, alle brandcompartimenten vluchten via de reguliere vluchtwegen. - Brand in BC 2, de brandcompartimenten BC 1, BC 3 en BC 4 vluchten niet via BC 2 maar via de andere beschikbare vluchtwegen. - Brand in BC 3, alle brandcompartimenten vluchten via de reguliere vluchtwegen. - Brand in BC 4, de gymzaal (BC 3) vlucht niet via BC 4 maar via de andere beschikbare vluchtweg. - Brand in BC 5, BC 4 vlucht op de 1e verdieping niet via BC 5 maar via de andere beschikbare vluchtroute (via BC 2). De twee ruimten van BC3 op de verdieping vluchten via de rookvrije vluchtroute naar trap 1 en 2. Uit de rekenresultaten blijkt dat een rookvrije opvangruimte voor trappenhuis 1 en 2 op de eerste verdieping het knelpunt bij trap 1 en 2 oplost en er veilig en binnen de gestelde maximale ontvluchtingstijd kan worden ontvlucht in geval van een calamiteit. De bouwkundige randvoorwaarden voor de diverse trappen is terug te vinden onder gebouwdefinitie van bijlage 4. In bijlage 3 is tevens het aantal vluchtende personen op de diverse vluchtdeuren aangegeven. Dit is voor de gymzaal en de aula opgesplitst in regulier gebruik en voor gebruik als bijeenkomstfunctie. Let op: dit zijn het aantal vluchtende personen in de tijd beschouwd. Zoals blijkt uit bovengenoemde opvang- en doorstroomcapaciteit kunnen al deze personen binnen de gestelde maximale ontvluchtingstijd het gebouw veilig verlaten Vluchtdeuren Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien meer dan 37 personen op die uitgang zijn aangewezen. Ten opzichte van het onderhavige plan moet van de ondergenoemde (vlucht)deuren de draairichting worden gewijzigd: - De vluchtdeuren op stramien 18 draaien vanuit BC 1 naar BC 2, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. - De deuren vanuit de slagwerkschool (D.0.01), BSO (K.0.15) en aula (A.0.03) naar entree A.0.01 mogen niet de entree indraaien. Dit in verband met het hinderen van de vluchtende personen door deze ruimte. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door een lichte druk tegen de deur, of een lichte druk tegen een op circa 1 meter boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. Het vluchten en het bereiken van de veilige plaats voldoen aan de gestelde eisen. De vluchtdeuren moeten van binnenuit zonder sleutel kunnen worden geopend. Vanzelfsprekend mogen deze deuren niet worden gehinderd bij het openen of worden geblokkeerd door enige opslag of inventaris. Indien automatische deuren worden toegepast moeten deze bij het wegvallen van de netspanning vanzelf open gaan of handmatig te openen zijn R09.doc / versie: A Pagina 7 van 9

9 2.3 Installaties Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Voor de gebruiksfuncties bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en onderwijsfunctie is op grond van de grootte respectievelijk de hoogst gelegen vloer een brandmeld- en ontruimingsinstallatie noodzakelijk. Voor de kinderopvang betreft het een brandmeld- en ontruimingsinstallatie met volledige bewaking. Voor de onderwijsfunctie een niet-automatische bewaking aangevuld met automatisch brandmeldinstallatie ruimtebewaking ten behoeve van de doodlopende einden Brandweerlift Er ligt geen vloer van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen hoger dan 20 meter boven meetniveau, er is dan geen brandweerlift nodig Brandslanghaspels Op basis van de gebruiksfunctie of de grootte van de gebruiksfunctie zijn in het gehele gebouw brandslanghaspels noodzakelijk. Positionering en slanglengte conform bijlage Droge blusleiding Een droge blusleiding is niet nodig doordat er geen vloer van een verblijfsgebied boven de 20 meter boven meetniveau ligt. 2.4 Bereikbaarheid gebouw In samenspraak met de brandweer dient een brandweeringang aangewezen te worden. De hoofdentree is doorgaans het meest geschikt hiervoor. Ook de brandmeld- en ontruimingscentrale zal in de directe nabijheid van de brandweeringang worden geprojecteerd. Er dient voldoende ruimte nabij de brandweeringang te zijn ten behoeve van brandweervoertuigen. De opstelplaats voor een blusvoertuig dient dicht bij een primaire bluswatervoorziening te worden geprojecteerd, doorgaans maximaal 15 meter. Vanaf de toegang van de brandweeringang dient een bluswatervoorziening aanwezig te zijn binnen een straal van maximaal 40 meter. Tussen deze bluswatervoorziening en de brandweeringang dient een opstelplaats voor een blusvoertuig aanwezig te zijn. De opstelplaatsen dienen zodanig te worden gekozen dat een dergelijk brandweervoertuig niet binnen 30 minuten na het ontstaan van een brand gevaar of schade kan oplopen. Het is verder van belang dat de brandweer voldoende dicht bij de brandweeringang(en) kan komen en vanuit deze ingangen binnen maximaal 60 meter (indringingsdiepte) elk punt van de in het gebouw aanwezige verblijfsruimten kan bereiken. Indien niet aan deze eis van 60 meter kan worden voldaan worden droge blusleidingen verlangd R09.doc / versie: A Pagina 8 van 9

10 Bijlagen Bijlage 1 - Documenten Bijlage 2 - Situatie Bijlage 3 - Brandveiligheidsvoorzieningen Bijlage 4 - Opvang- en doorstroomcapaciteit Bijlage 5 - Begrippenlijst Bijlage 6 - Geraadpleegde literatuur R09.doc / versie: A Pagina 9 van 9

11 Documenten Bijlage 1

12 Documenten Dit onderzoek is gebaseerd op ondergenoemde document(en) van Elemans Postma van den Hork Architecten, dossiernummer 1843: - tekeningnummer , situatie, d.d tekeningnummer , begane grond, d.d tekeningnummer , 1 e verdieping, d.d tekeningnummer , 2 e verdieping, d.d tekeningnummer , dak, d.d tekeningnummer , gevels 1 en 2, d.d tekeningnummer , gevels 3 en 4, d.d tekeningnummer , doorsneden A en B, d.d tekeningnummer , doorsneden C en D, d.d tekeningnummer , gebruiksfunctie en gebruiksgebied begane grond, d.d tekeningnummer , gebruiksfunctie en gebruiksgebied 1 e verdieping, d.d tekeningnummer , gebruiksfunctie en gebruiksgebied 2 e verdieping, d.d tekeningnummer , functie- en verblijfsgebied begane grond, d.d tekeningnummer , functie- en verblijfsgebied 1 e verdieping, d.d tekeningnummer , functie- en verblijfsgebied 2 e verdieping, d.d tekeningnummer , brandcompartimentering begane grond, d.d tekeningnummer , brandcompartimentering 1 e verdieping, d.d tekeningnummer , brandcompartimentering 2 e verdieping, d.d R09.doc / versie: A Bijlage 1

13 Situatie Bijlage 2

14 Situatie R09.doc / versie: A Bijlage 2

15 Brandveiligheidsvoorzieningen Bijlage 3

16

17

18

19 Opvang- en doorstroomcapaciteit Bijlage 4

20 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 PROJECTGEGEVENS Projectomschrijving : Brede School Buiten de Veste Projectnummer : Omschrijving bouwwerk : Brede School Adres : Steenbergen Gecreëerd door : lxf Gecreëerd op : 4/23/ :04:40 PM Laatst gewijzigd door : Pintegraal Laatst gewijzigd op : 10/23/2012 6:43:14 AM Reden wijziging : - GEBOUWDEFINITIE Aantal trappenhuizen : 4 Aantal bouwlagen : 3 Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Bouwbesluit tabel 2.28b kolom [-] B B B B Toets max. ontruimingstijd [min.] 15:00 15:00 15:00 15:00 Verdieping 2 Deurbreedte [m] Oppervlakte bovenbordes [m2] Oppervlakte middenbordes [m2] Trapbreedte [m] Aantal traptreden [-] Scheidingstype [-] Geen Geen Geen Geen Doorstroomcapaciteit deur [Pers./min.] Opvangcapaciteit bovenbordes [Personen] Opvangcap. middenbordes + trap [Personen] Doorstroomcapaciteit trap [Pers./min.] Verdieping 1 Deurbreedte [m] Oppervlakte bovenbordes [m2] Oppervlakte middenbordes [m2] Trapbreedte [m] Aantal traptreden [-] Scheidingstype [-] R30 R30 Geen Geen Doorstroomcapaciteit deur [Pers./min.] Opvangcapaciteit bovenbordes [Personen] * 40 Opvangcap. middenbordes + trap [Personen] Doorstroomcapaciteit trap [Pers./min.] * Er wordt gerekend met een beperkte opvangcapaciteit van het bovenbordes vanwege artikel 5.5 d, NEN 6089:2008 NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 1

21 NPR 6080 Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Begane grond Deurbreedte uitgang [m] Oppervlakte vloer trappenhuis [m2] Deurbreedte [m] Scheidingstype [-] Geen Geen Geen Geen Doorstroomcap. deur uitgang [Pers./min.] Opvangcap. vloer trappenhuis [Personen] * 1 Doorstroomcapaciteit deur [Pers./min.] * Er wordt gerekend met een beperkte opvangcapaciteit van het bovenbordes vanwege artikel 5.5 d, NEN 6089:2008 NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 2

22 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 SCENARIOS EN RESULTATEN Scenario: Geen brand Omschrijving : Geen brand, scenario-onafhankelijke ontvluchting. Gefaseerd ontruimen : n.v.t. Locatie brand : Geen, scenario-onafhankelijke ontruiming Totaal aantal personen : 1046 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 480 personen Resultaten: Trappenhuis Max. toegestane ontruimingstijd Berekende ontruimingstijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 1. (A.0.01) 15:00 3:30 Ja Trap 2. (A.0.02) 15:00 3:30 Ja Trap 3. (A.0.17) 15:00 3:30 Ja Trap 4. (buiten) 15:00 2:30 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 3

23 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Scenario: Brand BC 1 Omschrijving : Alle brandcompartimenten vluchten via de reguliere vluchtwegen. Gefaseerd ontruimen : Nee Locatie brand : Brand in BC 1 Totaal aantal personen : 1046 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. Bedreigd Bedreigd Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. Bedreigd Bedreigd Totaal: 480 personen Resultaten: Trappenhuis Verdieping Status opvangruimte Max. toegestane wachttijd Berekende wachttijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 3. (A.0.17) Begane grond Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja Trap 3. (A.0.17) Verdieping 1 Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja Trap 4. (buiten) Begane grond Direct bedreigd 01:30 0:00 Ja Trap 4. (buiten) Verdieping 1 Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 4

24 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Scenario: Brand BC 2 Omschrijving : BC 1, BC 3 en BC 4 vluchten niet via BC 2 maar via de andere beschikbare vluchtwegen. Gefaseerd ontruimen : Nee Locatie brand : Brand in BC 2 Totaal aantal personen : 864 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. Bedreigd n.v.t. Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte Bedreigd n.v.t. Bedreigd n.v.t. Totaal: 298 personen Resultaten: Trappenhuis Verdieping Status opvangruimte Max. toegestane wachttijd Berekende wachttijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 1. (A.0.01) Begane grond Direct bedreigd 01:30 0:30 Ja Trap 3. (A.0.17) Begane grond Direct bedreigd 01:30 0:00 Ja Trap 3. (A.0.17) Verdieping 1 Direct bedreigd 01:30 0:30 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 5

25 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Scenario: Brand BC 3 Omschrijving : Alle brandcompartimenten vluchten via de reguliere vluchtwegen. Gefaseerd ontruimen : Nee Locatie brand : Brand in BC 3 Totaal aantal personen : 1046 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. Bedreigd n.v.t. Totaal: 480 personen Resultaten: Trappenhuis Verdieping Status opvangruimte Max. toegestane wachttijd Berekende wachttijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 3. (A.0.17) Begane grond Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 6

26 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Scenario: Brand BC 4 Omschrijving : BC 3 de gymzaal vlucht niet via BC 4 maar via de andere beschikbare vluchtweg. Gefaseerd ontruimen : Nee Locatie brand : Brand in BC 4 Totaal aantal personen : 909 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. Bedreigd n.v.t. Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte Bedreigd Bedreigd Bedreigd n.v.t. Totaal: 343 personen Resultaten: Trappenhuis Verdieping Status opvangruimte Max. toegestane wachttijd Berekende wachttijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 1. (A.0.01) Begane grond Direct bedreigd 01:30 0:30 Ja Trap 2. (A.0.02) Begane grond Direct bedreigd 01:30 0:30 Ja Trap 3. (A.0.17) Begane grond Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja Trap 3. (A.0.17) Verdieping 1 Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 7

27 NPR 6080 Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit conform NEN 6089 Scenario: Brand BC 5 Omschrijving : BC 4 vlucht op de 1e verdieping niet via BC 5 maar via de andere beschikbare vluchtroute (via BC 2). De twee ruimten van BC3 op de verdieping vluchten via de rookvrije vluchtroute naar trap 1 en 2. Gefaseerd ontruimen : Nee Locatie brand : Brand in BC 5 Totaal aantal personen : 1046 Verdeling personen over trappenhuizen: Gebouw Trap 1. (A.0.01) Trap 2. (A.0.02) Trap 3. (A.0.17) Trap 4. (buiten) Aantal personen [-] Gefaseerd Nee Nee Nee Nee Verdieping 2 Aantal personen [-] Status opvangruimte Bedreigd Bedreigd n.v.t. n.v.t. Totaal: 128 personen Verdieping 1 Aantal personen [-] Status opvangruimte Beïnvloed Beïnvloed n.v.t. n.v.t. Totaal: 438 personen Begane grond Aantal personen [-] Status opvangruimte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal: 480 personen Resultaten: Trappenhuis Verdieping Status opvangruimte Max. toegestane wachttijd Berekende wachttijd Voldoet? [mm:ss] [mm:ss] Trap 1. (A.0.01) Verdieping 1 Beïnvloed - R30 03:30 2:00 Ja Trap 1. (A.0.01) Verdieping 2 Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja Trap 2. (A.0.02) Verdieping 1 Beïnvloed - R30 03:30 2:00 Ja Trap 2. (A.0.02) Verdieping 2 Direct bedreigd 01:30 1:00 Ja NPR 6080 V1.00 ONTWERPVERSIE 23 okt :43 AM blz. 8

28 Begrippenlijst Bijlage 5

29 Begrippenlijst Brandcompartiment Gedeelte van één of meer gebouwen bestemt als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Branddoorslag Uitbreiding van een brand via een scheidingsconstructie of een verbinding naar een ander brandcompartiment. Brandoverslag Uitbreiding van een brand van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, uitsluitend via de buitenlucht. Brandwerendheid De laagste tijd in minuten waarbij voor een constructieonderdeel van een scheidingsconstructie relevante criteria niet worden overschreven; dit wordt beproefd volgens NEN Scheidingsconstructie De constructie (inclusief ventilatiekanalen, deuren, openingen, doorvoeringen en aansluitingen) die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimte en een andere voor mensen toegankelijke besloten ruimte, de buitenlucht, de grond of het water. Subbrandcompartiment Het gedeelte van een brandcompartiment bestemt als beperking van het maximale uitbreidingsgebied van brand binnen dat brandcompartiment. Beschermd subbrandcompartiment Gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen brand en rook dan een subbrandcompartiment. Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) tussen twee ruimten De kortste tijd (uitgedrukt in minuten) die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte. De WBDBO tussen twee brandcompartimenten wordt bepaald langs een mogelijk branduitbreidingstraject dat de geringste totale weerstand heeft. Weerstand tegen BrandDoorslag (WBD) tussen twee ruimten De tijd die de scheidingsconstructie tussen twee ruimten weerstand biedt aan branddoorslag onder standaardomstandigheden. Weerstand tegen BrandOverslag (WBO) tussen twee ruimten De tijd die de scheidingsconstructies tussen twee ruimten, rekening houdend met de onderlinge situering, weerstand bieden aan brandoverslag onder omstandigheden van een gestandaardiseerde brand. Bouwconstructie Onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. Meetniveau Hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw R09.doc / versie: A Bijlage 5

30 Geraadpleegde literatuur Bijlage 6

31 Geraadpleegde literatuur [1] Bouwbesluit 2003 en Ministeriële Regelingen, met bijbehorende supplementen [2] Modelbouwverordening, met bijbehorende supplementen. [3] NEN 6068 (nl) Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, december 2008 [4] NEN 6089 (nl) Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk, mei 2011 [5] Een Brandveilig Gebouw Bouwen, uitgave Sdu Uitgevers 2006 [6] Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, uitgave SBR - Deel A Brandveiligheid en gebouwontwerp, november Deel B Ontwerprichtlijnen woningen en woongebouwen, november Deel C Ontwerprichtlijnen utiliteit, november Deel D Bouwdeel- en materiaalgedrag, november Deel E Rekenen aan brandveiligheid, juli Deel F Procesmodel aanpak gelijkwaardige brandveiligheid, december R09.doc / versie: A Bijlage 6

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw opdrachtgever: Tétris Turnkey Solutions B.V. te Amsterdam document: Beoordeling doorstroomcapaciteit vluchtroutes kenmerk: 6020N01a datum:

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Opvang- en doorstroomcapaciteit

Opvang- en doorstroomcapaciteit Opvang- en doorstroomcapaciteit Nieuwbouw Saturn Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Object:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

*BEM * BEM gemeente Steenbergen. De nieuwbouw Brede School Buiten de Veste te Steenbergen. Brede School Buiten de Veste

*BEM * BEM gemeente Steenbergen. De nieuwbouw Brede School Buiten de Veste te Steenbergen. Brede School Buiten de Veste Behoort bij beschikking d.d 07 11 2012 nr.(s) ZK12000518 Omgevingsmanager Adviseurs & Ingenieurs 481431_1348491841262_20110287 R11_20120918_versie_ _S_BEM1204656_1.pdf *BEM1204656* BEM1204656 gemeente

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) WBD: De weerstand tegen Branddoorslag (van bv de wand of vloer) is de mate waarin de constructie de branduitbreiding van binnenuit

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gemeente Leiden Museum De Lakenhal Omgevingsvergunning Brandveiligheid

Gemeente Leiden Museum De Lakenhal Omgevingsvergunning Brandveiligheid Omgevingsvergunning Brandveiligheid Issue 1 mei 2015 Dit rapport is opgesteld met inachtneming van de specifieke instructies en eisen van de opdrachtgever. Gebruik van (delen van) dit rapport door derden,

Nadere informatie

Rapport Brandveiligheid

Rapport Brandveiligheid Rapport Brandveiligheid Rapport nr. 3575-01-02 3 mei 2017 DHL Parcel New Amsterdam Adres: DHL Parcel Nederland Kaapstadweg Amsterdam Betreft: Rapport Brandveiligheid Opdrachtgever: Aan de Stegge Twello

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie