Syn thes Fund JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syn thes Fund JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Synthes Fund JAARVERSLAG 2013

2

3 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening 10 Kasstroomoverzicht 11 Toelichting 12 Overige gegevens Resultaatbestemming 21 Persoonlijk belang beheerder 21 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22 1

4 Algemene informatie Synthes Fund een Fonds voor gemene rekening, opgericht in 2011 Sarphatipark CZ Amsterdam tel: fax: Beheerder Synthes Capital Management B.V. Sarphatipark CZ Amsterdam tel: fax: Bewaarder Stichting Bewaarder Synthes Fund Sarphatipark CZ Amsterdam tel: fax: Procuratiehouder Stichting Bewaarder Synthes Fund (vanaf 31 december 2013) AssetCare BV Strawinskylaan XX Amsterdam tel: Prime Broker Interactive Brokers (UK) Limited One Carey Lane London EC2 V8AE United Kingdom Accountant Deloitte Accountants B.V. Orteliuslaan 982 P.O. Box GD Utrecht Juridisch Adviseur Brands Advocaten Velperweg BJ Arnhem Bank ABN AMRO Mees Pierson Private Banking Kneuterdijk 8 PO Box CM Den Haag 2

5 Ontwikkeling Synthes Fund Netto Vermogenswaarde (EUR) Netto Vermogenswaarde volgens balans Aantal uitstaande Participaties *) Netto Vermogenswaarde per Participatie (EUR) *) 152,18 145,29 Uitkering per Participatie (EUR) Winst- en verliesrekening (EUR) Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen Kosten Totaal beleggingsresultaat Winst- en verliesrekening per Participatie Aantal uitstaande Participaties (*) Opbrengsten uit beleggingen (EUR) 0,22 0,38 Waardeveranderingen van beleggingen (EUR) 11,80 36,46 Kosten (EUR) -8,01-11,63 Totaal beleggingsresultaat (EUR) 4,01 25,21 *) De resultaten per participatie zijn berekend op basis van het aantal uitstaande participaties aan het eind van de verslagperiode waarbij alle openstaande series werden omgerekend naar de Lead serie. 3

6 Profiel Het Synthes Fonds (Het Fonds ) is een fonds voor gemene rekening. Het Fonds is een long/short equity fund en streeft naar een gemiddeld absoluut rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 12% per jaar, na aftrek van alle kosten en ongeacht de marktomstandigheden. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een positief rendement in combinatie met een beneden gemiddeld risico. Het Fonds tracht dit doel te bereiken door in te spelen op aanzienlijke waarderingsinefficiënties van aandelen van bedrijven met een kleine, middelgrote en - in mindere mate - grote marktkapitalisatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van long/short strategieën. Het selecteren van long en short posities gebeurt middels een door de Beheerder ontwikkeld analyse systeem. De Beheerder is op zoek naar die ondernemingen waarvan verwacht mag worden dat de door hem geconstateerde onder- of overwaardering binnen afzienbare tijd geneutraliseerd zal worden. Long posities worden ingenomen indien er sprake is van (vermeende) onderwaardering. Bij (vermeend) overgewaardeerde aandelen wordt short gegaan. Per saldo is de positie meestal niet neutraal, zodat de portefeuille wel gevoelig is voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. Tevens wordt spreiding aangebracht over sectoren, thema s en in mindere mate regio s. Hiermee wordt getracht de volatiliteit verder te beperken. Door gebruik te maken van short posities is het Fonds tevens in staat om theoretisch een lager risicoprofiel te hebben dan de zogenoemde traditionele beleggingsfondsen, die alleen long posities aanhouden. Per saldo zijn deze long/short posities niet neutraal, zodat de portefeuille gevoelig blijft voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. De Beheerder kan gebruik maken van verschillende beleggingsinstrumenten en -technieken (zoals effectenkrediet, hedging en het gebruik van derivaten) ter verhoging van het rendement dan wel beperking van risico's. Het Fonds behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, uitsluitend cash aan te houden. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen is het Fonds conform de prospectus gehouden om in voorkomende gevallen eens per kwartaal Participaties uit te geven of in te kopen tegen de Netto Vermogenswaarde daarvan. Het Fonds is niet genoteerd aan een effectenbeurs en de Participaties zijn niet verhandelbaar op een multilateraal handelsplatform en zulk een notering of mogelijkheid van verhandeling is niet voorzien. De waarde van een Participatie in het Fonds kan fluctueren. Het is mogelijk dat Participanten minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds valt binnen de reikwijdte van de Vrijstellingsregeling Wft hetgeen betekent dat voor de aanbieding van participaties geen vergunning in de zin van de Wft vereist is en dat noch het fonds noch de aanbieder van de participaties onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staat. Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is

7 Verslag van de beheerder Algemeen Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag van het Synthes Fund aan. Synthes Capital Management B.V. treedt op als beheerder van het Synthes Fund. Het Synthes Fund heeft in het boekjaar 2013 een rendement behaald van 4,6%. Het rendement over het jaar 2012 bedroeg 30,5%. De rendementen zijn na aftrek van alle kosten en performance fees, uitgezonderd eventuele in- en uitstapvergoedingen. Over diezelfde periode stegen de AEX en de Dow Jones Industrial indices met respectievelijk 17,2% en 26,5%. Sinds de start van het fonds (1 oktober 2011) bedraagt het cumulatieve rendement 52,2% (t.o.v. AEX en DJI respectievelijk 43,4% en 51,9%). Beleggingsbeleid en fondsontwikkeling in 2013 Het beleggingsbeleid van het Fonds is gebaseerd op de visie dat de aandelenmarkt individuele aandelen inefficiënt prijst. Door middel van een door de Beheerder ontwikkeld analyse model wordt vastgesteld of er sprake is van een onder- dan wel een overwaardering. Door gebruik te maken van short posities is het Fonds tevens in staat om theoretisch een lager risicoprofiel te hebben dan de zogenoemde traditionele beleggingsfondsen, die alleen long posities aanhouden. Per saldo zijn deze long/short posities niet neutraal, zodat de portefeuille gevoelig blijft voor de bewegingen van de aandelenbeurzen. Het Fonds was gemiddeld voor 66% van het toevertrouwde vermogen belegd (Gross Exposure). De Nett Exposure, het verschil tussen de Long en Short posities uitgedrukt als % van de NAV, bedroeg -22% (Long 22% en short 44%). Gedurende het boekjaar was het Fonds alleen actief op de Amerikaanse effectenbeurzen. In deze periode heeft het fonds 173 posities gehad. Van deze 173 posities waren er 81 (47%) long en 92 (53%) short. Een positie werd gemiddeld 10 beursdagen in portefeuille aangehouden binnen een bandbreedte van 1 tot 51 beursdagen. De gemiddelde beurswaarde van de bedrijven waarin posities werden gehouden bedroeg ca. USD 4,7 mrd met een bandbreedte van USD 53 mln tot USD 135 mrd. In 2013 bleef het rendement van het fonds achter in vergelijking tot de resultaten van de backtest. Wij blijven echter het volste vertrouwen hebben in onze bestaande beleggingsstrategieën welke continu worden gemonitord. De ontwikkelde long/short modellen die gedurende 2013 werden getest hebben vooralsnog niet aan de testcriteria voldaan. De beheerder blijft zich ook komend jaar concentreren op het ontwikkelen en testen van nieuwe long/short strategieën. 5

8 Rendement en Risico Het Fonds heeft in het boekjaar een rendement behaald van 4,6% (bij een gemiddelde netto short positie van 22%). De long posities hadden een positieve bijdrage van 9,5% en de short posities kenden een negatieve bijdrage van -4,9%. De CAGR, het samengestelde rendementspercentage op jaarbasis, bedraagt per 31 december ,5%. De AEX Index en de Dow Jones Industrial stegen met respectievelijk 17,4% en 26,5%. De CS Tremont LS Equity index, benchmark voor long/short aandelen fondsen, behaalde over dezelfde periode een gemiddeld rendement van 6,5%. Met een rendement van 4,6% bleef het Synthes Fund hierbij achter, echter cumulatief wordt deze index nog steeds verslagen. Hierbij wordt opgemerkt dat het Fonds streeft naar absoluut rendement en als zodanig geen benchmark kent. De strategie van het Fonds heeft ten opzichte van het vorige boekjaar minder goed gefunctioneerd. Het Fonds had gedurende het verslagjaar een gemiddelde netto short positie waarmee het de stijgende markt niet wist te verslaan. Cum* = okt 2011 dec 2013 De Beheerder heeft een stringent risicomanagement toegepast. Dat vond plaats voor het begin van de handelsdag en gedurende de handelsdag. Voor het begin van de handelsdag werden aan de hand van risicomodellen de limieten voor die dag bepaald. Koersdoelen en risicomaatregelen (zoals stop loss orders en exit strategieën) werden bepaald voordat de posities werden ingenomen. Gedurende de handelsdag werden de posities en limieten continu gevolgd en indien nodig volgden correctieve acties. Gedurende het verslagjaar werd van geen van de posities de stop loss limiet bereikt (2011/2012 zes maal). Stemrecht De Beheerder heeft in 2013 geen gebruik gemaakt van haar stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin het Fonds heeft belegd. Bedrijfsvoering en AO/IC verklaring De bedrijfsvoering van het Fonds wijkt op een aantal punten af van wat gebruikelijk is bij Nederlandse hedge fondsen. Ten eerste is de administratie van het Fonds niet uitbesteed aan een onafhankelijke derde partij, maar is aan de Beheerder uitbesteed. Ten tweede zijn de bestuurders van de Bewaarder van het Fonds dezelfde personen als de bestuurders van de Beheerder. Voor deze opzet is bewust door de Beheerder gekozen, onder andere om reden van de omvang van het Fonds en de kosten efficiëntie. Mede om de hiermee samenhangende risico s in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk te ondervangen heeft de beheerder gekozen om een externe accountant aan te stellen voor het fonds. Enerzijds om de jaarrekening van het fonds te controleren en anderszijds om elk kwartaal de Netto Vermogenswaarde van het fonds te controleren. Hiertoe heeft de Accountant volledig inzicht in alle beleggingstransacties en banktransacties die het fonds heeft gedaan. Tevens heeft de Beheerder per 31 december 2013 via een notariële volmacht de procuratie op de bankrekening van het Fonds gelegd bij AssetCare B.V., een van het fonds onafhankelijk opererende derde partij. Hiermee is het betalingsverkeer van het fonds in overeenstemming gebracht met de Nederlandse marktstandaarden. 6

9 Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering. Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben we geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering zou moeten worden aangepast.wij hebben niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 24 april 2014 De Beheerder Synthes Capital Management B.V. 7

10 Jaarrekening Synthes Fund 8

11 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Toelichting EUR EUR Beleggingen Aandelen (longposities) 4, Vorderingen Te ontvangen rente 5, Overige activa Liquide middelen 6, Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Schulden aan kredietinstellingen 7, Schulden uit hoofde van dividenden op geleende aandelen 7, Schulden uit hoofde van nog uit te geven stukken 7, Overige schulden en overlopende passiva 7, Beleggingen Aandelen (shortposities) 8, Uitkomst van vorderingen en overige activa min kortlopende schulden en shortposities Uitkomst van activa min kortlopende schulden en shortposities Eigen vermogen Participatiekapitaal 9, Algemene reserve 9, Onverdeeld resultaat 9, Netto Vermogenswaarde per Participatie Lead Serie 152, ,4886 Netto Vermogenswaarde per Participatie Serie ,4931 9

12 Winst- en verliesrekening periode 1 jan 2013 tot en met 31 dec Toelichting EUR EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interestbaten Toe- en uittredingsvergoedingen Waardeveranderingen Gerealiseerd beleggingsresultaat Ongerealiseerd beleggingsresultaat Valutaresultaten Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Dividendlasten door short-posities Kosten van beheer van beleggingen 10, Interestkosten 10, Oprichtingskosten 10, Overige kosten 10, Som der bedrijfslasten Resultaat Resultaat per Participatie 4,01 25,21 *) Het resultaat per participatie is berekend op basis van het aantal uitstaande participaties aan het eind van de verslagperiode waarbij alle openstaande series werden omgerekend naar de Lead serie. 10

13 Kasstroomoverzicht periode 1 jan 2013 tot en met 31 dec Toelichting EUR EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Totaalresultaat Koersresultaat (gerealiseerd en ongerealiseerd) Direct beleggingsresultaat Aankopen 4.1 ; Verkopen 4.1 ; Overige koers- en valutaresultaten Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij geplaatste Participaties 9, Ontvangen inzake nog niet geplaatste Participaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen 1 januari 2013 (1 oktober 2011) Geldmiddelen 31 december

14 Toelichting 1. Algemeen Synthes Fund ('het Fonds') is een beleggingsinstelling die belegt in beursgenoteerde effecten met name in de Verenigde Staten. Het Fonds, gevestigd te Amsterdam, is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening en dus geen rechtspersoon. Het minimum bedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is Het fonds staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Voor Synthes Capital Management B.V., de Beheerder, geldt de Wft-vrijstellingsregeling (verwezen wordt naar paragraaf 2 van de Prospectus). De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 615 "Beleggingsinstellingen". Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar met uitzondering van het eerste boekjaar dat liep van 1 oktober 2011 tot en met 31 december De jaarrekening luidt in Euro's. De rechten van deelneming luiden op naam. De Participanten en hun rechten van deelneming worden ingeschreven in het Participantenregister. Uittreding door middel van inkoop van Participaties door het Fonds is mogelijk per iedere eerste werkdag van een kalenderkwartaal. Met inachtneming van de termijn zoals vermeld in het Prospectus kunnen participaties vrijelijk aan het Fonds worden aangeboden. Overdracht van Participaties aan derden is niet toegestaan. Het Fonds zal onder normale omstandigheden te allen tijde bereid zijn tot uitgifte en inkoop van Participaties over te gaan. De Beheerder kan een verzoek om uitgifte weigeren. De beheerder kan inwilliging van verzoeken om inkoop opschorten (verwezen wordt naar paragraaf 10 van de Prospectus). Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers over het vorige boekjaar beslaan een periode van 15 maanden te weten vanaf 1 oktober 2010 tot en met 31 december Fiscale Status In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald dat een Participant zijn bewijzen van deelgerechtigdheid slechts kan vervreemden aan het Fonds zelf. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de Wet vennootschapsbelasting beschouwd als een besloten fonds voor gemene rekening. Dit betekent dat het Fonds fiscaal transparant is en dat het Fonds zelf niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting. De bezittingen en schulden van het Fonds worden toegerekend aan de individuele Participanten naar rato van hun deelname in het Fonds. Dividendbelasting Dividenden of daarmee gelijk te stellen opbrengsten van Participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting uitgekeerd door het Fonds, zijn niet onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. Financiële instrumenten Synthes Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen (long en short en genoteerd aan gereglementeerde beurzen). Het Fonds kan gebruik maken van beursgenoteerde derivaten ter beperking van risico's of het verhogen van het rendement. Voorts kan het Fonds beleggen met geleend geld. 12

15 2. Waarderingsgrondslagen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van het hiernavolgende: Omrekening vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening. 2.1 Beleggingen (long posities) De waardering van de beleggingen vindt als volgt plaats: - beursgenoteerde effecten en derivaten worden gewaardeerd tegen de laatstgedane beurskoers; - liquide middelen en deposito's worden gewaardeerd op nominale waarde; De aankoopkosten van de beleggingen zijn opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve meegeactiveerd. Eventuele verkoopkosten worden in mindering gebracht op de vervreemdingsprijs. De aan- en verkoopkosten vormen derhalve onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen. 2.2 Financiële instrumenten De financiële instrumenten worden opgenomen tegen reële waarde. Voor de reële waarde van de financiële instrumenten is uitgegaan van de marktwaarde. Voor een beschrijving van de risico's gerelateerd aan financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 2.3 Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. 2.4 Beleggingen (shortposities) Shortposities worden gewaardeerd overeenkomstig de vermelde grondslagen onder "beleggingen". De shortposities betreffen beleggingen die door het Fonds zijn ingeleend en verkocht met als doel te anticiperen op een verwachte daling in de marktwaarde van de beleggingen. Bij het aangaan van een short-verkoop leent het Fonds de betreffende effecten in om deze vervolgens te leveren aan de kopende partij. Iedere dag dat de shortpositie "open" staat, wordt de leveringsverplichting om de ingeleende beleggingen af te lossen op marktwaarde gewaardeerd en wordt een ongerealiseerde winst of verlies verantwoord. Op het moment dat de shortpositie wordt afgewikkeld ("closed"), realiseert het Fonds een winst of verlies gelijk aan het verschil tussen de prijs waartegen de belegging was verkocht en de aankoopwaarde van de belegging om de ingeleende positie af te lossen. Zolang de transactie "open" is, zal het Fonds ook kosten maken, zoals rente en eventueel dividend, die zij verschuldigd is aan de uitlener van de beleggingen. Deze kosten worden in mindering gebracht op de corresponderende posten in de winst- en verliesrekening. 2.5 Opslagen bij toe- en uittreding Het Fonds geeft Participaties uit tegen de geldende Netto Vermogenswaarde per Participatie, vermeerderd met een opslag van 1,0%. Van de in rekening gebrachte opslag komt 20% ten goede aan het Fonds (ter dekking van door het fonds in verband met de toetreding te maken transactiekosten) en 80% aan de Beheerder. De kosten voor uittreding uit het Fonds bedragen 3% over de waarde van de Participaties die ter inkoop worden aangeboden indien inkoop plaatsvindt binnen één jaar nadat de betreffende Participaties zijn verworven en maximaal 1% als inkoop later plaatsvindt. De in rekening gebrachte afslag komt voor 20% ten goede aan het Fonds, dat daaruit de transactiekosten zal voldoen die gepaard gaan met het verkopen van effecten om uit de opbrengst de inkoopprijs te voldoen. 80% komt ten goede van de Beheerder. 13

16 2.6 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van het in de verslagperiode ontvangen dividend en de interest over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen lasten. De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen zijn in de winst- en verliesrekeningen opgenomen. 2.7 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Hieronder zijn verantwoord de netto contante dividenden met inbegrip van de nominale waarde van de stockdividenden Overige baten Hieronder is verantwoord de van de Participanten ontvangen opslag bij toe- en uittreding voor kosten welke het Fonds maakt verbonden aan de uitgifte en/of inkoop van Participaties. 2.8 Kosten van beheer van beleggingen Performance fee Het Fonds zal de Beheerder een performance fee betalen, vastgesteld per kwartaal en betaalbaar per het begin van de daaropvolgende maand. Deze komt overeen met 20% van de stijging in de Netto Vermogenswaarde per kwartaal, aangepast voor stortingen, onttrekkingen en uitkeringen, na aftrek van alle kosten. De reservering voor de performance fee vindt maandelijks in de Netto Vermogenswaarde berekening plaats. Hierbij wordt een zogenaamde "high-watermark" gehanteerd: de performance fee wordt berekend over het positieve verschil tussen de betreffende participatiewaarde per kwartaaleinde en het hoogste kwartaalresultaat ooit Beheervergoeding Door de Beheerder wordt aan het Fonds een beheervergoeding in rekening gebracht van 0,5% van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan het einde van elke kwartaal betaalbaar per het begin van de daaropvolgende kwartaal Overige beheerkosten Hieronder zijn opgenomen de kosten die rechtstreeks verband houden met het beheer van de beleggingen, zoals bewaarloon, transactiekosten en kosten van het inlenen van aandelen Kosten van de bewaarder Voor de werkzaamheden in verband met de uitoefening van de uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplichte functie van Bewaarder, is de Bewaarder gerechtigd tot een vergoeding van per jaar. Deze kosten heeft de Beheerder gedurende het boekjaar voor haar rekening genomen. 3. Risico s 3.1 Risico s van algemeen economische en politieke aard Het Fonds belegt volgens het beleggingsbeleid zoals weergegeven in de Prospectus. Dit betekent dat de waarde van participaties kan fluctueren door bijvoorbeeld economische en politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Lees hieronder voor meer informatie over de belangrijkste beleggingsrisico s. Voor een volledig overzicht van alle risico s die gepaard gaan met beleggen in het Fonds wordt verwezen naar de Prospectus. 14

17 3.2 Hefboomrisico Het Fonds kan beleggen met geleend geld ( leverage ) tot maximaal 100% van het totaal van het fondsvermogen. Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan (zogenaamde 'hefboomeffect'). Daarnaast ontstaan er rentelasten. Het door de Participanten bijeengebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor rekening en risico van de Participanten. De totale posities van het Fonds, long en short opgeteld, kunnen maximaal 200% van het totaal van het fondsvermogen bedragen. Hierdoor loopt de Participant een hoger risico. 3.3 Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. 3.4 Concentratierisico Omdat er in beginsel slechts geïnvesteerd zal worden in een beperkt aantal posities kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door de strategie van het Fonds kan het rendement van het Fonds significant afwijken van de diverse aandelenindices. Hierdoor ontstaan specifieke risico s die tot uitdrukking kunnen komen in aanzienlijke verschillen in de performance van het Fonds en de aandelenindices, zowel in positieve als in negatieve zin. 3.5 Short posities Het Fonds zal er voor zorg dragen dat te allen tijde voldoende dekking bestaat tegenover de ingenomen shortposities. Het Fonds geeft hiervoor zekerheden af, hetzij in aandelen hetzij in contanten. Deze bepalen het maximum waarvoor short posities aangegaan kunnen worden. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot ongeveer het bedrag van de investering. Er is geen garantie dat de benodigde effecten om de short positie te dekken beschikbaar zullen zijn voor aankoop. 3.6 Track-recordrisico Het Fonds heeft tot aan de oprichting slechts een theoretisch track record opgebouwd, middels een valide backtest, gedurende de periode De in het verleden (theoretisch) behaalde rendementen bieden geen garantie dat deze in de toekomst ook worden behaald. 3.7 Rendementsrisico Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement van 12% op jaarbasis na aftrek van alle kosten. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte termijn juist zijn. Als de Beheerder de ontwikkeling van een belegging van het Fonds verkeerd inschat kan dit leiden tot verlies voor het Fonds als de marktwaarde van een gekochte belegging daalt, dan wel in het geval van een short positie, de marktwaarde van verkochte aandelen stijgt. 3.8 Valutarisico s Het Fonds dekt niet alle valutaposities af. Beleggingen anders dan in Euro's kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. 3.9 Risico van (fiscale) wetswijzigingen Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en zijn Participanten. 15

18 Toelichting op de balans Beleggingen (longposities) EUR EUR Mutatieoverzicht longposities aandelen Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerd beleggingsresultaat Ongerealiseerd beleggingsresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Op 31 december 2013 waren er 5 longposities in portefeuille 5.1 Vorderingen (ten hoogste één jaar) Dit betreft te ontvangen rente op de depositorekening bij ABN AMRO betrekking op het boekjaar. Er waren per einde jaar geen te ontvangen dividenden. 6.1 Liquide middelen Dit betreft de banktegoeden bij ABN AMRO en Interactive Brokers. Een deel (EUR ) van deze middelen staat niet ter vrije beschikking van het fonds en wordt aangehouden ter dekking van de geleende aandelen welke voortvloeien uit de shortposities. Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 7.1 Schulden aan kredietinstellingen Dit betreft het negatieve saldo op de rekening courant dat door het Fonds wordt aangehouden bij de bank. 7.2 Verplichtingen ivm dividend op short posities Dit betreft de nog te betalen dividend op geleende aandelen. 7.3 Verplichtingen ivm nog uit te reiken participaties Dit betreft door Participanten gestorte bedragen die na balansdatum omgezet worden in Participaties. 7.4 Overige schulden, overlopende passiva Dit betreft nog te betalen kosten welke betrekking hebben op het boekjaar Beleggingen (shortposities) EUR EUR Mutatieoverzicht shortposities aandelen Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerd beleggingsresultaat Ongerealiseerd beleggingsresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Op 31 december 2013 waren er 4 shortposities in portefeuille 16

19 aantal aantal Eigen vermogen Serie LeadSerie EUR EUR 9.1 Participatiekapitaal Stand 1 januari (1 okt 2011) Geplaatst Lead Serie Geplaatst Serie Omgewisseld Ingekocht Stand 31 december EUR EUR 9.2 Algemene reserve Stand 1 januari (1 oktober 2011) - - Van onverdeeld resultaat Stand 31 december Onverdeeld resultaat Stand 1 januari (1 oktober 2011) Toevoeging aan de algemene reserve Resultaat lopend boekjaar Stand 31 december Netto Vermogenswaarde (NAV) overzicht per einde jaar LeadSerie Totaal LeadSerie Serie NAV volgens balans (Eur) Aantal uitstaande Participaties NAV per Participatie (Eur) 152,18 145,49 144,49 17

20 Toelichting op de winst- en verliesrekening EUR EUR Kosten 10.1 Kosten van beheer van beleggingen Performance fee Beheervergoeding Transactiekosten worden dan wel meegeactiveerd in de kostprijs beleggingen (aankopen) dan wel verrekend met het gerealiseerd resultaat (verkopen). In totaal werd in het boekjaar 2013 een bedrag van EUR meegeactiveerd en een bedrag van EUR verrekend met het gerealiseerd resultaat Rentekosten Rentelasten ivm shortposities Rente kosten op bankposities Oprichtingskosten Oprichtingskosten De oprichtingskosten bedroegen in totaal EUR en hadden betrekking op juridische, fiscale en accountantskosten en zijn door de Beheerder aan derde partijen betaald. Deze zullen in 5 jaar elk kwartaal in bedragen van EUR 358,04 aan de Beheerder worden betaald en ten laste van de winst- en verliesrekening van het fonds worden voorzien Overige kosten Administratiekosten - - Accountantskosten Kosten Bewaarder - 51 Withholding Tax - 49 Overige kosten De overige kosten hebben betrekking op bankkosten en dergelijke De werkelijke kosten zijn in overeenstemming met de kosten volgens het Prospectus, rekening houdende met het fondsvermogen. 18

21 Lopende Kosten Factor 2013 De lopende kosten factor omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ten laste van het fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De lopende kosten factor is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde Netto Vermogenswaarde. Op grond van artikel 5.2 Nrgfo dienst voor de berekening van de gemiddelde NAV van de Committee of European Securities Regulators (CESR) Guidelines worden uitgegaan. Bij toepassing van de CESR methodiek zal bij de berekening van de gemiddelde NAV de normale frequentie van de netto vermogenswaarde berekening van het fonds als basis worden genomen. Dit betekent dat het fonds bij de berekening van de gemiddelde NAV over 2013 als basis voor de berekening van de kosten- en omloopfactor uitgaat van 5 meetmomenten, te weten 1 januari 2013, 1 april 2013, 1 juli 2013, 1 oktober 2013 en 31 December 2013 gewogen in de verhouding 0,5 : 1 : 1 : 1 : 0,5. De LKF in de gerapporteerde periode is 2,64% van de gemiddelde netto vermogenswaarde (2012 3,88%). In de prospectus staat vermeld dat de LKF (exclusief transactiekosten en prestatievergoeding) bij een fondsomvang van EUR ,58% is. Vanwege het onvoorspelbare karakter is nadrukkelijk geen rekening gehouden met transactie gerelateerde kosten. Tevens is er geen rekening gehouden met een eventuele prestatievergoeding. De prestatievergoeding over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 bedroeg 1,85% (2012: 7,30%) van de gemiddelde netto vermogenswaarde. Portefeuille Omloop Factor De Portefeuille Omloop Factor wordt als volgt berekend: de totale som van de aankopen van aandelen plus de som van de verkopen van aandelen minus de som van de toetredingen plus de som van de uittredingen. Dit totaal wordt gedeeld door de gemiddelde Netto Vermogenswaarde *) van het Fonds vermenigvuldigd met 100. De Portefeuille Omloop Factor van het Fonds over de periode 2013 is 3574% ( %). 19

22 Uitbesteding kerntaken De volgende kerntaken zijn door het Fonds uitbesteed: Uitvoering beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan Synthes Capital Management B.V. (de Beheerder). De belangrijkste taken betreffen de beleggingsideeën, het volgen van de markt en het aan- en verkopen van beleggingen. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Prospectus van 1 oktober Verantwoording over het gevoerde beleid wordt, naast het verslag van de Beheerder in de jaarrekening in een kwartaalbericht verspreid aan de Participanten. Voor de verrichte werkzaamheden ontvangt de Beheerder een beheervergoeding ter hoogte van 0,5% van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds per ultimo van ieder kwartaal. Indien de performance van het Fonds dit toelaat, ontvangt de Beheerder tevens een performance fee van 20% van de stijging in de Netto Vermogenswaarde per kwartaal, aangepast voor stortingen, onttrekkingen en uitkeringen, na aftrek van alle kosten (dit met inachtneming van een 'high-watermark'). Administratievoering De administratie is uitbesteed aan de Beheerder. De Beheerder voert de administratie voor het Fonds, waaronder het verwerken van alle beleggingstransacties, het verwerken van de inkomsten en uitgaven en het opstellen van de dagelijkse Netto Vermogenswaarde. Tevens stelt zij de jaarrekening van het Fonds op. Daarnaast houdt de beheerder het Participantenregister bij. De Beheerder heeft geen vergoeding voor deze werkzaamheden ontvangen. Controle Netto Vermogenwaarde De controle van de Netto Vermogenswaarde aan het einde van de kalenderkwartalen is uitbesteed aan de Accountant (Deloitte Accountants B.V.) De controleverklaringen worden gepubliceerd op de website van de Beheerder. Getekende exemplaren van de controle verklaring zijn in te zien bij de Beheerder. De accountant heeft hiervoor een vergoeding ontvangen van EUR exclusief BTW. Uitvoeren van Bewaarderactiviteiten De bewaring van de beleggingen is uitbesteed aan Stichting Bewaarder Synthes Fund. De Bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van het Fonds en treedt uitsluitend op in het belang van de Participanten. Over het vermogen van het Fonds kan slechts worden beschikt door de Bewaarder. De Bewaarder verleent geen medewerking aan de afgifte van tot het vermogen van het Fonds behorende waarden, alvorens van de Beheerder een verklaring te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de desbetreffende afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de functie van Beheerder. Gedurende het verslagjaar waren de bestuuders van de Bewaarder dezelfde als die van de Beheerder. Daardoor is onafhankelijkheid ten opzichte van de Beheerder niet gewaarborgd. De Bewaarder heeft geen vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangen. Personeel Bij het Fonds zijn geen personeelsleden in dienst. Verbonden partijen Indien door de Beheerder ten behoeve van Synthes Fund relaties worden onderhouden met aan de Beheerder gelieerde partijen zal in het jaarverslag hieromtrent een opsomming worden gegeven alsmede de mate waarin transacties tegen marktconforme tarieven hebben plaatsgevonden. In het boekjaar hebben echter geen transacties met gelieerde partijen plaatsgevonden. Amsterdam, 24 april 2014 De Beheerder Synthes Capital Management B.V. De Bewaarder Stichting Bewaarder Synthes Fund 20

23 Overige gegevens Resultaatbestemming Het resultaat van het Fonds zal jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van het Fonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde resultaten worden door de Beheerder herbelegd. Alle Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij Participanten delen in een verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt gehouden in het resultaat van het Fonds over het betreffende boekjaar. Uitkeringen van de winst, voor zover daartoe door de Beheerder is besloten, zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de jaarrekening, tenzij de vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaalt. De Beheerder deelt de samenstelling van de uitkeringen mede aan de Participanten in de aan hen te verstrekken rapportages. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt plaats op de door de Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het register van Participanten. De Beheerder kan ten laste van het Fonds besluiten om tussentijdse uitkeringen te doen aan de Participanten. Persoonlijk belang beheerder De Bestuurders van de Beheerder hebben gedurende het boekjaar geen (in)directe belangen gehouden in de fondsen waar het Fonds in participeert. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. U vindt de controleverklaring van de onafhankelijke accountant op de volgende pagina. 21

24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Participanten en de Beheerder van Synthes Fund Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Synthes Fund te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-enverliesrekening over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van Synthes Fund is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het fonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van het fonds gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Synthes Fund per 31 december 2013 en van het resultaat over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 615 Beleggingsinstellingen. Utrecht, 24 april 2014, Deloitte Accountants B.V. Was getekend: M.C.P. van der Veeken RA 22

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie