KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007"

Transcriptie

1 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

2 - 2 -

3 Inhoud: Figuren: Kaarten: Tabellen: I. De kennisgevingsnota: een uitnodiging Situering van het programma Het ruimtelijk uitvoeringsplan: de keuze Milieueffectrapportage: een afweging vooraf De kennisgeving: nodigt uit om mee te denken De mogelijkheden tot inspraak II. De context van de milieueffectrapportage Wettelijk kader milieueffectrapportage Doelstelling en kenmerken van de milieueffectrapportage De procedure van de milieueffectrapportage Toetsing aan de MER-plicht Het nut van de milieueffectrapportage als informerend instrument De initiatiefnemer en het team van deskundigen Naam van de initiatiefnemer Het college van deskundigen De Dienst Milieueffectrapportage III. De context van de planopzet Ruimtelijke situering van het programma De beschrijving van het plan Het nut en de noodzaak van N71 als noordelijke omleiding De alternatieve tracés Juridische en beleidsmatige context Inleiding Juridische situering Beleidsmatige situering IV. De aanpak van de milieueffectrapportage Algemene aanpak milieueffectonderzoek Te onderzoeken alternatieven in het MER De referentiesituatie en afbakening van de studiegebieden

4 1.3. Gegevensverzameling Ingreep-effectschema Uitwisseling van informatie Discipline mens: mobiliteit Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling Discipline bodem Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling Discipline water: oppervlaktewater Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling Discipline water: grondwater Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling Discipline geluid Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling Discipline lucht Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling Discipline fauna en flora Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling Discipline mens: gezondheid Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling

5 10. Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en beoordeling Discipline mens: ruimtelijke aspecten - functionele aspecten Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling Discipline mens: ruimtelijke aspecten - belevingsaspecten Effectgroepen Afbakening van het studiegebied Beschrijving van de referentiesituatie Methodologie effectbeoordeling- en voorspelling Passende beoordeling Inleiding Aanmelding speciale beschermingszones Beschrijving van de referentiesituatie Natuurtoets Grensoverschrijdende effecten Discipline mens: mobiliteit Discipline water: oppervlaktewater en grondwater Voorstel inhoudstabel MER Bijlagen Draagkrachtonderzoek Inleiding Criteria Methodiek voor het bepalen van de relatieve draagkracht Resultaten van het draagkrachtonderzoek Literatuurlijst Aanwezige literatuur Op te vragen literatuur Verklarende woordenlijst Lijst van afkortingen

6 Figuren: figuur 1: schematische weergave Neerpelt-Overpelt figuur 2: de verkeersrelaties in het gebied figuur 3: typedwarsprofiel met dubbelrichtingfietspad figuur 4: typedwarsprofiel zonder fietsvoorzieningen figuur 5: typedwarsprofiel met twee enkelrichtingfietspaden figuur 6: ontwikkelingsperspectief voor het kleinstedelijk gebied Neerpelt- Overpelt figuur 7: uittreksel uit de gewenste ruimtelijke structuur Neerpelt figuur 8: N71 ter hoogte van het bosgebied met woonclusters figuur 9: beeldimpressies bij de mogelijke entree figuur 10: concept lokaal bedrijventerrein Loërakker figuur 11: fictief voorbeeld van een beoordelingsschema Kaarten: kaart 1: situering van het plangebied in een de ruimere omgeving kaart 2: het plangebied op luchtfoto kaart 3: situering van de toponiemen in het plangebied kaart 4: de tracé-alternatieven op het kadaster kaart 5: gewestplan kaart 6: goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen kaart 7: VEN-gebieden en speciale beschermingszones kaart 8: cultuurhistorisch patrimonium kaart 9: afbakening van de studiegebieden kaart 10: referentietoestand mobiliteit - situering op meso-niveau kaart 11: referentietoestand mobiliteit - draagkrachtonderzoek kaart 12: referentietoestand mobiliteit - openbaar vervoer op meso-niveau kaart 13: referentietoestand mobiliteit - fietsverkeer op meso-niveau kaart 14: referentietoestand mobiliteit - situering op micro-niveau kaart 15: geologie in het studiegebied kaart 16: bodemkaart kaart 17: bodemgebruik volgens de biologische waarderingskaart kaart 18: bodemgebruik volgens corine landcover kaart 19: overstromingsgebieden en categorisering van de waterlopen kaart 20: kwaliteitsmeetnet VMM kaart 21: grondwaterkwetsbaarheid, peilputten en winningen kaart 22: vereenvoudigde weergave van de BWK-eenheden op macroschaal kaart 23: kwetsbaarheid voor verdroging kaart 24: kwetsbaarheid voor geluidsverstoring kaart 25: elementen uit de atlas van de traditionele landschappen kaart 26: de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (ca. 1775)

7 kaart 27: de kaart van Vandermaelen (ca. 1850) kaart 28: de topografische kaarten van het Institut Cartographique Militaire ( ) kaart 29: referentietoestand functionele aspecten mesosystemen Tabellen: tabel 1: groep van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER tabel 2: juridische randvoorwaarden tabel 3: beleidsmatige randvoorwaarden tabel 4: goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen tabel 5: habitatnummer met overeenkomstig habitat tabel 6: belangrijkste waterlopen met categorie en beheerder tabel 7: ingreep-effectschema tabel 8: uitwisselingsschema informatie tabel 9: resultaat draagkrachtonderzoek tabel 10: overzicht van de geologie in het studiegebied tabel 11: overzicht van de belangrijkste bodemseries tabel 12: bodemgebruik binnen het studiegebied volgens de BWK tabel 13: oppervlaktewaterkwaliteit VMM-meetpunten tabel 14: NO- en NO 2-concentraties (uurwaarden) van het kalenderjaar 2004 voor de meetstations Dessel en Mol tabel 15: SO 2-concentraties (dagwaarden) van het meteorologisch jaar voor de meetstations Dessel, Bree, Mol en Lommel tabel 16: stofconcentraties (PM 10) van het kalenderjaar 2004 voor het meetstation Dessel tabel 17: benzeenconcentraties (jaargemiddeldes) van het kalenderjaar 2004 voor de twee meetstations in Tessenderlo en gans Vlaanderen tabel 18: benzeenconcentraties (dagwaarden) van het kalenderjaar 2004 voor het meetstation Geel tabel 19: ozonconcentraties (uurwaarden en hoogste 8-uursgemiddelden) van het kalenderjaar 2004 voor het meetstation Dessel tabel 20: zwarte rookconcentraties (dagwaarden) van het meteorologisch jaar voor het meetstation Hasselt tabel 21: niet beschermd erfgoed tabel 22: habitats en soorten waarvoor het habitatrichtlijngebied aangemeld is

8 - 8 -

9 I. De kennisgevingsnota: een uitnodiging De kennisgevingsnota kan in de eerste plaats beschouwd worden als een uitnodiging om mee na te denken over de elementen die in rekening gebracht moeten worden vooraleer een plan wordt opgesteld. Om dit te verduidelijken gaan we eerst in op de verschillende stappen die gevolgd moeten worden vooraleer de overheid effectief overgaat tot de realisatie van het plan. Het laatste hoofdstuk verduidelijkt hoe u op deze uitnodiging kan ingaan: wat zijn de mogelijkheden tot inspraak? - 9 -

10 1. Situering van het programma Zowel op Vlaams als op provinciaal en gemeentelijk beleidsniveau bestaat de wil om het centrum van Neerpelt te ontlasten van doorgaand verkeer. Een oplossing hiervoor is de aanleg van een omleidingsweg rond Neerpelt. Het Vlaams ministerie van openbare werken afdeling Limburg (MOW) nam hiertoe het initiatief door het opstellen van een streefbeeld. Dit streefbeeld onderzocht de wenselijkheid van dergelijke verbinding en bakende op die manier het te onderzoeken programma af. De weg dient het bestaande westelijk tracé van N71 kort te sluiten met het bestaande oostelijk tracé van N71 en zo het verkeer rond Neerpelt om te leiden. De verbinding is in onderstaande figuur schematisch weergegeven met een rechte pijl. Het is de bedoeling om op die manier minstens een deel van het verkeer via N790 - N712 doorheen het centrum van Neerpelt om te leiden en het diffuus verkeer doorheen het gebied ten noorden van Neerpelt te concentreren. figuur 1: schematische weergave Neerpelt-Overpelt De Holen Kanaal Bocholt-Herentals Nolimpark Neerpelt Overpelt bron: Grontmij Belgroma, 2003, Noordelijke Omleiding N71 Neerpelt, fase 1, Nut en Noodzaak, eindrapport 4 maart 2003 in opdracht van AWV Limburg, figuur 9, eigen aanvullingen. In het streefbeeld van worden 5 alternatieven voor het aan te leggen tracé ter discussie gesteld. Zij zijn gesitueerd op kaart 1 verderop in dit rapport en hebben een lengte van om en bij de 3,5 kilometer. Elk van de tracés gaat minstens deels door bestemd natuurgebied (omgeving De Holen). Het is vooralsnog onduidelijk voor welk tracé geopteerd zal worden. Evenmin zijn duidelijke opties aanwezig over de aanleg en inrichting van elk van deze tracés. De bedoeling van de milieueffectrapportage is informatie te verschaffen over de randvoorwaarden voor elk van deze tracés zodat een gedegen afweging kan gebeuren. 1 Grontmij Belgroma, 2004, Noordelijke Omleiding N71 Neerpelt, fase 2, Conceptstreefbeeld en Tracékeuze, conceptrapport7 2 juni 2004, in opdracht van AWV Limburg

11 2. Het ruimtelijk uitvoeringsplan: de keuze Om de omleidingsweg N71 aan te leggen dient de overheid eerst en vooral terreinen te reserveren door middel van een juridisch plan. Welk tracé deze omleidingsweg zal volgen is vooralsnog onduidelijk. De keuze zal gebeuren op basis van het bestaande gewestplan of een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze plannen dienen om de betrokkenen rechtszekerheid te bieden vooraleer de overheid met de concrete aanleg van een omleidingsweg begint. Het zijn met andere woorden beslissingsinstrumenten om het vooropgestelde programma uit te voeren. Het is op dit ogenblik nog onduidelijk wie een eventueel ruimtelijk uitvoeringsplan dient op te stellen: de provincie Limburg of de Vlaamse overheid. Hoe dan ook is aan de goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan een officiële procedure verbonden. Vooraleer een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt goedgekeurd, moet het aan een breed publiek kenbaar worden gemaakt via een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen bezwaar indienen tegen het aanleggen van de weg, tegen de plaats waar de Vlaamse overheid de weg wil aanleggen of tegen de manier waarop zij dit wil doen. Op het gewestplan is één van de mogelijke tracés aangeduid als reserveringsstrook. Een aanpassing van het gewestplan is niet mogelijk. Een nieuwe wijziging van de bestemmingen kan enkel gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor de herzieningen van een gewestplan waren in het verleden gelijkaardige regels inzake het openbaar onderzoek van toepassing. Hoewel de aanleg van een omleidingsweg in verschillende structuurplannen is vastgelegd, kan uit het milieueffectrapport blijken dat er dwingende redenen zijn om alsnog niet voor de aansluiting te kiezen. Daarom is ook een zogenaamd nul-alternatief opgenomen. Omdat de overheid voor de aanleg van de weg over een vergunning dient te beschikken, zal ook de aanleg van de weg aan een openbaar onderzoek onderhevig zijn. In de vergunningsprocedure is immers een openbaar onderzoek voorzien. 3. Milieueffectrapportage: een afweging vooraf Het Ministerie openbare werken afdeling Limburg (MOW) neemt het initiatief voor deze milieueffectrapportage. Vooraleer de overheid het plan opstelt wenst zij ook voor zichzelf de mogelijke effecten te onderzoeken. Ze neemt hiertoe het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen als vertrekbasis. Eén van de elementen die zij wil nagaan is welke effecten het programma heeft op de doelstellingen die zij nastreeft met betrekking tot het milieu. Om dit te realiseren zet zij milieueffectrapportage (mer) in als procedureel instrument. Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure die wordt gevolgd vóórdat een activiteit of ingreep (project, beleidsvoornemen zoals plan en/of programma) plaatsvindt. In deze procedure worden de milieugevolgen van deze activiteit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd. De grondgedachte is dat het beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) reeds in een vroeg stadium in de besluitvorming te detecteren en bij te sturen

12 Milieueffectrapportage dwingt de overheid mogelijke milieueffecten grondig in overweging te nemen vooraleer zij over de uitvoering van het plan of het project een besluit neemt. Het eindpunt van deze procedure is het milieueffectrapport, een MER. In dit geval zal het gaan om een zogeheten planmer omdat de tracékeuze nog onduidelijk is. Dit planmer zal vooraf de effecten verduidelijken van de mogelijke keuzes in bijvoorbeeld een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het planmer is met andere woorden in de eerste plaats een informatief instrument. Het helpt de overheid de verschillende mogelijkheden af te wegen op basis van de gevolgen voor het milieu. De uiteindelijke beslissing over het tracé en de inrichtingsvoorwaarden zal door de bevoegde overheid genomen worden via het ruimtelijk uitvoeringsplan. In deze beslissing zal de bevoegde overheid naast de milieueffecten ook rekening houden met effecten op andere (sociale, economische en technische) vlakken en met openbare inspraak. 4. De kennisgeving: nodigt uit om mee te denken De kennisgeving is het formele begin van de mer-procedure, het geheel van wettelijk vastgelegde stappen voor het opstellen, beoordelen en gebruiken van een MER. Het is de eerste procedurele stap in de opmaak van een milieueffectrapport. Er wordt een kennisgevingsnota ter inzage gelegd voor een breder publiek. Op die manier krijgt iedereen, zowel de individuele personen als de maatschappelijke organisaties en de betrokken instanties, de kans om opmerkingen te formuleren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. In het bijzonder kunnen zij op die manier opmerkingen geven over welke effecten en alternatieven bestudeerd moeten worden en de manier waarop zij bestudeerd moeten worden. Dit wordt ook de inhoudsafbakening genoemd. De kennisgevingsnota is te beschouwen als de formele uitnodiging aan alle betrokkenen om mee te denken over wat in het MER verder moet uitgewerkt worden. De kennisgevingsnota geeft de blauwdruk van het planmer. Op basis van de kennisgevingsnota en van de richtlijnen van de bevoegde administratie zal het planmer opgesteld worden. De kennisgevingsnota geeft informatie over de inhoud en doelstellingen van het programma en over de manier waarop de studie naar de mogelijke milieueffecten zal worden uitgevoerd. De verschillende alternatieven worden naast elkaar gelegd. Eén van de alternatieven, het nulalternatief, is dat er geen weg komt. 5. De mogelijkheden tot inspraak Op deze kennisgeving kan eenieder die dit wenst reageren. De kennisgeving is immers juist bedoeld als een uitnodiging om het onderzoek te richten. Nuttige reacties zijn bijvoorbeeld voorstellen voor mogelijke bijkomende alternatieven (andere tracé s), voorstellen voor onderzoek naar mogelijke effecten die niet in het kennisgevingsdossier zijn vermeld, bepaalde aandachtspunten of gebieden in de omgeving van het plan die op dit ogenblik niet zijn vermeld. Formele bezwaren of petities kunnen niet ingediend worden in dit stadium van het plan. Dit kan wel later bij de de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan of de vergunningsaanvraag. U kan dan gebruik maken van het afgewerkte MER om uw bezwaren beter te onderbouwen. Om een reactie te kunnen geven ligt de voorliggende kennisgeving gedurende een periode van maximaal 30 dagen ter inzage bij de gemeenten die zich situeren in het plangebied en/of die invloed kunnen ondervinden van één of meerdere de alternatieven in het programma. Het betreft de gemeenten Neerpelt en Hamont-Achel. De kennisgeving wordt door de dienst Mer ook ge

13 publiceerd op hun webstek onder de rubriek dossier databank. Op de website is ook een inspraakformulier gepubliceerd met een aantal tips voor het opstellen van uw reactie. U kan reageren zolang het kennisgevingsdossier ter inzage ligt. Hiervoor moet u ofwel een brief indienen bij de gemeente (Neerpelt of Hamont-Achel) waar het kennisgevingsdossier ter inzage ligt, ofwel de brief met uw reacties opsturen naar de dienst Mer op onderstaand adres: Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Cel Milieueffectrapportage planmer N71 Koning Albert II-laan 20 bus Brussel U kan deze reacties ook per bezorgen aan of per fax verzenden naar 02/ Uw suggesties, aanvullingen en bemerkingen op de in het kennisgevingsdossier voorgestelde invulling van het finale MER-rapport worden door de Cel Milieueffectrapportage gebundeld en verwerkt in richtlijnen. De richtlijnen vormen een aanvulling op het kennisgevingsdossier, in de richtlijnen wordt vermeld wat er nog bijkomend onderzocht moet worden en op welke manier dit moet gebeuren. Datgene wat in de richtlijnen gevraagd wordt, moet opgenomen worden in het finale MER-rapport. De richtlijnen worden ondermeer betekend aan het college van burgemeester en schepenen van alle steden en gemeenten waar de kennisgeving ter inzage gelegen heeft en kunnen daar opgevraagd worden. De richtlijnen zullen eveneens op de webstek geplaatst worden

14 - 14 -

15 II. De context van de milieueffectrapportage De context van de milieueffectrapportage geeft aan waarom een milieueffectrapportage wordt opgesteld en wie voor het opstellen van het milieueffectenrapport zal zorgen. De vraag naar het waarom heeft zowel te maken met een aantal wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn als met het nut van de rapportage op zich. Ter verduidelijking van wie het milieueffectrapport zal opstellen zijn zowel de initiatiefnemer als de verschillende deskundigen opgelijst

16 1. Wettelijk kader milieueffectrapportage 1.1. Doelstelling en kenmerken van de milieueffectrapportage Milieueffectrapportage heeft tot doel het milieu een plaats toe te kennen die evenwaardig is aan de sociale, economische en andere maatschappelijke belangen. Het is specifiek gericht op de besluitvorming met betrekking tot acties die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieubelang en de veiligheid en de gezondheid van de mens. Om dit te realiseren zijn in het decreet van 18 december 2002 volgende essentiële kenmerken vastgelegd: de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten, of in het geval van zware ongevallen mogelijke, gevolgen voor mens en milieu, van een voorgenomen actie en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven voor de actie of onderdelen ervan de beschrijving en evaluatie van de mogelijke maatregelen om de gevolgen van de voorgenomen actie op een samenhangende wijze te vermijden, te beperken, te verhelpen of te compenseren de kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie de actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming over de voorgenomen actie De procedure van de milieueffectrapportage De procedure voor het opstellen van een MER wordt gekenmerkt door vier fasen. Tijdens de kennisgevingsfase wordt het kennisgevingsdossier opgesteld en ingediend bij de dienst Mer. Zij beslist of de kennisgevingsnota al dan niet volledig is. In de richtlijnenfase worden de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het MER vastgesteld door de dienst Mer en dit op basis van de ingebrachte opmerkingen. In de uitvoeringsfase wordt door het team van erkende deskundigen de eigenlijke MER opgesteld. Tijdens de beoordelingsfase wordt het planmer inhoudelijk getoetst en goed- of afgekeurd door de dienst Mer. De verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden hieronder kort toegelicht Kennisgevingsfase Aan de hand van de kennisgeving brengt de initiatiefnemer de dienst Mer op de hoogte van het voorgenomen plan en planmer. De kennisgevingsnota omvat tenminste: een beschrijving van het plan / de voorgenomen activiteit relevante gegevens uit vorige rapportages en studies de voorgestelde inhoudelijke aanpak van het planmer een beschrijving en evaluatie van reeds onderzochte alternatieven de voorstelling van de MER-coördinator en de erkende MER-deskundigen Richtlijnenfase De dienst Mer zorgt voor de bekendmaking en terinzagelegging van de kennisgeving binnen een termijn van 10 dagen na volledigverklaring ervan. Aan de initiatiefnemer, MOW, bezorgt de dienst Mer een afschrift van de bekendmaking. Tevens informeert zij de initiatiefnemer over de

17 aanvangs- en afsluitingsdatum van de terinzagelegging. Ze bezorgt hierbij een afschrift van de kennisgeving en de beslissing aan tenminste: het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten(neerpelt en Hamont-Achel) en/of de bestendige deputatie van de provincie Limburg bepaalde administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die met dit doel zijn aangewezen. Het plan kan effecten hebben op een andere lidstaat van de Europese Unie (Nederland). Daarom wordt tevens een afschrift verzonden naar de betrokken autoriteiten. Zij kunnen hun opmerkingen medelen aan de dienst Mer binnen een termijn van veertig dagen na verzending. De gemeenten en/of provincies leggen het afschrift ter inzage van het publiek binnen een termijn van tien dagen na ontvangst ervan. De terinzagelegging duurt dertig dagen. Opmerkingen over de inhoudsafbakening van het MER moeten binnen deze 30 dagen aan de dienst Mer bezorgd worden. De dienst Mer neemt binnen de 60 dagen na volledigverklaring een beslissing en deelt deze binnen de 70 dagen mee aan de initiatiefnemer, instanties en autoriteiten. De beslissing van de dienst Mer heeft betrekking op: de inhoud van het planmer en de inhoudelijke aanpak van de rapportage, met inbegrip van de methodologie de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het planmer de aanstelling van de opstellers. De dienst Mer houdt bij haar beslissing rekening met: de relevantie van de milieueffecten en de opmerkingen en commentaren van de instanties en het publiek, in het bijzonder deze die handelen over te onderzoeken effecten, alternatieven of maatregelen Uitvoeringsfase Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een MER-coördinator. Dit gebeurt in overeenstemming met het mer-richtlijnenboek, de opgelegde inhoudsafbakening, de bijzondere richtlijnen en eventuele bijkomende schriftelijke richtlijnen. Meestal wordt er tussentijds een ontwerp-mer opgesteld dat informeel besproken wordt door de initiatiefnemer, het team van deskundigen, de dienst Mer en aangeschreven administraties en openbare besturen Beoordelingsfase Na indiening van het MER bij de dienst Mer controleert deze of het planmer beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen. Daarna keurt de dienst Mer het planmer goed of af en stelt ze een volledigheidsverklaring op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 60 dagen betekend aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen. Als een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld zal het goedgekeurd plan- MER hier deel van uitmaken. Het planmer zal desgevallend als advies gevoegd worden bij de goedkeuringsprocedure tot definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan

18 1.3. Toetsing aan de MER-plicht De noodzaak tot opmaak van een planmer Vermits voor de realisatie van N71 nog geen concrete ontwerpen beschikbaar zijn en er meerdere alternatieven moeten worden afgewogen betreft het een planmer en geen projectmer. De activiteiten waarvoor een planmer moet worden opgesteld zijn (nog) niet vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. In bijlage I bij het decreet van 18 december 2002 betreffende de milieueffecten veiligheidsrapportage zijn enkel algemene criteria opgesomd om de programma s en plannen te bepalen die aan een dergelijke rapportage onderworpen moeten worden. Omdat geen enkel uitvoeringsbesluit bepaalt welke plannen en programma s aan een planmer onderhevig zijn, wordt verwezen naar betreffende de richtlijn van de Europese Unie (2001/42/EG) artikel 3. Hierin is vastgelegd dat het gaat om alle plannen en programma s die een kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten waarvoor een milieueffectrapportage verreist is volgens bijlage I en bijlage II in de richtlijn 85/337/EEG over openbare en private projecten alle plannen waarvoor een beoordeling verreist is in navolging van de richtlijn 92/43/EEG (de Habitatrichtlijn). In bijlage I bij de richtlijn 85/337/EEG is punt 7c mogelijk van toepassing. Het betreft onder andere de aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, indien de nieuwe weg een ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft. N71 is geselecteerd als primaire weg categorie II. Het aantal rijstroken langs dergelijke wegen is 2x2 of 2x1, eventueel met ventwegen. De lengte van de weg hangt af van het gekozen tracé maar is steeds kleiner. Het langste tracé heeft een lengte van ca. 3,5 kilometer. Het bestaande deel van N71 tussen N74 en Broeseinderwijk heeft een lengte van 1,5 kilometer. De habitatrichtlijngebieden Hageven en Warmbeek liggen deels in het plangebied. Zij zijn weergegeven op kaart 7. De uitvoering van het plan kan effecten hebben op deze gebieden De noodzaak tot opmaak van een projectmer bij de aanleg van N71 Vooralsnog is het onduidelijk of de opmaak van een projectmer voor de uiteindelijke aanleg van N71 vereist zal zijn. Toch kunnen al een aantal elementen worden aangehaald die tot de opmaak van een projectmer kunnen leiden. Leidraad is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Voor volgende gevallen is het project volgens het uitvoeringsbesluit aan de milieueffectrapportage onderworpen, maar kan een gemotiveerd verzoek leiden tot de ontheffing van de verplichting tot opmaak van een projectmer: de aanleg gaat in de lijn van bijlage II.1.c van het uitvoeringsbesluit gepaard met een ontbossing van 3 hectare of meer in een gebied waar artikel 87 van het bosdecreet niet van toepassing is het gaat, in de lijn van bijlage II.10.e van het uitvoeringsbesluit om: de aanleg van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km de aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer de aanleg van verharde wegen die over een ononderbroken lengte van 1 km of meer in een bijzonder beschermd gebied zijn gelegen

19 de verlenging van een weg in navolging van categorie 13: de wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II, waarvoor al een vergunning is afgegeven, die zijn uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Tot nader order wordt aangenomen dat de aanwezigheid van een planmer een motivatie tot ontheffing van de verplichting kan inhouden

20 2. Het nut van de milieueffectrapportage als informerend instrument Het nut van de milieueffectrapportage situeert zich op twee vlakken: het betrekken van bijkomende deelnemers in het besluitvormingsproces in een vroeg stadium het vastleggen en duidelijk omschrijven van de effecten waarmee rekening zal moeten worden gehouden bij de uitwerking en de uiteindelijke implementatie van het plan. Ook de probleemstelling in verband met de effecten waarmee rekening zal moeten worden gehouden situeert zich op haar beurt op twee vlakken: de effecten van het functioneren van N71 als omleidingsweg de effecten van de verschillende tracés op hun omgeving. Deze effecten kunnen zowel ruimtelijk als naar hun aard worden gecategoriseerd. In het eerste geval worden zij gecategoriseerd in zogenaamde alternatieven en varianten, in het tweede geval is er sprake van verschillende onderzoeksdisciplines en bepaalde aspecten van deze disciplines. De alternatieven Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan zowel voorschriften formuleren over de reservering van een terrein voor een bepaalde bestemming als over de inrichting en het beheer van dit terrein. Het onderzoek voor het planmer zal zich met ander woorden niet alleen moeten richten op het nut van N71 als omleidingsweg, maar ook op de tracékeuze van deze weg en de inrichting van de verschillende mogelijke tracés. Op die manier zullen volgende vormen van alternatief in het onderzoek betrokken worden: een nulalternatief waarbij de weg niet wordt aangelegd maar de gekende geplande projecten in de omgeving in rekening worden gebracht de tracé-alternatieven die zich richten op de aanleg van de weg volgens een bepaald tracé de inrichtingsalternatieven die zich richten op de manier waarop het tracé wordt aangelegd. De verschillende disciplines De bedoeling van het plan is het oplossen van een mobiliteitsprobleem. Eén van de middelen hiertoe is de aanleg van een weg. Deze aanleg kan betekenen dat verschillende vormen van verstoring op het omliggend gebied ontstaan of dat juist andere vormen van verstoring worden afgezwakt. Op basis van de keuze die moet worden gemaakt (het al dan niet aanleggen van een weg op een bepaalde plaats) vormen daarom volgende disciplines de basis voor een verder onderzoek: geluid bodem water (oppervlaktewater en grondwater) lucht fauna en flora landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie mens (mobiliteit, ruimtelijke functionele aspecten, ruimtelijke belevingsaspecten, gezondheid)

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Goedkeuring plan-milieueffectrapport PRUP Omleidingsweg Anzegem

Goedkeuring plan-milieueffectrapport PRUP Omleidingsweg Anzegem Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring plan-milieueffectrapport

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013

Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013 Hengelhoef informatievergadering 5 december 2013 WELKOMSTWOORD Roger Vanotterdijk schepen ruimtelijke ordening 1 INLEIDING Mat Steyvers 2 programma CONTEXT EN DOELSTELLINGEN Inge Moors & Igor Philtjens,

Nadere informatie

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT STAND VAN ZAKEN 08.11.2012 Opzet van de studie TRECHTERINGSTUDIE KENNISGEVINGSNOTA ONDERZOEK RUIMTELIJKE INPASSING PLAN MER Afgelegd traject tot kennisgevingsnota

Nadere informatie

Ontheffing van MER-plicht

Ontheffing van MER-plicht Ontheffing van MER-plicht Administratie ontvangt een gemotiveerd verzoekschrift tot ontheffing Mogelijke grensoverschrijdende effecten? Administratie bezorgt info aan verdragspartij (art.4.3.3 5) Max.

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

25 november 2009. Dienst Ruimtelijke Planning

25 november 2009. Dienst Ruimtelijke Planning Informatievergadering Plan-MER Omleidingsweg Anzegem 25 november 2009 Dienst Ruimtelijke Planning 1 Plan-MER Omleidingsweg Anzegem Inhoud 1. Bevoegdheidsverdeling 2. Selectie 3. Historiek 4. Overzicht

Nadere informatie

/11/2015

/11/2015 Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportagebeheer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 80 79 F 02 553 80 75 www.mervlaanderen.be AKIVAR Sint-Maartensveldstraat

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst

Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Kennisgeving plan-mer Regionaal bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Informatievergadering dinsdag 15 april 2008, Ranst Economisch Netwerk Albertkanaal 1 Verwelkoming en verloop van de avond Sofie Vandelannoote

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring van de

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 706 (2015-2016) Nr. 1 15 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marino Keulen, Gwendolyn Rutten, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Emmily Talpe en Bart Somers betreffende

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

Project-MER-Verslag. Nippon Shokubai ECA 3 -project. Initiatiefnemer: Nippon Shokubai Europe Nieuwe Weg 1 Haven Zwijndrecht

Project-MER-Verslag. Nippon Shokubai ECA 3 -project. Initiatiefnemer: Nippon Shokubai Europe Nieuwe Weg 1 Haven Zwijndrecht Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER-Verslag Goedkeuring milieueffectrapport

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/9 Uitvoering RSPA : PRUP Regionale ontsluiting Geel

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer

Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst. Toelichting plan-mer Infoavond zoekzone windturbines E40 van Aalter tot Aalst Toelichting plan-mer Overzicht van de presentatie Opbouw MER Alternatieven Aanpak per discipline en resultaten 2 Opbouw MER Het plan Doelstelling

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Hervergunning van de volledige eenheid en uitbreiding met een zesde gietinstallatie CORUS Aluminium NV

Hervergunning van de volledige eenheid en uitbreiding met een zesde gietinstallatie CORUS Aluminium NV Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER verslag Goedkeuring milieueffectrapport

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

RUP Oude Dokken Gent

RUP Oude Dokken Gent Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Deel 3:Algemene principes INHOUDSTAFEL DEEL 3 3 Algemene principes...1 3.1 Afstemming planuitwerking op het doel van het mer...1 3.2 Receptorgerichte effectgroepenbenadering...2 3.2.1 Receptoren...2 3.2.2

Nadere informatie

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, DIENSTORDER MOW/MIN/2010/01 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Contactpersoon: Gert Dewilde Tel. 02 553 03 21 - Fax 02 553 78 05 e-mail: gert.dewilde@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Project-MER-Verslag. Bouw van een WKK-eenheid bij Lanxess Rubber NV. Initiatiefnemer: Electrabel NV Regentlaan 8 1000 Brussel

Project-MER-Verslag. Bouw van een WKK-eenheid bij Lanxess Rubber NV. Initiatiefnemer: Electrabel NV Regentlaan 8 1000 Brussel Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER-Verslag Goedkeuring milieueffectrapport

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007 1 PROJECT TRAGE WEGEN 3 1.1 Reden tot opmaak 3 1.2 Projectteam 3 1.3 Naar een actuele inventaris 3 1.3.1 Opmaken van een basiskaart 3 1.3.2 Opzoeken

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Pagina 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Besluit Vlaamse regering 19/3/2010 (Staatsblad.). Hoofdstuk 1. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

Hervergunning Farm Frites Belgium NV te Lommel

Hervergunning Farm Frites Belgium NV te Lommel Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER-Verslag

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

PROCEDURE OVR_P02. versie Beschrijving wijziging Datum. 1.0 Initiële (interne) werkversie 01/03/2008. 2.0 Aangepaste versie 27/10/2008

PROCEDURE OVR_P02. versie Beschrijving wijziging Datum. 1.0 Initiële (interne) werkversie 01/03/2008. 2.0 Aangepaste versie 27/10/2008 Overzicht wijzigingen versie Beschrijving wijziging Datum 1.0 Initiële (interne) werkversie 01/03/2008 2.0 Aangepaste versie 27/10/2008 3.0 Versie n.a.v. publicatie standaard OVR en herwerking van het

Nadere informatie