ken.gev.form, melkrundveehouderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen"

Transcriptie

1 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

2 o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam a Adres en telefoonnummer Postcode en plaats u No: / emeente WINi Ö.00 ^ü!^ JAN g burgemeestar secnfans onlanger ala zaken financisn gem wertten sotiale zaken % -h/a AO^ pa /ll/qa,xiim.o I B. en W. [Raad C'^QK'hO 2. eeft kennis van het oprichten pnchtèn \ van een melkrundveehouderi] ) u voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderi) -v; Besluit melkrundveehouderi en Hinderwet Kennisgevingsforinulier Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Jx^ OOQ 9 uitbreiden of wipigen van een melkrundveehouderi)*), dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet op een reeds opgenchte melkrundveehouderij* 3 Plaats waar de melkrundveehouderij is of zal worden gevestigd Adres en telefoonnummer tor^jè^uje^ an o'^ o^'bo^ %i\ oob Postcode en gemeente 4 egevens met betrekking tot het van toepassing ein/1 zijn TÜn \ian van hat het KAeliiit besluit /IAAO (lees AAret eerst HA de taal!/<htin#i*hi! toelichting'bij HAVA deze rubriek) ml Worden meer dan 50 geiten gehouden'' 43 Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden'' 44 Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden'? 45 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden'' 46 Wordt dunne mest opgeslagen in a bassins met een groter oppervlak dan 750 m^ b bassins met een grotere inhoud dan 2500 m^ c bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist 47 Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C 48 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig'' Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd'' 416 Is I V m de ligging van een mestbassin een vergunning vereisf (zie toelichting) Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereisf (zie toelichting) Indien één van de bovenstaande vragen met JA Is beantwoord, is voor de melkrundveehouderij een vergunning vereist. Indien u nog geen vergunning heeft, dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen. 5. Nadere gegevens Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de aflamperiode met meegerekend Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnef Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas, gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikf Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet NIET van toepassing is'' a Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakf b Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen'' c Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan liter'' Worden KI- of K2-vloeistoffen m ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen'' Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter'' Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereisf (zie toelichting) Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen'' Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen'' 53 Is een mestsilo, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' 54 Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' atum \8-'<~0^^ Handtekening ^ ^ ^ J ^ Ja» ü Ja Nee B: s B 8 K s» % * ar % B ^ 8- «% S a: ^ 1^ a: 8" Nee & S a ^ *) Voor een melkrundveehoudenj geldt ondermeer dat deze tot een in het Hinderbesluit aangewezen categone behoort en uitsluitend of m hoofdzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee

3 o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Kennisgevingsformulier Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet Aan Het districtshoofd van de Arbeidsinspectie Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam Adres en telefoonnummer ^ P ^ 11 / Postcode en plaats \^. rt -^ - -o,c^\ P AVI igu^ ^ yj O ' ' ' ''- ' j-',.i/i eeft kennis van het oprichten van een melkrundveehouderip) t o oprichten van een melkrundveehouderij ) voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderij B uitbreiden of wijzigen van een melkrundveehouderij*), dan wel het veranderen van de gebezigde werkwijze voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van de werkwijze tot stand komt van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet op een reeds opgerichte melkrundveehouderij*) 3 Plaats waar de melkrundveehouderij is of zal worden gevestigd Adres en telefoonnummer,, i.-v ^ /. Postcode en gemeente >.,, ^ l 4 egevens met betrekking tot het van toepassing zijn Van het besluit (lees eerst de toelichting cij deze rubriek) 4 1 Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de aflamperiode met meegerekend 4 2 Worden meer dan 50 geiten gehouden'' 4.3 Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden'' 4 4 Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden'' Ja Nee S B Q 4 5 Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden'' 4 6 Wordt dunne mest opgeslagen in a bassins met een groter oppervlak dan 750 m^ b bassins met een grotere inhoud dan 2500 m^ c bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist 4 7 Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C» R 4 8 Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig"? 4 9 Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnef 4 10 Wordt in de mnchting een andere brandstof dan gas gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikt'' 4 11 Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan Hinderwet NIET van toepassing is'' 4 12 a Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander matenaal dan staal gemaakf b Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen'' c Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan liter'' 4 13 Worden KI- of K2-vloeistoffen in ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen'' 4 14 Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter'' 4 15 Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd'' 4 16 Is I V m de ligging van een mestbassin een vergunning vereisf (zie toelichting) 4 17 Is I V m de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereisf (zie toelichting) 418 Is I V m de ligging van de mnchting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een verguning vereisf (zie toelichting) Indien één van de bovenstaande vragen met JA Is beantwoord, is voor de melkrundveehouderij een vergunning vereist. Indien u nog geen vergunning heeft, dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen. 5. Nadere gegevens 5 ï Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen'' 5.2 Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen'' 5 3 Is een mestsilo, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig'' 5 4 Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig' 7 Ja Sr H B I& O. Q; ^. a. Q Nee U Q ^'^" 1(3.»^ ^Y\ Handtekening ^^^- j ^ ^ J *) Voor een melkrundveehoudenj geldt ondermeer dat deze tot een in het Hinderbesluit aangewezen categorie behoort en uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee

4 BIJLAE BIJ HET KENNISEVINSFORMULIEH BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN HINERWET Ondergetekende verklaart hierbij dat er op benedengenoemde datum de volgende aantallen dieren bedrijfsmatig gehouden worden^ melkkoeien en zoogkoeien P. vrouwelijk jongvee tot ca. 2 jaar. vleeskalveren ca. 0-6 maanden vleesvee tot ca. 2jaar ATUM HANTEKENIN tëmui

5 plattegrond bi kennisgevingsformulier Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet 'Jk meinv^e. t >MA\/e.i. W^<i N Crai n4 mi lejlcsbl L-L :liil( rnelkkaimer P aa cèi.i,ia\ U^M ML hui& zk^ Schaal i:i -0 J<U.lplJ e.u fi/url Ier a/ /A*eLny l< 2^ /S-/-<f^

6 EMEENTE WINELOO AENA B&W Vergadering d.d. 8 FEB, 199'» codering: Nr. l ^ reg.nr Afdeling: Q i^ Adviseur:/^. Aul,le/-f^t*' ezien ' i Afzender brief: P- ^"M" Cjaül < datum datum en kenmerk: ONERWERP: actief openbaar : ja/nee K^.A/A/fjctev/'it^rt Re Jeu t MeiL(.raKjo6J<loc<-.J laaaliav^kejliur Advies:. Ó <\ O I l <:v IHio Toelichting: Z.O.Z. ezien secretaris <VVO Opm. accoord bespreken I - burg. r^l\ IJ weth. W.hof i l \ weth. Koops A II - burg. weth. W. hof weth. Koops III burg. weth. W. hof weth. Koops Ruimte voor aantekeningen college: BESLISSIN B&W: C/- BEHANELIN IN RAASCOMMISSIE d.d. Advies commissie: BEHANELIN IN E RAA Beslissing raad: j a/nee d.d.

7 EMEENTE WINELOO Nr. //f Uw brief vara Uw kenmerk: Behandeld door: J. Kok Aan: e heer A. ter Wal Lheebroek PM wingeloo Onderwerp: Kennisgeving Besluit Me1krundveehouder i j Milieubeheer wingeloo, 14 februari 1994 eachte heer, VERZONEN t 6 FEB. TO./. Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw kennisgeving d.d. 18 januari 1994 op grond van het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer waarbij u ons mededeling doet van het wijzigen van uw bedrijf. Een kopie van deze kennisgeving hebben wij doorgezonden naar de Regionale Inspectie voor de Volksgezondheid en de Milieuhygiëne te roningen. Volledigheidshalve delen wij u mede dat voldaan moet worden aan de standaardvoorschriften welke krachtens artikel 2 van het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer zijn gesteld. Tijdens een nog te houden controle-bezoek zal worden getoetst of voldaan wordt aan deze voorschriften. Een kopie van deze voorschriften treft u als bijlage aan. Op grond van deze melding valt uw bedrijf met de volgende veebezetting onder het Besluit Melkrundveehouderij Milieubeheer. Melkrundvee : 61; Jongvee ; 60; Paarden ; 10, waarvan maximaal 2 op stal. e maximale ammoniakdepositie op het nabij gelegen voor verzuring gevoelige gebied is bepaald op 1420 mol. Indien u voornemens bent in uw bedrijf structurele wijzigingen/uitbreidingen door te voeren, dient u ons daarvan vooraf in kennis te stellen. Wij vertrouwen er op u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van wingeloo, secretaris, /purqemeester, a/insp. Milieuhygiëne/ qw/+ bijlagen/ (R.M. Kammer) (j.l-. van der Laan) Corr.adres: Postbus 3, 7990 AA Bezoekadres: Brink 1, wingeloo wingeloo Telefoon: Telefax : Bank: iro: Openings tijden: tot uur

8 PUBLICATIE MELINEN INEVOLE E WET MILIEUBEHEER Ter gemeentesecretarie zijn de volgende meldingen binnengekomen. Voor nadere informatie: afdeling Algemene Zaken, dhr. J. Kok, tel NAAM; ONERWERP H. Hummel kennisgeving van toepassing worden van het Be- Brink 12 sluit etailhandel Wet Milieubeheer op een detailhandelsbedrijf in groenten, fruit, bloemen en planten A. Hinloopen kennisgeving op het van toepassing worden van Stetweg 35 het Besluit horecabedrijven Milieubeheer op het Castricum groepshuis 't Holtien op het perceel Holtien 9 te wingeloo e volgende kennisgevingen zijn binnengekomen van het van toepassing worden van het Besluit Melkrundveehouderij Wet Milieubeheer: H. Baaiman melkrundveehouderij op het perceel Eemste 34 W.L. Bennink melkrundveehouderij op het perceel Stroovledder 7 A. ter Wal melkrundveehouderij op het perceel Lheebroek 34 e volgende kennisgevingen zijn ingekomen op grond van het Besluit Mestbassins Milieubeheer: ebr. Wiechers Mts. Benning A.H. Zantinge voor het oprichten van bassins voor het bewaren van dunne mest op het perceel Lheebroek 5 voor het oprichten van een mestbassin op een perceel aan de weg door de Slieken te wingeloo voor het oprichten van een mestbassin op het bedrijf aan de Honingvlaken 4 e volgende kennisgevingen op grond van de Wet Milieubeheer zijn binnengekomen van het wijzigen van een bestaande veehouderij: J. uiven de uitbreiding met een werktuigenberging bij de veehouderij op het perceel Lhee 31 R. van den Brandhof de uitbreiding van een werktuigenberging en plaatsing van een bovengrondse dieselolietank bij de veehouderij op het perceel Holtien 5 R.F. Waninge een wijziging van de veebezetting en stalindeling op het perceel e Folie 1 B. Schuring een uitbreiding van het bedrijf met een machineberging op het perceel Eemster 38

9 Hrink I te wingeloo Posit.bus 1, 7990 AA Telefoon: 0S21 59J4 14 Fax: EMEENTE WINELOO H,Tnk: 2H iro: Nr. : Uw brief van: Uw kenmerk: Behandeld door: E. Lange Aan Zie bijlage BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN MILIEUBEHEER Onderwerp: Wijziging voorschriften. wingeloo, 12 augustus 1996 eachte heer, VERZONEN 1 3 AU Op 1 maart jl. is de Wet afvalwater inwerking getreden. Hierin wordt onder andere bepaald dat de standaard voorschriften van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer worden uitgebreid met lozingsvoorschriften voor bedrijfsafvalwater, e lozingsvoorschriften lagen voorheen vast in de gemeentelijke Lozingsverordening Rioleringen (LvR). Met de inwerkingtreding van de Wet afvalwater is de LvR komen te vervallen. Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en krijgt derha Ive met de nieuwe voorschriften te maken. Als bijlage treft u de aanvulling op de.standaard voorschriften aan. lobaal komen een aantal belangrijke lozingsvoorschriften op het volgende neer: 1. Spoel- en schrobwater van stallen of me stopslagen worden niet in een openbaar riool gebracht. 2. Afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitap- paratuur, die gebruikt zijn voor het to epassen van bestrijr riool gebracht. dingsmiddelen wordt niet in het openbaa 3. Afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitaphet toepassen van paratuur, welke niet zijn gebruik voor bestrijdingsmiddelen, waarvan de concen hoger is dan 200 mg/l wordt niet in het gebracht. 4. Afvalwater afkomstig van composteringsh openbaar riool gebracht. 5. Afvalstoffen mogen niet worden versnede het afvalwater toe te kunnen voegen. Volledigheidshalve verwijzen wij naar bijg tratie minerale olie openbaar riool open wordt niet in het n of vermalen om ze aan evoegde voorschriften. Bedrijven die onder het Besluit melkrundve ehouderijen milieubeheer vallen en die voor 1 maart 1995 zijn opger icht krijgen een overn dat op uiterlijk 1 gangstermijn tot 1 maart it houdt i maart 1997 voldaan dient te worden aan de lozingsvoorschriften van genoemd Besluit.

10 Tijdens een noq te houden controlebezoek zal worden getoetst of aan deze voorschriften wordt voldaan. Met eventuele vragen kunt nu terecht bij dhr. M. Lubberink en E. Lange (tol ). Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van wingeloo, namens het college, het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, a/gw/zcd)')/^

11 BESLUIT OE HET-ZELFBERIJVEN MILIEUBEHEER BESLUIT CHEMISCHE WASSERIJEN MILIEUBEHEER BESLUIT MELKRUNVEEHOUERIJEN MILIEUBEHEER - A. Mulder e Vorrelvenen T - H. Waningen ieversluis RM - M. Mulder Eemster PP - H. Knotnerus Eemster PS - H. Baaiman Eemster PS - Maatschap N. en P.N. Reyneveld Eemster PR - J..J. van Nes Eemster PR - F. Wiechers Eemster PT - J. Wuffen Eemster PT - J. Klaassen Eemster PT - J. Hessels Eemster PT - W. Mulder Het Lot TE - H. Fledderus Holtien PN - H. Stevens Juliana-Bernardweg R - A. Brandts Leggeloo PW - J. Hessels leggeloo PW -.H. Wiltinge Leggeloo PW - R.. Koops Leggeloo PW - J. Oosten Leggeloo PZ - MTS A. en Joh. Booy Leggeloo PZ - W. Hessels Leggeloo PZ - H.J. Looman Leggeloo PZ - J. e Weerd Lhee P - E. en J. Huisman Lheebroekerweg NB - B.J. Kreuze Lheebroekerweg NB - J. Prins Spieregerweg NE - J. Emmink Lhee 66a 7991 PJ - MTS Bloemerts Lhee PJ - K. van Zegeren Lhee PJ - ebr. Wiechers Lheebroek PL - H.W. Vendrig Lheebroek 18c 7991 PL - J.C. oorten Lheeweg AM - MTS aatselaar Lheebroek PM " A. ter Wal Lheebroek PM - J. Nijsingh Looweg RZ - J.M. Hutterd Stroovledder SB - E. Kuyer Stroovledder SB - ebr. Ter Bork Stroovledder SB - L. Knorren Venesluis TH - J.A.C, de Bruin Westeinde RS NO BEZOEKEN IVM AMVB: Zanting - Westeinde 13 Everts - Westeinde 30 (hobbyboer?) Bouwens - Kattemade 2 Oostenbrink - Leggeloo 4 Bruins - Looweg 3 -E OEE (heeft net melding houtbew. bedr. gedaan dus gelijk goed)

12 f" ^ VN V,. /"^y Q. O O -J V) n cx o t =3 (/) fd. o -j O U < ro (/) -+ ai 3 U3 xj ü-sr o -1 ro.ro ~i r> U 3 VI QJ i ^ C3 3 fo K) o? p s fo -, cr CL --, f^ o!^ n>.=: :x' fo < ^ -^ 3 f OJ O). ~^ (A rr o ro =r ro J CTT 1 o ro _+. :^ ro ) : SL - ^ ^i cr ro o QJ J < j OJ QJ < ro m cr =3 Z3 ZJ un 1 p c ^ «s W -} p B O " ^ / 3 ho 7«c :K QJ -o\ -~JI^ T3 O ro o. C cr c w I TT <Q ->4 O 3 co Q. 3 cc 0) #-4-3 p«r C Q. C S5 C» ->4 C5> cn O 13 m cn l2- CQ' O m S ank g krac ietank ingsm 0:5-3: Q. < oer b op va elen ë^ " C ÜJ 3 ""3 C. PT T3 C ro o ^. 3 ^ OJ w C»C3 -f" OJ O O o r* o z. o. ro < < ro po o> 3 3 NJ -^ M -i c c J ro Ü3 05 =; =; Q) u;. C Ü; < < CO Cfl o o T3 ro g ro S: cn o OJ ro ro O -O. 0) fi) C <0 CO CA> CJ> CJ) m CH co OJ cx> 3 Q) m en OJ C Q Tl m O O C > Q. cr 3 n? 03 S" O'CQ' ^ ^ 3 -o CT CQ ro =r» c«en ^ o Cfl :2. ^ 3 r-* f-, 3- ffi < ''^ => 9: C ro zi fn r 5R =3 r cn ro cq OJ. QT w m 0.,\ i. i cn CJ> ->. C3J 0 S- - Q. CL 0 C ro C ro to /-* r> 3 cn cn c c?r TT tn <n =3 0 (Q 0 <? Ü TT < ro ro 3 73 m z < o I ^ t

13 milieuvergunning (oprichting) f

14 Burgemeester en wethouders van Westerveld; emeenttwesterveld BESCHIKKIN WET MILIEUBEHEER hebben als volgt beslist op de vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer van de heer M. ter Wal uit wingeloo. 1. Aanvraag om vergunning Op 16 september 2003 is van de heer M. ter Wal een aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij. e aanvraag bevatte onvoldoende gegevens om een welovenvogen beschikking te kunnen nemen. aarom is de ondernemer verzocht de ontbrekende en vereiste gegevens alsnog aan te vullen. eze aanvulling is op 26 november 2003 binnengekomen waarmee de aanvraag voldoende gegevens bevat om een beschikking te kuimen nemen. Het bedrijf is gevestigd aan Lheebroek 24 in wingeloo, kadastraal bekend gemeente wingeloo, sectie M, nummer 181. Procedurl e procedure die naar aanleiding van de vergunningaanvraag wordt gevolgd, komt overeen met het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is de vergunningprocedure gecoördineerd met een vergunningaanvraag ingevolge de Woningwet. 3. Overwegingen met betrekking tot de vergunningaanvraag ^jjgjjjiiiiigi^^ 3.1 Vergunningplicht Het bedrijf viel voorheen onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer. Er is sprake van een inrichting zoals omschreven in deze wet. Het bedrijf wordt in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, bijlage I, o.a. in categorie 1, 7 en 8 genoemd. In de inrichting worden in de huidige situatie 61 melkkoeien en 60 stuks jongvee jonger dan twee jaar en 2 paarden gehouden. e veranderingen die doorgevoerd worden hebben betrekking op het uitbreiden van de veestapel naar 110 melkkoeien en 66 stuks vrouwelijk jongvee. Om die reden is het Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer niet van toepassing op de inrichting. Voor de inrichting is daarom een oprichtingsvergunning aangevraagd. 3^2 Reeds verleende vergunningen Voor het bedrijf zijn de volgende vergunningen/kennisgevingen afgegeven: Oprichtingsvergunning, ; Art melding Besluit melkrundveehouderij en milieubeheer, ; Art melding Besluit mestbassins hinderwet, vrom Eispectie milieuhygiëne e vergunningaanvraag en de ontwerpvergunning zijn ter beoordeling aan VROM Inspectie gezonden. e inspectie heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen. 3.4 Omgeving karakteristiek e inrichting is gelegen in het buitengebied van wingeloo waarbij in de omgeving enkele nietagrarische bebouwing aanwezig is. Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 1

15 Conform de melding van 27 januari 1994 mogen binnen de inrichting de volgende dieren worden gehuisvest: iersoort A melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar^ A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar K 1 volwassen paarden ouder dan 3 jaar Totaal Aantal Factor ' 9,5 3,9 5.0 NHj 579, ,5 Factor^ Maximale emissie e totale ammoniakemissie bedraagt 823,5 kg NH3. Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, zijnde bosgebied, is gelegen op een afstand kleiner dan 250 meter, gemeten vanaf dichtstbijgelegen dierverblijf (circa 50 meter). Het betreft het wingelderveld. 3.6 Toekomstige situatie Uit de aanvraag blijkt de volgende dieren worden gehuisvest: iersoort Aantal Factor" A melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar? A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar Totaal ,5 3,9 NH ,4 1302,4 Factor' 0 0 Maximale emissie e totale ammoniakemissie bedraagt 1302,4 kg NH3. Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied, het wingelderveld, is gelegen op een afstand kleiner dan 250 meter, gemeten vanaf dichtstbij gelegen dierverblijf (circa 50 meter). 5.7 Wet ammoniak en veehouderij Het wettelijk instrumentarium voor het aspect ammoniakemissie uit dierverblijven bij veehouderijen wordt mede gevormd door de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), die bijzondere regels bevat voor de beoordeling van de gevolgen van ammoniakemissie bij de verlening van milieuvergunningen. Binnen de kwetsbare gebieden groter dan 5 hectare en de 250 meter zone worden ten aanzien van veehouderij een aantal beperkingen opgelegd. e wet is 8 mei 2002 in werking getreden. In onderhavige situatie betreft het een inrichting die binnen de zone van 250 meter is gelegen. Het betreft hier een uitbreiding in het aantal dieren. Bestaande melkrundveehouderij en die binnen deze zone zijn gelegen mogen uitbreiden in dieren tot een totaal van 110 melkkoeien en 77 stuks jongvee. Een uitbreiding van de melkrundveestapel is toegestaan mits er sprake is van een totale ammoniakemissie van niet meer dan 1345 kg. Volgens de Regeling ammoniak en veehouderij is de totale ammoniakemissie, veroorzaakt door de in de aanvraag vermelde dieraantallen, lager dan het gecorrigeerd emissieplafond^. Aan de Wet ammoniak en veehouderij wordt voldaan. 3.8 Richtlijn veehouderij en stankhinder / Brochure veehouderij en hinderwet e aanvraag is getoetst aan de Richtlijn veehouderij en stankhinder. Voor de bepaling van de omgevingscategorie is gebruik gemaakt van de Brochure veehouderij en hinderwet. Emissiewaarde behorende bij het stalsysteem zoals in de regeling ammoniak en veehouderij wordt genoemd. ^ Aantal dierplaatsen per m.v.e. zoals in derichtlijnveehouderij en Stankhinder 1996 wordt genoemd. ' iercategorie op basis van de regeling ammoniak en veehouderij Emissiewaarde behorende bij het stalsysteem zoals in de regeling ammoniak en veehouderij wordt genoemd. ' Aantal dierplaatsen per m.v.e. zoals in derichtlijnveehouderij en Stankhinder 1996 wordt genoemd. * iercategorie op basis van de regeling ammoniak en veehouderij ^ Het gecorrigeerd emissieplafond van een veehouderij wordt bepaald door te berekenen wat de emissie van de veehouderij zou zijn als alle dierenverblijven zouden voldoen aan de stand der techniek. Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 2

16 e omgeving van de innchting valt, op grond van de brochure, m categone III ("in de directe omgeving van het bednjf is/zijn gelegen meerdere verspreid liggende met-agrarische bebouwingen in het buitengebied"). Voor inrichtingen waar rundvee gehouden wordt, geldt een vaste afstand afhankelijk van de categoneindeling. e minimale afstand tussen stankgevoelig object en het dichtstbij gelegen emissiepunt van de veehoudenj dient 50 meter te bedragen indien de omgeving van de mnchtmg valt aan te merken als een categone III of IV omgeving. e feitelijke afstand bedraagt ca. 60 meter Hieruit volgt dat de Richtlijn veehoudenj en stankhinder en de Brochure veehouderij en hinderwet geen belemmenng voor vergunningverlening vormen. 3.9 Vogel- en habitatnchtlijn Vogel- en habitatrichtlijn Op grond van artikel 4, lid 1 van nchtlijn 79/409/EE van de Raad van de Europese gemeenschappen van 2 april 1979 met betrekking tot het behoud van de vogelstand (Pb L 103; hierna Vogelrichtlijn) dienen de lidstaten voor leefgebieden van de in bijlage I van de nchthjn genoemde vogelsoorten speciale beschermingsmaatregelen te treffen, met name door het aanwijzen van de naar aantal en oppervlakte voor instandhouding van deze soorten, meest geschikte gebieden als beschermingszone. Op grond van artikel 4, hd 1 van richtlijn 92/43/EE van de Raad van de Europese gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L 206; hierna Habitatnchtlijn) stellen de lidstaten een lijst op van gebieden waarop staat aangegeven, welke van bepaalde typen habitats en soorten in die gebieden voorkomen. Het ministene van LNV heeft op 18 februan 2003 een ontwerplijst gepresenteerd met speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats op grond van de Europese Habitatnchtlijn. e gebieden gaan deel uitmaken van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het Natura 2000 netwerk. Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. Inmiddels zijn de reacties van betrokkenen op de ontwerplijst verwerkt. it heeft geleidt tot bijstelling van de gebiedenlijst en de begrenzing van de gebieden. e definitieve lijst is 20 mei 2003 naar de Europese commissie gezonden. Het gaat om 141 gebieden met een oppervlak van bijna ha. Na instemming door de commissie zal de minister de gebieden definitief aanwijzen. e Vogelnchtlijngebieden behoren eveneens tot het Natura 2000 netwerk. eze gebieden zijn al eerder aangewezen (m 1998 en 2000). Voor zes gebieden heeft de minister de begrenzing gewijzigd. e wijzigmgsbesluiten liggen ter inzage vanaf 20 mei Het nationaal park het wingelderveld en het gebied Havelte-Oost zijn als Vogel- en als Habitatnchtlijngebied aangemeld. e Habitatbescherming ten aanzien van soorten is inmiddels geïmplementeerd m de gewijzigde Floraen Faunawet. Volgens het Ministene van LNV, bevoegd gezag m deze, zullen deze overwegingen eventueel worden afgewogen in een ontheffingenprocedure ex artikel 75 van deze wet. Wij zijn dan ook voornemens deze aspecten by de vergunningprocedure Wet milieubeheer, buiten beschouwing te laten, aangezien de Wm geen afstemmingsverplichting kent met de FN-wet. In een nog te voeren bestemmingsplanprocedure zullen deze overwegingen wel worden betrokken. Het onderhavige bednjf is op circa 50 meter afstand gelegen van de begrenzing van het aangemelde gebied (vanaf de dichtstbij gelegen stal). Het bednjf is sinds lange tijd gevestigd op de huidige locatie. BIJ de aanvraag is een korte rapportage gevoegd waann aandacht wordt besteed aan de effecten als gevolg van de uitbreiding op het aangemelde gebied (zie rapportage Habitat- en Vogelnchtlijn, NLTO). Beschikking Wet mdieubeheerdd , 7991 PM, 24 pagina 3

17 Uit de rapportage blijkt dat met de uitbreiding voornamelijk het effect ammoniakdepositie toeneemt. Het achtergrondniveau van het gebied is reeds hoog. Met betrekking tot de ammoniakdepositie wordt aangesloten bij de Wet ammoniak en veehouderij door een ammomakuitstoot hebben van met meer dan 1345 kg NH3 Met betrekking tot de ovenge effecten zoals geluid, stof, licht en geur is de uitbreiding als met significant te omschrijven. Er is derhalve geen reden om te veronderstellen dat de vergunningaanvraag zal leiden tot een onacceptabele potentiële negatieve invloed op het voortbestaan van de aanwezige natuurlijke habitats m de betreffende gebieden. 3.9 Provinciale milieuverordening e vergunningaanvraag is getoetst aan de Provinciale milieuverordening (PMV) van renthe. Het bednjf is met gelegen m een milieubeschermingsgebied Bodemverontreiniging Voorliggende vergunningaanvraag heeft betrekking op met name de volgende activiteiten/ voorzieningen die mogelijk tot bodemverontreiniging kunnen leiden: e opslag van mest; Het houden van dieren m een stal; Het stallen van machines; e opslag van oliën. Er zijn voorschnften opgenomen in de vergunning die gericht zijn op bodembescherming. ezien het m de aanvraag omschreven gebruik van de innchting en de bij de vergunning opgenomen voorschriften wordt de kans op bodemverontreiniging tot een minimum beperkt. Naast deze voorschriften zijn de bepalingen van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer van toepassing eluid Uit de vergunningaanvraag wordt afgeleid dat geluid, dat afkomstig is van de innchting, hoofdzakelijk wordt geproduceerd door de m gebruik zijnde tractoren en de vrachtwagen. e dichtstbijzijnde woning van derden, Lheebroek 25, is gelegen op een afstand van ca. 25 m van de perceelsgrens. e innchting viel voorheen onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehoudenjen milieubeheer. Bij het opstellen van de vergunmngvoorschnften behorende bij deze ontwerpbeschikking is aansluiting gezocht bij het Besluit melkrundveehoudenjen milieubeheer. Het maximale geluidsniveau is inherent verbonden aan de bednjfsvoermg. Op basis van de immissiemveaus worden voor de maximale niveaus de grenswaarden uit de Handreiking industnelawaai en vergunningverlening aangehouden. Laad- en lesactiviteiten vinden hoofdzakelijk in de dagpenode plaats. e specifiek hierop toegesneden voorschnften waarborgen dat er geen in milieuhygiënisch opzicht onaanvaardbare situatie ontstaat Brandgevaar oor voorschriften te verbinden aan de vergunning ten aanzien van blusapparatuur en brandwerende voorzieningen wordt brandgevaar tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht Afvalstoffen Op het bednjf komen bednjfsafvalstoffen vnj. In de Wet milieubeheer en de Provinciale Milieuverordening zijn voorschriften over afvalscheiding en -verwijdering opgenomen. Aanvullend op deze voorschriften zijn voorschriften in de vergunning opgenomen Water Er komen verschillende afvalwaterstromen vnj. Afv^alwater afkomstig van het reinigen van stallen wordt geloosd op de mestkelders, afvalwater afkomstig van de reiniging van de melkinstallatie wordt geloosd op de gemeentelijke nolenng. Ter bescherming van de nolenng zijn in de vergunning voorschnften opgenomen. Beschikking Wet milieubeheer d d , 7991 PM, 24 pagina 4

18 3.15 Toekomstige ontwikkelingen Op het moment dat de vergunningaanvraag werd ingediend zijn geen toekomstige ontwikkelingen naar voren gebracht die van invloed kunnen zijn op onze beslissing. ^.16 Bedenkingen e beschikking heeft als ontwerp vanaf 4 maart 2004 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen bedenkingen ingebracht. 4. Afsluitende overwegingen Burgemeester en wethouders van Westerveld zijn van oordeel dat mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu vanwege het bedrijf in voldoende mate ondervangen worden door het stellen van (gewaarmerkte) voorschriften die bij deze beschikking zijn gevoegd. Beslissing op de vergunningaanvraag elet op de betreffende artikelen van de Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders van Westerveld overeenkomstig de door de heer M. ter Wal uit wingeloo op 16 september 2003 ingediende aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer: 1. aan melkrundveehouderij Ter Wal een oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer te verlenen voor een melkrundveehouderij aan de Lheebroek 24 in wingeloo, kadastraal bekend gemeente wingeloo, sectie M, nummer 181; 2. te bepalen dat de gehele aanvraag, inclusief tekening, de aanvulling van 26 november 2003 en de voorschriften deel uitmaken van de vergunning; 3. een afschrift van de vergunning te zenden aan: a. de vergunningaanvrager; b. VROM Inspectie, Postbus 30020, 9700 RM roningen. Havelte, 18 mei uders, Free coördinator Milieu Beschikking Wet milieubeheer d.d , 7991 PM, 24 pagina 5

19 ...^^ emeenttwesterveld VOORSCHRIFTEN BEHORENE BIJ E BESCHIKKIN WET MILIEUBEHEER VAN VAN MELKRUNVEEHOUERIJ TER WAL UIT WINELOO VOOR HET REVISEREN VAN EEN MELKRUNVEEHOUERIJ AAN LHEEBROEK 24 IN WINELOO, KAASTRAAL BEKEN EMEENTE WINELOO, SECTIE M, NUMMER 181. MIJ bekend, 'red Bouma coordinator Milieu Beschikking Wet milieubeheer , 7991 PM 24 5

20 INHOUSOPAVE 1 ALEMEEN 7 2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 7 3 BRANVEILIHEI 8 4 BOEM 8 5 ELUI 9 6 AFVALWATER 10 7 AFVALSTOFFEN 11 8 BERIJFSMATI HOUEN VAN IEREN Algemeen Opslag van mest Opslag kuilvoer Koelinstallatie 13 9 OPSLA IESELOLIE IN EEN BOVENRONSE TANK Constructie-eisen voor tanks Constructie-eisen voor leidingen en appendages Installatievoorschriften ebruiksvoorschriften Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie MILIEUZOR Algemeen Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen Waterbesparing Energiebesparing NAZOR 19 Beschikking Wet milieubeheer , 7991 PM 24 6

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie