IJsselland. Monitor OGGZ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IJsselland. Monitor OGGZ 2015"

Transcriptie

1 IJsselland Monitor OGGZ 201

2 De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op het signaleren en bestrijden van risicofactoren van sociale kwetsbaarheid en het begeleiden van sociaal kwetsbare personen met meervoudige problematiek. Vaak is er sprake van zorgmijdend gedrag. De OGGZ is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Doel OGGZ-monitor Met de monitor OGGZ volgen we de ontwikkelingen in aard en omvang van doelgroepen voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een monitor is een instrument om een situatie in kaart te brengen en ontwikkelingen te volgen in de tijd, in dit geval op het terrein van sociale kwetsbaarheid. De monitor geeft informatie over groepen in de samenleving, niet over individuen en heeft een signaleringsfunctie. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor verdiepend vervolgonderzoek en/of beleids vorming. Eerste OGGZ-monitor van GGD IJsselland Dit is de eerste keer dat GGD IJsselland een OGGZ-monitor publiceert. Voor deze eerste versie is gekozen om te werken met de data uit bronnen waarover GGD IJsselland beschikt, zonder extra data te verzamelen. Het gaat hierbij om gegevens uit diverse monitoren die de afgelopen vier jaar zijn verzameld (landelijk en regionaal). De gegevens tot vier jaar terug zijn nog steeds relevant, omdat trends doorgaans pas zichtbaar worden over een periode van een aantal jaren. GGD IJsselland zal met de regiogemeenten in gesprek gaan over de inhoud van deze eerste monitor. Centrale vragen tijdens deze gesprekken zijn: in hoeverre is de monitor ondersteunend voor gemeenten bij het opstellen van beleid ten aanzien van OGGZ en welke aanvullende gegevens zijn nodig om de bruikbaarheid van de monitor te vergroten? Opbouw factsheet De OGGZ trechter 2 bouwt voort op de OGGZ-ladder 3. In de volgende hoofstukken wordt de doelgroep per trede nader omschreven. Alleen de relevante indicatoren voor de risicofactoren zullen besproken worden. De cijfers worden in percentages en eventueel in absolute aantallen vermeld. De OGGZ trechter gaat uit van een driedeling: 1. Risicofactoren in de algemene bevolking, 2. Risicofactoren bij kwetsbare groepen, 3. Kwetsbare groepen die uitvallen. De factsheet is opgebouwd volgens de verschillende lagen van de OGGZ-trechter. Deze trechter beschrijft de omvang van de problematiek zoals die zich voordoet in de samenleving en het risico dat de mensen lopen op kwetsbaarheid van de betreffende doelgroepen. Figuur 1: OGGZ-trechter 1. Risicofactoren in de algemene bevolking 2. Risicofactoren bij kwetsbare groepen 3. Kwetsbare groepen die uitvallen Naarmate personen afdalen in de trechter worden ze meer afhankelijk van professionele zorg, hulp of begeleiding. 1 Memorie van toelichting Wmo, pagina 98 2 Monitor Sociaal Kwetsbare groepen, stand van zaken OGGZ regio Kennemerland. S. Mérelle e.a Wolf J. (2006) Handreiking OGGZ in de WMO 2

3 1. Risicofactoren in de algemene bevolking Alle mensen in de bevolking lopen het risico om sociaal kwetsbaar te worden. Dit risico is groter naarmate mensen meer risicofactoren hebben. De risicofactoren in de gemeenschap geven aan welke factoren er meespelen bij groepen mensen die een risico lopen om sociaal kwetsbaar te worden. Door preventie kan worden voorkomen dat mensen afglijden. Voorbeelden van risicofactoren in de gemeenschap zijn: mensen met een laag inkomen, weinig scholing, werkeloosheid, sociaal isolement en psychiatrische problemen. Figuur 2: Algemene bevolking 1. Risicofactoren in de algemene bevolking 2. Risicofactoren bij kwetsbare groepen 3. Kwetsbare groepen die uitvallen Hieronder worden de risicofactoren inkomen en financiën, participatie en familie & sociale relatie besproken. Deze risicofactoren spelen mee bij groepen mensen die een verhoogde kans hebben op sociale kwetsbaarheid. Inkomen en financiën Het hebben van een uitkering en daarmee samenhangend de verhoogde kans op het niet kunnen rondkomen, vormt een risico op sociale kwetsbaarheid, zeker in combinatie met andere risicofactoren. Een laag inkomen is een inkomen onder of rond het sociaal minimum. Gezinnen met lage inkomens kunnen vaak geen vakantie, lidmaatschappen, sportclubs en cadeautjes betalen. Zij kunnen vaak ook kapotte zaken, zoals een wasmachine niet vervangen. Als armoede langer duurt dan een jaar kunnen de gevolgen (schulden laag welbevinden, etc.) ernstiger worden. Totaal huishoudens x 1000 % inwoners dat (enige) moeite heeft met rondkomen * Inkomen tot 101% van minimumloon** % Nederland Deventer Zwolle Steenwijkerland Kampen Ommen Olst-Wijhe Hardenberg Zwartewaterland Dalfsen Staphorst Tabel 1: aantal huishoudens, % inwoners met (enige) moeite met rondkomen en % inwoner met een langdurig laag inkomen Bron: **CBS statline, *GGD volwassenen- en ouderenmonitor 2012 In 2012 had 78% van de beroepsbevolking in de regio IJsselland een betaalde baan, drie procent is werkeloos. In 201 ontving 26% van alle inwoners in de regio IJsselland een uitkering (WAO, WW, of bijstand gerelateerd). Bijstandsuitkering Werkloosheidsuitkering Arbeidsongeschiktheidsuitkering AOW-uitkering Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Ommen Raalte Staphorst Zwolle Steenwijkerland Olst-Wijhe Zwartewaterland Tabel 2: % inwoners vanaf 1 jaar met een werkloosheids-, bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of AOW uitkering. Bron:**CBS statline 201 Gemiddeld had in 2014,4% van de Nederlandse bevolking een WW-uitkering en 4,% een bijstandsuitkering. 3

4 Voortijdige schoolverlaters Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Gemiddeld behoort 1,4% van alle jongeren in regio IJsselland tot deze groep. Landelijk ligt dit percentage op 2,1%. Jongeren die hun school niet afmaken, lopen het risico werkloos te worden en criminele activiteiten te gaan uitvoeren. Opvallend hoog is het aantal werkzoekenden in de bijstand zonder starterskwalificatie (UWV, 2014). % voortijdige schoolverlaters Zwolle 2.1 % Deventer 2.0 Zwartewaterland 1.6 Steenwijkerland 1. Kampen 1.3 Hardenberg 1.2 Dalfsen 1.0 Ommen 1.0 Staphorst 1.0 Olst-Wijhe 1.0 Raalte 0.9 Tabel 3: Voortijdig schoolverlaters per gemeente Bron: Participatie Niet meedoen in de samenleving vormt een risico voor sociale kwetsbaarheid. Belangrijke aspecten hierbij zijn het (niet) hebben van werk, zelf geen mantelzorg geven en niet betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. Verleent > 3 mnd of > 8 uur per week mantelzorg (%) Staphorst Ommen Dalfsen Raalte Hardenberg Olst-Wijhe Steenwijkerland Kampen Deventer Zwartewaterland Zwolle Regio IJsselland Doet vrijwilligerswerk (%) Tabel 4: % mantelzorgers en vrijwilligerswerk (19-6) per gemeente Bron: GGD volwassenen- en ouderenmonitor 2012 Familie en sociale relaties Alleenstaande ouders kampen vaak met zowel financiële als sociale problemen. Door deze druk kunnen ze de greep op het dagelijks leven soms moeilijk aan en zijn zowel de ouder(s) als de kinderen kwetsbaar. Bij ouderen gaat alleen wonen gepaard met eenzaamheid. % eenoudergezinnen Deventer Zwartewaterland Steenwijkerland Ommen.4 28 Kampen.2 29 Zwolle.2 39 Olst-Wijhe Dalfsen 4. 2 Staphorst Raalte Hardenberg Regio IJsselland.4 32 % eenpersoonshuishoudens Tabel : % eenoudergezinnen van alle huishoudens en eenpersoonshuishoudens Bron: GGD Kindermonitor

5 Eenzaamheid Eenzaamheid is het gemis aan sociale relaties. Eenzaamheid zelf is een risicofactor voor sociale kwetsbaarheid. Dit wordt versterkt als eenzaamheid gepaard gaat met financiële problemen of gezondheidsproblemen. Regio 34 Raalte 26 Staphorst 30 Dalfsen 30 Zwartewaterland 33 Ommen 33 Zwolle 33 Hardenberg 33 Olst-Wijhe 33 Kampen 36 Steenwijkerland 36 Deventer mensen die matig of ernstig eenzaam zijn (%) Tabel 6: % mensen (19+) dat eenzaamheid ervaart Bron: GGD volwassenen- en ouderenmonitor Risicofactoren bij kwetsbare groepen Meerdere elkaar beïnvloedende risicofactoren spelen een rol bij kwetsbare groepen. Signalering en toeleiding naar reguliere zorg is nodig via doelgroepenvoorzieningen. Figuur 3: kwetsbare groepen 1. Risicofactoren in de algemene bevolking 2. Risicofactoren bij kwetsbare groepen 3. Kwetsbare groepen die uitvallen Hierna worden kwetsbare groepen besproken op het gebied van inkomen en financiën, familie en sociale relatie, middelengebruik, huisvesting en psychische gezondheid Inkomen en financiën Schuldhulpverlening kan helpen voorkomen dat schulden zich zover opstapelen dat mensen bijvoorbeeld hun huis verliezen. Aantal zaken Dalfsen 6 Deventer Hardenberg 24 Kampen 24 Olst-Wijhe 3 Ommen 9 Raalte 33 Staphorst 9 Steenwijkerland 31 Zwartewaterland 7 Zwolle 68 Tabel 7: Aantal zaken Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (totaal) 201 Gemeenten Bron: RGI bestanden GGD, 201

6 Familie en sociale relaties Psychisch welbevinden is een belangrijke indicator voor sociale uitsluiting. De mate van uitsluiting wordt beïnvloed door een slechte (psychische) gezondheid, een laag inkomen en het niet participeren in de maatschappij (SCP 201) 4. % met angststoornis of depressie Deventer 7% Zwolle Kampen Steenwijkerland 4 Olst-Wijhe 3 Ommen 2 Raalte 2 Staphorst 2 Dalfsen 1 Hardenberg 1 Zwartewaterland 1 Regio IJsselland 6 Tabel 8: % volwassenen (19+) dat matig tot sterk sociaal uitgesloten is Bron: GGD volwassenen- en ouderenmonitor (2012) Regie over het eigen leven Het welbevinden van mensen wordt sterk bepaald door het gevoel regie te hebben over het eigen leven. Het gevoel regie te hebben komt niet per definitie overeen met de mate waarin mensen daadwerkelijk invloed hebben. Regio Zwolle 4 Zwartewaterland 1 Steenwijkerland 4 Staphorst 2 Raalte 2 4 Ommen 2 Olst-Wijhe 3 Kampen Hardenberg 1 Deventer 4 Dalfsen mensen die geen regie over het eigen leven zeggen te hebben mensen die matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn Tabel 9: % volwassenen (19+) dat aangeeft geen regie te hebben over het eigen leven Bron: GGD volwassenen- en ouderenmonitor (2012) Psychische gezondheid Mensen met verminderde psychische gezondheid lopen meer risico op problemen op andere leefgebieden zoals financiën, sociaal netwerk en verslaving. In Nederland is bij 40% van de bevolking van 19 jaar en ouder (ca. miljoen mensen) sprake van een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie (Gezondheidsmonitor GGD en, CBS en RIVM, 2012). % met angststoornis of depressie Deventer 43 % Kampen 38 Steenwijkerland 37 Zwolle 37 Staphorst 3 Ommen 34 Olst-Wijhe 31 Hardenberg 31 Zwartewaterland 28 Raalte 27 Dalfsen 26 Regio IJsselland 36 Tabel 10: Volwassenen (19-6) met een risico op een angststoornis of depressie Bron: GGD volwassenen- en ouderenmonitor (2012) 4 De sociale staat van Nederland. SCP 201 6

7 Middelengebruik Verslaving aan alcohol of drugs kan voor sociale problemen zorgen. Samen met lichamelijke of psychische stoornissen kan verslaving leiden tot overlastgevend en crimineel gedrag. drinkt minstens 1 keer per week meer dan 4(v)/6(m) glazen per dag Raalte Olst-Wijhe Zwartewaterland Dalfsen Steenwijkerland Staphorst Deventer Zwolle Hardenberg Ommen Kampen Regio IJsselland 11.1 % 903 Hulpvragers met alcoholproblematiek (aantal) Tabel 11: % met overmatig drankgebruik en hulpvragers met alcoholproblemen Bronnen: GGD volwassenen- en ouderenmonitor (2012), IVZ Ladis (2014) 3. Risicofactoren bij kwetsbare groepen die uitvallen Dit zijn groepen sociaal kwetsbare mensen met meerdere complexe en veelomvattende problemen. Er is stagnatie in de toeleiding naar de reguliere zorg of in de bestaande zorg. Vangnetvoorzieningen zijn nodig bij deze groepen. 1. Risicofactoren in de algemene bevolking 2. Risicofactoren bij kwetsbare groepen 3. Kwetsbare groepen die uitvallen Figuur 4: kwetsbare groepen die uitvallen Hieronder wordt voor deze groep beschreven de huisvesting, beschermd wonen, begeleiding door een instelling voor Maatschappelijke opvang, meldingen Centrale Toegang en meldingen bij Team VIA, bemoeizorg en zwerfjongeren en veilig heid. Huisvesting Er wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijk daklozen en residentieel daklozen. Met feitelijk daklozen worden personen bedoeld zonder vaste woon- en verblijfplaats. Deze groep is vooral aangewezen op een kortdurend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen of bij familie, vrienden of kennissen en komt anders op straat terecht. Residentieel daklozen zijn personen die een min of meer permanente verblijfplaats hebben in woonvoorzieningen en pensions binnen en buiten de maatschappelijke opvang (Wolf et al., 2002). Centrale Toegang GGD IJsselland verzorgt voor de volgende gemeenten de Centrale Toegang: Zwolle, Hardenberg, Steenwijkerland, Kampen, Ommen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen en Hattem. Voor de traditionele taken van de Centrale Toegang zijn in meldingen gedaan en werden er 119 volledige en 23 gedeeltelijke screeningen uitgevoerd. De laatste jaren is er een verschuiving in de herkomst van de aangemelde cliënten, meer cliënten komen van buiten de regio van Centrumgemeente Zwolle. Dit aantal verdubbelde de laatste drie jaar. Het totaal aantal aanmeldingen bleef in deze jaren ongeveer gelijk. aantal Centrumgemeente Zwolle Overig binnen- en buitenland Tabel 12: Aanmeldingen Centrale Toegang naar regio van herkomst Bron: GGD registratie Beschermd wonen In 201 werden door de Centrale Toegang 32 toekenningsbeschikkingen voor beschermd wonen afgegeven, 273 voor 1 jaar en 2 voor meer dan een jaar. De meeste beschikkingen 7

8 betreffen ZZP3C beschikkingen. In 18 (49%) gevallen betrof het een eerste aanvraag, in de overige gevallen betrof het een verlenging van de bestaande beschikking. Bijna twee derde (64%) van de beschikkingen betreft zorg in natura (ZIN). Begeleiding Maatschappelijke Opvang (MO) Voor de Maatschappelijke opvang zijn 86 toekenningsbeschikkingen afgegeven voor maximaal een jaar, 72 voor de Herberg en 14 voor de Crisisopvang van het Leger des Heils. De nachtopvang in De Herberg wordt gemiddeld door 19, personen per nacht gebruikt. Daarnaast sliepen er gemiddeld 19 personen in het voorportaal van de nachtopvang de Herberg. Team VIA, Team Zwerfjongeren en Team Bemoeizorg Jeugd Het aantal meldingen bij Team Zwerfjongeren en bij Team Bemoeizorg Jeugd is in 201 met respectievelijk 30% en 47% afgenomen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat door de vorming van wijkteams de meldingen sneller lokaal worden opgepakt. De afspraak is dat corporaties niet rechtstreeks melden bij Team Bemoeizorg Jeugd, maar bij de sociale wijkteams en dat er pas wordt opgeschaald als men er lokaal niet uitkomt. Voor Team Zwerfjongeren geldt daarnaast dat er meer zorgaanbieders zijn gekomen op dit gebied. De meeste meldingen voor zowel Team VIA als Team Zwerfjongeren en Team Bemoeizorg Jeugd komen uit Zwolle. VIA Zwerfjongeren Bemoeizorg Jeugd Totaal aantal aanmeldingen openstaande meldingen betreffende jaar Aantal cliënten in traject Aantal afgesloten cases Percentage her aanmeldingen 28% 17% 18% Tabel 13: Meldingen Team VIA, Team Zwerfjongeren en Team Bemoeizorg Jeugd in 201 (aantal) Bron: GGD registratie 201 Zwolle Hardenberg Steenwijkerland Kampen Ommen Zwartewaterland Staphorst Dalfsen Hattem Buiten regio 0 20 Tabel 14: Aantal meldingen team VIA in 201 naar gemeente Bron: GGD registratie Veiligheid Veelplegers veroorzaken veel overlast, vooral in de grote(re) steden. Gemiddeld komt 20% van de geregistreerde en opgeloste criminaliteit op rekening van veelplegers (WODC 2006). Veelplegers zijn verantwoordelijk voor relatief kleine misdrijven, die door hun frequentie echter onevenredig veel overlast kunnen veroorzaken Totaal Jeugdige Volwassen >18 Zeer actieve >18 Overige verdachten Zwolle Deventer Kampen Hardenberg Steenwijkerland Raalte Dalfsen Zwartewaterland Olst-Wijhe Ommen Staphorst Tabel 1: Veelplegers in regio IJsselland in 2013 Bron: RGI bestanden GGD 2013 ZZP3C= Zorg Zwaartepakket 3C Indeling van de mate van zorg waar mensen recht op hebben 8

9 Wat valt ons op? Vanzelfsprekend kunnen de gegevens van deze eerste monitor nog niet vergeleken worden met een voorgaande monitor OGGZ. Toch zijn er risicofactoren die ons op basis van deze eerste monitor opvallen in de regio. Bevolking algemeen In 2011 en 2012 heeft in Nederland gemiddeld 7.7% van alle huishoudens een inkomen op of onder het sociale minimum. In de gemeenten in IJsselland ligt dat gemiddelde lager, met uitzondering van de gemeente Deventer 7,7%. In Staphorst en Zwartewaterland ligt dit percentage met respectievelijk 3,7% het laagst in de regio Niet alleen mensen met een sociaal minimum hebben moeite met rondkomen. In de hele regio geeft ruim 20% van de ondervraagde volwassenen en ouderen aan dat zij enige of grote moeite met rondkomen heeft. Gemiddeld behoort 1,4% van alle jongeren in Regio IJsselland tot de groep vroegtijdige schoolverlaters ( ). De gemeenten Zwolle, Deventer, Zwartewaterland en Steenwijkerland lagen boven dit regionale gemiddelde. Zowel vroegtijdig schoolverlaters als mensen die niet kunnen participeren in de samenleving hebben een verhoogd risico op een negatieve loopbaan en criminaliteit In IJsselland bestaat,4% van de huishoudens uit eenoudergezinnen. Deventer, Zwartewaterland en Steenwijkerland liggen boven dit gemiddelde. Alleenstaande ouders kampen vaak met zowel financiële als sociale problemen. Door deze druk kunnen ze de greep op het dagelijks leven soms moeilijk aan en zijn zowel de ouder(s) als de kinderen kwetsbaar. Bij ouderen gaat alleen wonen vaak gepaard met eenzaamheid. Kwetsbare groepen Psychisch welbevinden is een belangrijke indicator voor sociale uitsluiting. De mate van uitsluiting wordt beïnvloed door een slechte (psychische) gezondheid, een laag inkomen en het niet participeren in de maatschappij (SCP 201). In de regio IJsselland voelen 4% van de volwassen en/of ouderen zich matig tot ernstig sociaal uitgesloten. De percentages in de gemeenten Deventer, Zwolle, Steenwijkerland en Kampen liggen boven dit gemiddelde. Mensen met verminderde psychische gezondheid lopen meer risico op problemen op andere leefgebieden zoals financiën, sociaal netwerk en verslaving. Van de volwassen bevolking tot 6 jaar in IJsselland heeft 36% een hoog risico op angst- en of depressieklachten. Kampen, Deventer, Zwolle en Steenwijk vallen op als gemeenten waar relatief meer mensen risico lopen. Verslaving aan alcohol of drugs kan voor sociale problemen zorgen. Samen met lichamelijke of psychische stoornissen kan verslaving leiden tot overlastgevend en crimineel gedrag. In Regio IJsselland drinkt gemiddeld 11,1% van de volwassenen minstens een keer per week overmatig. De percentages in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Dalfsen en Steenwijkerland liggen boven dit gemiddelde. Kwetsbare groepen die uitvallen De laatste jaren is er een verschuiving in de herkomst van de aangemelde cliënten: meer cliënten komen van buiten de regio van centrumgemeente Zwolle. Dit aantal verdubbelde de laatste drie jaar. Het totaal aantal aanmeldingen bleef in deze jaren ongeveer gelijk. Het aantal meldingen bij Team Zwerfjongeren en bij Team Bemoeizorg Jeugd is in 201 met ongeveer 30% afgenomen. Een mogelijke verklaring is de afspraak dat corporaties niet rechtstreeks melden bij Team Bemoeizorg Jeugd, maar bij de sociale wijkteams. De meeste meldingen voor zowel Team VIA als Team Zwerfjongeren en Team Bemoeizorg Jeugd komen uit Zwolle. 9

10 Colofon Meer informatie Deze rapportage is te vinden in de gezondheidsatlas via: en de webpagina's voor gemeenten die te vinden zijn via: GGD IJsselland Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E I IJsselland MonOGGZ201/GGDIJ/mei2016

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

11/20/2014. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ Stadsbioloog in Leiden. Prof dr Bert van Hemert. Vreemde vogels.

11/20/2014. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ Stadsbioloog in Leiden. Prof dr Bert van Hemert. Vreemde vogels. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ 2007-2014 Prof dr Bert van Hemert Stadsbioloog in Leiden 1 november 14 Stadsbioloog in Leiden Stadsbioloog in Leiden Vreemde vogels Frits van der Sluis Hanneke

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein INDICATORENOVERZICHT RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein Opgesteld door KING/VNG Datum

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Kerncijfers OGGZ Rapportage DWO-gemeenten 2016

Kerncijfers OGGZ Rapportage DWO-gemeenten 2016 Kerncijfers OGGZ Rapportage DWO-gemeenten 216 Kerncijfers OGGZ, Rapportage DWO-gemeenten 216 1 Mei 217 Kerncijfers OGGZ Rapportage DWO-gemeenten 216 Delft Westland Pijnacker-Nootdorp Midden-Delfland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland Inleiding Het zorgen voor een eigen inkomen, het hebben van werk, geeft trots en voldoening. Werken schept de mogelijkheid in contact met anderen iets te doen wat als waardevol wordt gezien. Er wordt immers

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Haren Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Meedoen en erbij horen

Meedoen en erbij horen Meedoen en erbij horen Resultaten van een mixed method onderzoek naar sociale uitsluiting Addi van Bergen, Annelies van Loon, Carina Ballering, Erik van Ameijden en Bert van Hemert NCVGZ Rotterdam, 11

Nadere informatie

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy

Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy. Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Jeugdhulp Benchmark 1.0 Gemeente: Dummy Regio: Regio Dummy Provincie: Provincie Dummy Q2 2015 De Benchmark Deel 1: Historische gegevens. Met behulp van de Gemeente Jeugdhulp Benchmark 1.0 krijgt u als

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Kwetsbaarheid en voorspellende factoren onder 65-plussers Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Kwetsbaarheid en voorspellende factoren onder 65-plussers Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Kwetsbaarheid en voorspellende factoren onder 65-plussers Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Kwetsbaarheid bij 65-plussers Het verouderingsproces

Nadere informatie

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 NOODZAAK TOT PREVE NOODZAAK TOT PREVENTIE GENOTMIDDELEN GENOTMIDDELEN PROBLEMATISCHE PROBLEMATISCHE SCHULDEN SCHU WONINGVERVUILINGEN

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke Zorg 2012-2013 Midden-Holland

Monitor Maatschappelijke Zorg 2012-2013 Midden-Holland Monitor Maatschappelijke Zorg 2012-2013 Midden-Holland Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, zorg en opvang in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Colofon: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op:

Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: Sociaal Welbevinden Vragenlijst Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden. Aangemaakt op: 03-03-2017 Aangepast op: 03-03-2017 Gedownload op:

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Januari Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze

Januari Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze Januari 2016 Nulmeting sociaal domein Aa en Hunze 2 Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet van kracht. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetten zijn er voor de

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 NOODZAAK TOT PREVE NOODZAAK TOT PREVENTIE GENOTMIDDELEN GENOTMIDDELEN PROBLEMATISCHE PROBLEMATISCHE SCHULDEN SCHU WONINGVERVUILINGEN

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Sociaal Kwetsbare Groepen in Emmen

Sociaal Kwetsbare Groepen in Emmen Sociaal Kwetsbare Groepen in Rapportage pilot AWPG Tranzo Assen, februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland GGD Drenthe; Epidemiologie, cluster

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

1. Ongewenste situaties voorkomen

1. Ongewenste situaties voorkomen Inleiding Sociaal kwetsbare mensen zijn vaak buiten beeld en juist zij hebben zorg, opvang en ondersteuning nodig. Met name door de transities is het voor gemeenten noodzakelijk zich voor te bereiden op

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie