KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September"

Transcriptie

1 KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum September 2015 Opdrachtgever Gemeente Enschede Auteur(s) Ralf ten Hove Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Rapport Enschede Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Kort vooraf De winkelwereld is veranderd Doel van het onderzoek Koopstromen Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Vergelijking oriëntatie op eigen kern Toevloeiing versus afvloeiing Conclusie Economisch functioneren Inleiding Detailhandelsomzet Detailhandelsomzet aankooplocaties Conclusie Inzicht in koopgedrag Inleiding Bezoekfrequentie, -motief en vervoermiddel Beoordeling winkelvoorzieningen Conclusie Rapport Enschede Inhoudsopgave

4 5. Oriëntatie op aanvullende winkelmogelijkheden Inleiding Koopzondag Koopavond Markt Online winkelen Benchmarking Conclusie Bijlage 1. Onderzoeksaanpak Bijlage 2. Begrippenkader Bijlage 3. Binding en toevloeiing per branche Bijlage 4. Binding en afvloeiing per branche Rapport Enschede Inhoudsopgave

5 HOOFDSTUK 1 Kort vooraf Rapport Enschede Kort vooraf 5

6 1. Kort vooraf 1.1 De winkelwereld is veranderd Wat gaat de tijd snel. Vijf jaar geleden voelden we niet alleen de pijn van de verloren WK-finale. Ook de economische crisis was voelbaar in de portemonnee. Kijken we naar de detailhandel dan was 2010 het jaar waarin: er voor het eerst sinds jaren sprake is van een koopkrachtdaling. Dat wil zeggen dat consumenten minder te besteden hebben, ook in de detailhandel. de online consumentenbestedingen ongeveer 8 miljard bedragen; 4 jaar later is dat 14 miljard. de ontwikkeling van winkelleegstand versnelt: tot 2010 bevindt het leegstandstandspercentage zich onder de 6%. Daarna neemt het groeitempo toe en is in 2015 de leegstaand opgelopen tot 7,5%. de toerismebepaling voor koopzondagen van kracht wordt: gemeenten mogen meer dan 12 koopzondagen aanwijzen, mits kan worden aangetoond dat er substantieel toerisme is in de gemeente. Inmiddels hebben gemeenten de vrijheid zelf beleid te bepalen ten aanzien van zondagsopenstelling van winkels. de vooruitblikken voor de detailhandel veelal somber zijn, waarbij geanticipeerd dient te worden op de effecten van crisis, krimp & computer (internetwinkelen). Dit perspectief heeft zich doorontwikkeld naar een meer positief en tegelijkertijd ook reëel besef van wat de kansen voor de toekomst zijn. In afgelopen 5 jaar is er dus weer veel veranderd in het winkellandschap. Een goed moment om opnieuw het koopgedrag van de consument in Oost-Nederland in beeld te brengen. 1.2 Doel van het onderzoek Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 beantwoordt de onderstaande onderzoeksvragen: Waar doen inwoners de dagelijkse en niet-dagelijkse inkopen en in welke mate komen bezoekers van buiten hier inkopen doen? Wat betekent dit voor het economisch functioneren van de detailhandel? Wat zijn de kenmerken van het consumentengedrag (frequentie, motief, vervoermiddel en waardering)? In welke mate zijn inwoners georiënteerd op koopzondag, koopavond, warenmarkt en internet? Wat is koopstromenonderzoek? Koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag van consumenten in kaart en laat veranderingen in dit gedrag in tijd en plaats zien. Gegevens over koopgedrag en beleving bieden zicht op het functioneren van detailhandel en vormen bouwmateriaal : met gegevens over koopstromen kan gericht gewerkt worden aan een toekomstbestendig winkelaanbod voor inwoners en bezoekers. Hoe is het onderzoek uitgevoerd? De dataverzameling heeft in de periode april tot en met mei 2015 plaatsgevonden. In totaal zijn consumenten in Overijssel en delen van Drenthe, Flevoland en Gelderland geïnterviewd, waarbij consumenten gevraagd is naar de plaats waar zij artikelgroepen kopen. Aanvullend zijn vragen gesteld over winkelgedrag (bijvoorbeeld bezoekfrequentie en waardering meest bezochte aankoopplaatsen, marktbezoek en webwinkelen). De opzet van het onderzoek is vergelijkbaar met het in 2010 uitgevoerde koopstromenonderzoek. De enquêtes zijn zowel telefonisch als via internet afgenomen (zie ook bijlage 1 onderzoeksaanpak). In de gemeente Enschede zijn huishoudens geïnterviewd. Rapport Enschede Kort vooraf 6

7 VOORDAT U BEGINT TE LEZEN, EEN KORTE TOELICHTING: Om inzicht te krijgen in het koopgedrag van consumenten en het economisch functioneren van de winkelvoorzieningen in Enschede is bij het beschrijven van de koopstromen onderscheid te maken tussen detailhandelsomzet en bestedingspotentieel. Onderstaand wordt kort uitgelegd hoe beide zijn opgebouwd en wat de cijfers zeggen. Detailhandelsomzet (waar komt omzet vandaan?) Met de totale omzet wordt in beeld gebracht in welke mate klanten inwoners en bezoekers uit andere plaatsen bestedingen doen bij de winkelvoorzieningen in de kern. De detailhandelsomzet (draagvlak) is berekend door het aantal klanten te vermenigvuldigen met gemiddelde landelijke besteding per hoofd van de bevolking (incl. BTW), gecorrigeerd naar inkomenssituatie in het betreffende gebied. Bij de beoordeling van de omvang en de ontwikkeling van de detailhandelsomzet dient er rekening mee te worden gehouden dat in de afgelopen jaren de bestedingen in de dagelijkse sector zijn toegenomen (+4 procent), terwijl deze in de niet-dagelijkse sector mede als gevolg van de economische crisis zijn afgenomen (-11 procent). De detailhandelsomzet is opgebouwd uit bestedingen gedaan door klanten uit Enschede zelf (binding) en door klanten uit andere plaatsen (toevloeiing). De omzet bestaat uit een aandeel omzet uit binding en een aandeel omzet uit toevloeiing. Kortom: bij detailhandelsomzet is het perspectief de winkelvoorzieningen in de kern (de oriëntatie op de aanbodkant) Bestedingspotentieel (waar gaan bestedingen naar toe?) Vervolgens wordt vanuit het perspectief van inwoners van Enschede - ook gekeken naar waar deze inwoners hun detailhandelsuitgaven doen. Bij het bestedingspotentieel gaat het om het totaal aan detailhandelsbestedingen die door inwoners van een bepaald gebied gedaan kunnen worden. Dit is berekend door het inwonertal te vermenigvuldigen met de gemiddelde landelijke besteding per hoofd van de bevolking (incl. BTW), gecorrigeerd naar inkomenssituatie in het betreffende gebied. Ook hierbij is het van belang te realiseren dat de bestedingen per hoofd van de bevolking in de afgelopen jaren zijn veranderd, wat invloed heeft op het totale bestedingspotentieel (hoger in de dagelijkse sector en lager in de niet-dagelijkse sector). Waar het bij de detailhandelsomzet gaat om bestedingen bij winkelvoorzieningen in Enschede, gaat het bij het bestedingspotentieel om alle detailhandelsbestedingen van inwoners die gedaan worden in winkels (in of buiten Enschede) maar bijvoorbeeld ook op de markt, of via internet. Het bestedingspotentieel is opgebouwd uit bestedingen door inwoners van Enschede gedaan in Enschede zelf (binding) en gedaan in andere plaatsen of via andere niet-ruimtelijke aankoopkanalen (met name internet) (afvloeiing). Het bindingspercentage wordt uitgedrukt als percentage van het bestedingspotentieel. Kortom: bij bestedingspotentieel is het perspectief de inwoner van de kern (de oriëntatie vanuit de vraagkant) Rapport Enschede Kort vooraf 7

8 HOOFDSTUK 2 Koopstromen Rapport Enschede Koopstromen 8

9 2. Koopstromen 2.1 Dagelijkse sector Koopkrachttoevloeiing toegenomen Het overgrote deel van de behaalde omzet aan dagelijkse artikelen in Enschede is afkomstig van de eigen inwoners (87 procent). Daarnaast trekt Enschede ook enige omzet aan uit Duitsland (8 procent), met name uit het naastgelegen Gronau. Ten opzichte van 2010 is de totale omzet in de dagelijkse sector toegenomen. Vooral de toevloeiing is gestegen, met name vanuit Duitsland. Figuur 2.1 Waar komt de omzet in Enschede vandaan? (in %; 2010 en 2015). 87% Enschede 93% Koopkrachtafvloeiing licht toegenomen De mate waarin inwoners voor hun dagelijkse boodschappen bestedingen doen buiten de eigen gemeente is net als in 2010 beperkt. Na Enschede zelf (92 procent) worden de meeste dagelijkse bestedingen in Duitsland gedaan (4 procent). Ten opzichte van 2010 zijn de totale bestedingen in de dagelijkse sector die afvloeien naar andere aankoopplaatsen en kanalen (internet) in verhouding iets toegenomen. Vooral in Duitsland worden meer dagelijkse boodschappen gedaan dan in Figuur 2.2 Waar gaan de bestedingen uit Enschede naar toe? (in %; 2010 en 2015). 92% Enschede 93% Gronau (D) 5% 1% Internet e.d. 1% 0% 8% 2015 Overig % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 2.1 Binding & toevloeiing (bestedingen x miljoen en in %; 2010 en 2015). ABS % Omzet uit eigen kern (binding) 351,8 370,2 93% 87% Toevloeiing ov. Nederland 16,8 17,4 4% 4% Toevloeiing Duitsland 9,2 35,7 2% 8% TOTALE OMZET 377,8 423,3 100% 100% 7% 2015 Overig % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 2.2 Binding & afvloeiing (bestedingen x miljoen en in %; 2010 en 2015). ABS % Binding 351,8 370,2 93% 92% Afvloeiing ov. Nederland 17,3 12,3 5% 3% Afvloeiing Duitsland 9,1 15,6 2% 4% Afvloeiing internet e.d. 1,8 4,2 0% 1% TOTAAL BESTEDINGSPOTENTIEEL 380,0 402,4 100% 100% Rapport Enschede Koopstromen 9

10 2.2 Niet-dagelijkse sector Meeste toevloeiing uit omliggende gemeenten Van de omzet in de niet-dagelijkse sector in Enschede is 68 procent afkomstig uit Enschede zelf. Daarnaast is er enige omzet afkomstig uit de omliggende gemeenten, voornamelijk vanuit Gronau, Hengelo en Losser (allen 4 procent). Ontwikkeling herkomst omzet niet-dagelijkse sector Ten opzichte van 2010 is de totale omzet in Enschede (gerealiseerd door zowel inwoners als bezoekers) afgenomen. Als we kijken naar waar de kooporiëntatie op Enschede is veranderd, dan zien we met name minder omzet uit Enschede zelf. De toevloeiing uit Duitsland is net als bij de dagelijkse sector toegenomen. Figuur 2.3 Waar komt de omzet in Enschede vandaan? (in %; 2015). Figuur 2.4 Waar komt de omzet in Enschede vandaan? (in %; 2010 en 2015). Enschede 68% 70% Gronau (D) Hengelo Losser Overig 4% 1% 4% 4% 4% 4% 21% 20% % 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 2.3 Binding & toevloeiing (bestedingen x miljoen en in %; 2010 en 2015). ABS % Omzet uit eigen kern (binding) 291,3 238,9 70% 68% Toevloeiing ov. Nederland 105,3 88,1 25% 25% Toevloeiing Duitsland 16,6 25,7 4% 7% TOTALE OMZET 413,2 352,7 100% 100% Rapport Enschede Koopstromen 10

11 Inwoners Enschede ook georiënteerd op Hengelo Ook voor de bestedingen in de niet-dagelijkse sector zijn inwoners van Enschede vooral georiënteerd op de eigen gemeente (69 procent binding). Buiten Enschede is er met name afvloeiing naar Hengelo (8 procent) en enigszins naar Oldenzaal (3 procent). Figuur 2.5 Waar gaan de bestedingen uit Enschede naar toe? (in %; 2015). Ontwikkeling binding & afvloeiing niet-dagelijkse sector Doordat de uitgaven in de niet-dagelijkse sector de afgelopen jaren zijn gedaald, is het totale bestedingspotentieel in de niet-dagelijkse sector kleiner geworden. Als we kijken naar de verdeling van het bestedingspotentieel dan is te zien dat ten opzichte van 2010 inwoners van Enschede in de niet-dagelijkse sector in verhouding minder besteden binnen de eigen gemeente. Dit komt vooral doordat de afvloeiing naar internet in de afgelopen vijf jaar relatief sterk is toegenomen (2015: 43,6 miljoen, tegen 19,3 miljoen in 2010). Figuur 2.6 Waar gaan de bestedingen uit Enschede naar toe? (in %; 2010 en 2015). Enschede 69% 76% Hengelo 8% 7% Internet e.d. Overig 13% 5% 11% 11% % 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 2.4 Binding & afvloeiing (bestedingen x miljoen en in %; 2010 en 2015). ABS % De afvloeiing naar internet is in de niet-dagelijkse sector met 13 procent aanzienlijk groter dan in de dagelijkse sector (1 procent) Binding 291,3 238,9 76% 69% Afvloeiing ov. Nederland 64,4 54,2 17% 16% Afvloeiing Duitsland 6,1 8,3 2% 2% Afvloeiing internet e.d. 19,3 43,6 5% 13% TOTAAL BESTEDINGSPOTENTIEEL 381,1 345,0 100% 100% Rapport Enschede Koopstromen 11

12 Inzoom op niet-dagelijkse branches De niet-dagelijkse sector is, vergelijkbaar met 2010, samengesteld op basis van 7 artikelgroepen. Onderstaand is de omzet in de nietdagelijkse sector nader gespecificeerd naar artikelgroep. Binnen de niet-dagelijkse sector hebben met name de woninginrichting en doe-het-zelf een lagere omzet dan in Ook de modische artikelgroepen halen minder omzet, maar de daling is minder groot. De woninginrichting heeft minder binding en minder toevloeiing (nota bene: het onderzoek is uitgevoerd voor de opening van de Duitse woonketen POCO op Schuttersveld). Tabel 2.5 Binding & toevloeiing niet-dagelijkse sector (2010 en 2015). BINDING TOEVLOEIING TOTALE OMZET x miljoen Kleding 78,7 68,9 71,3 67,3 150,0 136,2 Schoenen 19,0 15,9 10,0 9,7 29,0 25,6 Huishoudelijke artikelen 26,0 21,6 4,7 5,1 30,7 26,7 Elektronica 47,4 38,8 12,1 12,4 59,5 51,2 Woninginrichting 42,9 27,1 16,4 11,3 59,3 38,4 Doe-het-zelf 39,5 29,4 1,9 2,5 41,4 31,9 Bloemen en planten 37,8 37,2 5,6 5,6 43,4 42,8 TOTAAL 291,3 238,9 121,9 113,8 413,2 352,7 KORTE TOELICHTING: IN TABEL 2.5 IS DE TOTALE OMZET IN DE NIET-DAGELIJKSE SECTOR IN ENSCHEDE WEERGEGEVEN, UITGESPLITST NAAR BINDING EN TOEVLOEIING ( WAAR KOMT DE OMZET VANDAAN? ). IN TABEL 2.6 IS BINDING EN AFVLOEIING IN DE NIET-DAGELIJKSE SECTOR VOOR ENSCHEDE WEERGEGEVEN ( WAAR GAAN BESTEDINGEN NAAR TOE? ) IN TABEL 2.7 IS HET BINDINGSPERCENTAGE UITGEDRUKT ALS PERCENTAGE VAN HET BESTEDINGSPOTENTIEEL. HET AANDEEL TOEVLOEIING ALS PERCENTAGE VAN DE TOTALE OMZET. HIERDOOR TELT HET GEHEEL NIET OP TOT 100%. Artikelgroepen met relatief veel omzet van buiten de eigen gemeente (toevloeiing) zijn kleding. Vergeleken met 5 jaar geleden is er in alle artikelgroepen in verhouding meer omzet afkomstig van buiten. Voor woninginrichting is de afvloeiing relatief groot. Bestedingen in deze artikelgroepen worden net zo vaak binnen Enschede als er buiten gedaan, en dan met name in Hengelo en Oldenzaal (zie ook bijlage 4). Tabel 2.6 Binding & afvloeiing niet-dagelijkse sector (2010 en 2015). BINDING AFVLOEIING TOTAAL BESTEDINGS- POTENTIEEL x miljoen Kleding 78,7 68,9 27,8 33,0 106,7 101,9 Schoenen 19,0 15,9 3,8 6,5 22,9 22,4 Huishoudelijke artikelen 26,0 21,6 4,4 6,1 30,5 27,7 Elektronica 47,4 38,8 13,6 22,3 61,0 61,0 Woninginrichting 42,9 27,1 33,2 28,6 76,2 55,7 Doe-het-zelf 39,5 29,4 2,4 3,7 41,9 33,2 Bloemen en planten 37,8 37,2 4,1 6,0 41,9 43,2 TOTAAL 291,3 238,9 89,5 106,1 381,1 345,0 Tabel 2.7 Bindingspercentage en aandeel toevloeiing niet-dagelijkse sector (2010 en 2015). BINDINGSPERCENTAGE AANDEEL TOEVLOEIING IN TOTALE OMZET In % Kleding 74% 68% 48% 49% Schoenen 83% 71% 34% 38% Huishoudelijke artikelen 85% 78% 15% 19% Elektronica 78% 64% 20% 24% Woninginrichting 56% 49% 28% 29% Doe-het-zelf 94% 89% 5% 8% Bloemen en planten 90% 86% 13% 13% TOTAAL 76% 69% 30% 32% Rapport Enschede Koopstromen 12

13 2.3 Vergelijking oriëntatie op eigen kern De mate waarin Enschede in staat is de bestedingen van inwoners te binden aan de eigen gemeente kan worden vergeleken met het gemiddelde bindingspercentage in kernen van vergelijkbare omvang. 2.4 Toevloeiing versus afvloeiing Enschede heeft te maken met toe- en afvloeiing. Maar hoe verhouden toe- en afvloeiing zich tot elkaar en hoe zijn beide opgebouwd? Is er een positief of negatief koopstromensaldo? Ten opzichte van plaatsen met meer dan inwoners heeft Enschede in de dagelijkse sector in 2015 een iets lagere koopkrachtbinding. De koopkrachtafvloeiing naar de Duitse grensregio zal daarbij mede een rol spelen. De niet-dagelijkse sector heeft in vergelijking met gemiddeld in plaatsen met meer dan inwoners ook een minder hoge koopkrachtbinding. Dit cijfer wordt in grote mate gedragen door de artikelgroep woninginrichting welke in Enschede verhoudingsgewijs een zwakkere lokale verzorgingsfunctie heeft. Tabel 2.8 Bindingspercentage Enschede vergeleken (2015). ENSCHEDE REFERENTIEKLASSE Dagelijkse sector 92% 93% Niet-dagelijkse sector 69% 72% - Kleding 68% 65% - Schoenen 71% 72% - Huishoudelijke artikelen 78% 82% - Elektronica 64% 70% - Woninginrichting 49% 62% - Doe-het-zelf 89% 92% - Bloemen en planten 86% 83% Toevloeiing groter dan afvloeiing In de niet-dagelijkse artikelgroepen is er in de kleding en schoenen sprake van meer koopkrachttoevloeiing dan -afvloeiing. In de andere vijf artikelgroepen is er een negatief koopstromensaldo. In totaal voor de niet-dagelijkse sector is de aangetrokken koopkracht van buiten de eigen gemeente groter dan het koopkrachtverlies. Tabel 2.9 Toe- en afvloeiing per artikelgroep, Enschede (milj. ; 2015). TOEVLOEIING AFVLOEIING x miljoen elders elders internet Kleding 67,3 16,6 16,4 Schoenen 9,7 3,4 3,1 Huishoudelijke artikelen 5,1 3,4 2,7 Elektronica 12,4 8,5 13,7 Woninginrichting 11,3 23,2 5,4 Doe-het-zelf 2,5 2,1 1,7 Bloemen en planten 5,6 5,3 0,7 TOTAAL 113,8 62,5 43,6 Elektronica is de enige artikelgroep waarbij de afvloeiing naar internet groter dan is de afvloeiing naar (winkel)aankooplocaties buiten Enschede. Rapport Enschede Koopstromen 13

14 Afvloeiing naar internet goed zichtbaar In de vorige paragrafen hebben we gezien wat de invloed is van internet op de koopstromen. De totale afvloeiing naar internet bedraagt in Enschede in 2015 zo'n 48 miljoen. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van internet als aankoopkanaal varieert niet alleen naar branche. Ook naar kern is onderscheid zichtbaar (wat mede kan samenhangen met bijvoorbeeld leeftijdsopbouw en stedelijkheidsgraad). Wanneer de online kooporiëntatie in Enschede vergeleken wordt met het gemiddelde in kernen van vergelijkbare omvang dan kopen inwoners van Enschede gemiddeld meer artikelen via internet. Vooral bij elektronica wordt relatief vaak voor internet gekozen als aankoopplaats. Zo is 23 procent van de bestedingen in een webwinkel gedaan. BESTEDINGSAANDEEL VAN INTERNET (2015) ENSCHEDE REFERENTIEKLASSE Dagelijkse sector 1% 1% Ontwikkeling koopstromensaldo Op basis van onder meer tabel 2.9 is te concluderen dat in 2015 de niet-dagelijkse artikelgroepen in Enschede te maken hebben met meer koopkrachttoevloeiing dan koopkrachtafvloeiing. Hoe was dat in 2010 en zijn de verhoudingen gewijzigd? Komt er per saldo meer in of gaat er meer uit? Ten opzichte van 2010 is het kleine negatieve verschil tussen toe- en afvloeiing in de dagelijkse sector omgezet in een veel groter positief verschil in In de niet-dagelijkse sector is de ontwikkeling anders. Daar hebben de meeste artikelgroepen ten opzichte van 2010 in 2015 te maken met vooral de gevolgen van de toegenomen oriëntatie op winkelen via internet. Per saldo is het koopstromensaldo minder positief. In alle artikelgroepen is koopstromensaldo afgenomen. Van de niet-dagelijkse artikelgroepen zijn de modische artikelgroepen de enige met meer toevloeiing dan afvloeiing. Figuur 2.7 Saldo toevloeiing minus afvloeiing per sector en artikelgroep, Enschede (milj. ; 2010 en 2015). Niet-dagelijkse sector 13% 11% - Kleding 16% 15% - Schoenen 14% 12% dagelijkse sector niet-dagelijkse sector - 2,0 7,7 20,9 32,5 - Huishoudelijke artikelen 10% 8% - Elektronica 23% 20% - Woninginrichting 10% 9% - Doe-het-zelf 5% 4% - Bloemen en planten 2% 1% kleding schoenen huishoudelijke artikelen elektronica woninginrichting - 1,0-9,9-1,4-17,3-16,9 3,2 6,1 0,3 34,3 43,5 doe-het-zelf bloemen, planten - 1,2-0,6-0,4 1, Rapport Enschede Koopstromen 14

15 2.5 Conclusie De belangrijkste conclusies op een rij: De totale omzet in de dagelijkse sector is ten opzichte van 2010 toegenomen. Vooral de toevloeiing (vanuit Duitsland) is in verhouding sterk gestegen. In de dagelijkse sector blijft het overgrote deel van de detailhandelsbestedingen binnen Enschede (92 procent). De afvloeiing van bestedingen is iets toegenomen ten opzichte van 2010, met name door een toename van bestedingen in Duitsland. In de niet-dagelijkse sector is de totale omzet de afgelopen vijf jaar afgenomen. Na Enschede zelf (68 procent) is het grootste deel van de omzet afkomstig uit de omliggende gemeenten, waaronder ook die over de grens. De binding in de niet-dagelijkse sector is minder groot (69 procent), ook ten opzichte van Inwoners van Enschede zijn verder relatief sterk georiënteerd op Hengelo. Daarnaast is er een sterke toename van bestedingen naar internet (+8 procentpunt). De artikelgroepen doe-het-zelf en bloemen en planten weten in verhouding de meeste bestedingen van de eigen inwoners te binden. Bezoekers van buiten Enschede komen in verhouding het meest voor kleding en schoenen. Voor woninginrichting zijn inwoners van Enschede relatief het meest georiënteerd op andere aankoopplaatsen. De modische artikelgroepen hebben meer koopkrachttoevloeiing dan afvloeiing. In de dagelijkse sector is het kleine negatieve verschil in het totale koopstromensaldo in 2010 omgezet in een groter positief saldo. In de niet-dagelijkse sector is het positieve verschil kleiner geworden ten opzichte van De mate waarin bestedingen aan de eigen kern worden gebonden is in Enschede iets kleiner dan gemiddeld in kernen van vergelijkbare omvang. De oriëntatie op internet is groter dan in referentiekernen. Rapport Enschede Koopstromen 15

16 3 HOOFDSTUK Economisch functioneren Rapport Enschede Economisch functioneren 16

17 3. Economisch functioneren 3.1 Inleiding Een belangrijk element om te komen tot detailhandelsbeleid is inzicht verkrijgen in het economisch functioneren van de detailhandel. In het hoofdstuk 2 is een (ruimtelijk) beeld geschetst van de kooporiëntatie op en vanuit Enschede. In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de detailhandelsomzet totaal en per (onderscheiden) aankooplocatie. Nota bene: het betreft hier de totale consumentenbestedingen, afkomstig van bestedingen van bewoners en bezoekers. In het rapport wordt ook wel gesproken over de gerealiseerde detailhandelsomzet. Belangrijk hierbij is dat het dan gaat om de totale som van consumentenbestedingen, inclusief BTW en exclusief bestedingen van bedrijven en instellingen in de detailhandel. 3.2 Detailhandelsomzet Totale omzet in Enschede licht afgenomen De totale detailhandelsomzet in Enschede is in de afgelopen vijf jaar met 2 procent afgenomen naar 776 miljoen euro. De niet-dagelijkse sector (-15 procent) is verantwoordelijk voor deze afname, aagezien de omzet in de dagelijkse sector is toegenomen (+12 procent). Omzetaandeel dagelijks groter geworden De dagelijkse sector (55 procent) neemt een iets groter deel van de detailhandelsomzet in Enschede voor rekening dan de niet-dagelijkse sector. Het omzetaandeel van de dagelijkse sector is ook gestegen van 48 procent in 2010 naar 55 procent in Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met het gemiddelde beeld in referentiekernen. Wel is het omzetaandeel van de dagelijkse sector bovengemiddeld. Figuur 3.2 Omzetaandeel dagelijkse en niet-dagelijkse sector, Enschede (2010 en 2015). 100% 45% 52% 50% 55% 80% 60% 55% 48% 50% 40% 45% 20% niet-dagelijks Figuur 3.1 Detailhandelsomzet in Enschede voor dagelijkse en niet-dagelijkse sector (milj. ; 2010 en 2015). 0% Enschede referentieklasse dagelijks Gemiddelde omzet per inwoner ,3 352,7 De detailhandelsomzet en daarmee ook de verzorgingsfunctie hangt naast het aanwezige winkelaanbod grotendeels samen met de omvang van een kern. De gemiddelde omzet per inwoner geeft een indicatie dagelijks niet-dagelijks van de relatieve trekkracht van de detailhandel, zeker wanneer deze wordt afgezet tegen het gemiddelde in plaatsen van vergelijkbare ,8 413,2 omvang Rapport Enschede Economisch functioneren 17

18 In Enschede is de omzet per inwoner in de dagelijkse sector gestegen. Maar vergeleken met plaatsen van vergelijkbare omvang is dit omzetcijfer nog iets lager (verschil is wel minder groot geworden). De gemiddelde omzet per inwoner in de niet-dagelijkse sector is gedaald. Het verschil met de referentieklasse blijft ongeveer gelijk (zo rond de 450 euro). De gemiddelde omzet per inwoner is bij kleding hoger dan de gemiddeld omzet bij kernen van meer dan inwoners. Tabel 3.1 Gemiddelde detailhandelsomzet per inwoner ( ; 2010 en 2015). ENSCHEDE REFERENTIEKLASSE Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Kleding Schoenen Huishoudelijke artikelen Elektronica Woninginrichting Doe-het-zelf Bloemen en planten TOTALE OMZET PER INWONER Detailhandelsomzet aankooplocaties Grootste deel omzet landt in het centrum van Enschede Als we kijken naar de onderscheiden aankooplocaties in Enschede dan is met afstand de meeste detailhandelsomzet gegenereerd door het centrum. De niet-dagelijkse sector heeft hierin de grootste bijdrage. Bij de andere locaties ligt het accent sterker op de dagelijkse sector, met uitzondering van de meubelboulevard Schuttersveld, de markt en overige aankooplocaties in Enschede. Na het centrum wordt er bij het Miro Center het meeste dagelijkse omzet gerealiseerd, gevolgd door winkelcentrum Zuid/ Wesselerbrink. Figuur 3.3 Detailhandelsomzet aankooplocaties, Enschede (miljoen ; 2015). Enschede Centrum Miro Center Budgetcenter Spaansland Winkelcentrum Zuid (Wesselerbrink) Glanerbrug Winkelcentrum Deppenbroek Winkelcentrum Stadsveld Meubelboulevard Schuttersveld Winkelcentrum Op de Brouwerij Winkelcentrum Twekkelerveld Winkelcentrum Stroinkslanden Slijpsteen Winkelcentrum Helmerhoek Winkelcentrum Boswinkel Winkelcentrum 't Ribbelt Boekelo EMTÉ Twekkelerveld Wooldrik Hogeland Diekman Lage Bothofstraat Deurningerstraat Winkelcentrum Eschmarke Winkelstrip Th. De Keyserstraat De Posten Lipperkerkstraat Haaksbergerstraat Kuipersdijk Campus UT Lonneker Winkelcentrum Stokhorst Winkelstrip 't Zwik Winkelstrip Velveweg markt overig dagelijks niet-dagelijks In tabel 3.2 zijn de marktaandelen van de aankooplocaties voor de dagelijkse en niet-dagelijkse sector voor zowel 2010 als 2015 weergegeven. Hieruit blijkt dat de dominantie van het centrum in Enschede in de dagelijkse sector iets is afgenomen en in de nietdagelijkse sector groter is geworden. Ten opzichte van 2010 hebben in de dagelijkse sector Winkelcentrum Op de Brouwerij en het Miro Center marktaandeel gewonnen, met name ten koste van de Rapport Enschede Economisch functioneren 18

19 Lipperkerkstraat en Winkelcentrum Stokhorst. Ook in de nietdagelijkse sector heeft de aankooplocatie Lipperkerkstraat relatief veel marktaandeel verloren. Dat geldt ook voor de Meubelboulevard Schuttersveld. Tabel 3.2 Marktaandelen aankooplocaties, Enschede (in %; 2010 en 2015). DAGELIJKSE SECTOR NIET-DAGELIJKSE SECTOR Enschede Centrum 16% 13% 53% 56% Miro Center 8% 11% 2% 2% Budgetcenter Spaansland 8% 8% 2% 4% Winkelcentrum Zuid (Wesselerbrink) 7% 8% 2% 2% Glanerbrug 5% 6% 3% 4% Winkelcentrum Deppenbroek 9% 7% 1% 1% Winkelcentrum Stadsveld 6% 6% 0% 0% Meubelboulevard Schuttersveld 1% 0% 10% 6% Winkelcentrum Op de Brouwerij 1% 5% 0% 0% Winkelcentrum Twekkelerveld 3% 5% 0% 0% Winkelcentrum Stroinkslanden 5% 4% 0% 0% Slijpsteen 0% 2% 0% 2% Winkelcentrum Helmerhoek 3% 3% 0% 0% Winkelcentrum Boswinkel 4% 3% 0% 0% Winkelcentrum 't Ribbelt 2% 2% 0% 0% Boekelo 1% 1% 0% 0% EMTÉ Twekkelerveld 2% 1% 0% 0% Wooldrik Hogeland Diekman 1% 1% 0% 0% Lage Bothofstraat 1% 1% 0% 0% De Posten 1% 1% 0% 0% Lipperkerkstraat 4% 1% 5% 0% Haaksbergerstraat 0% 1% 0% 0% Kuipersdijk 0% 0% 0% 0% Campus UT 0% 0% 0% 0% Lonneker 0% 0% 0% 0% Winkelcentrum Stokhorst 3% 0% 0% 0% Winkelstrip 't Zwik 0% 0% 0% 0% Winkelstrip Velveweg 0% 0% 0% 0% markt 4% 4% 5% 5% overig 5% 4% 13% 14% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 3.4 Conclusie De belangrijkste conclusies op een rij: Meer detailhandelsomzet in de dagelijkse sector, maar minder omzet in de niet-dagelijkse sector zorgen ervoor dat de totale detailhandelsomzet in Enschede met 2 procent is gedaald ten opzichte van Door de omzetontwikkeling is het totale omzetaandeel van de dagelijkse sector gegroeid naar 55 procent. Deze groei is conform ontwikkeling in vergelijkbare kernen. Wel is het omzetaandeel van de dagelijkse sector bovengemiddeld. Uit benchmarking blijkt dat de gemiddelde omzet per inwoner in Enschede lager is dan gemiddeld in plaatsen van vergelijkbare omvang, vooral in de niet-dagelijkse sector. Wanneer we inzoomen op de aankooplocaties in Enschede dan zien we het centrum in de dagelijkse sector iets marktaandeel inleveren en in de niet-dagelijkse sector juist terrein winnen. Deurningerstraat 0% 1% 0% 0% Winkelcentrum Eschmarke 1% 1% 0% 0% Winkelstrip Th. De Keyserstraat 1% 1% 0% 0% Rapport Enschede Economisch functioneren 19

20 4 HOOFDSTUK Inzicht in koopgedrag Rapport Enschede Inzicht in koopgedrag 20

21 4. Inzicht in koopgedrag 4.1 Inleiding Voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat het economisch functioneren van de detailhandel aan verandering onderhevig is. Dit heeft onder meer te maken met ontwikkelingen in het winkelaanbod en ook met het ruimtelijke winkelgedrag van de consument. Hoe veranderen die onderliggende beweegredenen van de consument? In dit hoofdstuk besteden we vooral aandacht aan het koopgedrag van de consument die in Enschede boodschappen doet en/of er winkelt. Wat zijn de bezoekmotieven, hoe vaak worden winkelvoorzieningen bezocht en hoe worden ze beoordeeld? In de meeste gevallen vergelijken we de uitkomsten met het in 2010 geschetste beeld. Daarnaast wordt Enschede op een aantal aspecten ook afgezet tegen het gemiddelde beeld van/in vergelijkbare plaatsen. 4.2 Bezoekfrequentie, -motief en vervoermiddel Lichte afname in de bezoekfrequentie Zowel voor de dagelijkse boodschappen als voor het winkelen geldt dat de bezoekfrequentie iets is afgenomen vergeleken met Desondanks blijft de groep consumenten die de dagelijkse boodschappen in Enschede doet, net als in 2010 voor het overgrote deel hoogfrequente bezoeker. Slechts 7 procent doet de boodschappen minder dan eens per week. Bij het recreatieve winkelen is de verschuiving richting minder frequent bezoekgedrag iets groter dan bij de boodschappen. De groep die hooguit een aantal keer per maand winkelt, is een paar procent groter geworden, terwijl de categorie die minimaal wekelijks (meestal) winkelt in Enschede wat kleiner geworden is. Tabel 4.1 Bezoekfrequentie Enschede voor dagelijkse boodschappen en voor winkelen. DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN WINKELEN Meer dan 1 x per week 63% 58% 23% 16% 1 x per week 33% 34% 22% 17% 1-3 x per maand 4% 6% 41% 45% Minder dan 1 x per maand 0% 1% 14% 22% TOTAAL 100% 100% 100% 100% Bezoekmotief Wat zijn de belangrijkste redenen van consumenten om boodschappen te doen of te winkelen in Enschede? De top 3 bij boodschappen wordt gevormd door nabijheid, bepaalde winkels en bereikbaarheid, waarbij met name de eerstgenoemde reden vaak wordt genoemd. Ten opzichte van 2010 is parkeergelegenheid net buiten de top 3 van belangrijkste bezoekmotieven voor boodschappen komen te vallen. Figuur 4.1 Top 3 van bezoekmotieven: Voor het winkelen spelen de omvang van het winkelaanbod, de aanwezigheid van bepaalde winkels en nabijheid in veel gevallen een rol in de keuze voor winkelen in Enschede. In 2010 werden deze motieven ook het meest genoemd. Toen was de aanwezigheid van bepaalde winkels echter in mindere mate een motief om in Enschede te winkelen (42 procent). Rapport Enschede Inzicht in koopgedrag 21

22 Vervoermiddel Zowel voor de dagelijkse boodschappen als voor het winkelen is de auto het meest gebruikte vervoermiddel. Net als in 2010 wordt in beide gevallen door ongeveer de helft van de consumenten gebruik gemaakt van de auto en gaat ongeveer een derde op de fiets. Ten opzichte van 2010 is het autogebruik bij de boodschappen licht afgenomen ten gunste van fiets. Bij het winkelen wordt juist iets meer gebruik gemaakt van de auto dan vijf jaar geleden. Figuur 4.2 Vervoermiddelgebruik voor boodschappen en winkelen, Enschede (2010 en 2015). 100% 2% 2% 7% 8% 80% 49% 51% 49% 47% 60% 40% 33% 30% 36% 35% anders 20% auto 16% 17% 9% 10% fiets lopend 0% boodschappen winkelen 4.3 Beoordeling winkelvoorzieningen Hoe tevreden consumenten zijn met de winkelvoorzieningen in Enschede is af te leiden uit de beoordeling die men heeft gegeven aan de hand van rapportcijfers. Hiermee ontstaat inzicht in de sterke punten en de eventuele aandachtspunten. In figuur 4.3 is de waardering af te lezen voor de winkelvoorzieningen in Enschede. Hoogste waardering voor bereikbaarheid Over het geheel gezien zijn consumenten die boodschappen doen en/of winkelen in Enschede tevreden over de diverse aspecten van de winkelvoorzieningen. Het hoogste cijfer is gegeven voor de bereikbaarheid. Het aanbod van daghoreca krijgt de laagste beoordeling. Ten opzichte van 2010 is de waardering voor alle aspecten gestegen, met uitzondering van de stallingsmogelijkheden voor de fiets. Ook in vergelijking met de gemiddelde beoordelingscijfers van plaatsen met vergelijkbare inwonertallen scoort Enschede relatief goed; vier van de negen aspecten worden beter beoordeeld. Alleen het aanbod van daghoreca krijgt een lagere beoordeling dan in vergelijkbare plaatsen. Figuur 4.3 Waardering winkelvoorzieningen Enschede (2010 en 2015). 7,9 Bereikbaarheid van het winkelcentrum 7,8 7,8 7,7 De kwaliteit van de winkels 7,5 7,6 7,5 Stallingsmogelijkheden fiets 7,5 7,5 7,4 Het aantal winkels 7,1 7,4 7,4 Veiligheid winkelomgeving 7,1 7,4 7,4 Parkeermogelijkheden auto 7,3 7,2 7,2 Sfeer/ambiance 7,0 Inrichting/aankleding winkelstraten Aanbod van daghoreca 7,2 7,0 6,6 6,9 6,7 6,4 6, referentieklasse van de 9 aspecten krijgen een hogere waardering dan gemiddeld Rapport Enschede Inzicht in koopgedrag 22

23 4.4 Conclusie De belangrijkste conclusies op een rij: De bezoekfrequentie voor zowel boodschappen als winkelen is iets afgenomen ten opzichte van De belangrijkste bezoekmotieven voor de dagelijkse boodschappen zijn nabijheid, bepaalde winkels en bereikbaarheid. Bij winkelen speelt naast nabijheid en bepaalde winkels de omvang van het winkelaanbod de voornaamste rol in de keuze voor Enschede. In de afgelopen vijf jaar is er weining veranderd in het vervoermiddelgebruik bij het boodschappen doen en het winkelen. Net als in 2010 maakt ongeveer de helft van de consumenten in Enschede gebruik van de auto en gaat ongeveer een derde op de fiets. Alle winkelvoorzieningen in Enschede worden beter beoordeeld dan vijf jaar geleden, met uitzondering van de stallingsmogelijkheden voor de fiets. Ook in ten opzichte van plaatsen van vergelijkbare omvang scoort Enschede relatief goed. Vier van de negen aspecten krijgen in Enschede een hogere waardering. Alleen het aanbod van daghoreca blijft iets achter. Rapport Enschede Inzicht in koopgedrag 23

24 5 HOOFDSTUK Oriëntatie op aanvullende koopkanalen Rapport Enschede Oriëntatie op aanvullende koopkanalen 24

25 5. Oriëntatie op aanvullende winkelmogelijkheden 5.1 Inleiding Het laatste hoofdstuk beschouwt vanuit het inwonerperspectief de oriëntatie op de warenmarkt, de koopavond en zondag. Ook wordt de mate van online winkelen verder uitgelicht. 5.2 Koopzondag Sterke groei bezoek koopzondag In vijf jaar tijd is de oriëntatie op de zondag als winkeldag in zijn algemeenheid toegenomen. Ook in Enschede is groei zichtbaar. Ging in procent minimaal eens per maand op zondag winkelen / inkopen doen, in 2015 is dat aandeel opgelopen tot 23 procent. Het aandeel dat nooit een koopzondag bezoekt, is relatief weinig gedaald ten opzichte van Figuur 5.1 Bezoekfrequentie koopzondag, inwoners Enschede (2010 en 2015). Vergelijkbaar met 2010 bezoeken circa zes op de tien inwoners wel eens een koopzondag. In groter meerderheid gaat men hiervoor naar het centrum van Enschede, namelijk ongeveer driekwart noemt de Enschedese binnenstad als meest bezochte locatie voor winkelbezoek op zondag. Ook noemt een (beperkt) deel het Miro Center (3 procent). Andere winkelcentra worden tot maximaal 2 procent genoemd. 5.3 Koopavond Bijna de helft bezoekt nooit een koopavond Daar waar de zondagopenstelling per gemeente/plaats verschilt, is er in de meeste plaatsen wel sprake van avondopenstelling. Een dag in de week zijn de winkels s avonds langer geopend; in Enschede op donderdag. In vergelijking met de koopzondag is de oriëntatie op de koopavond iets kleiner onder inwoners van Enschede. Ongeveer een vijfde gaat (minimaal) eens per maand. Bijna de helft van de inwoners geeft aan nooit op koopavond te winkelen. Figuur 5.2 Bezoekfrequentie koopavond, inwoners Enschede (2015) % 15% 39% 38% % 10% 38% 44% % 11% 44% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaker dan 1 x per maand 1 x per maand minder dan 1 x per maand nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaker dan 1 x per maand 1 x per maand minder dan 1 x per maand nooit Rapport Enschede Oriëntatie op aanvullende koopkanalen 25

26 Meest genoemde plaats waar inwoners van Enschede de koopavond bezoeken, is het centrum van Enschede. De daaropvolgend meest genoemde aankooplocaties zijn Winkelcentrum Zuid/Wesselbrink (4 procent) en Glanerbrug (3 procent). 71% bezoekt meestal de koopavond in het centrum van Enschede 5.4 Markt Minder Enschedeërs wekelijks naar de markt Meer dan de helft van de inwoners van Enschede gaat minimaal eens per maand naar de markt (55 procent). In 2010 was dit aandeel groter en ging er destijds bovendien een iets groter deel vaker dan 1 keer per week. Het aandeel inwoners dat nooit naar de markt gaat, is in vergelijking met 2010 vrijwel gelijk gebleven (18 procent). Figuur 5.3 Bezoekfrequentie warenmarkt, inwoners Enschede (2010 en 2015). De orientatie op de centrummarkt (dinsdag- en zaterdagmarkt) is veruit het grootst. Op ruime afstand volgen de markten in Wesselerbrink en Glanerbrug. Tabel 5.2 Top 3 genoemde plaatsen bij warenmarktbezoek (% genoemd) Enschede, H.J. van Heekplein 82% 79% Enschede, Wesselerbrink 6% 9% Enschede, Glanerbrug 3% 4% 5.5 Online winkelen Inwoners Enschede kopen vaker via internet Het gebruik van internet als aankoopkanaal voor winkelen is toegenomen. Dit blijkt niet alleen uit de toegenomen omzetafvloeiing naar internet. Ook de gemiddelde frequentie waarmee artikelen via internet worden gekocht, is sterk toegenomen. In 2010 deed bijna een derde (31 procent) van de consumenten nooit aankopen via internet. In vijf jaar tijd is dit aandeel afgenomen tot 14 procent. Figuur % 30% 27% 18% Aankoopfrequentie artikelen via internet, inwoners Enschede (2010 en 2015) % 33% 44% 14% % 28% 21% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% minimaal 1 x per week 1-3 x per maand minder dan 1 x per maand nooit % 21% 46% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaker dan 1 x per maand 1 x per maand minder dan 1 x per maand nooit Rapport Enschede Oriëntatie op aanvullende koopkanalen 26

27 Invloed online shoppen op (fysiek) winkelbezoek Aan de inwoners die hebben aangegeven (wel eens) via internet detailhandelsaankopen te doen, is gevraagd wat de invloed van de groei van het online winkelaanbod op de bestedingen is. Meer dan de helft geeft aan dat dit geen invloed heeft op de kooporiëntatie op fysieke winkels. Daar staat tegenover dat 43 procent opgeeft door de doorgroei van het online winkelaanbod minder te besteden in fysieke winkels. Hoewel het hier om beleving (zelfopgave) gaat, blijkt hieruit nogmaals de invloed van internet op het winkelgedrag. Inwoners van Enschede bezoeken relatief vaak winkels op zondag en gaan verhoudingsgewijs in gelijke mate naar een koopavond en de warenmarkt. Ook het aandeel dat frequent iets via internet koopt is overeenkomstig met het gemiddelde aandeel in referentiekernen. Figuur 5.6 Aandeel (minimaal) maandelijks, Enschede vergeleken met referentiekernen (2015). Figuur 5.5 Invloed van groei online winkelaanbod op bestedingen in fysieke winkels (%; 2015). 43% Geen invloed 5.6 Benchmarking In de vorige paragrafen is ingezoomd op verschillende aanvullende winkelmogelijkheden. Afsluitend vergelijken we Enschede met het gemiddelde beeld in plaatsen van vergelijkbare omvang. Daarbij wordt voor alle vier thema s gekeken naar het aandeel dat hier minimaal maandelijks gebruik van maakt (ongeacht of dit in de eigen plaats is of elders). 2% 55% Bestedingen in fysieke winkels zijn (juist) toegenomen Bestedingen in fysieke winkels zijn afgenomen 5.7 Conclusie De belangrijkste conclusies op een rij: De oriëntatie op de zondag als winkeldag is toegenomen. Ongeveer een kwart van de inwoners bezoekt minimaal maandelijks een koopzondag (23 procent), tegenover 14 procent in Als men een koopzondag bezoekt, doet men dat overwegend in het centrum van Enschede. De oriëntatie op de koopavond is kleiner; 18 procent gaat minimaal eens per maand tijdens een koopavond winkelen. Men bezoekt voornamelijk de koopavond in het centrum van Enschede. De oriëntatie op de markt is ten opzichte van 2010 iets afgenomen (kleinere groep gaat wekelijks naar de markt), maar nog steeds gaat meer dan 80 procent wel eens naar de markt. Rapport Enschede Oriëntatie op aanvullende koopkanalen 27

28 Men gaat dan hoofdzakelijk naar de markt op het Van Heekplein. Er is een sterke toename zichtbaar in de frequentie waarmee artikelen via internet worden gekocht. Kocht in 2010 iets meer dan twee derde van de inwoners van Enschede online, in 2015 is dit percentage opgelopen tot 86 procent. Van degenen die online winkelen geeft 43 procent aan hierdoor minder te besteden in fysieke winkels. Rapport Enschede Oriëntatie op aanvullende koopkanalen 28

29 1 BIJLAGE Onderzoeksaanpak Rapport Enschede Bijlagen 29

30 Bijlage 1. Onderzoeksaanpak De basis van het onderzoek vormt een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van Overijssel en delen van Drenthe, Flevoland en Gelderland. De enquête is er op gericht de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld te brengen. Onderzoeksverloop en respons De enquête is voor het grootste deel afgenomen via internet. Daarbij is gebruik gemaakt van een aantal panels en is op basis van een aselecte steekproef web respons geworven. Een beperkt deel van het veldwerk heeft plaatsgevonden door middel van telefonische enquêtering; vooral bedoeld om 'gaten' in de respons gericht aan te vullen. In totaal zijn enquêtes via internet ingevuld (81 procent) en telefonisch afgenomen (19 procent). De dataverzameling heeft in de periode begin april tot en met begin juni 2015 plaatsgevonden. Dataverzameling en -verwerking Omdat de koopstromen niet ophouden bij de grenzen van het onderzoeksgebied is voor de toevloeiing uit de gemeenten direct buiten het onderzoeksgebied ook in het randgebied geënquêteerd. Daarnaast zijn ook in de niet-deelnemende gemeenten enquêtes afgenomen zodat deelnemende gemeenten een volledig zicht krijgen op de kooporiëntatie. Om de koopstromen goed te kunnen vergelijken met 2010 is in 2015 dezelfde methode gehanteerd. Bij alle voorgelegde branchegroepen is net als in 2010 gevraagd naar de meest bezochte en de ook wel eens bezochte aankoopplaats. Er is dus naar twee aankoopplaatsen gevraagd. Daarbij geldt dat respondenten wel konden aangeven dat ze maar op één aankoopplaats gericht zijn. Het onderzoeksgebied: Na afronding van de dataverzameling zijn de enquêteresultaten verwerkt tot SPSS databestand. Om zorg te dragen voor de juiste onderlinge verhoudingen in het complete onderzoeksplus randgebied is in de eerste plaats een inwonertalweging doorgevoerd. De herweging naar inwonertallen is in de onderzoeksgemeenten op postcodecijferniveau gedaan, in de randgemeenten op gemeentelijk niveau. Bestedingscijfers Voor het berekenen van de bestedingen / omzetten per regio, gemeente en aankooplocatie zijn bestedingscijfers van gebruikt. Het meest recente publiek beschikbare peiljaar is Gemiddeld besteedt elke inwoner van Nederland jaarlijks 2.630,- aan dagelijkse artikelen. De bestedingen in de niet-dagelijks sector liggen met 2.340,- iets lager. Ten opzichte van 2010 zijn de bestedingen in de dagelijkse sector toegenomen (+4 procent), die in de niet-dagelijkse sector liggen nu lager (-11 procent). Voor de feitelijke bestedingen van respondenten zijn de bestedingsbedragen op het niveau van de gemeente gecorrigeerd voor de CBS inkomenscijfers (RIO 2012). Daarnaast is er gerekend met een prijselasticiteit van 0,25 procent in de dagelijkse sector en 0,5 procent in de niet-dagelijkse sector. Toeristische bestedingen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Een uitgebreidere onderzoeksverantwoording is te lezen op Rapport Enschede Bijlagen 30

31 2 BIJLAGE Begrippenkader Rapport Enschede Bijlagen 31

32 Bijlage 2. Begrippenkader Aankoopplaats (aankooplocatie) Plaats waar men koopt. Er zijn verschillende soorten fysieke aankoopplaatsen, waarnaar onderscheid gemaakt kan worden (stadscentrum, wijkwinkelcentrum) en er zijn ook niet ruimtelijke/fysieke aankoopplaatsen zoals online winkels. Binding (koopkrachtbinding) De mate waarin de bevolking in de eigen woonplaats koopt. Wordt in dit onderzoek uitgedrukt als de totale bestedingen die inwoners in de eigen woonplaats of gemeente doen of als percentage van het bestedingspotentieel. Afvloeiing (koopkrachtafvloeiing) De mate waarin de bevolking buiten de eigen woonplaats koopt. Wordt in dit onderzoek uitgedrukt als de totale bestedingen die inwoners buiten hun eigen woonplaats of gemeente doen of als percentage van het totale bestedingspotentieel. Artikelgroepen In dit rapport wordt het onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. Tot de dagelijkse artikelen behoren levensmiddelen, drogisterij artikelen, alcoholische dranken, tabak en schoonmaakartikelen. Niet-dagelijkse artikelen zijn uitgesplitst naar: kleding, schoenen, woninginrichting, huishoudelijke artikelen, doe-hetzelf, elektronica en bloemen, planten en tuinartikelen. Bestedingspotentieel Totaal aan detailhandelsbestedingen die door inwoners van een bepaald gebied gedaan kunnen worden. Berekend door inwonertal te vermenigvuldigen met gemiddelde (landelijke) besteding per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd naar inkomenssituatie in het betreffende gebied. Detailhandelsomzet (draagvlak) Totaal aan gerealiseerde winkelomzet gegenereerd door het aantal klanten van een aankoopplaats, bestaande uit consumentenbestedingen van bewoners en van bezoekers. Berekend door het aantal klanten te vermenigvuldigen met gemiddelde landelijke besteding per hoofd van de bevolking (incl. BTW), gecorrigeerd naar inkomenssituatie in het betreffende gebied. Koopstroom De mate waarin men in een aankoopplaats bepaalde artikelen koopt (consumentenbestedingen), naar plaats van herkomst. Toevloeiing (koopkrachttoevloeiing) De mate waarin een aankoopplaats koopstromen aantrekt vanuit een andere plaats. Wordt in dit onderzoek uitgedrukt als percentage van de totale detailhandelsomzet (draagvlak) en uitgesplitst naar herkomst. Winkelen Het meer recreatief rondlopen in een winkelgebied en een groot aantal winkels bezoeken. Het doen van (niet-dagelijkse) aankopen is niet de belangrijkste activiteit en de consument neemt geen boodschappenlijst mee. Rapport Enschede Bijlagen 32

33 3 BIJLAGE Binding en toevloeiing per branche Rapport Enschede Bijlagen 33

34 Bijlage 3. Binding en toevloeiing per branche Tabel 1 Procentuele verdeling binding en toevloeiing dagelijkse sector. KERN % Enschede 87% Gronau (D) 5% Ahaus (D) 2% Losser 1% Hengelo 1% Haaksbergen 1% Oldenzaal 1% Overig 3% Tabel 2 Procentuele verdeling binding en toevloeiing niet-dagelijkse sector. KERN % Enschede 68% Gronau (D) 4% Hengelo 4% Losser 4% Berkelland 3% Haaksbergen 3% Oldenzaal 2% Almelo 2% Ahaus (D) 2% Hof van Twente 1% Nota bene: het betreft hier niet het bindingspercentage maar de verdeling van totale omzet over binding en toevloeiing (optellend tot 100%) Dinkelland 1% Hellendoorn 1% Borne 1% Rijssen-Holten 1% Wierden 1% Twenterand 1% Schüttorf (D) 1% Tubbergen 1% Overig 3% Rapport Enschede Bijlagen 34

35 Tabel 3 Procentuele verdeling binding en toevloeiing kleding. KERN % Enschede 51% Hengelo 5% Gronau (D) 5% Berkelland 4% Losser 4% Oldenzaal 4% Almelo 3% Haaksbergen 3% Ahaus (D) 3% Hof van Twente 2% Dinkelland 2% Rijssen-Holten 1% Hellendoorn 1% Borne 1% Twenterand 1% Wierden 1% Tubbergen 1% Schüttorf (D) 1% Hardenberg 1% Tabel 4 Procentuele verdeling binding en toevloeiing schoenen. KERN % Enschede 62% Hengelo 5% Losser 4% Gronau (D) 4% Oldenzaal 4% Haaksbergen 3% Almelo 3% Berkelland 2% Hof van Twente 2% Ahaus (D) 2% Dinkelland 1% Hellendoorn 1% Borne 1% Twenterand 1% Rijssen-Holten 1% Tubbergen 1% Wierden 1% Schüttorf (D) 1% Overig 4% Bad Bentheim (D) 1% Overig 3% Nota bene: het betreft hier niet het bindingspercentage maar de verdeling van totale omzet over binding en toevloeiing (optellend tot 100%) Rapport Enschede Bijlagen 35

36 Tabel 5 Procentuele verdeling binding en toevloeiing huishoudelijke artikelen. KERN % Enschede 81% Losser 3% Gronau (D) 3% Hengelo 2% Haaksbergen 2% Oldenzaal 1% Ahaus (D) 1% Almelo 1% Dinkelland 1% Berkelland 1% Hof van Twente 1% Borne 1% Overig 3% Tabel 7 Procentuele verdeling binding en toevloeiing woninginrichting. KERN % Enschede 71% Berkelland 5% Haaksbergen 5% Losser 5% Hengelo 3% Oldenzaal 2% Gronau (D) 2% Hof van Twente 1% Dinkelland 1% Almelo 1% Schüttorf (D) 1% Borne 1% Overig 4% Tabel 6 Procentuele verdeling binding en toevloeiing elektronica. KERN % Enschede 76% Nota bene: het betreft hier niet het bindingspercentage maar de verdeling van totale omzet over binding en toevloeiing (optellend tot 100%) Losser 5% Gronau (D) 4% Berkelland 3% Haaksbergen 2% Hengelo 2% Oldenzaal 2% Ahaus (D) 1% Almelo 1% Dinkelland 1% Overig 4% Rapport Enschede Bijlagen 36

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/095

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DELDEN Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/089

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN OLDEBROEK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/091

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HARDENBERG Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN DEDEMSVAART Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede nummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 December

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 December KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ENSCHEDE Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT ERMELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/093

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HOOGEVEEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HOOGEVEEN. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT KERN HOOGEVEEN Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Rapport KOPEN IN DRENTHE. Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe December

Rapport KOPEN IN DRENTHE. Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe December Rapport KOPEN IN DRENTHE Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek Drenthe 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/177

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DEVENTER. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DEVENTER. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT DEVENTER Koopstromenonderzoek Oost-Nederland Oktober www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer / Datum Oktober

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN Koopstromenonderzoek i.o.v. gemeente Smallingerland en i.s.m. prof. Dr. Cor Molenaar April 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT Koopstromenonderzoek Oost-Nederland September www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer /77 Datum September

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Ermelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Ermelo

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Markelo

Gemeente Hof van Twente kern Markelo Gemeente Hof van Twente kern Markelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Delden

Gemeente Hof van Twente kern Delden Gemeente Hof van Twente kern Delden I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

WAAR WINKELT TWENTE? 1. Inleiding. 2. De verzorgingspositie van Twente als koopregio. Onderzoek naar koopgedrag. Special bij de Twente Index 2015

WAAR WINKELT TWENTE? 1. Inleiding. 2. De verzorgingspositie van Twente als koopregio. Onderzoek naar koopgedrag. Special bij de Twente Index 2015 WAAR WINKELT TWENTE? Onderzoek naar koopgedrag Special bij de Twente Index 2015 1. Inleiding Twente is een krachtige, herkenbare regio, met een relatief sterk onderling verbonden netwerk van lokale en

Nadere informatie

KOOPSTROMENONDERZOEK.

KOOPSTROMENONDERZOEK. KOOPSTROMENONDERZOEK www.ioresearch.nl HET ONDERZOEK KOOPSTROMENONDERZOEK Wie koopt wat, waar en waarom daar? Waar besteden regio-inwoners ruim 4 miljard aan dagelijks en niet-dagelijks? Inzicht in ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

research Rapport Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 >

research Rapport Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 > research Rapport KOPEN@OVERBETUWE Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 > www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/168

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM. Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober

Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM. Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober Deelrapport gemeente Arnhem KOPEN IN ARNHEM Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Zeist Colofon Opdrachtgever Gemeente Zeist Titel rapport Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van Koopstromen Katwijk Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015

BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015 BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015 Uitkomstenboek: herkomstpeiling & binnenstadsenquête November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Westfriesland. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Westfriesland. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Colofon Opdrachtgever 7 Westfriese gemeenten Titel rapport Koopstromen Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

ARNHEM-NIJMEGEN

ARNHEM-NIJMEGEN Rapport KOPEN@REGIO ARNHEM-NIJMEGEN Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016 September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. BW-nummer. Programma Economie & Werk

Koopstromenonderzoek. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. BW-nummer. Programma Economie & Werk Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Koopstromenonderzoek Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het gaat goed met het winkelaanbod in de regio. De binnensteden van

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Winkelatlas Rotterdam2011

Winkelatlas Rotterdam2011 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via Bijlage aan onderwerp van dienst afdeling telefoon datum Gemeenteraad Gouda Koopstromenonderzoek 2011 Hans van den Akker 16 januari 2012 Analyse Koopstromenonderzoek 2011 voor Gouda en Midden-Holland 1.

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

Koopstromenmonitor. Druten

Koopstromenmonitor. Druten Koopstromenmonitor Druten Detailhandel in beweging De Nederlandse detailhandel is sterk in beweging. Na een periode waarin het winkelbestand, de werkgelegenheid en de omzet veel sterker toenamen dan de

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen. Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopstromenonderzoek gemeente Hoogeveen Datum 13 februari 007 HGV05/Gsj/018 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Dongen, september 2007 Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Assen Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment niet gemakkelijk.

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014 Factsheets centrum Hengelo 213 Januari 214 Gemeente Hengelo, afdeling Bedrijfsondersteuning, Beleidsonderzoek en Geo Informatie Factsheets centrum Hengelo 213 Bezoekersenquête 213 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor De detailhandel in ruimtelijk perspectief - Gemeente Gouda Samengesteld in opdracht van Rabobank Gouwestreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE

ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Rapport ONDERZOEK WINKELTIJDEN ZEEWOLDE Wat is het draagvlak voor de winkeltijden op zondag en voor de koopavond? November 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research Binnenstad in beweging Rob van de Peppel I&O Research Ontwikkelingen landelijk Bepalende factoren Case: Binnenstad Enschede Lokale en landelijke drivers Winkelaanbod en leegstand 5.000 minder winkels (-5%

Nadere informatie

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling onderzoek 4 1.3 Afbakening onderzoeksgebied

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

DRAAGVLAKONDERZOEK ZONDAGOPENSTELLING WINKELS IN OMMEN

DRAAGVLAKONDERZOEK ZONDAGOPENSTELLING WINKELS IN OMMEN Rapport DRAAGVLAKONDERZOEK ZONDAGOPENSTELLING WINKELS IN OMMEN Onderzoek onder inwoners, bezoekers en ondernemers Januari 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Draagvlak voor (k)open op zondag

Draagvlak voor (k)open op zondag Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers en personeel Augustus 2013 Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers

Nadere informatie

Consumentenbestedingen in kaart

Consumentenbestedingen in kaart De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen in kaart 2 Rabobank Nederland - Kennis en Economisch Onderzoek Voorwoord Voor retailers, de vastgoedwereld en overheden is het belangrijk om te weten hoe consumenten

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitkomsten tweede peiling proef zondag ondagopenstelling openstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 30 januari 2014 Inleiding In juli 2013 heeft de gemeenteraad van gemeente Utrechtse

Nadere informatie