ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014"

Transcriptie

1 ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN juli 2014

2 Colofon De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn juli 2014 is een uitgave van ViaZorg. Tekst en vormgeving Redactie Eindredactie Redactieadres Fotografie ViaZorg Lisa van Wijnen Joost Naafs ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes ; Photl.com, stock photography Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden. ViaZorg, Goes, 2014 Deze monitor is als PDF-bestand te downloaden van de website Zowel het overnemen en publiceren van gedeelten van deze publicatie als het maken en publiceren van samenvattingen of bewerkingen is uitsluitend toegestaan als de bron volledig en duidelijk (ViaZorg, Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn) wordt vermeld. Pagina 2 van 16

3 Inhoud Samenvatting... 4 Werkgelegenheid... 5 Trend aantal werkzame personen... 5 Medewerkers per sector... 6 Personeelskenmerken... 7 Geslacht... 7 Gemiddelde leeftijd per sector... 7 Leeftijdsverdeling medewerkers zorg en welzijn... 8 Deeltijdfactor... 8 Vacatures op ZZ.nl... 9 Vacatures per functiegroep... 9 Vacatures per sector Aanbod Ontwikkeling werkloosheid in Zeeland CV s op ZZ.nl CV s per functiegroep CV s per sector Kans op stage en kans op werk Sectorplan Zorg Zeeland Bronnen Pagina 3 van 16

4 Samenvatting In deze monitor wordt de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zeeland weergegeven. Er worden cijfers gepresenteerd op het gebied van werkgelegenheid, personeelskenmerken, vacatures, aanbod op de arbeidsmarkt en kansen op stage en kansen op werk. De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn is afgelopen periode geheel veranderd. Terwijl in de afgelopen jaren altijd sprake was van groei van de sector is als gevolg van overheidsmaatregelen nu een afname van de werkgelegenheid zichtbaar, met name in de ouderenzorg en thuiszorg. In een jaar tijd is het aantal medewerkers in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector met 700 afgenomen van in 2013 naar ruim in Dit is in lijn met het landelijke beeld. Naast afname van het aantal medewerkers in de zorg- en welzijnssector daalde het afgelopen jaar ook het aantal FTE met bijna 300. Het grootste deel van deze werknemers (ruim ) werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) en is van het vrouwelijk geslacht (89%). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de sector stijgt in rap tempo. Momenteel ligt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in zorg en welzijn op 44,0 jaar. In 2009 was men gemiddeld nog 42,0 jaar oud. Het aandeel 55-plussers neemt ook gestaag toe van 20% in 2013 naar 22% in De deeltijdfactor is 0,62, iets lager dan landelijk (0,65). Het aantal vacatures op vacaturesite ZZ.nl trekt weer wat aan. In het tweede kwartaal van 2014 zijn er 45 meer vacatures geplaatst dan in hetzelfde kwartaal in 2013 (respectievelijk 293 en 248). Ten opzichte van vorig jaar worden er meer vacatures geplaatst voor verpleegkundig personeel en juist minder voor facilitair/huishoudelijk. Als gevolg hiervan zien we een afname van het aantal vacatures in de VVT en een toename van het aantal vacatures in de ziekenhuizen. De werkloosheid in de regio Zeeland loopt nog steeds op van personen in juni 2013 naar personen in juni De verwachting is dat halverwege 2014 de werkloosheid zal dalen. Op vacaturesite ZZ.nl kunnen werkzoekenden in zorg en welzijn hun CV plaatsen. Het aantal nieuwe CV s op ZZ.nl is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2014 werden 97 CV s geplaatst tegenover 133 in dezelfde periode van Een daling van bijna 30%. In 2014 is wel een toename te zien in het aantal CV s van werkzoekenden die op zoek zijn naar een maatschappelijke of sociaal culturele functie. Het aantal nieuwe CV s voor de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD) was dan ook het hoogst. Studenten die in Zeeland de opleiding tot onderwijsassistent, sociaal cultureel werk of social work volgen, hebben de beste kans op een stageplaats. Dat wil echter niet zeggen dat de kansen op een baan, nadat ze de opleiding hebben afgerond, ook gunstig zijn. De meeste kans op werk na afronden van de studie hebben momenteel dokters- en tandartsassistenten, MBO-verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders gehandicaptenzorg en persoonlijk begeleiders specifieke doelgroepen. Om de gevolgen van de overheidsmaatregelen enigszins te verzachten en medewerkers te kunnen behouden voor de sector door hen voor te bereiden op veranderingen en nieuwe taken in de zorg heeft ViaZorg het Sectorplan Zorg Zeeland opgesteld. Zeeuwse zorgwerkgevers kunnen hiermee in aanmerking komen voor cofinanciering van hun scholingsactiviteiten. Pagina 4 van 16

5 Werkgelegenheid Het lijkt erop dat er in 2014 een economisch herstel optreedt. Wel is het herstel matig en broos te noemen (0,5% groei in 2014 tegenover 2% jaarlijkse groei in de afgelopen decennia). De economische groei is niet krachtig genoeg voor werkgelegenheidsherstel (zie ook het hoofdstuk Aanbod ). Was de zorg- en welzijnssector in de afgelopen periode de enige sector waar nog sprake was van groei, inmiddels is dit beeld geheel gewijzigd. Als gevolg van overheidsmaatregelen om de kosten in de zorg te beheersen, is de zorg- en welzijnssector in 2013 sterk onder druk komen te staan. Zorgaanbieders spelen - soms vooruitlopend op de daadwerkelijke ingang van de maatregelen - hierop in, door reorganisaties en aanpassing van het personeelsbestand. Vooral in de ouderenzorg en de thuiszorg (VVT) verdwijnen banen. Voor 2014 wordt de afname van het aantal banen van werknemers in deze sectoren geschat op De kinderopvang is in 2013 met een flinke daling geconfronteerd ( ). De kinderopvang ondervond nadrukkelijk de gevolgen van een bezuiniging op de kinderopvangtoeslag en toenemende werkloosheid van ouders. Bij deze branche is de krimp in 2014 wel minder groot dan in het afgelopen jaar. Maar ook bij de andere sectoren binnen zorg en welzijn staat de werkgelegenheid onder druk. Omdat het echter lastig is het anticipeergedrag van werkgevers op de nieuwe wetgeving in te schatten is het moeilijk dit te verwerken in werkgelegenheidsprognoses. 1 Tabel 1 Werkgelegenheid zorg en welzijn landelijk Aantal banen (x 1.000) Gemiddelde groei Zorg en welzijn totaal ,9% -1,6% -1,0% Ziekenhuizen ,1% -0,4% -0,4% Ouderenzorg ,3% -1,6% -1,4% Geestelijke gezondheidszorg ,3% 0,2% -0,5% Gehandicaptenzorg ,6% -0,4% 0,1% Thuiszorg ,6% -5,8% -2,0% Overige zorg ,4% 0,3% 0,2% Jeugdzorg ,4% -1,4% -2,8% Kinderopvang ,1% -3,0% -1,2% WMD ,3% -4,0% -4,0% Bron: UWV (Arbeidsmarktprognose ) Trend aantal werkzame personen Medio 2014 werken er ongeveer werknemers in zorg en welzijn ( fte s). 2 De daling die in 2012 is ingetreden, zet zich ook in 2014 voort. 3. Ten opzichte van 2013 is het aantal werknemers met ongeveer 700 afgenomen. Ook landelijk blijft het aantal werknemers in zorg en welzijn dalen (zie figuur 1). Landelijk nam het aantal werknemers af van in 2013 naar in Naast afname van het aantal medewerkers in de zorg- en welzijnssector, zien we ook een daling in het aantal FTE: van FTE in 2013 naar FTE in UWV landelijke arbeidsmarktprognose 2014: Update, februari De cijfers over 2014 zijn voorlopig. 3 De categorie overige zorg, waaronder huisartsen, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Pagina 5 van 16

6 Zeeland Nederland Figuur 1 Aantal medewerkers zorg en welzijn Zeeland en Nederland, 2014 Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) Medewerkers per sector Als het aantal werknemers per sector in 2014 wordt vergeleken met het aantal werknemers in 2013 wordt duidelijk dat procentueel gezien de grootse dalingen in het personeelsbestand hebben plaatsgevonden in de sectoren VVT en GGZ, gevolgd door jeugdzorg en kinderopvang, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Opmerkelijk is de grote stijging in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 4 Tabel 2 Aantal medewerkers per sector 2013 en 2014 Sector Verschil Verschil in % Totaal zorg en welzijn ,8% Gehandicaptenzorg ,4% GGZ ,5% Jeugdzorg ,3% Kinderopvang ,3% VVT ,5% WMD ,7% Ziekenhuizen ,6% Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) 4 Volgens PFZW is deze stijging het gevolg van een nieuwe werkgever met 60 personeelsleden die als kernactiviteit toerisme/recreatie heeft, maar binnen PFZW onder de werkingssfeer van de CAO Welzijn valt. In overige regio s in Nederland is er een daling van het aantal werknemers in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Pagina 6 van 16

7 Personeelskenmerken In deze rubriek worden de cijfers gepresenteerd met betrekking tot het geslacht en de leeftijd van de medewerkers en de deeltijdfactor. Geslacht In de zorg- en welzijnssector werken voornamelijk vrouwen. Over de gehele sector genomen is 89% van de werknemers in zorg en welzijn vrouw. In de GGZ werken de meeste mannen, in de kinderopvang de minste. Deze percentages veranderen nauwelijks over de jaren. Tabel 3 Percentage vrouwen zorg en welzijn per sector, 2014 Sector % vrouw Totaal zorg en welzijn 89% Gehandicaptenzorg 87% GGZ 74% Jeugdzorg 83% Kinderopvang 96% VVT 93% WMD 77% Ziekenhuizen 85% Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) Gemiddelde leeftijd per sector Gemiddeld is een medewerker in de sector zorg en welzijn in Zeeland in ,0 jaar oud. Dat is 2,0 jaar ouder dan in In de kinderopvang is men gemiddeld het jongst, alhoewel ook in deze sector de gemiddelde leeftijd is gestegen van 35,0 in 2009 naar 38,3 in In de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening is men gemiddeld het oudst. In 2014 is de gemiddelde medewerker in die sector 46,3 jaar oud. 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 Alle sectoren Gehandicaptenzorg GGZ Jeugdzorg Kinderopvang VVT WMD Ziekenhuizen 34, Figuur 2 Gemiddelde leeftijd per sector regio Zeeland Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) Pagina 7 van 16

8 Leeftijdsverdeling medewerkers zorg en welzijn Ten opzichte van 2013 is het aandeel 55-plussers in Zeeland in 2014 gestegen met twee procentpunten van 20% naar 22% (zie figuur 3). Landelijke cijfers laten bijna hetzelfde beeld zien (21% in 2014). 60 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m en jonger Nederland Zeeland 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Figuur 3 Leeftijd medewerkers zorg en welzijn Zeeland en Nederland 2014 Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) In de sectoren WMD en VVT werkt het hoogste percentage 55-plussers (respectievelijk 25% en 24%). In de kinderopvang en VVT werkt het hoogste percentage jonge mensen. Ongeveer 11% van de medewerkers uit beide deelsectoren is 24 jaar of jonger (niet in de figuur). Deeltijdfactor In Zeeland ligt de deeltijdfactor onder zorg- en welzijnsmedewerkers nog altijd iets lager (0,62) dan in de rest van Nederland (0,65). In figuur 4 is per sector de deeltijdfactor in 2009 afgezet tegen die in Opvallend is dat in welzijn en maatschappelijke dienstverlening de deeltijdfactor in 5 jaar tijd is toegenomen van 0,58 naar 0,66. In de kinderopvang en gehandicaptenzorg is de deeltijdfactor juist sterk afgenomen van respectievelijk 0,59 naar 0,53 en van 0,62 naar 0,59. In de overige sectoren zijn de verschillen kleiner. Ziekenhuizen WMD VVT Kinderopvang Jeugdzorg GGZ Gehandicaptenzorg Alle sectoren 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 Figuur 4 Gemiddelde deeltijdfactor per sector Zeeland, 2009 en 2014 Bron: PFZW (Arbeidsmonitor, peildatum ) Pagina 8 van 16

9 Vacatures op ZZ.nl Eind juni 2014 stonden er 88 vacatures open op ZZ.nl (waarvan 9 voor vakantiewerk en 4 voor vrijwilligerswerk). Vorig jaar was de stand aan het einde van het tweede kwartaal eveneens 88 vacatures. De daling die we zagen in 2013 t.o.v heeft zich in 2014 dus niet verder voortgezet. Gemiddeld stonden er in het tweede kwartaal van vacatures op ZZ.nl. Dat is precies evenveel als in het tweede kwartaal van In zijn er 293 nieuwe vacatures geplaatst. In figuur 5 is te zien dat er weer een stijgende lijn zit in het aantal nieuw geplaatste vacatures. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013 zijn er in het tweede kwartaal van vacatures meer geplaatst Figuur 5 Aantal nieuw geplaatste vacatures op ZZ.nl, Bron: ViaZorg (ZZ.nl) Vacatures per functiegroep In figuur 6 worden de in het eerste halfjaar van 2014 op ZZ.nl geplaatste vacatures per functiegroep afgezet tegen de vacatures die in dezelfde periode van 2013 zijn geplaatst. Wat opvalt: Het aantal vacatures voor verpleegkundig personeel, overige functies, administratief/secretarieel, sociaal pedagogische functies, opleidingsplaatsen en paramedische functies is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Een daling van het aantal vacatures vond plaats in de functies staf/management en facilitair/huishoudelijk. Nagenoeg gelijk bleef het aantal vacatures voor helpend, maatschappelijk, sociaal cultureel, assisterend en verzorgend personeel. Pagina 9 van 16

10 vacatures 2013-Q 1&2 vacatures 2014-Q 1&2 Figuur 6 Nieuw geplaatste vacatures per functiegroep 2013 en 2014, eerste halfjaar Bron: ViaZorg (ZZ.nl) Vacatures per sector Als we het aantal nieuwe vacatures per sector in het eerste halfjaar van 2014 afzetten tegen het aantal vacatures in dezelfde periode van 2013 valt het volgende op (zie figuur 7): Het aantal vacatures in de VVT en overige sectoren is afgenomen. In de GGZ en ziekenhuizen is het aantal vacatures juist toegenomen. Er is ook een lichte stijging bij de kinderopvang. In de gehandicaptenzorg is het aantal vacatures nagenoeg gelijk gebleven en ook in de sectoren jeugdzorg, welzijn en kraamzorg blijft het aantal op hetzelfde (kleine) aantal vacatures 2013-Q 1&2 vacatures 2014-Q 1&2 Figuur 7 Nieuw geplaatste vacatures per sector 2013 en 2014, eerste halfjaar Bron: ViaZorg (ZZ.nl) Pagina 10 van 16

11 Aanbod Aan de hand van cijfers over de ontwikkeling van de werkloosheid in Zeeland en het aanbod van CV s op de vacaturesite ZZ.nl kan inzicht worden verkregen in het aanbod van geschikt personeel in de zorg- en welzijnssector. Ontwikkeling werkloosheid in Zeeland Omdat de arbeidsmarkt met vertraging reageert op ontwikkelingen in de economie zal de werkloosheid, ondanks het lichte economische herstel, naar verwachting dit jaar nog verder oplopen. Eind juni 2014 bedroeg het aantal werklozen (niet werkende werkzoekenden) in Zeeland Een jaar eerder waren dat er Dit betekent een stijging van 16% t.o.v en een stijging van 54% t.o.v Het werkloosheidspercentage per juni 2014 in de regio Zeeland is 6,5%. Landelijk is 10.0% van de beroepsbevolking werkloos. Het Centraal Planbureau verwacht dat halverwege 2014 de werkloosheid zal gaan dalen, maar over heel 2014 nog zal toenemen ten opzichte van Tabel 4 Ontwikkeling werkloosheid per gemeente Juni 2013 Juni 2014 toe/afname t.o.v. vorig jaar Personen % Personen % Personen % ZEELAND ,6% ,5% % Borsele 438 4,3% 491 4,8% 53 12% Goes ,2% ,7% % Hulst 709 5,7% 750 6,0% 41 6% Kapelle 233 4,3% 277 5,0% 44 19% Middelburg ,4% ,6% % Noord-Beveland 223 6,9% 275 8,4% 52 23% Reimerswaal 575 6,1% 642 6,7% 67 12% Schouwen-Duiveland 607 4,0% 710 4,4% % Sluis 442 4,2% 509 4,8% 67 15% Terneuzen ,6% ,3% % Tholen 530 4,7% 613 5,4% 83 16% Veere 319 3,4% 378 4,0% 59 18% Vlissingen ,1% ,8% % Bron: UWV (Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie regio Zeeland) CV s op ZZ.nl Op ZZ.nl kunnen werkzoekenden die aan bepaalde criteria voldoen 6, hun CV plaatsen. Eind juni 2014 stonden er 171 CV s gepubliceerd op ZZ.nl. In het tweede kwartaal van 2014 zijn er 97 nieuwe CV s geplaatst. Dat is een daling ten opzichte van het aantal CV s dat in het tweede kwartaal van 2013 werd geplaatst (zie figuur 8). 5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Monitor Arbeidsmarkt), april Voor toelichting op deze criteria zie Pagina 11 van 16

12 Figuur 8 Aantal nieuw geplaatste CV s op ZZ.nl, Bron: ViaZorg (ZZ.nl) CV s per functiegroep Als het aantal CV s dat in het eerste halfjaar van 2014 werd geplaatst wordt vergeleken met dezelfde periode in 2013 zien we het volgende (zie figuur 9): Op bijna elk functieniveau is het aantal geplaatste CV s gedaald in 2014 ten opzichte van 2013, behalve op maatschappelijke en sociaal culturele functies. Bij deze functies was juist een kleine toename te zien. In 2013 werden de meeste CV s geplaatst om een functie te verkrijgen op 1. administratief/secretarieel gebied, 2. sociaal (ped)agogisch gebied of 3. voor een opleidingsplaats. In 2014 waren de meeste werkzoekenden op zoek naar respectievelijk sociaal (ped)agogische functies, administratief/secretariële functies of functies op maatschappelijk gebied CV's Q &2 CV's Q &2 Figuur 9 Nieuw geplaatste CV s per functiegroep 2013 en 2014, eerste halfjaar Bron: ViaZorg (ZZ.nl) Pagina 12 van 16

13 CV s per sector In figuur 10 wordt het aantal CV s per sector weergegeven voor zowel het eerste halfjaar van 2014 als van Wat opvalt is dat: In alle sectoren in het eerste halfjaar van 2014 minder CV s geplaatst zijn dan in dezelfde periode in In 2013 de meeste CV s werden geplaatst voor een baan in de sector VVT. In 2014 is dat in de welzijnssector CV's 2013-Q 1&2 CV's 2014-Q 1&2 Figuur 10 Nieuw geplaatste CV s per sector 2013 en 2014, eerste halfjaar Bron: ViaZorg (ZZ.nl) Pagina 13 van 16

14 Kans op stage en kans op werk Iedereen die een opleiding volgt, moet ook stage lopen. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een groeiend aantal leerlingen dat is gestart met een zorg- of welzijnsopleiding bij de opleiders in Zeeland: Scalda, Hoornbeeck College en HZ University of Applied Sciences. Steeds meer leerlingen hebben dus een stageplaats nodig. In de afgelopen jaren is er door de stagebedrijven veel geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van voldoende stageplaatsen en stagebegeleiding. Momenteel is er een grens bereikt waardoor het uitbreiden van het aantal stageplaatsen niet meer mogelijk is. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal leerlingen dat kan worden toegelaten in de opleidingen. De opleidingsinstituten zijn derhalve genoodzaakt een numerus fixus of wachtlijst in te stellen voor bepaalde opleidingen. In tabel 5 worden de kansen op stage en werk na studie voor de regio Zeeland weergegeven. In de kolom kans op stage is voor het schooljaar per opleiding weergegeven of studenten gemakkelijk of moeilijk een stage of leerbaan kunnen vinden in de regio Zeeland. De kolom kans op werk na studie laat zien wat de kans op werk is, als de studenten zijn afgestudeerd indien ze in schooljaar met een opleiding zijn begonnen. Tabel 5 Kans op stage en werk na studie per opleiding, regio Zeeland Opleiding Niveau Kans op stage Kans op werk na studie Apothekersassistent 4 Matig / Voldoende Voldoende Doktersassistent 4 Matig / Voldoende Voldoende / Goed Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Voldoende Gering kinderopvang Helpende zorg en welzijn 2 Voldoende Gering / Matig Mbo-verpleegkundige 4 Matig Ruim voldoende Medewerker maatschappelijke zorg 3 Matig Gering / Matig Onderwijsassistent 4 Ruim voldoende Gering Pedagogisch medewerker jeugdzorg 4 Gering / Voldoende Gering Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 Voldoende Gering / Matig Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 Voldoende Ruim voldoende Persoonlijk begeleider specifieke 4 Matig / Voldoende Ruim voldoende doelgroepen Sociaal cultureel werker 4 Voldoende/ Ruim voldoende Voldoende Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4 Matig Voldoende Social Work 5 Ruim voldoende Matig Tandartsassistent 4 Matig / Voldoende Voldoende / Ruim voldoende Verpleegkunde (HBO-V), bachelor 5 Matig Voldoende Verzorgende IG 3 Matig / Voldoende Gering / Voldoende Zorghulp 1 Matig Gering Bronnen: peildatum , Scalda en HZ University of Applied Sciences. Studenten van de opleidingen onderwijsassistent, sociaal cultureel werk en social work vinden het gemakkelijkst een stageplaats. De kansen op een baan zijn het beste voor doktersassistenten, MBOverpleegkundigen, persoonlijk begeleiders gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en tandartsassistenten. Pagina 14 van 16

15 Sectorplan Zorg Zeeland In deze arbeidsmarktmonitor heeft u kunnen lezen dat de beroepsmogelijkheden binnen de zorg- en welzijnssector sterk zijn verminderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt voornamelijk door de hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd. Om de gevolgen van deze hervormingen te verzachten heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling Cofinanciering Sectorplannen in het leven geroepen. ViaZorg heeft voor de regio Zeeland een Sectorplan Zorg Zeeland ingediend, dat mede is opgesteld met de input van de werkgevers in onze regio. Het Sectorplan Zorg Zeeland beschrijft een groot aantal scholingsmaatregelen die erop zijn gericht om medewerkers voor te bereiden op veranderingen en nieuwe taken in de zorg. Door zorgmedewerkers bij te scholen en nieuwe vaardigheden aan te leren kunnen zij op langere termijn voor de zorg behouden blijven en kan boventalligheid zoveel mogelijk worden voorkomen (zie tabel 6 voor concrete maatregelen en bijbehorende aantallen). Het gaat in totaal om bijna deelnemers in de regio Zeeland. Op dit moment (juli 2014) kunnen de zorgwerkgevers in de regio Zeeland bij ViaZorg een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor cofinanciering van hun scholingsactiviteiten. Tabel 6 Maatregelen Sectorplan Zorg Zeeland Maatregel Deelnemers Thema 1 Ontwikkeling van de competenties van medewerkers 1 Competentiescans/studieadvies Trainingsprogramma van gem. 2 dagen Trainingsprogramma van gem. 8 dagen Trainingsprogramma van gem. 16 dagen 120 Thema 2 Gekwalificeerde scholing op hogere/andere kwalificaties + instroom jongeren 5 Scholing extra BBL MBO-trajecten 40 6 Scholing extra duale HBO-trajecten 10 7 EVC-trajecten 0 Totaal Bron: ViaZorg (Sectorplan Zorg Zeeland, ViaZorg, mei 2014) Pagina 15 van 16

16 Bronnen PFZW Arbeidsmonitor De Arbeidsmonitor geeft op regionaal niveau inzicht in personeelskenmerken van de sector zorg en welzijn. In deze monitor worden voorlopige cijfers over 2014 gepresenteerd. Na afloop van het jaar zijn de definitieve cijfers over 2014 bekend. UWV WERKbedrijf Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie regio Zeeland De Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie is een overzicht dat maandelijks verschijnt, waarbij wordt ingezoomd op regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. UWV - Arbeidsmarktprognose De UWV Arbeidsmarktprognose geeft overzicht van de verwachtingen die UWV heeft voor de arbeidsmarkt in 2014 en UWV - Landelijke arbeidsmarktprognose 2014: Update Actualisatie van de Arbeidsmarktprognose over 2013 en Kans op stage laat zien wat de kans is om een stage of leerbaan te vinden voor de meer dan 600 verschillende beroepsopleidingen in het mbo. De kans toont of studenten dit jaar moeilijk of gemakkelijk een stage of leerbaan kunnen vinden. Kans op werk toont de toekomstige kansen voor afgestudeerde mbo'er in ruim 600 verschillende beroepen op de vier verschillende opleidingsniveaus in 35 verschillende arbeidsmarktregio's. Het gaat om de kans voor een schoolverlater een baan te vinden als hij/zij nu met de opleiding begint en welke mogelijkheden hij/zij heeft als de opleiding in de normale studieduur wordt afgerond. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met tweejarige opleidingsduur en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een driejarige opleidingsduur. ViaZorg ZZ.nl ZZ.nl is de website van ViaZorg over werken en leren in de zorg- en welzijnssector in Zeeland. Werkgevers in de sector kunnen hun vacatures plaatsen en werkzoekenden hun CV. ZZ.nl kent een groot bereik en wordt druk bezocht: de site heeft gemiddeld ongeveer bezoekers per dag. In totaal maken ongeveer 80 zorg- en welzijnswerkgevers gebruik van ZZ.nl. Pagina 16 van 16

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2011-3 ViaZorg, november 2011 Inhoud Inleiding... 3 Werkgelegenheid... 4 Personeelskenmerken... 5 Trend aantal werkzame personen... 5 Aantal werkzame

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2012-2

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2012-2 ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2012-2 ViaZorg, september 2012 Inhoud Inleiding... 4 Groei en krimp... 4 Werkgelegenheid... 6 Prognose... 6 Personeelskenmerken... 7 Trend aantal werkzame

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2011-2 ViaZorg, september 2011 Inhoud Inleiding... 3 Personeelskenmerken... 4 Trend aantal werkzame personen... 4 Trend aantal FTE s... 4 Gemiddelde

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 30 maart 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 30 maart 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief stichting ViaZorg van 29 februari 2012 met Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn 2011-4 Betreft vergadering Commissie BFW 30 maart

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

jfs K DOC.NF 12013443 ZAAKN CLASS. 1 juni 2012 12.093/JN/ml Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn 2012-1

jfs K DOC.NF 12013443 ZAAKN CLASS. 1 juni 2012 12.093/JN/ml Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn 2012-1 jfs K Provincie Zeeland, Commissie Welzijn t.a.v. de heer P. Joosse p/a. Statengriffie Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG DATuf/l 1 DOC.NF 12013443 ZAAKN CLASS. se. % Postadres: Postbus 293, 4460 AR Goes

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Achterhoek Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2017 Afname WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland lag eind maart 2017 14% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met februari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland is in december 2016 bijna 13% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden.

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden. Kans op werk Informatie bij de Lesbrief: Wat is jouw kans op werk? Wist je dat... De economie krimpt. Dat betekent onder andere dat er minder banen op mbo-niveau zijn. In sommige sectoren vind je daarom

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld

Arbeidsmarkttrends in beeld Arbeidsmarkttrends in beeld Zorg & welzijn Zeeland Voorjaar 2017 Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2-4462 DZ Goes E-mail info@viazorg.nl

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6.

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN Voorlichtingsbrochure voor studenten Welzijn en Onderwijs Juni 01 Jouw studiekeuze Op dit moment sta je op het punt om een keuze te maken voor een opleiding die je de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie