Horizontaal toezicht. Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horizontaal toezicht. Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op?"

Transcriptie

1 Horizontaal toezicht Wat vraagt het van de ondernemer? En wat levert het op?

2 Inhoud Inleiding 3 Het perspectief van de Belastingdienst 4 Het perspectief van een fiscale dienstverlener (Grant Thornton) 5 Het perspectief van ondernemersorganisatie VNO-NCW 7 Het perspectief van Jan Lensveld, financieel directeur Facilicom 8 Samenvatting en conclusies: de lessons learned 10 Over Facilicom 11 FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 2

3 Inleiding Horizontaal toezicht is een relatief nieuw handhavingsbeleid van de Belastingdienst gebaseerd op openheid en vertrouwen. Het idee is dat bedrijven in een vroeg stadium fiscale risico s signaleren en bespreken met de Belastingdienst waardoor zij sneller duidelijkheid hebben over hun fiscale positie. In plaats van uitgebreide controle van de aangifte (de traditionele boekencontrole) vindt overleg en afstemming over fiscale kwesties plaats in het voortraject. Het gevolg van deze werkwijze is dat de belastingaangifte vlot kan worden afgewikkeld. Alle onzekere factoren zijn immers al in het voortraject afgevinkt en de belastingplichtige weet precies waar hij aan toe is. Er bestaan twee varianten van horizontaal toezicht: het intermediair convenant voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ook wel fiscaal dienstverlenersconvenant genoemd, en het individueel convenant horizontaal toezicht voor de middelgrote en zeer grote ondernemingen (MGO en ZGO). Bij het intermediair convenant zijn afspraken vastgelegd tussen de Belastingdienst, de fiscaal dienstverlener en de brancheorganisatie de ondernemer tekent bijvoorbeeld een deelnemersverklaring met de fiscale dienstverlener. Bij een individueel convenant zijn afspraken gemaakt tussen Belastingdienst en de ondernemer zelf. Het gaat daarbij altijd om maatwerkafspraken over hoe het toezicht is georganiseerd. In beide gevallen omvat horizontaal toezicht in principe alle fiscale gebieden: loonheffingen, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw). Tot zover de theorie. De vraag is wat zijn de voordelen van horizontaal toezicht in de praktijk zijn. En wat vraagt het van de organisatie? Facilicom is als een van de grootste belastingbetalers in de regio Rijnmond, al in 2008 door de Belastingdienst benaderd met de vraag toe te werken naar een horizontaal toezicht-convenant. Dat convenant is er in 2011 daadwerkelijk gekomen. In deze whitepaper geven wij u inzage in: welke afwegingen en argumenten een rol kunnen spelen bij de keuze voor horizontaal toezicht; wat de voor- en nadelen zijn van horizontaal toezicht; wat er allemaal komt kijken bij het afsluiten van een convenant voor horizontaal toezicht (administratief, organisatorisch, kennis, tijd en geld). We schetsen achtereenvolgens het perspectief van de Belastingdienst, de fiscale dienstverlener, VNO-NCW en Facilicom zelf. We besluiten met een korte samenvatting en conclusies. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 3

4 Het perspectief van de Belastingdienst Uitgangspunt is een gestroomlijnd fiscaal proces Volgens de Belastingdienst heeft de introductie van horizontaal toezicht te maken met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een toenemende aandacht bij (grote) ondernemers voor het beheersen van hun financiële processen en daarmee voor het vroegtijdig signaleren van fiscale risico s. De ondernemers willen daarbij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Tegelijkertijd streeft de overheid naar vermindering van administratieve lasten bij de uitvoering van wetten en regels, en wil zij onnodige procedures voorkomen. Daarbij wil de overheid samenwerken met ondernemers op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Zowel de maatschappij als de overheid willen minder overheidsbemoeienis, maar wel adequate handhaving waar nodig. Het anders omgaan met fiscaal toezicht past bij deze ontwikkelingen. Bij horizontaal toezicht gaat het erom dat de belastingplichtige (de ondernemer) alle fiscale kwesties die niet volkomen klip en klaar zijn, vooraf afstemt met de Belastingdienst. Daarmee kan de belastingaangifte snel worden afgetikt en weet de belastingplichtige vooraf waar hij aan toe is. Uitgangspunt is een gestroomlijnd fiscaal proces - van transactie tot aangifte en aanslag - waarin ondernemer, fiscale dienstverlener en Belastingdienst hun verantwoordelijkheid nemen. Voor de Belastingdienst betekent dit: dat ze een betrouwbare partner is (open en transparant) die goede dienstverlening en ondersteuning biedt; haar administratieve processen op orde heeft en zorgt voor een gestroomlijnde fiscale keten; snel een standpunt inneemt met oog voor commerciële belangen en termijnen. Voor de ondernemer betekent dit dat hij: open en transparant is; zijn administratieve en fiscale processen op orde heeft; vraagstukken of mogelijke meningsverschillen vooraf overlegt met de Belastingdienst. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 4

5 Het perspectief van een fiscale dienstverlener (Grant Thornton) De aangifte wordt sluitstuk in plaats van startpunt van fiscale discussies Naast de onderneming zelf en de Belastingdienst is vaak ook de fiscale dienstverlener nauw betrokken bij de constructie van het fiscale toezicht. Facilicom werkt al jaren samen met Grant Thornton. Geert de Jong is fiscaal adviseur bij Grant Thornton en expert op het gebied van horizontaal toezicht. Hoe denkt hij over de voor- en nadelen van deze toezichtconstructie? Horizontaal toezicht vraagt van zowel de ondernemer als de Belastingdienst om ander gedrag, zegt De Jong. De spelregels zijn hierbij vastgelegd in een convenant. Uitgangspunt is dat de ondernemer juist en tijdig aangifte doet (voldoet aan de weten regelgeving) en vooraf fiscaal onzekere kwesties overlegt met de fiscus. Van de Belastingdienst vraagt horizontaal toezicht dat zij bereid is open te staan voor overleg en snel(ler) haar standpunt in kwesties bepaalt. Voor- en nadelen Als belangrijkste voordeel voor ondernemers noemt De Jong het feit dat er geen fiscale onzekerheden meer zijn na het indienen van de aangifte. Je weet precies wat je moet betalen en hoeft niet bang te zijn voor financiële verrassingen of boetes. Dat komt doordat alle mogelijke discussiepunten vooraf worden besproken en afgewikkeld. De aangifte vormt daarmee het sluitstuk in plaats van het startpunt van fiscale discussies. Voor ondernemers zoals Facilicom waar ontwikkelingen met grote fiscale consequenties (zoals herstructureringen en overname van personeel) aan de orde van de dag zijn, kan die fiscale helderheid heel gunstig zijn. De Jong: Maar dit voordeel kan in sommige gevallen ook een nadeel zijn. Bij horizontaal toezicht is de ondernemer verplicht om vooraf alles te melden of te overleggen waarover in theorie een verschil van mening zou kunnen bestaan. En er is altijd een kans dat de Belastingdienst daar ook inderdaad anders over denkt en dat kan fiscaal voordelig maar ook nadelig uitpakken. Bij het traditionele verticale toezicht wordt niet elke - in theorie - discutabele kwestie vooraf aangekaart, en de kans bestaat dat er op die punten ook achteraf niet gecontroleerd wordt. Overigens zijn het vooral de onderwerpen waar grotere fiscale risico s mee gepaard gaan, die vooraf besproken worden, vervolgt De Jong. Kleine kwesties zoals bepaalde personeelsvoorzieningen die slechts voor enkele medewerkers per jaar gelden, worden gewoon opgenomen in de aangifte en besproken tijdens het aangifte-overleg. De Jong denkt dat de overstap naar horizontaal toezicht voor Facilicom geen enorme cultuuromslag was. Facilicom had in 2008 al een werkwijze met de Belastingdienst waarbij mogelijke geschilpunten vooraf werden overlegd. Het bedrijf hecht eraan een betrouwbare partner te zijn die open en eerlijk communiceert. Ook met de Belastingdienst. Horizontaal toezicht is dan ook bij uitstek geschikt voor ondernemers die niet van open eindjes houden op fiscaal gebied. Tegelijkertijd is de toegevoegde waarde van horizontaal toezicht voor deze ondernemers beperkt. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 5

6 Tijd en geld Uit onderzoek blijkt dat ondernemers zelf geen idee hebben of horizontaal toezicht tijd en geld kost of scheelt, en zo ja hoeveel dan. Wij zijn momenteel bezig om dit in kaart te brengen, zegt De Jong. De algemene indruk is op dit moment dat horizontaal toezicht niet duurder of tijdrovender hoeft te zijn dan het traditionele toezicht. Het ligt er voornamelijk aan hoe het traditionele toezicht was geregeld. Bij Facilicom waren er al zeer korte lijnen met de Belastingdienst en is de werkwijze niet erg veranderd. Feit is wel dat de kans op boetes achteraf minimaal is. Daarnaast is het zo dat een stevige grip op de fiscale processen in het bedrijf met een goed ingericht Tax Control Framework (een fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem) een efficiencyslag op kan leveren voor het bedrijf. Horizontaal toezicht kan dus op de lange termijn geld besparen en levert per direct in elk geval minder financiële risico s op. Inzicht Ook de vraag of horizontaal toezicht de ondernemer meer inzicht geeft in zijn fiscale reilen en zeilen kan niet voor iedereen eenduidig beantwoord worden. De Jong: De vraag is namelijk: hoe was het voorheen geregeld? En hoe is de relatie met de fiscale dienstverlener? Werden mogelijke knelpunten altijd al vooraf besproken of pas achteraf? De Jong benadrukt dat er ook met een horizontaal toezicht-convenant ruimte blijft voor verschil van mening. Ondernemers houden de vrijheid om een fiscaal geschil voor te leggen aan de rechter. En ook onder horizontaal toezicht mogen ondernemers zoeken naar de fiscaal meest gunstige weg. Daarbij kan een fiscale expert uiteraard helpen. Tax Control Framework De inrichting van het financieel-fiscale proces is een belangrijk aandachtspunt. De mate waarin een ondernemer in control is over de fiscale keten is namelijk bepalend voor de horizontaal toezicht-afspraken die gemaakt kunnen worden, legt De Jong uit. Het is cruciaal dat de ondernemer een goed werkend Tax Control Framework heeft. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat je beschikt over een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle. Facilicom werkt met een eigen softwareprogramma waarin deze interne controle is ingebouwd. Daarnaast heeft Facilicom een verplichte externe registercontrole, net zo als andere grote bedrijven. Daarbij wordt niet alleen de jaarrekening gecontroleerd maar worden ook de administratieve processen onder de loep genomen. De Jong: Facilicom heeft zijn zaakjes dus ook in dit opzicht goed op orde. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 6

7 Het perspectief van ondernemersorganisatie VNO-NCW Horizontaal Toezicht leidt tot betere voorspelbaarheid Ondernemersorganisatie VNO-NCW komt op voor de belangen van het bedrijfsleven in Nederland. Als zodanig heeft zij een helder standpunt over belastingkwesties. Wij zijn van meet af aan betrokken geweest bij de introductie van horizontaaltoezicht conve nanten, zegt Jeroen Lammers, belastingdeskundige bij VNO-NCW. Het voordeel is evident: een soepel fiscaal proces en een betere voorspelbaarheid van de belastingheffing. Lammers: Het grote voordeel van horizontaal toezicht is dat je realtime samenwerkt met de Belastingdienst. Je weet het standpunt van de fiscus op het moment dat je belangrijke bedrijfsmatige beslissingen neemt; je hebt dat immers vooraf afgestemd. En dat is gunstig, zeker als er (grote) investeringen gedaan moeten worden. Je weet dus dat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Wat de ondernemersorganisatie vaak terughoort van grote bedrijven is dat hun relatie met de Belastingdienst verandert met het sluiten van een convenant voor horizontaal toezicht. Lammers: Het vergt van beide partijen een actieve houding. Bedrijven werken meer op basis van openheid en vertrouwen samen met de fiscus. Het inzicht in elkaars beslissingen en overwegingen wordt vaak groter. De inspecteur krijgt meer zicht op zakelijke overwegingen en een bedrijf krijgt meer zicht op uitgangspunten en afwegingen van de Belastingdienst. Dat leidt tot meer wederzijds begrip. Massaal overgestapt Horizontaal Toezicht is nog steeds in ontwikkeling. In 2011 deed de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (commissie-stevens) in opdracht van de Belastingdienst onderzoek naar de introductie van deze nieuwe vorm van toezicht en formuleerde een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is om goed in kaart te brengen wat precies de winst is van horizontaal toezicht. Er is nooit en nulmeting gedaan, vertelt Lammers. Daardoor is nu niet goed bekend wat horizontaal toezicht precies aan efficiency voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst oplevert. Wel is duidelijk zo stelt ook de commissie-stevens dat er in ieder geval bij het bedrijfsleven sprake is van efficiencywinst. Wij zien dat de grote bedrijven voor een groot deel zijn overgestapt en allemaal positief zijn. Er liggen zeker ook nog wel wat uitdagingen. Een nog betere voorspelbaarheid zijn de woorden die daarbij steeds terugkeren. Maar ook de vraag hoe horizontaal toezicht zodanig vorm te geven binnen het bedrijf dat het fiscale proces de gewone bedrijfsprocessen nog minder verstoort. De middelgrote bedrijven en het MKB zijn in minder grote getale overgestapt. Je ziet overigens vaak dat deze bedrijven al een goede en transparante samenwerking met de Belastingdienst. Wezenlijk verandert er in de praktijk bij het overstappen naar horizontaal toezicht dan weinig, behalve dat de bestaande wijze van samenwerken geformaliseerd wordt en er een gelijkwaardiger positie ten opzichte van de Belastingdienst ontstaat. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 7

8 Het perspectief van Jan Lensveld, financieel directeur Facilicom Het traditionele boekenonderzoek behoort echt tot het verleden Jan Lensveld had zo zijn bedenkingen toen de Belastingdienst het bedrijf in 2008 vroeg om toe te werken naar een vorm van horizontaal toezicht. Inmiddels is hij voorzichtig positief. We kunnen sneller schakelen en weten eerder wat het standpunt van de Belastingdienst is over specifieke onderwerpen. Na een lange aanloopperiode tekende Facilicom op 5 oktober 2011 een horizontaal toezicht-convenant met de Belastingdienst. Lensveld: Aanvankelijk was ik sceptisch over de toegevoegde waarde. Wij deden het altijd al goed en netjes. Ik dacht: kom maar gewoon controleren. Maar sinds het convenant behoren de traditionele boekenonderzoeken ook echt tot de verleden tijd. In plaats daarvan werken we met de Belastingdienst in het heden op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat betekent vooraf afstemming waar nodig in plaats van controles achteraf. Meestal pakt dat heel goed uit, zoals bij de introductie van de Werkkostenregeling in Wij zijn daar in overleg met de fiscus meteen op overgestapt en dat bleek gunstig voor ons. Vanaf 2015 is de regeling trouwens verplicht voor iedereen. Fiscale kwesties Facilicom neemt als marktleider én als een van de grootste belastingplichtigen in de Rijnmond-regio een bijzondere positie in bij de Belastingdienst. We zijn een bedrijf met een complexe structuur en continu in beweging, zegt Lensveld. We werken vanuit verschillende constructies samen met andere partijen, hebben te maken met bedrijfsovernames, overgang van personeel, nieuwe dienstverleningsconcepten, enzovoorts. Dat brengt met zich mee dat wij met veel en diverse fiscale vraagstukken te maken hebben. Daarover hadden wij voorheen ook al frequent vooroverleg met de Belastingdienst. Met het horizontaal toezicht-convenant heeft dat overleg een meer structureel karakter gekregen. We hebben nu twee keer per jaar een overleg met twee vaste contactpersonen van de Belastingdienst. Behalve ikzelf zijn onze accountant en fiscalist daarbij aanwezig en zo nodig een deskundige uit onze organisatie. We bepalen samen de agenda. Tussentijds hebben we telefonisch contact als er vragen of zijn. De discussies gaan veelal over btw-kwesties. Bijvoorbeeld in het geval van complexe PPSopdrachten met een lange looptijd. Die vergen grote investeringen met dito risico s. Voor ons is het uitermate handig om in een vroegtijdig stadium met de Belastingdienst af te stemmen wat het fiscale standpunt is, zodat we later niet met onaangename verrassingen geconfronteerd worden. Het vooraf bespreken van fiscaal gevoelige kwesties pakt ook wel eens negatief uit. Als voorbeeld noemt Lensveld de oprichting van een fiscale eenheid. Doel daarvan is dat de betrokken ondernemingen elkaar diensten kunnen leveren zonder dat zij daarbij btw in rekening hoeven te brengen. Dat gebeurt aan de lopende band in onze branche maar in dit geval stak de fiscus er een stokje voor. Nu is de Belastingdienst daar trouwens bij nieuwe gevallen wel kritischer op. Maar indertijd gaf mij dat wel het gevoel dat we voor onze openheid gestraft werden. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 8

9 Processen op orde Om voor horizontaal toezicht in aanmerking te kunnen komen, moeten de interne procedures en de beheersing daarvan op een voor de Belastingdienst aanvaardbaar niveau zijn. Lensveld: Hiertoe heeft de Belastingdienst vooraf binnen onze organisatie een nulmeting gedaan plus een onderzoek uitgevoerd dat meerdere weken in beslag nam. De conclusie was dat wij ruimschoots voldoen aan het niveau. Maar door die kritische aandacht heeft onze interne beheersingsorganisatie toch ook weer een impuls gekregen. Zo zijn de ijkmomenten nu meer geformaliseerd. Daarnaast is het zo dat als je overgaat op een ander systeem, zoals wij nu overstappen op SAP-software, de Belastingdienst daar vooraf over geïnformeerd wil worden. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 9

10 Samenvatting en conclusie: de lessons learned Horizontaal toezicht is een relatief nieuw toezichtarrangement gebaseerd op wederzijdse openheid en vertrouwen tussen bedrijf en Belastingdienst. De essentie van horizontaal toezicht is dat er geen boekencontroles achteraf plaatsvinden, maar dat alle fiscale kwesties vooraf worden doorgesproken met de Belastingdienst. Bedrijven weten zo op voorhand de hoogte van de belastingaanslagen die zij kunnen verwachten. Dat geeft financiële zekerheid en voorspelbaarheid. Horizontaal toezicht vereist- ten opzichte van het traditionele toezicht - een andere manier van werken met de Belastingdienst: meer op basis van gelijkwaardigheid, begrip en respect voor elkaars belangen en standpunten. Het doel van horizontaal toezicht is een gestroomlijnd fiscaal proces waarin beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor horizontaal toezicht is een goed ingericht tax control framework. De spelregels voor het toezicht worden vastgelegd in een toezichtconvenant. Horizontaal toezicht biedt de volgende voordelen: Snel duidelijkheid over de fiscale situatie De Belastingdienst verplicht zich met een convenant snel te reageren op ingenomen of in te nemen standpunten. Goede voorspelbaarheid van belastingaanslagen. Geen boekencontroles achteraf, en daardoor minder verstoring van de reguliere bedrijfsprocessen Korte lijnen met de Belastingdienst, de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Een (meestal) prettige samenwerking met de Belastingdienst op basis van wederzijdse openheid en vertrouwen. Tips bij de afweging wel/geen horizontaal toezicht: Ga na wat voor soort belastingplichtige uw bedrijf is. Wilt u volledige openheid van zaken, of wilt u alleen iets voorleggen waar u zelf aan twijfelt? Anders gezegd: bent u bereid om een open, transparante relatie aan te gaan? Ga na met hoeveel fiscale/financiële onzekerheid u wilt leven. Wilt u fiscale kwesties in het hier en nu afwikkelen of liever achteraf? Is het financieel-administratieve proces voldoende op orde om horizontaal toezicht mogelijk te maken? Hoe staat uw financiële/fiscale dienstverlener hier tegenover? De introductie van horizontaal toezicht vraagt in het begin om een behoorlijke tijdsinvestering. Ga na of die tijd (nu) vrij gemaakt kan worden. Hoe het horizontaal toezicht in de praktijk uitpakt, is mede afhankelijk van de belastinginspecteur in kwestie. Ga na hoe uw samenwerkingsrelatie met hem/haar is, en of dit bij horizontaal toezicht ook uw vaste contactpersoon zal blijven. Heb niet de illusie dat op alle punten snel duidelijkheid komt. Sommige zaken spelen op centraal niveau en dan kan het alsnog lang duren voordat de Belastingdienst een standpunt heeft ingenomen. FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 10

11 Over Facilicom Services Group Bedrijven, overheden, onderwijsinstituten en zorginstellingen richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Alles wat daar niet toe behoort wordt uitbesteed. Facilicom Services Group is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en kan u alle facilitaire zorg uit handen nemen. Op een kwalitatieve, efficiënte en flexibele maniere. Facilicom kan u op vrijwel elk terrein de juiste diensten leveren. We houden uw pand schoon, zorgen voor alle veiligheid, maken elke dag een smakelijke lunch voor uw medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen activiteiten geheel over. Ook bouw, verbouw, renovatie inclusief de installatietechniek en onderhoud van panden kunt u aan ons toevertrouwen. Facilicom telt ruim medewerkers en is actief in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. De activiteiten van Facilicom zijn ondergebracht in gespecialiseerde divisies. Contactgegevens Facilicom Bezoekadres: Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam Postadres: Postbus 144, 3100 AC Schiedam Telefoon: (010) Internet: Whitepaper Horizontaal toezicht Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Facilicom Services Group is het niet toegestaan dit document of enig onderdeel ervan voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als je informatie of modellen uit dit document wilt gebruiken in (online) publicaties, dan is dat toegestaan onder bronvermelding van Facilicom Services Group en een verwijzing naar de link op onze website: FACILICOM SERVICES GROUP Horizontaal toezicht 11

12 Hoofdkantoor Karel Doormanweg JD Schiedam Postbus AC Schiedam tel.: (010) fax: (010) Bedrijven van Facilicom Facilicom Facility Solutions Trigion Beveiliging Gom Schoonhouden Prorest Catering Axxicom Service en Care Breijer Bouw en Installatie Tapwacht Service en Techniek Blijf op de hoogte linkedin.com/company/facilicom facebook.com/facilicom UITGAVE VAN FACILICOM SERVICES GROUP

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal!

Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal! Schoonmaak Beveiligen Catering Personeelsdiensten Horecadiensten Bouw- en installatietechniek Facility management Schoon! Veilig! Smakelijk! Flexibel! Proost! Solide! Integraal! De juiste mensen op de

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Inhoud Inleiding Organisatietrends waar u op in kunt spelen Ontwikkelingen bij facilitaire afdelingen Zeven tips op een rijtje Slot Over Facilicom FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers in toenemende mate wensen. Zeker als er sprake is van dagschoonmaak of als schoonmakers actief

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen

APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen APK-model klanttevredenheid: Hogere klanttevredenheid in vier stappen Augustus 2015 Inhoud Inleiding 3 Toenemende vraag ondersteuning bij klanttevredenheid 4 Het APK-model 5 Routekaart richting tevreden

Nadere informatie

Retail. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek

Retail. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek Retail Schoonmakers die vooruitdenken De juiste mensen op de juiste plek Gom. Specialist op het gebied van retail schoonmaak Woonboulevards, megastores, landelijke warenhuizen en winkelketens. Gom heeft

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Het recept voor succesvolle outsourcing

Het recept voor succesvolle outsourcing Het recept voor succesvolle outsourcing Inhoud Inleiding 3 Succesvol outsourcen? 4 Succesfactoren en valkuilen 8 Tips 10 Samenvatting 11 Verder lezen 12 Over Facilicom Services Group 13 FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Energie-audit. Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom

Energie-audit. Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom Energie-audit Alles wat u moet weten over de energie-audit, helder op een rij. Facilicom Is mijn organisatie verplicht een energie-audit uit te laten voeren? En zo ja, wat moet ik dan precies doen? De

Nadere informatie

1-2-3-Schoon. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek

1-2-3-Schoon. Schoonmakers die vooruitdenken. De juiste mensen op de juiste plek 1-2-3-Schoon Schoonmakers die vooruitdenken De juiste mensen op de juiste plek 1-2-3-Schoon In drie stappen naar een schone school 1-2-3 Gom maakt in overleg met u een transparant maatwerkplan op basis

Nadere informatie

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Natural Delicious. Professionals in uw restaurant. De juiste mensen op de juiste plek

Natural Delicious. Professionals in uw restaurant. De juiste mensen op de juiste plek Natural Delicious Professionals in uw restaurant De juiste mensen op de juiste plek Genieten van vers en ge in een sfeervolle ambia Lekker, vers, natuurlijk en gezond komen samen in Natural Delicious.

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld Horizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT? Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1121 23 januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking1121: optredend als Fiscaal Dienstverlener Van toepassing

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Programma Horizontaal Toezicht MKB

Programma Horizontaal Toezicht MKB Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 Horizontaal toezicht 4 Samenwerking met fiscaal dienstverleners 5 Metatoezicht: eerste ervaringen met de steekproef 6 Samenwerking

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant gevestigde Bloemendetailhandel Partijen de brancheorganisatie Vereniging Bloemist Winkeliers, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Sinds 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de accountant en belastingadviseur. Een belangrijke uitbreiding

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten juni 2012 Kostenbesparing Altijd up-to-date Complete modellabeling Brondocumenten

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Voorwoord. Afkortingen

Voorwoord. Afkortingen INHOUDSOPGAVE Voorwoord Afkortingen V XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen in het houden van toezicht 1 1.1.2 Horizontaal toezicht in belastingzaken

Nadere informatie

HORIZONTAAL TOEZICHT

HORIZONTAAL TOEZICHT Taxcellent Belastingadviseurs 2010 HORIZONTAAL TOEZICHT Algemeen Vanuit het verticale toezicht wil de Belastingdienst de komende jaren overgaan naar het horizontale toezicht. Verticaal toezicht is de vorm

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

Visiedocument. Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst. Onderdeel van Facilicom

Visiedocument. Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst. Onderdeel van Facilicom Visiedocument Outsourcing: het uitbesteden van uw huishoudelijke of schoonmaakdienst Onderdeel van Facilicom Steeds meer zorginstellingen hebben te maken met bezuinigingen en krappere budgetten. Dat verhoogt

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016

Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016 www.pwc.nl Nationale FlexPraktijkdag Modelovereenkomsten 7 april 2016 drs. Elmer van Lienen RTAP mw. mr. Marieke Louwen Agenda Introductie Deel 1: Update Wet DBA - Marieke Louwen Deel 2: Beheersing - Elmer

Nadere informatie

Convenant. STIBA/ Belastingdienst/Oost

Convenant. STIBA/ Belastingdienst/Oost Convenant STIBA/ Belastingdienst/Oost Convenant Autodemontage Partijen de brancheorganisatie STIBA, gevestigd te Sassenheim, in deze vertegenwoordigd door de heer drs M.C.L. Traas, bestuurslid (penningmeester)

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis De hotelfunctie van een ziekenhuis wordt steeds belangrijker. De facilitaire dienstverlening maakt bovendien 10 procent uit van het totale ziekenhuisbudget.

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen

Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen 1. Inleiding Periodiek dient het begrotingsartikel 1 Belastingen te worden doorgelicht. De laatste keer dat artikel 1 grotendeels is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

binnen horizontaal toezicht

binnen horizontaal toezicht De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst,

Nadere informatie

Novak Kwaliteitssysteem in detail

Novak Kwaliteitssysteem in detail Novak Kwaliteitssysteem in detail NOVAK KWALITEITSSYSTEEM IN DETAIL Het Novak Kwaliteitssysteem is het meest complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem voor mkb-accountantskantoren. De kracht van

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie

Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Fiscale aspecten van samenwerken binnen een coöperatie Martijn Hoedemakers martijn.hoedemakers@ondernemerscooperatie.nl 06-33681789 Drie onderwerpen 1. De ondernemerscoöperatie 2009-2013 2. Fiscale aspecten

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie?

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie? metvisie EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I FEBRUARI 2012 Wat kunnen wij meer voor u betekenen? Onze taak als accountant is de laatste jaren sterk veranderd. Dat komt omdat ondernemers tegenwoordig

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze.

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd weet u ook dat

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Versie: 10-12-2012 Algemeen Dit document is een bijlage bij de Regeling Bedrijfsverpakkers. Dit document licht de praktische toepassing van de Regeling Bedrijfsverpakkers

Nadere informatie