5 Opening/vaststellen agenda Verslag SteM activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten"

Transcriptie

1 pagina 1 Datum:. Plaats : Maandag 5 maart Stadhuis Tijd: Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd Agendapunt Fractieberaad 5 Opening/vaststellen agenda Verslag SteM activiteiten 5 Ingekomen en uigaande post Fractieactiviteiten Rondvraag Commissie Pauze Berichten van uit de vereniging Strategisch overleg Politieke agenda Wat verder ter tafel komt Sluiting Iedereen moet uit het pand zijn. Het gaat er tegenwoordig niet om wat een politicus zegt maar hoe die het zegt Volgende vergadering maandag 19 maart 2012 Stadhuis Wie ook mee wil praten of het fractienieuws wil ontvangen kan zich opgeven bij: Jan Vonk Telefoon: of archief fractienieuws is te benaderen via deze link raadsleden/09archief.htm

2 pagina 2 Notulen Fractie SteM Er zijn van deze vergadering geen notulen gemaakt Stemactiviteiten Maart datum locatie tijd activiteit 27/2-2/3 voorjaarsvakantie Ma 5 Ogterop?? Debatavond behoud verloskunde Ma 5 stadhuis fractieberaad Wo 7 2 e kamer Den Haag Hele Aanbieden petitie van de Peter) dag raad met betrekking tot Behoud acute Verloskundige Zorg Meppel Do 8 Stadhuis raadscommissie Vr 9 Kees e redactie Elisabeth Eduard Ma 12 stadhuis agendacommissie Henk S Di 13 stadhuis Rondetafelgesprekken Statenleden en meppelambassadeurs Do 15 stadhuis Werkvergadering accommodatiebeleid en cameratoezicht Ma 19 stadhuis fractieberaad Do 22 stadhuis gemeenteraad Vr 23 Ma Herstructurering Reestmond Wo Algemene Leden Vergadering Jaarvergadering Aanmelden Stadswachter 2122 uit Allen Do 29 Stadhuis Fractievoorzittersoverleg Peter Ingekomen en uitgegane post en fractieactiviteiten Ingekomen Bezwaar tegen betaald parkeren Kraton (bijlage 1) Vragen van Sandra Schonewille over WMO Uitgegaan Uitgebreid antwoord aan Sandra Schonewille van Elisabeth Fractieactiviteiten Werkbezoek GKB Assen Henk Rous, Eduard Annen en Elisabeth Bakkenes hebben op 17 februari een werkbezoek aan de GKB te Assen afgelegd. Directeur Jan Tingen nam de geschiedenis, werkwijze en toekomstige ontwikkelingen met ons door. Het GKB verkoopt aan 23 gemeenten diensten maar is een gemeenschappelijke regeling van Assen, Hoogeveen en Meppel. De groei van de GKB en de diensten die ze verlenen is enorm. Er werken nu 140 mensen bij de GKB; in 2009 waren dat er nog 100. Een jaar of vijf daarvoor 40. Interessant is dat het aantal mensen met schulden op zich niet lijkt toe te nemen - aldus Jan Tingen; het taboe is er af. Daarom doen steeds meer mensen een beroep op deze dienstverlening. Aan de andere kant zijn de eisers ook feller geworden en lenen banken minder snel geld uit. Het bedrag van de schuldenlast gaat dus wel wat omlaag. Gemiddeld heeft in Nederland 1 op de 10 gezinnen een problematische schuld. Bij de GKB heeft 84% van het bestand een minimum inkomen lager dan 1250 euro en zijn alleenstaanden oververtegenwoordigd, 70%. Wat nieuw voor mij was, is dat mensen geen minimum bedrag voor het huishoudgeld krijgen. Als er veel rekeningen betaald moeten worden die maand kan het zo maar gebeuren dat je maar 20 euro overhoudt voor de boodschappen. Er wordt wel geprobeerd om ze gemiddeld 40 tot 50 euro te geven. Probleem is de eigen bijdrage voor ziektekosten. Als je plotseling 100 euro of meer eigen bijdrage moet betalen is dat bij mensen die 40 euro voor boodschappen hebben een heel groot probleem. Kunnen we daar vanuit de minimaregelingen iets mee doen?

3 pagina 3 Tot slot, wat nieuw is als de nieuwe wet ingaat is dat een afwijzing nu een beschikking wordt. Als de GKB van mening is dat iemand echt niet geholpen kan worden begint men er ook niet aan. Als dat een beschikking wordt kan daar bezwaar tegen gemaakt worden. Er zal dus iemand aangenomen moeten worden die die bezwaren weer kan behandelen. Gaat geld kosten. Ook moet de gemeenteraad daarom heel heldere kaders meegeven over wie ze wel en wie ze niet wil toelaten tot de hulpverlening. Jan V en Frans hebben 18 februari meegedaan met de actie voor het behoud van de verloskunde in Meppel

4 pagina 4 Donderdag 8 maart 2012, raadzaal Stadhuis COMMISSIEVERGADERING Nr. 5 Aanvang: 19:30 uur Geschatte eindtijd 21:30 uur (inclusief pauze) AGENDA: 1. Opening Streeftijd 2. Vaststelling agenda 1 t/m 6 3. Spreekrecht 15 minuten 4. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering van 9 februari Mededelingen 6. Actielijst A. OPINIËREND 15 minuten Elisabeth (Jan W) 15 minuten Peter (Henk) 15 Minuten Elisabeth (Jan V) 10 minuten Peter (Henk) 10 minuten Han 7. Memo opbouwwerk Op verzoek van SteM (E. Bakkenes) is dit punt geagendeerd. De fractie is van mening dat het memo meer vragen oproept dan beantwoord en wil in de commissie hierover van gedachten wisselen en onderzoeken of een werkvergadering met stichting WMW in een behoefte aan meer duidelijkheid voorziet. 8. Adviesnota en Programmaplan Excellente Dienstverlening Graag gedaan Op verzoek van PvdA (W. Zwaan) is dit punt geagendeerd. Gelet op het algemeen belang van excellente dienstverlening (o.a. speerpunt coalitieakkoord en dienstverlening is van ons allemaal ) wil de fractie over de inhoud met de commissie van gedachten wisselen. 9. Memo plus bijlage (VNG) transitie WSW Op verzoek van PvdA (W. Zwaan) is dit punt geagendeerd. De fractie wil met de commissie van gedachten wisselen hoe de komende herstructurering van het sw-bedrijf en daarmee de toekomst van Reestmond als sociale werkvoorziening, als raad te monitoren. Specifiek rond de verdere uitwerking van de ideeën en scenario s van een nieuwe Reestmond. 10. a. Aanwijzing van restaurant De Toekomst als vaste trouwlocatie. Aanpassen artikel van de Legestarieventabel. Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld: 1. Restaurant De Toekomst met ingang van 1 april 2012 aan te wijzen tot vaste trouwlocatie op contractbasis voor het sluiten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. 2. De wijzigingsverordening leges vast te stellen. 11. a. Intrekking 'Algemene voorwaarden voor verkoop van grond voor bouwterrein door de gemeente Meppel'

5 pagina 5 Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld de op 1 juni 1995 vastgestelde 'Algemene voorwaarden voor verkoop van grond voor bouwterrein door de gemeente Meppel', in te trekken. 5 minuten Frans (Peter) 12. a. Bijdrage project Sport Lokaal Samen Ter voorbereiding op behandeling in de raad, die wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging op de begroting 2012 als gevolg van de ontvangst van een bijdrage voor het project Sport Lokaal Samen van ,- conform bijgevoegde begrotingswijziging. 13. Rondvraag 14. Sluiting

6 pagina 6 Bijlage 1 Meppel, 21 februari 2012 Geacht college van B&W en geachte gemeenteraad van Meppel, Vrijdag 3 februari 2012 stond in de Meppeler Courant dat er betaald parkeren wordt ingevoerd op het Kraton. Hiervan zijn destijds vooraf enkel de direct aanwonenden (Kraton) op de hoogte gesteld. In het krantenartikel stond tevens summier aangegeven dat het besluit om betaald parkeren in te voeren gevolgen kan hebben voor de omgeving, waar nog geen betaald parkeren is. Naar aanleiding van dit krantenbericht is contact gezocht met de gemeente over bovenstaande gang van zaken en zijn de bewoners van de Emmastraat per brief (d.d. 07 februari 2012) alsnog geinformeerd over de achtergrond en aanleiding. In de brief wordt gesteld dat de aanleiding is, dat er parkeeroverlast wordt ervaren door de omwonenden en men met deze maatregel parkeeroverlast hoopt te voorkomen. Een ander punt wat in de brief wordt aangehaald, is dat er in de Emmastraat niet verandert en men er gratis kan blijven parkeren. Deze wens zou uit een gehouden enquête naar voren zijn gekomen. Hierbij teken ik protest aan n.a.v. het genomen B&W-besluit. En wel om de volgende redenen: a. De omgeving is verkeerd geïnformeerd over de aanleiding In een nadere toelichting door de gemeente per telefoon, is tevens aangegeven dat een andere aanleiding is dat er een tekort is aan betaald (vergunning)parkeren. Dit tekort wordt in deze omgeving grotendeels veroorzaakt door de ontwikkelingen op het Vledder. Hierdoor is er een tekort ontstaan aan parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Tevens wordt gesuggereerd dat dit een maatregel is in het belang van de omwonenden, waarbij niet specifiek wordt uitgelegd dat deze maatregel zal leiden tot meer parkeerdruk en overlast in de omgeving en dus voor de omwonenden in andere straten dan het Kraton. b. De gemeente wentelt de problemen van hun eigen parkeerbeleid af op onze buurt. Doordat men vergunningsparkeerplaatsen op de ene plek (o.a. Het Vledder) opheft, heeft men extra parkeerplaatsen nodig op een andere plek. Hiermee ontstaat er een nieuw probleem op een andere plek, bij ons dus. De oplossing daarvoor is weer het invoeren van gereguleerd parkeren in de rest van de omgeving, waarbij de bewoners de prijs (letterlijk) betalen. De overlast neemt pas af nadat de gemeente aanvullende maatregelen heeft getroffen, men moet een vergunning aanschaffen en kan dan zelfs niet altijd een vergunning krijgen als men bijvoorbeeld (noodzakelijk) 2 auto s heeft. Tevens ontstaat daarmee weer overlast op een andere locatie. De gemeente plukt hier dan wel de vruchten van, omdat dit leidt tot extra parkeerinkomsten bij de gemeente. De voorgestelde oplossing is dus geen oplossing, maar een verschuiving van het probleem en leidt tevens extra kosten voor de bewoners van de omgeving. Momenteel is er (nog) een enigszins acceptabele parkeerdruk in de omgeving Emmastraat. De overlast wordt op dit moment voornamelijk veroorzaakt door werknemers en bezoekers van de binnenstad, bezoekers van het station en een aantal bewoners van de binnenstad, die geen parkeervergunning hebben, willen of kunnen aanschaffen. De werknemers en bezoekers van de binnenstad gaan veelal rond 18uur naar huis en daarmee komen er weer diverse parkeerplaatsen vrij en kunnen de meeste buurtbewoners een plekje bemachtigen. De gemeente zou mijns inziens de bewoners van de binnenstad daarentegen een gratis alternatief moeten (blijven) bieden, zoals het Kraton of gericht deze bewoners aanspreken op de mogelijkheid om een parkeervergunning aan te schaffen nabij hun woning. c. De gehouden enquête is totaal niet representatief en objectief Uit de gehouden enquête zou blijken dat 40% van de buurt wel parkeeroverlast ervaart en 60% niet. Om deze reden wordt op voorhand geen gereguleerd parkeren ingevoerd in de omgeving. De uitkomsten van de enquête zijn mijns inziens niet representatief, omdat: Er is een erg groot gebied benaderd (Heerengracht tot en met de Stationsweg). Hierdoor is een vertekend beeld verkregen. Hoe groter het gebied, hoe lager het percentage dat overlast ondervindt. De binnenstadszijde ervaart waarschijnlijk wel overlast en de verder gelegen gebieden veel minder. Er is niet gekeken naar de ligging van de woning van de geënquêteerde. Hierdoor is het niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van de overlast op wegvakniveau en kan men niet sturen in te nemen maatregelen. In het onderzoek wordt niet gevraagd of men een eigen of afgeschermde parkeerplaats tot zijn beschikking heeft. Het komt regelmatig voor dat bewoners een eigen carport

7 pagina 7 hebben of hun auto kunnen parkeren op een plek uit het zicht van bezoekers (Vliegenpad, Brocades, etc). In de enquête is enkel gevraagd of men op dit moment parkeeroverlast ervaart. Er is niet gevraagd of men dat in de toekomst verwacht, indien het Kraton of andere locaties (P&R-station) betaald parkeren worden. d. Het huidig parkeerbeleid is te beperkt Het huidig parkeerbeleid voldoet niet aan de gewenste doelstellingen om gericht te sturen in het parkeergedrag. Het huidig parkeerbeleid biedt te weinig sturingselementen om gericht parkeeroverlast te voorkomen. De enige maatregel, die wordt voorgesteld is het invoeren van betaald, dan wel gereguleerd parkeren. Andere oplossingen als een blauwe zone of gratis parkeervoorzieningen zijn er niet. Er wordt gewerkt met ontheffingen i.p.v. vergunningen. Hierdoor zullen automobilisten eerder geneigd zijn om dichterbij te blijven parkeren en overlast te veroorzaken. Men gaat uit van het 1-2 systeem, waarbij het parkeren op verderaf gelegen gebieden niet of nauwelijks goedkoper (of gratis) is, dan dichterbij parkeren. Hiermee is het niet mogelijk om automobilisten gericht te sturen, een goedkoop of gratis alternatief te bieden en wordt de automobilist alsnog de binnenstad of de gratis woonwijk in gestuurd. Mijn verwachting, en tevens die van de gemeente is, dat het invoeren van betaald parkeren op het Kraton tot een behoorlijke parkeeroverlast zal leiden in de omgeving (Emmastraat en verder). Wij wensen geenszins overlast of de (financiële) gevolgen te ervaren van het huidig parkeerbeleid en de daaruit volgende maatregelen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u geen betaald parkeren invoert op het Kraton of een acceptabele oplossing biedt voor de consequenties van uw besluit voor de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het (blijvend) gratis verstrekken van een parkeervergunning. Hoogachtend, J.P. Nijland Emmastraat HR MEPPEL

8 pagina 8 Bijlage 2 Beste Sandra, Je stelt een eenvoudige vraag met een erg moeilijk antwoord. De WMO beslaat 9 beleidsterreinen, uiteenlopend van buurtgericht werken, verslaafdenzorg, tieneropvang tot en met het verstrekken van voorzieningen als een scootmobiel of traplift; het totale budget is vele miljoenen euro's. Wat ons standpunt is, is dus niet in een paar zinnen uit te leggen. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga bij de beantwoording uit van de beleidsvelden die met zorg te maken hebben, pgb, huishoudelijke hulp en verstrekkingen van voorzieningen, want daar wordt de WMO nog het meest mee geassocieerd. 1. Wat is het standpunt van Sterk Meppel in de gemeente Meppel ten aanzien van WMO? Zoals gezegd, simpele vraag met lastig antwoord. Je kunt ten aanzien van de WMO lastig een standpunt verwoorden. Je kunt niet voor of tegen zijn. Het is een wettelijke voorziening die je als gemeente uit moet voeren. Maar per beleidsterrein kun je wel verschillende nuances leggen. Meppel heeft een vrij links georiënteerde gemeenteraad. Er wordt is dus veel aandacht voor het toegankelijk houden van de zorgvoorzieningen die erin zitten. We hebben naar onze mening (SteM) dan ook een prima WMO voorziening. We proberen de voorzieningen voor iedereen betaalbaar te houden, dus een eventuele eigen bijdrage is waar nodig inkomensafhankelijk. Omdat ook Meppel moet bezuinigen moet er wel geschrapt worden en efficiënter gewerkt en krijgen mensen vaak minder hulp dan ze gewend waren. Maar door een individuele benadering - gesprekken om de vraag achter de vraag te achterhalen zodat je efficiënter hulp kunt bieden - proberen we de kosten allereerst te drukken. (Ik heb een stukje hieronder toegevoegd uit onze eigen Stadswachter. Daarin leggen we het verschil uit tussen een zorgwet en een participatiewet.) Wat ons betreft komt dat prima overeen met ons standpunt in het algemeen. Zorgen voor de zwakkeren in de samenleving, mensen stimuleren om zelf zaken op te pakken en efficiënt werken door echt te onderzoeken waar de behoeftes nu liggen en hoe je die het beste kunt compenseren. 2. Wat vindt Sterk Meppel een belangrijke invulling van de WMO? Wat wij een belangrijke invulling vinden is zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Als je alleen thuis komt te zitten dan moet je in staat zijn om sociale contacten te onderhouden. Anders ga je vereenzamen. Daarom vinden wij wijk- en buurtgericht werken heel belangrijk. Zorgen dat je je buren leert kennen en dat je elkaar steunt waar het nodig is. En je moet je kunnen verplaatsen. In en om huis, maar ook binnen Meppel. In Meppel is er een stadspas. Met die pas kunnen mensen, die niet in staat zijn om met de bus te reizen, gebruik maken van het aangepast vervoer. Daar betalen ze ook ongeveer de prijs van een buskaartje voor. Want je kunt alleen Meedoen met Meppel (slogan college Meppel) als je heen en terug 8.50 voor een taxi moet betalen, dus 17 euro, als je bij een zoon koffie wil drinken, naar de dokter moet of naar de biljartclub wil gaan? Als iedereen moet kunnen meedoen moet iedereen zich ook kunnen verplaatsen voor een betaalbaar bedrag. Sandra, ik hoop dat je hiermee antwoord op je vragen hebt. Als dat niet het geval is hoor ik het vast nog wel. Vriendelijke groet, Elisabeth Bakkenes Namens de fractie van Sterk Meppel

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten

5 Opening/vaststellen agenda 2 20.05 Verslag 10 3 20.15 SteM activiteiten pagina 1 Datum: Plaats : Tijd: Maandag 23 januari. Stadhuis 20.00 uur Actief kritisch en betrokken Agenda Tijd Agendapunt -1 19.30 Dorpsvereniging Nijeveen Praten over 3 e ontsluiting (Casper 30 Veen)

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering

Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering Een onderzoek door de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar de sturing op en de informatievoorziening aan de raad over de Wmo Individuele

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie