JAARREKENING IN EURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING IN EURO"

Transcriptie

1 20 12/06/2009 BE EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TRIVIDEND Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Vooruitgangstraat Nr: 333 Bus: 12 Postnummer: 1030 Gemeente: Schaarbeek Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Brussel Internetadres: Ondernemingsnummer BE Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van tot Vorig boekjaar van tot De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT 5.1.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.7, VKT 5.8, VKT 5.9 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN ENGELEN Hugo Kuringersteenweg Hasselt Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder COECKELBERGH Dirk Haachtstraat Herent Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Voorzitter van de Raad van Bestuur DALLE Dirk Kerkstraat Damme 1/28

2 Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder VERCAEREN Mieke Veldstraat Lint Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder LAMBRECHTS Mark Regentstraat Antwerpen Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder PEETERS Jan Lichtaartsebaan Kasterlee Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder MATTHIJS Frederik Scheepslossersstraat Gent Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder MELS Rony Varestraat Duffel Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur BOSMANS Peter Pimberg Bierbeek Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder VAN HERTBRUGGEN Ellen Bist Kessel Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder BILLIET Stijn Eburonenstraat Brussel Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN BE /28

3 Oude Graanmarkt Brussel Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Bestuurder Vertegenwoordigd door: DE SMET Bart Jules Delhaizestraat Brussel GOOSSENS GOSSART JOOS - B092 (B00092) BE Internationale laan 55/ Anderlecht Begin van het mandaat: Einde van het mandaat: Commissaris Vertegenwoordigd door: JOOS Chantal (A01270) Revisor Hogeweide Kobbegem 3/28

4 Nr. BE VKT 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. * Facultatieve vermelding. 4/28

5 Nr. BE VKT 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/ Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa / Terreinen en gebouwen 22 Installaties, machines en uitrusting 23 Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa 5.1.3/ VLOTTENDE ACTIVA 29/ Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden 30/36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen / Liquide middelen 54/ Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/ /28

6 Nr. BE VKT 2.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN 10/ Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies 15 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 Voorzieningen voor risico's en kosten /5 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/ Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden 170/4 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 Overige leningen 174/0 Handelsschulden 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/ Schulden op ten hoogste één jaar / Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ Overige schulden 47/ Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/ /28

7 Nr. BE VKT 3 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Omzet 70 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 16 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/7 Andere bedrijfskosten 640/ Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/ Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) /28

8 Nr. BE VKT 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve 6920 aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/6 Vergoeding van het kapitaal 694 Bestuurders of zaakvoerders 695 Andere rechthebbenden 696 8/28

9 Nr. BE VKT TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8219 Verworven van derden 8229 Afgeboekt 8239 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen 8289 Verworven van derden 8299 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/ /28

10 Nr. BE VKT FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties (+)/(-) 8386 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8415 Verworven van derden 8425 Afgeboekt 8435 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen 8485 Verworven van derden 8495 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR /28

11 Nr. BE VKT INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER rechtstreeks Aantal % % Jaarrekening per dochters Muntcode Eigen vermogen Nettoresultaat (+) of (-) (in eenheden) BBK - BIO BE Naamloze vennootschap Legen Heirweg 51A 9890 Gavere EUR Aandelen op naam ,8 DEBUUT BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cellebroersstraat Brussel EUR Aandelen op naam 20 35,71 DE DIENSTENCOMPAGNIE BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Campus Blairon Turnhout EUR Aandelen op naam ,4 DE LINK BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brugsestraat Zedelgem EUR Aandelen op naam 25 45,45 DE WERKHOEK BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stationsstraat 54B EUR /28

12 Nr. BE VKT Oudenburg Aandelen op naam ,46 ETHIMMO BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stasegemsesteenweg Kortrijk EUR Aandelen op naam ,9 KIEMAGRO BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoge Heide Schriek EUR Aandelen op naam ,7 KLUSTER BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evence Coppéelaan Genk EUR Aandelen op naam 40 28,57 KNIT BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kerkstraat Antwerpen EUR Aandelen op naam ONDERNEMINGSATELIER BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evence Coppéelaan Genk EUR Aandelen op naam 40 29,63 VECTRIS BE Coöperatieve vennootschap met beperkte EUR /28

13 Nr. BE VKT aansprakelijkheid Vital Decosterstraat 67A 3000 Leuven Aandelen op naam ,6 BEDRIJVENCENTRUM NO-ANTWERPEN BE Naamloze vennootschap St-Elisabethstraat 38A 2060 Antwerpen EUR Aandelen op naam 1 1,06 DE WOLKAMMERIJ BE Naamloze vennootschap A. Greinerstraat Hoboken (Antwerpen) EUR Aandelen op naam 20 3,78 CCS BRUGGE BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L. Bauwensstraat Sint-Andries - Aandelen op naam I 2 BUILD BE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melkouwensteenweg Berlaar EUR Aandelen op naam SECURITY ASSISTANT TEAM BE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IZ Nieuwlandstraat 1C 3200 Aarschot EUR Aandelen op naam 65 30,37 FREEDOM OF MOVEMENT BE /28

14 Nr. BE VKT Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Molenstraat 5/ Linter Aandelen op naam KRING-SERVICE BE Naamloze vennootschap Deurnsebaan Merksem (Antwerpen) EUR Aandelen op naam 24 7,87 14/28

15 Nr. BE VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Kapitaal aandelen A Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Kapitaal aandelen A Kapitaal aandelen B Kapitaal aandelen C Kapitaal aandelen D Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag 8721 Aantal aandelen 8722 Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag 8731 Aantal aandelen 8732 Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746 Maximum aantal uit te geven aandelen 8747 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen 8761 Daaraan verbonden stemrecht 8762 Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771 Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781 Codes Codes Boekjaar Boekjaar AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN 15/28

16 Nr. BE VKT 5.5 STAAT VAN DE SCHULDEN Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden 8921 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891 Overige leningen 901 Handelsschulden 8981 Leveranciers 8991 Te betalen wissels 9001 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021 Overige schulden 9051 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden 8922 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 Overige leningen 902 Handelsschulden 8982 Leveranciers 8992 Te betalen wissels 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 9062 SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Vervallen belastingschulden 9072 Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid /28

17 Nr. BE VKT 5.6 RESULTATEN PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,7 1,3 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 FINANCIËLE RESULTATEN Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies 9125 Interestsubsidies 9126 Geactiveerde intercalaire interesten 6503 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen 653 Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(-) /28

18 Nr. BE VKT 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar) Gemiddeld aantal werknemers 100 1,7 1,7 VTE 1,3 VTE Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren T T Personeelskosten T T Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 Vervangingsovereenkomst 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen lager onderwijs 1200 secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs 1202 universitair onderwijs 1203 Vrouwen lager onderwijs 1210 secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs 1212 universitair onderwijs 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel 130 Bedienden Arbeiders 132 Andere /28

19 Nr. BE VKT 6 Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Ingetreden Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven Uitgetreden Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming /28

20 Nr. BE VKT 7 WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels van Trividend cvba De waarderingsregels zijn opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, met het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en met de Wet van 17 juli 1975 op de Boekhouding van de ondernemingen (en de uitvoeringsbesluiten ervan). Zij werden laatst aangevuld door de raad van bestuur van 18 april ALGEMENE WAARDERINGSBEGINSELEN Trividend houdt zich aan de volgende basisbeginselen : - waardering in continuïteit: ervan uitgaand dan de vennootschap haar bedrijf voortzet; - consistentie: identiek van het ene boekjaar op het andere, en stelselmatig toegepast ; - afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen; - voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw; - ze houden rekening met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, (zelfs indien deze slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de raad van bestuur de jaarrekening opstelt); - ze houden rekening met alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar (of op voorgaande jaren), ongeacht tijdstip van betaling of inning, behalve indien deze inning onzeker is. INVENTARIS en JAARREKENING Trividend volgt de volgende algemene principes bij het opstellen van de jaarrekening : - De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten vormen een geheel. - De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig deze regels en het KB van 30 januari De jaarrekening wil een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap. (Als deze regels en het KB van 30 januari 2001 niet volstaan om een getrouw beeld te geven, worden aanvullende inlichtingen verstrekt in de toelichting.) - De jaarrekening wordt opgesteld zonder compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen of tussen kosten en opbrengsten. ACTIVA VAN DE BALANS Actiefbestanddelen worden in beginsel gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: - of de aanschaffingsprijs (aankoopprijs plus bijkomende kosten en vervoerkosten), - of de vervaardigingsprijs (de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, evenals het evenredig deel van de productiekosten die slechts onrechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn), - of de inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng). 1. Oprichtingskosten Kosten voor oprichting en kapitaalverhoging worden lineair afgeschreven tegen coëfficiënt van 20%. 2. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. 30 %. De afschrijvingen worden lineair toegepast tegen een coëfficiënt van 3. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs en lineair afgeschreven over hun geschatte economische levensduur aan volgende jaarlijkse coëfficiënten : Ø Meubilair en kantoormateriaal 10% Ø Installaties en inrichting gebouwen 15% Ø Rollend materiaal 25% Ø Computeruitrusting 33,33% 4. Financiële vaste activa Deelnemingen, aandelen of vastrentende effecten en vorderingen op verbonden ondernemingen worden bij verwerving of ontstaan geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten, of tegen nominale waarde. Op het einde van het boekjaar beslist de Raad van Bestuur of er een waardevermindering moet worden toegepast. Dit moet in elk geval gebeuren Ø Bij een vermindering van de waarde van minimum 25 % gedurende 3 opeenvolgende boekjaren ; OF Ø Bij een vermindering van de waarde van minimum 50 % gedurende 1 boekjaar. Waardevermeerderingen worden geboekt op het ogenblik dat ze effectief gerealiseerd worden. De vorderingen en borgtochten betaald in contanten, worden geboekt tegen de nominale waarde. Waardeverminderingen worden niet gehandhaafd in de mate waarin ze hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd. 5. Vorderingen op meer dan 1 jaar en vorderingen op ten hoogste 1 jaar. De vorderingen worden geboekt tegen de nominale waarde. Waardeverminderingen worden desgevallend geboekt op het einde van het boekjaar in aftrek op de activaposten waarop ze betrekking hebben. 6. Geldbeleggingen en liquide middelen. Aandelen in andere ondernemingen gehouden met het oog op belegging, worden bij verwerving geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten. Bij verkoop van niet identificeerbare aandelen worden de aandelen uitgeboekt volgens LIFO-methode. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt de BEVEK geboekt aan beurswaarde bij afsluiting (en dus niet aan LIFO aanschaffingswaarde), om een correcte toerekening van opbrengsten te bekomen. De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen netto-boekwaarde of marktwaarde indien deze lager is. Bij verkoop van niet identificeerbare vastrentende effecten worden deze effecten uitgeboekt volgens LIFO-methode. De Raad van Bestuur beslist over het boeken van een waardevermindering (of -vermeerdering) volgens dezelfde regels als vermeld onder punt 4. De termijndeposito's en de liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. PASSIVA VAN DE BALANS 7. Voorzieningen voor risico's en kosten. Bij de afsluiting van elk boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw de voorzieningen die moeten worden gevormd. 8. Schulden op meer dan 1 jaar en schulden op ten hoogste 1 jaar. Deze schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt. 20/28

21 JAARVERSLAG over het werkingsjaar 2008 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering der Vennoten van 15 mei 2009 Geachte Dames en Heren, vennoten van Trividend cvba, Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie Wij hebben de eer en het warme genoegen u verslag uit te brengen over het werkingsjaar, en over de uitoefening van het mandaat dat u ons toevertrouwde in Visie en uitgangspunt: sociaal ondernemen duurzaam ondersteunen Ondernemerschap dat zich inspant voor de principes van de sociale economie bevorderen met risicokapitaal. Dit is de unieke en ambitieuze doelstelling van Trividend. Werken is waardevol: het schept kansen en welzijn. Dat is onze overtuiging en onze motivatie. Omdat we geloven dat economie sociaal en duurzaam kàn zijn. Met een "sociale economie"-sector in de rug en met steun van de Vlaamse overheid "schakelen we de markt in". Waar nodig werken we op een apart circuit, om broze werkvormen te beschermen. Trividend investeert in sociaal ondernemerschap, als dienst van algemeen belang! Organisatie staf Een sobere maar efficiënte ondersteuning van de sociale economie, vorig jaar nog een uitdaging, is inmiddels gerealiseerd. Met twee geroutineerde medewerkers en een herziene structuur is Trividend op kruissnelheid om meer projecten te financieren én ook op te volgen. omgeving De aanhoudende uitdagingen in de omgeving blijven veel management time opslorpen. Zoals: de impact van de Europese dienstenrichtlijn, de evolutie van kringloopfonds naar een Vlaams sociaal investeringsfonds, het aanhoudend wijzigen van onontbeerlijke ondersteuningsinstrumenten en de aangekondigde wijzigingen in de invoegmaatregel, een unieke brug tussen regulier en sociaal. Raad van Bestuur Trividend verwacht transparantie en behoorlijk bestuur van de initiatiefnemers met wie we investeren in sociale ondernemingen. Terecht verwacht men dat Trividend hierin ook zelf het voorbeeld geeft. De raad van bestuur vergaderde viermaal en hield een zitting, samen met het investeringscomité, over de klantenstrategie van Trividend. Ook de eigen werking van de raad werd geëvalueerd. InvesteringsComité Het investeringscomité kwam tienmaal bijeen, en hield een strategische sessie over klantenstrategie. In februari (08) werd een extra zitting ingevoegd, waarop de eigen werking werd doorgelicht; in de zomer werd een gewone sessie afgelast. OpvolgingsComité Het opvolgingscomité (ter bewaking van moeilijke dossiers) kwam in 2008 driemaal bijeen. Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 1 / 6. 21/28

22 Overzicht van de activiteit Aantal aanvragen Trividend registreerde 24 projecten die kapitaal aanvroegen in bleef te vaag, 2 dienen in 2009 verder uitgewerkt, 1 werd doorverwezen naar een collega-financier. De andere 20 bezochten we. Een aantal daarvan behoeven méér uitbouw en verdere documentatie. We sloten het jaar af met 20 geïnitieerde dossiers, 14 behandelde dossiers, 11 goedgekeurde en 3 geweigerde dossiers. Hoewel dit op zich niet slecht is, blijft dit niveau van activiteit onder onze verwachtingen. We noteerden een vroege piek en daarna een merkelijke vertraging in beslissingsrijpe dossiers. Wat ook opvalt is dat een aantal goedgekeurde dossiers uiteindelijk niet opgenomen worden. Trividend werkt zo veel mogelijk samen met partners voor cofinanciering. Dat spreidt ons risico. Het verhoogt onze financieringsmogelijkheid aanzienlijk, terwijl toch onze eigen financiering erg klein blijft. Opvolging, vooral van moeilijk lopend krediet, bijstand aan het management en de bescherming van ingenomen posities blijven veel van onze tijd en inspanning vergen. In wezen is dit trouwens ook een deel van onze meerwaarde, bovenop het kapitaal dat we ter beschikking stellen. Kredietverstrekking 11 dossiers werden goedgekeurd in 2008 (dat is bijna tweemaal zoveel als 2007). Er werden nochtans maar 6 dossiers uitbetaald (net zoveel als vorig jaar). Er werd ook een krediet uit 2007 uitbetaald. Cofinanciering door derden komt daar natuurlijk bovenop. 2 goedgekeurde dossiers haakten af: zij kunnen voort zonder onze tussenkomst. De 2 andere dossiers werden pas eind 2008 goedgekeurd en worstelen nog met de gestelde voorwaarden. De goedgekeurde dossiers vallen ruwweg uiteen in twee verschillende profielen. Enerzijds startende ondernemingen, die van Trividend een duwtje in de rug nodig hebben om zelfverzekerd op te starten (de zgn. starters). Zij hebben weinig kapitaal, maar des te meer nood aan managementbegeleiding en ondersteuning. Anderzijds wat grotere KMO's die, naar aanleiding van groei en consolidatie, krediet nodig hebben en daarbij hun vermogensstructuur organiseren (de zgn. groeiers). We spreken hier van grotere bedragen, maar ook van mature, stabiele projecten: "modelbedrijven" die sociale en ecologische doelstellingen combineren. Begeleid, doch niet toegestaan krediet 3 kredieten werden geweigerd (net als in 2007). Eén daarvan vond elders een goede oplossing. Het tweede bleek uiteindelijk onvolledig aan onze investeringscriteria te beantwoorden. Een derde "broos project" vergt verdere uitbouw. Het heeft ondanks de weigering door verschillende financiers, aanzienlijke ondersteuning en aanbevelingen gekregen, niet in het minst van Trividend. Ook een vierde initiatief, dat nooit het investeringscomité haalde, kreeg omwille van de betrokken tewerkstelling en opleiding, erg veel aandacht. Deze organisatie legde inmiddels de boeken neer. Het ging in drie van deze vier gevallen om niet-invoeg dossiers, die --zo blijkt-- niet op de steun van een startcentrum kunnen rekenen, ondanks een sociaal of ecologisch engagement. Hoewel zonder directe financiële return, vinden we dat Trividend hier gewoon "haar rol" speelt. Sociaal ondernemerschap ondersteunen heeft ook geen 100% slaagkans. Gefinancierde bedragen: Trividend als hefboom! Nooit eerder mobiliseerde Trividend zoveel krediet: méér dan 1,8 miljoen euro. Wat Trividend in 2008 uit eigen middelen financiert blijft bescheiden: We zijn dus een echt sociaal hefboomfonds in de historische betekenis van het woord. De cofinanciering die we hiermee bereiken is daar een veelvoud van: méér dan 1 miljoen euro via het KringLoopFonds en nog ruim 1/4 miljoen via andere partners. Een aanzienlijk deel van de Trividend bijdrage blijft daarmee boekhoudkundig onzichtbaar, buiten onze balans. Het zijn "hun" ondernemingen, "hun" tewerkstelling, maar het blijft wel "ons" gezamenlijk risico. Dossieropbouw, rapportering, kredietopvolging en -bewaking De opvolging van de grotere portefeuille vergt, begrijpelijkerwijze, ook steeds meer tijd. Vorig jaar werd dit acuut en pijnlijk duidelijk. De personeelsversterking was daar een antwoord op. Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 2 / 6. 22/28

23 Trividend volgt verder haar leningen en participaties op, oa steunend op basisopvolgingen, uitgevoerd door het doorlichtingsteam. Waar mogelijk heeft Trividend een waarnemer in de Raad van Bestuur. Dat alles is goed en beter dan voorheen, maar het volstaat (nog!) niet. In 2009 bouwen we dit verder uit. De aandacht gaat recent nog veel uitdrukkelijker naar sterk management en kwalitatieve rapportering door onze klanten. Management rapportering: zeggen wat we doen In antwoord op een gepercipieerde lacune bouwden we efficiënt en in een mum van tijd een management rapport uit, dat we onze klanten en de sector graag ter beschikking stellen. Het rapport werkt als een zaklamp: het belicht domeinen die management aandacht vergen. Focus en snelle actie helpen ondernemers problemen tijdig en kordaat aanpakken. Meer dan één ondernemer bevestigde ons dat haar of zijn prioriteiten heel scherp duidelijk werden. Dit project wordt gesteund door de Vlaamse overheid. De sector, de betrokken organisaties en het eco-sociaal weefsel versterken erdoor, hopen we. Het risico van Trividend vermindert, dat weten we zeker. Ook hier zijn de managementondersteuning en de holistische visie van Trividend gewaardeerd. Probleemkredieten Risicokapitaal verstrekken is niet risicoloos. Van de probleemdossiers van vorig jaar lijkt er één zich traag te stabiliseren, één ander toonde een indrukwekkende verbetering, waarvan we hopen dat ze duurzaam en crisisbestendig is. Nieuwe moeilijkheden doken op, in minstens vier dossiers waar een waardevermindering nodig leek. Een moeilijke marktuitbreiding, een vereiste reorganisatie, gezondheidsproblemen bij een bedrijf en haar bedrijfsleider en tenslotte een stopzetting met doorstart voor het overgenomen personeel. Het gemiddelde provisiebedrag groeide de laatste 3 jaar uit tot ruim euro per jaar, en weegt op de rentabiliteit van Trividend. Ook de gemiddelde winstgevendheid van de individuele organisaties "in portefeuille" blijft een kritisch aandachtspunt. De positie van Trividend (bespreking van de balans) Kapitaal 52 vennoten vertegenwoordigen het kapitaal: 16 grotere (private en publieke) kapitaalverschaffers en 36 klanten. Een gedeeltelijke terugname door één vennoot is de meest opvallende wijziging. Het kapitaal evolueerde van naar euro, vertegenwoordigd door aandelen. Grote stabiliteit in ons kapitaal is onze kracht. Kredietopname Trividend maakte zo lang mogelijk gebruik van het federale KringLoopFonds: om de prijs van krediet voor klanten (nog) te verlichten, om klanten grotere kredieten te kunnen verstrekken en om het eigen risico te spreiden. In 2008 kwamen twee grote kredieten in aanmerking voor rechtstreekse cofinanciering door het KLF, dat is buiten de balans van Trividend. Een daarvan werd wel goedgekeurd door de raad van bestuur van het KLF, doch niet voorgedragen op de ministerraad. Het andere werd voor 750 k opgenomen. Per einde boekjaar staat nog 398 k schuld aan het KLF open, waarvan 317 k lang en 81 k kort. Partnerschap is onze kracht. Investeringen Trividend verstrekt vooral duurzaam aandelenkapitaal aan sociale ondernemers. Bij de aanvang van het werkjaar had Trividend 642 k participaties (445 k na waardevermindering). In 2008 kwam daar een participatie voor 103 k bij, en werd er een van 12 k afgelost. Er werden ook voor 76 k waardeverminderingen geboekt, in 4 gevallen waar het kapitaal (verder) aangetast bleek. Bij afsluiting van het jaar bedragen de participaties 731 k vóór waardeverminderingen, 458 k erna. Durven risico nemen is onze kracht. Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 3 / 6. 23/28

24 Leningen Trividend verstrekt ook (achtergestelde) leningen, waarmee organisaties (ook vzw's) hun draagkracht verruimen. De vorderingen uit leningen, die bij de aanvang van het werkjaar k bedroegen (826 k lang en 206 k kort), sluiten af op 896 k (708 k lang en 188 k kort). We noteren een aangroei met 130 k opgenomen nieuwe leningen. Er zijn ook afnames met wat verviel in 2008; en twee vervroegde aflossingen; doch geen omboeking naar dubieuze vorderingen. Vzw's mee dragen is onze kracht. Beleggingen Trividend waakt over het ethisch verantwoord karakter van haar beleggingen, doch zij dragen niet alle een formeel label of certificaat dat dit als dusdanig erkent. De beleggingen van Trividend evolueerden van k naar k. Zij worden beheerd bij Triodos en Ethias (termijn) en bij Dexia (bevek). Ondanks de financiële crisis leden we geen (netto) kapitaalverlies op de bevek beleggingen, wel een aangetaste opbrengst. Voorzichtig en verantwoord beleggen is onze kracht. Vorderingen en schulden In de overige vorderingen staat 15 k te ontvangen werkingstoelage. De overlopende rekeningen passief groeien uit tot meer dan 59 k, vooral door ontvangen voorschotten op projecttoelage. Steun aan en van de overheid is onze kracht. De resultaten van Trividend (bespreking van de resultatenrekening) Inkomsten uit de activiteit Trividend haalt 53 k inkomsten uit intresten, ontvangen op uitgeleende bedragen (tov 58 k in 2007); en 18 k uit de aanrekening van (een deel) van de geleverde diensten (hoger dan vorig jaar, door lesopdrachten en aanbrengcommissie). Activiteitsgebonden financiële kosten Een deel van de toegestane leningen financiert Trividend zelf met ontleend kapitaal, waarop 16 k intresten betaald werden (tov 13 k in 2007). Enerzijds verbetert hiermee de rentevoet voor de klant, anderzijds spreidt Trividend het eigen risico. Bankkosten stellen niet veel voor. Inkomsten uit beleggingen De financiële opbrengsten uit beleggingen (en diversen) bedroegen 43 k (tov 46 k in 2007). Vaste kosten De totale werkingskosten bedragen 136 k (tov 128 k in 2007). Het aandeel van de personeelskosten hierin groeit (van 95 k ) naar 107 k. Trividend mag hierbij rekenen op de tussenkomst van de Vlaamse Overheid in de werkingskosten (77 k ) en een projectsubsidie (30 k ). Bedrijfsresultaat Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening groeit verder van 34 k (2006), 52 k (2007) tot 70 k in Resultaat uit realisaties en waardeverminderingen Naar aanleiding van de realisatie van één participatie ontvingen we een meerwaarde van 6 k. Omgekeerd gebiedt de voorzichtigheid tot het tijdig aanleggen van waardeverminderingen op deelnemingen, zodra de inning ervan --zoniet verloren-- toch wel onzeker lijkt. Zo verwerkten we 76 k waardeverminderingen op vier participaties, omdat de huidige waarde van hun vermogen niet langer overeenstemt met de boekwaarde. De strikte toepassing van onze waarderingsregels en de omvang van deze kosten herinneren er aan dat Trividend bij haar dienstverlening --ondanks opvolging-- weldegelijk reële risico's neemt. Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 4 / 6. 24/28

25 Verwerking van het resultaat De jaarrekening die voorligt sluit af met een te bestemmen winst van 1.609,28 euro (na belasting). We stellen u volgende resultaatsverwerking voor: te bestemmen resultaat: netto te bestemmen resultaat van het boekjaar ,28 overgedragen verliezen van vorige boekjaren ,72 resultaatsbestemming: over te dragen verlies: ,44 Risico's en onzekerheden Risicokapitaalverschaffing is niet risicoloos. Hoe kan het ook anders! Trividend loopt eerst en vooral kapitaalrisico. Het doel van Trividend is net kapitaal verschaffen aan jonge of groeiende ondernemers in de sociale economie, om het hun ontbrekend eigen vermogen op te bouwen. Het risico hierop beperkt Trividend bij de dossieropbouw, bij de selectie en doorlichting in het investeringscomité, vervolgens door de te ontvangen rapportering, en tenslotte door de eigen of externe opvolging hiervan. Verder doet Trividend aan risicobeheersing door het handhaven van kredietplafonds; door risico, waar mogelijk, te spreiden met het KringLoopFonds en met andere partners; door een opvolgingscomité. Belangrijk is de intensivering van de management begeleiding, vaak met een netwerk van partners. Tenslotte beperkt Trividend verder het initieel risico door, waar mogelijk, van meet af aan beter voorbereide dossiers te behandelen, die we ontvangen via vertrouwde kanalen. Tegen het kapitaalrisico kan Trividend, op heden, geen waarborgfonds noch verzekering inroepen. Het aansprakelijkheidsrisico uit mandaten bij klanten wordt verzekerd. Trividend loopt verder een renterisico (het risico dat lopende contracten evolueren tot onder de marktrente; dit wordt niet ingedekt) en een inflatierisico. We onderkennen ook politiek risico, in de zin dat onze activiteit erg afhankelijk blijft van beleidskeuzes van de overheid. Wij kijken uit naar een ruime invulling van de taken van het nieuwe Vlaams sociaal investeringsfonds, ook voor risico kapitaal. We zijn meer dan ooit bezorgd dat begeleidingstaken van collega's (adviesbureaus, doorlichtingsteam, startcentra, activiteitencoöperaties) eerder beperkt dan uitgebreid worden, ondanks grote noden. We verwachten dat de overheid haar bedoeling met de sociale economie moedig invult binnen de Europese dienstenrichtlijn. Zo zou een herziene invoegmaatregel een echte brug met de reguliere economie kunnen betekenen en een unieke kans op meer sociaal ondernemen. Uitdagingen voor Trividend Trividend legt operationeel erg de klemtoon op de verdere ontwikkeling van de opvolging, en specifiek op de ondersteuning van onze klanten bij de uitbouw van een kwalitatieve managementrapportering. Dit maakt van hen sterkere ondernemers en betere werkgevers, en van ons onrechtstreeks dus ook. Daartoe bepleitten we een onmiddellijke uitbreiding van onze middelen. In het belang van onze stakeholders wensen we middelen tot een sobere doch evenwichtige werking structureel te bestendigen, om van het Vlaams participatiefonds een duurzaam rollend fonds te maken voor de sociale economie. We willen onze inhoudelijke doelstelling (werkkapitaal verschaffen aan wie van dit kapitaal werk maken en duurzaam welzijn) in efficiëntie en in omvang verder uitbouwen, in het belang van de sector, maar vooral ruimer, van deze maatschappij. Volledigheidshalve Verplichte meldingen Volledigheidshalve bevestigen we, dat we u niets anders menen te moeten melden - omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden; - over omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, (voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap); Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 5 / 6. 25/28

26 - omtrent werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; - betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap. Waardering in continuïteit Gelet op het overgedragen verlies uit vorige boekjaren, bevestigen we dat de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit ons verantwoord lijkt. De geleden verliezen belemmeren de werking van de vennootschap niet; zij tasten haar credibiliteit niet aan. De nodige maatregelen werden getroffen (en worden blijvend herbeoordeeld en verbeterd), om de risico's eigen aan risicokapitaalverschaffing zo goed als mogelijk onder controle te houden, afgezien van het risico mbt wijzigende regelgeving, en de mogelijke gevolgen daarvan voor Trividend. Goedkeuring en kwijting Wij leggen u de jaarrekening, die sluit met een balanstotaal van ,45, voor ter goedkeuring en we vragen u kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris voor de uitoefening van hun mandaat. Opgemaakt te Brussel, op donderdag 23 april 2009, voor de Raad van Bestuur de Voorzitter, Dirk COECKELBERGH de leden van de Raad van Bestuur Dirk DALLE Frederik MATTHIJS Peter BOSMANS Stijn BILLIET Bart DE SMET Ellen VAN HERTBRUGGEN Mark LAMBRECHTS Jan PEETERS Rony MELS Jaarverslag 2008 (her)afdruk: 8/05/2009 p. 6 / 6. 26/28

27 Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der vennoten van TRIVIDEND CVBA over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 27/28

28 TRIVIDEND CVBA Verslag van de commissaris 31 december Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Bijkomende verklaringen Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat ; Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften ; Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen ; De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Brussel, 7 mei 2009 GOOSSENS GOSSART JOOS BURG. BVBA BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door Chantal JOOS 28/28

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2013 BE 0834.909.781 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13604.00462 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLECO SUD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 04/07/2013 BE 0890.591.543 25 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13269.00546 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Antigoon Invest Naamloze vennootschap Adres: Korte Nieuwstraat Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0441.393.649 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15003.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BLOEMEN M & B Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 25/06/2007 BE 0476.371.651 21 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07281.00216 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TRIVIDEND Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/08/2015 BE 0859.651.117 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15556.00270 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CELUS BENNY & BJORN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/05/2013 BE 0456.056.287 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13113.00272 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: RD' S PRODUKTEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2014 BE 0454.340.080 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14711.00438 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: EQUINE ENCOUNTERS ETCETERA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 25/08/2014 BE 0473.137.591 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14465.00507 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Linux Belgium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/02/2015 BE 0436.837.322 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15042.00365 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Geens Patrimonium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 29/08/2011 BE 0466.539.514 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11448.00160 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE CLIENT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0806.939.436 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00061 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROJECT PIETELBEEK Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0871.842.334 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00249 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Arion Cleaning Services Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/06/2013 BE 0861.895.577 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13239.00019 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: RAPID AFFICHAGE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/02/2015 BE 0879.254.025 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15049.00198 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Bellitor Gewone commanditaire vennootschap Adres: Miksebaan Nr: 23 Bus:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/10/2015 BE 0475.044.533 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15645.00476 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PAMI INVEST Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: BRUSSELSESTEENWEG

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 17/06/2010 BE 0456.177.934 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10184.00496 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OSTEND AIR COLLEGE NV Naamloze vennootschap Adres: Nieuwpoortsesteenweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0466.237.428 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Dienstverlenende Vereniging Pelt Rechtsvorm: DV Adres: Oude Markt Nr.: 2 Postnummer: 3900 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/07/2013 BE 0893.134.032 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13359.00022 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: R&K TRANS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/01/2016 BE 0503.967.656 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16018.00126 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pediaters AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Economisch samenwerkingsverband

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0458.243.935 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: DE TROYER NV Rechtsvorm: NV Adres: Grote Steenweg Nr.: 41 Postnummer: 9340 Gemeente: Oordegem

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: Sint-Jacobsnieuwstraat...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0542.590.284 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15001.00370 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: POPCORN BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 25/02/2015 BE 0811.838.431 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15050.00556 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dewaele Vastgoed Veurne Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/12/2007 BE 0451.292.005 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07853.00076 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FIDES CONSULTING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/08/2014 BE 0812.024.117 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14528.00029 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DR. LAFAUT AN-SOFIE, OOGARTS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 08/05/2015 BE 0419.060.586 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15116.00316 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: GLOBE CONTINENTAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0423.956.316 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15002.00318 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: A.B. RAMEN EN DEUREN Naamloze vennootschap Adres: Herenthoutseweg(NDW)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/06/2015 BE 0418.285.378 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15178.00359 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID-ANTIEK Naamloze vennootschap Adres: Wedekensdriesstraat Nr: 2 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 29/04/2010 BE 0473.133.732 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10104.00340 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Au Bain Marie Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0480.088.731 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13297.00331 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TRAINSPORT AG Naamloze vennootschap Adres: TRANSCONTINENTAALWEG 4 Nr:

Nadere informatie