1 Begripsbepaling. 1.1 Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Begripsbepaling. 1.1 Inleiding"

Transcriptie

1 1 Begripsbepaling 1.1 Inleiding Bedrijven spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Voor medewerkers en klanten van dat bedrijf; maar ook voor aandeelhouders, overheden en alle andere belanghebbenden. In dit hoofdstuk gaan we in op begrippen en verschijnselen, die je moet kennen om inzicht te krijgen in de rol van een bedrijf in de maatschappij. De inhoud van dit hoofdstuk: 1.2 Organisatie, bedrijf of onderneming? 1.3 De omgeving 1.4 Juridische aspecten 1.5 Indelingen van bedrijven 1.6 Management 1-1 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 9

2 1.2 Organisatie, bedrijf of onderneming? Er is een verschil tussen een organisatie, een bedrijf en een onderneming. Organisatie, bedrijf, onderneming: een organisatie: een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen een bedrijf: een organisatie die goederen en/of diensten voor klanten voortbrengt een onderneming: een bedrijf dat winst moet maken om te kunnen blijven bestaan 1-2 Ieder bedrijf is een organisatie. Bij een bedrijf is er namelijk sprake van een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen. Maar een bedrijf is méér. Een bedrijf produceert namelijk goederen en/of diensten voor externe klanten en voorziet daarmee in een maatschappelijke behoefte. Een organisatie hoeft dat niet. Ieder bedrijf is dus een organisatie, maar niet iedere organisatie is een bedrijf. Is een wijngaard een organisatie, een bedrijf en/of een onderneming? 10 Basiskennis Management; de complete methode

3 In het onderstaande voorbeeld is er sprake van een organisatie. Er is namelijk sprake van een samenwerkingsverband van mensen die allemaal hetzelfde doel nastreven. De feestcommissie is echter geen bedrijf. Ze voorziet immers niet in een maatschappelijke behoefte. Je organiseert samen je buren een buurtfeest. Jullie richten een feestcommissie op. De één doet de boodschappen, de ander maakt muziek, weer een ander richt de feestruimte in. Een onderneming heeft een commercieel doel. Iedere onderneming is een bedrijf (en dus ook een organisatie!) Andersom niet. Een onderneming is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen en middelen (organisatie), dat goederen en/of diensten voor klanten voortbrengt (bedrijf) en winst moet maken om te kunnen blijven bestaan (onderneming). Een ander woord voor onderneming is profitorganisatie. We kennen een profit- en een not-for-profitorganisatie. Profit of not-for-profit: een profitorganisatie: een bedrijf dat goederen en diensten voor klanten voortbrengt en winst moet maken om te kunnen blijven bestaan een not-for-profitorganisatie: een bedrijf waar het verlenen van diensten of het produceren van goederen op niet-commerciële basis de hoofddoelstelling is 1-3 Een not-for profitorganisatie hoeft geen winst te maken en is dus geen onderneming Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 11

4 In een bedrijf vindt een transformatieproces plaats, dat wil zeggen de omzetting van productie-middelen in goederen of diensten. De activiteiten die de input transformeren tot de output, noemen we het primaire proces. Het primaire proces: INPUT TRANSFORMATIE OUTPUT arbeid productieproces producten grondstoffen diensten machines geld marktinformatie Basiskennis Management; de complete methode

5 1.3 De omgeving Ieder bedrijf, profit of not-for-profit, ontstaat omdat er sprake is van een maatschappelijke behoefte waar het bedrijf in wil voorzien. Dat kan bijvoorbeeld DAF zijn, dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw voorzag in de behoefte aan goedkope personenauto s met automatische transmissie. Maar ook de oprichters van een alcoholkliniek, die zagen dat er opvang en begeleiding voor verslaafden nodig was. Daarmee komen we op omgevingsfactoren van de organisatie: partijen en ontwikkelingen die het bedrijf beïnvloeden. Partijen zijn stakeholders, belanghebbenden waar het bedrijf direct mee te maken heeft en waar het bedrijf invloed op kan uitoefenen. Ontwikkelingen zijn verschijnselen in de maatschappij waar het bedrijf geen of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Tot slot gaan we kort in op de werking van het marktmechanisme De directe omgeving; partijen In feite staat een bedrijf in allerlei afhankelijkheidsrelaties met partijen (stakeholders) uit haar omgeving. We noemen dat de directe omgeving. Enkele voorbeelden: Directe omgeving; onder andere: afnemers/klanten personeel aandeelhouders werkgevers- en werknemersorganisaties leveranciers 1-5 We lichten de genoemde voorbeelden toe: Afnemers of klanten ontvangen producten of diensten in ruil voor geld en beïnvloeden door veranderende behoeften het marketing- en productiebeleid van het bedrijf. Een bedrijf heeft immers een afzetmarkt nodig om haar goederen of diensten aan te bieden en moet dus wel op veranderende behoeften inspelen. Als we het over afzetmarkt hebben, dan moet je niet alleen denken aan de concrete markt (de weekmarkt, de veiling), maar met name aan de abstracte markt (de totale vraag naar en aanbod van bepaalde goederen of diensten). Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 13

6 Het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt kan krap of ruim zijn waardoor het personeelsbeleid wijzigt. Medewerkers hebben behoefte aan een prettige werkkring, met onder anderen zekerheid en perspectief op verbetering. Aandeelhouders verschaffen vermogen en beïnvloeden daarmee het financiële beleid van het bedrijf. Aandeelhouders hebben behoefte aan continuïteit en waardegroei van hun aandelen. Werkgevers- en werknemersorganisaties beïnvloeden de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Leveranciers hebben belang bij regelmatige afzet en correcte betaling. De directe omgeving scharen we onder de meso- en micro-omgeving. De meso-omgeving bestaat uit factoren die gedeeltelijk door het bedrijf te beïnvloeden zijn, zoals de leveranciers en de afzetkanalen. De micro-omgeving is redelijk goed beïnvloedbaar. Denk aan leveranciers en de kwaliteit van het personeel De indirecte omgeving: ontwikkelingen Naast de directe omgeving heeft ieder bedrijf een indirecte omgeving, oftewel de macroomgeving. De indirecte omgeving is van invloed op het bedrijf, maar het bedrijf zelf kan deze omgeving niét of nauwelijks beïnvloeden. We hebben het dan over ontwikkelingen in de maatschappij, ook wel DESTEP-factoren genoemd: 1-6 Indirecte omgeving; onder andere: demografische veranderingen (D) economische ontwikkelingen (E) sociaal-maatschappelijke veranderingen (S) technologische ontwikkelingen (T) ecologische ontwikkelingen (E) politiek (P) 14 Basiskennis Management; de complete methode

7 We lichten de DESTEP-factoren toe: Demografische veranderingen (bevolkingsopbouw) bepalen de vraag naar producten en diensten in de maatschappij; denk maar eens aan de vergrijzing waardoor bijvoorbeeld reisbureaus steeds meer seniorenreizen aanbieden. De vraag naar producten en/of diensten wordt beïnvloed door economische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de koopkracht van burgers beïnvloedt de vraag naar luxe producten. Ook sociaal-maatschappelijke veranderingen zijn van invloed op een bedrijf. Bijvoorbeeld: met de toename van criminaliteit neemt de vraag naar beveiliging toe. Het productieproces verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: automatisering. Ook ecologische ontwikkelingen beïnvloeden het bedrijf. Bijvoorbeeld veranderingen in milieuwetgeving en klimaatopwarming. De nationale politiek oefent door wetgeving invloed uit op het bedrijf. Bijvoorbeeld veranderende winkelsluitingstijden. Ook grijpt de overheid met wetten, heffingen of subsidies in op het marktmechanisme (zie hoofdstuk 7). Het marktmechanisme kan worden gezien als zelfregulerend mechanisme dat voor een perfecte afstemming van vraag en aanbod zorgt. Inderdaad, als het marktmechanisme feilloos zou werken, zou er sprake zijn van een perfecte economie. Helaas is dit niet zo. De overheid grijpt in om mensen met een laag inkomen te beschermen tegen een te hoge marktprijs of, andersom, om bedrijven te laten overleven bij een te lage marktprijs. Ook kan het zo zijn dat de overheid het gebruik van een bepaald product wil stimuleren of afremmen. De internationale politiek heeft een steeds grotere invloed op het Nederlandse bedrijfsleven. Op de internationale politiek gaan we nu wat nader in. Internationale politiek Europese ontwikkelingen hebben een grote invloed op de Nederlandse economie. Denk maar aan de oprichting van de Europese Unie (EU), een politiek, economisch en juridisch samenwerkingsverband van Europese staten. De éénwording van Europa was een reactie op de Tweede Wereldoorlog. De Europese landen verenigden zich in eerste instantie om een oorlog als gevolg van extreem nationalisme te voorkomen. Maar er werden ook afspraken gemaakt om de handel te bevorderen. Denk maar aan het wegvallen van de binnengrenzen, het opheffen van protectiemiddelen en het invoeren van de euro. Bovendien werden er politieke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over milieuvervuiling en misdaadbestrijding. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 15

8 Een aantal belangrijke doelstellingen van de Europese Unie: Vrije handel van goederen en diensten tussen de lidstaten. Geen grenscontrole tussen de lidstaten. Een gemeenschappelijke opstelling in onderhandelingen over internationale handelsverdragen met niet EU-leden. Vrije beweging van kapitaal tussen de lidstaten. Harmonisatie van nationale regels en bepalingen, bedrijfsrecht en merkregistraties. Harmonisatie van indirecte belastingen, de BTW. De omgeving van het bedrijf: klanten aandeelhouders leveranciers demografie economie sociaal personeel technologie werkgevers- en werknemersorganisaties politiek ecologie 1-7 Beschrijf de omgeving van dit uitzendbureau! 16 Basiskennis Management; de complete methode

9 1.4 Juridische aspecten In de vorige paragraaf zagen we dat er allerlei partijen en ontwikkelingen van invloed zijn op een bedrijf. Invloeden die juridisch van aard zijn, werken we hier nader uit. Hierbij gaat het enerzijds om wetgeving en anderzijds om de keuze van de rechtsvorm Wetgeving Een bedrijf is aan wetgeving gebonden. Zo is bijvoorbeeld kinderarbeid verboden, evenals het werken met gevaarlijke stoffen zonder beschermingsmiddelen. De overheid wil met deze wetgeving de maatschappij een ordelijk en menselijk karakter geven. We laten enkele belangrijke wetten die bedrijfsvoering rechtstreeks beïnvloeden de revue passeren: Wetgeving m.b.t. bedrijven: Arbeidswet Wet op de Ondernemingsraden Arbowet Wet op de Jaarrekening Milieuwetgeving Mededingingswetgeving Wet Flexibiliteit en Zekerheid 1-8 We lichten de bovengenoemde wetten toe. De Arbeidswet Arbeidsrecht regelt allerlei zaken die van belang zijn voor het werken met personeel. Daarbij gaat het om zaken als: de lengte van de werkweek; nachtwerk; werk- en rusttijden; de arbeidsovereenkomst; het verbod op kinderarbeid; loon op tijd betalen; instructies van de werkgever opvolgen. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 17

10 De Arbeidswet is opgenomen in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. De arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van de Arbeidswet. Wet op de Ondernemingsraden Vanaf 1971 kent Nederland de Wet op de Ondernemingsraden. Deze wet bepaalt dat bedrijven met tenminste vijftig werknemers verplicht zijn een ondernemingsraad (OR) op te richten. In bedrijven met tien tot vijftig medewerkers kan op vrijwillige basis een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht worden. De OR is het formele overlegorgaan tussen werknemers en werkgever waarin werknemers vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschap wordt namelijk via gekozen vertegenwoordigers, dus indirect, uitgeoefend. De OR-leden worden voor twee jaar gekozen. De OR behartigt werknemersbelangen en heeft indirecte medezeggenschap. Op sommige terreinen heeft de OR adviesbevoegdheden, op andere instemmingsbevoegdheden. Adviesbevoegdheid houdt in dat de directie over alle belangrijke beslissingen verplicht is advies te vragen aan de OR. Instemmingsbevoegdheid betekent dat de directie een voorgenomen besluit pas mag invoeren als de OR hiermee heeft ingestemd. De OR heeft adviesbevoegdheden op het terrein van: investeringen; inkrimping, fusie en overnames, uitbreidingen; het inhuren van adviseurs. Deze straatartiesten verdienen een centje bij. Welke juridische aspecten rondom bedrijfsvoering zijn van toepassing op hen? 18 Basiskennis Management; de complete methode

11 De OR heeft instemmingsbevoegdheden in besluiten over: beloningssystemen; vakantieregelingen; het arbeidsreglement; werkoverleg; veiligheid en gezondheid; opleidingen. In 1981 en 1998 is de Wet op de Ondernemingsraden aangevuld met bepalingen over kleine organisaties (van tien tot vijftig medewerkers). Een belangrijk verschil met grote organisaties (met meer dan vijftig medewerkers) is het ontbreken van instemmingsbevoegdheden. Arbowet Een andere wet die ieder bedrijf beïnvloedt is de ArbeidsOmstandighedenWet (arbowet). Deze wet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor arbeidsomstandigheden die gericht zijn op: veiligheid; gezondheid; welzijn. De arbowet schrijft echter ook bepaalde verplichtingen van werknemers voor. Bijvoorbeeld het melden van gevaarlijk situaties aan de werkgever. In bedrijven met veel risico s met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid of het welzijn moet er een arbocommissie zijn. Deze commissie inventariseert gevaren en stelt maatregelen voor om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Net als de Arbeidswet, controleert de arbeidsinspectie de naleving van de ARBO-wet. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 19

12 Wet op de Jaarrekening Bedrijven zijn op grond van de Wet op de Jaarrekening verplicht om aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken verslag uit te brengen over de financiële situatie van het bedrijf. We noemen dit publicatieplicht. Voor NV s geldt een uitgebreidere publicatieplicht dan voor bijvoorbeeld BV s, omdat het maatschappelijk belang van een NV groter is. Bij een NV kan immers iedereen aandeelhouder zijn (zie 1.4.2). Deze publicatieplicht houdt in dat bedrijven een jaarverslag moeten publiceren met een jaarrekening en een directieverslag. Bij grote ondernemingen moet er ook een goedkeuring van de Raad van Commissarissen en een accountantsverklaring bij. In hoofdstuk 9 lees je meer over het jaarverslag. Milieuwetgeving Milieuwetgeving waar bedrijven mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld: Wet Luchtverontreiniging; Wet Geluidhinder; Wet Gevaarlijke stoffen; Wet Bodembescherming; Wet Chemische afvalstoffen; Wet Verontreiniging oppervlaktewateren. Wat regelt de arbowet voor deze werknemers? 20 Basiskennis Management; de complete methode

13 Wet Economische Mededinging De mededingingswetgeving heeft als doel oneerlijke praktijken in de handel tegen te gaan, zoals prijsafspraken en het opbouwen van machtsposities door middel van kartels. Bedrijven zouden afspraken kunnen maken om de (prijs)concurrentie wat te laten afnemen en de winsten te vergroten. Als de bedrijven uit dezelfde bedrijfstak komen, dan heet zo n afspraak een kartel. Dit is natuurlijk nadelig voor de consument. Daarom is het wettelijk verplicht dat bedrijven dergelijke afspraken melden bij het Ministerie van Economische Zaken. De minister kan dan de afspraken goedkeuren of ongeldig verklaren als het algemeen belang wordt geschaad. Wet Flexibiliteit en Zekerheid Per 1 januari 1999 is de zogeheten Wet Flexibiliteit en Zekerheid in werking getreden. Deze wet wordt ook wel aangeduid als de Flexwet. Deze wetgeving heeft ingrijpende gevolgen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten in het kader van uitzendwerk. De Flexwet biedt de flexibel werkende werknemers, zoals freelancers en uitzendkrachten (die daarom ook wel worden aangeduid als flexwerker ), meer rechten De rechtsvorm van het bedrijf Bedrijven in Nederland kennen een rechtsvorm. Daarbij onderscheiden we de natuurlijke persoon en de rechtspersoon. Bij een natuurlijke persoon is de eigenaar hoofdelijk (=privé) aansprakelijk voor schulden en lasten. Iemand die namens een rechtspersoon optreedt, is privé niet aansprakelijk. Dit is dan ook een reden om als bedrijf een rechtspersoon op te richten. Het voorkomt bijvoorbeeld dat bij een faillissement persoonlijke bezittingen van een eigenaar worden gevorderd. Overigens geldt dit niet als er sprake is van fraude of mismanagement. Naast aansprakelijkheid is de aard van de rechtsvorm van invloed op fiscale regelingen, financieringsmogelijkheden en publicatieverplichtingen. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek onderscheidt de volgende wettelijke organisatievormen: Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 21

14 Wettelijke organisatievormen: éénmanszaak vennootschap onder firma (VOF) besloten vennootschap (BV) naamloze vennootschap (NV) maatschap commanditaire vennootschap (CV) vereniging stichting 1-9 De éénmanszaak De éénmanszaak is een natuurlijke persoon. De eigenaar is privé aansprakelijk voor schulden. Er is dus géén verschil tussen privé en bedrijfsvermogen. De eigenaar heeft recht op fiscale zelfstandigenaftrek en betaalt inkomstenbelasting over de winst. Eenmanszaken zien we vooral in het midden- en kleinbedrijf. De éénmanszaak moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vennootschap onder firma (VOF) Een VOF ontstaat wanneer meerdere personen of bedrijven onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf voeren. Iedere firmant of vennoot is privé aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden. Firmanten zijn overigens niet aansprakelijk voor elkaars privé-schulden. Bij meerdere firmanten kan er gemakkelijker kapitaal aangetrokken worden dan bij een éénmanszaak. Verder gelden de voorwaarden die ook voor de éénmanszaak gelden. De Besloten Vennootschap (BV) De BV is een rechtspersoon waarbij één of meer partijen samen minimaal ,- inbrengen, wat omgezet wordt in één of meer aandelen. Deze aandelen staan op naam, overdracht is slechts beperkt mogelijk. De BV is een rechtspersoon, waardoor de aandeelhouders niet privé aansprakelijk zijn voor de ondernemingsschulden, tenzij er sprake is van grove fouten. Grote BV s moeten een uitgebreid financieel jaarverslag publiceren. Ondernemingen die hun aandelen besloten willen houden, kiezen voor een BV als rechtspersoon. Bijvoorbeeld familiebedrijven of dochtermaatschappijen van een holding. 22 Basiskennis Management; de complete methode

15 De Naamloze Vennootschap (NV) De NV is - net als de BV - een rechtspersoon. Belangrijk verschil is dat de aandelen aan toonder zijn en daardoor vrij verhandelbaar op de effectenbeurs. Beleggers kopen aandelen omdat ze verwachten dat de waarde ervan stijgt en er dus koerswinst behaald wordt. Een belegger is dus mede-eigenaar van het bedrijf waarvan hij aandelen heeft. Een NV vinden we vooral bij grote ondernemingen die veel kapitaal aan willen trekken om te kunnen groeien. Bijvoorbeeld: KPN, ING, Philips, Shell en Unilever. De NV moet een uitgebreid financieel jaarverslag publiceren. NV s (en grote BV s) kennen een Raad van Commissarissen. Deze raad benoemt directieleden (bestuurders) en houdt toezicht op deze bestuurders. De Maatschap Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer personen of bedrijven, die zich verbinden om iets in gemeenschap uit te voeren, met de bedoeling het daaruit ontstane voordeel te delen. De maten zijn alleen hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars rechtshandelingen wanneer een maat heeft gehandeld in naam van de maatschap (beheersdaad). Maatschappen komen veel voor in de professionele dienstverlening: huisartsen, medische specialisten en advocaten. De Commanditaire Vennootschap Naast één of meer beherende, actieve vennoten, vinden we bij de Commanditaire Vennootschap een of meer stille geldschieters, die alleen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geld dat zij hebben ingebracht. De actieve - beherende - vennoten, beheren het bedrijf en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden. Zij hebben dezelfde positie als de VOF-vennoot. De Vereniging De vereniging is een rechtsvorm waarbij leden een door hen vooraf vastgesteld - niet-commercieel - doel willen realiseren. Het hoogste beslissingsorgaan is de ledenvergadering, waar bij meerderheid van stemmen beslissingen genomen worden. De ledenvergadering kiest en controleert het verenigingsbestuur. Voorbeelden: politieke partijen, omroepverenigingen en vakbonden. De Stichting De stichting wordt in het leven geroepen voor een ideëel doel. De stichting kent geen leden. Het bestuur wordt gevormd door stichters die, als zij vertrekken, zelf nieuwe bestuurders voordragen aan het zittende bestuur (het coöptatieprincipe). Als de stichting is ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 23

16 niet hoofdelijk aansprakelijk. Deze juridische vorm komt veel voor in de gesubsidieerde dienstverlening: welzijnswerk, gezondheidszorg, onderwijs enzovoort. Overige rechtsvormen Tot slot noemen we nog een aantal rechtsvormen die minder vaak voorkomen. De coöperatieve vereniging: Deelnemers werken samen in een vereniging om hun materiële belangen te behartigen. Voorbeelden zijn zuivelcoöperaties en de RABO-bank. Onderlinge waarborgmaatschappij: Deelnemers werken samen ten behoeve van risicospreiding. Deze rechtsvorm lijkt op de coöperatieve vereniging maar is alléén bestemd voor verzekeringen. Overheidsorganisaties: - de Nederlandse staat; - de provincie; - de gemeente; - het Waterschap; - Veenschap en Veenpolder. Semi-overheidsorganisaties De overheid kan bepaalde organisaties wettelijk taken en bevoegdheden opdragen. We spreken dan van semi-overheidsorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de Kamer van Koophandel. Welke rechtsvorm heeft dit kinderdagverblijf waarschijnlijk? Waarom? Tot welke sector behoort dit kinderdagverblijf? 24 Basiskennis Management; de complete methode

17 1.5 Indelingen van bedrijven We kunnen bedrijven onderscheiden naar hun wettelijke organisatievorm, maar ook naar: sector; de bedrijfskolom waarin het bedrijf actief is De indeling in sectoren We kunnen bedrijven indelen naar de aard van het productieproces, met andere woorden: naar sectoren. Sectoren van bedrijvigheid: primaire sector secundaire sector tertiaire sector quartaire sector 1-10 De primaire sector omvat oerproducenten. Oerproducenten zijn bedrijven die natuurproducten op de markt brengen, niet te verwarren met biologisch-dynamische bedrijven! De bedrijven in de primaire sector bewerken de natuur of onttrekken elementen aan de natuur. Bijvoorbeeld: landbouw, veeteelt, jacht, bosbouw en mijnbouw en olie- en gaswinning. De secundaire sector omvat industriële bedrijven waar natuurlijke grondstoffen - met machines en menselijke arbeid - omgezet worden in goederen. Bedrijven in de secundaire sector zijn technische omvormers; bijvoorbeeld machinefabrieken. In de tertiaire sector bevinden zich bedrijven op het terrein van commerciële dienstverlening. Bijvoorbeeld: banken, verzekeringsbedrijven, kappers, makelaars of detailhandelaren. De quartaire sector is de gesubsidieerde sector. Dit zijn de not-for-profitorganisaties op het terrein van gezondheidszorg, overheid, onderwijs, cultuur en welzijnswerk enzovoort. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 25

18 Overigens is het mogelijk dat de activiteiten van een onderneming zich over meerdere sectoren uitstrekken. Zo kan bijvoorbeeld Shell in Saoedi-Arabië de olie zelf uit de grond halen (primair); vervolgens in Rotterdam raffineren tot benzine (secundair) en deze benzine vervolgens verkopen aan de eigen pompstations (tertiair). We hebben het dan over verschillende activiteiten binnen de bedrijfskolom. Daarover gaat de volgende paragraaf Indeling naar plaats in de bedrijfskolom De invalshoek die we na de sectorale indeling bekijken, is de plaats die het bedrijf inneemt in de bedrijfskolom. Bedrijfskolom: de weg die het product aflegt langs verschillende bedrijven, vanaf oerproducent tot consument 1-11 Welke sector zie je op deze foto? 26 Basiskennis Management; de complete methode

19 Als we naar de winkel gaan om een brood te kopen realiseren we ons niet altijd dat er verschillende productiefasen aan de totstandkoming van het brood voorafgegaan zijn. Ieder bedrijf brengt namelijk een product een stadium verder totdat het uiteindelijk bij de consument komt. De bedrijfskolom is dus verticaal gericht. Als we het hebben over verschillende bedrijven die zich op gelijke hoogte binnen de bedrijfskolom bevinden, horizontaal dus, spreken we van een bedrijfstak of branche. Zo horen de gezamenlijke pompstations of kledingzaken tot één bedrijfstak. bedrijfskolom boer graanhandel vervoer meelfabriek bakker bedrijfstak houtproducent houthandel vervoer papierfabriek drukkerij De consument is de (eind)gebruiker, die consumeert en niet produceert. Dus: de consument hoort niet in de bedrijfskolom. Het beeld van een bedrijfskolom lijkt op een zandloper. Breed van boven en beneden, en smal in het midden. Een voorbeeld geeft de bedrijfskolom koffie. Er zijn veel koffieboeren, minder koffiehandelaren, enkele koffieverwerkende industrieën, vrij veel groothandelaren en heel veel detaillisten die koffie verkopen. koffieboeren koffieboeren koffieboeren kofiieboeren koffieboeren koffieboeren koffiehandelaren koffiehandelaren koffiehandelaren koffieverwerkende industrieën groothandelaren groothandelaren groothandelaren detaillisten detaillisten detaillisten detaillisten detaillisten detaillisten detaillisten Veranderingen in de bedrijfskolom In de bedrijfskolom kunnen allerlei veranderingen optreden. Deze veranderingen ontstaan doordat bedrijven andere bedrijven overnemen of bepaalde activiteiten afstoten. We kennen verschillende soorten veranderingen. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 27

20 Veranderingen in bedrijfskolom: differentiatie (verticale splitsing) integratie (verticale samenvoeging) specialisatie (horizontale splitsing) parallellisatie (horizontale samenvoeging) 1-12 Differentiatie We spreken van differentiatie als een bedrijf een bewerkingsfase in het productieproces afstoot naar een ander bedrijf. Differentiatie is een verticale splitsing binnen de bedrijfskolom. Dat kan gebeuren door bepaalde bedrijfsonderdelen te verkopen, of door werkzaamheden uit te besteden. De bedrijfskolom wordt dan langer. oude situatie boer graanhandel & vervoer meelfabriek bakker nieuwe situatie boer graanhandel vervoer meelfabriek bakker Integratie Het tegenovergestelde kan zich ook voordoen. Twee bedrijven binnen een bedrijfskolom worden samengevoegd. Dit noemen we integratie; een vorm van verticale samenvoeging. Een bedrijf neemt bijvoorbeeld een ander bedrijf over om het marktaandeel te vergroten, of om meer greep te krijgen op de inkoopmarkt. oude situatie boer graanhandel vervoer meelfabriek bakker nieuwe situatie boer graanhandel & vervoer meelfabriek & bakker 28 Basiskennis Management; de complete methode

21 Specialisatie Als een bedrijf zich in bepaalde activiteiten gaat specialiseren - en een gedeelte afstoot naar een andere bedrijfskolom - spreken we van horizontale splitsing of specialisatie. Een bedrijf versmalt het assortiment om zich toe te leggen op producten waarin het sterk is. oude situatie brood & banketbakkerij detailhandel nieuwe situatie banketbakkerij detailhandel Parallellisatie Tot slot is het mogelijk dat een bedrijf zich ook gaat toeleggen op activiteiten buiten de eigen bedrijfskolom. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf haar risico s wil spreiden. Dit is een vorm van horizontale samenvoeging of parallellisatie. Deze verbreding van activiteiten maakt de bedrijfstak ondoorzichtiger en wordt daardoor ook wel als branchevervaging gezien. oude situatie tabakgroothandel tabakswinkel nieuwe situatie tabakgroothandel tabak- en tijdschriftenwinkel Beschrijf de bedrijfskolom van de bloemenwinkel. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 29

22 1.6 Management Het begrip management komen we tegen in twee betekenissen: Management: alle activiteiten in het kader van het bestuursproces alle medewerkers die actief zijn in het bestuur van de organisatie 1-13 In deze paragraaf hebben we het over de eerste betekenis. Management bestaat dan uit het beheersen van processen binnen een bedrijf. Er zijn verschillende vormen van management: personeelsmanagement, logistiek management, kennismanagement enzovoort. In een bedrijf werken mensen. Deze mensen vervullen verschillende rollen in het bedrijf. Eén van deze rollen is de rol van manager. To manage betekent in het Engels: iets voor elkaar krijgen. Een manager in een bedrijf is iemand die iets tot stand laat komen door inspanningen van anderen. Managen is iets anders dan leidinggeven. Een leider zet de koers uit, een manager houdt de zaak draaiende. Fayol beschreef honderd jaar geleden vijf taken die de manager moet verrichten: plannen; organiseren; leidinggeven; coördineren; controleren. Deze taken gelden nog steeds. Alleen zal hij anders met zijn mensen omgaan als hij deze taken uitvoert, dan honderd jaar geleden. 30 Basiskennis Management; de complete methode

23 Als een manager succesvol wil opereren, moet hij allerlei kennis, inzicht en vaardigheden hebben. Het vak management is daarom opgebouwd uit allerlei onderdelen. Het vak management is opgebouwd uit: marketing algemene economie en bedrijfseconomie recht psychologie en sociologie logistiek technologie 1-14 In het volgende hoofdstuk lees je over managementtaken op verschillende managementniveaus. Leg uit of je de baas in deze cartoon een manager vindt. Hoofdstuk 1 Begripsbepaling 31

24 Welke taken (paragraaf 1.6) van de manager zie je op bovenstaande foto s? 32 Basiskennis Management; de complete methode

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Vwo 3 deel H4 t/m 4.10. Ontwerp power point: Henk Douna

Vwo 3 deel H4 t/m 4.10. Ontwerp power point: Henk Douna Vwo 3 deel H4 t/m 4.10 Ontwerp power point: Henk Douna De komende weken: ondernemingen Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmark t Overheid 2 Weten we het nog:

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn?

OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? Vragen hoofdstuk 3: De onderneming nader bekeken OPEN VRAGEN 1. Welke ondernemingsvorm komt het meest voor in Nederland en wat zouden daarvoor de belangrijkste redenen kunnen zijn? 2. Noem minimaal drie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Examenprogramma Ondernemingsrecht 1

Examenprogramma Ondernemingsrecht 1 Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Ondernemingsrecht Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op Juni 2006 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen Hoofdstuk 1: Rechtsvormen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H1: Rechtsvormen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management De docent Ben Knoop b.knoop@hr.nl Vragen bij voorkeur tijdens college In noodgevallen per e-mail 2 1 Studiemiddelen Modulewijzer Studieboek + Opgavenboek Colleges Studietaken Tentamen

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Brochure Ondernemingsvormen

Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen / KNGF /239916 / September 2008 / 1 1. 2. Inhoud Inleiding 3 Algemene informatie 4 1. De eenmanszaak 6 2. De Besloten Vennootschap (B.V.) 8 3. De

Nadere informatie

Economie De Kern van de Economie deel 1 Hoofdstuk 4

Economie De Kern van de Economie deel 1 Hoofdstuk 4 Economie De Kern van de Economie deel 1 Hoofdstuk 4 Les 1 Introductie producenten Ontwerp: Henk Douna De komende weken: ondernemingen Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Succesvol voor jezelf beginnen

Succesvol voor jezelf beginnen R.M. van Schaik Succesvol voor jezelf beginnen Eigen baas INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Rechtsvorm 3. Het ondernemers of businessplan 4. De inschrijving en je bedrijfsnaam 5. Het bedrijf 6. Huisvesting

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

De Ondernemers Coöperatie U.A.

De Ondernemers Coöperatie U.A. De Ondernemers Coöperatie U.A. De oplossing voor scheiding tussen privé en zakelijk Vermogen en Risico Coöperatie Nos Inngut Bonum U.A. 1 De coöperatie een vergeten rechtsvorm, maar een veel beter alternatief

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

"Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet?" (George Bernard Shaw, toneelschrijver)

Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet? (George Bernard Shaw, toneelschrijver) "Je ziet dingen en je zegt: 'Waarom?' Maar ik droom dingen die er nooit geweest zijn en ik zeg: 'Waarom niet?" (George Bernard Shaw, toneelschrijver) Wanneer je een bedrijf opzet moet je altijd een aantal

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007 2 april 2007 Geschiedenis - huidige regeling dateert uit 1838-1972: Ontwerp Van der Grinten - 1998: Ontwerp Maeijer Stand van zaken op dit moment Belangrijke veranderingen: 1. Openbare vennootschap stille

Nadere informatie

Ondernemingsvormen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/98748

Ondernemingsvormen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/98748 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/98748 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN 0 VAN PERSOON NAAR RECHTSPERSOON 1.1 Doel en inhoud Dit domein is de leidraad van het nieuwe examenprogramma. De verschillende domeinen

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Ondernemingsrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Ondernemingsrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Q A. K (q in 1.000 stuks)

Q A. K (q in 1.000 stuks) Domein I Produceren en welvaart Eindterm 35*: Productiefunctie: Geeft het verband weer tussen de input (= gebruikte productiefactoren; natuur, arbeid, kapitaal en management) en de output (= eindproducten

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

1 De apotheek in de maatschappij

1 De apotheek in de maatschappij 1 De apotheek in de maatschappij 1.1 Inleiding Nederland kent allerlei soorten bedrijven. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn op industrieterreinen, maar ook op het platteland, in een winkelstraat of

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

RECHT. Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

RECHT. Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave RECHT MAANDAG 7 MAART 2016 11.45-13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven

Nadere informatie

3. Welke drie belangrijke vraagstukken zijn er te onderkennen bij de economische kringloop?

3. Welke drie belangrijke vraagstukken zijn er te onderkennen bij de economische kringloop? Vragen hoofdstuk 2: Bedrijfseconomie als vakgebied Open vragen 1. Wat is de economische kringloop? 2. Het economisch handelen van een land, een organisatie of een consument is onderdeel van de economische

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195)

Bedrijfsoriëntatie 3 BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) BEDRIJFSORIËNTATIE 3 (CAL01.3/CREBO:50195) sd.cal01.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan 1. Inleiding In het kader van de route naar integrale bekostiging 2015 zijn een aantal besturingsmodellen de revue gepasseerd, die variëren van loondienst

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN

VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Mevrouw M.J.A. van der Hoeven T.a.v. Afdeling VO/BOB Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Kies de juiste rechtsvorm

Kies de juiste rechtsvorm Kies de juiste rechtsvorm Rechtsvormen zijn de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen als je een bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel. De vorm die u kiest is toegespitst op uw situatie.

Nadere informatie

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf 1 ONDERNEMINGSVORMEN 1 2 3 4 NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN blz. 12 1 Rechtsvorm van de onderneming... 12 2 Inschrijving

Nadere informatie

J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT

J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT J. Heijnsdijk BASISKENNIS MANAGEMENT Basiskennis Management Basiskennis Management J. Heijnsdijk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Dorèl en anderen Omslagillustratie: Di>Ja Eventuele

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Literatuur: Onderneming en omgeving. Docent: Jan Coppens

Literatuur: Onderneming en omgeving. Docent: Jan Coppens Literatuur: Onderneming en omgeving Docent: Jan Coppens Algemene economie Economie in combinatie met de maatschappij. Er wordt onderzocht hoe er met beperkte middelen keuzes worden gemaakt uit oneindige

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra Event Management Klas EM1A 1 Inhoudsopgave 10 rechtsvormen: Voorblad Blz: 1 Inhoudsopagave Blz: 2 Eenmanszaak Blz: 3 Besloten vennootschap (B.V.) Blz: 4 Naamloze

Nadere informatie

De nummers van het Handelsregister. Versie 1.3, 15 november 2010

De nummers van het Handelsregister. Versie 1.3, 15 november 2010 De nummers van het Handelsregister Versie 1.3, 15 november 2010 Op 1 juli 2008 is een nieuwe Handelregister Wet van kracht geworden. Het Handelsregister is benoemd als één van de eerste basisregistraties

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Rechtsvormen. Eenmanszaak. Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Eenmanszaak Besloten ven nootschap (B.V.) Naamloze ven- nootschap (N.V.) Vennootschap onder firma (V.O.F.) Maatschap Commanditaire vennootschap (C.V.) Vereniging Coöperatie Stichting Rechtsvormen KIEZEN

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB)

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB) Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB) Invullen verklaring Vul de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UB s) van uw organisatie. U kunt maximaal zes UB s opgeven. Zorg dat de juiste rechtsgeldig

Nadere informatie

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek.

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek. SPECIAL - Augustus 2007 De nieuwe personenvennootschap De huidige wetgeving voor personenvennootschappen (VOF, maatschap en CV) dateert grotendeels van 1838. Hoogste tijd voor modernisering dus, onder

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten.

Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Recht les 1 Verplichtingen van de ondernemer - Publicatieplicht - Administratieplicht - Instellen OR Rechtspersoon = Dat is aansprakelijk dus niet de mensen die erachter zitten. Ondernemingsvormen zonder

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

De Vennootschap onder Firma met Beperkte Aansprakelijkheid (VoF BA)

De Vennootschap onder Firma met Beperkte Aansprakelijkheid (VoF BA) Algemeen De eenmanszaak De Vennootschap onder Firma (VoF) De Commanditaire Vennootschap (CV) De Besloten Vennootschap (BV) De Engelse Limited Company (Ltd)De Commanditaire Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Nadere informatie