Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Newsletter Meritius Onderwerp Interne meerwaarden in vizier van de rulingcommissie Datum januari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 In het merendeel der gevallen maken aandelen, gehouden door een natuurlijke persoon, deel uit van zijn privaat vermogen. Eventuele meerwaarden bij verwezenlijking van deze aandelen zijn in beginsel niet belastbaar. Deze niet-belastbaarheid vindt haar grondslag in artikel 90, 1 van het W.I.B. 1992, dat als volgt luidt : «Diverse inkomsten zijn : 1 onverminderd het bepaalde in 8 en 9, winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.» Dit betekent dat normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onder meer portefeuillewaarden niet begrepen worden in de belastbare inkomsten. Bondig omschreven gaat het om het beleid van een goed huisvader met betrekking tot zijn privé-goederen. Het normaal beheer is in dit opzicht dan ook verzoenbaar met een nagestreefd winstoogmerk, met beroep op professioneel advies en zelfs met een zekere graad van speculatie (s. sablon, «Het normaal beheer van privaat vermogen», in Actuele problemen van Fiscaal Recht, HV Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva , ). Enkel wanneer de verrichting een zuiver speculatief karakter zou hebben en het normaal beheer zou overschrijden, zal men niet langer beroep kunnen doen op de exceptie van niet-belastbaarheid en zal er taxatie zijn als divers inkomen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer komt vast te staan dat destijds opzettelijk of louter werd gekocht met de bedoeling op korte of lange termijn met winst te verkopen (zie Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42). Andere criteria die wijzen op een speculatief karakter zijn het repetitief karakter en de snelheid van de verrichtingen, de omvang van de gehanteerde bedragen in verhouding tot de totale omvang van het privé-vermogen, de aanwending van ontleende middelen en het gebruik van pseudo-professionele infrastructuur (zie w. niemegeers, «Beurswinsten op aandelen kunnen toch belastbaar zijn!», A.F.T. 2000, nr. 4, ). Het inkomen uit een speculatieve transactie wordt belast aan 33 %, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen en (vanaf aanslagjaar 1994) met de crisisbelasting. Het bijzondere aan de vrijstelling van privé-meerwaarden is dat zij fiscaal-technisch niet de regel maar wel de uitzondering vormt. Artikel 90, 1 van het W.I.B is in de eerste plaats een bepaling die op een brede wijze inkomsten en opbrengsten die iemand buiten de uitoefening van een werkzaamheid behaalt, als «diverse inkomsten» belastbaar stelt. Het is nochtans de Administratie die in beginsel zal moeten aantonen dat een handeling buiten de grenzen van het normale beheer van een privé-vermogen valt (Com. I.B. 1992, nr. 90/5). Voor verrichtingen met betrekking tot beursgenoteerde aandelen neemt de Administratie aan dat zij normaal gezien kaderen in het normaal beheer van een privé-vermogen (Com. I.B. 1992, nr. 90/8, 5 ). Of «day trading» van effecten en een verkoop van aandelen kort na aankoop bij beursintroductie wel of niet binnen het normaal beheer van een privé-vermogen valt, dient volgens de Minister van Financiën op basis van de algemene principes beoordeeld te worden (V. & A., Senaat, 18 juli 2000,

3 nr. 2-20, p. 929, besproken in Fiscoloog 2000, p. 5, nr. 769; Parl. Vr. 9 mei 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 811). «Interne meerwaarden» worden geviseerd door de Administratie. Onder «interne meerwaarden» wordt verstaan de verwezenlijking van een meerwaarde op aandelen in een familiale exploitatievennootschap naar aanleiding van de overdracht ervan aan een door dezelfde familiale aandeelhouders opgerichte (Belgische) holding, doorgaans gevolgd door dividenduitkeringen door de exploitatievennootschap aan de holding met als doel een terugbetaling van kapitaal of van koopsomschuld op het niveau van de holding. Door bepaalde rechtsleer werd erop gewezen dat dergelijke montages met aanwezigheid van «rechtmatige behoeften», zij het dat deze van familiale aard kunnen zijn (successieopvolging), nog steeds binnen de sfeer van het «normaal beheer» zouden kunnen vallen (a. haelterman, «Interne privé-meerwaarden op aandelen : belastbaar?», Fiscoloog 1999, p. 1-4, nr. 733; zie voor een meer uitgebreide bespreking s. de ceulaer, «Enkele kanttekeningen bij recente (inter)nationale evoluties inzake privé-meerwaarden, T.F.R. 2001, p , nr. 204). In de praktijk blijkt dat de Administratie zich hierdoor niet beperkt voelt en toch tot taxatie overgaat, ook al zijn er rechtmatige behoeften. Volgens de Administratie getuigt de fiscale planning die gepaard gaat met de geviseerde verrichtingen op zich reeds van abnormaal beheer. Opmerkelijk hierbij is dat de Administratie interne meerwaarden belastbaar acht als diverse inkomsten in toepassing van artikel 90, 1 W.I.B. 1992, zelfs bij afwezigheid van speculatief inzicht. Dit werd nog eens uitdrukkelijk bevestigd door de Minister van Financiën (Integraal Verslag nr. 51 COM 229 van 20 april 2004, p. 19; zie X., Inbreng aandelen in eigen holding: geen normaal beheer?, Fisc. 2004, p. 5, afl. 934). Volgens de Minister is het voor de toepassing van artikel 90, 1 W.I.B niet noodzakelijk dat er sprake is van speculatie. Ook de aan- of afwezigheid van rechtmatige financiële of economische behoeften in de zin van art. 344, 1 W.I.B is van geen belang. Het volstaat dat er een prestatie of een verrichting plaatsvindt die niet begrepen is in de normale verrichtingen van het beheer van een privé-vermogen van portefeuillewaarden. Uit hetzelfde antwoord blijkt overigens dat zowel verkopen aan als inbrengen in een holding geviseerd worden. In het laatste geval neemt de Administratie vooral aanstoot aan het feit dat in hoofde van een holding werkelijk gestort fiscaal kapitaal ontstaat. Dat abnormaal beheer méér zou zijn dan speculatief optreden betreft een fundamentele breuk met de tot op heden bestaande rechtspraak en rechtsleer. Uit de uitgebreide casuïstiek in verband met meerwaarden op onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen behorend tot het privé-vermogen (zie onder meer de administratieve commentaar op artikel 90, 1 W.I.B en de uitgebreide casuïstiek daar geciteerd) blijkt dat doorgaans de al dan niet belastbaarheid van de meerwaarden in functie staat van het al dan niet bewijs van speculatie, waarbij speculatie als tegenhanger geldt voor het normaal beheer van een privé-vermogen. Ook de rechtsleer neemt doorgaans als vanzelfsprekend aan dat de administratie het bewijs moet leveren van speculatie, wil ze aantonen dat de grenzen van het normale beheer van een privé-vermogen zijn overschreden (s. de ceulaer, «Enkele kanttekeningen bij recente (inter)nationale evoluties inzake privé-meerwaarden», T.F.R. 2001, p. 629, nr. 204; s. sablon, «Het normaal beheer van privaat vermogen», in Actuele problemen van Fiscaal Recht, Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva , 106). Dit blijkt overigens ook uit de parlementaire voorbereiding bij de wet (W.I.B.) van het jaar 1962 (Verslag van de Commissie voor de Financiën van de Senaat bij het W.I.B. 1962, Stuk 366, , 147 : «Feitelijk wijkt het beheer van een vermogen af van de uitoefening van een winstgevende betrekking of van speculatie,...»; zie ook Com. I.B. 1992, nr. 90/5). Ook de Administratie zelf stelde voorheen dat in het algemeen mag worden aangenomen dat de meerwaarden die een natuurlijke persoon buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid verwezenlijkt bij de verkoop van portefeuillewaarden,

4 voortvloeien uit het normale beheer van een privé-vermogen, wanneer die verrichtingen niet met speculatieve bedoeling geschieden en ze niet door herhaling de aard van een winstgevende bezigheid verkrijgen (Parl. Vr., 9 mei 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 811; zie ook Com. IB 92, nr. 90/5.2). De belastingheffing als divers inkomen van een privé-meerwaarde op aandelen in toepassing van artikel 90, 1 WIB 92 veronderstelt dus naar onze mening nog steeds in principe het bewijs van speculatie. Begin de jaren 1990 was er reeds bepaalde rechtspraak die de grenzen van het normaal beheer strikter leek te beoordelen dan men zou kunnen afleiden uit de hiervoor gegeven omschrijving (getuige hiervan : Luik 19 december 1991, Bull. Bel., nr. 723, 121 en de rechtspraak besproken door e. van der bruggen, «Blijven meerwaarden op aandelen van particulieren altijd onbelast?», Fiscoloog 1993, p. 6-7, nr. 420). De recente rechtspraak is verdeeld over de kwestie van de interne meerwaarden. In twee vonnissen van gelijke strekking beaamt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven onomwonden de administratieve visie dat in het kader van artikel 90, 1 W.I.B niet enkel belastbaar zijn de winsten of baten gerealiseerd door speculaties, maar ook deze van andere verrichtingen, die buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid uitgevoerd worden en niet behoren tot het normale beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen (Rb. Leuven 4 oktober 2002, T.F.R. 2003, p. 902, afl. 249, met noot S. VAN BREEDAM; Rb. Leuven 12 september 2003, Fisc. Koer. 2003, 559). In beide gevallen ging het om quasi identieke situaties: een belastingplichtige draagt een apotheek ( eenmanszaak ) over aan een door hem opgerichte BVBA. Enkele jaren later worden de aandelen van deze BVBA verkocht aan een holding, opgericht in het ene geval door de echtgenote met haar broer en in het andere geval door de kinderen. De aankoop door de holding werd gefinancierd met een banklening. Na de aankoop factureert de holding beheersvergoedingen aan de exploitatievennootschap. De rechtbank beschouwt de verkoop aan de holding als een verrichting van abnormaal beheer. De motivering van de rechtbank is o.i. evenwel weinig overtuigend. Zo oordeelt de rechtbank (o.i. ten onrechte) dat de verkoop van de aandelen eigenlijk neerkomt op de verkoop van de apotheek zelf, daar de prijs mede bepaald is in functie van de omzet van de apotheek. De rechtbank neemt tevens zonder meer aan dat alle verrichtingen van bij het begin (met andere woorden vanaf de oprichting van de BVBA jaren voordien) gelieerd zijn en in hun geheel doen blijken van abnormaal beheer. De rechtbank neemt verder aanstaat aan het feit dat de apotheker zijn beroep bleef uitoefenen. Hoewel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in een andere zaak (weliswaar inzake een kasgeldvennootschap) overweegt dat artikel 90, 1 W.I.B restrictief moet geïnterpreteerd worden, accepteert zij toch dat er sprake kan zijn van abnormaal beheer, ook bij afwezigheid van speculatie. Het abnormaal beheer leidt zij af uit het geheel van de verrichtingen voorafgaand aan de verkoop van de aandelen van de kasgeldvennootschap, bestaande uit het liquide maken van deze vennootschap en het maximaliseren van de waarde ervan. Dat deze voorafgaande verrichtingen werden uitgevoerd door de kasgeldvennootschap zelf en niet door de verkopende aandeelhouders is voor de rechtbank van geen belang (Rb. Brussel 17 april 2003, Fisc. Koer. 2003/501). Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent stelt dat abnormaal beheer kan bestaan uit door een persoon verrichte al te actieve ingrepen of door zijn met speculatief inzicht verrichte beleggingen (Rb. Gent 5 november 2003, Fisc. 2004, p. 10, afl. 921). Ten onrechte leidt de rechtbank het abnormaal karakter af uit de wanverhouding op een tijdspanne van 5 jaar tussen de verkoopprijs en de oorspronkelijke aanschaffingsprijs. Op zich is het bedrag van de meerwaarde o.i. evenwel geen criterium. De rechtbank

5 trekt evenwel tevens de waarde van de aandelen in twijfel; deze zou immers slechts binnen de context van de belastingplichtige en de door hem gecontroleerde vennootschappen bestaan. Er is daarentegen ook rechtspraak voorhanden die duidelijk stelling neemt tegen een uitbreiding van de notie abnormaal beheer. Vreemde omstandigheden wijzen volgens deze rechtspraak niet noodzakelijk op speculatief inzicht. Bij gebreke aan speculatie, blijft de meerwaarde belastingvrij (Rb. Hasselt 11 februari 2004, Fisc. 2004, p. 10, nr. 928). Andere rechtspraak spreekt zich niet zo expliciet uit met betrekking tot de discussie of normaal beheer kan gepaard gaan met niet-speculatieve inzichten, maar neemt wel aan dat de overdracht van een aandelenpakket (aan een holding) noch een ongewone, noch een complexe handeling is die ook een goed huisvader niet zou stellen. Als goed huisvader is het normaal dat daarbij een maximale prijs of waarde wordt nagestreefd. Handelingen gesteld door de verkochte vennootschap of de kopende vennootschap vóór of na de overdracht zijn niet toerekenbaar aan de verkopende aandeelhouder. Het gaat derhalve om een eenmalige verrichting (Rb. Leuven 19 september 2003, Fisc. Koer. 2003, 559 inzake de overdracht van een in een vennootschap geïncorporeerde apotheek aan een door de echtgenoot en zoon opgerichte nieuwe NV; Rb. Nijvel 24 juli 2002, A.F.T. 2003, p. 270, afl. 5, annotatie door V. DE BRABANTER inzake de overdracht van de aandelen van een kasgeldvennootschap). Bij de beoordeling kan rekening gehouden worden met motieven inzake successieplanning. Het verzekeren van de opvolging van het familiebedrijf is een daad van een normaal en voorzichtig huisvader die niet alleen zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen ten aanzien van zijn erfgenamen, doch eveneens ten aanzien van de werknemers van het bedrijf. Noch het feit dat bepaalde inkomsten via een lijfrente verzekerd blijven, noch het feit dat op korte termijn het beheer van de groep niet wijzigt, noch dat de kinderen de aandelen deels betaald hebben met geschonken geld doen ter zake (Rb. Luik 19 december 2002, T.F.R. 2003, p. 903, afl. 249, met noot S. VAN BREEDAM). In een vonnis van 14 oktober 2003 acht de rechtbank het zelfs normaal dat de belastingplichtige, benevens zijn doelstelling zijn vermogen op het vlak van erfopvolging te reorganiseren, ook, met respect voor de wettelijke bepalingen, zijn fiscale last zoveel als mogelijk wil beperken om over meer netto-inkomen te kunnen beschikken. Het begrip normaal beheer moet beoordeeld worden rekening houdend met de omvang van het vermogen waarover de belastingplichtige beschikt (Rb. Bergen 14 oktober 2003, T.F.R. 2004, p. 471, afl. 261, met noot S. DE CEULAER). Er is dan ook nog deze rechtspraak die wel beslist tot belastbaarheid als divers inkomen van meerwaarden op aandelen in de privé-sfeer, maar die daartoe telkens bezwarende elementen mede in aanmerking heeft genomen, welke wel degelijk nog steeds (impliciet) lijken aan te tonen dat de belastbaarheid als divers inkomen een speculatief inzicht vereist. Zo kunnen deze andere bijkomende elementen zijn (zonder volledigheid te betrachten) : gebruik van geleende fondsen (Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42; Luik 2 februari 2000, F.J.F., N 2000/99; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); intentioneel element van bij de verwerving van de aandelen (Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42); korte termijn van de verrichtingen (Luik 26 mei 1999, besproken in Fisc. Koer. 1999/547 (bevestigd door Cass. 7 december 2000, besproken in Fiscoloog, nr. 789, 6); Rb. Leuven 11 januari 2002, T.F.R. 2002, p , nr. 225; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); frequentie van de overdrachten (Luik 26 mei 1999, besproken in Fisc. Koer. 1999/547 (bevestigd door Cass. 7 december 2000, besproken in Fiscoloog, nr. 789, 6); Luik, 2 februari 2000, F.J.F., N 2000/99; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken

6 in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); gebruik van een schermvennootschap (Rb. Namen 27 maart 2002, besproken in A.F.T. 2002, nr. 8-9, p ). Bij gebreke aan dergelijke bijkomende en bezwarende elementen dient ons inziens bij voortduring besloten te worden tot een «normaal» beheer. Een eenmalige «interne» meerwaarde op aandelen, waarvan de aankoop destijds niet gefinancierd was met vreemde middelen en waarbij de meerwaarde niet op korte termijn wordt verwezenlijkt, kan derhalve ons inziens niet belast worden onder artikel 90, 1 W.I.B Opmerkelijk is dat het geciteerd vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen van 14 oktober 2003, na tot de bevinding te zijn gekomen dat de interne meerwaarde binnen het normaal beheer van een privé-vermogen valt, de heropening van de debatten beveelt om de partijen toe te laten stelling te nemen inzake de al dan niet toepassing van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling (art. 344, 1 W.I.B. 1992). In de rechtsleer is terecht opgemerkt dat uit de parlementaire voorbereiding van de betrokken wetsbepaling duidelijk blijkt dat zij enkel zou gelden voor verrichtingen in de economische sfeer en dus niet voor privé-verrichtingen. De rechtbank kan dus moeilijk enerzijds stellen dat de verkoop van de aandelen behoort tot het normaal beheer van een privé-vermogen, terwijl zij anderzijds zou besluiten voor de toepassing van artikel 344, 1 W.I.B dat de verrichting niet tot de privé-sfeer behoort (JVD, Interne meerwaarden op aandelen niet noodzakelijk belastbaar, Fisc. 2003, p. 1, afl. 910). De wet voorziet dat de meerwaarden slechts voor het netto-bedrag in aanmerking worden genomen (art. 97 W.I.B. 1992). Artikel 103, 1 van het W.I.B bepaalt verder dat mag worden overgegaan tot recuperatie van verliezen, geleden in een activiteit als bedoeld in artikel 90, 1 van het W.I.B Die recuperatie is echter wel beperkt. De verliezen mogen slechts worden afgetrokken van de inkomsten die voortvloeien uit een activiteit bedoeld in artikel 90, 1 van het W.I.B en slechts in een van de vijf volgende belastbare tijdperken (zie ook Parl. Vr., 27 september 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 817). Volgens bepaalde rechtsleer dient belastingheffing als divers inkomen in toepassing van artikel 90, 1 van het W.I.B achterwege te blijven, wanneer we te doen hebben met een aandelenruil zoals gedefinieerd door de «Fusierichtlijn» (cf. Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil) (p. smet, «Aandelenruil : art. 90, 1 en 90, 9 van het W.I.B buiten spel?», Fiscoloog Internationaal 1999, nr. 187, 7-8). De Fusierichtlijn definieert de aandelenruil als de «rechtshandeling waarbij een vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van een andere vennootschap een deelneming verkrijgt waardoor zij een meerderheid van stemmen in die vennootschap krijgt, en wel door aan de deelgerechtigden van de andere vennootschap, in ruil voor hun effecten, bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de eerste vennootschap uit te reiken, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de bewijzen die worden geruild». Artikel 8.1. van de Fusierichtlijn bepaalt dat de «toekenning bij (...) een aandelenruil, van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende (...) vennootschap, aan een deelgerechtigde van (...) de verworven vennootschap in ruil voor bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van deze laatste vennootschap, op zich niet mag leiden tot enige belastingheffing op het inkomen, de winst of de meerwaarden van deze deelgerechtigde». De inbrenger mag derhalve niet worden belast op de meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de inbreng van de aandelen. Aan de in ruil ontvangen

7 aandelen mag evenwel geen hogere fiscale waarde worden toegekend dan de waarde die de ingebrachte aandelen hadden (art. 8.2.). In de zin van de Fusierichtlijn is er sprake van een aandelenruil, zodra de inbrenggenietende vennootschap de meerderheid van de stemrechten verwerft in de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht. Het toepassingsgebied van de Fusierichtlijn is in beginsel beperkt tot aandelenruiltransacties waarbij vennootschappen van twee of meer Lidstaten zijn betrokken (met uitsluiting derhalve van «nationale transacties»). De identiteit van de inbrenger is niet relevant. Op basis van de Leur Bloem -doctrine (H.v.J. 17 juli 1997, zaak C-28/95, F.J.F. N 97/190) en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel lijken evenwel ook zuiver interne situaties richtlijnconform geïnterpreteerd te moeten worden. De Lidstaten dienden hun wetgeving uiterlijk tegen 1 januari 1992 in overeenstemming te brengen met de richtlijn. Aangezien het principe van de fiscale neutraliteit zeer duidelijk door de Fusierichtlijn wordt geponeerd, kunnen, in de visie van deze rechtsleer, belastingplichtigen zich erop beroepen («directe werking»), hoewel de richtlijn nog niet werd omgezet in Belgisch intern recht (contra directe werking : j. malherbe, «Les fusions en autres réorganisations transfrontalières», R.G.F. 1997, 301). Het voordeel van de richtlijn kan evenwel worden ontzegd indien wordt aangetoond dat de aandelenruiltransactie als hoofddoel of één der hoofddoelen, belastingfraude of belastingontwijking heeft. De Minister van Financiën heeft zijn Administratie alvast opdracht gegeven te onderzoeken of de belasting van de meerwaarde bij inbreng van aandelen in een eigen holding in overeenstemming is met artikel 8.1. van de Fusierichtlijn (Integraal Verslag nr. 51 COM 229 van 20 april 2004, p. 19; zie X., Inbreng aandelen in eigen holding: geen normaal beheer?, Fisc. 2004, p. 5, afl. 934).

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Artikel 90, 1 W.I.B.: een wettekstje van formaat Kristof Verduyckt Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. dr. F. VANISTENDAEL

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN

BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN 558 Weekblad fiscaal recht. 6951. 26 april 2012 BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN REALISATIE VAN WINSTRESERVES IN EEN NEDERLANDSE BV DOOR INWONERS VAN BELGIË E.J.M. VERVOORT EN MR. W.J.M. VENNIX FB 1 1 Inleiding

Nadere informatie

Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten

Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten Faculteit Rechtsgeleerdheid Masterproef Het statutair doel van de vennootschap als begrenzing van de aftrekbaarheid van beroepskosten Academiejaar 2008-2009 Promotor: Prof. dr. S. Van Crombrugge Fien Lannoye

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Meerwaarde op aandelen. Vrijstellingsvoorwaarden. Beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid Datum 18 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten

FLASH. Noodzakelijk verband tussen. maatschappelijk doel I N H O U D. Flash. Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten FLASH Op 19 en 20 maart zal het BIBF aanwezig zijn op het salon ONDERNEMEN 2008 dat doorgaat in TOUR & TAXIS te Brussel. Op 19 maart zullen het BIBF, IAB en IBR U de ganse dag een gemeenschappelijk en

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

Auteurs. Onderwerp. Datum

Auteurs. Onderwerp. Datum Auteurs Bernard Peeters Advocaat Tiberghien Brussel Onderwerp Dubbelbelastingverdragen: een praktische benadering Datum september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen

De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN De herkwalificatie van inkomsten van onroerende goederen of van inkomsten, afkomstig van onroerende verrichtingen INLEIDING

Nadere informatie

beginselen en concrete toepassingen

beginselen en concrete toepassingen fiscaliteit Abnormale of goedgunstige voordelen: beginselen en concrete toepassingen Pierre-François Coppens Belastingconsulent, jurist Studiedienst van het IAB 1. Beginselen 1 Oorsprong en doel van de

Nadere informatie

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Inhoud... Editoriaal 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Rechtsleer De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties 5 Bart ENGELEN Boekbespreking European cross-border mergers and reorganizations,

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Schenkingen als instrument van familiaal vermogensbeheer in het licht van de nieuwe antimisbruikbepaling Promotor : Prof. dr.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Altius-Tiberghien www.altius.be Onderwerp BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Datum november 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009 Circulaire AFZ nr. 13/2010 dd 30/11/2010 Circulaire nr. Ci. RH.421/607.890 (AAF 64/2010). INKOMSTENBELASTING PROCEDURE Aangifteverplichting Belastingparadijzen Landenlijst VENNOOTSCHAPSBELASTING BELASTING

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW Frank Vanbiervliet Advocaat Laga President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk 056 59 43 00 fvanbiervliet@laga.be FISCALE PROCEDURE Directe Belastingen HOOFDSTUK I.

Nadere informatie

1. DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

1. DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Hoe fiscaal optimaal onroerend goed verwerven, beheren en doorgeven 1. DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE VRUCHTGEBRUIK, ERFPACHT, OPSTAL ACTUELE TENDENSEN In fiscalibus is het in deze tijden bon ton om een constructie

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie