Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Newsletter Meritius Onderwerp Interne meerwaarden in vizier van de rulingcommissie Datum januari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 In het merendeel der gevallen maken aandelen, gehouden door een natuurlijke persoon, deel uit van zijn privaat vermogen. Eventuele meerwaarden bij verwezenlijking van deze aandelen zijn in beginsel niet belastbaar. Deze niet-belastbaarheid vindt haar grondslag in artikel 90, 1 van het W.I.B. 1992, dat als volgt luidt : «Diverse inkomsten zijn : 1 onverminderd het bepaalde in 8 en 9, winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.» Dit betekent dat normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onder meer portefeuillewaarden niet begrepen worden in de belastbare inkomsten. Bondig omschreven gaat het om het beleid van een goed huisvader met betrekking tot zijn privé-goederen. Het normaal beheer is in dit opzicht dan ook verzoenbaar met een nagestreefd winstoogmerk, met beroep op professioneel advies en zelfs met een zekere graad van speculatie (s. sablon, «Het normaal beheer van privaat vermogen», in Actuele problemen van Fiscaal Recht, HV Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva , ). Enkel wanneer de verrichting een zuiver speculatief karakter zou hebben en het normaal beheer zou overschrijden, zal men niet langer beroep kunnen doen op de exceptie van niet-belastbaarheid en zal er taxatie zijn als divers inkomen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer komt vast te staan dat destijds opzettelijk of louter werd gekocht met de bedoeling op korte of lange termijn met winst te verkopen (zie Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42). Andere criteria die wijzen op een speculatief karakter zijn het repetitief karakter en de snelheid van de verrichtingen, de omvang van de gehanteerde bedragen in verhouding tot de totale omvang van het privé-vermogen, de aanwending van ontleende middelen en het gebruik van pseudo-professionele infrastructuur (zie w. niemegeers, «Beurswinsten op aandelen kunnen toch belastbaar zijn!», A.F.T. 2000, nr. 4, ). Het inkomen uit een speculatieve transactie wordt belast aan 33 %, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen en (vanaf aanslagjaar 1994) met de crisisbelasting. Het bijzondere aan de vrijstelling van privé-meerwaarden is dat zij fiscaal-technisch niet de regel maar wel de uitzondering vormt. Artikel 90, 1 van het W.I.B is in de eerste plaats een bepaling die op een brede wijze inkomsten en opbrengsten die iemand buiten de uitoefening van een werkzaamheid behaalt, als «diverse inkomsten» belastbaar stelt. Het is nochtans de Administratie die in beginsel zal moeten aantonen dat een handeling buiten de grenzen van het normale beheer van een privé-vermogen valt (Com. I.B. 1992, nr. 90/5). Voor verrichtingen met betrekking tot beursgenoteerde aandelen neemt de Administratie aan dat zij normaal gezien kaderen in het normaal beheer van een privé-vermogen (Com. I.B. 1992, nr. 90/8, 5 ). Of «day trading» van effecten en een verkoop van aandelen kort na aankoop bij beursintroductie wel of niet binnen het normaal beheer van een privé-vermogen valt, dient volgens de Minister van Financiën op basis van de algemene principes beoordeeld te worden (V. & A., Senaat, 18 juli 2000,

3 nr. 2-20, p. 929, besproken in Fiscoloog 2000, p. 5, nr. 769; Parl. Vr. 9 mei 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 811). «Interne meerwaarden» worden geviseerd door de Administratie. Onder «interne meerwaarden» wordt verstaan de verwezenlijking van een meerwaarde op aandelen in een familiale exploitatievennootschap naar aanleiding van de overdracht ervan aan een door dezelfde familiale aandeelhouders opgerichte (Belgische) holding, doorgaans gevolgd door dividenduitkeringen door de exploitatievennootschap aan de holding met als doel een terugbetaling van kapitaal of van koopsomschuld op het niveau van de holding. Door bepaalde rechtsleer werd erop gewezen dat dergelijke montages met aanwezigheid van «rechtmatige behoeften», zij het dat deze van familiale aard kunnen zijn (successieopvolging), nog steeds binnen de sfeer van het «normaal beheer» zouden kunnen vallen (a. haelterman, «Interne privé-meerwaarden op aandelen : belastbaar?», Fiscoloog 1999, p. 1-4, nr. 733; zie voor een meer uitgebreide bespreking s. de ceulaer, «Enkele kanttekeningen bij recente (inter)nationale evoluties inzake privé-meerwaarden, T.F.R. 2001, p , nr. 204). In de praktijk blijkt dat de Administratie zich hierdoor niet beperkt voelt en toch tot taxatie overgaat, ook al zijn er rechtmatige behoeften. Volgens de Administratie getuigt de fiscale planning die gepaard gaat met de geviseerde verrichtingen op zich reeds van abnormaal beheer. Opmerkelijk hierbij is dat de Administratie interne meerwaarden belastbaar acht als diverse inkomsten in toepassing van artikel 90, 1 W.I.B. 1992, zelfs bij afwezigheid van speculatief inzicht. Dit werd nog eens uitdrukkelijk bevestigd door de Minister van Financiën (Integraal Verslag nr. 51 COM 229 van 20 april 2004, p. 19; zie X., Inbreng aandelen in eigen holding: geen normaal beheer?, Fisc. 2004, p. 5, afl. 934). Volgens de Minister is het voor de toepassing van artikel 90, 1 W.I.B niet noodzakelijk dat er sprake is van speculatie. Ook de aan- of afwezigheid van rechtmatige financiële of economische behoeften in de zin van art. 344, 1 W.I.B is van geen belang. Het volstaat dat er een prestatie of een verrichting plaatsvindt die niet begrepen is in de normale verrichtingen van het beheer van een privé-vermogen van portefeuillewaarden. Uit hetzelfde antwoord blijkt overigens dat zowel verkopen aan als inbrengen in een holding geviseerd worden. In het laatste geval neemt de Administratie vooral aanstoot aan het feit dat in hoofde van een holding werkelijk gestort fiscaal kapitaal ontstaat. Dat abnormaal beheer méér zou zijn dan speculatief optreden betreft een fundamentele breuk met de tot op heden bestaande rechtspraak en rechtsleer. Uit de uitgebreide casuïstiek in verband met meerwaarden op onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen behorend tot het privé-vermogen (zie onder meer de administratieve commentaar op artikel 90, 1 W.I.B en de uitgebreide casuïstiek daar geciteerd) blijkt dat doorgaans de al dan niet belastbaarheid van de meerwaarden in functie staat van het al dan niet bewijs van speculatie, waarbij speculatie als tegenhanger geldt voor het normaal beheer van een privé-vermogen. Ook de rechtsleer neemt doorgaans als vanzelfsprekend aan dat de administratie het bewijs moet leveren van speculatie, wil ze aantonen dat de grenzen van het normale beheer van een privé-vermogen zijn overschreden (s. de ceulaer, «Enkele kanttekeningen bij recente (inter)nationale evoluties inzake privé-meerwaarden», T.F.R. 2001, p. 629, nr. 204; s. sablon, «Het normaal beheer van privaat vermogen», in Actuele problemen van Fiscaal Recht, Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva , 106). Dit blijkt overigens ook uit de parlementaire voorbereiding bij de wet (W.I.B.) van het jaar 1962 (Verslag van de Commissie voor de Financiën van de Senaat bij het W.I.B. 1962, Stuk 366, , 147 : «Feitelijk wijkt het beheer van een vermogen af van de uitoefening van een winstgevende betrekking of van speculatie,...»; zie ook Com. I.B. 1992, nr. 90/5). Ook de Administratie zelf stelde voorheen dat in het algemeen mag worden aangenomen dat de meerwaarden die een natuurlijke persoon buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid verwezenlijkt bij de verkoop van portefeuillewaarden,

4 voortvloeien uit het normale beheer van een privé-vermogen, wanneer die verrichtingen niet met speculatieve bedoeling geschieden en ze niet door herhaling de aard van een winstgevende bezigheid verkrijgen (Parl. Vr., 9 mei 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 811; zie ook Com. IB 92, nr. 90/5.2). De belastingheffing als divers inkomen van een privé-meerwaarde op aandelen in toepassing van artikel 90, 1 WIB 92 veronderstelt dus naar onze mening nog steeds in principe het bewijs van speculatie. Begin de jaren 1990 was er reeds bepaalde rechtspraak die de grenzen van het normaal beheer strikter leek te beoordelen dan men zou kunnen afleiden uit de hiervoor gegeven omschrijving (getuige hiervan : Luik 19 december 1991, Bull. Bel., nr. 723, 121 en de rechtspraak besproken door e. van der bruggen, «Blijven meerwaarden op aandelen van particulieren altijd onbelast?», Fiscoloog 1993, p. 6-7, nr. 420). De recente rechtspraak is verdeeld over de kwestie van de interne meerwaarden. In twee vonnissen van gelijke strekking beaamt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven onomwonden de administratieve visie dat in het kader van artikel 90, 1 W.I.B niet enkel belastbaar zijn de winsten of baten gerealiseerd door speculaties, maar ook deze van andere verrichtingen, die buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid uitgevoerd worden en niet behoren tot het normale beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen (Rb. Leuven 4 oktober 2002, T.F.R. 2003, p. 902, afl. 249, met noot S. VAN BREEDAM; Rb. Leuven 12 september 2003, Fisc. Koer. 2003, 559). In beide gevallen ging het om quasi identieke situaties: een belastingplichtige draagt een apotheek ( eenmanszaak ) over aan een door hem opgerichte BVBA. Enkele jaren later worden de aandelen van deze BVBA verkocht aan een holding, opgericht in het ene geval door de echtgenote met haar broer en in het andere geval door de kinderen. De aankoop door de holding werd gefinancierd met een banklening. Na de aankoop factureert de holding beheersvergoedingen aan de exploitatievennootschap. De rechtbank beschouwt de verkoop aan de holding als een verrichting van abnormaal beheer. De motivering van de rechtbank is o.i. evenwel weinig overtuigend. Zo oordeelt de rechtbank (o.i. ten onrechte) dat de verkoop van de aandelen eigenlijk neerkomt op de verkoop van de apotheek zelf, daar de prijs mede bepaald is in functie van de omzet van de apotheek. De rechtbank neemt tevens zonder meer aan dat alle verrichtingen van bij het begin (met andere woorden vanaf de oprichting van de BVBA jaren voordien) gelieerd zijn en in hun geheel doen blijken van abnormaal beheer. De rechtbank neemt verder aanstaat aan het feit dat de apotheker zijn beroep bleef uitoefenen. Hoewel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in een andere zaak (weliswaar inzake een kasgeldvennootschap) overweegt dat artikel 90, 1 W.I.B restrictief moet geïnterpreteerd worden, accepteert zij toch dat er sprake kan zijn van abnormaal beheer, ook bij afwezigheid van speculatie. Het abnormaal beheer leidt zij af uit het geheel van de verrichtingen voorafgaand aan de verkoop van de aandelen van de kasgeldvennootschap, bestaande uit het liquide maken van deze vennootschap en het maximaliseren van de waarde ervan. Dat deze voorafgaande verrichtingen werden uitgevoerd door de kasgeldvennootschap zelf en niet door de verkopende aandeelhouders is voor de rechtbank van geen belang (Rb. Brussel 17 april 2003, Fisc. Koer. 2003/501). Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent stelt dat abnormaal beheer kan bestaan uit door een persoon verrichte al te actieve ingrepen of door zijn met speculatief inzicht verrichte beleggingen (Rb. Gent 5 november 2003, Fisc. 2004, p. 10, afl. 921). Ten onrechte leidt de rechtbank het abnormaal karakter af uit de wanverhouding op een tijdspanne van 5 jaar tussen de verkoopprijs en de oorspronkelijke aanschaffingsprijs. Op zich is het bedrag van de meerwaarde o.i. evenwel geen criterium. De rechtbank

5 trekt evenwel tevens de waarde van de aandelen in twijfel; deze zou immers slechts binnen de context van de belastingplichtige en de door hem gecontroleerde vennootschappen bestaan. Er is daarentegen ook rechtspraak voorhanden die duidelijk stelling neemt tegen een uitbreiding van de notie abnormaal beheer. Vreemde omstandigheden wijzen volgens deze rechtspraak niet noodzakelijk op speculatief inzicht. Bij gebreke aan speculatie, blijft de meerwaarde belastingvrij (Rb. Hasselt 11 februari 2004, Fisc. 2004, p. 10, nr. 928). Andere rechtspraak spreekt zich niet zo expliciet uit met betrekking tot de discussie of normaal beheer kan gepaard gaan met niet-speculatieve inzichten, maar neemt wel aan dat de overdracht van een aandelenpakket (aan een holding) noch een ongewone, noch een complexe handeling is die ook een goed huisvader niet zou stellen. Als goed huisvader is het normaal dat daarbij een maximale prijs of waarde wordt nagestreefd. Handelingen gesteld door de verkochte vennootschap of de kopende vennootschap vóór of na de overdracht zijn niet toerekenbaar aan de verkopende aandeelhouder. Het gaat derhalve om een eenmalige verrichting (Rb. Leuven 19 september 2003, Fisc. Koer. 2003, 559 inzake de overdracht van een in een vennootschap geïncorporeerde apotheek aan een door de echtgenoot en zoon opgerichte nieuwe NV; Rb. Nijvel 24 juli 2002, A.F.T. 2003, p. 270, afl. 5, annotatie door V. DE BRABANTER inzake de overdracht van de aandelen van een kasgeldvennootschap). Bij de beoordeling kan rekening gehouden worden met motieven inzake successieplanning. Het verzekeren van de opvolging van het familiebedrijf is een daad van een normaal en voorzichtig huisvader die niet alleen zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen ten aanzien van zijn erfgenamen, doch eveneens ten aanzien van de werknemers van het bedrijf. Noch het feit dat bepaalde inkomsten via een lijfrente verzekerd blijven, noch het feit dat op korte termijn het beheer van de groep niet wijzigt, noch dat de kinderen de aandelen deels betaald hebben met geschonken geld doen ter zake (Rb. Luik 19 december 2002, T.F.R. 2003, p. 903, afl. 249, met noot S. VAN BREEDAM). In een vonnis van 14 oktober 2003 acht de rechtbank het zelfs normaal dat de belastingplichtige, benevens zijn doelstelling zijn vermogen op het vlak van erfopvolging te reorganiseren, ook, met respect voor de wettelijke bepalingen, zijn fiscale last zoveel als mogelijk wil beperken om over meer netto-inkomen te kunnen beschikken. Het begrip normaal beheer moet beoordeeld worden rekening houdend met de omvang van het vermogen waarover de belastingplichtige beschikt (Rb. Bergen 14 oktober 2003, T.F.R. 2004, p. 471, afl. 261, met noot S. DE CEULAER). Er is dan ook nog deze rechtspraak die wel beslist tot belastbaarheid als divers inkomen van meerwaarden op aandelen in de privé-sfeer, maar die daartoe telkens bezwarende elementen mede in aanmerking heeft genomen, welke wel degelijk nog steeds (impliciet) lijken aan te tonen dat de belastbaarheid als divers inkomen een speculatief inzicht vereist. Zo kunnen deze andere bijkomende elementen zijn (zonder volledigheid te betrachten) : gebruik van geleende fondsen (Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42; Luik 2 februari 2000, F.J.F., N 2000/99; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); intentioneel element van bij de verwerving van de aandelen (Antwerpen 18 november 1997, F.J.F., N 98/42); korte termijn van de verrichtingen (Luik 26 mei 1999, besproken in Fisc. Koer. 1999/547 (bevestigd door Cass. 7 december 2000, besproken in Fiscoloog, nr. 789, 6); Rb. Leuven 11 januari 2002, T.F.R. 2002, p , nr. 225; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); frequentie van de overdrachten (Luik 26 mei 1999, besproken in Fisc. Koer. 1999/547 (bevestigd door Cass. 7 december 2000, besproken in Fiscoloog, nr. 789, 6); Luik, 2 februari 2000, F.J.F., N 2000/99; Rb. Brussel 1 februari 2002, besproken

6 in Fisc. Koer. 2002, nr. 4); gebruik van een schermvennootschap (Rb. Namen 27 maart 2002, besproken in A.F.T. 2002, nr. 8-9, p ). Bij gebreke aan dergelijke bijkomende en bezwarende elementen dient ons inziens bij voortduring besloten te worden tot een «normaal» beheer. Een eenmalige «interne» meerwaarde op aandelen, waarvan de aankoop destijds niet gefinancierd was met vreemde middelen en waarbij de meerwaarde niet op korte termijn wordt verwezenlijkt, kan derhalve ons inziens niet belast worden onder artikel 90, 1 W.I.B Opmerkelijk is dat het geciteerd vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen van 14 oktober 2003, na tot de bevinding te zijn gekomen dat de interne meerwaarde binnen het normaal beheer van een privé-vermogen valt, de heropening van de debatten beveelt om de partijen toe te laten stelling te nemen inzake de al dan niet toepassing van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling (art. 344, 1 W.I.B. 1992). In de rechtsleer is terecht opgemerkt dat uit de parlementaire voorbereiding van de betrokken wetsbepaling duidelijk blijkt dat zij enkel zou gelden voor verrichtingen in de economische sfeer en dus niet voor privé-verrichtingen. De rechtbank kan dus moeilijk enerzijds stellen dat de verkoop van de aandelen behoort tot het normaal beheer van een privé-vermogen, terwijl zij anderzijds zou besluiten voor de toepassing van artikel 344, 1 W.I.B dat de verrichting niet tot de privé-sfeer behoort (JVD, Interne meerwaarden op aandelen niet noodzakelijk belastbaar, Fisc. 2003, p. 1, afl. 910). De wet voorziet dat de meerwaarden slechts voor het netto-bedrag in aanmerking worden genomen (art. 97 W.I.B. 1992). Artikel 103, 1 van het W.I.B bepaalt verder dat mag worden overgegaan tot recuperatie van verliezen, geleden in een activiteit als bedoeld in artikel 90, 1 van het W.I.B Die recuperatie is echter wel beperkt. De verliezen mogen slechts worden afgetrokken van de inkomsten die voortvloeien uit een activiteit bedoeld in artikel 90, 1 van het W.I.B en slechts in een van de vijf volgende belastbare tijdperken (zie ook Parl. Vr., 27 september 2000, Bull. Bel. 2001, p , nr. 817). Volgens bepaalde rechtsleer dient belastingheffing als divers inkomen in toepassing van artikel 90, 1 van het W.I.B achterwege te blijven, wanneer we te doen hebben met een aandelenruil zoals gedefinieerd door de «Fusierichtlijn» (cf. Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil) (p. smet, «Aandelenruil : art. 90, 1 en 90, 9 van het W.I.B buiten spel?», Fiscoloog Internationaal 1999, nr. 187, 7-8). De Fusierichtlijn definieert de aandelenruil als de «rechtshandeling waarbij een vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van een andere vennootschap een deelneming verkrijgt waardoor zij een meerderheid van stemmen in die vennootschap krijgt, en wel door aan de deelgerechtigden van de andere vennootschap, in ruil voor hun effecten, bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de eerste vennootschap uit te reiken, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de bewijzen die worden geruild». Artikel 8.1. van de Fusierichtlijn bepaalt dat de «toekenning bij (...) een aandelenruil, van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende (...) vennootschap, aan een deelgerechtigde van (...) de verworven vennootschap in ruil voor bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van deze laatste vennootschap, op zich niet mag leiden tot enige belastingheffing op het inkomen, de winst of de meerwaarden van deze deelgerechtigde». De inbrenger mag derhalve niet worden belast op de meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de inbreng van de aandelen. Aan de in ruil ontvangen

7 aandelen mag evenwel geen hogere fiscale waarde worden toegekend dan de waarde die de ingebrachte aandelen hadden (art. 8.2.). In de zin van de Fusierichtlijn is er sprake van een aandelenruil, zodra de inbrenggenietende vennootschap de meerderheid van de stemrechten verwerft in de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht. Het toepassingsgebied van de Fusierichtlijn is in beginsel beperkt tot aandelenruiltransacties waarbij vennootschappen van twee of meer Lidstaten zijn betrokken (met uitsluiting derhalve van «nationale transacties»). De identiteit van de inbrenger is niet relevant. Op basis van de Leur Bloem -doctrine (H.v.J. 17 juli 1997, zaak C-28/95, F.J.F. N 97/190) en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel lijken evenwel ook zuiver interne situaties richtlijnconform geïnterpreteerd te moeten worden. De Lidstaten dienden hun wetgeving uiterlijk tegen 1 januari 1992 in overeenstemming te brengen met de richtlijn. Aangezien het principe van de fiscale neutraliteit zeer duidelijk door de Fusierichtlijn wordt geponeerd, kunnen, in de visie van deze rechtsleer, belastingplichtigen zich erop beroepen («directe werking»), hoewel de richtlijn nog niet werd omgezet in Belgisch intern recht (contra directe werking : j. malherbe, «Les fusions en autres réorganisations transfrontalières», R.G.F. 1997, 301). Het voordeel van de richtlijn kan evenwel worden ontzegd indien wordt aangetoond dat de aandelenruiltransactie als hoofddoel of één der hoofddoelen, belastingfraude of belastingontwijking heeft. De Minister van Financiën heeft zijn Administratie alvast opdracht gegeven te onderzoeken of de belasting van de meerwaarde bij inbreng van aandelen in een eigen holding in overeenstemming is met artikel 8.1. van de Fusierichtlijn (Integraal Verslag nr. 51 COM 229 van 20 april 2004, p. 19; zie X., Inbreng aandelen in eigen holding: geen normaal beheer?, Fisc. 2004, p. 5, afl. 934).

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2013.541. Vennootschapsbelasting. Belastingneutrale partiële splitsing. Zakelijke overwegingen. Belastingfraude

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De dbi-bevek heeft een streepje voor op een gewone bevek Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden

Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden Artikel 90, 1 W.I.B.: een wettekstje van formaat Kristof Verduyckt Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. dr. F. VANISTENDAEL

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Verzelfstandiging en de fiscus Manuela Vervoort 8 maart 2007 Programma Inleiding: belang van de rechtsvorm Btw: Heden Problemen Oplossingen Btw: Toekomst Andere belastingen: inkomstenbelastingen, registratierechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke Advocatenkantoor Onderwerp Fiscale implicaties, aandachtspunten en aanvalslijnen bij de verkoop van aandelen Datum mei 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Antirechtsmisbruikbepaling. Herkwalificatie Datum 17 april 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bom onder de fiscale rechtshandhaving Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten administratief recht strafrecht CRITERIUM STRAFMAAT administratief recht strafrecht medewerkingsplicht zwijgrecht

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5541. Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5541 Arrest nr. 159/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie