Jaar verslag Jaarverslag ING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar verslag Jaarverslag ING"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds ING Locatiecode HP B Postbus 93077, 2509 AB Den Haag Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

3

4 INHOUD PROFIEL KERNCIJFERS 7 VOORWOORD 8 1. BESTUURSVERSLAG Bijzondere ontwikkelingen in het verslagjaar Uitvoering pensioenregelingen Financieel beleid en financiële positie Vermogensbeheer Organisatie en governance Risicomanagement Gebeurtenissen na balansdatum JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Actuariële analyse Risicoparagraaf OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Overeenkomsten Bestemming Saldo van baten en lasten Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Actuariële verklaring Controleverklaring Personalia per 31 december Jaarverslag 2011

5 Voor mij is het belangrijk dat een pensioenfonds zijn beloften op lange termijn kan waarmaken. Daar hoort een solide en stabiel beleggingsbeleid bij. Geert Bierman

6 PROFIEL 2011 Stichting Pensioenfonds ING (het fonds) is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het fonds luidt als volgt: Het Pensioenfonds heeft ten doel Pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van Deelnemers of Gewezen Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglementen. Gegeven deze doelstelling streeft het fonds naar het op lange termijn nakomen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten tegen een acceptabele premie. Het fonds voert negen pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers van ING in Nederland. Het fonds administreert de pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. Bestuur Het Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het fonds, het voorlichten van de Verzekerden, het uitvoeren van de door de aangesloten ondernemingen gedane pensioentoezeggingen, het voeren van het financiële beheer en het beheersen van de risico s die het fonds loopt. Het Bestuur bestaat uit acht personen. ING Nederland (de Werkgever) benoemt vier bestuursleden. De Deelnemers in de Deelnemersraad benoemen drie bestuursleden en de Pensioengerechtigden kiezen één bestuurslid. Leden van het Bestuur worden benoemd voor vier jaar. Deelnemersraad De Deelnemersraad behartigt de belangen van de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers en de Pensioengerechtigden ten aanzien van de uitvoering door het fonds van de rechten die zij in het fonds opbouwen of hebben opgebouwd. De Deelnemersraad brengt gevraagd advies uit over aangelegenheden die het fonds betreffen, zoals advies over wijziging van de pensioenreglementen en over het vaststellen van het jaarverslag. Daarnaast kan de Deelnemersraad uit eigen beweging advies uitbrengen. De Deelnemersraad bestaat uit zestien leden, waarvan elf leden zijn gekozen door en uit de Deelnemers en vijf leden zijn gekozen door en uit de Pensioengerechtigden. In januari 2010 is de Deelnemersraad begonnen aan een nieuwe zittingstermijn van vier jaar. Jaarverslag

7 Pensioenfonds ING Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan oordeelt over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan of het Bestuur zich aan de Principes voor goed pensioenfondsbestuur houdt en of het Bestuur bij het nemen van besluiten met de belangen van alle belanghebbenden rekening houdt. Het Verantwoordingsorgaan brengt gevraagd advies uit over onder andere de vorm en inrichting van het interne toezicht, de faciliteiten regeling van het Bestuur en het communicatiebeleid. Daarnaast kan het Verantwoordingsorgaan uit eigen beweging advies uitbrengen. In het Verantwoordingsorgaan zijn alle bij het fonds betrokken partijen vertegenwoordigd. De Deelnemers, de Pensioen gerechtigden en de Werkgever worden elk door twee leden vertegenwoordigd. Leden van het Verant woordingsorgaan worden benoemd voor vier jaar. Visitatiecommissie De Visitatiecommissie voert het intern toezicht uit op het functioneren van (het Bestuur) van het fonds. In dit kader beoordeelt de Visitatiecommissie de beleids- en de bestuursprocedures en de checks en balances (interne controle) van het fonds. De Visitatiecommissie bestaat uit drie externe, onafhankelijke deskundigen. Bestuursbureau Het Bestuursbureau ondersteunt het Bestuur, de Deelnemersraad, het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie bij de uitoefening van hun taken. Het Bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleids voorbereiding en een aantal uitvoerende taken op de gebieden governance & organisatie, risicomanagement, balans beheer, actuariële zaken, pensioenreglementen, control, communicatie en externe verantwoording. Daarnaast houdt het Bestuursbureau toezicht op de werkzaamheden die zijn uitbesteed aan de diverse uitvoeringsorganisaties. alsmede de pensioenadministratie en de financiële administratie uitbesteed aan partijen, die moeten voldoen aan hoge eisen van deskundigheid, integriteit en risicobeheersing. Nadere gegevens van deze uitvoerings organisaties zijn opgenomen in paragraaf 3.2. Compliance Officer Het Nederlands Compliance Instituut voert de controle op de naleving van de wet- en regelgeving en de Gedragscode uit. Accountant Ernst & Young Accountants LLP fungeert als externe accountant en geeft in die hoedanigheid de controleverklaring af bij de gepubliceerde jaarrekening. De accountant voert hiertoe de noodzakelijk geachte controles uit en rapporteert zijn bevindingen aan het Bestuur. Actuaris Mercer Certificering B.V. is belast met de actuariële certificering en brengt verslag uit aan het Bestuur over de controle van de berekeningen van de pensioenverplichtingen, de actuariële analyse van de resultaten en de beoordeling van de financiële positie van het fonds. AON Hewitt draagt zorg voor het actuariële advies. Adviseurs Externe adviseurs staan de Commissie Balansbeheer en de Pensioencommissie bij. Uitvoeringsorganisaties Het Bestuur heeft de uitvoering van het vermogensbeheer, de beleggingsadministratie, de bewaarneming van de beleggingen 6

8 KERNCIJFERS Voorzieningen en reserves (in miljoenen euro) Voorziening pensioenverplichtingen en Overige technische voorzieningen 1 Reserves Beleggingen 2 Dekkingsgraad (%) ,4 118,9 116,7 106,8 142,0 Baten en lasten (in miljoenen euro) Premiebijdragen Beleggingsopbrengsten Pensioenuitkeringen Resultaat Rendement op beleggingen (%) Totale portefeuille Benchmark Marktrente van de verplichtingen 15,8 14,8 2,8 11,3 10,9 3,5 15,2 15,2 3,9-12,2-8,1 3,5-1,1-1,3 4,8 Aantal Verzekerden einde boekjaar Deelnemers 4 Gewezen Deelnemers Totaal Pensioengerechtigden, waarvan: Ouderdomspensioen Nabestaanden- en Wezenpensioen Totaal Verzekerden Voetnoten 1 De Voorzieningen zijn berekend tegen de marktrente volgens de rentetermijnstructuur. 2 De bedragen zijn inclusief derivaten (2011: miljoen positief en 2010: 425 miljoen negatief ). 3 De dekkingsgraad wordt berekend door het totaal van de activa voor risico Pensioenfonds (minus de passiefposten Kortlopende schulden en overlopende passiva) te delen door de som van de Voorziening pensioenverplichtingen voor risico Pensioenfonds en de Overige technische voorzieningen. De dekkingsgraad is met 4,2% positief beïnvloed door de voorgeschreven toepassing van de aangepaste rentetermijnstructuur per 31 december In de cijfers van 31 december 2010 heeft ten opzichte van het gepubliceerde jaarverslag 2010 een herrubricering plaatsgevonden tussen Deelnemers en Gewezen Deelnemers Gewezen Deelnemers die gebruik maken van de regeling van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) zijn onder Deelnemers opgenomen. Jaarverslag

9 Pensioenfonds ING VOORWOORD Pensioen fonds ING is de crisis in de eurozone relatief goed doorgekomen en heeft in het turbulente jaar 2011 meerdere doelstellingen weten te realiseren, zoals het herinrichten van het vermogens- en risico beheer, de voorbereidingen op de splitsing van de Werkgever en het intensiveren van de communicatie met de Verzekerden. Hierover is het Bestuur tevreden. Het Bestuur is echter teleurgesteld over het besluit van ING om geen middelen ter beschikking te stellen voor het verhogen van de pen sioenen van de Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden per 1 januari 2011 en per 1 september Het Bestuur heeft middels gerechtelijke procedures uit spraken verkregen over de financieringsbeslissing ten aanzien van deze voorwaardelijke toeslagen per 1 januari In 2008 heeft het fonds een strategische risiconorm vastgesteld die sindsdien de basis vormt voor het balansbeheer. Deze strategische risiconorm is prudenter dan de wettelijk vastgelegde risiconorm. Vanaf 2008 heeft het fonds gewerkt aan het herinrichten van het vermogens- en risicobeheer. In 2011 heeft het fonds geprofiteerd van het gevoerde beleid en heeft het Bestuur adequaat kunnen reageren op volatiele marktomstandigheden. De dekkingsgraad is in 2011 per saldo gedaald van 119% naar 117% en is daarmee relatief stabiel gebleven. Per 31 december 2011 was er geen sprake meer van een reservetekort. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft inmiddels ingestemd met het beëindigen van het herstelplan. Het korten van pensioenen is bij het fonds op dit moment niet aan de orde. DNB heeft per 31 december 2011 een correctie toegepast op de rentetermijnstructuur die pensioenfondsen hanteren voor het waarderen van de pensioenverplichtingen. Zonder deze correctie zou de dekkingsgraad van het fonds zijn uitgekomen op 113% per 31 december Ook dan zou er geen sprake zijn geweest van een reservetekort. volgt het Bestuur de landelijke discussie over de invoering van het Pensioenakkoord en de besprekingen tussen de CAO-partijen over de mogelijke invoering van een nieuwe pensioenregeling bij ING. Voor beide dossiers geldt dat het Bestuur vanuit het belang van de Verzekerden en de Werkgever waakt over de uitvoerbaarheid, de communiceerbaarheid en de adequate financiering van de door het fonds uit te voeren pensioenregelingen. Het Bestuur draagt waar mogelijk bij aan een goede uitkomst van de CAO-besprekingen. De toekomstige financiering van de verhogingen van de pensioenen van de Gewezen Deelnemers en de Pensioengerechtigden vormt voor het Bestuur een belangrijk punt van zorg. Een ander belangrijk aandachtspunt voor het Bestuur vormt de communicatie met onze Verzekerden. Het Bestuur streeft er onder meer naar de Deelnemers een goed inzicht te bieden in de indivi duele pensioensituatie, zodat deze in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun inkomen na pensionering. De invoering van een nieuwe website, een nieuwe Pensioenplanner en een nieuwe digitale nieuwsbrief hebben hier in 2011 aan bijgedragen. Het Bestuur is tevreden over de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Het Bestuur dankt de leden van de Deelnemersraad, het Verantwoordingsorgaan, de Visitatiecommissie, de externe adviseurs en de medewerkers van het Bestuursbureau voor de bijdragen die zij in 2011 hebben geleverd aan de verdere versterking en het goed functioneren van het fonds. In dit jaarverslag 2011 treft u de verantwoording aan over het afgelopen boekjaar en kunt u meer lezen over de ontwikkeling van de financiële positie en de doelstellingen die zijn gerealiseerd. De Werkgever bereidt zich voor op het afsplitsen van de verzekeringsactiviteiten van de bankactiviteiten. Het Bestuur zorgt ervoor dat het fonds is voorbereid op de mogelijke gevolgen daarvan. Daarnaast 8

10 1 1.1 Bestuursverslag BESTUURSVERSLAG Bijzondere ontwikkelingen in het verslagjaar Een turbulent jaar 2011 werd gekenmerkt door turbulentie op de financiële markten als gevolg van de schuldencrises in Europa. Bij herhaling moesten de regeringsleiders van de landen uit de Europese Unie (EU) bij elkaar komen voor topoverleg over de Europese schuldenproblematiek, in het bijzonder de Griekse staatsschuld. De oorspronkelijk toegezegde noodsteun van 110 miljard bleek al snel onvoldoende en moest worden verhoogd tot 550 miljard. Op de achtergrond bestond de dreiging dat ook andere eurolanden met grote staatsschulden steun nodig hadden. In het najaar moest de EU hulp inroepen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere landen in de wereld om bij te dragen aan het noodfonds European Financial Stability Facility (EFSF). Diverse landen in de Europese Unie werden geconfronteerd met verminderd vertrouwen, hetgeen leidde tot verlaging van hun kredietstatus en oplopende rentepercentages voor staatsobligaties. Terwijl in Europa het vertrouwen daalde, was in de landen met opkomende markten nog sprake van oplopende inflatie wegens groei van de economieën. De voor het fonds relevante rentepercentages daalden tot een absoluut laag niveau. De 30-jaars euroswaprente daalde in 2011 van 3,50% naar 2,56%. Gegeven de bijzondere marktomstandigheden heeft DNB besloten de rentetermijnstructuur die pensioenfondsen dienen te gebruiken voor het waarderen van pensioenverplichtingen per 31 december 2011 te baseren op een driemaands gemiddelde Dekkingsgraad De waarde van de beleggingen is in 2011 gestegen tot 15,9 miljard (2010: 13,7 miljard), de waarde van de pensioenverplichtingen steeg tot 13,6 miljard (2010: 11,5 miljard). Dit betekent dat de dekkingsgraad in 2011 is gedaald van 118,9% ultimo 2010 tot 117,4% ultimo Jaarverslag

11 Pensioenfonds ING Figuur 1. Ontwikkeling dekkingsgraad Dec Mrt Jun Sep Dec Mrt Jun Sep Dec In figuur 1 is de ontwikkeling van de dekkingsgraad weergegeven. In het tweede halfjaar is de dekkingsgraad gedaald door de daling van de marktrente en de aandelenkoersen. In december is het positieve effect (4,2%) te zien van het aanpassen van de rentetermijnstructuur door DNB. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds kan worden vergeleken met de gemiddelde dekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen (figuur 2). Figuur 2. Ontwikkeling dekkingsgraad Pensioenfonds ING ten opzichte van de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Dekkingsgraad Pensioenfonds ING Gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen 10

12 Het fonds heeft sinds 2009 het renterisico nagenoeg volledig afgedekt. De gevolgen van de daling van de rentetermijnstructuur werden daardoor in belangrijke mate opgevangen door de waardestijging van de vastrentende waarden en de rente derivaten. Mede als gevolg van dit beleid is de dekkingsgraad in 2011 relatief stabiel gebleven. Door de renteafdekking profiteert het fonds in de toekomst, bij ongewijzigd beleid, minder dan andere pensioenfondsen van een stijging van de rente Toeslagverlening Geen verhoging pensioenen Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden De verhoging van de opgebouwde pensioen aanspraken van de Gewezen Deelnemers en de ingegane pensioenen van de Pensioengerechtigden is voorwaardelijk. Overeenkomstig de Uitvoeringsovereenkomst kan het fonds deze pensioenen alleen verhogen indien de Werkgever de daarvoor benodigde middelen aan het fonds ter beschikking stelt. De Werkgever heeft in het verleden aangegeven alleen in geval van zwaarwegende redenen geen middelen voor toeslagfinanciering aan het fonds ter beschikking te stellen. De pensioenen van de Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zijn per 1 januari 2011 en per 1 september 2011 niet verhoogd. Het fonds heeft hiertoe moeten besluiten omdat de Werkgever de benodigde middelen niet beschikbaar heeft gesteld. Het betrof de verhogingen waarvoor de prijsinflatie als maatstaf dient (1,38% per 1 januari 2011) en de verho gingen waarvoor de looninflatie als maatstaf dient (1,0% per 1 september 2011). De procedures met de Werkgever Op 17 februari 2011 informeerde de Werk gever het fonds dat de Werkgever voor het jaar 2011 (per 1 januari 2011 en per 1 september 2011) geen middelen ter beschikking stelt om de pensioenen te verhogen. De Werkgever heeft daarvoor de volgende overwegingen gegeven: onder de huidige omstandigheden is een solide financiële positie van ING van groot belang. Met name de aangescherpte liquiditeits- en kapitaaleisen en de aan houdende onzeker heid op de financiële markten, vereisen dat ING een verantwoord financieel beleid voert. Daarnaast moet ING de resterende Nederlandse staatssteun terugbetalen. Tevens deelde de Werkgever mee te verwachten dat deze omstandigheden ook de komende jaren hun invloed zullen hebben. De Werkgever gaf hierbij aan dat dit ertoe zou kunnen leiden dat in de komende jaren minder vaak toeslagen kunnen worden verleend dan in het verleden. In maart 2011 informeerde het fonds de Pensioengerechtigden over de brief van de Werkgever van 17 februari Het fonds liet de Werkgever weten een besluit over de toeslagverlening per 1 september 2011 prematuur te achten. Op 31 maart 2011 gaf de Werkgever in een brief aan dat er over het beschikbaar stellen van middelen per 1 september 2011 nog geen definitief besluit was genomen. Het Bestuur is van mening dat de door de Werkgever genoemde redenen om geen middelen ter beschikking te stellen niet aan te merken zijn als zwaarwegende redenen en heeft daarom besloten tot arbitrage, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst. In een arbitrageprocedure bestuderen drie externe deskundigen het geschil waarna zij een bindende uitspraak doen. In overleg met ING is besloten het geschil voor te leggen aan de kantonrechter, omdat een gerechtelijke uitspraak van drie kanton - rechters een andere waarde heeft in verband met eventuele andere procedures over het niet verhogen van de pensioenen per 1 januari Het geschil spitste zich toe op twee vragen die in separate procedures werden behandeld: waren de redenen van de Werkgever om de toeslagen niet te verlenen zwaarwegend; en kan het fonds de besluiten van de Werkgever over de financiering van de toeslagen zelfstandig toetsen. In de eerste procedure heeft de kantonrechter op 27 juli 2011 geoordeeld dat de redenen die de Werkgever heeft aan gevoerd om per 1 januari 2011 geen middelen ter beschikking te stellen voor toeslagver lening zwaarwegende redenen zijn. Partijen waren overeengekomen dat op deze uit spraak geen hoger beroep mogelijk was. In de tweede procedure heeft de kantonrechter op 21 november 2011 geoordeeld dat het fonds zelfstandig besluiten van ING Jaarverslag

13 Pensioenfonds ING over de financiering van de toeslagen door een rechter of in een arbitrage kan laten toetsen, maar dit niet hoeft te doen. De rechtbank heeft in de overwegingen aange geven dat het besluit van ING om de toeslagen wel of niet te financieren voort komt uit de CAO. De toetsing van een besluit ligt volgens de rechters overigens in beginsel bij de (Gewezen) Deelnemers van het fonds, dan wel hun vertegen woordigers, zoals de vakbonden. Het Bestuur kan een eventueel toekomstig besluit door de Werkgever om geen middelen aan het fonds ter beschikking te stellen, opnieuw ter toetsing voorleggen aan arbiters. Scaping-procedure In juli 2011 werden een aantal Nederlandse ING-vennootschappen (hierna: ING) en het fonds in rechte betrokken door de Stichting Collectieve Actie Pensioengerechtigden ING Nederland samen met FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en acht individuele gepensioneerden (hierna tezamen: Scaping). Scaping stelt zich primair op het standpunt dat sprake is van een onvoorwaardelijk recht op indexatie in plaats van een voorwaardelijk recht. Sub sidiair meent Scaping dat voor zover sprake is van een voorwaardelijk recht op indexatie, de Werkgever geen zwaarwegende belangen had, op grond waarvan zij mocht afzien van de financiering van de indexatie. Ten slotte stelt Scaping dat het fonds gehouden is de indexatie te financieren uit de dekkingsgraad De voorbereidingen op de splitsing van ING Groep In 2009 kondigde de Werkgever aan een splitsing te zullen aanbrengen tussen de bank- en de verzekeringsactiviteiten. In voorbereiding op deze splitsing zijn alle medewerkers van ING in Nederland, die vóór de splitsing een dienstverband met ING Personeel VOF hadden, in dienst gekomen van één van de vier nieuwe personeel-b.v. s en zijn de Deelnemers in de pensioenadministratie bij één van deze vier B.V. s geregistreerd. Het Bestuur heeft daarop de pensioenreglementen per 1 januari 2011 aangepast en de nieuwe besloten vennootschappen zijn als Werkgever toegetreden tot de Uitvoeringsovereenkomst van het fonds. Zowel ING Bank N.V. als ING Verzekeringen N.V. hebben in de Uitvoeringsovereenkomst een hoofdelijke aansprakelijkheid erkend in hun voormalige hoedanigheid van vennoot van ING Personeel VOF waarin de medewerkers vóór de splitsing in dienst waren. Vanwege het belang dat het Bestuur hecht aan een solide overgang naar een nieuwe situatie is een Commissie Splitsing geformeerd. Deze Commissie heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke toekomstscenario s en het Bestuur inzicht gegeven in onder meer de volgende onderwerpen: het benodigde tijdspad om te kunnen splitsen; de gevolgen van de splitsing voor de bestaande rechten; de administratieve consequenties van een splitsing; de solidariteitsaspecten; de benodigde acties bij splitsing van de beleggingen; de waarderingsmethodiek van het indexatierisico en de bij- en terugstortverplichtingen, resulterend in waardebepalingen; en de kruislingse garanties. Het Bestuur heeft zich in 2011 voorbereid op toekomstige gevolgen van de voor genomen structuurwijzigingen. In 2011 is veel aandacht besteed aan het overleg met de belanghebbenden en hun vertegenwoordigers, zoals de Deelnemersraad, de Centrale Ondernemingsraad, de Vereniging Senioren ING, de Werkgever en de vakbonden. Hierbij zijn diverse toekomstscenario s verkend en is uitgebreid stilgestaan bij de belangen van de verschillende belanghebbenden. Het Bestuur vindt dit periodiek overleg belangrijk en zinvol Het Pensioenakkoord Op 4 juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid een Pensioen akkoord gesloten ter waarborging van een toekomstbestendig pensioenstelsel. De sociale partners kwamen in dit Pensioen akkoord overeen om naast het op de huidige Pensioen wet gebaseerde nominale kader een zogenaamd reëel kader te ontwikkelen. De sociale partners hebben tevens afgesproken de pensioenkosten te stabiliseren. De pensioencontracten moeten worden aangepast aan de effecten van de stijgende levensverwachting en moeten schokbestendig worden gemaakt. 12

14 Na uitgebreid overleg is in 2011 tussen de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een nieuw pensioen stelsel. Hierbij worden de AOW-leeftijd en de pensioenrekenleeftijd (nu nog 65 jaar) aangepast op basis van de gemiddelde levensverwachting. Elke vijf jaar vindt een herrekening plaats. De verwachting is dat na de verhoging in 2020 naar 66 jaar, op basis van nieuwe analyses, in 2025 de AOW-leeftijd verder verhoogd zal worden. In de voorstellen is, behalve een individualisering en een uitstel van de ingangsdatum van de AOW, ook opgenomen de hoogte van pensioenen en opgebouwde pensioenrechten afhankelijk te maken van de behaalde beleggingsresultaten en de levensverwachtingen. Het Pensioen akkoord zal naar verwachting leiden tot nieuwe pensioen regelingen en een verschuiving van risico s van de werkgevers naar de verzekerden. Met belangstelling worden de uitkomsten afgewacht van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnitieerde onderzoek naar de mogelijk heden van een vergroting van de risico s bij de verzekerden, de behandeling van oude rechten en de te hanteren discontovoet. Het Pensioenakkoord zal gefaseerd in wetgeving worden vastgelegd. Daarna zullen de sociale partners en vervolgens de CAO-partijen die de ING-CAO overeenkomen, de gevolgen van de wetgeving op de pensioenregeling bepalen. Het Bestuur zal nieuwe regelingen beoordelen op de aspecten uitvoerbaarheid, communiceer baarheid en adequate financiering ING-CAO en een nieuwe pensioenregeling In oktober 2011 zijn de onderhandelingen tussen de sociale partners en de Werkgever gestart die moeten leiden tot de invoering van een nieuwe pensioenregeling per 1 januari Hoewel het fonds geen partij is in deze onderhandelingen, hebben de onderhandelaars het fonds wel betrokken bij de inleidende besprekingen. Het fonds heeft zijn zorgen uitgesproken over de samenloop van de splitsing van ING Groep, de invoering van het Pensioenakkoord en de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling. In dit verband heeft het fonds, samen met de Deelnemersraad en de Vereniging Senioren ING, aan de CAO-onderhandelaars een oproep gedaan om voldoende aandacht te hebben voor de vernieuwing van de financieringsafspraken en de eventuele splitsing van het fonds. Het Bestuur heeft de CAO-partijen geadviseerd om de aanpassingen van de pensioenregeling per 1 januari 2013 beperkt te houden en verdere aanpassingen pas door te voeren wanneer de implicaties van het Pensioenakkoord duidelijk zijn. Het Bestuur zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk actief bijdragen aan een goed verloop daarvan Transitie van fondsen naar discretionaire mandaten Het Bestuur heeft in 2010 besloten maatregelen te treffen om meer inzicht te verkrijgen in de feitelijke posities en risico s in de beleggingsportefeuilles teneinde deze posities en risico s beter te kunnen monitoren en beheersen, de beleggingskosten te reduceren en een meer gerichte invulling aan de Code maatschappelijk verantwoord beleggen te geven. In 2010 heeft het Bestuur een blauwdruk vastgesteld waarin de nieuwe inrichting van het vermogens- en risicobeheer is beschreven. Deze blauwdruk heeft in 2011 geleid tot een gedetailleerde beschrijving van de organisatie van het vermogens- en risico beheer, een aanzienlijke uitbreiding van het Bestuursbureau en de overgang naar een andere custodian. Met deze herinrichting is een versterking van de governance rond het vermogens- en risico beheer gerealiseerd en is tevens tegemoet gekomen aan de bevindingen van DNB uit het in 2010 uitgevoerde beleggingsonderzoek. Over deze herinrichting heeft de externe accountant, na beoordeling in het kader van een COS 3000-opdracht, een positief oordeel afgegeven. Op grond daarvan heeft het Bestuur vastgesteld dat de doelstelling om het vermogens- en risicobeheer aan de gewenste kwaliteitsnormen te laten voldoen, is gerealiseerd. Eind 2011 is de eerste uit een reeks van zes transities succesvol uitgevoerd. De transitie had betrekking op 11 beleggingsfondsen met in totaal 18 individuele beleggingsportefeuilles, bestaande uit posities. De waarde van de in de transitie betrokken portefeuilles Jaarverslag

15 Pensioenfonds ING (aandelen ontwikkelde markten) bedroeg circa 1,5 miljard. Deze portefeuilles zijn nu ondergebracht in drie discretionaire mandaten waarvoor nieuwe managers zijn geselecteerd en aangesteld. Deze eerste transitie maakt het mogelijk het beleid ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord beleggen verder te implementeren. In paragraaf wordt hierop nader ingegaan Transparantie uitvoeringskosten In november 2011 heeft de Pensioenfederatie de pensioenfondsen opgeroepen om door middel van kengetallen inzicht te verstrekken in de uitvoeringskosten. De Pensioen federatie voorziet een implemen tatietraject dat moet leiden tot een volledige kostentransparantie in de jaarverslaggeving over Het Bestuur streeft naar een volledige kostentransparantie over het verslagjaar De uitvoeringskosten worden door de Pensioenfederatie gesplitst in pensioenbeheerkosten, vermogensbeheerkosten en transactiekosten. De uitvoeringskosten worden door het fonds op directe en op indirecte wijze verantwoord. De direct verantwoorde kosten zijn in de Staat van baten en lasten opgenomen onder de Pensioenuitvoerings- en administratie kosten (2011: 10,23 miljoen; 2010: 11,928 miljoen) en onder de Beleggingsopbrengsten voor risico Pensioenfonds (Directe vermogens beheerkosten in ,149 miljoen). De Pensioen uitvoerings- en administratiekosten worden volledig doorbelast aan de Werkgever. Tabel 1. Kostentransparantie Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Directe vermogensbeheerkosten Subtotaal Indirect verantwoorde vermogensbeheerkosten Totaal Totaal uit de Pensioenjaarrekening uitvoeringskosten Vermogensbeheerkosten In paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op het kengetal pensioenbeheerkosten en in paragraaf op de kengetallen vermogensbeheerkosten en transactiekosten De medewerkers van het Bestuursbureau zijn in dienst van de Werkgever. De kosten van het Bestuursbureau, die volgens opgave van de Werkgever over ,9 miljoen bedragen, worden niet doorbelast naar het fonds en maken derhalve geen onderdeel uit van de door het fonds geboekte uitvoeringskosten. De pensioenbeheerkosten bedragen, als onderdeel van de Pensioen uitvoerings- en administratiekosten, 7,299 miljoen (2010: 10,167 miljoen). De vermogens beheerkosten zijn een totaal van direct en indirect verantwoorde kosten. De direct verantwoorde kosten bestaan uit het restant van de Pensioen uitvoerings- en administratie kosten (2011: 2,931 miljoen; 2010: 1,761 miljoen) en de Directe vermogens beheerkosten (2011: 1,149 miljoen). De indirect verantwoorde vermogensbeheerkosten bedragen voor ,024 miljoen. Hiermee komt het totaal van de direct en indirect verantwoorde vermogens beheerkosten op 40,104 miljoen. De transactiekosten bestaan uit indirect verantwoorde kosten. 14

16 1.2 Uitvoering pensioenregelingen Bestuursverslag Pensioenregelingen Het fonds voert thans negen pensioenregelingen uit. Tot één van de negen pensioenreglementen, de Basisregeling Pensioen 65, kunnen Deelnemers toetreden. Deze Basisregeling Pensioen 65 is een eindloonregeling voor het vaste inkomen tot een grensbedrag en een middelloonregeling voor de diverse in de CAO genoemde variabele beloningscomponenten. De overige reglementen betreffen gesloten regelingen, waartoe geen Deelnemers meer kunnen toetreden. Het betreft de regelingen: Overgangsregelingen 2006; Overgangsregelingen 2002; Basisregeling Pensioen 62; Basispensioenregeling; Pensioenregeling ING Groep; Pensioenregeling Westland/Utrecht Hypotheekbank; Pensioenregeling Nationale-Nederlanden; en Prepensioenregeling. De Verzekerden van het fonds zijn te onderscheiden in Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden. Het fonds behartigt de belangen van al deze Verzekerden Ontwikkeling aantal Verzekerden Het totale aantal Verzekerden is, in tegenstelling tot vorig verslagjaar, in 2011 licht afgenomen (2011: 1,1% en 2010: 1,2%). Net als in voorgaande jaren heeft zich in 2011 een daling van het aantal Deelnemers voorgedaan (in 2011: , in 2010: -239). Het aantal Gewezen Deelnemers nam in 2011 af met 728, met name als gevolg van het afkopen van kleine pensioenen (1.772 afkopen door Gewezen Deelnemers). Het aantal Pensioengerechtigden is met 5,8% gestegen tot Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde in 2011 het aantal Deelnemers in het totaal aantal van de Verzekerden tot 39,7% (2010: 40,6%). Jaarverslag

17 Pensioenfonds ING De uitsplitsing van de Verzekerden naar mannen en vrouwen in 2011 is in tabel 2 weergegeven. In tabel 3 is een nadere toelichting op het aantal Pensioengerechtigden opgenomen. Tabel 2. Verzekerden Deelnemers Gewezen Deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Verzekerden Mannen Vrouwen Totaal Totaal In % , , , , In % 40,6 37,9 21,5 100,0 Tabel 3. Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal Pensioengerechtigden Mannen Vrouwen Totaal Totaal In % 73,0 25,0 2,0 100, In % 72,2 25,6 2,2 100,0 De ontwikkeling in de tijd van deze samenstelling is in figuur 3 weergegeven. Figuur 3. Ontwikkeling aantallen Verzekerden (gesplitst naar groep) Deelnemers Gewezen Deelnemers Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Pensioengerechtigden 16

18 Eind 2002 bestond 54,4% van alle Verzekerden uit Deelnemers. Eind 2011 is dit aandeel gedaald tot 39,7%. Figuur 4 toont de ontwikkeling van het aantal Deelnemers als percentage van het aantal Verzekerden 1. Figuur 4. Aandeel Deelnemers t.o.v. aantal Verzekerden 55% 54,4% 53,5% 53,0% 50% 50,4% 49,1% 45% 45,2% 43,6% 40% 39,2% 41,5% 40,6% 39,7% Pensioenfonds ING Totaal Nederlandse pensioenfondsen 35% 30% Dec ,4% 37,5% Dec Dec ,7% Dec ,1% Dec ,2% Dec ,8% Dec ,3% Dec ,5% Dec Dec Communicatie met Verzekerden In de afgelopen jaren stond de communicatie met de Verzekerden vooral in het teken van informeren en het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie. In 2011 heeft het fonds ook de dialoog met de Verzekerden opgezocht in de vorm van een Verzekerdenpanel. Daarnaast heeft het fonds wederom een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierdoor heeft het fonds meer inzicht gekregen in de beleving van de Verzekerden over pensioenen, zodat het fonds beter kan inspelen op de informatiebehoefte van de Verzekerden. De communicatie met de Verzekerden geschiedt verder via nieuwsberichten op de website van het fonds, het magazine Pensioen, de digitale nieuwsbrief, het Pensioenloket en gerichte correspondentie. 1 Het percentage van Nederlandse pensioenfondsen over 2011 was nog niet beschikbaar. Jaarverslag

19 Pensioenfonds ING In 2011 heeft het fonds de Verzekerden onder andere geïnformeerd over: het besluit van de Werkgever om geen middelen ter beschikking te stellen voor de verhoging van de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken in januari en september 2011 (toeslagverlening); de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds (zie paragraaf 1.3.); de gevolgen van de splitsing van de Werkgever voor het fonds; en het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hieronder volgt een nadere toelichting op onder meer de vernieuwde website, de uitkomsten van het Verzekerdenpanel en het klanttevredenheidsonderzoek. Website In 2011 heeft het fonds een nieuwe website in gebruik genomen. De nieuwe website is beter toegankelijk doordat alle informatie over één onderwerp bij elkaar is geplaatst en doordat de website naar de belangrijke momenten in het leven voorafgaand aan de pensionering is ingedeeld. Op de website is informatie over het fonds opgenomen zoals de organisatie en de financiële positie. Ook worden formulieren, brochures, magazines en jaarverslagen beschikbaar gesteld. De Deelnemers kunnen inloggen op de website om het meest recente pensioenoverzicht, de actuele reglementen en de Pensioenplanner te raadplegen. De gebruiker staat centraal, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in het beschikbaar stellen van alleen de documenten die daadwerkelijk voor de ingelogde gebruiker van toepassing zijn. Zo wordt overbodige informatieverstrekking voorkomen. Verzekerdenpanel Het fonds heeft in april 2011 met een Verzekerdenpanel diverse onderwerpen besproken. Het Verzekerdenpanel bestond uit 20 Deelnemers en Pensioengerechtigden. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen betroffen onder andere de toeslagverlening, de kwaliteit van de informatie en maatschappelijk verantwoord beleggen. Eén van de conclusies is het grote belang van begrijpelijke informatie voor de Verzekerden, niet alleen omdat in de publieke discussie pensioen een steeds belangrijker onderwerp is geworden, maar ook omdat pensioen als een complex onderwerp wordt ervaren. Het fonds zal in 2012 de dialoog met de Verzekerden op deze manier voortzetten. Klanttevredenheidsonderzoek In oktober 2011 werd het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek gehouden waaraan 798 Deelnemers en 387 Pensioengerechtigden hebben deelgenomen. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid, het vertrouwen en de beeldvorming van 18

20 het fonds onder de Verzekerden. Daarnaast zijn de effectiviteit van de communicatie en de mate van pensioenbewustzijn onderzocht. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn: alhoewel bij de Pensioengerechtigden de beeldvorming van het fonds onder druk stond als gevolg van het niet indexeren van de ingegane pensioenen waren zowel de Deelnemers als ook de Pensioengerechtigden in 2011 tevreden over het fonds; de Deelnemers en Pensioengerechtigden spraken opnieuw hun vertrouwen uit in het fonds; en communicatie is het belangrijkste middel om de bestaande vertrouwensband te behouden. Tabel 4. Enkele resultaten klanttevredenheidsonderzoek Deelnemers Pensioengerechtigden Tevredenheid rapportcijfer ,4 7, ,5 7,6 (Veel) vertrouwen % 75% % 80% (Zeer) positief beeld % 66% % 79% Deelnemers en Pensioengerechtigden waarderen de inhoud van de communicatie als goed tot zeer goed. Ze blijven wel kritisch over de relevantie van de informatie voor de eigen situatie. Maar liefst acht van de tien ondervraagden begrijpt de jaarlijkse pensioenopgave (UPO) goed. In 2011 is de website minder bezocht maar de tevredenheid is onveranderd goed gebleven. Vier van de tien Deelnemers heeft wel eens ingelogd op de persoonlijke en beveiligde pagina s van de website. De verplichte startbrochure wordt goed gelezen maar als matig relevant gewaardeerd. In 2011 is 71% van de Pensioengerechtigden (zeer) tevreden over het magazine Pensioen en is 81% (zeer) tevreden over het telefonische contact met het Pensioenloket. Dat de Verzekerden van het fonds een ander financieel profiel dan de gemiddelde werknemer in Nederland hebben, blijkt uit de cijfers over het pensioenbewustzijn. De Deelnemers van het fonds zijn relatief goed op de hoogte van hun pensioensituatie. Ze hebben veel vaker een berekening van hun pensioeninkomen gemaakt en lezen vaker dan gemiddeld hun jaarlijkse pensioenopgave. Tabel 5. Resultaten onderzoek pensioenbewustzijn Goed/wel eens nagedacht over pensioeninkomen 2011 Deelnemers 89% Pensioengerechtigden 87% % 89% Jaarverslag

21 Pensioenfonds ING Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en pensioenoverzicht In het tweede kwartaal van 2011 heeft het fonds het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), met daarin de stand van zaken per 1 januari 2011, gestuurd aan de Deelnemers. Hiermee voldeed het fonds ruimschoots aan de verplichting jaarlijks voor 30 september de toezending gereed te hebben. In het derde kwartaal zijn pensioenoverzichten naar alle Pensioengerechtigden verzonden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek (zie hiervoor) blijkt dat acht van de tien Pensioengerechtigden en Deelnemers het jaarlijkse overzicht goed begrijpt. Pensioenloket Het Pensioenloket is ingericht om pensioenvragen van Verzekerden te beantwoorden, bijvoorbeeld over pensioenopbouw of over de consequenties van veranderingen in de persoonlijke omstandigheden. Het fonds gebruikt de vragen die bij het Pensioenloket binnenkomen voor de verdere ontwikkeling van de communicatie via de website, het magazine Pensioen, de nieuwsbrieven en de gerichte correspondentie. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het Pensioenloket goed functioneert maar dat de deskundigheid en snelheid van reageren nog een punt van aandacht vormen. Tabel 6. Aantal contacten van Verzekerden met het Pensioenloket Telefonisch Per mail Via post Via de Pensioenplanner Totaal via het Pensioenloket Het aantal telefonische contacten vertoont een dalende tendens. In het derde kwartaal van 2011 was sprake van een bovengemiddeld telefoonverkeer: nadat de pensioenoverzichten aan arbeidsongeschikten en Pensioengerechtigden waren verzonden; als gevolg van de afkoopactie kleine pensioenen; en door de ingebruikname van de nieuwe Pensioenplanner Pensioenplanner Met de Pensioenplanner, die te vinden is op de website van het fonds, kunnen Deelnemers in een paar stappen het opgebouwde pensioen op een overzichtelijke wijze in beeld krijgen. Een Deelnemer kan in de Pensioenplanner persoonlijke keuzes invullen waarna de Pensioenplanner uitrekent welke invloed de keuze heeft op de hoogte van het pensioen. In 2011 is de toegang tot de Pensioenplanner uitgebreid, waardoor ook de volgende Verzekerden toegang hebben gekregen tot de Pensioenplanner: de Deelnemers aan de Basisregeling Pensioen 65 en 62 waarvan het vaste salaris is gedaald; de Gewezen Deelnemers die via een ww-aanvullingsregeling deelnemen aan de Basisregeling Pensioen 65 en 62; en de Deelnemers aan de Basisregeling Pensioen 65 en 62 in de periode zes maanden voorafgaand aan de pensioendatum. De Pensioenplanner is in 2011 frequent (35.380; in 2010: keer) geraadpleegd. Vooral in het derde kwartaal van 2011 werd de Pensioenplanner veel bezocht nadat via de digitale nieuwsbrief de ingebruikname van de nieuwe Pensioenplanner werd bekendgemaakt. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat vier van de tien Deelnemers wel eens heeft ingelogd op de persoonlijke en beveiligde pagina s van de website van de Pensioenplanner. Net als in 2010 waren zij tevreden over het gebruiksgemak. Mijn pensioenoverzicht Het fonds neemt deel aan het initiatief van Stichting Pensioen register waarin Nederlandse pensioenfondsen, de pensioen verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) samenwerken om voor elke Nederlandse burger een pensioenoverzicht digitaal beschikbaar te stellen. In het overzicht zijn de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars en de opgebouwde AOW-rechten opgenomen. Sinds 6 januari 2011 verschaft de website op een beveiligde wijze dit persoonlijke overzicht aan vele geïnteresseerde bezoekers. 20

22 Geschillen met Verzekerden Indien een Verzekerde van mening is dat hij bij de toepassing van de pensioenreglementen in zijn rechten jegens het fonds is geschaad, kan hij bezwaar maken tegen de genomen beslissing. Per 1 januari 2011 waren drie in 2010 ingediende bezwaarschriften in behandeling bij de Geschillencommissie. In 2011 zijn 13 bezwaarschriften ingediend bij de Geschillencommissie. Een tweetal daarvan was ultimo 2011 nog in behandeling bij de Geschillencommissie. Negen bezwaarschriften zijn afgewezen, vier bezwaarschriften zijn toegewezen en één bezwaarschrift is gedeeltelijk toegewezen Kengetal pensioenbeheerkosten Zoals in paragraaf is weergegeven bedragen de pensioenbeheerkosten, uit het totaal van de in de Staat van baten en lasten opgenomen Pensioenuitvoerings- en administratiekosten, in ,299 miljoen (in 2010: 10,167 miljoen). Hiertoe worden onder meer gerekend de kosten van de pensioen administratie, kosten voor actuariële diensten, de kosten voor publiciteit en voorlichting alsmede projectkosten met betrekking tot pensioenbeheer. Ultimo 2011 bedraagt het totaal aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden (2010: ). Tabel 7. Kengetallen pensioenbeheerkosten Pensioenbeheerkosten per Deelnemer en Pensioengerechtigde euro euro De daling van het kengetal van 225 euro naar 157 euro wordt veroorzaakt door lagere projectkosten. In 2010 werd het project ter verbetering van de verzekerdenadministratie afgerond, de kosten hiervan bedroegen 3,49 miljoen. De projectkosten 2011 hadden onder meer betrekking op de voorbereiding op de splitsing van ING Groep in de pensioenadministratie, afkoop kleine pensioenen, website ontwikkeling en de kosten voor de gevoerde procedures. Jaarverslag

23 Vol vertrouwen de toekomst in Karin van den Hombergh

24 1.3 Financieel beleid en financiële positie Bestuursverslag Financieel beleid Strategische risiconorm Het fonds streeft naar het op lange termijn nakomen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten tegen een acceptabele premie. Met het oog op deze doelstelling hanteert het fonds een strategische risiconorm. Deze houdt in dat het fonds ernaar streeft om de kans (gemiddeld op lange termijn) dat het fonds in een jaar (voor bijstorting door de Werk gever) in een situatie van een nominaal dekkingstekort komt te verkeren, te beperken tot 1%. Er is sprake van een dekkingstekort indien de dekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%, zoals het fonds die voor interne doeleinden hanteert. Lange termijn norm voor de dekkingsgraad In 2011 heeft het Bestuur onderzocht bij welke dekkingsgraad het fonds beschikt over voldoende vermogen om alle bekende risico s te kunnen opvangen en waarbij wordt voldaan aan de strategische risiconorm. Het Bestuur heeft deze drempelwaarde in 2011 vastgesteld op 135%. De hoogte van deze drempelwaarde is afhankelijk van de marktomstandigheden en zal periodiek worden herrekend. Wettelijke eisen aan de dekkingsgraad De dekkingsgraad van een pensioenfonds dient te voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in het Besluit Financieel Toetsingskader pensioenfondsen. Er is sprake van een vereiste dekkingsgraad en van een minimaal vereiste dekkingsgraad. Jaarverslag

25 Pensioenfonds ING Ultimo 2011 bedroeg de vereiste dekkingsgraad op basis van de wettelijke voorschriften, het zogenoemde standaardmodel van DNB, 111,7%. Het Vereist eigen vermogen bedraagt daarmee 11,7%. Het fonds heeft na toetsing vastgesteld dat het standaardmodel kan worden toegepast. De berekening van het Vereist eigen vermogen is als volgt: Figuur 5. Vereist eigen vermogen 31 december % 20% 15% 10% 10.4% 3.1% 0.7% 1.2% 3.1% -7,5% 11.7% Totaal Vereist eigen vermogen Diversificatie 5% 0,7% 0% Renterisico (S1) Zakelijke waarderisico (S2) Valutarisico (S3) Grondstoffenrisico (S4) Kredietrisico (S5) Verzekeringstechnisch risico (S6) Diversificatie Totaal Vereist eigen vermogen Overige risico s Marktrisico De minimaal vereiste dekkingsgraad van het fonds bedroeg op basis van de wettelijke vereisten 104,2% per 31 december 2011 (31 december 2010: 104,2%). Het fonds hanteert voor interne doeleinden een minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%. Per 31 december 2011 voldeed de dekkingsgraad van het fonds aan de wettelijke eisen Financiële positie Ontwikkeling dekkingsgraad De dekkingsgraad is in 2011 gedaald van 118,9% ultimo 2010 naar 117,4% ultimo

26 In de navolgende figuren is de analyse van de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010 en 2011 weergegeven. In figuur 6 wordt het verloop van de dekkingsgraad in 2010 getoond (toename van 116,7% naar 118,9%). Figuur 6. Ontwikkeling dekkingsgraad (2010) Dekkingsgraad eind 2009 Rentetermijnstructuur Middeling Rts Overrendement Premies Uitkeringen Levensverwachting Overig Dekkingsgraad 2010 Ten opzichte van ultimo 2010 nam de dekkingsgraad in 2011 af door vooral het negatieve effect van de dalende rentetermijnstructuur (figuur 7). Figuur 7. Ontwikkeling dekkingsgraad (verslagjaar 2011) Dekkingsgraad eind 2010 Rentetermijnstructuur Middeling Rts Overrendement Premies Uitkeringen Levensverwachting Overig Dekkingsgraad 2011 Jaarverslag

27 Pensioenfonds ING Zoals uit de voorgaande grafieken blijkt heeft de daling van de rentetermijnstructuur in beide jaren een negatief effect gehad op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. In 2010 compenseerde het overrendement (ten opzichte van de rekenrente) dit effect nog. In 2011 was de negatieve invloed op de dekkingsgraad van de rentetermijnstructuur groter dan de positieve invloed van het overrendement (-21,2% versus 17,1%). Ook is het positieve effect van de middeling van de rentetermijnstructuur zichtbaar. Hieronder worden de verschillende factoren nader toegelicht. Rentetermijnstructuur De Voorziening pensioenverplichtingen voor risico Pensioenfonds (Voorziening pensioenverplichtingen) wordt berekend tegen de contante waarde op basis van een door DNB maandelijks gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze rentetermijnstructuur is gebaseerd op de interbancaire swapmarkt. De daling van de rentetermijnstructuur gedurende 2011 heeft een stijging van de Voorziening pensioenverplichtingen tot gevolg gehad. Bij het vaststellen van de rentetermijnstructuur ultimo 2011 heeft DNB een correctie toegepast. Vanwege de uitzonderlijke marktomstandigheden en de gebrekkige liquiditeit in het lange eind van de interbancaire swapmarkt bestond er bij DNB onzekerheid over de vraag of op de interbancaire swapmarkt eind december 2011 een juiste prijsvorming heeft plaatsgevonden. DNB heeft daarom besloten een correctie toe te passen door de curve voor ultimo december te baseren op een driemaands gemiddelde (DNB-curve). Voor het fonds heeft dit geresulteerd in een verhoging van de dekkingsgraad met 4,2% ten opzichte van een berekening met de ongewijzigde rentetermijnstructuur. 26

Jaar verslag Jaarverslag ING

Jaar verslag Jaarverslag ING Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds ING Postbus 79160, 1070 NE Amsterdam Telefoon: 020-8101000 Telefax: 020-8101099 www.pensioenfondsing.nl Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds BP. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Karakteristieken van het pensioenfonds 9 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 D Samenvatting visitatierapport 17 E Bestuursverslag 20 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0

JAARVERSLAG 2013. JV2013; versie 1.0 JAARVERSLAG 2013 2 Inhoud Voorwoord.......... 4 Kerncijfers.......... 5 Personalia.......... 6 VERSLAG VAN HET BESTUUR Algemene ontwikkelingen........ 7 Structuur van het fonds........ 9 Profiel Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 blz 1. KERNCIJFERS... 3 2. MISSIE & ORGANISATIE... 4 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR... 7 3.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij

Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij Datum rapport 25 juni 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie