Sporthal Zeewijk te IJmuiden. Quick scan. Projectnummer 7204 Datum 7 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sporthal Zeewijk te IJmuiden. Quick scan. Projectnummer 7204 Datum 7 april 2011"

Transcriptie

1 Sporthal Zeewijk te IJmuiden Quick scan Projectnummer 7204 Datum 7 april 2011 Rapportnummer 001 Opgesteld door mevrouw ing. T. Adema - Platvoet de heer ing. S. Onder Versie 004 Status definitief Doorkiesnummer Tekstgedeelte 26 pagina's Internet Aantal bijlagen 14 Bestandsnaam DEFINITIEF Quick scan oud vs nieuw Sporthal Zeewijk.docx

2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Aanbeveling en samenvatting 5 3. Situatie en uitgangspunten Plangebied Bestemmingsplan Locatie Gebruik en functionaliteit sporthal Zeewijk Programma van Eisen nieuwbouw Programma van Eisen renovatie Vervangingslocatie Financiële randvoorwaarden Exploitatie Vernieuwbouw bestaande sporthal Ruimtelijke en functionele analyse Technische inspectie Renovatie en verbouwmogelijkheden Kosten Exploitatie Bestemmingsplan Nieuwbouw sporthal Locatie en ontwerp Kosten Exploitatie Bestemmingsplan Het project in breder verband 24 Bijlage 1 Ruimtestaat bestaande sporthal d.d. 14 februari 2011 Bijlage 2 Ruimtestaat nieuwbouw sporthal d.d. 14 februari 2011 Bijlage 3 Offerte Neptunus d.d. 6 mei 2010 Bijlage 4 Ruimtelijke en functionele analyse bestaande sporthal Bijlage 5 Rapportage visuele technische inspectie Bijlage 6 Tekening variant 1 - vernieuwbouw Bijlage 7 Tekening variant 2 - vernieuwbouw plus aanbouw Bijlage 8 Tekening variant 3 - kantelmodel Bijlage 9 Investeringskostenraming variant 1 d.d. 4 maart Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 2 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

3 Bijlage 10 Investeringskostenraming variant 2 d.d. 4 maart 2011 Bijlage 11 Locatie nieuwbouw Bijlage 12 Investeringskostenraming nieuwbouw d.d. 4 maart Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 3 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

4 1. Inleiding Situatie en relatie met overige ontwikkelingen Sporthal Zeewijk (1969) is gelegen nabij het sportpark Zeewijk op de hoek Planetenweg/Eenhoornstraat in IJmuiden en grenst aan het uitwerkingsgebied II voor woningbouw binnen het vigerende bestemmingsplan. De afgelopen jaren heeft de gemeente Velsen onderzoek gedaan naar een multifunctioneel centrum in het plangebied. Echter, dit plan heeft om kostentechnische redenen geen doorgang kunnen vinden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden en kosten van renovatie van de bestaande sporthal en de mogelijkheden en kosten van volledige nieuwbouw van de sporthal op een nieuwe locatie binnen het plangebied. De bouw van een nieuwe sporthal biedt kansen voor basisschool De Zandloper, eveneens gelegen aan de Eenhoornweg, om de ambities als brede 'sport'school nader te ontplooien en vorm te geven. Tevens heeft basisschool De Zandloper, dringend nieuwe huisvesting nodig en is er in zijn algemeenheid behoefte aan een nieuwe voorziening voor bewegingsonderwijs in de wijk Zeewijk/Duinwijk. Vanuit de gemeenteraad is een initiatief raadsvoorstel gekomen de sporthal te renoveren van een eerder onderzocht model binnen de planontwikkeling 'Groot Helmduin' en de vrijgekomen zijde aan de Planetenweg te bebouwen met zogeheten 'rugzakwoningen' (Nieuw Helmduin januari 2011). Dit voorstel is besproken tijdens de gemeenteraadvergadering op 10 maart Deze rapportage gaat ook kort in op deze variant. Vraagstelling Gemeente Velsen heeft aan bbn adviseurs gevraagd een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden en kosten van renovatie versus nieuwbouw. Voor het onderzoek worden door de gemeente 3 verbouwvarianten onderscheiden en 1 nieuwbouwvariant, te weten: variant 1: vernieuwbouw bestaande hal (Kaalmodel); variant 2: vernieuwbouw bestaande hal en toevoeging extra kleedruimten (Plusmodel); variant 3: vernieuwbouw bestaande hal, spiegelen kleedkamers en kantine (Kantelmodel); nieuwbouw sporthal. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de gebruikswensen en mogelijkheden, de verschillende kostenaspecten, het vigerende bestemmingsplan en de voor- en nadelen van de verschillende varianten. Tevens zal het project in relatie tot overige ontwikkelingen worden bekeken. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft een beknopte samenvatting van de rapportage en een aanbeveling voor een keuze uit de 4 varianten. Hoofdstuk 3 beschrijft de situatie en de uitgangspunten van het project. Hoofdstuk 4 gaat in op de renovatie van de bestaande sporthal. In dit hoofdstuk wordt naast de technische aanpassing aandacht besteed aan de functionele gebruiksmogelijkheden in relatie tot het beoogde gebruik. Hoofdstuk 5 richt zich hoofdzakelijk op de nieuwbouw van de sporthal. Hoofdstuk 6 beschrijft de mogelijkheden van het project in breder verband. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op onder andere de aspecten woningbouw, brede 'sport'school De Zandloper en de uitstraling van het gebied. De bijlagen geven, indien men dit wenst, detailinformatie over de achterliggende aspecten Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 4 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

5 2. Aanbeveling en samenvatting Aanbeveling Op basis van de onderzoeksresultaten in onderhavige rapportage kan worden geconcludeerd dat nieuwbouw van sporthal Zeewijk de beste optie is. Door een nieuwe sporthal te realiseren kan worden voldaan aan alle ruimtelijke, functionele en technische eisen die heden ten dagen aan een sporthal worden gesteld. De investeringskosten van nieuwbouw van de sporthal liggen lager dan bij de beide vernieuwbouwvarianten. In een nieuwbouwsituatie kan de positionering, indeling, verschijningsvorm en uitstraling van de sporthal worden geoptimaliseerd. Onderhoudskosten worden tot een minimum beperkt door de toepassing van moderne, duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Door toepassing van goede isolatie en energiezuinige installaties en een optimale geveloriëntatie kunnen energiekosten tot 60% worden gereduceerd ten opzichte van de ruim 40 jaar oude sporthal. Nieuwbouw geeft de kans op het ontwikkelen van een nieuwe sporthal en woningbouw in lijn met de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor optimale invulling van het plangebied bij samenwerking of totale fysieke integratie met de nieuwbouw voor basisschool De Zandloper. Samenvatting In de onderstaande tabel is de beoordeling van de varianten op hoofdlijnen weergegeven. Beoordelingsaspect 1 Variant 1 Variant 2 Nieuwbouw Ruimtelijke en functionele aspecten - +/- ++ Inpassing ruimtestaat Indeelbaarheid zaaldelen Interne logistiek Toegankelijkheid (miva) Veiligheid sporter +/- +/- ++ Sociale veiligheid/toezicht docent Multifunctioneel gebruik (bso/nevenfuncties) - -/+ ++ Investeringskosten , , ,00 Exploitatie +/ Opbrengsten (verhuur, reclame, horeca) Onderhoudskosten Sluiting Kruisbergzaal Personeelskosten (synergie) - - +/- Reductie energiekosten Bestemmingsplan Inpassing vigerend bestemmingsplan Inpassing stedenbouwkundige richtlijnen bestemmingsplan Ontwikkelingspotentieel woningbouw Synergie nieuwbouw basisschool De Zandloper Variant 3 is niet nader uitgewerkt (zie pagina 7). Een toelichting op bovenstaand schema volgt op de volgende pagina. 1 Korte toelichting beoordelingsaspecten: ruimtelijke en functionele aspecten - Analyse van de ruimtelijke en functionele kenmerken van de varianten investeringskosten - De bouwkosten en overige bijkomende kosten per variant exploitatie - De effecten op de opbrengsten, onderhoudskosten, personele inzet en energiekosten per variant bestemmingsplan - Consequenties ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan per variant Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 5 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

6 Toelichting op de samenvatting In het schema op de vorige pagina zijn de 4 beoordelingsaspecten en hun subcriteria onderling gewogen. Hierin is duidelijk zichtbaar dat in alle opzichten nieuwbouw de beste optie is. In het navolgende wordt een en ander nader toegelicht. Voor de uitgebreide onderbouwing wordt uiteraard verwezen naar de onderliggende rapportage. Ruimtelijke en functionele aspecten De bestaande sporthal voldoet niet aan de ruimtelijke en functionele eisen die specifiek van het gewenste gebruik worden gevraagd. De vraag naar een goede sportvoorziening is groter dan het huidige aanbod. De bezetting van de sporthal is lager dan dat deze bij verbetering van functionaliteit en logistiek zou kunnen zijn. Vanwege het ontbreken van neerlatende scheidingswanden is de sporthal slechts door 1 gebruiker tegelijk te gebruiken. Daarnaast voldoet de bestaande sporthal ook niet aan de huidige eisen voor hygiëne, sportveiligheid, brandveiligheid, toezicht (sociale veiligheid), arbeidsomstandigheden en toegankelijkheid. In een nieuwbouwsituatie zullen deze aspecten volledig worden ingepast in het ontwerp. Investeringskosten De sporthal is na ruim 40 jaar aan het eind van zijn levensduur. Het metselwerk heeft uitvallende voegen en is op veel plaatsen kapot, de kozijnen zakken door en de gevel-, vloer- en dakisolatie zijn minimaal, hetgeen hoge energiekosten tot gevolg heeft. Daarnaast bevatten de gevels asbest. De sporthal is enkel voorzien van centrale verwarming. Luchtverversing in onder andere de kleed- en wasruimten en wedstrijdruimte ontbreekt. Het tegelwerk in de kleed- en wasruimten is in originele staat en is slecht schoon te houden evenals de vloer van het entreegebied. De keuken van de kantine voldoet niet aan de hygiënecode voor de horeca (HACCP). De sporthal heeft een gebruiksvergunning waaraan wordt voldaan. Echter, de brandgevaarlijke akoestische voorzieningen, onbeklede staalconstructie en slecht begaanbare vluchtwegen (door middel van een uittrekbare trap) geven geen ideale situatie weer. De uitstekende staalconstructie, opslag van sportattributen aan de wanden en het palenhekwerk als afscheiding van de tribune geven een onveilige situatie voor de sporter. Op het gebied van arbeidsomstandigheden geeft een gebrek aan daglicht en een slechte akoestiek een ongezonde werkomgeving voor de docenten Lichamelijke Opvoeding. De wedstrijdruimte is verdiept aangelegd ten opzichte van de entree, hetgeen betekent dat deze alleen via een trap bereikbaar is. Voor mindervalide personen is een traplift aangebracht. Aangepaste kleed-, was- en toiletvoorzieningen ontbreken. Dit alles tezamen betekent dat renovatie van de sporthal niet voldoende is, maar dat vernieuwbouw noodzakelijk is (variant 1). Om verbetering van de functionaliteit te verkrijgen, zal de bestaande sporthal ook moeten worden uitgebreid (variant 2). Bij vernieuwbouw geldt dat aan alle wettelijke eisen voor nieuwbouw moet worden voldaan. De investeringskosten voor de varianten 1 en 2 liggen respectievelijk gelijk en ,00 hoger dan bij nieuwbouw, waarbij moet worden aangetekend dat de kwaliteit van de varianten 1 en 2 lager is dan de kwaliteit van nieuwbouw. Exploitatie Het exploitatieresultaat van een nieuwe sporthal of de vernieuwbouw van de sporthal (variant 2) zal positiever uitvallen dan het huidige exploitatieresultaat. Belangrijke parameters hierin zijn: verlaging van de energiekosten door betere isolatie en integratie van Duurzaam Bouwen (DuBo)-maatregelen, verhoging van de huuropbrengst door indeelbaarheid, (verhoging van) reclame-inkomsten en verlaging van de meerjarenonderhoudskosten. Daarnaast kan de Kruisbergzaal worden gesloten, waardoor de daarmee gemoeide exploitatie- en onderhoudskosten komen te vervallen. Bij variant 1 zal de positieve invloed op het exploitatieresultaat worden beperkt tot reductie van de energiekosten. Bestemmingsplan Voor alle varianten geldt dat de bouwplannen niet binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Bij nieuwbouw ligt een grote kans het volledige gebied te herontwikkelen en te profiteren van maximaal ontwikkelingspotentieel voor woningbouw Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 6 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

7 Tevens kan tegemoet worden gekomen aan de stedenbouwkundige eisen uit het vigerende bestemmingsplan, zoals verbetering van het straatbeeld van de Planetenweg en het versterken van de doorzicht vanaf het Pleiadenplantsoen naar het achtergelegen duingebied. Synergievoordeel kan worden gezocht in een gezamenlijke ontwikkeling met nieuwbouw voor basisschool De Zandloper. Variant 3 Variant 3 betreft de vernieuwbouw van de bestaande sporthal en het spiegelen van de bestaande functies, zodat aan de zijde van de Planetenweg en de Eenhoornstraat zogenaamde rugzakwoningen kunnen worden gerealiseerd. De volgende argumentatie onderbouwd waarom ervoor gekozen is variant 3 niet nader uit te werken: de investeringskosten voor deze variant zijn niet nader berekend. Er kan echter worden gesteld dat deze hoger zullen zijn dan de investeringkosten van de varianten 1, 2 en nieuwbouw en dat variant 3 daarmee geen realistische variant lijkt te zijn. Deze constatering wordt versterkt door het feit dat de winst op het gebied van ruimtelijke en functionele kwaliteit ten opzichte van varianten 1, 2 en nieuwbouw niet aanwezig is. Aan het idee rugzakwoningen aan de straatzijde tegen de sporthal te realiseren kleven diverse bezwaren. Het is de vraag of deze woningen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd gezien het mogelijke gebrek aan daglicht, logistieke vluchtwegproblemen vanuit de sporthal, de beschikbare bouwruimte tot aan de openbare weg en het gebrek aan buitenruimte. Indien realiseerbaar mag de opbrengt niet worden overschat, daar deze woningen slechts geschikt zullen zijn voor de startersmarkt ( ,00 v.o.n.). Bij uitvoering van deze variant wordt geen gebruik gemaakt van maximale ontwikkelingskansen voor woningbouw. Tevens draagt deze oplossing niet bij aan verbetering van de zichtlijnen aan de Planetenweg en naar het achtergelegen duingebied Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 7 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

8 3. Situatie en uitgangspunten 3.1. Plangebied Het plangebied is de wijk Zeewijk te IJmuiden, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland. Het vigerende bestemmingsplan is het 'Bestemmingsplan Zeewijk' vastgesteld door de gemeenteraad op 22 maart 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 15 oktober Figuur 1: plangebied Zeewijk Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door het duingebied, de noordelijke grens wordt bepaald door achtereenvolgens: de Ampèrestraat/Dokweg, de Raafstraat, het Pleiadenplantsoen, een gedeelte van de Eenhoornstraat en de noordgrens van sportpark Zeewijk. De oostelijke en zuidelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de zuidelijke berm van de Heerenduinweg. Locatie A in figuur 1 betreft sporthal Zeewijk Bestemmingsplan De sportvelden van sportpark Zeewijk, de sporthal en het instructiebad zijn in het bestemmingsplan consoliderend bestemd. Uitgezonderd is een gedeelte van de sportvelden dat grenst aan het vrachtwagenparkeerterrein. Op deze locatie is via een uitwerkingsbevoegdheid het realiseren van woningbouw mogelijk gemaakt (Plankaartaanduiding UW II). Het is volgens het bestemmingsplan niet mogelijk buiten de huidige gebouwgrenzen en -hoogten te bouwen Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 8 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

9 3.3. Locatie 3.4. Gebruik en functionaliteit sporthal Zeewijk Sporthal Zeewijk is gelegen op de hoek Planetenweg/ Eenhoornstraat. Aan de sporthal is een niet meer in gebruik zijnde instructiezwembad gebouwd. Langs de Planetenweg is naast de sporthal een (vrachtwagen)parkeerplaats gelegen. Aan de achterzijde van de sporthal bevinden zich een oud gravelveld, waaraan de (kunst)grasvelden van 2 voetbalverenigingen grenzen. In de bocht van de Eenhoornstraat bevindt zich een uitrukstation van de brandweer. Onder een deel van de sportvelden en onder het parkeerterrein van het voormalig Ichthus College bevindt zich een stortplaats voor huishoudelijk afval (jaren 60). Uit de gegevens van het vigerende bestemmingsplan blijkt dat wettelijk gezien sanering door het aanbrengen van een zogeheten 'leeflaag' (dit betekent circa 2 m afgraven van de vervuilde grond en aanvullen met schone grond) voldoende is. Sporthal Zeewijk wordt intensief gebruikt door scholen in de omgeving. Het Felisenum Gymnasium, Tender College en obs De Pleiaden zijn samen goed voor 30,5 klokuren per week. Daarnaast wordt de sporthal gebruikt door diverse sportverenigingen die in de sporthal hoofdzakelijk de volgende sporten beoefenen: korfbal, volleybal, badminton, zaalvoetbal en gehandicaptensport. Voorts vinden er enige grotere evenementen plaats, zoals dubbeljeugdzeskamp en rommelmarkten. De gemeente geeft aan dat de verhuurvraag, met name van scholen, groter is dan nu kan worden geboden. Omdat de wedstrijdruimte niet in meerdere delen te delen is, kan slechts 1 schoolklas of 1 sportvereniging gebruik maken van de wedstrijdruimte, terwijl de afmeting van de wedstrijdruimte van voldoende formaat is voor een driedeling. De wedstrijdruimte in de bestaande sporthal heeft een bruto afmeting van circa 44 m x 28 m. Rondom de houten sportvloer bevindt zich een stenen strook van circa 50 cm die de sportvloer omkadert. De hal is door middel van een laag net deelbaar in 2 delen. Separaat gebruik is hierdoor niet mogelijk. Er zijn 2 toestellenbergingen aanwezig met een totaaloppervlakte van 67 m 2. Aan de noordwestzijde van de sporthal liggen de volgende nevenruimten: een tribune met een capaciteit van ruim 200 personen, 4 kleeden wasruimten, 2 scheidsrechtersruimten, een wedstrijdleidingruimte, een EHBO-ruimte en een beheerderruimte met werkplaats. Aan de noordoostzijde bevindt zich de kantine met een capaciteit van circa 81 personen en een keuken met opslag. De ruimtestaat van de bestaande sporthal is opgenomen in bijlage 1. De volgende belijning is aanwezig: 1 combiveld (geschikt voor onder andere zaalvoetbal, handbal, zaalhockey) 3 basketbalvelden 8 badmintonvelden (2 x 4 velden) 4 volleybalvelden. Instructiebad Aan de zuidwestkant van de sporthal bevindt zich een voormalig instructiebad, dat tot voor kort tijdelijk dienst deed als een skatebaan. Het instructiebad zal worden gesloopt Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 9 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

10 3.5. Programma van Eisen nieuwbouw Ruimtelijk en functioneel Voor een nieuwe sporthal is een ruimtestaat (bijlage 2) opgesteld die voldoet aan de ruimte-eisen van het NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijk Opvoeding (KVLO). Deze eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op de vereiste afmetingen van ruimten, veiligheid, verlichtingssterkte, akoestiek en de kwaliteit van de sportvloer. De entree is voorzien van elektrische schuifdeuren en een tochtportaal. De beheerder heeft direct zicht op de entree en de toegangen tot de horeca, tribune en kleed- en wasruimten. Vanuit de centrale hal is direct toegang tot de horecaruimte, tribune en de kleed- en wasruimten. De sportvoorzieningen zijn separaat afsluitbaar, zodat de horeca na einde sporttijd in gebruik kan blijven. De centrale hal is voorzien van een separate garderobe die tijdens evenementen kan worden uitgebreid. De sportzaal heeft een afmeting van 24 m x 44,2 m en is deelbaar in 3 zaaldelen. Elk zaaldeel heeft de beschikking over een toestellenberging, 2 kleed- en wasruimten en een scheidsrechter-/docentenkleedkamer. Vanuit de zaal is toezicht op de toegang tot de kleedkamers. Het heeft de voorkeur vanuit de scheidsrechter-/docentenkleedruimte direct zicht te hebben op de zaal. Bovenop de kleedkamers wordt een tribune met een capaciteit van 300 personen gerealiseerd. 1 zaaldeel kan worden gebruikt voor buitenschoolse opvang (bso). Hiervoor is in 1 zaaldeel 20 m 2 aanvullende bergruimte gereserveerd. De belijning wordt aangebracht conform de norm ISA-US1-Bl.2 en voorziet in de volgende velden: 1 combiveld (geschikt voor onder andere zaalvoetbal, handbal, zaalhockey) 3 basketbalvelden 4 volleybalvelden 9 badmintonvelden (3 x 3). De belijningen voor 4 volleybalvelden (norm is 3 velden) en 3 basketbalvelden (norm is 1 center court) wijken af van de norm. Dit heeft bij volleybal betrekking op de zijuitlopen van de velden. In tegenstelling tot de norm wordt nu elk zaaldeel van speelveldbelijning voor basketbal voorzien. Deze speelvelden zijn korter dan de internationale norm, maar prima geschikt voor regionale competitie en schoolsport. In 3 zaaldelen zijn sporttechnische voorzieningen voor het basisonderwijs (bo) benodigd. In 1 zaaldeel wordt dit uitgebreid met sporttechnische voorzieningen voor het voortgezet onderwijs (vo). Techniek en comfort De afwerking van de ruimten moet voldoen aan de eisen van het NOC*NSF. Deze eisen hebben met name betrekking op de veiligheid van de sporter en de algemene hygiëne. De sportvloer is een klasse 1 sportvloer, uitvoering in hout. De ondervloer moet voldoen aan de eisen gesteld door de fabrikant van de houten sportvloer. De installatie van de sporthal moet voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit en de aanvullende eisen van het NOC*NSF. Voor verlichting geldt klasse III; training, recreatie en onderwijs (minimaal 300 lux). Voor regionale competitie wordt extra verlichting ingeschakeld, zodat aan de eis van minimaal 500 lux kan worden voldaan Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 10 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

11 Omdat de sporthal veelvuldig wordt gebruikt voor onderwijs, wordt rekening gehouden met de arbowetgeving. Dit betekent dat het daglichtoppervlak minimaal 53 m 2 bedraagt. Daglichttoetreding die hinderlijke reflecties of lichtstrepen kunnen veroorzaken worden vermeden. Een slechte akoestiek is een veel gehoorde klacht in sporthallen. Voor de akoestiek wordt uitgegaan van de norm ISA-US1-BF1 'Nagalmtijd en achtergrondgeluid'. Duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. Duurzaamheid van het gebouw zit niet alleen in de keuze van bouwmaterialen en gebouwinstallaties, maar ook in de gebruiksmogelijkheden, de beleving, het (dagelijks) onderhoud en het ontwerp (bijvoorbeeld gebouwvorm en geveloriëntatie). Deze maatregelen hoeven niet kostenverhogend te werken, maar kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan het geheel. Daarnaast zijn investeringen mogelijk die doorgaans een redelijke terugverdientijd hebben. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, windenergie en warmte- en koudeopslag. Deze maatregelen zijn niet in de uitwerking van de varianten meegenomen Programma van Eisen renovatie Het ruimtelijke, functionele en technische Programma van Eisen (PvE) voor nieuwbouw (paragraaf 3.5.) dient als referentiekader voor de renovatie van de bestaande sporthal. De technische levensduur van de gerenoveerde sporthal moet minimaal 40 jaar zijn Vervangingslocatie Bij renovatie van de bestaande sporthal is het noodzakelijk dat de gebruikers gebruik kunnen maken van een vervangingslocatie. In IJmuiden is geen sporthal beschikbaar die aan deze behoefte kan voldoen. Dit betekent dat een tijdelijke sporthal benodigd is. Deze sporthal moet dezelfde faciliteiten bieden als de huidige sporthal. Een van de aanbieders van de tijdelijke sporthallen is bouwbedrijf Neptunus. Een offerte van een tijdelijke sporthal die de gemeente in een eerder stadium bij Neptunus heeft aangevraagd, is als bijlage 3 bij dit rapport gevoegd. De voorgestelde locatie van de tijdelijke sporthal is het veld grenzend aan de vrachtwagenparkeerplaats Financiële randvoorwaarden Investeringskosten De investeringskosten betreffen alleen de kosten die betrekking hebben op de sporthal (nieuwbouw/ renovatie), sloopwerk en vervangingslocatie. De terreininrichting wordt buiten beschouwing gelaten. In het navolgende worden de uitgangspunten voor de investeringskostenraming weergegeven. Grondkosten De grond is in eigendom van de gemeente. De grondkosten vormen geen onderdeel van de investeringskosten. Bouw- en woonrijp maken Het sloopwerk van het instructiebad en de (gedeeltelijke) sloop van de sporthal zijn onderdeel van de investeringskostenraming. Bij nieuwbouw: het terrein waar eventuele nieuwbouw van de sporthal plaatsvindt, wordt bouw- en woonrijp opgeleverd aan de aannemer Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 11 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

12 Bouwkosten Voor de bouwkostenraming wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitsniveau. Uitgangspunt: levensduur 40 jaar. De bouwkosten bestaan in zijn algemeenheid uit: kosten bouwkundig werk kosten installatietechnisch werk kosten bouwkundige voorzieningen kosten vaste inrichting, exclusief sporttechnische inrichting. De bouwkostenraming is inclusief opslagen als: Algemene Kosten (AK), Algemene Bouwplaatskosten (ABK), Winst en Risico (W&R), kosten voor CAR-verzekering en bankgarantie en exclusief btw. Prijspeil van de bouwkostenraming is februari Inrichtingskosten De inrichtingskosten betreft de vaste en verplaatsbare sporttechnische inrichting. De losse inrichting (zoals tafels en stoelen in de kantine zijn buiten beschouwing gelaten). Bij nieuwbouw betekent dit een sporttechnische inrichting conform de basisinventarislijst van het bo in 3 zaaldelen, aangevuld met de basisinventarislijst van het vo in 1 zaaldeel. Bij variant 1 wordt de aanwezige sporttechnische inrichting, waar mogelijk, hergebruikt en opgewaardeerd naar het huidige gangbare niveau. Bij variant 2 is de zaal deelbaar in 3 zaaldelen. Alle zaaldelen zullen worden voorzien van een sporttechnische inrichting conform de basisinventarislijst van het bo in 3 zaaldelen, aangevuld met de basisinventarislijst van het vo in 1 zaaldeel. Vervangingslocatie Bij vernieuwbouw: de kosten voor de vervangingslocatie betreffen alle kosten die gepaard gaan met de bouw en vaste inrichting van de vervangingslocatie. Deze kosten zijn gebaseerd op een offerte van Neptunus die eerder door de gemeente is opgevraagd. Ontwikkelingskosten Bij nieuwbouw: voor de opzet van de investeringskostenraming is uitgegaan van een vorm van Design & Build (D&B)-aanbesteding. Dit betekent dat de ontwikkelingskosten (onder andere architect en constructeur) voor rekening van de marktpartij zijn. In de investeringskostenraming is een percentage van 7% van de bouwkosten opgenomen. Advieskosten Bij nieuwbouw en D&B: kosten voor de architect, de constructeur en de overige adviseurs zijn voor rekening van de marktpartij en zijn in de ontwikkelingskosten inbegrepen. Daarnaast zijn er interne kosten voor de opdrachtgever en advieskosten ten behoeve van externe adviseurs voor bijvoorbeeld projectmanagement ondersteunend aan de opdrachtgever, begeleiding van de aanbesteding en directievoering en toezicht tijdens de bouw. Hiervoor is een percentage van 6% over de totale bouwkosten aangehouden. Bij vernieuwbouw: indien niet wordt gekozen voor een vorm van D&B-aanbesteding zijn de advieskosten circa 15% over de totale bouwkosten en komt het percentage voor ontwikkelingskosten te vervallen. De interne kosten van de gemeente zijn niet in de investeringskostenraming opgenomen Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 12 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

13 Bijkomende kosten en onvoorzien Onder bijkomende kosten worden onder meer de legeskosten, aansluitkosten, verzekeringen en promotiekosten verstaan. Legeskosten conform legesverordening gemeente Velsen 2011 Behandeling principeaanvraag: 25% van de bouwleges (maximaal 1.095,90) Wabo_bouwactiviteiten: 6.975,00 + 2,5% van de bouwsom Wabo_bestemmingsplanwijziging, kleine buitenplanse afwijking: 164,25 Wabo_bestemmingsplanwijziging, buitenplanse afwijking: 3.288,00 Wabo_beoordeling asbestrapportage: 52,90 Wabo_sloopwerk sporthal: 0,2% van de sloopkosten (minimaal 52,90, maximaal 264,95). Niet inbegrepen zijn legeskosten voor onder andere: herinrichting volledig deelplan Wabo_aanleggen/veranderen wegen, in- en uitritten Wabo_bodemonderzoeken Wabo_kappen van bomen wet Geluidhinder. Aansluitkosten Bij vernieuwbouw: niet van toepassing Bij nieuwbouw: aansluitkosten nutsvoorzieningen 1 post ,00. Verzekeringen CAR-verzekering in bouwkosten. Promotiekosten Promotiekosten, zoals 1 e paal en opening zijn niet in de investeringskostenraming opgenomen. Kosten uit het verleden Kosten uit het verleden zijn niet in de investeringskostenraming opgenomen. Onvoorzien Voor onvoorziene kosten is een percentage van 10% over de bouw- en inrichtingskosten, de ontwikkeling- en advieskosten en de bijkomende kosten aangehouden. De reservering onvoorzien is niet bestemd voor meerwerk door uitbreiding van het programma, maar voor onvoorziene omstandigheden. Rentekosten en indexatie In de investeringskostenraming wordt geen rekening gehouden met rentekosten. Indexatie van de bouw- en investeringskosten gebeurt volgens de BDB-index. Btw De investeringskostenraming is exclusief 19% btw Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 13 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

14 3.9. Exploitatie Het exploitatieresultaat van een sporthal is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten die samenhangen met het gebruik van de sporthal. Op hoofdlijnen spelen de volgende factoren een rol bij de exploitatie: opbrengsten uit verhuur, reclame en horeca onderhoudskosten personeelskosten energiekosten. De meeste sporthallen in Nederland laten een negatief exploitatieresultaat zien. Subsidie vanuit de gemeente is dan benodigd om de maatschappelijke voorziening in stand te houden. In optimale situaties zien wij incidenteel dat het exploitatieresultaat neutraal of zelfs licht positief is. Hier ligt dan een situatie aan ten grondslag waarbij de kostendragende aspecten (inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur, reclame en horeca) dusdanig hoog zijn dat de kosten voor onderhoud, personeel en de energielasten worden gedekt. Belangrijk is ook om overdag een goede bezetting te hebben. Gebruik door onderwijs overdag heeft een zeer positieve invloed op de exploitatie van de sporthal. Tevens kan de sporthal daarmee in (een gedeelte van) de wettelijke taak van de gemeente voor huisvesting van het bewegingsonderwijs voorzien. Deze situatie is niet overal te bereiken. Naast de functionaliteit van de sporthal speelt de ligging en het verzorgingsgebied een belangrijke rol, het moet uiteindelijk komen van de betalende gebruikers. Voor de situatie in Velsen gaat het om een vergelijking tussen een vernieuwbouwversie van de bestaande sporthal (in diverse vormen) en een nieuwbouwversie. Bij variant 2 en de nieuwbouwversie kan de naburige Kruisbergzaal komen te vervallen. Opbrengsten uit verhuur, reclame en horeca De ligging en het verzorgingsgebied van de sporthal is goed te noemen. Het ligt centraal in een woonwijk met diverse scholen in de buurt van waaruit vraag is naar een sportvoorziening. De bezetting van de huidige sporthal wijst op een goed animocijfer. Door de aantrekkelijkheid en de functionaliteit (aanbod aan voorzieningzijde) van de sporthal te verbeteren, is het mogelijk meer gebruikers aan te trekken dan nu het geval is. Het spreekt voor zich dat er in het geval van nieuwbouw meer mogelijkheden zijn om de functionaliteit te verbeteren. Naast de technische mogelijkheden speelt hierbij met name de verandering van de positie op het perceel van de sporthal een grote rol. In een nieuwbouwsituatie kan de positionering, indeling, verschijningsvorm en uitstraling van de sporthal worden geoptimaliseerd. Onderhoudskosten De huidige sporthal is onderhoudstechnisch in matige staat, zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven. Alleen al voor achterstallig onderhoud en in gestandhouding zullen de kosten de komende jaren sterk gaan oplopen. Als men dit geld hiervoor zou uittrekken, zal het kwalitatief nooit het niveau van nieuwbouw of een ingrijpend gerenoveerde sporthal bereiken. De technische beperkingen en risico's in geval van renovatie zitten met name in de fundering, vloer- en hoofdstaalconstructie. Deze onderdelen worden hergebruikt en dienen weer decennia lang mee te gaan terwijl ze al 40 jaar oud zijn. Dit introduceert risico's terwijl ontwerptechnische uitgangspunten van 40 jaar geleden (denk bijvoorbeeld aan vloerisolatie) niet te veranderen zijn. Een nieuwbouwsituatie ten slotte biedt de beste uitgangspunten voor zo laag mogelijke onderhoudskosten. Moderne, duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen die de onderhoudskosten tot een minimum beperken, kunnen worden toegepast Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 14 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

15 Personeelskosten Een significant verschil in personeelskosten tussen nieuwbouw en renovatie is niet aan de orde. Wel is het zo dat als er sprake zou zijn van een combinatie van functies, waar nieuwbouw zich dan beter voor leent, er voordeel te behalen zou zijn door een efficiëntere inzet van personeel. Deze winst is echter beperkt en sterk afhankelijk van de definiëring van het programma. Energiekosten De laatste decennia zijn gebouwen steeds energiezuiniger geworden door toepassing van onder meer betere isolatie en betere installaties. De laatste jaren heeft duurzaamheid een enorme vlucht genomen en is DuBo een integraal onderdeel van het ontwerp- en bouwproces geworden. Een moderne sporthal is wel tot 60% energiezuiniger dan een sporthal van 40 jaar geleden. Een besparing op energiekosten is zowel met nieuwbouw als met een ingrijpende renovatie te bereiken. Hierbij vormt bij de renovatievariant de vloer weer de beperkende factor. Per saldo kan een nieuwbouw sporthal hierdoor en door optimalisatie van de oriëntering van de gevels en open delen van de facilitaire voorzieningen, energiezuiniger worden uitgevoerd Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 15 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

16 4. Vernieuwbouw bestaande sporthal In de jaren 60 golden andere eisen ten aanzien van sportgebouwen dan heden ten dagen het geval is. Het is ook goed mogelijk dat de sporthal voor een ander doel is gebouwd dan waarvoor deze nu hoofdzakelijk wordt gebruikt. Het onderzoek naar de bestaande sporthal zegt ook niet dat sporthal Zeewijk een goede of slechte sporthal is, maar wordt de bestaande situatie geschetst aan de hedendaagse (wettelijke) eisen en het beoogde gebruik. De tabel in bijlage 4 geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke en functionele analyse weer. Hierbij is de bestaande situatie getoetst aan de gewenste situatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Indien de bestaande situatie niet voldoet, worden mogelijke aanbevelingen gedaan om de bestaande situatie wel aan de gewenste situatie te laten voldoen. Paragraaf 4.1. geeft een samenvatting van de functionele en ruimtelijke analyse. Paragraaf 4.2. gaat in op de technische inspectie. In paragraaf 4.3. worden naar aanleiding van deze analyses mogelijke verbouwvarianten geschetst. Paragraaf 4.4. gaat in op de vereiste bouwkundige en installatietechnische renovatiemaatregelen en worden de investeringskosten van de verbouw en renovatie in kaart gebracht. Paragraaf 4.5. beschrijft de consequenties met betrekking tot het vigerende bestemmingsplan. In paragraaf 4.6. worden de voor- en nadelen van de renovatie van de sporthal beschreven Ruimtelijke en functionele analyse Gezien de toepassing van een houten sportvloer (klasse 1) en de op topsport gerichte belijning (center courts), een hoogte van 6 tot 9 m en een tribune voor ruim 200 personen lijkt sporthal Zeewijk gebouwd als topsporthal. De wedstrijdruimte bestaat uit 1 grote hal met de beperkte mogelijkheid deze ruimtelijk in tweeën te kunnen delen door middel van een net. De nevenruimten, zoals het aantal toestellenbergingen, scheidsrechtersruimten en de kleed- en wasruimten zijn hier op afgestemd. De entree van de sporthal is onduidelijk en niet uitnodigend. Voor effectief gebruik van de sporthal heeft een driedeling van de sporthal door middel van akoestische wanden de grote voorkeur. Een driedeling heeft invloed op het benodigde aantal kleed- en wasruimten. Maar ook bij handhaving van een tweedeling van de wedstrijdruimte hebben de huidige gebruikers aangegeven dat het aantal kleedkamers niet voldoende is en er 2 extra kleed- en wasruimten benodigd zijn. Sporthal Zeewijk is niet specifiek gebouwd voor het bewegingsonderwijs, terwijl de sporthal voor ruim 30 klokuren per week voor bewegingsonderwijs wordt gebruikt. De wedstrijdruimte voldoet niet aan de Arbo-eisen voor bijvoorbeeld daglicht en akoestiek. Tevens is er geen volledige sporttechnische inrichting aanwezig, waardoor de lessen LO niet aan de eindtermen kunnen voldoen. In het kader van toezicht en veiligheid is het voor LO-docenten van belang dat zij tijdens de lessen zicht hebben op de toegang van de kleedkamers (bijvoorbeeld bij het wegsturen uit de les). Veiligheid bij sportbeoefening is van groot belang. De wanden, de wandafwerking en de constructie van de wedstrijdruimte bevatten vele obstakels waaraan sporters zich tijdens de sportbeoefening kunnen verwonden. De toestellenbergingen zijn niet juist gesitueerd en slecht bereikbaar. De bruikbaarheid is slecht; te diep en te smal en zeer klein van afmeting waardoor opslag van sportattributen nu aan de wanden van de wedstrijdruimte plaatsvindt, hetgeen extra obstakels met zich meebrengt. De afscheiding tussen de sportzaal en de tribune is door middel van lage paaltjes waartussen touwen hangen. Deze paaltjes kunnen bij valpartijen (tijdens sportbeoefening) ernstig letsel veroorzaken Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 16 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

17 Tijdens lessen en trainingen is de kans groot dat er steeds ballen en dergelijke de tribune op verdwijnen. Tijdens LO-lessen kan de tribune storend werken doordat leerlingen ongewenste klauterpartijen gaan uitvoeren. In de sporthal zijn geen voorzieningen voor gehandicapten, zoals miva-toiletten en aangepaste kleed- en wasruimten, aanwezig. Voorzieningen voor mindervalide personen worden na renovatie wel geëist. De sportvloer ligt circa 0,5 m tot 1 m verdiept ten opzichte van de entree en nevenruimten. De sportvloer is bereikbaar via 2 trappen, waarvan 1 trap is voorzien van een traplift. Hiermee wordt voldaan aan de Eisen voor Toegankelijkheid. Echter, deze situatie is verre van ideaal. De wens van de gemeente is om samenwerking te zoeken met basisschool De Zandloper. Deze school wil in de toekomst een brede 'sport'school zijn. Samenwerking tussen de basisschool, de bso en de sporthal ligt hierbij voor de hand. Dubbelgebruik van de kantine zou mogelijk een positief effect hebben op de exploitatie, maar om een vorm van kinderopvang onder te brengen in een kantine gelden wel eisen in het kader van beheer en exploitatie. Met de huidige exploitatievorm, inrichting van de ruimte en het negeren van het rookverbod is binnen de huidige opzet geen dubbelgebruik met bijvoorbeeld een bso mogelijk. Bij een goede twee- of driedeling van de wedstrijdruimte is het mogelijk 1 zaaldeel voor de bso te gebruiken. Hiervoor is wel extra opslagruimte benodigd voor de spelattributen van de bso Technische inspectie Op maandag 14 februari 2011 heeft een visuele technische inspectie van de sporthal plaatsgevonden. Destructief en constructief onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Een uitgebreide weergave van deze visuele inspectie is toegevoegd als bijlage 5. Deze paragraaf beschrijft in hoofdlijnen de technische staat van de sporthal. De sporthal maakt van buiten een sterk verouderde indruk. De gevelbeplating (eternietplaten) bevat asbest en brokkelt op een aantal plaatsen af. Het achterliggende houtwerk en de houten boeidelen zijn op veel plaatsen verrot. Het metselwerk bevat een hoop graffiti en is op veel plaatsen beschadigd of overwoekerd met klimop, waardoor de stenen en het voegwerk ernstig zijn en worden aangetast. Het schilderwerk bladdert op veel plaatsen af. De kozijnen, ramen en deuren zijn technisch in een zeer slechte staat en voldoen daarnaast ook niet aan de huidige eisen van inbraakwerendheid. In de gevel is dubbelglas toegepast, echter met een lage isolerende waarde. De gemeente heeft aangegeven dat het dak van de aanbouw enige jaren geleden is vervangen en geen asbest bevat. Het dak van de sporthal dient volledig te worden vervangen. De sporthal is voorzien van een bliksemafleiding die volgens de gemeente regelmatig wordt doorgemeten en voldoet. De fundering is een fundering 'op staal'. Er zijn geen aanwijzingen dat de fundering onder de wedstrijdruimte verzakkingen vertoont. Op de aansluiting tussen de wedstrijdruimte en de kantine is in de gevel scheurvorming geconstateerd. De oorzaak van deze scheurvorming is niet direct te herleiden. De hoofddraagconstructie bestaat uit stalen kolommen en spanten die niet-brandwerend zijn omkleed of behandeld. De houten sportvloer is ruim 40 jaar oud en heeft, mede vanwege het goede onderhoud, de technische levensduur ruimschoots overtroffen. De toplaag van de vloer is inmiddels zodanig afgesleten dat deze niet meer kan worden onderhouden. De sportvloer moet worden vervangen door een nieuwe sportvloer in klasse 1. De akoestische afwerking van de wanden in de wedstrijdruimte is zachtboard Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 17 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

18 Deze beplating is brandgevaarlijk en mag in de nieuwe situatie niet meer worden toegepast. Daarnaast zal deze beplating vanwege vergruizing bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit (fijnstof) in de sporthal. De akoestische beplating dient volledig te worden vervangen en aangevuld. De kleed- en wasruimten zijn nog in originele staat en doen verouderd aan. De vloer van de kleedruimte is betegeld met keramische tegels, de wanden zijn van schoon metselwerk en voorzien van hangende banken en kledinghaken. De houten draagconstructie van het dak is in zicht en doet dienst als plafond. De wanden van de doucheruimte zijn betegeld tot een hoogte van circa 2 m. De vloer is voorzien van hetzelfde tegelwerk als in de kleedruimte. De douches zijn open en deels voorzien van een klein schot. Het plafond is afgewerkt met beplating. De sporthal is nergens voorzien van mechanische ventilatie en/of luchtverversing. De wedstrijdruimte wordt verwarmd door middel van luchtverwarming. Hiervoor loopt een luchtkanaal boven de tribune langs. Het luchtkanaal heeft op meerdere plekken roosters waardoor de warme lucht de hal wordt ingeblazen. De hemelwaterafvoer loopt binnen door de wedstrijdruimte van het dak naar beneden. Dit heeft op diverse plekken voor lekkage en daarmee gepaard gaande schade gezorgd. De verlichting bestaat uit TL-armaturen en dient te worden vervangen. Alle leidingen lopen in alle ruimten in het zicht, wat een negatief effect heeft op het dagelijks onderhoud. De technische ruimte is alleen van buitenaf bereikbaar. In de technische ruimte bevinden zich 2 gastoestellen voor de centrale verwarming en een 500 liter boiler ten behoeve van warmwater in de kleed- en wasruimten. De technische installatie heeft volgens het onderhoudscontract jaarlijks onderhoud en inspectie. De installatie is sterk verouderd. Het plafond en de deuren van de technische ruimte bevatten asbest. De bediening van de basketbalborden aan de langswand van de wedstrijdruimte is defect. Naast een later aangebrachte touwenrail en enkele wandrekken is geen vaste sporttechnische installatie aanwezig. Een deel van de losse aanwezige sporttechnische voorzieningen verkeerd nog in goede staat. De binnenafwerking van de kantine dient volledig te worden gerenoveerd, nieuwe vloerafwerking, plafonds, wandafwerking, verlichting, ventilatie, et cetera. De keuken voldoet niet aan de huidige eisen van HACCP. De kozijnen en beglazing in de buitengevel zijn volledig aan vervanging toe Renovatie en verbouwmogelijkheden Naar aanleiding van de ruimtelijke, functionele en technische analyse worden 3 varianten geschetst, te weten: 1. vernieuwbouw van de bestaande sporthal naar de huidige bouwbesluit-, sporttechnische- en Arboeisen; 2. vernieuwbouw van de bestaande sporthal naar de huidige bouwbesluit-, sporttechnische- en Arboeisen plus het verbeteren van de functionaliteit door het toevoegen van flexibele akoestische tussenwanden en het toevoegen van 2 extra kleedkamers, een miva-toilet en 1 scheidsrechter- en docentenruimte; 3. vernieuwbouw van de bestaande sporthal naar de huidige bouwbesluit-, sporttechnische en Arbo-eisen plus het verplaatsen van alle nevenruimten naar de zuidoost- en noordoostzijde van de sporthal. Bij alle varianten geldt dat het instructiebad aan de noordoostzijde van de sporthal volledig wordt gesloopt Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 18 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

19 Omdat het een volledige renovatie betreft, zal de renovatie grotendeels moeten voldoen aan de eisen voor nieuwbouw in het Bouwbesluit. Het betreft een duurzame renovatie, waarbij als uitgangspunt een levensduur van 40 jaar moet worden aangehouden. Variant 1 Variant 1 betreft een technische renovatie van de bestaande sporthal (bijlage 6). Hierbij blijven alleen de fundering, begane grondvloer, staalconstructie en metselwerk plint van de sporthal staan. De entree, kleedkamers en de kantine worden herbouwd op de bestaande footprint van de gehandhaafde begane grondvloer. De keuze voor deze ingrijpende renovatie is tweeledig. Enerzijds vraagt de technische staat van de sporthal om een grondige renovatie van nagenoeg alle gebouwelementen, anderzijds is de maatvoering van het bestaande gebouw niet voldoende toereikend om vereiste installaties in te passen en energiebeperkende maatregelen toe te passen. In deze variant is uitgegaan van gelijke functies als bestaand, de functionaliteit wordt niet aangepast. Een miva-toilet is wettelijk vereist, maar ontbreekt. De wedstrijdruimte wordt voorzien van een nieuwe houten sportvloer en voldoet aan de (Arbo-)eisen voor (dag)licht en akoestiek. De wensen van de gemeente en de gebruikers om de sporthal in 2 of 3 delen te kunnen verhuren en de extra benodigde kleedkamers, zijn in deze variant buiten beschouwing gelaten. Variant 2 Variant 2 betreft een technische en beperkte functionele renovatie van de bestaande sporthal. De uitgangspunten van de renovatie zijn gelijk aan variant 1. Ten opzichte van variant 1 wordt de hal deelbaar gemaakt in 3 zaaldelen door middel van neerlaatbare scheidingswanden. De scheidingswand moet worden voorzien van een eigen constructie. Eveneens moeten voorzieningen worden getroffen ter plaatse van de tribune. Aangrenzend aan de bestaande kleedkamerzone wordt een aanbouw gemaakt voor 2 extra kleedkamers, een miva-toilet en een extra scheidsrechter- en docentenruimte. Aan de functionaliteit van de kantine wordt niets verbeterd. De installatieruimte wordt vervangen door een nieuwe ruimte, een en ander conform de tekening in bijlage 7. Variant 3 In deze variant wordt voorgesteld de aanbouw met daarin de entree, de kleedkamers en de kantine te slopen en deze spiegelend te herbouwen. De ruimte die hiermee aan de Planetenweg vrij komt, zal worden gebruikt voor woningbouw in de vorm van rugzakwoningen. Hierop zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 6. Los van het advies de bestaande sporthal al dan niet te renoveren (varianten 1 en 2) en het al dan niet positieve resultaat van de ontwikkeling van de rugzakwoningen, wordt de uitwerking van deze variant als niet-realistisch beschouwd. Enkele argumenten hiervoor zijn (bijlage 8): buitenplanse bestemmingsplanwijziging benodigd voor een relatief kleine aanbouw; hoge bouwkosten nieuw aan bestaand; hoogteverschil maaiveld met sportvloer, aansluiting nieuw aan bestaand; vluchtwegproblematiek nieuwe vluchtwegen; interne logistieke knelpunten (onder andere voor mindervalide personen en toeschouwers). Deze variant zal dan ook niet nader worden uitgewerkt Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 19 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

20 4.4. Kosten Alle kosten die gemoeid zijn met de verbouw van de bestaande sporthal heten investeringskosten. De uitgangspunten voor de investeringskostenraming zijn reeds besproken in paragraaf 3.8. Voorliggende paragraaf gaat in op de totale investeringskosten per variant. Omdat de bouwkosten het belangrijkste ingrediënt vormen van de investeringskosten, worden deze apart vermeld. Variant 1 De investeringskosten voor variant 1 bedragen ,00 exclusief btw. De investeringskosten zijn inclusief kosten voor de vervangingslocatie gedurende de vernieuwbouwperiode en een sporttechnische inrichting voor 1 zaaldeel. Als onderdeel van de investeringskosten bedragen de bouwkosten voor variant ,00 exclusief btw. De bouwkosten zijn inclusief de benodigde sloopwerkzaamheden, asbestsanering en vaste inrichting kleedkamers. De keukeninrichting en overige losse inrichting zijn exclusief. Variant 2 Voor variant 2 bedragen de investeringskosten ,00 exclusief btw. De investeringskosten zijn inclusief kosten voor de vervangingslocatie gedurende de vernieuwbouwperiode en een sporttechnische inrichting voor 3 zaaldelen. Als onderdeel van de investeringskosten bedragen de bouwkosten voor variant ,00 exclusief btw. De bouwkosten zijn inclusief de benodigde sloopwerkzaamheden, asbestsanering en vaste inrichting kleedkamers. De keukeninrichting en overige losse inrichting zijn exclusief. De meerkosten van variant 2 ten opzichte van variant 1 bedragen ,00 en hebben betrekking op de aanbouw van 2 extra kleedkamers, een miva-toilet, een docenten- en scheidsrechterkamer en installatieruimte, de toepassing van de 2 neerlatende akoestische scheidingswanden in de wedstrijdruimte, extra sporttechnische voorzieningen vanwege 3 zaaldelen en hogere leges- en advieskosten. De investeringskostenramingen en de onderliggende bouwkostenramingen zijn opgenomen als bijlage 9 en bijlage Exploitatie Voor beide varianten geldt dat de vernieuwbouw een groot positief effect heeft op de daling van de (dagelijkse) onderhoudskosten door toepassing van onderhoudsarme materialen. De betere gevel- en dakisolatie heeft een positief effect op de energierekening. Vanwege het handhaven van de indeling van de sporthal en het behouden van de begane grondvloer, zijn energiebezuinigingen die door middel van vloerisolatie en geveloriëntatie te behalen zijn, niet uitvoerbaar. Bij variant 1 nemen de gebruiksmogelijkheden van de sporthal niet toe, daar de functionaliteit ongewijzigd blijft. Variant 2 kent een toename van gebruiksmogelijkheden door een driedeling van wedstrijdruimte en de toevoeging van 2 extra kleedkamers, waardoor de verhuurmogelijkheden worden verbeterd. Bij deze variant kan de Kruisbergzaal komen te vervallen. De exploitatiekosten van de Kruisbergzaal bedragen ,00 per jaar. De boekwaarde per 31 december 2010 bedraagt ,00. Optimalisatie van de functionaliteit is niet aan de orde Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 20 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

21 4.6. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan geeft een kleine beperking (kleine buitenplanse afwijking) voor de renovatie van de sporthal conform variant 1. Dit betreft het afwijken in gebouwhoogte aangaande de vernieuwbouw van de kleedkamerzone en de kantine. Voor variant 2 geldt dat de kleine aanbouw niet binnen de huidige bouwgrenzen valt. In het bestemmingsplan wordt geen bebouwing toegestaan buiten de bestaande bouwgrenzen en -hoogten. Er zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden zijnde een kleine buitenplanse afwijking. Voor de uitwerking van variant 3 zal een volledige bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 21 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

22 5. Nieuwbouw sporthal 5.1. Locatie en ontwerp De voorgestelde locatie voor de nieuwbouw van de sporthal is ter plaatse van het huidige gravelveld, zie bijlage 11. Met de bouw van een nieuwe sporthal kan tegemoet worden gekomen aan de wens van de gemeente en de bevolking het straatbeeld van de Planetenweg te verfraaien. Een nieuwe sporthal zal volledig voldoen aan de ruimtelijke, functionele en technische eisen uit het PvE Kosten Alle kosten die gemoeid zijn met de realisatie van een nieuwe sporthal heten investeringskosten. De uitgangspunten voor de investeringskostenraming zijn reeds besproken in paragraaf 3.8. Voorliggende paragraaf gaat in op de totale investeringskosten per variant. Omdat de bouwkosten het belangrijkste ingrediënt vormen van de investeringskosten, worden deze apart vermeld. Voor de nieuwbouw bedragen de investeringskosten ,00 exclusief btw. De investeringskosten zijn inclusief een sporttechnische inrichting voor 3 zaaldelen en exclusief keukeninrichting en overige losse inrichting. Een vervangingslocatie is bij nieuwbouw niet benodigd. Als onderdeel van de investeringskosten bedragen de bouwkosten voor nieuwbouw ,00 exclusief btw. De bouwkosten zijn inclusief de benodigde sloopwerkzaamheden, asbestsanering en vaste inrichting kleedkamers. Ondanks de hogere bouwkosten voor nieuwbouw bedragen de minderkosten op de totale investering van nieuwbouw ten opzichte van variant ,00. Deze minderkosten zijn terug te vinden in de posten vervangingslocatie (minus ,00), ontwikkeling- en advieskosten (minus ,00) en onvoorzien (minus ,00). De ruimtestaat van de nieuwbouwvariant is vergelijkbaar met de ruimtestaat van variant 2. De meerkosten van de nieuwbouw ten opzichte van variant 2 bedragen ,00 exclusief btw. De investeringskostenraming en de onderliggende bouwkostenraming is opgenomen als bijlage Exploitatie Bij volledige nieuwbouw kan een optimale sporthal worden ontworpen, toegespitst op alle gewenste gebruikersgroepen. Een goede uitstraling van de sporthal en de entree in het bijzonder maakt dat de sporthal een meer aantrekkende functie krijgt. De indeling van de sporthal is functioneel optimaal en voldoet aan alle (sociale) veiligheidseisen die op het gebied van sportbeoefening en onderwijs noodzakelijk zijn. De energiekosten voor de nieuwbouw liggen tot 60% lager dan de energiekosten van de bestaande sporthal. Deze verlaging komt niet alleen voor rekening van betere isolatiewaarden van vloer-, gevel- en dakelementen, maar ook door compact bouwen en juiste oriëntatie van gevels in relatie tot de achterliggende gebruiksfunctie. De nieuwbouw heeft een groot positief effect heeft op de daling van de (dagelijkse) onderhoudskosten door toepassing van onderhoudsarme materialen. Bij deze variant kan de Kruisbergzaal komen te vervallen. De exploitatiekosten van de Kruisbergzaal bedragen ,00 per jaar. De boekwaarde per 31 december 2010 bedraagt , Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 22 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

23 5.4. Bestemmingsplan De nieuwbouw sporthal zal een volledige bestemmingsplanwijziging tot gevolg hebben voor het betrokken gebied. De locatie waar de nieuwe sporthal nu geprojecteerd is valt onder uitwerkingsgebied II Woondoeleinden (zie verder hoofdstuk 6) Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 23 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

24 6. Het project in breder verband Figuur 2: luchtfoto toekomstig plangebied met locatieaanduiding Door de huidige sporthal te slopen is het mogelijk het plangebied (zie figuur 2) optimaal te herinrichten met mogelijke andere (sport)functies, parkeren en woningbouw. Mogelijke argumenten hiervoor zijn: beperkte grondopbrengsten bij realisatie rugzakwoningen; verbetering straatbeeld en uitstraling Planetenweg; verbeteren zichtlijnen richting het duingebied; zoneringeisen woningbouw versus sportvelden; oplossing parkeerproblematiek; samenwerking brede 'sport'school De Zandloper. De genoemde argumenten worden in het navolgende nader toegelicht. Woningbouw in het plangebied Bij renovatie van de sporthal is het wellicht mogelijk rugzakwoningen te realiseren aan de westzijde van de sporthal ('inpakken' van de sporthal). Omdat deze woningen geen of beperkte buitenruimte en weinig daglicht hebben en rug-aan-rug staan met de sporthal, zijn deze alleen te realiseren voor de startersmarkt. Dit betekent dat de v.o.n.-prijs rond de ,00 zal liggen en de grondopbrengsten een 'maatschappelijk' niveau hebben. Verder worden vraagtekens gezet bij de verkoopbaarheid van deze woningen. Voor het ontwikkelen van deze woningen zal dan ook samenwerking moeten worden gezocht met een corporatie. De mogelijke grondopbrengsten op de volledige locatie zullen ook beperkt zijn vanwege de kosten voor het saneren van de parkeerplaats. Gedeeltelijke sanering door middel van het gedeeltelijk afgraven en aanvullen met een leeflaag zal een negatief effect hebben op de verkoopprijs van de naastgelegen geplande woningbouw. Daarnaast zijn de kosten voor een tijdelijke sporthal à 0,5 miljoen gelijk aan de grondopbrengsten van circa 15 tot 20 woningen in het middeldure segment. Dit is in grote lijnen gelijk aan de opbrengstpotentie van het plangebied ten aanzien van woningbouw Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 24 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

25 Straatbeeld/uitstraling Vanuit de uitstraling en het straatbeeld geredeneerd kan het wenselijker zijn om de sporthal niet de prominente plaats te geven aan de Planetenweg die het nu wel heeft. Enerzijds is dat mogelijk door de sporthal te slopen en te verplaatsen richting de voetbalvelden. Hierdoor is het tevens mogelijk om de benodigde parkeerplaatsen (circa 120) uit het directe straatbeeld te houden. Anderzijds is het plan opgevat om bij renovatie van de sporthal de kleedkamers aan de oostzijde te realiseren, zodat aan de westzijde van de sporthal rugzak-/starterswoningen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan de sporthal deels uit het straatbeeld worden gehouden en past het beter in de omgeving. Echter, omdat de opbrengsten van deze woningen beperkt zijn, zijn de mogelijkheden minimaal ten aanzien van gevelarchitectuur/uitstraling. Daarnaast worden de woningen dicht op de straat gerealiseerd. Het is de vraag of de gevels passen binnen de rooilijnen van de overige woningen aan de Planetenweg en het bestemmingsplan. Bestemmingsplan Volgens het bestemmingsplan is het belangrijk de zichtlijnen richting het duingebied (in het oosten) te bevorderen, door de dimensionering van de sporthal te wijzigen is het mogelijk deze zichtlijnen te versterken. Zonering Nieuwe woningbouw mag alleen buiten een zone van 50 m van een voetbalveld worden ontwikkeld vanwege geluid- en lichtoverlast. Door de nieuwe sporthal te positioneren tussen het huidige hoofdveld van v.v. Stormvogels en de mogelijke woningbouw aan de Planetenweg en de Groot Helmduin, heeft het (geheel of gedeeltelijk) een geluidsafschermende functie. Verkeerafwikkeling/parkeren Aandachtspunt bij het ontwikkelen van woningen en de renovatie/nieuwbouw van de sporthal op de locatie is het parkeren. Ten aanzien van de parkeerbehoefte zal rekening moeten worden gehouden met het parkeren ten aanzien van de sportfuncties èn met het parkeren voor bewoners. De piek van gebruik is voor beide functies gelijktijdig. Brede 'sport'school De Zandloper 2 Hoewel diverse sportmogelijkheden aanwezig zijn voor de kinderen in Zeewijk, constateert de school dat door de sociale achterstand van veel kinderen weinig gebruik wordt gemaakt van deze naschoolse sportmogelijkheden. De integratie van school en sporthal wordt gezien als kans om in het kader van de brede 'sport'school de (sociale emotionele) ontwikkeling te vergroten door middel van een aanbod van diverse sportactiviteiten. De doelstelling van de brede 'sport'school luidt dus ook als volgt. Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door middel van een breed sportaanbod. Samenwerking tussen school en sportinstellingen vergroten. Zorg dragen voor een doorlopende en sluitende naschoolse opvang. Naast de leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kan de doelgroep van het project ook worden gevonden in alle bewoners van Zeewijk in de leeftijd van 0 tot en met 90 jaar. Samenwerking met en integratie van projecten van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan door de brede 'sport'school worden versterkt. 2 Bron: aanvraagformulier projectsubsidie brede schoolontwikkeling in de gemeente Velsen juli Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 25 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

26 Afweging Bij renovatie van de sporthal met woningbouwontwikkeling zijn de grondopbrengsten beperkt, een mogelijke positief saldo van de grondexploitatie kan teniet worden gedaan door de kosten van een tijdelijke sporthal. Nieuwbouw geeft de kans op het ontwikkelen van een nieuwe sporthal en woningbouw in lijn met de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor optimale invulling van het plangebied bij samenwerking of totale fysieke integratie met de bestaande basisschool De Zandloper Sporthal Zeewijk te IJmuiden pagina 26 van 26 Rap001 Versie004 7 april 2011 bbn adviseurs

27 Bijlage 1 Ruimtestaat bestaande sporthal d.d. 14 februari 2011

28 SPORTSPACE Datum: Plaats: Project: Naam: Organisatie: Telefoonnummer: INVOERBLAD SPORTHALLEN 14 februari 2011 IJmuiden Sporthal Zeewijk de heer F. van Geldorp gemeente Velsen Ruimteprogramma bestaande situatie NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES aantal eh m2/ eh subtotaal totaal opmerkingen WEDSTRIJDRUIMTEN E. overig 28,6 m1 breed 43,8 m1 lang 1 ruimte zaaldelen m2 nvo TOESTELLENBERGING ZZ. vrije keuze 0,0 m1 breed 0,0 m1 lang 1 ruimte kleine ruimtes aan iedere zijde TRIBUNE op verdieping 237 personen 1 ruimte KLEED- EN WASRUIMTEN Kleed- en wasruimte begwegingsonderwijs 4 ruimte VOORZIENINGEN Entreehal 1 ruimte Beheerderruimte 1 ruimte Werkplaats 1 ruimte EHBO ruimte 1 ruimte Scheidsrechter-docentenkleedkamer max. 1 persoon 2 ruimte 8 16 Wedstrijdleidingruimte 1 ruimte 4 4 Horeca / kantine 75 personen 1 ruimte Keuken + opslagruimte 1 ruimte Vergaderruimte 8 personen ruimte 12 0 Toiletten anders dan in kleedruimten dames 3 tot 3 9 heren 1 tot 3 3 miva 0 tot 5 0 urinoirs 3 tot m2 nvo 114 m2 nvo 216 m2 nvo 259 m2 nvo NETTO VLOEROPPERVLAKTE m2 nvo

29 Bijlage 2 Ruimtestaat nieuwbouw sporthal d.d. 14 februari 2011

30 SPORTSPACE Datum: Plaats: Project: Naam: Organisatie: Telefoonnummer: INVOERBLAD SPORTHALLEN 14 februari 2011 IJmuiden Sporthal Zeewijk de heer F. van Geldorp gemeente Velsen Ruimteprogramma NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES aantal eh m2/ eh subtotaal totaal min. vrije hoogte m1 opmerkingen WEDSTRIJDRUIMTEN C.1+ sporthal 24,0 m1 breed 44,2 m1 lang 1 ruimte ,00 3 zaaldelen m2 nvo TOESTELLENBERGING C. basis 5,0 m1 diep 12,0 m1 breed 1 ruimte ,75 extra per onderwijsdeel 3 ruimte ,75 extra voor gymnastiek 1 ruimte ,75 opslag BSO 185 m2 nvo TRIBUNE op verdieping 300 personen 1 ruimte op de kleedruimten 144 m2 nvo KLEED- EN WASRUIMTEN Kleed- en wasruimte begwegingsonderwijs 6 ruimte ,60 2 ruimten miva geschikt 240 m2 nvo VOORZIENINGEN Entreehal 1 ruimte ,00 tochtsluis Centrale hal 1 ruimte ,00 incl. garderobe Beheerderruimte 1 ruimte ,60 Werkplaats 1 ruimte ,60 EHBO ruimte ruimte 8 0 2,60 EHBO ruimte incl. massageruimte 1 ruimte ,60 Scheidsrechter-docentenkleedkamer max. 1 persoon 3 ruimte ,60 Werkkast 3 ruimte ,60 Wedstrijdleidingruimte 1 ruimte 6 6 2,60 Horeca / kantine 125 personen 1 ruimte ,00 deelbaar Keuken + opslagruimte 1 ruimte ,60 Toiletten anders dan in kleedruimten dames 5 tot ,10 heren 5 tot ,10 miva 1 tot 5 5 2,10 urinoirs 2 tot 1 2 2, m2 nvo NETTO VLOEROPPERVLAKTE m2 nvo TOESLAGEN basis gemiddeld hoog Toeslag installatieruimten 1% 1% 2% 1% van nvo 20 Toeslag verkeersruimte 5% 6% 7% 6% van nvo 119 Toeslag constructie en schachten 5% 6% 6% 6% van nvo 119 Toeslag indelingsverlies 0% 2% 3% 2% van nvo 40 BRUTO VLOEROPPERVLAKTE m2 bvo

31 Bijlage 3 Offerte Neptunus d.d. 6 mei 2010

32

33

34 Bijlage 4 Ruimtelijke en functionele analyse bestaande sporthal

35 Bijlage 4 Ruimtelijke en functionele analyse bestaande sporthal Ruimte Bestaand Eis Voldoet Mogelijke aanpassing(en) Wedstrijdruimte m m2 ja - Wedstrijdruimte Beperkt deelbaar in 2 delen middels net Volledig deelbaar in 3 delen nee Voorzien van 1 akoestische scheidingswand i.p.v. net (deels voldoen aan de eis) herindelen zaal in 3 delen middels 2 akoestische scheidingswanden denk in beide gevallen aan geluidwering t.p.v. aansluitingen en tribune. Wedstrijdruimte Sportvloer klasse 1; hout Sportvloer klasse 1; hout of kunststof Ja (is aan vervanging toe (zie 4.2.)) Wedstrijdruimte Akoestische voorzieningen Wedstrijdruimte TL-verlichting Basisverlichting 300 lux; bij regionale competitie 500 lux Norm ISA-US1-BF1 Nee Aanbrengen voorzieningen ter verbetering akoestiek en nagalmtijd Onbekend (is aan vervanging toe (zie 4.2.)) Wedstrijdruimte Geen daglicht Conform Arbo-eis Nee Toepassen daklichten Toepassen van lichtdoorlatende gevelelementen (diffuus) Wedstrijdruimte Obstakels in de zone 2,5 meter boven de speelvloer Wedstrijdruimte Belijning voor o.a. 8 badmintonvelden Toestellenberging 67 m2 (2 bergingen) Toestellenberging Tribune Afscherming middels netten In de wedstrijdruimte. Geen obstakels tot 2,5 meter boven de speelvloer Conform bestaande belijning 165m2 (3 bergingen, excl. 20m2 voor BSO) Afgesloten middels elektrisch bediende rolluiken Bij voorkeur op de verdieping. Nee Verwijderen opgeslagen toestellen en bedieningen van de wanden Uitvlakken wanden t.p.v. staalconstructie Ja - Nee geen aanpassingen of, Bij deelbaar in 2 delen vergroten bestaande toestellenbergingen Bij deelbaar in 3 delen, 3 nieuwe toestellenberging (nieuwe facilitaire zone) Nee Aanbrengen elektrisch bediende rolluiken Nee Geen aanpassingen voorgesteld, huidige

36 Ruimte Bestaand Eis Voldoet Mogelijke aanpassing(en) Capaciteit ruim 200 Capaciteit ca. 300 oplossing is afdoende personen personen Tribune Open tribune, Tribune op Nee Geen aanpassingen tijdens trainingen en lessen kunnen bijv. ballen eenvoudig op tribune terecht komen verdieping; kans kleiner dat daar ballen heen verdwijnen Kleed- en wasruimten 4 x 54m2 (216m2) 6 x 40m2 (240m2) Nee nieuwbouw van 2 extra kleedkamers sloop bestaande kleedmakers en nieuwbouw 6 nieuwe kleedkamers (nieuwe facilitaire zone) Entreehal Niet aanwezig Tochtsluis met elektrische schuifdeuren Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe entree met tochtsluis realiseren Centrale hal 60m2 60m2 Ja geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe centrale hal realiseren Beheerderruimte en werkplaats EHBO ruimte incl. massageruimte Scheidrechter- en docentenkleedkamer 20m2 30m2 Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe beheerderruimte en werkplaats realiseren 10m2, alleen EHBO 15m2 Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe EHBO ruimte realiseren 2 x 8m2 3 x 7m2 Nee bij nieuwbouw 2 extra kleedkamers, eveneens 3 nieuwe scheidsrechter- en docentenkleedkamer s realiseren bij nieuwe facilitaire zone nieuwe scheidsrechter- en docentenkleedkamer s realiseren Werkkasten Niet aanwezig 3 werkkasten Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe werkkasten realiseren Wedstrijdleidingruimte 4m2 op mindervalide tribuneplaats 6m2 Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe wedstrijdleidingruimt e realiseren

37 Ruimte Bestaand Eis Voldoet Mogelijke aanpassing(en) Horeca, keuken en 134m2 165m2 (wens), en Nee geen aanpassingen of opslag bij nieuwe facilitaire zone nieuwe horeca realiseren Horeca, keuken en opslag Horeca, keuken en opslag Horeca, keuken en opslag Keuken Toiletten (anders dan in/ bij kleedkamers) lange pijpenla schuifwand richting centrale hal voor vergroting ruimte Niet inzetbaar voor BSO Inrichting en afwerking 3 dames, 1 heren, 3 urinoirs meer vierkant en moderne uitstraling Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe horeca realiseren deelbaar in 2 delen Nee geen aanpassingen of bij nieuwe facilitaire zone nieuwe horeca realiseren inzetbaar voor BSO Nee wijzing exploitatievorm HACCP Nee Vernieuwen inrichting aan HACCP eisen. 5 dames, 5 heren, 2 Nee geen aanpassingen of uriniors bij nieuwe facilitaire zone nieuwe toiletten realiseren Mindervalide toilet Nee Minimaal 1 Nee toevoegen mindervalide toilet binnen huidige footprint bij nieuwbouw 2 extra kleedkamers, eveneens een mindervalide toilet realiseren bij nieuwe facilitaire zone mindervalide toilet realiseren

38 Functioneel Bestaand Eis Voldoet Mogelijke aanpassing(en) Logistiek Onlogische routing Overzichtelijk Nee Geen Toezicht Geen toezicht vanuit KVLO: toezicht vanuit Nee verplaatsen kleedkamers wedstrijdruimte op kleedkamers wedstrijdruimte op toegang kleedkamers sloop tribune Hygiëne Hygiëne Toegankelijkheid Toegankelijkheid Zonering Veiligheid Veiligheid Veiligheid Verouderde afwerkingen van wanden, vloeren en plafonds, leidingwerk in het zicht, hoeken en gaten Overtreding rookverbod in de kantine en honden van de beheerder in de keuken Verlaagde sportvloer bereikbaar via mindervalide traplift Kleedkamers en toiletten niet geschikt voor mindervalide personen Zonering horeca en sport Paaltjes, obstakels, scherpe hoeken, uitstekende delen Voldoende en toegankelijke vluchtwegen Instortingsgevaar bij brand (stalen spanten) Gladde afwerking, leidingen uit het zicht, goed schoon te maken Rookverbod HACCP Bereikbaar voor mindervalide Min. 1 mindervalide toilet en 2 kleedkamers (dame en heer) geschikt voor mindervalide personen Zonering horeca en sport Obstakelvrij, afgeronde hoeken Verleende gebruiksvergunning en inspectierapport februari 2010 Nee Zie 4.2. en 4.3. Nee Ja Nee Ja - Handhaving rookverbod en HACCP Geen ideale situatie Zie ruimtelijke aanpassingen Nee Paaltjes hek verwijderen en eventueel vervangen door laag muurtje Voorzetwanden ter plaatse van uitstekende staalconstructie Ja 1 vluchtuitgang is alleen via een uitschuifbare trap te gebruiken. Geen bescherming Nee Omkleden staalconstructie met brandwerend materiaal

39 Bijlage 5 Rapportage visuele technische inspectie

40 Entreegevel: Sterk verouderde en sombere indruk. Onduidelijke entree. Gevelaanzicht kantinezijde: Gevelbeplating eterniet. De gevelbeplating bevat asbest. Geveldetail: Asbestbeplating brokkelt op veel plaatsen af. De achterconstructie is op plaatsen waar zichtbaar verrot.

41 Gevelaanzicht sportveldzijde: Sterk vervuilde gevelbeplating. Metselwerk in slechte staat en op veel plaatsen voorzien van graffiti. Verlaagd liggende nooduitgang, kans op wateroverlast. Gevelaanzicht instructiebad: Te slopen instructiebad. Toegang instructiebad: Te slopen entree instructiebad.

42 Gevelaanzicht kantine zijde: Vuil en afbrokkelend metselwerk. Detail dakbeschot: Dakbeschot in zeer slechte staat Detail metselwerk: Scheurvorming. Voegwerk is vervanging toe.

43 Detail aansluiting sporthal aan bijgebouw: Scheurvorming bij aansluiting. Oorzaak niet direct aanwijsbaar. Detail overgang metselwerk - asbestbeplating: Afgebroken beplating en slechte achterconstructie. Geveldetail: Aanwezige bliksemafleiding.

44 Bovendetail kozijnen: Kozijnen zijn verzakt. Dubbelglas van lage isolerende kwaliteit. Bovenlichten enkelglas. Onderdetail kozijnen: Idem als boven. Afgebladderd schilderwerk. Detail kozijn en dakrand: Een en ander zoals eerder genoemd.

45 Entree: Donkere entree. 'Grindvloer' slecht schoon te houden door open structuur. Gang naar kleedruimten: Smalle doorgang. Tegelwerk op de vloer. Geen energiezuinige verlichting. Wedstrijdruimte: Houten sportvloer is aan vervanging toe. Geen energiezuinige verlichting. Staalconstructie niet beschermd tegen brand. Opslag spelmaterialen op 'stoothoogte'.

46 Detail wand wedstrijdruimte: Uitstekende staalconstructie. Vluchtdeur direct bereikbaar vanaf de sportvloer. Binnendoor lopende hemelwaterafvoer zorgt voor lekkage op de sportvloer. Detail binnengevel wedstrijdruimte: Softboard als akoestisch materiaal. Zeer brandgevaarlijk. Detail tribune wedstrijdruimte: Tribune moet overgeschilderd worden, voldoet verder. Geen ventilatie. Alleen verwarming via luchtkanaal in wedstrijdruimte. Mindervalidelift bij achterste trap. Wedstrijdruimte op dak toestellenberging niet meer in gebruik.

47 Detail tribune -zaal aansluiting: Letselgevoelige zaal - tribune afscheiding Detail miva-lift: Miva-lift is kwetsbaar voor vandalisme. Nooduitgang: De 2e nooduitgang is alleen bereikbaar via een uittrekbare trap.

48 Kleedkamers: Sterk verouderd en dient volledig gerenoveerd te worden. Kleedkamers - wasruimte: Sterk verouderd en dient volledig gerenoveerd te worden. Geen ventilatie aanwezig. Kleedkamers - wasruimte: Sterk verouderd en dient volledig gerenoveerd te worden.

49 CV-ruimte: Sterk verouderde installatie. CV-ruimte: Sterk verouderde installatie. CV-ruimte: Asbest in plafond en toegangsdeur.

50 Bijlage 6 Tekening variant 1 - vernieuwbouw

51

52 Bijlage 7 Tekening variant 2 - vernieuwbouw plus aanbouw

53

54 Bijlage 8 Tekening variant 3 - kantelmodel

55

56 Bijlage 9 Investeringskostenraming variant 1 d.d. 4 maart 2011

57 kostenraming Haalbaarheid Sporthal Zeewijk IJmuiden Variant 1 - Vernieuwbouw werknummer bbn : 7204 A datum : 4 maart 2011 opdrachtgever : Gemeente Velsen bbn adviseurs website: bbn adviseurs pagina 1 van 11

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN

VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN DE BEUK BEUKENLAAN 2-4 OUDENBOSCH DE PARRESTEE BOVENDONKSESTRAAT 60 HOEVEN VRAAGPRIJS : 800.000,= k.k. (voor beide objecten gezamenlijk) OMSCHRIJVING OBJECT DE BEUK Sportcomplex

Nadere informatie

llllll 1 III I I III II l lľlľll

llllll 1 III I I III II l lľlľll GEMEENTE " K *. BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Renovatie 2e fase Tinnegieter/plaatsing zonnepanelen. Raadsvergadering 24 september 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW13.01107

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel

Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel Hoofdopzet ten behoeve van de gemeenteraad; dit is geen gedetailleerd, technisch Programma van Eisen zoals deze wordt gebruikt voor de aanbesteding

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Op grond van Hoofdstuk I, artikel 2 van het Algemeen Wedstrijd Reglement stelt het bondsbestuur jaarlijks voor 1 maart de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven

LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven Opdrachtgever Aloysius Stichting Kerkstraat 3 6085 AX HORN Deelnemende organisaties Gemeente Eindhoven Aloysius Stichting Projectmanagement BSU UW VASTGOEDPARTNER

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units

Namens onze opdrachtgever kunnen wij u geheel vrijblijvend het navolgende object te koop aanbieden. Breda, RainbowCenter / commerciële nieuwbouw units PRINSENKADE 3 4811 VB BREDA FAX 076-5142788 TELEFOON 076-5220600 www.vanopstalgroep.nl bedrijfsobjekten.breda@vanopstalgroep.nl datum postmerk Geachte dames en heren, OBJECT NR. SOORT PLAATS AANBIEDING

Nadere informatie

Sportcentrum Zaandam Zuid

Sportcentrum Zaandam Zuid Sportcentrum Zaandam Zuid De nieuwbouw van sportcentrum Zaandam Zuid is gebouwd in de wijk Poelenburg naast de parkzone aan De Weer. Het sportcentrum is gerealiseerd binnen hetzelfde bouwblok als de naastgelegen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Op grond van Hoofdstuk I, artikel 2 van het Algemeen Wedstrijd Reglement stelt het bondsbestuur jaarlijks voor 1 maart de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Op grond van Hoofdstuk I, artikel 2 van het Algemeen Wedstrijd Reglement stelt het bondsbestuur jaarlijks voor 1 maart de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project BIJLGE 3 opdrachtgever: Gemeente Gemeente UITGNGSPUNTEN Planning 22-5-2015 looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding 6 mnd looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase 12 mnd totale

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

NOTITIE Project Kenmerk Aan Van Betreft Datum Kopie aan Inleiding

NOTITIE Project Kenmerk Aan Van Betreft Datum Kopie aan Inleiding NOTITIE Project Haren, Aanpassingen Sporthal Scharlakenhof gemeente Haren Kenmerk 13/HD/sl/ovl/120030-0409130417 Aan mevrouw H.A.H. Schuur gemeente Haren Van N. Kuiken Betreft aanpassingen sporthal Scharlakenhof

Nadere informatie

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 282625 De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Aan de raad, 1. Beslispunten 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke)

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept

Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept Multifunctionele accommodatie Terwolde: ruimtelijk concept In Terwolde wordt een multifunctionele accommodatie (mfa) gerealiseerd, die plaats biedt aan Educatief Centrum De Bongerd met een geïntegreerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Vloer+ Inhoudsopgave 1 De vraag gelokaliseerd

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Terweijde. Gemeente Culemborg

Ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Terweijde. Gemeente Culemborg Ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Terweijde Ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Terweijde Toelichting Regels Datum: 21 oktober 2010 Projectgegevens: ROB01-CUL00053-01b REG01-CUL00053-01b

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Gemeenschapshuis Mook, Kostenraming "Scenario A" Sloopkosten Slopen lage gedeelte achter de grote zaal (ca. 205 m2) incl. bouwrijp maken 35.000,00 Sloopwerk i.r.t. herindeling (intern) 15.000,00 Asbestinventarisatie

Nadere informatie

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Aanleiding Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Cals college in het cluster van 17 februari zijn door clusterleden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken Boulevard 51 4701 EP Roosendaal Bank BTW KvK NL87 ABNA 0626 0744 36 NL 067884891B01 Breda 200 51191 www.winket.nl Telefoon 0165-559129 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTLIJNEN C- ACCOMMODATIE

NORMEN EN RICHTLIJNEN C- ACCOMMODATIE NORMEN EN RICHTLIJNEN C- ACCOMMODATIE Nederlandse Tafeltennis Bond 1 Wedstrijdruimte Afmetingen Tafel: 1,525 x 2,740 meter. Vloeroppervlak per tafel: 9 x 4,50 m. Afdelingsklasse. Uitsluitend in deze klasse

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE

SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE Leukehuizen.nl 0641 246 405 info@leukehuizen.nl Smaakvol Bouwen is een moderne woning met een eigen uitstraling, gebouwd met goede materialen. Smaakvol Bouwen is bovendien

Nadere informatie

HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS

HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS BIJLAGE 1: KEUZENOTITIE SCHOLENCOMPLEX OT EN SIENPAD HUISSEN HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS VOORDELEN Scholen worden niet geconfronteerd met verhuisbewegingen en overlast tijdens bouwperiode; Het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN PROJECT NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN WETHOUDER V/D POLSTRAAT 35 A - VEEN FASE SCHETSONTWERP T.B.V. WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN DATUM NAJAAR 2014 OPDRACHTGEVER BEHEERDERS

Nadere informatie

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN ARJAN KARSSENBERG PETER WIENBERG ARCHITECTEN INGENIEURS V.O.F. WALENBURGERWEG 30 A 3033 AC ROTTERDAM TEL: 010 4779478 MOB: 06 49649694 WWW.KWSA.NL MAILTO@KWSA.NL K W S A NICO SCHEEPAKERPAD 14 4103 VG CULEMBORG

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 30-05-2016 Ons kenmerk 2790543 Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Raadsgerelateerde functies

Nadere informatie

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT Maxhuis Hoogte huis Saturnussingel is een tussenwoning met in de woonkamer een plafond van 4.10 meter hoog, 5,40 meter breed en 10, 11 of 12 meter diep en

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Toelichting kostenconfigurator PO en VO

Toelichting kostenconfigurator PO en VO Toelichting kostenconfigurator PO en VO Opdrachtgever Project Expertisecentrum Datum 8 januari 2016 Referentie 1181902-0492.1.0 Auteur(s) de heer ing. M.C.M. van Gemert Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

R02a. Bestemmingsplan De Hokhorst in Renswoude Onderzoek milieuzonering. datum: 2 juni 2016

R02a. Bestemmingsplan De Hokhorst in Renswoude Onderzoek milieuzonering. datum: 2 juni 2016 21620178.R02a Bestemmingsplan De Hokhorst 2-4-6 in Renswoude Onderzoek milieuzonering datum: 2 juni 2016 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR / MAGAZIJN. Schrank 13 3371 KJ Hardinxveld Giessendam

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR / MAGAZIJN. Schrank 13 3371 KJ Hardinxveld Giessendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 3 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

Technische kwaliteit t Posthuijs

Technische kwaliteit t Posthuijs Technische kwaliteit t Posthuijs Onderzoek naar de technische staat van het dorpshuis. DHV Amersfoort november 2008 Voorlopig Technische kwaliteit t Posthuijs Onderzoek naar de technische staat van het

Nadere informatie

Onderwerp Opdrachtverlening voor verbouw en renovatie van sportcentrum De Kemmer

Onderwerp Opdrachtverlening voor verbouw en renovatie van sportcentrum De Kemmer Raadsinformatiebrief Onderwerp Opdrachtverlening voor verbouw en renovatie van sportcentrum De Kemmer Inleiding/aanleiding De aanbesteding voor de renovatie en verbouw van sportcentrum De Kemmer is gestart

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Eenh. Prijs/eenh. Prijs Totaal (excl. BTW)

Eenh. Prijs/eenh. Prijs Totaal (excl. BTW) basis 23-7-2015 26-8-2015 optimalisatie plan 15026Bo Herstructurering entree en integratie bibliotheek Nia Domo, St. Agathaplein 2 te Boekel 00 Projectgegevens Structuurvisie 23-07-2015 optimalisatie 26-8-2015

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam

Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam Bijlage IV Financiële normering De financiële normering valt uiteen in drie delen: deel A: vergoeding op basis van normbedragen; deel B: vergoeding op basis van feitelijke kosten; deel C: bepaling medegebruiktarief.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend

Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00975 Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland Postbus 2003 3262 EA Oud-Beijerland Onderwerp en aanleiding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R.H. Heeck Telefoon 5115716 E-mail: heeckrh@haarlem.nl MO/SR Reg.nr.

Nadere informatie

Ingenieursbureau Dordrecht. Schouwburg Kunstmin / Filmhuis Cinode. + 25 jaar.

Ingenieursbureau Dordrecht. Schouwburg Kunstmin / Filmhuis Cinode. + 25 jaar. Ingenieursbureau Dordrecht Schouwburg Kunstmin / Filmhuis Cinode. + 25 jaar. projectnummer: 03-4009 datum: 4 december 2003 Ingenieursbureau Dordrecht Ingenieursbureau Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: 23 Onderwerp:

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand Graafstroom Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Algemene informatie pand Adres: Soort locatie: Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Brandweerpost Naam leidinggevende: de heer J. Huisman Telefoon: 06-51 40 22

Nadere informatie

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014

Uitbreiding Copernicus SG. Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure. Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Uitbreiding Copernicus SG Nota van Inlichtingen 001 niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure Projectnummer 8317 Datum 6 maart 2014 Nota van Inlichtingen nummer 001 Opgesteld door Mevrouw ir. Y.A

Nadere informatie

Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond

Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond Bijlagen Voorstel Afweging vervangende levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw Dongemond Bijlage 1 Financiën 1 Renovatie éénmalig Investeringen en kosten (bedragen incl. BTW) Voorbereidingskosten

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Hendrik Boersenlaan 1 3829CC Utrecht www.jouw-huis.nl

Hendrik Boersenlaan 1 3829CC Utrecht www.jouw-huis.nl Hendrik Boersenlaan 1 3829CC Utrecht www.jouw-huis.nl Adres gegevens ricoligtvoet Hendrik Boersenlaan 1 3829CC Hooglanderveen Vraagprijs: 450000 Kosten Koper Bouwjaar: 1997 Aantal kamers: 5 Woon oppervlakte:

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam MFSA De Sportmotor Rotterdam De MFA De Sportmotor in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk gebouw met een casco dat op diverse manieren kan worden ingevuld en worden aangepast. De multifunctionele

Nadere informatie

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord notitie aan: van: Gemeente Gemert-Bakel Johan van der Burg, MSc c.c.: datum: 28 juni 2012 betreft: project: Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord 110792 INLEIDING Op de hoek van

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie