Jaarverslag. jaarverslag 2009 it fryske gea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. jaarverslag 2009 it fryske gea"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 jaarverslag 2009 it fryske gea 1

2 woord vooraf Natuurbeheer 2012: Grondaankopen liggen vrijwel stil, maar het ledental blijft groeien Opvallend voor 2012 was dat het ledental van It Fryske Gea fors bleef groeien, tegen de landelijke tendensen in. Het geeft erg veel vertrouwen voor het imago en het werk van onze natuurorganisatie dat zoveel mensen hun steun laten blijken. Eind 2012 stond de teller op leden. Een historisch groot aantal. Ook opvallend is de goede financiële situatie van It Fryske Gea in Dankzij een adequate subsidiëring van het terreinwerk, een gezonde stroom eigen inkomsten en een goede kostenbeheersing zijn we in staat de balans in het huishoudboekje positief te houden. We kunnen zelfs wat opzij leggen voor later. Toch gaan de economisch zware tijden ook aan It Fryske Gea niet voorbij. Voor het tweede jaar op rij merken we de effecten van de bezuinigingen op het overheidsbudget voor natuur. Grondaankopen voor de realisatie van de EHS liggen stil, net zoals de inrichting daarvan. In 2012 had het tweede kabinet Rutte overigens wel een positief bericht: de door zijn eerste kabinet aangekondigde forse bezuinigingen worden voor een deel teruggedraaid. En voor 2013 was al een incidentele financiering voor natuurprojecten mogelijk uit het Lenteakkoord. De provincie Fryslân is druk bezig deze kabinetsvoornemens door te vertalen in een duurzaam en haalbaar natuurbeleid. De recessie is ook mede oorzaak van het faillissement van de horeca in ons gebouw De Wiidpleats, waar ook het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen gevestigd is. Een tweede opeenvolgende slechte zomer was een andere belangrijke oorzaak. Het weer op de rails krijgen van de horeca met nieuwe ondernemers heeft van de organisatie veel energie gekost. Gelukkig is hier de opgaande lijn ook weer gevonden. It Fryske Gea heeft in 2012 een aantal mooie projecten weten uit te voeren. Diverse percelen werden ingericht voor de natuur, zoals de Meulereed bij Oldeberkoop. De vroegere meanders zijn hersteld, er is een natuurvriendelijke plasberm gecreëerd en een vistrap aangelegd. Een nieuw petgatencomplex vormt een ecologische verbinding tussen het Unlân fan Jelsma en Kobbelân. Daarnaast werd de openheid van Wielsicht, een deelgebied van de Grutte Wielen, hersteld. Ook aan de toegankelijkheid van de gebieden is gewerkt. In het Wikelerbosk werd een project uitgevoerd waarbij de paden beter begaanbaar zijn gemaakt, een theekoepeltje is geplaatst en een historische route met informatieborden is ontwikkeld. Bescherming van het cultureel erfgoed met belangrijke landschappelijke en natuurwetenschappelijke kwaliteiten is een van de doelstellingen. Al vanaf het eerste terreinbezit van It Fryske Gea zijn deze elementen in het beleid opgenomen. Omdat wij ook deze bescherming verder willen invullen en uitbouwen is de koers daarvoor in 2012 geactualiseerd. Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waarin op allerlei fronten veel is gebeurd. En dat kan allemaal dankzij de grote inzet van vele mensen. Wij willen graag onze dank uitspreken aan medewerkers en vrijwilligers. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest. Arjen van der Meer, voorzitter Henk de Vries, directeur Met de aankoop van het Middelste bos bij Oldeberkoop kwam het bezit van It Fryske Gea in 2012 op negenenvijftig natuurgebieden. De afdeling Beheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reguliere en jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden en het houden van toezicht in de vier districten. Wateroverlast en schaatsplezier De wateroverlast in begin januari speelde ook It Fryske Gea parten. In de Grutte Wielen stroomden kades op veel plaatsen over. Daardoor kwamen graslanden in de Binnemiede- en Weeshûspolder, maar ook in de Ryptsjerksterpolder onder water te staan. Schadelijk voor de natuur is het niet. Vroeger gebeurde dit zelfs regelmatig. In samenspraak met Wetterskip Fryslân zijn natuurgebieden gebruikt voor waterberging, zodat overstroming van huizen en kelders in bijvoorbeeld Ryptsjerk werd voor komen. Het speciaal voor waterberging ingerichte natuurgebied It Eilân Oost onder Goëngahuizen diende voor het eerst als waterbergingsgebied. Dat het gebied zo n drie weken onder water heeft gestaan, heeft voor de weidevogels gezien de goede resultaten geen negatieve gevolgen gehad. Wel zorgden eenden en ganzen die graag op het natte grasland foerageerden plaatselijk voor schade. Enkele delen zijn opnieuw ingezaaid. Ook in de Lendevallei en Tsjongervallei is de afgelopen jaren meer ruimte gegeven aan waterberging waardoor veel problemen werden voorkomen. De in West-Fryslân ingerichte gebieden voor waterberging hoefden niet te worden ingezet. Opvang van water bij calamiteiten is een belangrijke nevenfunctie van natuur gebieden geworden. In de vorstperiode daarna kon volop worden geschaatst, ook in de natuurgebieden. De schaatstocht op de Jan Durkspolder trok veel belangstelling uit het hele land. Op 11 februari organiseerde ijsclub Lyts Begjin zelfs de Alde Feanentocht. Een deel van de opbrengst van de tochten was voor It Fryske Gea. Maatwerk overzomerende ganzen Het aantal overzomerende ganzen neemt de laatste jaren sterk toe en veroorzaakt veel gewasschade op de graslanden in het agrarisch gebied. Landelijk werd in het G7-akkoord overeenstemming bereikt tussen landbouw, provincies en natuurbeschermingsorganisaties waaronder Vogelbescherming om het aantal overzomerende ganzen terug te dringen. In ruil daarvoor zal de jacht op de winterganzen achterwege blijven. Het akkoord dient in 2013/2014 op gebiedsniveau nader te worden uitgewerkt. Voor het derde achtereenvolgende jaar werd in onze natuurgebieden in het kader van het maatregelplan aan legselbeperking gedaan. Door het prikken van een gaatje in de eieren, komt er geen kuiken meer uit en proberen we de groei van de totale ganzen populatie af te remmen. Er werd al geprikt in de gebieden Makkumernoardwaard, delen van de Alde Feanen, Easterskar en Petgatten de Feanhoop. In 2012 is het prikgebied uitgebreid met de Kraanlannen en delen van de Lendevallei. In district Noard deden we voor het eerst ervaring op met prikken in de Grutte Wielen (Fabriekspoel, Ryptsjerksterpolder en Wielsicht) en het Bûtenfjild (Ottema-Wiersma Reservaat en Bouwepet). Het ganzen probleem is in het noorden nog aardig in de hand te houden. De prikacties werden uitgevoerd door medewerkers, maar we proberen ook zoveel mogelijk boeren, jagers, vogelwachters en andere vrijwilligers erbij te betrekken. De samenwerking in het veld is prima verlopen. Op deze manier ontstaat een beter begrip voor elkaars problemen en standpunten. Plaatselijk werden we bij de bestrijding veel geassisteerd door predatie van ganzennesten door vossen. links: Mr. A. van der Meer, voorzitter rechts: drs. H.J. de Vries, directeur 2 3

3 Pachtzaken Een groot deel van onze graslanden wordt onder beperkende gebruiksbepalingen verpacht. Vanwege de enorme vraag naar pachtgronden in de natuurgebieden stellen we strengere eisen aan onze pachters. Vroeger waren we al blij als iemand onze percelen wilde maaien of weiden, tegenwoordig kunnen we de lat veel hoger leggen. In 2012 hebben we deze kwaliteitsslag in een aantal gebieden doorgevoerd en enkele pachtcontracten moeten ontbinden. Voortaan willen we het onderhoudsloonwerk (greppelen, hekkelen en walfrezen) meer naar ons toe trekken. Dit komt de kwaliteit van het beheer ten goede. Maaien met rupsvoertuig Niet alle graslanden kunnen worden beheerd door boeren, zoals de natte schraalgraslanden die niet geschikt zijn voor het gangbare materieel. In toenemende mate maaien we dit soort percelen met een rupsvoertuig voorzien van maaiapparatuur. Ook het afvoeren van het gewas gebeurt met rupsvoertuigen. We hadden hier al enkele jaren ervaring mee in de natte schraallanden van het Ottema-Wiersma Reservaat, de Lendevallei en de Alde Feanen. Vanwege de ontzettend natte nazomer hebben we vorig jaar ook het gebied Grutte Wielen laten maaien met een rupsvoertuig. Het maaisel is verwerkt in een vergistingsinstallatie in Holwerd. Het scheelde afvoeren naar het stort van de gemeente, terwijl het omzetten van afval in energie bij ons past als natuurbeschermingsvereniging. In de Lendevallei is het maaisel verwerkt op maïspercelen van derden. Weidevogels De gebieden in district West zijn erg waardevol voor weidevogels. Het streven is alle terreinen op een goed niveau te brengen. Kruidenrijkdom, bemesting, voedselaanbod en plasdrasstukken zijn belangrijke voorwaarden voor goed functionerende weidevogelgebieden. Omdat een hoge waterstand in sloten en greppels ook belangrijk is, zijn in enkele terreinen stuwen aangebracht. Een hoge waterstand zorgt ervoor dat vogels beter bij het voedsel in de zode kunnen. Soms moet water uit de boezem worden ingelaten om verdamping te compenseren. Hiervoor zijn nieuwe inlaten met voldoende capaciteit geplaatst. De laatste jaren zijn al permanente plasjes aangelegd, maar in 2012 hebben we dat uitgebreid met het onder water zetten van lage delen. Zo zijn prima plasdras situaties ontstaan. Het water wordt opgepompt en vervolgens op peil gehouden met mobiele windmolentjes. Storm, beuken en reuzenzwam Aan de oostzijde van het Rysterbosk zijn de afgelopen jaren tijdens krachtige stormen regelmatig oude beuken omgewaaid. Veelal aangetast door de reuzenzwam waren ze windworp gevoelig geworden. Vooral bij de wandelpaden en parkeerplaatsen wordt extra scherp opgelet om gevaarlijke situaties te voorkomen. Tijdens een voorjaarsstorm bleek een aantal bomen bij de hoofdingang gevaar op te leveren, voor zowel de openbare weg als het fietspad. Omdat je niet kunt zien of de gespaarde bomen door de reuzenzwam zijn aangetast, is uit het oogpunt van veiligheid gekozen voor het vellen van alle bomen. Het geheel is opnieuw ingeplant. Projecten en inrichtingswerken District Súd - In de Lendepoolder nabij Wolvega is een graslandperceel deels afgeplagd en zijn sloten gedempt. Door het weghalen van de omliggende kade is de aanliggende zandwinplas naast de A32 geïntegreerd in het terrein en is een mooie geleidelijke overgang geschapen van nat naar droog terrein. De begrazing zal door Schotse Hooglanders worden uitgevoerd. - De Scheltingapoolder ter hoogte van Oldeholtpade is in het najaar voor een groot deel ingericht. In het voormalig intensief beheerd weidegebied zijn petgaten aangelegd en hoge koppen geplagd. Voor het in oude glorie herstellen van het oude Lendebeekdal kiezen we voor hooilandbeheer en beweiding. Het project zal in 2013 worden afgerond. - In het kader van de landinrichting Elsloo, Oosterwolde en Appelscha zijn voormalige maïspercelen rondom de Schaopedobbe aangekocht en ingericht voor natuur. Voor het scheppen van extra natuurwaarden zijn als overgang tussen bestaand bos en geplagde gronden bomen en struiken geplant. - De al jaren geleden gestarte landinrichting Koningsdiep (Ald Djip) heeft eindelijk zijn eerste inrichting kunnen uitvoeren. De Valkenhof, een voormalig graslandperceel ten zuiden van het Mandefjild bij Bakkeveen, is deels geplagd en voorzien van een poel. Het heide areaal van het Mandefjild is hierdoor uitgebreid. De eigen schaapskudde en de Exmoorpony s worden ingezet voor beheer. - Nabij Oldeberkoop is het gebied Meulereed ingericht. De vroegere meanders zijn hersteld, er is een vistrap aangelegd, een natuurvriendelijke plasberm gecreëerd en de kade van de Tsjonger is opgeschoven. Het mooie project kon tot stand komen door prima samenwerking tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. District Midden - De herinrichting tussen het Unlân fan Jelsma en Kobbelân in het kader van project Swette-De Burd is in 2012 afgerond. Een nieuw petgatencomplex vormt een prima ecologische verbinding tussen beide gebieden. Rondom het Kobbelân is een boezemkerende kade aangebracht. - De tweede module van de herinrichting Alde Feanen noord-oost wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase is in 2012 afgrond. Aannemer Oosterhuis rondt de tweede fase (Wikelslân) in 2013 af. Aannemer Jelle Bijlsma is in de herfst gestart met de Fjirtich Mêd en de Prikwei. Met name de waterbeheersing van moeras gedeelten, hoogveenbossen en rietlanden worden sterk verbeterd. District Noard - In het bosgebied van Grikelân en Turkije wordt volgens het FSC-beheerplan geleidelijk toegewerkt naar een mooie zoomontwikkeling langs de bosrand waardoor tussen grasland en opgaand bos een minder harde grens ontstaat. Door uitdunnen kan zonlicht de bosbodem weer bereiken. Om in de toekomst stormschade te voorkomen, worden langs de bebouwing ook hoge bomen verwijderd. - De openheid van Wielsicht, een deelgebied in de Grutte Wielen, is hersteld. In 2012 zijn door beheervrijwilligers, medewerkers van It Fryske Gea en vrijwilligers tijdens de landelijke natuurwerkdag veel jonge bomen verwijderd. Het gebied bestaat nu weer uit waterpartijen, oeverplanten en graslandkaden en is jaarrond opengesteld als wandelgebied. District West - De paden in het Rysterbosk, Wikelerbosk en Wilhelminaoord zijn ontdaan van de dikke laag organisch materiaal die in de loop der jaren was ontstaan. Daardoor bleven ze ook in droge perioden nat. De paden zijn nu weer prettig bewandelbaar. - Het door vandalisme vernielde uitkijkpunt It Soal op de Warkumerwaard is hersteld. Met een nieuw plateau van duurzamer ijzer en hout kan weer worden genoten van het mooie uitzicht over de Warkumerwaard. 4 5

4 Certificering voor SNL Voor het beheer ontvangen wij een bijdrage uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Eind 2012 heeft It Fryske Gea haar Kwaliteitshandboek Natuurbeheer SNL ingediend ter ver krijging van het predikaat gecertificeerd natuurbeheerder. Het kwaliteits handboek is gebaseerd op het model-kwaliteitshandboek Natuurbeheer van De12Landschappen. Vastgelegd is hoe processen in de bedrijfsvoering van It Fryske Gea - met het oog op de instandhouding van de gesubsidieerde natuurbeheertypen - zijn vastgelegd en geborgd. De certificering is een bevestiging van het vertrouwen tussen de Friese natuurorganisatie en de overheid. Door het toepassen van het kwaliteits handboek garandeert It Fryske Gea dat werkwijze en kwaliteitszorg voldoen aan de eisen die de overheid hier aan stelt. Beheervisies Als gecertificeerd beheerder is de organisatie gebonden aan vastgestelde procedures, zoals een beheerevaluatiecyclus. In dat kader stelt It Fryske Gea voor alle natuurgebieden eens per 25 jaar een beheervisie met middellange termijndoelstellingen op. De uitvoering wordt vastgelegd in werkplannen van zes jaar waarna evaluatie plaatsvindt zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. In 2012 zijn vier beheervisies geëvalueerd: Ketliker Skar, Bûtenfjild, Petgaten de Feanhoop en Rysterbosk. Naast het behalen van de afgesproken doelen blijken het inspireren en motiveren van medewerkers, professionalisering van de organisatie en verantwoording afleggen aan bestuur en leden belangrijke nevendoelen van de nieuwe beheerevaluatiecyclus. De verdeling naar natuurdoeltypen SNL per Soort gebied Oppervlakte Zee, wad, duin en kwelder ha Moeras, water en riet ha Heide, hoogveen en stuifzand 231 ha Bos ha Landschapselementen 35 ha Grasland ha Overig 451 ha Totaal ha Transacties 2012 Soort transactie Naam gebied Omschrijving Oppervlakte 1. Aankoop Middelstebos Oldeberkoop bos 40,3436 ha 2. Ruiling Eilân grasland -0,1530 ha 3. Verkoop Jongemastate ondergrond woning -0,1050 ha 4. Verkoop Oude Bildtzijl bouwland -0,7060 ha 5. Verkoop Petgatten De Feanhoop waterlossing -0,6510 ha 6. Verkoop Alde Feanen gebouw met ondergrond -0,1467 ha Totaal toename eigendom en beheer 38,5819 ha 1. Door de aankoopstop van oud-staatssecretaris Bleker zijn geen nieuwe gesubsidieerde aankopen gedaan. Met gelden uit de Nationale Postcode Loterij werd wel het Middelste Bos aangekocht. 2. Op It Eilân onder Goëngahuizen werden in een kavelruil stukjes grasland overgedragen aan Wetterskip Fryslân. Bij de herinrichting zijn hier waterhuishoudkundige voorzieningen geplaatst. 3. De ondergrond van de woning naast het Park Jongemastate werd in erfpacht uitgegeven. In verband met het einde van de erfpachtperiode is de ondergrond verkocht. 4. Het door een legaat in eigendom verkregen stuk bouwland is met het pachtvrij komen verkocht. 5. De via ruilverkaveling in eigendom verkregen waterlossing buiten het natuurgebied is verkocht omdat het lag ingeklemd tussen het land van een boer. Mede omdat de lossing na de herijking van de EHS geen onderdeel meer gaat uitmaken van een ecologische verbindingszone. 6. Het voormalige bedrijfsgebouw en informatielocatie De Reidplûm in de Alde Feanen is verkocht. Met het nieuwe bedrijfsgebouw op bedrijventerrein De Stripe en de opening van bezoekerscentrum de Wiidpleats verloor het zijn functie. Het is verkocht onder de conditie dat de nieuwe eigenaar een klein natuurkampeerterrein gaat exploiteren op een gedeelte van het voormalige erf dat hij in erfpacht heeft gekregen van It Fryske Gea. 6 7

5 Planten- en dierenwereld in beeld Het verzamelen van gegevens door monitoring en inventarisatie is belangrijk voor It Fryske Gea. De planten en dieren zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van de natuurgebieden. Het dankbare werk van bijna drie honderd vrijwilligers wordt gebruikt voor een betere afstemming van het beheer op de planten- en dierenwereld. Bosstructuur in kaart Vorig jaar is gestart met het in kaart brengen van de bosstructuur. Daaruit blijkt dat in het Ketliker Skar en het Rysterbosk de afgelopen jaren het aandeel naaldhout is teruggebracht en waardevolle bosranden zijn ontwikkeld. De bosgebieden Mandefjild, Ketliker Skar, Rysterbosk en de kleinere bosgebiedjes Grikelân en Turkije, Wikelerbosk en Wilhelmina-oard zijn belangrijk voor zoogdieren zoals vleermuizen, eekhoorn, boommarter en das. De broedvogelbevolking is sterk afhankelijk van de variatie in gelaagdheid en leeftijd. Hoe meer oude, dikke bomen, hoe meer holenbroeders. Jong bos is belangrijk voor het voedsel aanbod. Voor lijsterachtigen zijn besdragende struiken, zoals Amerikaanse vogelkers, s winters van betekenis. De oudere bossen zijn van grote betekenis voor mossen, korstmossen en paddenstoelen, soortgroepen waar de laatste jaren meer aandacht aan besteed wordt. Heidevegetatiestructuur Een goed geplande en gestuurde drukbegrazing heeft waarschijnlijk een positief effect op de heidevegetatiestructuur van de Schaopedobbe, Heide fan Allardseach, Delleboersterheide en Ketlikerheide. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een toename van geelgors, boomleeuwerik en roodborsttapuit. Consequent ontzien van bosranden en faunarijke delen is wel belangrijk. Ook diverse plagprojecten hebben bijgedragen aan het behoud van heischrale vegetaties en veel zeldzame soorten. Heideterreinen met vennen zijn van grote betekenis voor libellen, sprinkhanen en dagvlinders, waaronder zeldzame soorten zoals heivlinder en bruine vuurvlinder. Over het algemeen zijn in 2012 minder reptielen waargenomen, terwijl de aantallen ringslang, adder en levendbarende hagedis op de Liphústerheide juist hoger waren. It Fryske Gea heeft in de belangrijkste heidegebieden onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van de waardmieren van het heidegentiaanblauwtje. De uitkomsten waren zo slecht dat het verdwijnen van deze zeldzame vlinder hier waarschijnlijk mede aan te wijten is. Tegen de landelijke trend in breidt het zeldzame valkruid op de Schaopedobbe uit. Met vierhonderd exemplaren is het de grootste populatie van Fryslân. Natte graslanden in beekdalen De natte graslanden in de Tsjongervallei ontwikkelen zich goed, maar het blijft belangrijk om verdroging en verzuring tegen te gaan. De watersnip voelt zich hier thuis. In de Lendevallei zijn beekherstelprojecten uitgevoerd. Dodaars, waterral, porseleinhoen, kokmeeuw, visdief, roerdomp, riet zanger, rietgors, sprinkhaanzanger en matkop varen wel bij de vernatting. De waterplantenrijke slootjes in de beekdalreservaten zijn van grote betekenis voor libellen, bijvoorbeeld groene glazenmaker, vroege glazenmaker en glassnijder. In 2012 werd de - tot voor kort als uitgestorven in Nederland beschouwde - sierlijke witsnuitlibel voor het eerst aangetroffen in de Lendevallei. De slootjes zijn bovendien een belangrijk leefgebied voor vissen en amfibieën. Ook de aanwezigheid van bittervoorn en vetje is vastgesteld. In de Tsjongervallei bleken tijdens de jaarlijkse slootschoonwerkzaamheden veel vissen, amfibieën en ongewervelden te sneuvelen. Het loont de moeite om direct achter de kraan aan te lopen en deze dieren terug te zetten in de sloot. Moeras en waterhuishouding Voor het behoud van de planten en dieren in de moerasgebieden is een goede afstemming van waterhuishouding en beheer uitermate belangrijk. Zo kan verruiging en verbossing worden tegengegaan. Dit is van belang voor libellen, vissen en amfibieën zoals de heikikker. Dat de bruine korenbout en de gevlekte witsnuitlibel voorkomen in de Alde Feanen is bijzonder. In vrijwel alle moerassen in Fryslân komt de ontwikkeling van watervegetaties en jonge verlandingsvegetaties nog steeds niet goed van de grond, ondanks de verbetering van de boezemwaterkwaliteit. Het vaste boezemwaterpeil, slecht doorzicht en de aanwezigheid van veel bodemwoelende en watervlooien etende vis is daarop waarschijnlijk van invloed. In de Alde Feanen zijn de ontwikkeling van waterplantenvegetaties, jonge verlandingsvegetaties en oevervegetaties ook doelen voor Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water. Daarom is in 2012 in samenwerking met provincie, Wetterskip, Stowa en Friese Merenproject een Europese LIFE-subsidieaanvraag ingediend. Goed nieuws is dat het aantal otters toeneemt en hun areaal zich lijkt uit te breiden. Na het uitzetten van otters in 2011 zijn in oktober 2012 door Stichting Otter Nederland (SON) nog eens drie otters in de Alde Feanen uitgezet. De Tsjechische Pavel, Vašek en Alenka zorgen voor vers bloed in de Friese otterpopulatie. Triest is dat otter Liesje die in 2011 in de Alde Feanen was uitgezet, in juni 2012 in Gaasterlân is doodgereden. Positief is dat dit ottervrouwtje jongen heeft gezoogd in de periode na haar vrijlating in de Alde Feanen. Her en der worden in Fryslân otters waargenomen, zo ook in de Lendevallei, Easterskar, Tsjongervallei, Fluezen, Grutte Wielen en Bouwepet. It Fryske Gea hoopt dat na de otter ook een ander echt waterbeest, namelijk de bever, in deze gebieden een plek zal vinden. Kwelders en duinen De kwelder van Ameland ontwikkelt zich de laatste jaren mooi, met een toename van zeekraal, lamsoor en zeeaster. De duinen daarentegen bevinden zich in een soortenarm climaxstadium van duinriet en zelfs brandnetels, een stikstofindicator die je niet meteen in de duinen zou verwachten. It Fryske Gea overweegt maatregelen om de soortenrijke duinen te herstellen. In de zeereep aan de noordkant blijken de kerven die twee jaar geleden zijn gegraven een belangrijk effect te hebben op de dynamiek en de instuiving van kalkrijk zand. De resultaten zijn zo positief dat de proef in de toekomst waarschijnlijk zal worden uitgebreid. Ook in de geplagde duinvallei zijn de ontwikke lingen nog steeds gunstig te noemen. Het aantal rode lijst soorten planten, zoals dodemansvinger, gewone vleugeltjesbloem, moeraswespenorchis, stijve ogentroost en slijkgroen is hier sinds de uitvoering van het plagproject toegenomen. It Fryske Gea onderzoekt de mogelijkheden om in Noard- Fryslân Bûtendyks de intensief beheerde zomerpolders weer onder invloed te brengen van de kust- en zeedynamiek. In combinatie met een uitgekiend beheer van begrazing kan de biodiversiteit worden vergroot. Vooral insecten zullen profiteren van de toename van kweldergewassen, maar ook scholekster, tureluur, kluut, kokmeeuw, visdief, veldleeuwerik, velduil en grauwe kiekendief zullen hun plek daar kunnen houden zo is de verwachting. Zowel zomerpolders als kwelders zijn momenteel van grote betekenis voor weidevogels. Meer dan de helft van de territoria van kievit, tureluur, scholekster en veldleeuwerik in onze natuurgebieden zijn hier te vinden. 8 9

6 Landschap en cultuurhistorische elementen De zorg om weidevogels Met de weidevogels gaat het onverminderd slecht en dat komt overeen met het landelijke beeld. Behalve de krakeend en de veldleeuwerik zijn alle soorten in de gebieden van It Fryske Gea ten opzichte van 1998 achteruit gegaan. Er zijn meerdere factoren van invloed, waaronder weersomstandigheden. In 2012 dwong een pittige vorstperiode in februari de eerste kieviten om tijdelijk weer richting Frankrijk te verhuizen. Omdat daar sneeuw lag verhongerden er vervolgens duizenden dieren. De achteruitgang van steltloperweidevogels gaat het snelst in de natuurgebieden in district Midden en het minst snel in district West en Noard. District Súd is voor steltlopers nog nauwelijks van betekenis, met uitzondering van de watersnip. Naast de weidevogels zijn ook de kruidenrijke graslanden met bijbehorende zoogdieren (haas, ree, veldmuis), insecten (onder andere hooibeestje, bruin zandoogje, argus vlinder) en de waterplantenrijke sloten met vissen, amfibieën, libellen en andere ongewervelden van grote waarde in het hedendaagse agrarische landschap. It Fryske Gea zal ook van deze soortgroepen in 2013 gegevens (laten) verzamelen als basis voor de nieuw te ontwikkelen toekomstvisie voor de graslandreservaten. Vogels in het nauw In samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en SOVON organiseerde It Fryske Gea in 2012 een Broedvogelinventarisatiecursus. Dankzij meer tellers kunnen we de broedvogelbevolking beter volgen. Door extreme droogte en voedseltekort gaat het met enkele soorten die in Afrika overwinteren (gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger en wielewaal) de laatste jaren minder goed. Een aantal moerasbroedvogels had hier ook van te lijden. Zo kwamen bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger, kleine karekiet en snor dit jaar veel later en in lagere aantallen terug dan normaal. Soorten die s winters hier blijven of minder ver wegtrekken vertonen op veel plaatsen juist een toename of breiden hun broedareaal uit, bijvoorbeeld geelgors, boomleeuwerik en roodborsttapuit. In eigen land hebben standvogelsoorten als blauwe reiger, ijsvogel, roodborst en winter koning duidelijk te lijden gehad van enkele koudere winters. Muizenetende roofvogelsoorten - buizerd en bruine kiekendief - hadden volgens vrijwilligers van de roofvogelwerkgroep vorig jaar weinig broedresultaat. Waarschijnlijk door een gebrek aan muizen. Belangrijke landschapselementen It Fryske Gea beheert talrijke kleinere landschapselementen, zoals stinzenparken, eendenkooien, singels en houtwallen, de Slachtedyk, pingo s en dobben. Uit de waarnemingen uit 2012 blijkt dat ze in het intensief beheerde agrarische landschap oases voor flora en fauna zijn. Zo zijn Grikelân & Turkije en de eendenkooien van betekenis voor vele soorten zangvogeltjes, holenbroeders en ook watervogels. In de Dobben Hurdegarypsterwarren werden 16 soorten dagvlinders (waaronder oranjetipje en icarusblauwtje) en 22 soorten libellen (onder andere groene glazenmaker) genoteerd. De vegetatie van de Slachtedyk heeft zich onder het verschralingsbeheer van It Fryske Gea goed ontwikkeld. Namen de ruigtekruiden ridderzuring, akkerdistel en grote brandnetel duidelijk af ten opzichte van 2001, bijzondere soorten als addertong, goudhaver en paarse morgenster breiden hun areaal juist uit. Ook de stinzenplantenvegetaties in Jongemastate en Martenastate staan er goed voor, mede dankzij de enthousiaste beheervrijwilligers. In de Tsjongerwallen nabij Donkerbroek werden bijzondere struiken genoteerd als de zeldzame tweestijlige meidoorn en de beklierde heggeroos. It Fryske Gea heeft de bescherming van het Friese landschap en cultuurhistorisch waardevolle elementen in de statutaire doelstellingen opgenomen. Het bestuur heeft de ambitie om aan deze doelstelling explicieter invulling te geven. Vanaf nul beginnen is niet nodig. Al vanaf het allereerste bezit, de Landweer bij Bakkeveen, worden cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermd. Een inventarisatie van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle objecten leverde een indrukwekkende en gevarieerde lijst op. Het bestuur en de verenigingsraad hebben zich in 2012 gebogen over de aanpak van het vergroten van de aandacht voor landschap en cultuurhistorie, zonder dat dit afbreuk doet aan de bescherming van de Friese natuur. De invulling wordt geleidelijk opgepakt. Als eerste wordt beschreven welke objecten, elementen en landschapstypen het best bij de doelstellingen van It Fryske Gea passen. Atelier Fryslân Atelier Fryslân, opgericht door Provincie Fryslân, is vier jaar lang actief geweest om de kwaliteiten van het Friese Landschap in beeld te brengen. Allerlei partijen die in Fryslân actief zijn, werden handreikingen gegeven kwali teiten te bewaren of te herstellen. Na vier jaar was de tijd rijp te stoppen. It Fryske Gea maakte deel uit van de Atelierraad, het bestuur van Atelier Fryslân en gaf mede sturing aan de doelstelling. Het allerlaatste advies werd gegeven naar aanleiding van een vraag van It Fryske Gea: hoe combineer je een otterlandschap met een landschap waarin de huidige Friese economie en samenleving functioneren. Martenastate Voor Martenastate in Koarnjum is in 2012 een restauratieplan opgesteld. Hiervoor is door diverse partijen een bijdrage toegezegd. De Stichting Martenastate is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan, maar It Fryske Gea verleent als beheerder van het park ondersteuning. Door de samenwerking krijgt het park met de prachtige stinzenflora een grote opknapbeurt. Paden worden verbeterd, de vijvers opgeknapt, oevers geprofileerd en ornamenten hersteld. Een informatiepaneel en markering van de stinzenplanten met passende bebording maakt een bezoek aan Martenastate nog boeiender. Na afronding van de werkzaamheden is het waardevolle bezit weer voor de komende generaties veiliggesteld. Wikelerbosk Samen met het Historisch Werkverband Wijckel van het dorp Wikel (Wijckel) is een project uitgevoerd in het Menno van Coehoornbos. Het bos is formeel in beheer bij It Fryske Gea, maar emotioneel is het bos van het dorp. De paden zijn beter begaanbaar gemaakt, er is een theekoepeltje geplaatst en een historische route met informatieborden ontwikkeld. Ook de toegangsbrug naar de ijsbaan midden in het bos is hersteld. Ontwakend Landschap In mei heeft It Fryske Gea samen met Landschapsbeheer Friesland het initiatief Ontwakend Landschap invulling gegeven. Voor dag en dauw kwam een groot aantal prominenten in Easterein bijeen om bij het krieken van de dag de natuur wakker zien te worden. De weidevogels van Skrok en Skrins van Natuurmonumenten gaven met hun kenmerkende geluiden de aftrap. Echter ook inwoners van Easterein lieten zien hoe historie en moderne invulling van gebouwen een dorp levendig kunnen houden. Natuur, landschap en leefbaarheid gaan in deze plattelandsgemeente hand in hand

7 Informatie, educatie en recreatie It Fryske Gea wil natuurbeleving bij het publiek stimuleren. Voorlichting en educatie zijn daarbij belangrijke speerpunten. Door het toegankelijk maken en houden van de natuurterreinen, het stimuleren van recreatief medegebruik en het geven van informatie over de terreinen, de natuur- en landschapswaarden en de recreatieve gebruiksmogelijkheden krijgen meer mensen de kans om natuur te beleven en ervan te genieten. In een dichtbevolkt land waar natuur zeer afhankelijk is van het menselijk handelen, is voorlichting en educatie erg belangrijk. It Fryske Gea stimuleert de natuurbeleving door het organiseren van diverse publieksactiviteiten zoals open dagen, excursies, scholenprogramma s, ledenavonden en lezingen. Maar ook door de inzet van diverse communicatiemiddelen zoals folders, informatie panelen, boeken, artikelen in de media, een website, Facebook en Twitter. Voor de leden geeft de vereniging een kwartaal blad uit met een speciale uitgave voor de jeugd Kids-Gea! Publieksvoorzieningen It Fryske Gea streeft naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van haar natuurterreinen. Meer dan negentig procent van de terreinen is opengesteld voor het publiek. Jaarlijks recreëren honderdduizenden mensen in de natuurgebieden door te wandelen, fietsen, varen, vogels kijken, natuur ervaren, joggen, genieten, etc. Het Nationaal Park de Alde Feanen spant daarbij de kroon met meer dan bezoekers per jaar. Ook t Oerd, Rysterbosk en Mandefjild zijn enorme publiekstrekkers. Met hun aantrekkingskracht zijn natuurgebieden niet alleen van grote betekenis voor welzijn en gezondheid, maar ook van grote economische betekenis voor bijvoorbeeld recreatieen horecabedrijven. Om de natuurgebieden voor het publiek goed toegankelijk te houden, moeten voorzieningen als paden, routemarkeringen, bankjes en bebording aanwezig zijn en worden onderhouden. Hetzelfde geldt voor specifieke voorzieningen als observatiepunten, vogelkijkhutten, mindervalidenroutes en informatiepanelen. In verband met het toenemend recreatieve gebruik van de natuurgebieden worden regelmatig nieuwe informatiepanelen geplaatst of oude panelen vervangen. Een goed voorbeeld is het natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks waar de toegangsborden zijn geactualiseerd en drie nieuwe informatiepanelen zijn geplaatst. Alde Feanen Challenge In 2012 organiseerde It Fryske Gea een Adventure Race in Nationaal Park de Alde Feanen. Tijdens de eerste editie van deze Alde Feanen Challenge streden tien teams tegen elkaar in een zes uur durende race. De sportieve deelnemers moesten hardlopen, kanovaren, een survivalparcours en klimtoren overwinnen, zwemmen en mountainbiken. De opbrengst van dit evenement werd gebruikt voor het vervangen van de informatiepanelen in Nationaal Park de Alde Feanen. Itfryskegea.nl Na de lancering van een vernieuwde website kunnen natuurliefhebbers nog beter vanuit de woonkamer de Friese natuur ontdekken. Op de site staat natuurbeleving hoog in het vaandel. De prachtige natuurgebieden zijn volop te bewonderen, diverse fiets- en wandelroutes staan online en bezoekers kunnen zich online inschrijven voor excursies. Daarnaast participeert It Fryske Gea in de website Zobuiten.nl. Op de site staan diverse buitenbelevenissen die mensen moeten stimuleren om lekker naar buiten te gaan. Op avontoer yn de Fryske natoer De excursies in onze natuurgebieden blijven populair. Om aan de vraag te kunnen voldoen, prijst de vereniging zich gelukkig met tientallen vrijwillige excursieleiders. In 2012 werden enkele honderden excursies georganiseerd met in totaal meer dan deelnemers! Bezoekerscentra De bezoekerscentra zijn spil en startpunt van de vele activiteiten. Het bezoekerscentrum van het Nationaal Park De Alde Feanen is een en al levendigheid. De op zaterdag 14 april door gedeputeerde Johannes Kramer en directeur Henk de Vries geopende doe- en beleeftuin is een echte natuurattractie. In deze bijzondere tuin kunnen kinderen lekker buiten spelen, rennen en ravotten. Spelenderwijs leren ze van alles over de natuur. Zo kunnen kinderen het bijenhuis bezoeken, het zintuigen- of insectenpad lopen en kriebelbeestjes zoeken in de natuurmuur. Informatiecentrum It Beekpronkje bij het natuurgebied het Ketliker Skar vervulde ook een belangrijke publieksfunctie. In dit (onbemande) centrum worden bezoekers uitgebreid geïnformeerd over de beekdalen in Zuidoost-Fryslân. Het informatiecentrum is tevens het startpunt van excursies en het speciale scholenprogramma van It Fryske Gea. In 2012 is It Fryske Gea gestart met het opzetten van een onbemand kweldercentrum. Aan de rand van het bijzondere buitendijkse natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks komt een ontmoetings- en informatiecentrum. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van It Fryske Gea en diverse vrijwilligers houdt zich bezig met de ontwikkeling van dit centrum. Jeugd en natuurbeleving Natuurbeleving en natuureducatie is voor kinderen enorm belangrijk voor het leren waarderen van de natuur. Jaarlijks organiseert It Fryske Gea daarom een aantal vaste activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zoals jeugdexcursies, themamiddagen en scholenprogramma`s in het Noarderleech, de Alde Feanen, het Ketliker Skar en de Lendevallei. Glijden in het slik, waterdiertjes vangen, plantjes proeven, vogels herkennen het kan allemaal. Voor de kinderen een echte natuurbeleving. Voor kinderen die de natuur graag op een avontuurlijke manier willen ontdekken is er een bijzondere samenwerking met watersportcentrum De Twirre. Op de low-rope baan kunnen de kinderen als Tarzan over het water slingeren. De sportieve activiteiten worden altijd gecombineerd met natuureducatie. De biologiedagen in het Rysterbosk en op de Makkumernoardwaard waren een succes. Bovendien participeerde de vereniging 12 13

8 volop in activiteiten als de Gaasterlandse natuurweek. De jeugdzomerkampen voor kinderen van twaalf tot achttien jaar waren weer een groot succes. In 2012 beleefden tal van jongeren in de zomervakantie een onvergetelijk natuurkamp met als uitvalsbasis Nationaal Park de Alde Feanen. Natuur en mileueducatie De gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea werken samen om basisschoolkinderen in contact te brengen met de natuur. De gemeente koppelt de uitvoering van haar natuuren milieueducatieplannen aan de kennis en ervaring van de (vrijwillige) medewerkers van It Fryske Gea. De aangestelde NME-coördinator ondersteunt de leerkrachten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Het bezoekers centrum van Nationaal Park de Alde Feanen dient als uitvalsbasis van de diverse activiteiten. It Fryske Gea was actief in het Netwerk NME-Fryslân, een samenwerking van de groene organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zo werd een samen werking met NME Achtkarspelen en NME-centrum de Klyster opgestart. Eén van de activiteiten is het Noardelyke Fryske Wâlden-project. Basisschoolkinderen mochten onder andere elzensingels snoeien. Ook maakten 130 kinderen een natuurschilderij over hun herfstwandeling door Grikelân en Turkije. De schilderijen gemaakt door kinderen van obs Thrimwalda uit Gytsjerk waren te bewonderen tijdens een speciale herfst expositie in Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen. Op educatief gebied werkte It Fryske Gea ook samen met basisschool Op`e Feanhoop die tegenover het natuurgebied de Kraanlannen staat. De inzet was om de dagelijkse leefwereld van de kinderen te koppelen aan ervaringen in de natuur. Gezinsactiviteiten De diverse gezinsactiviteiten blijken in een behoefte te voorzien. Duizenden mensen bezochten de jaarlijkse lammetjesdag bij de schaapskooi in Bakkeveen en het open weekend van de Wiidpleats. It Fryske Gea verleende ook haar medewerking aan de 3 Provinciënwandeltocht. Tijdens dit evenement waren diverse wandelroutes uitgezet door onze natuurgebieden rondom Bakkeveen. Een dag eerder waren wij betrokken bij de speciale scholenloop waar enkele honderden kinderen aan deelnamen. In juni vond de vierde Slachtemarathon plaats. Ruim tienduizend wandelaars bedwongen op deze dag de 42 kilometerlange Slachtedyk. It Fryske Gea beheert deze oude slaperdijk en is partner van de Stichting Slachtemarathon. Om de marathon mogelijk te maken realiseerde It Fryske Gea twee bruggen in het traject. Dat de grote ledenexcursie in een behoefte voorziet, bleek wel uit het grote aantal deelnemers dat naar Bakkeveen kwam. Recreatieve voorzieningen: Bunker Noarderleech opgeknapt De bunker op het Noarderleech is een opvallend element in het ruige en weidse landschap van Noard-Fryslân Bûtendyks. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit cultuurhistorische element gebouwd als observatieplek. Tegenwoordig is het een prachtige uitzichtpost. In 2012 is de bunker opgeknapt zodat vele bezoekers weer van het uitzicht over de zomerpolders, kwelders en slikvelden kunnen genieten. Ook de wandelpaden op het Noarderleech en op de Bildtpollen zijn opgeknapt. Nieuwe look Blaustirns De excursieboot op zonne-energie de Blaustirns heeft een nieuw jasje gekregen. Tijdens het onderhoud is de buitenkant met een speciaal ontwerp bespoten met een voorstelling van het karakteristieke laagveenmoeras met de zwarte stern. De Blaustirns wordt ingezet voor ledenexcursies, maar ook regelmatig geboekt voor groepsuitjes zoals een familiedag of personeelsfeest. Vogelkijkhut It Set Om de vele watervogels in het natuurgebied de Grutte Wielen goed te kunnen bekijken, hebben leerlingen van het Friesland College nabij Gytsjerk een nieuwe vogelkijkhut gebouwd. Dit was mogelijk dankzij financiële steun van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Leeuwarden, Plattelânsprojecten, Gezamenlijke Dorpsbelangen, Vogelwacht Trynwâlden en een eigen bijdrage van It Fryske Gea. Paden van de Slottún opgeknapt Naast de bosentree van het Rysterbosk ligt de Slottún van het afgebroken Huize Rijs. De sfeervolle tuin is aangelegd in Engelse landschapsstijl. In 2012 zijn de paden van de tuin aangepakt zodat deze bij natte omstandigheden beter toegankelijk blijven

9 BELEIDSADVISERING Natuurbescherming is meer dan het beheren van gebieden. Het informeren en adviseren van andere partijen en organisaties over ontwikkelingen of gewenste maatregelen is ook een belangrijke taak van It Fryske Gea. Eén van de belangrijkste adviesorganen is de Provinciale Commissie Landelijk gebied (PCLG), waarin vrijwel alle organisaties in het landelijk gebied zitting hebben. Weidevogels Al jaren baart de achteruitgang van de Friese weidevogelpopulatie ons zorgen. Diverse organisaties proberen het tij te keren door een voor de weidevogels zo ideaal mogelijk landschap te realiseren. De samenwerking heeft geleid tot de oprichting van het Olterterp-overleg. Terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen, BFVW, BoerenNatuur, Wetterskip Fryslân en diverse andere partijen trachten in dit overleg hun inspanningen op elkaar af te stemmen. Daarnaast ontwikkelt ook de Provincie Fryslân beleid voor duurzaam behoud van de weidevogels. Ganzen De forse stijging van het aantal broedende ganzen is eveneens een punt van grote zorg. De ganzen bezorgen de boeren - die met hun landerijen grenzen aan de broedgebieden in de natte natuurgebieden - veel overlast. Terreinbeheerders, waaronder It Fryske Gea, en jagers spanden zich al geruime tijd in om de populatie niet verder te laten groeien. Door prikken maakten de terreinbeheerders de eieren onvruchtbaar en jagers probeerden de schade op het boerenland te beperken. De inzet leidde tot stabilisatie van de populatie overzomerende ganzen in Fryslân. Een gemeenschappelijke oplossing leek lang niet in zicht, maar eind 2012 werd toch een akkoord bereikt over reductie van schade en overlast: het aantal broedparen terugbrengen naar een acceptabel niveau. Daar staat tegenover dat de overwinterende ganzen geheel met rust worden gelaten. De uitvoering van dit akkoord zal in 2013 worden uitgewerkt en vanaf 2014 worden uitgevoerd. Herijking EHS Kabinet Rutte-2 heeft in 2012 de drastische bezuiniging op natuur van kabinet Rutte-1 deels teruggedraaid. De forse herijking van de Ecologische Hoofdstructuur lijkt daardoor van de baan. Het nieuwe beleid biedt weer mogelijkheden voor inrichting van nieuwe natuurgebieden. Via de adviesorganen van over heden en door actief mee te denken over de nieuwe invulling van het provinciale natuurbeleid probeert It Fryske Gea een zo goed mogelijke natuurstructuur voor Fryslân te bepleiten. Wadden Voor het behartigen van de belangen van Nederlands belangrijkste natuurgebied werkt It Fryske Gea in de Coalitie Wadden Natuurlijk samen met acht natuurorganisaties. De inspanningen zijn tot dusverre vooral gericht op een natuurvriendelijker visserij in de Waddenzee. Door een jarenlang te hoge visserijdruk gingen kwaliteit en vooral foerageermogelijkheden voor vogels achteruit. De beoogde verandering moet vooral in samenspraak met de vissers en de visserijsector worden bewerkstelligd. Verder is de insteek om als natuursector een grotere invloed op het beheer van het natte wad (de geulen en platen) te krijgen. Juist hier ligt namelijk in termen van biodiversiteit de sleutel voor een rijke Waddenzee. It Fryske Gea heeft tevens zitting in de commissies die de effecten van bodemdaling door gaswinning in de gaten houden. IJsselmeer In het IJsselmeergebied zullen de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar worden. De zeespiegel stijgt en via de IJssel worden grote(re) hoeveelheden water afgevoerd. Klimatologen verwachten ook dat de perioden met hevige regen zullen toenemen. Daarnaast hebben we meer kans op droge zomers waardoor er juist minder water via de IJssel naar het IJsselmeer stroomt. Alles met elkaar vormt het een uitdaging voor het waterpeilbeheer in het grootste zoetwatergebied van Nederland. De Nederlandse overheid wil dat het IJsselmeergebied ook voor toekomstige generaties veilig en aantrekkelijk blijft. Dus moet overtollig water uit de IJssel en het IJsselmeer ook in de toekomst naar de Waddenzee kunnen worden afgevoerd. Hoe gaan we dat doen? En hoe houden we de grootste zoetwatervoorraad van Nederland in stand? It Fryske Gea is bij dit proces betrokken en ziet er vooral op toe dat de belangen van de natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust niet in het geding komen

10 Vereniging Sinds 1 januari 2012 is Henk de Vries als directeur het boegbeeld van It Fryske Gea. Hij nam het stokje over van Ultsje Hosper die eind 2011 met pensioen ging. In tijden waarin door economische veranderingen anders naar natuur, landschap en cultuur wordt gekeken, zet de organisatie in op een andere aanpak. De eigen broek ophouden, ver bindingen zoeken en laten zien dat It Fryske Gea belang rijk is voor de leefbaarheid van Fryslân. Organisatie It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, voert haar doelstellingen onder leiding van directie en bestuur uit met de inzet van ruim zestig medewerkers en enkele honderden vrijwilligers. De Verenigingsraad houdt daarop toezicht en denkt, praat en beslist mee over de hoofd lijnen van het beleid. De medewerkers van de professionele werkorganisatie werken vanuit het verenigingskantoor in Olterterp en de vier districten met districtsgebouwen in Rijs, Katlijk, Gytsjerk en Earnewâld. Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol bij It Fryske Gea. Niet alleen bij beheerwerk, toezicht en inventarisaties zijn veel vrijwilligers actief, ook op het gebied van voorlichting, educatie en promotie. De12Landschappen Samen met de elf andere Provinciale Landschappen vormt It Fryske Gea het samenwerkingsverband De12Landschappen. Dit samenwerkingsverband is in 1989 opgericht om meer invloed uit te kunnen oefenen op het overheidsbeleid en de belangen van natuur en landschap beter te kunnen verdedigen. De afzonderlijke provinciale landschappen zijn wel autonoom en zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun natuurgebieden. Gezamenlijk hadden ze eind 2012 ruim hectare natuur in beheer met een achterban van bijna donateurs en vrijwilligers. Mr. A. van der Meer, voorzitter van It Fryske Gea, is tevens voorzitter van De12Landschappen. Samenwerkingsverbanden It Fryske Gea maakt ook deel uit van de Stichting Het Blauwe Hart (voorheen Stichting Verantwoord Beheer IJssel meer). Het is een samenwerkingsverband tussen Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging, het Flevo-landschap, de IJsselmeervereniging en It Fryske Gea. De organisatie staat voor een verantwoord beheer en gebruik van het IJsselmeergebied. Verder werkte It Fryske Gea in 2012 waar mogelijk samen met andere organisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging, IVN Vereniging voor natuur/ en milieueducatie, de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland. Bestuur en Verenigingsraad Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beleid. Eind 2012 bestond het bestuur uit zes leden. De Verenigingsraad die fungeert als Raad van Toezicht en tevens het bestuur en de directie adviseert, bestond eind dat jaar uit zevenentwintig leden. Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 29 mei in Earnewâld nam It Fryske Gea statutair afscheid van mevrouw F. Hernamdt als lid van het bestuur. Prof. dr. H. Folmer en mr. A. van der Meer werden als bestuurslid herbenoemd. Ook werd statutair afscheid genomen van enkele leden van de Verenigingsraad: de heren E. Atsma, J.A. Koppen MSc, drs. H. Hainja RA, en mr. G.K. Schipmölder. Als dank voor hun jarenlange inzet voor de vereniging ont vingen zij uit handen van voorzitter mr. A. van der Meer een fraaie, ingelijste foto van Park Huize Olterterp. De heren H. Hylkema, H.G. Kalsbeek, ing. H.J. Miedema, ing. W. Mooij, mr. W.R. Visser en S. van der Wal RA werden herkozen als lid van de Verenigingsraad. Tot slot werden drs. J. Arjaans, dr. E. Fokkema, drs. J. Hornstra, ir. drs. T.B. Jongman, J. Luimstra, mw. M. Pemmelaar-Groot bnt en ir. A.J. IJzerman benoemd als nieuwe leden van de Verenigingsraad. Bedankt voor uw steun! It Fryske Gea voelt zich breed gedragen door de samenleving. Veel mensen en organisaties steunen de vereniging. In 2012 steeg het aantal leden met bijna tot aan het einde van het jaar. In absolute cijfers was It Fryske Gea als onderdeel van de 12Landschappen landelijk gezien zelfs de grootste stijger. Bijna één op de acht gezinnen in Fryslân is lid van It Fryske Gea. Een gegeven om trots op te zijn! De grote stijging is onder andere te danken aan de diverse ledenwerfacties en de succesvolle samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in het Natuurcollectief. Het Natuurcollectief is een collectieve zorgverzekering met als doel de positieve samenhang tussen gezonheid en natuur te vergroten. Zo werden gezamenlijk activiteiten georganiseerd en is bijvoorbeeld de website Zobuiten.nl gelanceerd. De website is een verzamelpunt voor allerlei activiteiten in de natuur. Daarnaast werd It Fryske Gea in 2012 ook weer door diverse organisaties, stichtingen, bedrijven en particulieren finan cieel dan wel anderszins gesteund. Zo zijn de twaalf Provinciale Landschappen beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. In 2012 ontving het samenwerkingsverband De12Landschappen een donatie van euro van de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag is verdeeld onder de provinciale landschappen. Dankbaar was de vereniging in 2012 ook voor de ontvangen bijdragen van Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk gebied, de Hedwig Carolina Stichting, de Stichting Ynnatura, Gemeente Tytsjerksteradiel, Overlegorgaan Nationaal Park de Alde Feanen, Wetterskip Fryslân, Waddenfonds, Rotshuizen Geense Advocaten, Stichting Sint Anthony Gasthuis en Gemeente Smallingerland. Uit het programma Groen en Doen van het Ministerie van Economische Zaken is een bedrag van 5000 euro ontvangen. Het doel van het programma is projecten te organiseren voor stimulering van vrijwilligerswerk in natuur en landschapsbeheer. De subsidie is besteed aan gereedschap en materiaal en een educatieve dag voor vrijwilligers. Ook ontving It Fryske Gea in 2012 steun in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen van organisaties, verenigingen, leden en andere particulieren. Alle bovengenoemde bijdragen zijn overeenkomstig de doelstellingen gebruikt voor bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. Ten behoeve van het realiseren van haar doelstellingen is voor It Fryske Gea een groot draagvlak in de samenleving erg belangrijk. De vereniging is daarom bijzonder blij met de genoemde steun. Namens de natuur in Fryslân: hartelijk dank! 18 19

11 Financieel overzicht 2012 Balans per 31 december 2012 Toelichting Net als 2011 was 2012 in financieel opzicht een goed jaar voor It Fryske Gea. De nieuwe regeling Subsidie Natuur en Landschap (in januari 2011 ingevoerd) is gebaseerd op (nieuwe) berekeningen van wat het beheer van verschillende natuurdoeltypes kost. Dat resulteerde in een forse verhoging van de subsidie. Daarmee kunnen de structurele kosten van het terreinbeheer beter worden gedekt met structurele middelen dan in het verleden het geval was. In 2010 was nog sprake van een structureel tekort van bijna 200 duizend euro. De huidige subsidiebeschikking loopt tot en met Het huidige economische klimaat en de vooruitzichten zijn echter zorgelijk. Dit heeft binnen de organisatie geleid tot het opstellen van een koersdocument, meerjarenramingen en een notitie Reserves en vermogen. Vanwege onzekerheid over de subsidie voor terreinbeheer na 2016 is besloten om in de komende jaren de continuïteitsreserve te verhogen voor het zeker stellen van het natuurbehoud op de lange termijn. Daarvoor is een bredere en hogere reserve nodig dan de huidige continuïteitsreserve. Het doel is de continuïteitsreserve te verhogen tot een bedrag van anderhalf keer de structurele kosten per jaar. Deze norm is conform de norm gesteld door het CBF, die stelt dat de organisatie zonder subsidie, maar met de nodige aanpassingen, de structurele activiteiten circa drie tot vijf jaar kan voortzetten. Daarnaast is besloten om inkomsten gerelateerd aan de doelstelling van It Fryske Gea te genereren die eveneens kunnen worden ingezet voor verplichtingen op de lange termijn. Het belang van een structurele bedrijfsvoering met een structureel bedrijfsresultaat met onderscheid van bijzonder baten en lasten is al aangegeven. Het totale resultaat van 606 duizend euro is opgebouwd uit een structureel resultaat van 478 duizend euro en incidentele baten en lasten van in totaal 128 duizend euro. Het positieve structurele resultaat van 478 duizend euro is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan de hogere baten uit eigen fondsenwerving van 220 duizend euro. Dat is onder meer te danken aan de samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar. Het positieve incidentele resultaat van 128 duizend euro is onder meer ontstaan door baten uit nalatenschappen 100 duizend euro en baten uit beleggingen 165 duizend euro. Daarnaast is een afrekening van subsidie ontvangen over de jaren 2005 tot en met In 2012 is een voorziening getroffen voor te betalen waterschapslasten. Er bestaat sinds 2009 een verschil van mening over de tariefstelling van de waterschapslasten voor een groot aantal natuurgebieden. De uitspraak van de bevoegde instantie laat nog op zich wachten. De voorziening is op basis van richtlijnen voor de verslaglegging voorzichtigheidshalve gebaseerd op de voor It Fryske Gea minst gunstige uitspraak van de bevoegde instantie. (Alle hierna in dit verslag vermelde bedragen zijn een veelvoud van 1.000,--. Hierdoor zijn mogelijk enkele afrondingsverschillen ontstaan. De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, aangepast aan de opstelling van 2011.) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1. Onroerende zaken Inventarissen Veestapel Financiële vaste activa 4. Leningen u.g Deelneming Noorderleegsbuitenveld Termijndeposito s Effecten Vlottende activa 8. Voorraden Debiteuren Diverse vorderingen Projecten Liquide middelen Passiva Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Voorzieningen Wygarastate 125 Waterschapslasten Schulden op korte termijn Crediteuren Overige schulden

12 Staat van baten en lasten 2012 Staat van baten en lasten 2012 Resultaat 2012 Begroot 2012 Resultaat 2011 Baten Baten uit eigen fondsenwerving structureel Baten uit eigen fondsenwerving incidenteel * Baten uit acties van derden Subsidies overheden structureel Subsidies overheden aankopen en projecten * Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan de doelstellingen: Beheren en verwerven Natuurterreinen: Beheer Verwerving en projecten* Publiek, overheid en natuur Voorlichting educatie en Belangenbehartiging: Structurele kosten Projectmatige kosten * Verenigingszaken: Structurele kosten Projectmatige kosten * Werving baten: Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie Som der lasten Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Doelstelling Beheren en verwerven Publiek, overheid en natuur Verenigingszaken Werving baten Eigen fondsen werving Acties van derden Subsidies Kosten beleggingen Beheer en administratie Aankopen en verwervingen Projecten doelstellingen Salarissen Overige personele kosten Reiskosten Bureaukosten Magazine, informatie en educatie Bezoekercentrum Alde Feanen Huisvesting Verzekeringen Belastingen Kosten terreinen Totaal Resultaat * Subsidies en kosten van aankopen en projecten worden niet meegenomen in de begroting door gebrek aan zicht op omvang en datum van realisering. Alleen de besteding van de ter beschikking staande middelen van de Nationale Postcode Loterij zijn wel begroot omdat deze redelijkerwijs zijn te voorzien. Dit is 700 bij Beheren en verwerven, en 237 bij projectmatige kosten Publiek, overheid en natuur

13 Staat van baten en lasten 2012 Organisatieschema Beschikbaar voor doelstelling Overheidsubsidies: Rijk SNL beheer Provincie budgetsubsidie 764 Overige subsidies Overheidsubsidies structurele exploitatie Overheidsubsidies aankopen/projecten Baten eigen fondsenwerving Nationale Postcode Loterij Baten uit beleggingen Exploitatie terreinen/bezoekerscentrum AF Incidentele baten/baten voorgaande jaren 96 Som der baten 100,0% % 4 12% 6 12% 7 1% 3 14% 2 2% 1 57% Verenigingszaken en communicatie Th. Wiersma (hoofd) Directie H.J. de Vries Directiesecretaresse J. Veenstra-Veenstra HR A. Bosma Beheer P.A.M. de Wit (rentmeester/hoofd) Natuurkwaliteit C. Bakker (hoofd) Financiën en administratie J. de Boer (hoofd) Besteed aan doelstelling Beheren en verwerven: 1. Aankoopkosten natuurterreinen Projectkosten terreinbeheer Uitvoeringskosten Beheer Publiek, overheid en natuur: 4. Projectkosten Uitvoeringskosten structurele exploitatie Verenigingszaken: 6. Uitvoeringskosten structurele exploitatie 143 Besteed aan de doelstelling 86,6% Kosten werving baten totaal 89 Kosten beheer en administratie 349 Som der lasten % 5 25% 6 2% 1 8% 3 50% 2 11% Communicatie & voorlichting E.S. van der Kooi D. de Klein D. Deijns Bezoekerscentrum NPAF A.M.S. Laarman E.S. van der Velde M. Tolsma Secretariaat A. Kerkstra-Mulder A. Liemburg Interne Dienst Th. Bruining G. de Haan-Van der Meer Beheerkwaliteit en Inventarisatie H.J. Jager S. Rintjema E. van Vliet H. Scholten Financiële administratie W. Dootjes W. Bruinsma Administratie beheer/ Automatisering/ Carthografie M. Rinzema-Bergsma M. Wielenga B. Boltjes Resultaat boekjaar 606 Bestemming van het resultaat Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering 200 Bestemmingsreserve activa doelstelling 87 Bestemmingsreserve waardeverschil beleggingen 55 Continuïteitsreserve 838 Totaal 606 (De in de tabellen vermelde bedragen zijn een veelvoud van 1.000,--) District Noard J.J. Jongsma (districtshoofd) A. Wester (opzichter) R.T. Kiewiet (opzichter) J. Vlieger G. v.d. Leest F.A. Oud J.J. Paulusma O. Wesselius J. Westerhof P. Daniëls R. Hiemstra J. v.d. Galiën District Midden G. van der Burg (districtshoofd ) A. Huitema (opzichter) W. Bouma G. Bootsma H. Bouma S. Dijkstra B. Sjonger S. Veenstra A. de Haan I. de Vries District Súd A. Zijlstra (districtshoofd) R.B. de Ree (opzichter) A. Akkerman W. Boonstra T. Jager T.A. Kerkhof H.F. Maring R. Bosma G. v.d. Lei District West H. Pietersma (districtshoofd) H. v.d. Draai (opzichter) T. Kunst J.E. Schram T.P. de Witte S.M. Sikkes A. Nooitgedagt 24 25

14 natuurgebieden it fryske gea Bestuur mr. A. van der Meer (voorzitter) mw. prof. dr. J. van der Meer-Kooistra (vice-voorzitter) H.G. Buith (secretaris) ir. J. Houtsma (penningmeester) prof. dr. H. Folmer M.B.R. Landstra Verenigingsraad ir. S.A. Kroes (vice-voorzitter) drs. J. Arjaans M. Dijkhoff S.S. Feenstra dr. E. Fokkema ing. J.W. Hettinga drs. J. Hornstra J.W. Hylkema ir. A.J. IJzerman ir. Drs. T.B. Jongman H.G. Kalsbeek drs. G.P. Karstkarel J. Luimstra ing. H.J. Miedema ing. W. Mooij ing. K. Munting ir. S.M. Nijboer mw. M.C. Pemmelaar-Groot bnt prof. Dr. Th. Piersma mw. G. Ploeg-Van den Brug mw. M. de Roos mw. Drs. R. Smit mw. Drs. H.M.G. Uilhoorn J.W. Visser mr. W.R. Visser S. van der Wal RA drs. L. Walstra District Noard 15 District West District Midden District Súd Juridisch adviseur: mr. E.J. Rotshuizen (ultimo december 2012) District Noard 1. t Oerd en de Hon 2. Noard Fryslân Bûtendyks 3. Peazemerlannen 4. Eanjumer kolken 5. De Bjirmen 6. Lân Roordastate 7. Dobbe Stienzer Aldlân 8. Bûtenfjild 9. Grutte Wielen 10. Einekoaien Lytse Geast 11. Dobben Hurdegarypsterwarren 12. Park Martenastate 13. Grikelân en Turkije 14. Park Jongemastate 15. Slachtedyk District West 16. Makkumerwaarden 17. Warkumerwaard 18. Bocht fan Molkwar 19. Mokkebank 20. Steile bank 21. Buismans einekoai Piaam en Dyksfearten 22. Blauhústerpuollen 23. Ringwiel en Hop 24. Teroelster sipen 25. Fluezen 26. Polder Koarnwert en Makkumersudmar 27. Aeltsje- en Warkumermar 28. Mûntsebuorsterpolder, De Ryp en Syp Set 29. Dúne- en Follegeasterpolder 30. Bancopolder 31. Súdermarpolder 32. Huitebuersterbútenpolder 33. Rysterbosk 34. Joadetsjerkhof Teakesyl 35. Wikelerbosk 36. Wilhelmina-oard District Midden 37. Alde Feanen 38. Petgatten de Feanhoop 39. Unlân fan Jelsma en Kobbelân 40. Botmar District Súd 41. Dellebuursterheide 42. Tsjongerwâlen 43. Meulebos 44. Ketliker Skar 45. Taconisbosk 46. Ychtenerfeanpolder 47. Lendevallei 48. Bekhofschaans 49. Jeudse Karkhof Noordwoolde 50. Skiedingsboskje 51. Park Huize Olterterp 52. Liphústerheide 53. Kapellepôle 54. Mandefjild Bakkefean 55. Schaopedobbe 56. Stokersdobbe 57. Diaconievene 58. Easterskar 59. Middelste Bos 26 27

15 2013 CERTIFIED BY It Fryske Gea Van Harinxmaweg TL Olterterp Postbus ZN Beetsterzwaag T Redactie: It Fryske Gea Vormgeving: Okkinga Communicatie Fotografie: Archief It Fryske Gea, Germ van der Burg, Anton Huitema, Dico de Klein, Hans Pietersma, Stoelwinder fotografie, Teun Veldman, Albert Wester Druk: SMG-Groep It Fryske Gea, provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging beheert negenenvijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van hectare verspreid over de provincie Fryslân en telt meer dan leden.

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA 1 WOORD VOORAF NATUURBEHEER 2013: positieve ontwikkelingen en stabiel ledental Het Rijk draait de bezuinigingen op natuurbeheer deels terug. De Ecologische

Nadere informatie

Bestuursverslag 5. Directieverslag 9. Inleiding 9. 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11. 2. Doelstelling voorlichting 17

Bestuursverslag 5. Directieverslag 9. Inleiding 9. 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11. 2. Doelstelling voorlichting 17 Jaarverslag 2012 Voorwoord 3 Bestuursverslag 5 Directieverslag 9 Inleiding 9 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11 2. Doelstelling voorlichting 17 3. Doelstelling herstel en ontwikkeling

Nadere informatie

Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen

Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen JAARVERSLAG 2011 Hans Wijers, nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen Natuurmonumenten vernieuwt. Komt dat zien! Voorwoord 2 Het jaar 2011 bracht grote veranderingen

Nadere informatie

SAMEN VOOR NATUUR JAARVERSLAG 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID

SAMEN VOOR NATUUR JAARVERSLAG 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID SAMEN 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID VOOR NATUUR 1 JAARVERSLAG 2014 Inhoud 1 WIE ZIJN WIJ? 4 WIJ SPREKEN 7 ONZE DUURZAAMHEID 1.1. Voorwoord Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) 4 1.2. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland

Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland Landschap Noord-Holland Postbus 222, 1850 AE Heiloo Rechte Hondsbossschelaan 24 A, 1851 HM Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2014. Vogelbescherming Nederland J a a r v er s l a g2014 Jaarverslag 2014 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting: Vogelbescherming Nederland in 2014... 5 1.1 Beschermingsresultaten... 5 1.2 Grutto opnieuw

Nadere informatie

Nieuwe energie! jaarverslag

Nieuwe energie! jaarverslag Nieuwe energie! 1 jaarverslag 2012 inhoud Voorwoord 3 Natuurmonumenten in feiten & cijfers 4 1 Beheren 1.1 Inleiding 6 1.2 Nieuwe hectares natuur verwerven 10 1.3 Nieuwe en bestaande natuur inrichten 12

Nadere informatie

Vooruit in vertrouwen Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 1

Vooruit in vertrouwen Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 1 Vooruit in vertrouwen Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 1 Inhoud Koninginnepage fourageert op een speerdistel in een weiland in de Achterhoek. Foto: Bart Wullings Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

2014 Jaarverslag Waddenvereniging

2014 Jaarverslag Waddenvereniging 2014 Jaarverslag Waddenvereniging Inhoud Woord vooraf 4 Werving 48 2 De Waddenvereniging Doelstelling, analyse en strategie Doelstelling SWOT-analyse Omgevingsanalyse Strategie 2014 Gebiedsbescherming

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Het Drentse Landschap

Jaarverslag 2009. Stichting Het Drentse Landschap Jaarverslag 2009 Stichting Het Drentse Landschap Inhoud 1 Voorwoord Verslag van de directie / bestuur 3 Verslag Raad van Toezicht 5 2 Natuur en landschap Externe belangenbehartiging 7 Projectontwikkeling

Nadere informatie

Van de redactie. Vacature. p1 Vacature. P2 PWNext. Als eerste wensen wij iedereen een goed en gezond 2014! P3 Natuurbrug zandpoort

Van de redactie. Vacature. p1 Vacature. P2 PWNext. Als eerste wensen wij iedereen een goed en gezond 2014! P3 Natuurbrug zandpoort Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN Nummer 30, Winter 2013-2014 Colofon De redactie van de Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN wordt gevormd door : Ellen Roosloot Klaas Pelgrim Hermine Smit Monique Verhaar In dit

Nadere informatie

BIP NP Drents-Friese Wold

BIP NP Drents-Friese Wold BIP NP Drents-Friese Wold Woud zonder grenzen Vastgesteld door GS van Drenthe op 15 oktober 2013 COLOFON Versie 28 november 2012 In opdracht van het Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold, waarin

Nadere informatie

STICHTING IKL JAARVERSLAG 2010. Postbus 154 6040 AD Roermond telefoon 04750 386430 e-mail ikl@ikl-limburg.nl

STICHTING IKL JAARVERSLAG 2010. Postbus 154 6040 AD Roermond telefoon 04750 386430 e-mail ikl@ikl-limburg.nl STICHTING IKL JAARVERSLAG 2010 Roermond juni 2011 stichting IKL Postbus 154 6040 AD Roermond telefoon 04750 386430 e-mail ikl@ikl-limburg.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. ONDERHOUD LANDSCHAPSELEMENTEN

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 De12Landschappen

Jaarverslag 2009 De12Landschappen Jaarverslag 2009 De12Landschappen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2. Bestuursverslag 4 3. Wie is De12Landschappen? 9 4. Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 17 5. Beïnvloeden beleid is maatschappelijke

Nadere informatie

natuur bos landschap #115 Agrarisch natuurbeheer Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

natuur bos landschap #115 Agrarisch natuurbeheer Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer natuur bos landschap Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer Mooiere resultaten, minder papierwerk De psychologie van het agrarisch natuurbeheer themanummer Agrarisch natuurbeheer mei 2015 #115 colofon

Nadere informatie

Eerlijk delen in een groen Fryslân

Eerlijk delen in een groen Fryslân Eerlijk delen in een groen Fryslân Verkiezingsprogram van GRIENLINKS voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Fryslân voor de periode 2015-2019 Definitief - 21 januari 2015 Eerlijk delen in een

Nadere informatie

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

Gebiedsplan Zuidoost Friesland

Gebiedsplan Zuidoost Friesland Gebiedsplan Zuidoost Friesland Definitief Opdrachtgever: ELAN De heer S. Bron Voetpad 61 8485 JM MUNNEKEBUREN T 0561-481547 Opdrachtnemer: Eelerwoude Brink 4a 7981 BZ DIEVER T 0521-324400 F 0521-324401

Nadere informatie

De top 10 van. Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie

De top 10 van. Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie De top 10 van de Friese Milieu Federatie Jaarverslag 2012 Friese Milieu Federatie De top 10 van de Friese Milieu Federatie 1 Big Jump 2 Ik hou van Fryslân 3 De frisse blik van jongeren 4 Kening fan e Greide

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf advertenties Bij Kroondomein Het Loo (KDHL) is per 1 juni 2014 de volgende functie vacant: Parkwachter Paleispark

Nadere informatie

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland 4 Landschap verdient beter! Recreatieve

Nadere informatie

RAPPORT Actief Beschermd Leefgebied Eys. Nadere uitwerking van de leefgebiedenbenadering voor het pilotgebied Eys (Gemeente Gulpen-Wittem)

RAPPORT Actief Beschermd Leefgebied Eys. Nadere uitwerking van de leefgebiedenbenadering voor het pilotgebied Eys (Gemeente Gulpen-Wittem) RAPPORT Actief Beschermd Leefgebied Eys Nadere uitwerking van de leefgebiedenbenadering voor het pilotgebied Eys (Gemeente Gulpen-Wittem) 2 COLOFON Titel Actief Beschermd Leefgebied Eys Ondertitel Nadere

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 ing. G.J. Spek 6 maart 2014 COLOFON Titel rapport Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland Opdrachtgever

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie