Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer"

Transcriptie

1 Dienst / Sector: BS Hengelo, Registratienummer: Raadsvergadering d.d. 25 september 2007 Onderwerp: Voorgenomen standpunt Inzake Twence B.V. Agendanummer: Portefeuillehouder: B5 Kerckhaert WIJ STELLEN U VOOR: 1. kennis te nemen van de overwegingen van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 2. niet in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente, toegezonden bij brief d.d 31 augustus j.l., om in de regioraad van 24 oktober a.s. in te stemmen met de verkoop van het volledig belang van Twence B.V.; 3. in de vergadering van de regioraad op 24 oktober bij monde van de Hengelose Regioraadsleden uit te spreken dat de voorkeur uitgaat naar de variant van financiering van de Agenda van Twente met gebruikmaking van een maximale winstuitkering en derhalve niet wordt ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 4. conform bijgevoegde brief deze overwegingen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente voor te leggen; 5. gelet op het besluit van het college dat de documenten rapport ING d.d. 14 maart j.l. en de brieven van ING CF van 11 en 13 juli 2007 niet openbaar zijn en dat, gelet op het bepaald in artikel 25 van de Gemeentewet op deze stukken geheimhouding ligt, het besluit tot het opleggen van geheimhouding te bekrachtigen. OVERWEGINGEN Op 29 augustus heeft het DB van de regio haar standpunt inzake het belang in Twence B.V. en de financieringswijze van de Agenda van Twente in een besloten vergadering van de regioraad kenbaar gemaakt. Voorgesteld wordt, door de grootst mogelijke meerderheid van het dagelijks bestuur van de regio, het advies van de bestuurlijke adviescommissie tot verkoop van het volledige belang in Twence B.V. en de daarin opgenomen randvoorwaarden over te nemen, met inachtneming van een nadere precisering van de herijking van het afvalverwerkingscontract. Met betrekking tot de verkoopopbrengst van Twence B.V. wordt voorgesteld om deze onder aftrek van de benodigde gelden voor de Agenda van Twente uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal. Belangrijkste overwegingen daarbij zijn: 1. de mate van zekerheid omtrent de financiering van Agenda van Twente 2. Het belang van Twence BV bij financiële ruimte voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf in de markt. 3. de vraag of het nog verantwoord is om overheidsgeld bloot te stellen aan toekomstige risico s, betrekking hebbend op het toekomstperspectief van het bedrijf. In de regioraad van 24 oktober 2007 zal besluitvorming plaatsvinden over het belang van Regio Twente in Twence B.V. Ter voorbereiding op de besluitvorming in de regioraad heeft het college van de Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo in de vergaderingen van 4 en 11 september de volgende analyse ten aanzien van het voorstel van het dagelijks bestuur van de regio. Deze analyse resulteert tot slot in een standpunt. Hierbij moet worden opgemerkt dat één lid van het college, dhr. G. ter Ellen, een minderheidsstandpunt heeft ingenomen en na weging van de uitgebrachte adviezen tot een andere afweging komt dan de overige leden van het college en op grond daarvan het standpunt van de commissie Brekelmans en de grootstmogelijke meerderheid van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente onderschrijft. Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer De bestuurlijke adviescommissie neemt het publieke belang bij het afvalbeheer als invalshoek en stelt daarbij de vraag of het aandeelhouderschap van de Regio Twente (lees: de Twentse gemeenten) een voorwaarde is om het publieke belang te kunnen behartigen. Dit publieke belang wordt omschreven als " de op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze daadwerkelijke verwerking van afvalstoffen en de continuïteit van deze verwerking". Het publieke belang concentreert zich op dit moment op de zeggenschap over de verwerkingstarieven van huishoudelijk afval en zeggenschap over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

2 2 De voormalige Afvalstoffenwet gebood gemeenten niet alleen om samen te werken op het gebied van afvalstoffenverwerking, maar ook om de verwerking in de eigen regio te realiseren. Dit heeft geleid tot de realisatie van de afvalverwerkingslocaties Elhorst/Vloedbelt en Boeldershoek, waarbij financiële garantstelling en een langlopend leveringscontract essentiële randvoorwaarden waren voor de realisatie. In de thans vigerende wet Milieubeheer zijn zowel de verplichting tot samenwerking als de verwerking in eigen regio vervallen. De verzelfstandiging van de afvalverwerkingsactiviteiten van de Regio Twente met de oprichting van Twence BV in 2001 blijkt een succes. Twence BV is een volwaardige speler in de afvalverwerkingsmarkt met een zodanige financiële positie dat vermogen kan worden aangetrokken zonder garantstelling van de Regio Twente. Anno 2007 is de wettelijke noodzaak om als overheid te participeren in afvalverwerking niet langer aanwezig. Het realiseren van de biomassa-energiecentrale en de derde verbrandingslijn leiden er toe dat de herkomst van het door Twence BV te verwerken afval verschuift van nu nog 2/3 huishoudelijk en 1/3 bedrijfsafval naar 2/3 bedrijfsafval en 1/3 huishoudelijk afval. Daarnaast overweegt het DB van de Regio, in aanmerking nemend dat de onderneming nieuwe activiteiten zal moeten ontplooien om de continuïteit te waarborgen, dat het de vraag is of de Regio Twente deze ontwikkelingen vanwege het publieke belang moet faciliteren. Bij de bouw van de derde verbrandingslijn en de biomassa-energiecentrale hebben gemeenten eerder anders besloten en geen nieuwe garantstelling afgegeven. Met als vertrekpunt de definitie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid formuleert de commissie Brekelmans de volgende overwegingen t.a.v. de publieke taak/ het publieke belang: De oorspronkelijke motieven wettelijke verplichting tot regionalisering van de afvalverwerking èn het ontbreken van marktpartijen die investeringen en daarmee gepaard gaande risico s wilden lopen (marktfalen) zijn inmiddels niet meer aanwezig; Tariefstelling kan ook anders dan als aandeelhouder worden geborgd; Het publieke aandeel in de bedrijfsactiviteiten van Twence neemt na realisatie van de derde verbrandingslijn sterk af (van tweederde naar éénderde); Expansie in hoofdzaak op andere terreinen dan de publieke taak zal nodig blijven voor de continuïteit van Twence. Het is niet de taak van overheden deze expansie en daaraan gekoppelde risico s te faciliteren; De commissie komt tot de conclusie dat het vanuit overwegingen van publiek belang niet langer noodzakelijk is dat Regio Twente aandeelhouder blijft van Twence B.V. b. Financiële Analyse De analyse van de commissie Brekelmans gaat er van uit dat het te verwachten rendement van Twence niet los kan worden gezien van de risico s. De verbrandingscapaciteit is daarvan het belangrijkste. De commissie voorziet op middellange termijn dat er sprake zal zijn van een overschot door enerzijds de uitbreiding van de capaciteit in zowel Nederland als Duitsland en anderzijds een lager aanbod door meer afvalscheiding (effecten van Diftar, plasticinzameling, convenant verpakkingen, enz.). Tarieven, en dus winsten, en dus dividend zullen daarmee onder druk komen te staan. Ook de positie van Twence in de afvalmarkt en de investeringsrisico s moeten in dit licht worden bezien. Vanuit rendementsoogpunt (afgezet tegen de startwaarde van het aandeel in 1995) kan worden gesteld dat (risicovrij) beleggen in staatsobligaties evenveel oplevert. Gerelateerd aan de geprognosticeerde marktwaarde is zelfs sprake van een bijzonder laag rendement. Een belegde verkoopopbrengst zou voor Hengelo bij dit rendement ongeveer structureel kunnen opleveren (geabstraheerd van het aandeel in de Agenda van Twente). Het inschatten van het juiste moment van verkoop is altijd lastig. Volgens de adviescommissie over het belang van Regio Twente in Twence B.V. zijn er toch indicaties dat het momenteel een verantwoord moment is: De ervaringen met de verkoop van AVR in Rotterdam; De wetenschap dat financiële markten veel kapitaal beschikbaar hebben; De verwachte ontwikkelingen in de verbrandingscapaciteit en het aanbod; Ook na de onttrekking van de middelen voor de realisering van de Agenda van Twente en de dekking van de huidige dividendstroom in de begroting zou voor Hengelo nog een extra opbrengst resteren. Dat is een premie voor de risico s die, via de tarieven voor burger en bedrijfsleven opgebouwd en afgedekt, gemeenten de afgelopen tien jaar hebben gelopen. Het bovenstaande leidt volgens de bestuurlijke adviescommissie tot de conclusie dat vanuit financieeleconomisch oogpunt het continueren van het aandeelhouderschap minder wenselijk is. Het Dagelijks Bestuur van Regio Twente stelt daarom voor om de verkoopopbrengst van Twence B.V. onder aftrek van de voor de agenda van Twente benodigde gelden uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Daarbij valt op dat de commissie Brekelmans in haar advies een andere volgorde ziet in de financiële afhandeling bij verkoop van het belang in Twence B.V.:

3 3 1. tegemoetkoming inkomstenderving uit dividend aan de gemeenten, 2. Agenda van Twente, 3. resterende verkoopopbrengst van Twence B.V. wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Overweging van het college van B&W Begin dit jaar heeft een eerder door het dagelijks bestuur van de regio ingestelde bestuurlijke commissie bestaande uit de heren Willeme, Kok en den Oudsten op basis van de rapportage van ING CF geadviseerd aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente om niet tot verkoop van het Belang in Twence B.V. over te gaan. In het onlangs aan het dagelijks bestuur van de regio uitgebrachte advies van de bestuurlijke adviescommissie Brekelmans adviseert de commissie het belang in Twence wel te verkopen. In dit gegeven komt duidelijk tot uitdrukking dat het al dan niet verkopen van het belang in Twence B.V. en het inschatten van het juiste moment daarvan altijd lastig is en dat uiterste zorgvuldigheid in deze van cruciaal belang is. Het college heeft de indruk dat gezien de tijdsdruk die op het proces rond de Agenda van Twente is gelegen en als gevolg van de tijdsdruk waaronder het advies van de bestuurlijke adviescommissie Brekelmans tot stand is gekomen, het proces niet heeft geleid tot een voorstel waarbij alle consequenties in voldoende mate in beeld zijn. In dat kader dienen ook de risico s bij een verkoop van het belang in Twence B.V. in voldoende mate te zijn gekarteerd en zijn gewogen tegen de argumenten voor verkoop en risico s bij het houden van dat belang. Ten aanzien van het advies van de commissie Brekelmans heeft standpuntbepaling plaatsgevonden op basis van een aantal in het rapport genoemde bronnen en gesprekken. Het college van B&W van de gemeente Hengelo is van mening dat een bredere (bron-)oriëntatie noodzakelijk is om tot een betrouwbaar en compleet beeld van het perspectief van Twence B.V. te komen en daarmee tot een zorgvuldige afweging. Hoewel de accenten verschuiven zijn wij van mening dat er nog wel degelijk sprake van een algemeen maatschappelijk en publiek belang bij de verwerking van het huishoudelijk afval. 1) Het blijft zaak om het afval zoveel mogelijk nuttig toe te passen (product- en materiaalhergebruik, energieopwekking), tegen 2) zo laag mogelijke kosten voor de burgers (relatie afvalstoffenheffing) waarbij 3) de continuïteit is gewaarborgd. Om bovenstaande belangen op de middellange termijn te borgen kan een contract met Twence B.V. worden gesloten waarbij voor de middellange termijn wordt geregeld hoeveel restafval (fijn/grof) en groente-, fruiten tuinafval tegen welk tarief zal worden verwerkt door Twence B.V. en zal worden geleverd door de gemeenten. De commissie noemt bovenstaande als randvoorwaarde bij eventuele verkoop en Twence B.V. vraagt om voorafgaand aan eventuele verkoop de afspraken over de levering van huishoudelijk afval te herijken. Uit voorgaande blijkt dat op de middellange termijn de tariefstelling zou kunnen worden geborgd door het contract tot 2022 te herijken voorafgaand aan het besluit tot verkoop van het belang in Twence B.V. De vraag laat zich stellen wat dit betekent op lange termijn voor het maatschappelijk belang cq de wettelijke verplichting tot inzameling van afval. Weliswaar kan een tarief voor de middellange termijn worden geborgd, maar niet langer worden beïnvloed. Daar komt bij dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de bedoelde concurrentie op de vrije afvalmarkt. Er is tenslotte weinig concurrentie in de directe nabijheid. Ook zullen de Twentse gemeente extra investeringen moeten plegen voor overslagfaciliteiten en extra kosten moeten maken in verband met transport bij overstap naar een andere verwerker. Op dit moment heeft het gros van de Twentse gemeenten geen extra overslagfaciliteiten nodig. Het college is daarbij tevens van mening dat het zuiverder zou zijn wanneer vaststelling van de tarieven in het kader van een herijking van de afvalcontracten vòòr besluitvorming of tegelijkertijd met besluitvorming omtrent verkoop zou plaatsvinden, om zowel uit de financieel oogpunt als vanuit het publieke belang van afvalbeheer een evenwichtig en integraal besluit te kunnen nemen. Verder ziet het college meer dimensies aan het maatschappelijk belang dan uitsluitend de tarieven van de verwerking van afvalstoffen. Op dit moment is de situatie zo dat er in het kader van het afvalbeleid activiteiten worden uitgevoerd door Twence B.V., die vanuit een nieuwe, hardere bedrijfsfilosofie, die met name gericht zal zijn op winstoptimalisatie, het bedrijf mogelijk in de toekomst niet meer zal willen voeren. Indien dit speerpunten van beleid blijven (mogelijk worden dergelijke activiteiten, gezien de rijksdoelstellingen en het daaraan gelieerde rijksbeleid, nog essentiëler) moet bij verkoop van het belang in Twence B.V. naar andere wegen worden gezocht om tot uitvoering van het beleid te komen. Dit brengt extra kosten met zich mee die in de afvalbegrotingen hun weerslag hebben. Ook zijn er momenteel taken ondergebracht bij Twence B.V. die konden worden ondergebracht bij Twence B.V. als uitvoeringsorgaan van de Regio. We denken daarbij aan het contractbeheer voor Papier en karton, glas, KCA en de uitvoering van de transportkostenegalisatieregeling. Wij zijn van mening dat dergelijke activiteiten moeten blijven worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Regio.

4 4 Daarnaast zijn in de randvoorwaardelijke sfeer nog veel onduidelijkheden. Wat verkoopt de Regio nu precies? De AVI?, ook de stortplaatsen? Overslag? oude stortplaatsen, de grondbank, etc? Welke consequenties heeft dit in financieel opzicht voor de regio? Welke juridische haken en ogen zijn nog niet in beeld gebracht in onderliggende stukken? Hoe verhoudt de cross-border lease zich in juridische zin tot de voorgenomen verkoop? Er zijn ons inziens nog teveel onduidelijkheden. Ook ten aanzien van de overige aandeelhouders, waaronder Essent. Ten aanzien van het bezit van het bedrijf zijn er verder nog vragen ten aanzien van de plicht tot eeuwig durende nazorg van voormalige stortplaatsen. Gaat het Dagelijks Bestuur van de regio er van uit dat deze lasten en plichten met het bedrijf worden meeverkocht? De onderliggende stukken geven de indruk dat aan dergelijke vraagstukken is voorbijgegaan, hetgeen niet past bij de door de gemeente Hengelo gewenste zorgvuldigheid. Verder menen wij dat het publiek belang fundamenteel breder is dan de borging van tarieven voor verbranding. Boeldershoek en Elhorst-vloedbelt zijn ingericht voor Twentse behoefte. In het rapport van de Commissie Brekelmans wordt gesteld dat de capaciteit van de Afvalverbrandingsinstallatie en de toenemende aandeel van het bedrijfsafval een belangrijke reden is om ons te herbezinnen op het bezit van Twence B.V. Het college is echter van mening dat voor een deel van het bedrijf nog wel degelijk sprake zou moeten zijn van een borgen van het Twentse belang. De mogelijkheden om afval te storten worden schaars. Het storten van afval zal in de nabije toekomst goud geld gaan kosten. De gemeente Hengelo en de Twentse gemeenten zijn naar de mening van het college gebaat bij een reservering van de stortcapaciteit voor Twents gebruik. Wij constateren verder dat in het rapport van de commissie Brekelmans het uitgangspunt dat borging van werkgelegenheid in het bedrijf niet exclusief een taak is van een publiek aandeelhouder. Daar staat echter tegenover dat een appêl van een publiek aandeelhouder op sociaal ondernemerschap de samenwerking op dit vlak vergemakkelijkt. Het college hecht daar grote waarde aan. Dan zijn er tot slot nog specifieke Hengelose belangen. Daarbij moet gedacht worden aan een gezamenlijke oprichting van een warmtenet cq warmtebedrijf door de gemeente Hengelo en Twence B.V. en gesprekken over toekomstige innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de ligging van het bedrijf, dat in belangrijke mate gebruik maakt van de Hengelose infrastructuur. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor het infrastructurele bezit van Twence, nl het bezit van de Boldershoekweg, dat een verbinding vormt tussen het industrieterrein Twentekanaal en Enschede/Boekelo. Overigens zijn wij tevens van mening dat ontwikkelingen bij Twence waaronder de totstandkoming van een warmtenet cq warmtebedrijf, de potentie van de biomassacentrale, de toenemende afzet van electriciteit, en andere duurzaamheids initiatieven nog niet tot volle wasdom van het bedrijf hebben geleid en de potentie ervan in deze fase onderbelicht is. Het is onze overtuiging dat wanneer deze initiatieven tot volle wasdom zijn ontplooid, dit in later stadium in positieve zin tot uitdrukking komt in de waarde van het bedrijf. Verder wordt de gemeente Hengelo, uitgaande van het algemeen regionaal belang, de mogelijkheid ontnomen om regionale afspraken rond de toekomstige ontwikkelingen in Twence B.V. en daarmee gepaard gaande infrastructurele kosten te maken. Tot slot onderkent het college dat de verkoop van Twence de meest zekere optie is voor de financiering van Agenda van Twente. Het college is echter op grond van voorgaande van mening dat het in stand houden van het vermogen van de Twentse gemeenten, in combinatie met beleidsmatige voordelen bij een publiek aandeelhouderschap in Twence B.V. op dit moment van zwaarder belang moeten worden geacht dan de mate van zekerheid van de financiering van de Agenda van Twente. Standpunt Overwegende dat: 1. de gemeente Hengelo overtuigd is van nut en noodzaak van een meerjarig ontwikkelingsprogramma voor de regio en dat de Agenda van Twente daaraan in belangrijke mate invulling aan geeft, 2. in de reactiebrief van de gemeente Hengelo op de Agenda van Twente door de gemeenteraad tevens de volgende passage expliciet is toegevoegd: Hoewel wij de uitkomsten van het onderzoek en uw voorstellen daarover met belangstelling tegemoet zien, zijn wij a priori tegenstander van de verkoop van belangen in Twence ; 3. de oplossing van het financieringsvraagstuk van de Agenda van Twente moet worden gezocht in het bezit van Twence; 4. de realisatie van de Agenda van Twente echter niet vraagt om een financiering ineens en dat de agenda van Twente in dat opzicht de optie van maximale winstuitkering niet uitsluit,

5 5 5. een appêl van een publiek aandeelhouder op sociaal ondernemerschap de samenwerking op dit vlak vergemakkelijkt. 6. de samenwerking met Twence B.V. in het kader van regionaal innovatiebeleid op o.a. het gebied van duurzame energie wordt vergemakkelijkt met een (meerderheids) aandeelhoudersschap in Twence B.V. 7. de directie en Raad van Commissarissen van Twence B.V. een bijdrage via maximalisatie van de winstuitkering haalbaar achten in een periode van 8 tot 12 jaar 8. de directie en Raad van Commissarissen van Twence B.V. van mening zijn over voldoende solvabiliteit en financieringsruimte te beschikken, rekening houdend met een superdividend; 9. de optie van de maximale winstuitkering op de kortere termijn beleidsmatige voordelen biedt 10. deze optie op langere termijn een potentieel vermogen voor de Twentse gemeenten in stand houdt, 11. de gemeente Hengelo grote waarde hecht aan een zorgvuldiger besluitvorming, 12. de optie van maximale winstuitkering de ruimte geeft om in een later stadium, indien noodzakelijk, alsnog tot verkoop over te gaan, 13. de specifieke Hengelose belangen onvoldoende zijn gewaarborgd, spreekt het college uit dat het in stand houden van het vermogen van de Twentse gemeenten, in combinatie met beleidsmatige voordelen bij een publiek aandeelhoudersschap in Twence B.V. op dit moment van zwaarder belang moeten worden geacht dan de mate van zekerheid van de financiering van de Agenda van Twente. Wij stellen daarom voor: 1. kennis te nemen van de overwegingen van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 2. niet in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente, toegezonden bij brief d.d 31 augustus j.l., om in de regioraad van 24 oktober a.s. om in te stemmen met de verkoop van het volledig belang van Twence B.V. 3. In de vergadering van de regioraad op 24 oktober bij monde van de Hengelose Regioraadsleden uit te spreken dat de voorkeur uitgaat naar de variant van financiering van de Agenda van Twente met gebruikmaking van een maximale winstuitkering en derhalve niet wordt ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de regio Twente 4. conform bijgevoegde brief deze overwegingen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente voor te leggen. Zoals eerder vermeld heeft, dhr. G. ter Ellen, een minderheidsstandpunt ingenomen. Dhr. ter Ellen onderschrijft nut en noodzaak van de Agenda van Twente en het standpunt dat de oplossing van de financiering ervan moet worden gezocht in het bezit van Twence B.V. en komt na weging van de uitgebrachte adviezen tot een andere afweging dan de overige leden van het college en onderschrijft op grond daarvan het standpunt van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente. Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester, Ir. Wimjoost Licht Drs. Frank A.M. Kerckhaert

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence 1 Algemeen 1.1 Besluitvorming binnen de gemeenten vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er een modelvoorstel worden

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6585

BIS BenW adviezen - 6585 BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11-02-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Cor Hienkens Onderwerp: Aangaan van een overeenkomst betreffende het aanbieden en

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt

Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk standpunt gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer zes Inboeknummer Beslisdatum B8rW z november zoor Dossiernummer AS.6oz Raadsbijlage Voorstel tot het kennisnemen van het bestuurlijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 20/10/2009 Smits C. (Secretaris), niet aanwezig (afgemeld) Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder),

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2015-36 1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Voorbereiding Europese aanbesteding

Voorbereiding Europese aanbesteding Voorbereiding Europese aanbesteding Algemene Leden Vergadering ASL / Werkatelier Donderdag 16 februari 2012 1 Drie hoofdonderwerpen Huishoudelijk Rest Afval Aspecten: EMVI of laagste prijs Duurzaamheid

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD VERGADERING VAN DE REGIORAAD Vergaderdatum: 9 december 2014 Agendapunt : 12 Voorstelnummer: 2014/036-2 Onderwerp: Aanpassing Notitie Inkoop en Aanbesteden Stadsregio Amsterdam 2014 en vaststelling maximumtarief

Nadere informatie

27 januari 2010 / 2/2010

27 januari 2010 / 2/2010 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 januari 2010 / 2/2010 KLIK HIER VOOR HET RAADSBESLUIT Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2010 Onderwerp Herstructurering

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie --suus 90-to-3612+3 2506 AE Deu Haag torccu.«c»crosess fax +31(0)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie