Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer"

Transcriptie

1 Dienst / Sector: BS Hengelo, Registratienummer: Raadsvergadering d.d. 25 september 2007 Onderwerp: Voorgenomen standpunt Inzake Twence B.V. Agendanummer: Portefeuillehouder: B5 Kerckhaert WIJ STELLEN U VOOR: 1. kennis te nemen van de overwegingen van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 2. niet in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente, toegezonden bij brief d.d 31 augustus j.l., om in de regioraad van 24 oktober a.s. in te stemmen met de verkoop van het volledig belang van Twence B.V.; 3. in de vergadering van de regioraad op 24 oktober bij monde van de Hengelose Regioraadsleden uit te spreken dat de voorkeur uitgaat naar de variant van financiering van de Agenda van Twente met gebruikmaking van een maximale winstuitkering en derhalve niet wordt ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 4. conform bijgevoegde brief deze overwegingen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente voor te leggen; 5. gelet op het besluit van het college dat de documenten rapport ING d.d. 14 maart j.l. en de brieven van ING CF van 11 en 13 juli 2007 niet openbaar zijn en dat, gelet op het bepaald in artikel 25 van de Gemeentewet op deze stukken geheimhouding ligt, het besluit tot het opleggen van geheimhouding te bekrachtigen. OVERWEGINGEN Op 29 augustus heeft het DB van de regio haar standpunt inzake het belang in Twence B.V. en de financieringswijze van de Agenda van Twente in een besloten vergadering van de regioraad kenbaar gemaakt. Voorgesteld wordt, door de grootst mogelijke meerderheid van het dagelijks bestuur van de regio, het advies van de bestuurlijke adviescommissie tot verkoop van het volledige belang in Twence B.V. en de daarin opgenomen randvoorwaarden over te nemen, met inachtneming van een nadere precisering van de herijking van het afvalverwerkingscontract. Met betrekking tot de verkoopopbrengst van Twence B.V. wordt voorgesteld om deze onder aftrek van de benodigde gelden voor de Agenda van Twente uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal. Belangrijkste overwegingen daarbij zijn: 1. de mate van zekerheid omtrent de financiering van Agenda van Twente 2. Het belang van Twence BV bij financiële ruimte voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf in de markt. 3. de vraag of het nog verantwoord is om overheidsgeld bloot te stellen aan toekomstige risico s, betrekking hebbend op het toekomstperspectief van het bedrijf. In de regioraad van 24 oktober 2007 zal besluitvorming plaatsvinden over het belang van Regio Twente in Twence B.V. Ter voorbereiding op de besluitvorming in de regioraad heeft het college van de Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo in de vergaderingen van 4 en 11 september de volgende analyse ten aanzien van het voorstel van het dagelijks bestuur van de regio. Deze analyse resulteert tot slot in een standpunt. Hierbij moet worden opgemerkt dat één lid van het college, dhr. G. ter Ellen, een minderheidsstandpunt heeft ingenomen en na weging van de uitgebrachte adviezen tot een andere afweging komt dan de overige leden van het college en op grond daarvan het standpunt van de commissie Brekelmans en de grootstmogelijke meerderheid van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente onderschrijft. Analyse advies commissie Brekelmans en voorstel DB Regio Twente a. publiek belang Afvalbeheer De bestuurlijke adviescommissie neemt het publieke belang bij het afvalbeheer als invalshoek en stelt daarbij de vraag of het aandeelhouderschap van de Regio Twente (lees: de Twentse gemeenten) een voorwaarde is om het publieke belang te kunnen behartigen. Dit publieke belang wordt omschreven als " de op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze daadwerkelijke verwerking van afvalstoffen en de continuïteit van deze verwerking". Het publieke belang concentreert zich op dit moment op de zeggenschap over de verwerkingstarieven van huishoudelijk afval en zeggenschap over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

2 2 De voormalige Afvalstoffenwet gebood gemeenten niet alleen om samen te werken op het gebied van afvalstoffenverwerking, maar ook om de verwerking in de eigen regio te realiseren. Dit heeft geleid tot de realisatie van de afvalverwerkingslocaties Elhorst/Vloedbelt en Boeldershoek, waarbij financiële garantstelling en een langlopend leveringscontract essentiële randvoorwaarden waren voor de realisatie. In de thans vigerende wet Milieubeheer zijn zowel de verplichting tot samenwerking als de verwerking in eigen regio vervallen. De verzelfstandiging van de afvalverwerkingsactiviteiten van de Regio Twente met de oprichting van Twence BV in 2001 blijkt een succes. Twence BV is een volwaardige speler in de afvalverwerkingsmarkt met een zodanige financiële positie dat vermogen kan worden aangetrokken zonder garantstelling van de Regio Twente. Anno 2007 is de wettelijke noodzaak om als overheid te participeren in afvalverwerking niet langer aanwezig. Het realiseren van de biomassa-energiecentrale en de derde verbrandingslijn leiden er toe dat de herkomst van het door Twence BV te verwerken afval verschuift van nu nog 2/3 huishoudelijk en 1/3 bedrijfsafval naar 2/3 bedrijfsafval en 1/3 huishoudelijk afval. Daarnaast overweegt het DB van de Regio, in aanmerking nemend dat de onderneming nieuwe activiteiten zal moeten ontplooien om de continuïteit te waarborgen, dat het de vraag is of de Regio Twente deze ontwikkelingen vanwege het publieke belang moet faciliteren. Bij de bouw van de derde verbrandingslijn en de biomassa-energiecentrale hebben gemeenten eerder anders besloten en geen nieuwe garantstelling afgegeven. Met als vertrekpunt de definitie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid formuleert de commissie Brekelmans de volgende overwegingen t.a.v. de publieke taak/ het publieke belang: De oorspronkelijke motieven wettelijke verplichting tot regionalisering van de afvalverwerking èn het ontbreken van marktpartijen die investeringen en daarmee gepaard gaande risico s wilden lopen (marktfalen) zijn inmiddels niet meer aanwezig; Tariefstelling kan ook anders dan als aandeelhouder worden geborgd; Het publieke aandeel in de bedrijfsactiviteiten van Twence neemt na realisatie van de derde verbrandingslijn sterk af (van tweederde naar éénderde); Expansie in hoofdzaak op andere terreinen dan de publieke taak zal nodig blijven voor de continuïteit van Twence. Het is niet de taak van overheden deze expansie en daaraan gekoppelde risico s te faciliteren; De commissie komt tot de conclusie dat het vanuit overwegingen van publiek belang niet langer noodzakelijk is dat Regio Twente aandeelhouder blijft van Twence B.V. b. Financiële Analyse De analyse van de commissie Brekelmans gaat er van uit dat het te verwachten rendement van Twence niet los kan worden gezien van de risico s. De verbrandingscapaciteit is daarvan het belangrijkste. De commissie voorziet op middellange termijn dat er sprake zal zijn van een overschot door enerzijds de uitbreiding van de capaciteit in zowel Nederland als Duitsland en anderzijds een lager aanbod door meer afvalscheiding (effecten van Diftar, plasticinzameling, convenant verpakkingen, enz.). Tarieven, en dus winsten, en dus dividend zullen daarmee onder druk komen te staan. Ook de positie van Twence in de afvalmarkt en de investeringsrisico s moeten in dit licht worden bezien. Vanuit rendementsoogpunt (afgezet tegen de startwaarde van het aandeel in 1995) kan worden gesteld dat (risicovrij) beleggen in staatsobligaties evenveel oplevert. Gerelateerd aan de geprognosticeerde marktwaarde is zelfs sprake van een bijzonder laag rendement. Een belegde verkoopopbrengst zou voor Hengelo bij dit rendement ongeveer structureel kunnen opleveren (geabstraheerd van het aandeel in de Agenda van Twente). Het inschatten van het juiste moment van verkoop is altijd lastig. Volgens de adviescommissie over het belang van Regio Twente in Twence B.V. zijn er toch indicaties dat het momenteel een verantwoord moment is: De ervaringen met de verkoop van AVR in Rotterdam; De wetenschap dat financiële markten veel kapitaal beschikbaar hebben; De verwachte ontwikkelingen in de verbrandingscapaciteit en het aanbod; Ook na de onttrekking van de middelen voor de realisering van de Agenda van Twente en de dekking van de huidige dividendstroom in de begroting zou voor Hengelo nog een extra opbrengst resteren. Dat is een premie voor de risico s die, via de tarieven voor burger en bedrijfsleven opgebouwd en afgedekt, gemeenten de afgelopen tien jaar hebben gelopen. Het bovenstaande leidt volgens de bestuurlijke adviescommissie tot de conclusie dat vanuit financieeleconomisch oogpunt het continueren van het aandeelhouderschap minder wenselijk is. Het Dagelijks Bestuur van Regio Twente stelt daarom voor om de verkoopopbrengst van Twence B.V. onder aftrek van de voor de agenda van Twente benodigde gelden uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Daarbij valt op dat de commissie Brekelmans in haar advies een andere volgorde ziet in de financiële afhandeling bij verkoop van het belang in Twence B.V.:

3 3 1. tegemoetkoming inkomstenderving uit dividend aan de gemeenten, 2. Agenda van Twente, 3. resterende verkoopopbrengst van Twence B.V. wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Overweging van het college van B&W Begin dit jaar heeft een eerder door het dagelijks bestuur van de regio ingestelde bestuurlijke commissie bestaande uit de heren Willeme, Kok en den Oudsten op basis van de rapportage van ING CF geadviseerd aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente om niet tot verkoop van het Belang in Twence B.V. over te gaan. In het onlangs aan het dagelijks bestuur van de regio uitgebrachte advies van de bestuurlijke adviescommissie Brekelmans adviseert de commissie het belang in Twence wel te verkopen. In dit gegeven komt duidelijk tot uitdrukking dat het al dan niet verkopen van het belang in Twence B.V. en het inschatten van het juiste moment daarvan altijd lastig is en dat uiterste zorgvuldigheid in deze van cruciaal belang is. Het college heeft de indruk dat gezien de tijdsdruk die op het proces rond de Agenda van Twente is gelegen en als gevolg van de tijdsdruk waaronder het advies van de bestuurlijke adviescommissie Brekelmans tot stand is gekomen, het proces niet heeft geleid tot een voorstel waarbij alle consequenties in voldoende mate in beeld zijn. In dat kader dienen ook de risico s bij een verkoop van het belang in Twence B.V. in voldoende mate te zijn gekarteerd en zijn gewogen tegen de argumenten voor verkoop en risico s bij het houden van dat belang. Ten aanzien van het advies van de commissie Brekelmans heeft standpuntbepaling plaatsgevonden op basis van een aantal in het rapport genoemde bronnen en gesprekken. Het college van B&W van de gemeente Hengelo is van mening dat een bredere (bron-)oriëntatie noodzakelijk is om tot een betrouwbaar en compleet beeld van het perspectief van Twence B.V. te komen en daarmee tot een zorgvuldige afweging. Hoewel de accenten verschuiven zijn wij van mening dat er nog wel degelijk sprake van een algemeen maatschappelijk en publiek belang bij de verwerking van het huishoudelijk afval. 1) Het blijft zaak om het afval zoveel mogelijk nuttig toe te passen (product- en materiaalhergebruik, energieopwekking), tegen 2) zo laag mogelijke kosten voor de burgers (relatie afvalstoffenheffing) waarbij 3) de continuïteit is gewaarborgd. Om bovenstaande belangen op de middellange termijn te borgen kan een contract met Twence B.V. worden gesloten waarbij voor de middellange termijn wordt geregeld hoeveel restafval (fijn/grof) en groente-, fruiten tuinafval tegen welk tarief zal worden verwerkt door Twence B.V. en zal worden geleverd door de gemeenten. De commissie noemt bovenstaande als randvoorwaarde bij eventuele verkoop en Twence B.V. vraagt om voorafgaand aan eventuele verkoop de afspraken over de levering van huishoudelijk afval te herijken. Uit voorgaande blijkt dat op de middellange termijn de tariefstelling zou kunnen worden geborgd door het contract tot 2022 te herijken voorafgaand aan het besluit tot verkoop van het belang in Twence B.V. De vraag laat zich stellen wat dit betekent op lange termijn voor het maatschappelijk belang cq de wettelijke verplichting tot inzameling van afval. Weliswaar kan een tarief voor de middellange termijn worden geborgd, maar niet langer worden beïnvloed. Daar komt bij dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de bedoelde concurrentie op de vrije afvalmarkt. Er is tenslotte weinig concurrentie in de directe nabijheid. Ook zullen de Twentse gemeente extra investeringen moeten plegen voor overslagfaciliteiten en extra kosten moeten maken in verband met transport bij overstap naar een andere verwerker. Op dit moment heeft het gros van de Twentse gemeenten geen extra overslagfaciliteiten nodig. Het college is daarbij tevens van mening dat het zuiverder zou zijn wanneer vaststelling van de tarieven in het kader van een herijking van de afvalcontracten vòòr besluitvorming of tegelijkertijd met besluitvorming omtrent verkoop zou plaatsvinden, om zowel uit de financieel oogpunt als vanuit het publieke belang van afvalbeheer een evenwichtig en integraal besluit te kunnen nemen. Verder ziet het college meer dimensies aan het maatschappelijk belang dan uitsluitend de tarieven van de verwerking van afvalstoffen. Op dit moment is de situatie zo dat er in het kader van het afvalbeleid activiteiten worden uitgevoerd door Twence B.V., die vanuit een nieuwe, hardere bedrijfsfilosofie, die met name gericht zal zijn op winstoptimalisatie, het bedrijf mogelijk in de toekomst niet meer zal willen voeren. Indien dit speerpunten van beleid blijven (mogelijk worden dergelijke activiteiten, gezien de rijksdoelstellingen en het daaraan gelieerde rijksbeleid, nog essentiëler) moet bij verkoop van het belang in Twence B.V. naar andere wegen worden gezocht om tot uitvoering van het beleid te komen. Dit brengt extra kosten met zich mee die in de afvalbegrotingen hun weerslag hebben. Ook zijn er momenteel taken ondergebracht bij Twence B.V. die konden worden ondergebracht bij Twence B.V. als uitvoeringsorgaan van de Regio. We denken daarbij aan het contractbeheer voor Papier en karton, glas, KCA en de uitvoering van de transportkostenegalisatieregeling. Wij zijn van mening dat dergelijke activiteiten moeten blijven worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Regio.

4 4 Daarnaast zijn in de randvoorwaardelijke sfeer nog veel onduidelijkheden. Wat verkoopt de Regio nu precies? De AVI?, ook de stortplaatsen? Overslag? oude stortplaatsen, de grondbank, etc? Welke consequenties heeft dit in financieel opzicht voor de regio? Welke juridische haken en ogen zijn nog niet in beeld gebracht in onderliggende stukken? Hoe verhoudt de cross-border lease zich in juridische zin tot de voorgenomen verkoop? Er zijn ons inziens nog teveel onduidelijkheden. Ook ten aanzien van de overige aandeelhouders, waaronder Essent. Ten aanzien van het bezit van het bedrijf zijn er verder nog vragen ten aanzien van de plicht tot eeuwig durende nazorg van voormalige stortplaatsen. Gaat het Dagelijks Bestuur van de regio er van uit dat deze lasten en plichten met het bedrijf worden meeverkocht? De onderliggende stukken geven de indruk dat aan dergelijke vraagstukken is voorbijgegaan, hetgeen niet past bij de door de gemeente Hengelo gewenste zorgvuldigheid. Verder menen wij dat het publiek belang fundamenteel breder is dan de borging van tarieven voor verbranding. Boeldershoek en Elhorst-vloedbelt zijn ingericht voor Twentse behoefte. In het rapport van de Commissie Brekelmans wordt gesteld dat de capaciteit van de Afvalverbrandingsinstallatie en de toenemende aandeel van het bedrijfsafval een belangrijke reden is om ons te herbezinnen op het bezit van Twence B.V. Het college is echter van mening dat voor een deel van het bedrijf nog wel degelijk sprake zou moeten zijn van een borgen van het Twentse belang. De mogelijkheden om afval te storten worden schaars. Het storten van afval zal in de nabije toekomst goud geld gaan kosten. De gemeente Hengelo en de Twentse gemeenten zijn naar de mening van het college gebaat bij een reservering van de stortcapaciteit voor Twents gebruik. Wij constateren verder dat in het rapport van de commissie Brekelmans het uitgangspunt dat borging van werkgelegenheid in het bedrijf niet exclusief een taak is van een publiek aandeelhouder. Daar staat echter tegenover dat een appêl van een publiek aandeelhouder op sociaal ondernemerschap de samenwerking op dit vlak vergemakkelijkt. Het college hecht daar grote waarde aan. Dan zijn er tot slot nog specifieke Hengelose belangen. Daarbij moet gedacht worden aan een gezamenlijke oprichting van een warmtenet cq warmtebedrijf door de gemeente Hengelo en Twence B.V. en gesprekken over toekomstige innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de ligging van het bedrijf, dat in belangrijke mate gebruik maakt van de Hengelose infrastructuur. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor het infrastructurele bezit van Twence, nl het bezit van de Boldershoekweg, dat een verbinding vormt tussen het industrieterrein Twentekanaal en Enschede/Boekelo. Overigens zijn wij tevens van mening dat ontwikkelingen bij Twence waaronder de totstandkoming van een warmtenet cq warmtebedrijf, de potentie van de biomassacentrale, de toenemende afzet van electriciteit, en andere duurzaamheids initiatieven nog niet tot volle wasdom van het bedrijf hebben geleid en de potentie ervan in deze fase onderbelicht is. Het is onze overtuiging dat wanneer deze initiatieven tot volle wasdom zijn ontplooid, dit in later stadium in positieve zin tot uitdrukking komt in de waarde van het bedrijf. Verder wordt de gemeente Hengelo, uitgaande van het algemeen regionaal belang, de mogelijkheid ontnomen om regionale afspraken rond de toekomstige ontwikkelingen in Twence B.V. en daarmee gepaard gaande infrastructurele kosten te maken. Tot slot onderkent het college dat de verkoop van Twence de meest zekere optie is voor de financiering van Agenda van Twente. Het college is echter op grond van voorgaande van mening dat het in stand houden van het vermogen van de Twentse gemeenten, in combinatie met beleidsmatige voordelen bij een publiek aandeelhouderschap in Twence B.V. op dit moment van zwaarder belang moeten worden geacht dan de mate van zekerheid van de financiering van de Agenda van Twente. Standpunt Overwegende dat: 1. de gemeente Hengelo overtuigd is van nut en noodzaak van een meerjarig ontwikkelingsprogramma voor de regio en dat de Agenda van Twente daaraan in belangrijke mate invulling aan geeft, 2. in de reactiebrief van de gemeente Hengelo op de Agenda van Twente door de gemeenteraad tevens de volgende passage expliciet is toegevoegd: Hoewel wij de uitkomsten van het onderzoek en uw voorstellen daarover met belangstelling tegemoet zien, zijn wij a priori tegenstander van de verkoop van belangen in Twence ; 3. de oplossing van het financieringsvraagstuk van de Agenda van Twente moet worden gezocht in het bezit van Twence; 4. de realisatie van de Agenda van Twente echter niet vraagt om een financiering ineens en dat de agenda van Twente in dat opzicht de optie van maximale winstuitkering niet uitsluit,

5 5 5. een appêl van een publiek aandeelhouder op sociaal ondernemerschap de samenwerking op dit vlak vergemakkelijkt. 6. de samenwerking met Twence B.V. in het kader van regionaal innovatiebeleid op o.a. het gebied van duurzame energie wordt vergemakkelijkt met een (meerderheids) aandeelhoudersschap in Twence B.V. 7. de directie en Raad van Commissarissen van Twence B.V. een bijdrage via maximalisatie van de winstuitkering haalbaar achten in een periode van 8 tot 12 jaar 8. de directie en Raad van Commissarissen van Twence B.V. van mening zijn over voldoende solvabiliteit en financieringsruimte te beschikken, rekening houdend met een superdividend; 9. de optie van de maximale winstuitkering op de kortere termijn beleidsmatige voordelen biedt 10. deze optie op langere termijn een potentieel vermogen voor de Twentse gemeenten in stand houdt, 11. de gemeente Hengelo grote waarde hecht aan een zorgvuldiger besluitvorming, 12. de optie van maximale winstuitkering de ruimte geeft om in een later stadium, indien noodzakelijk, alsnog tot verkoop over te gaan, 13. de specifieke Hengelose belangen onvoldoende zijn gewaarborgd, spreekt het college uit dat het in stand houden van het vermogen van de Twentse gemeenten, in combinatie met beleidsmatige voordelen bij een publiek aandeelhoudersschap in Twence B.V. op dit moment van zwaarder belang moeten worden geacht dan de mate van zekerheid van de financiering van de Agenda van Twente. Wij stellen daarom voor: 1. kennis te nemen van de overwegingen van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente; 2. niet in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente, toegezonden bij brief d.d 31 augustus j.l., om in de regioraad van 24 oktober a.s. om in te stemmen met de verkoop van het volledig belang van Twence B.V. 3. In de vergadering van de regioraad op 24 oktober bij monde van de Hengelose Regioraadsleden uit te spreken dat de voorkeur uitgaat naar de variant van financiering van de Agenda van Twente met gebruikmaking van een maximale winstuitkering en derhalve niet wordt ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de regio Twente 4. conform bijgevoegde brief deze overwegingen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Twente voor te leggen. Zoals eerder vermeld heeft, dhr. G. ter Ellen, een minderheidsstandpunt ingenomen. Dhr. ter Ellen onderschrijft nut en noodzaak van de Agenda van Twente en het standpunt dat de oplossing van de financiering ervan moet worden gezocht in het bezit van Twence B.V. en komt na weging van de uitgebrachte adviezen tot een andere afweging dan de overige leden van het college en onderschrijft op grond daarvan het standpunt van het Dagelijks Bestuur van Regio Twente. Burgemeester en wethouders van Hengelo, de secretaris, de burgemeester, Ir. Wimjoost Licht Drs. Frank A.M. Kerckhaert

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299677 Van Bree PF El ONDERWERP Strategisch plan aandeelhouderschap Twence AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 11 mei 2011 Code : 2011/2 Reg.nr. : 11002680 Agendapunt: 6 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt in

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Openbaar. Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In december 2014 hebben wij

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V

VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V RUI 13/012 VASTSTELLING VAN DE VERORDENING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN EEN UITSLUITEND RECHT AAN AEB EXPLOITATIE B.V. TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE AFVALVERWERKINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 onderwerp Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd4 14129 zaakkenmerk Inleiding De ontwerpbegroting 2014 van de Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus GD Alkmaar Telefoon

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus GD Alkmaar Telefoon openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken Secretariaat: Jadestraat 1 Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon 072-5411311 Aan: gemeenteraad van Heiloo, verzonden per e-mail: griffie@heiloo.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 484 Agendapunt: - ONDERWERP Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college

aan kopie van datum raad college Memo aan kopie van datum raad college 27062012 betreft Regioraad 4 juli 2012 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 4 juli aanstaande treft u in dit memo per

Nadere informatie

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence 1 Algemeen 1.1 Besluitvorming binnen de gemeenten vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er een modelvoorstel worden

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Ledenraadpleging VNG plastic afval

Ledenraadpleging VNG plastic afval Openbaar Onderwerp Ledenraadpleging VNG plastic afval Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De VNG heeft onderhandeld met stichting NEDvang

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00577531 Op voorstel B&W d.d.: 25 april 2016 Datum vergadering: 14 juni 2016 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad: Verordening eerste

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk 16.504503 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer 2016 62 Geheim Nee

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6585

BIS BenW adviezen - 6585 BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. BIS BenW adviezen - 6585. Schoonen, Marcel OG S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Openbaar Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 11-02-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: Cor Hienkens Onderwerp: Aangaan van een overeenkomst betreffende het aanbieden en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Toekomstig aandeelhouderschap Eneco, principebesluit gemeente Den Haag

Voorstel van het college inzake Toekomstig aandeelhouderschap Eneco, principebesluit gemeente Den Haag Datum 7 juli 2017 Registratienummer BSD/ 2017.390 RIS297516 Voorstel van het college inzake Toekomstig aandeelhouderschap Eneco, principebesluit gemeente Den Haag Overwegende dat: - de splitsing van Eneco

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel A 16 onderwerp

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel A 16 onderwerp AANGEPAST EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 83 A 16 onderwerp Verzoek Dierenbescherming Z.O.-Drenthe tot beschikbaar stellen locatie en bijdrage in de vervoerkosten

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Argumenten

Raadsvoorstel. Argumenten Argumenten Raadsvoorstel Onderwerp: Agenda voor Twente 2018-2022 Registratienummer: 640673 Voorstel: 1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) onderschrijven.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit:

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; besluit: Dordrecht Nr. 1703687 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 september 2016, Nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Van: Commissie voor bezwaarschriften d.d. 13 juni

Nadere informatie

Toekomst Gevulei. uitwerking scenario s

Toekomst Gevulei. uitwerking scenario s Toekomst Gevulei uitwerking scenario s Aanleiding aflopen afvalcontracten GFT: 31 december 2013 huishoudelijk & grofvuil: 31 december 2015 aanbestedingstermijn aanbesteden duurt circa 1 jaar uitgangspunten

Nadere informatie