CONCEPT. BAV, agendapunt 2 notulen, 22 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. BAV, agendapunt 2 notulen, 22 mei 2014"

Transcriptie

1 BAV, agendapunt 2 notulen, 22 mei 2014 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering ORTHOCENTER N.V., gehouden op woensdag 27 november 2013 om uur in hotel Mercure Amsterdam Airport, Oude Haagseweg 20 te Amsterdam. 1. Opening Ingevolge de statuten van de vennootschap treedt de heer Kingma op als voorzitter van de vergadering. De heer Zijderlaan treedt op als secretaris. De voorzitter opent om uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna stelt hij vast dat de volgende personen aanwezig zijn. Naam aandeelhouder: Vertegenwoordigd door aandelen DEZET P en M Houdster B.V. D. Zijderlaan Haarsma Beleggingen B.V. MH H.J. Haarsma Stichting Administratiekantoor D. Veenvliet Orthocenter NV Naam bestuurder: Titel De heer D. Zijderlaan DZ algemeen directeur Naam overig: Titel/functie De heer R. Veenenga Kingma RK voorzitter RvC De heer D. Veenvliet DV lid RvC Mevrouw F. van Dijk De heer D. Haarsma DH De heer J.J.H. ten Hoor gemachtigde voor de heer P. Swartberg De heer A.A. Zijderlaan De heer Ch. Wijsenbek De heer T. Niemeijer De heer R.P.F. Lemoine De heer G.M. Dekker De heer Th.M.M. Swinkels De heer A. Noomen De heer J. van Dijk Mevr. S. Hoekstra De heer H. Rienks De heer H. Rozendaal De voorzitter constateert dat de wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen van de Vennootschap om een vergadering bijeen te roepen en de agenda op te stellen in acht genomen zijn, zodat met inachtneming van de wettelijke en/of 1

2 statutaire meerderheden en/of quorum, besluiten kunnen worden genomen over alle voorstellen die geagendeerd zijn; Volgens het reglement van het Administratiekantoor is er tijdig een oproepadvertentie geplaatst. Voor informatie en toezending van de stukken is tevens zoveel als mogelijk ook de gebruikt. Van de aandelen zijn er momenteel stemgerechtigd en aanwezig cq vertegenwoordigd. De voorzitter noemt de aantallen per aandeelhouder. 2. Notulen van de vergadering, gehouden op 23 mei 2013 De voorzitter vraagt of de vergadering opmerkingen heeft over het verslag van de vorige Vergadering van Aandeelhouders. In het verleden zijn aandelen door Dezet Participaties en Management BV overgedragen aan Dezet P en M Houdster BV. MH beweert dat hij daar nooit mee akkoord is gegaan. MH wordt voor meer informatie over een vermeende schending van de aanbiedingsplicht van aandeelhouders in het verleden in eerste instantie verwezen naar het aandeelhoudersregister dat door de notaris steeds is bijgewerkt. De objectiviteit in de verslaglegging is volgens MH niet gewaarborgd omdat er niet meer zoals voorheen bandopnames worden gemaakt. MH zegt in het bezit te zijn van die bandopnames. Andere aanwezigen herinneren zich dat lang geleden een paar keer een bandopname is gemaakt ter ondersteuning van de toenmalige notulist-medewerker. Momenteel heeft dat geen toegevoegde waarde. Pag. 6 MH meldt dat WIP betekent Werkgroep Infectie Preventie. DZ betreurt het dat MH dit binnen Orthocenter steeds de Wet Infectie Preventie noemde. MH ontkent dit. Pag 6 laatste zin toevoegen het woord gaan na het woord gepaard, aldus mevr. Van Dijk. Met deze tekstaanpassing worden de notulen goedgekeurd. 3. Stand van zaken De voorzitter verwijst naar de drie vermelde onderdelen in de bijgevoegde notitie. DZ meldt dat er signalen zijn dat de tarieven per 1 januari 2014 voor de algemene praktijken met een kleine 4% omhoog gaan en voor de orthodontie met ca 3%, daar de verschillende kostprijsonderdelen een andere weging hebben. Zodra besluiten genomen worden op basis van het rapport van Deloitte is een ander/lager tarief mogelijk bijvoorbeeld per 1 juli MH vraagt of het bestuur weet heeft van de accountantsrapporten en licht vervolgens toe dat KPMG het norminkomen te hoog vindt. De voorzitter trekt de conclusie dat je dus niet weet hoe de tarieven in de loop van 2014 zich zullen ontwikkelen en hier dus een duidelijk risico voor de onderneming aanwezig is. De heer Swinkels vraagt of Orthocenter niet deze risico s had moeten voorzien door bijvoorbeeld minder te expanderen. RK: dit is moeilijk want wij hebben ook een korte periode gehad met vrije tarieven. 2

3 DH vraagt wat de verwachting is voor het gehele jaar en met name de tweede helft. Volgens hem werd in de eerste 6 maanden een winst gemaakt van RK verwijst naar de toegezonden informatie bij het halfjaar bericht, vermeldende een netto winst van en de vermelding in de toegezonden stukken dat voor geheel 2013 een netto resultaat verwacht wordt van ca MH wil vervolgens het resultaat voor alleen de orthodontie weten en zo ook van andere onderliggende vennootschappen. DZ geeft die niet, daar het hier gaat om de NV en bovendien de verdeling van het resultaat mede beïnvloed wordt door toegepaste onderlinge verrekeningen. De emissie is ook voor de gehele onderneming. De heer Lemoine vraagt zich of de arbeidscontracten niet te wijzigen zijn, nu de tarieven zo gedaald zijn. DZ legt uit dat de beloning van de orthodontisten gekoppeld is aan de omzet, maar dit slechts een berekeningswijze is om tot een salaris te komen. Contracten kan je niet zomaar wijzigen. De heer Swinkels meent dat het toch niet zo kan zijn dat Orthocenter failliet gaat door tariefsverlagingen opgelegd door de overheid. DZ betwijfelt of het faillissement van een orthodontiepraktijk bij politici veel indruk maakt. Hij verwijst naar de ervaring in Duitsland waar jaren geleden iets soort gelijks speelde met een tarief/budget verlaging van 30%. Aanbod praktijken DH begrijpt dat een bleeder is gekocht door 5 orthodontielocaties over te nemen zonder zekerheid op een winstbijdrage. Enkele aanwezigen wijzen er op dat blijkbaar door DH over het hoofd wordt gezien, dat het een ruil is van al jaren verlies latende algemene tandartspraktijken (omzet ca 3 mln.) tegen mogelijk winstgevende orthodontie-activiteiten (omzet ca 1,2 mln. met een groei potentie). Het gaat om twee gewone ortho praktijken met een vrij kleine omzet (ca ) en drie kleine gevestigd in een grote tandarts groepspraktijk. Daarnaast is er nog één samengevoegd bij de orthopraktijk in Den Haag. De heer Wijsenbek merkt op dat die drie dus een soort shop in shop zijn. De heer Rienks vraagt of er wel voldoende aanbod is van orthodontisten, immers zonder hen zijn het zinloze aankopen. DZ vermeldt dat er voldoende aanbod is van buitenlandse orthodontisten. Ook in Nederland opgeleide orthodontisten tonen inmiddels belangstelling, maar hebben nog altijd exorbitante looneisen tot wel en meer per jaar, ver boven het norm inkomen. De heer Wijsenbek vraagt zich af of je Nederlandse orthodontisten niet meer moet betalen dan buitenlanders, immers zij kunnen betere resultaten bereiken daar zij de Nederlandse situatie kennen en de taal goed spreken. DZ zegt, dat als zij inderdaad zo goed zijn als zij pretenderen te zijn, dat zij dan zij ook veel meer nieuwe patiënten zullen aantrekken en dan dus ook meer verdienen dan de minder goed ingevoerde buitenlanders. Orthocenter zal daarom geen afwijkend contract aanbieden. De heer Wijsenbek vraagt zich af of een fusie met een grote keten met tandartspraktijken niet goed zou zijn. DZ betwijfelt dit daar het aansturen van tandartspraktijken geheel anders is dan ortho praktijken. Zo hebben drie van de vier grote ketens aangeklopt bij Orthocenter, omdat zij hun ortho niet break-even krijgen. MH vraagt zich af of de directie en commissarissen wel weten hoe de beroepsgroep over de overname denkt door Orthocenter in Groningen. DV, ja nl negatief zoals dat 3

4 altijd geweest is in de afgelopen jaren. Als daar rekening mee gehouden was, dan was Orthocenter nooit geworden wat het nu is. MH en DH beklemtonen dat acceptatie zeer belangrijk is, anders heb je veel weerstand. De beroepsgroep vindt het onacceptabel dat door Orthocenter in Nederland opgeleide orthodontisten geen kans krijgen. DZ meent dat MH als oud directeur blijkbaar geen verbetering heeft weten te bewerkstelligen in die acceptatie. Overigens waren er wel degelijk sollicitanten uit Groningen, maar die hadden extreme inkomenseisen. DH vraagt wanneer het koopcontract getekend is inzake de overnames in `Groningen. DZ: dat zal aan het einde van de zomer zijn geweest. DH wil graag de exacte datum weten. DZ zal dat opzoeken. NB op 30 augustus 2013 is het overname contract getekend. Op vragen van heren Rienks en Rozendaal meldt DZ dat de omzet ruim 2 mln. is en een winstbijdrage van ca wordt verwacht. Aan goodwill is ca betaald. Er is geen onroerend goed meegekocht. Het veel te grote pand in Groningen Zuid wordt vervangen door een nieuwe nabij gelegen locatie. Gezien de onroerend goed markt is dat een goede zaak, aldus de heer Ten Hoor. MH ziet de aankoop van de praktijken als een groot risico. RK: Dat risico is een normaal bedrijfsrisico dat Orthocenter bij elke overname loopt, terwijl het in het niet valt ten opzichte van de risico`s van een tariefsverlaging of de procedure Haarsma. MH: waren er meer gegadigden? DZ: ja er was nog een gegadigde die ongeveer hetzelfde bod. De verkoper gaf de voorkeur aan Orthocenter vanwege haar solide reputatie en om e.e.a. medio december financieel geheel afgewikkeld te hebben in verband met emigratie naar Curaçao. Financiering De heer Dekker vraagt zich af waarom na een dividend betaling besloten is om te expanderen en er vers kapitaal voor nodig is. RK: de banken zijn, toen zij benaderd werden voor aanvullende financiering, veel moeilijker gaan doen dan vroeger, ofschoon Orthocenter ruim binnen de convenanten is gebleven. Maar de dalende resultaten en de onzekerheid van de tarieven en de lopende procedure met de heer Haarsma maakt ze voorzichtig. De expansie kan niet worden gestopt daar de koop is gesloten. De heren Rozendaal en ten Hoor vragen van welk rendement wordt uitgegaan bij aankoop. DZ geeft aan dat het eigen vermogen 20% tot 25% moet renderen in de overname berekening. Die lijn is in door de jaren heen gevolgd. De latere lagere tarief vaststellingen leiden de laatste jaren tot lagere uitkomsten dan verondersteld werd bij de bepaling van de goodwill. Tevens is het zo dat Orthocenter niet meer dan 4 grote zelfstandige praktijken per jaar kan overnemen wegens de te plegen inspanningen op het gebied van de automatisering, integratiearbeidsvoorwaarden enz. De heer Ten Hoor begrijpt dat dus een emissie onvermijdelijk is nu het contract is gesloten. Maar hadden de banken niet van te voren geraadpleegd moeten worden? Ook DH heeft die vraag. De heer Rienks wil weten of Orthocenter met nog een volgende emissie komt als de expansie voortgezet wordt. RK memoreert dat de banken wel willen financieren, maar meer eigen vermogen wensen gezien de 4

5 onzekerheden, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Ook met een andere bank wordt gesproken (ABN, huidige bank is ING) en die gaf hetzelfde signaal af. Het convenant met de bank vraagt een solvabiliteit van 30% maar nu neigt men meer naar 50%. De heer Ten Hoor concludeert dat er blijkbaar vertrouwen is in het slagen van de emissie. Zijn er concrete toezeggingen gekomen? RK: ik heb er vertrouwen in, nadat er gepolst is. Harde toezeggingen zijn er niet. Het blijft een gegeven dat de onzekerheden het moeilijk maken een prognose te geven, maar je zou het risico kunnen weergeven met 6,9 op een schaal van 7. De heer Rozendaal: het risico is dus het tarief en de procedure Haarsma. RK: Inderdaad. De heer Dekker memoreert de metafoor van een eenvoudige en een luxe roeiboot. Met beide moet je roeien met de riemen die je hebt. De heer Wijsenbek vraagt zich af wat die procedure Haarsma al gekost heeft? DZ: veel want advocaten zijn duur, maar een totaal kan hij niet geven. DH kondigt aan dat hij later zal aantonen dat de hele emissie uitsluitend bedoeld is om de positie van MH aan te vallen. De voorzitter merkt op dat de emissie alleen ten doel heeft de vermogenspositie, zoals o.a. door de banken verlangd wordt, te versterken, maar dat MH e.e.a. aan de orde kan stellen bij agendapunt EMISSIE. Procedure Haarsma-Orthocenter De heer Swinkels vraagt of de claim van 8 mln. is te onderbouwen en of bemiddeling resultaat had kunnen hebben. RK: er zijn meerdere schikkingsvoorstellen gedaan, overigens is de totale claim ca. 10 mln. omdat naast de 8 mln. lopen er nog twee andere claims mee in de procedure. De heer Dekker vraagt zich of een beslaglegging denkbaar is op de bankrekeningen van Orthocenter. Is dit met de bank besproken vraagt de heer Swinkels zich af en kan de emissie niet uitgesteld worden totdat de procedure afgewikkeld is. RK: ja, dit is één van de redenen waarom zij meer eigen vermogen vragen ; uitstel van de emissie kan niet, gezien het gesloten overnamecontract. De heer Swinkels vindt de change of control regeling een greep uit de kas ten kosten van de gewone. MH stelt dat de regeling is ontstaan om de heer Melcherts een loer te draaien want de directieleden deden toch het werk. DZ en de RvC delen die zienswijze niet. RK meldt dat op een gegeven moment beide directieleden een nieuw contract is aangeboden met een limitering in en aflopend in de vergoeding bij een change of control uitoefening met tevens een arbeidsovereenkomst die marktconform is. Eén van de directieleden heeft dat geaccepteerd en één niet. Dit ligt mede aan de basis van de lopende procedure. De heer Lemoine vraagt of er een koppeling was van de exitformule met het salaris. DH zegt van niet. RK meldt dat een totaal pakket is aangeboden, nl maximeren van deze change of control regeling en met een marktconform salaris. Volgens MH is de regeling vroeger nooit in de AvA besproken. Meerdere aanwezigen kunnen zich dat echter wel herinneren. 5

6 RK brengt in herinnering dat de concept change of control regeling indertijd uitvoerig is besproken in een aandeelhoudersvergadering en dat alle toen aanwezigen, behalve de heer Rozendaal, geen bezwaar hadden. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen voor dit agendapunt. 4. Herplaatsing en uitgifte van (certificaten van) aandelen tot een totaal van De heer Rienks vraagt zich af of hij als gelijk behandeld wordt als de aandeelhouders. Dit wordt door DZ en RK bevestigend beantwoord. Ook in het verleden heeft Orthocenter dit gedaan. De heer Lemoine vraagt of ooit is overwogen om deel te nemen aan de NPEX, zodat er toch verhandeling van de certificaten mogelijk is. Met het bestuur van deze beurs is uitvoerig gesproken, maar de conclusie was dat de handel te gering was om hieraan mee te doen. Wel bestaat er als service van de vennootschap een handelsplatvorm via de Orthocenter-website, met inlogcodes voor s. Hiervan wordt echter geen gebruik gemaakt. Ook het creëren van een flexibele schil door middel van inlenen en uitlenen van personeel is niet realiseerbaar tegen aanvaardbare kosten, omdat er geen vooraftrek van BTW is in de gezondheidszorg, overheid en onderwijs. De heer Rienks verbaasd zich hierover daar wij toch commercieel zijn, nl werkend in een vrije markt. MH merkt op dat er veel verkeerde zaken bij Orthocenter zijn, zo zou Orthocenter sommige praktijken zeer duur inrichten, als het ware met goud behangen. DZ vraagt welke vestigingen dat dan zouden zijn. Na enig aandringen noemt MH de vestigingen Noordwijk en Haarlem. DZ nodigt de aanwezigen uit om er eens langs te gaan om te zien of dit klopt. DZ kan de opmerking totaal niet plaatsen. Ook denkt MH dat DZ de auto voor vakantie doeleinden gebruikt. DZ ontkent dit. Vervolgens stelt MH dat DZ getuigen beïnvloedt. Ondanks herhaald aandringen van RK komt MH niet met namen. Tevens vraagt MH zich af of andere mogelijkheden, zoals obligaties, voor financiering bekeken zijn. Bestuur en RvC zouden ook na gesprekken met de banken--niet weten welke haalbare oplossing dat dan zou zijn om aan de criteria te voldoen van de bank voor het aantrekken van meer risico dragend vermogen. Bij derden aankloppen in de huidige risicovolle situatie is niet zinvol. MH vraagt vervolgens of de aangestelde orthodontisten voor Groningen wel geregistreerd zijn, immers Spanjaarden worden nooit erkend. DZ geeft aan dat de aanvraag voor registratie in het DMO register (als orthodontist) loopt en inmiddels vastgesteld is dat hun opleiding voldoet aan de EU eisen van het curriculum dat gevolgd moet worden voor een erkende orthodontie opleiding. Dat de opleiding 3 jaar was kan geen punt zijn daar alleen in Nederland de studie een jaar extra vergt. DH heeft nog 27 vragen. De voorzitter geeft hem de ruimte. 1. Geeft dit kattenbelletje/vodje alle informatie die gestuurd is. Antw.: Ja 2. Zijn er adviseurs geraadpleegd? Ja, de notaris. Als dit mondeling is gebeurd dan is dat niet genoeg. Ja, het is mondeling 6

7 3. Winst daalt. RK: Door acquisities te plegen in de afgelopen jaren, met name de grote praktijken, is er nog een winst behaald ondanks de tariefsdalingen. DH is het hiermede oneens. De heer Wijsenbek vraagt hoe de emissie precies uitwerkt. DV deelt een calculatie uit die laat zien dat naar mate er minder certificaat/aandeelhouders mee doen de prijs per geëmitteerd stuk lager is. De discount is daar dus van afhankelijk. Het streven is naar maximale deelname van allen, zodat (bijna) het volle bedrag binnen gehaald wordt. Volgens DH is dat om iemand te benadelen. RK ontkent dit. De heer Lemoine denkt dat ook voor een discount gekozen kon worden van bijvoorbeeld 30%, zoals vaak voorkomt bij beursgenoteerde ondernemingen. RK meldt dat er geen koers is, waaraan je zo n discount zou kunnen koppelen. De laatste prijs, bij een kleine inkoop door Orthocenter, die is betaald was 5,00, alleen maar om als Orthocenter een oudgediende ter wille te zijn. Het is geen echte koers die door vraag en aanbod tot stand komt. 4 Directie stelt dat het dieptepunt is. Waar wordt dit op gebaseerd. DZ: dat is mijn gevoel. DH: dus bingo 5 Er wordt gerekend op vrije tarieven. RK bestrijdt dit. 6 Waarom zijn er geen recente cijfers verstrekt? RK noemt het halfjaarbericht en de prognose voor geheel waarom geen andere financiering aangeboord? RK herhaalt standpunt banken: meer eigen vermogen. 8. Wie is gepolst? RK: hierover geen mededeling 9. Hoe is de afronding geregeld? Rozendaal: dat is een te verwaarlozen bedrag 10 De banken lijken krediet te willen verlenen, waarop baseert de directie dit. DZ: dat zegt mijn gevoel. 11. Liquiditeit is krap. Hoe denkt de directie de salarissen te betalen? DZ: dat is de verantwoordelijkheid van de directie. De heer Lemoine voegt er aan toe dat geen betalingsonmacht is gemeld en gezien de aansprakelijkheid van het bestuur zal het dus wel goed gaan. 12. Hoe worden de certificaten verhandeld. RK: dat doet Orthocenter als service, maar het staat iedereen vrij dat onderling te regelen. MH vindt zich in zijn rechten beperkt daar alleen certificaten zijn over te dragen en geen aandelen. De heer Rienks wijst er op dat niet alle s op de hoogte zullen zijn van de verwatering die optreedt en verzoekt om dit soepel op te lossen als er alsnog iemand langs komt. RK merkt op dat Orthocenter altijd op passende wijze rekening heeft gehouden met de belangen van kleine s en dit zal blijven doen. 13. De 3 weken termijn loopt af op 4 december, maar ik moet op 2 december al meldden wat ik doe, dus de emissie moet opnieuw worden gedaan. RK: het is niet meer dan een verzoek. Formulieren ontvangen op 4 december zullen worden meegenomen. Overigens hoeft de onderneming helemaal geen voorkeursrecht te verstrekken gegeven de jaarlijks verstrekte volmacht aan het bestuur. 7

8 14 Waarom geen uitleg fiscale consequenties voor binnen en buitenlandse aandeelhouders? RK: iedereen kan dat zelf regelen 15. Waarom moet ik zaken vermelden die niet nodig zijn. RK legt uit hoe het invullen van het formulier werkt en dat je natuurlijk ook je bank kan vragen te verklaren dat tenminste xx certificaten in depot zijn als je niet met alle stukken wilt mee doen aan de emissie. DH laat het hierbij met de opmerking dat het allemaal slordig, amateuristisch is en passend bij een clubje van niks. De heren Rozendaal/Rienks vragen of geen statuten wijziging moet plaatsvinden om te voorkomen dat Orthocenter een penny stock wordt. Ook het hebben van enige ruimte tussen het geplaatste en maatschappelijk kapitaal kan gewenst zijn. RK sluit zich hierbij aan. Beide aanpassingen kunnen in een keer door de notaris gepasseerd worden. Dit is iets voor de komende jaarvergadering. Er wordt gevraagd naar decertificeringsmogelijkheden. RK : dat kan notarieel met als nadeel notariskosten en lastiger overdrachtsmogelijkheden in verband met aanbiedingsplicht. De heer Rienks vraagt naar gelijke behandeling als Orthocenter verkocht wordt. DZ: verkoop is niet aan de orde en als dat ooit zou komen dan ben ik voor gelijke behandeling. DZ meldt dat hij als service van de vennootschap het aanspreekpunt zal zijn voor degenen die zelf geen tegenpartij kunnen vinden als ze via het overdrachtsformulier hun claim willen overdragen aan een collega. Zowel aanbieders als potentiele ontvangers kunnen zich bij hem via melden. DH vraagt of de claim ook aan derden verkocht kan worden. RK: de vennootschap bemiddelt hier niet in, maar het staat iedereen vrij mee te doen en dan de geëmitteerde certificaten aan een derde te verkopen. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen voor dit agendapunt. 5 Rondvraag en wvttk DH houdt als adviseur van MH een lang betoog geïllustreerd met standpunten van MH over het naar zijn inzicht niet goed functioneren van directie en commissarissen samengevat in de term wanbeleid en roept hen vervolgens op om af te treden. De voorzitter gaat ter vermijding van misverstanden kort op enkele van die standpunten in en wijst samengevat de standpunten als onjuist van de hand: de commissarissen en directie zijn niet voornemens op te stappen. Geen der andere aanwezigen steunt de oproep van DH. Enkelen spreken de hoop uit dat dergelijke "moddergevechten" snel ten einde komen en e.e.a. niet ten koste zal gaan van de (kleine) s. Directie en commissarissen sluiten zich daarbij aan. Een uitgebreide versie van het betoog van DH hieronder : 8

9 1. De exit regeling en de vergoeding voor extra werkzaamheden zijn door het bestuur en RvC onjuist behandeld, zodanig dat je kunt spreken van onzorgvuldigheid en mismanagement. 2. De onderneming heeft geen good governance reglement. 3. RK heeft na de vorige vergadering enkele s verteld dat MH er de kantjes vanaf liep. 4. Ook meldde hij dat er bij MH sprake was van cognitieve dissonantie, dit is als beledigend ervaren. 5. Het is onjuist dat een samenvatting van de procedure, door MH aangespannen, is verstrekt. Volstaan had moeten worden dat er een juridische procedure loopt cq het onder de rechter is. 6. RK houdt out of the blue een functioneringsgesprek dat ontaard in een beoordelingsgesprek. De knullige vragen zal DH nog voorlezen. De RvC wordt dringend aangeraden op dit gebied cursussen te gaan volgen. Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor verlening naar 67 jaar worden door de RvC naast zich neergelegd tot dat een getekend exemplaar boven tafel komt. 7. Een emissie kan zo niet plaatsvinden omdat de juridische basis ontbreekt. 8. De financiering is niet op orde. 9. DZ doet privé ritten. 10. Bestuur van de STAK heeft vele petten op. Bij interruptie: Op verzoek van de heer Niemeijer leest DH alsnog de vragen voor gesteld bij het functioneringsgesprek. Lemoine vraagt wanneer de procedure is begonnen door MH. RK meldt dat dit 19 september 2012 was, daarbij de notitie van de raadsvrouw van Orthocenter corrigerend (er was abusievelijk 2013 geschreven). De heer Dekker vindt de informatie over de procedure nodig om zich een oordeel te kunnen vormen over de emissie. De heer Swinkels vraagt zich af of alles niet in der minne had kunnen worden opgelost. RK: er zijn onzerzijds meerdere pogingen gedaan, echter zonder succes. Zo is de zgn. exit regeling een theoretisch gedoe nu deze al langere tijd onder water staat en dus ook geen waarde vertegenwoordigd zo al aan de voorwaarden zou zijn voldaan. 11. RvC ontkent notulen van de directievergaderingen te hebben ontvangen en ook niet te hebben opgevraagd of ingezien. Dat had de RvC wel moeten doen. Bovendien wist DZ van betalingen aan MH. 12. Er is onvoldoende emissie informatie. 13. De aankoop van praktijken zonder financiering is mismanagement. 14. DZ heeft getuigen beïnvloed. Dit alles is wanbeleid dus directie en commissarissen moeten aftreden en een interim bestuur moet worden aangesteld. RK gaat kort in op een aantal door DH genoemde punten: governance : wij passen de wet en statuten toe. getekende nieuwe arbeidsvoorwaarden : het betreft een addendum bij een bestaand contract. 9

10 directieverslagen niet in kopie naar RvC : elke directeur hoort uit eigen beweging alle relevante zaken te melden aan de RvC. Dat een collega directeur van betalingen weet heeft, is geen argument. emissie informatie absoluut onvoldoende : Orthocenter is een klein bedrijf, dus kleinschalig, zodat het zich geen dure adviseurs kan veroorloven. De emissie procedure moet bekend zijn, daarbij wil de RvC voldoende en relevante informatie verstrekken ook in deze vergadering. De emissie voldoet aan alle eisen en het is bekend van de banken, dat zij meer eigen vermogen wensen. cognitieve dissonantie : in het verleden heb ik elders deze woorden weleens gebruikt en waarom ook niet, immers iedereen heeft er wel eens last van mijzelf niet uitgesloten. stand van zaken juridische procedure : zoals door de heer Dekker al aangegeven moet alle informatie, die invloed heeft op het wel of niet meedoen aan de emissie, verstrekt worden. RK samenvattend: voldoende informatie voor de emissie is verstrekt en alle vragen konden gesteld worden en zijn beantwoord en er is geen sprake van mismanagement of wanbeleid en daaruit te trekken consequenties. DV en DZ zeggen vervolgens dat zij ook geen enkele intentie hebben om de oproep tot aftreden op te volgen. De heer Swinkels vraagt wat het eigen vermogen is bij Orthocenter. DZ zegt dat dit ligt tussen de 40% en 50% en dat het huidige convenant met de bank uitgaat van 30%. Men ziet echter liever een getal richting 50%. De heer Dekker maakt zich grote zorgen over het conflict en de mogelijke gevolgen voor het personeel. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen voor dit agendapunt. 6 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 18h30 en nodigt iedereen uit om bij de bar nog iets te drinken. 10

1.977.884 D. Veenvliet Orthocenter NV Naam bestuurder: Titel 4.567.704 De heer D. Zijderlaan DZ algemeen directeur.

1.977.884 D. Veenvliet Orthocenter NV Naam bestuurder: Titel 4.567.704 De heer D. Zijderlaan DZ algemeen directeur. AV, agendapunt 2 notulen, 22 mei 2015 Notulen van de Algemene Vergadering ORTHOCENTER N.V., gehouden op donderdag 22 mei 2014 om 15.00 uur in hotel Mercure Amsterdam Airport, Oude Haagseweg 20 te Amsterdam.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel

Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april 2011/blz. 1 Verslag vergadering Certificaathouders Funda d.d. 26 april van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Rapport. En wat wilt u nu precies weten?

Rapport. En wat wilt u nu precies weten? Rapport En wat wilt u nu precies weten? Is het terecht dat de gemeente een aanvraag om kwijtschelding afwijst vanwege ontbrekende informatie, als haar verzoek om informatie niet duidelijk is? Oordeel Op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse*

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse* VI.1.5 Claims Dr. E.A.M. Elbertse* Claims zijn rechten op de aanschaf van aandelen uit een emissie, verstrekt aan bestaande aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit. In de Nederlandse financieringspraktijk

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel)

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPM (Brussel) VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPM (Brussel) OPROEPING OM DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31 MEI 2016 BIJ TE WONEN De Raad van Bestuur

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-07 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Beweerdelijk onduidelijke koopakte opgesteld. Afspraken beweerdelijk niet correct vastgelegd.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie