Stichting Mensa Fonds Jaarrekening 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Mensa Fonds Jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 Stichting Mensa Fonds Jaarrekening 2014 Definitieve versie

2 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene Toelichting Algemene toelichting Doel Bestuur Grondslagen voor activa en passiva Algemeen Vergelijking met 20 april Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Reserves en fondsen Grondslagen voor bepaling van saldo van baten en lasten Algemeen Verantwoording van baten Verantwoording van lasten Toelichting op de balans 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten stichting Mensa Fonds Pagina 2 van 13

3 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans 1 Immateriele Vaste Activa 2 Materiele Vaste Activa 3 Financiele Vaste Activa 4 Voorraden 5 Vorderingen Balans per 31 december 2014 Balans per 31 december 2013 Automatisering 0 0 Website Inventaris Leningen 0 0 Voorraden Vorderingen en vooruit betaalde bedragen Liquide middelen Banken Spaarrekeningen 0 0 Kas Totaal Reserves en Fondsen Reserves Continuiteitsreserves Overige reserves Fondsen Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal Vermogen Kort lopende schulden Vooruit ontvangen Toezeggingen 0 0 Crediteuren 0 37 Overige Schulden Totaal stichting Mensa Fonds Pagina 3 van 13

4 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Staat van baten en lasten 2014 Baten 9 Baten uit eigen fondsenwerving 9.1 Founding Friends 9.2 Donaties 9.3 Club van Nalatenschappen Som der baten Baten uit acties: 10.1 Fondswerfacties 10.2 Acties derden Subsidies overheden Subsidies Rentebaten en baten uit beleggingen Rente en baten uit beleggingen Exploitatie 2014 Begroting 2014 Exploitatie Lasten Besteed aan doelstelling Awards Subsidieverlening Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten 15 Diverse Som der lasten Voorlichting & PR Afschrijvingen Besteed aan Werving baten 16.1 Kosten eigen fondsenwerving 16.2 Kosten acties derden 16.3 Kosten ter verkrijging Subsidies overheden 16.4 Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen Beheer en administratie Bestuurskosten Verzekeringen Uitbesteding Financiele administratie Reservering Accountant Oprichtingskosten/Notaris (eenmalig) Voorlichting en PR stichting Mensa Fonds Pagina 4 van 13

5 3 ALGEMENE TOELICHTING 3.1 Algemene toelichting De naam van de stichting is Stichting Mensa Fonds, verder genoemd de Stichting, en is statutair gevestigd in s-gravenhage, kantoorhoudende aan de Goese Korenmarkt 8 te Middelburg, ingeschreven bij de KvK onder nummer Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Met uitzondering van 2013 het jaar waarin het fonds is opgericht, daar loopt het boekjaar van 20 april tot en met 31 december Doel Het doel van de Stichting is het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot hoge algemene intelligentie (veelal benoemd als hoogbegaafdheid), belangenbehartiging ten behoeve mensen met een hoge algemene intelligentie en aanmoediging van bijzondere prestaties door of ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie binnen Nederland of in samenwerking met Mensa Fondsen in andere landen. 3.3 Bestuur Het bestuur bestaat uit 7 personen. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De voorzitter is mw. A.C.H. Riddering. 4 GRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA 4.1 Algemeen Hoewel de Stichting zich nog in een kleinschalige vorm bevindt, is de jaarrekening 2014 zoveel als mogelijk opgesteld volgens de richtlijn RJ650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen voor de Jaarverslaggeving. 4.2 Vergelijking met 20 april 2014 De onderhavige jaarrekening per 31 december 2014 wordt vergeleken met de begroting van 1 januari 2014 en met het meerjarenplan , d.d. 20 april Immateriële vaste activa Eventuele immaterie le activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van afschrijvingen. Eventuele gekochte computersoftware en websiteontwikkelingen worden geactiveerd tegen verkrijgingprijs en afgeschreven over de geschatte economische levensduur. 4.4 Materiële vaste activa Eventuele materie le vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van lineaire afschrijving gedurende de verwachtte toekomstige gebruiksduur. 4.5 Voorraden Eventuele voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs tegen de ree le waarde. 4.6 Vorderingen Eventuele vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de ree le waarde. Bij vermoeden van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. 4.7 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en direct opeisbare spaar- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. stichting Mensa Fonds Pagina 5 van 13

6 4.8 Reserves en fondsen Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in reserves en fondsen. Continuïteitsreserve Een continuïteitsreserve wordt gereserveerd voor dekking van risico s op de korte termijn voor de jaarlijkse eigen organisatiekosten: Beheer en Administratie. Bestemmingsreserves Een deel van de reserves zijn bestemd voor gespecificeerde doelen. Bestemmingsfondsen Specifieke fondsen ten behoeve waarvan toewijsbaar door derden donaties aan de Stichting worden geschonken. 5 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN 5.1 Algemeen Ontvangsten en baten worden in de staat van baten en lasten toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het saldo van baten en lasten is het verschil tussen baten en lasten over het jaar. 5.2 Verantwoording van baten Baten De ontvangsten of toegezegde gelden worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging. Baten Eigen fondswerving Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors/donateurs, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Indien echter sprake is van een door de sponsor/donateur opgezette actie waarvan de netto-bate toevalt aan de Stichting, die zelf geen risico draagt met betrekking tot deze actie, is sprake van baten uit acties van derden. Binnen de baten uit eigen fondsenwerving worden in de toelichting afzonderlijk vermeld de opbrengsten uit: Founding Friends, Donaties, Club van 100 en Nalatenschappen. Baten uit acties Fondswerfacties Baten uit acties, georganiseerd door de Stichting, waarbij de Stichting risico draagt, worden verantwoord in Fondswerfacties. De opbrengsten worden bruto opgenomen in de staat van baten en lasten. De kosten, die met de fondswerfacties gepaard gaan, worden opgenomen in de kosten Eigen Fondsenwerving. Acties derden De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties en andere acties door derden uitgevoerd en dergelijke en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als baten uit acties van derden verantwoord voor het door de Stichting ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel door de Stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten en lasten onder kosten van acties derden verantwoord. Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de Stichting geen risico draagt. stichting Mensa Fonds Pagina 6 van 13

7 Baten uit Subsidies overheden Eventuele overheidssubsidies worden als bruto opbrengsten opgenomen zonder aftrek van kosten. De eventuele kosten ter verkrijging van de subsidies worden vermeld onder: Lasten: Besteed aan doelstelling: Subsidieverlening. Baten m.b.t. rente en beleggingen Eventuele rentebaten en baten uit beleggingen worden als bruto opbrengsten opgenomen. De eventuele kosten ter verkrijging daarvan worden separaat vermeld onder: Lasten: Besteed aan Werving: Kosten van beleggingen. 5.3 Verantwoording van lasten Lasten De bestedingen worden verantwoord in het jaar, waarin de verplichtingen in relatie met de in dat jaar te realiseren uitgaven c.q. verplichting zijn aangegaan. Besteed aan doelstellingen Awards Alle bestedingen, gepaard gaande met het toekennen en uitreiken van de jaarlijkse Awards worden hier bruto verantwoord. De bestedingen bestaan uit geldprijzen, materiaalkosten, reisen verblijfkosten voor de door derden uitgevoerde jurering en uitreiking. Subsidieverlening Alle aan derden toegekende subsidiebedragen worden onder deze post verantwoord. Tegenover de door de Stichting aan de evaluatie en beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen bestede uren staat geen vergoeding. Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten Alle bestedingen, die de Stichting toewijsbaar uitgeeft aan eigen initiatieven ter ondersteuning van de doelstellingen van de Stichting, worden verantwoord in Eigen initiatieven ten behoeve van speerpunten. Voorlichting en PR Alle bestedingen ten behoeve van voorlichting van de doelstellingen van de Stichting en het trekken van aandacht voor de Stichting worden hier verantwoord. Besteed aan werving van baten Kosten eigen fondsenwerving Alle bestedingen ten behoeve van het verkrijgen van baten uit eigen fondsenwervingen worden hier verantwoord. Het streven van de Stichting is dat het fondswerfpercentage, zijnde de kosten van de eigen fondswerving gedeeld door de baten uit eigen fondswervingen, maximaal 25 % bedraagt. Kosten acties derden De eventueel door de Stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten en lasten onder kosten van acties derden verantwoord. Kosten ter verkrijging Subsidies overheden De eventuele kosten ter toewijsbare verkrijging van subsidies worden hier verantwoord. Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen De eventuele kosten ter toewijsbare verkrijging van baten uit rente en beleggingen worden hier verantwoord. stichting Mensa Fonds Pagina 7 van 13

8 Beheer en administratie Kosten Beheer en Administratie Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de Stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten, bestaande uit: 1. Bestuurskosten: a. Reis- en verblijfkosten b. Vergaderkosten i. Accommodatie ii. Catering 2. Uitbesteding Financiële administratie 3. Eventuele accountantskosten 4. Verzekeringen 5. Oprichtingskosten/notariskosten 1 e bestaansjaar. 6. Bankkosten 6 TOELICHTING OP DE BALANS 31 DECEMBER Immateriele Vaste Activa 31 december december 2013 Automatisering 0 0 Website In 2014 zijn geen investeringsbestedingen gespendeerd aan automatiseringskosten, aan de website of anderszins in immateriële activa. 2 Materiele Vaste Activa 31 december december 2013 Inventaris In 2014 zijn geen investeringskosten gespendeerd aan inventaris. 3 Financiele Vaste Activa 31 december december 2013 Leningen 0 0 In 2014 zijn door de Stichting geen leningen aan derden verstrekt. 4 Voorraden 31 december december 2013 Voorraden In 2014 zijn voor PR-activiteiten en fondswerfacties glossyfolders en verjaardagskalenders aangeschaft. De verkrijgingprijs bedroeg 2.037,- en wordt over 3 jaar afgeschreven. De afschrijving bedroeg in ,-. 5 Vorderingen 31 december december 2013 Vorderingen en vooruit betaalde bedragen Op 31 december 2014 had de Stichting voor 481,- aan vorderingen uitstaan, waaronder voor 400,- aan toegezegde donaties. stichting Mensa Fonds Pagina 8 van 13

9 6 Liquide middelen 31 december december 2013 Banken Spaarrekeningen 0 0 Kas Het op 31 december 2014 aanwezige banksaldo is dagelijks opvraagbaar. 7 Reserves en Fondsen 31 december december 2013 Reserves Continuiteitsreserves Overige reserves Fondsen Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal Vermogen Continuïteitsreserves De gereserveerde continuïteitsreserve dient als financiële buffer voor het kunnen voldoen door de Stichting aan de vaste lasten voor het komende jaar. Overige reserves De overige reserves zijn per balansdatum beschikbaar voor de doelstellingen van de Stichting in het volgende jaar. Bestemmingsfondsen Er zijn in 2014 door derden geen donaties met een specifieke doelstelling verricht. 8 Kort lopende schulden 31 december december 2013 Vooruit ontvangen Toezeggingen 0 0 Crediteuren 0 37 Overige Schulden Vooruit ontvangen bedragen De vooruit ontvangen bedragen bestaan uit een donatie van 200,- en 163,- aan eigen bijdragen voor de cateringkosten van deelnemers aan de benefietveiling TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten uit eigen fondsenwerving 9.1 Founding Friends 9.2 Donaties 9.3 Club van Nalatenschappen Donaties In 2014 bestonden de donaties uit girale giften van donateurs, alsmede spontaan gegeven donaties tijdens diverse lokale activiteiten van Vereniging Mensa Nederland, en giften van bestuursleden ten laste van hun declaraties. In totaal werd aan donaties binnengebracht een bedrag van: 1.709,-. stichting Mensa Fonds Pagina 9 van 13

10 Club van 100 De Club van 100 zorgden in 2014 voor een bijdrage van totaal: 1.672,-. Dat het bedrag niet op gehele honderdtallen is afgerond, komt omdat een lid later in het jaar een machtiging heeft gegeven tot een maandelijkse bijdrage. 10 Baten uit acties: 10.1 Fondswerfacties Acties derden Eigen Fondswerfacties De eigen fondswerfacties bestonden uit wervingsacties tijdens door derden georganiseerde activiteiten, waaronder de EMAG 2014 en de IBD. In totaal kwamen er bijdragen binnen ter waarde van 430,-. Acties derden In 2014 kwamen opbrengsten binnen uit de volgende acties van derden: De Gouden pin-up kalender van leden van de Vereniging Mensa Nederland. Veiling bij het afscheid Grethe van Geffen als voorzitter van de Vereniging Mensa Nederland. Iemand die in het kader van een promotie binnen de eigen werkkring in plaats van cadeaus giften vroeg ten bate van de Stichting. In totaal kwam dankzij de acties van derden een bijdrage binnen van 3.014,- 11 Subsidies overheden Subsidies Met betrekking tot Subsidies overheden werden in 2014 geen inkomsten gegenereerd. 12 Rentebaten en baten uit beleggingen Rente en baten uit beleggingen In 2014 werden geen rentebaten en baten uit beleggingen ontvangen. 13 Besteed aan doelstelling Awards Subsidieverlening Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten Awards De kosten besteed aan het evaluatieproces en het uitreiken van de Awards 2014 bestaan uit: Geldprijzen; in 2014 werden in tegenstelling tot in 2013 ook geldprijzen à 100,- uitgereikt aan genomineerden. Materiaalprijzen; Reis- en vergaderkosten jury-leden; Overige kleine uitgaven. Subsidieverlening In 2014 werden 11 verzoeken voor subsidietoelagen ingediend, waarvan er 3 voldeden aan de toekenningcriteria. Tevens werd aan 1 project nog een aanvullende bijdrage toegekend en 1 betaling betrof een nabetaling van een in 2013 toegekende subsidie. stichting Mensa Fonds Pagina 10 van 13

11 Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten In 2014 werd als speerpunt het project Grijs Goud opgestart, waarmee aandacht aan hoogbegaafde senioren wordt geschonken. Aan het speerpunt Grijs Goud werd 2.262,- minder uitgegeven dan begroot. De reden daarvoor lag in het feit, dat de actie-eigenaar van het project dicht bij de locatie woont, waar het speerpunt gerealiseerd werd en dat de betrokken partner-organisatie veel eigen voorzieningen heeft voor het realiseren van drukwerk, PR en overige productiekosten. 14 Voorlichting & PR Voorlichting en PR De kosten ten behoeve van PR bestonden voornamelijk uit uitgaven ten behoeve van de kopieeren drukwerk, porti en de aanschaf van tafelbanners. Daarnaast werd een stand bemand op het Festival van Talent. 15 Diverse Afschrijvingen 113 In 2014 zijn voor PR-activiteiten en fondswerfacties glossyfolders en verjaardagskalenders aangeschaft. De verkrijgingprijs bedroeg 2.037,- en wordt over 3 jaar afgeschreven. De afschrijving bedroeg in 2014 over 2 maanden: 113,-. 16 Besteed aan Werving baten 16.1 Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden 16.3 Kosten ter verkrijging Subsidies overheden 16.4 Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen Kosten eigen fondswervingen De kosten voor eigen fondswervingen bestonden uit porti en de aanschaf van klein materiaal. Kosten acties derden De acties van derden hadden geen kosten ten laste van de Stichting tot gevolg. Kosten van beleggingen De Stichting heeft in 2014 geen uitgaven ten behoeve van beleggingen verricht. 17 Beheer en administratie Bestuurskosten Verzekeringen Uitbesteding Financiele administratie Reservering Accountant Oprichtingskosten/Notaris (eenmalig) De kosten Beheer en Administratie bestaan in 2014 uit direct op de post toewijsbare uitgaven en bestaan uit: - Reis en verblijfkosten van bestuursleden, die gedeclareerd worden volgens vastgelegde declaratieregels; eventuele gedeclareerde kosten zijn als donatie terug geschonken aan de Stichting of geretourneerd. - Algemene kantoorkosten; - Verzekeringen; - De uitbesteding van de financiële administratie; stichting Mensa Fonds Pagina 11 van 13

12 - De kostenpost Reservering Accountant wordt voor de periode tot het verkrijgen van het CBF-keurmerk geschrapt. De financiële beoordeling omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 2014 zal door een nader aan te wijzen derde worden uitgevoerd. Resultaat boekjaar Toevoeging/onttrekking aan: Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve fondsenverwerving en voorlichting Bestemmingsreserve Awards Bestemmingsreserve Subsidieverlening Bestemmingsreserve subsidieverlening, toegekend in Bestemmingsreserve speerpunten Bestemmingsfondsen 0 0 Totaal toevoegingen en onttrekkingen Toevoeging/Onttrekkingen aan reserves: De reserveringen zijn gebaseerd op en ten behoeve van de in 2015 geplande activiteiten. De continuïteitsreserve bedraagt minus 1.724,- is: 4.276,-. De reserve voor de Awards 2015 bedraagt: 2.750,- plus 1.250,- is: 4.000,-. stichting Mensa Fonds Pagina 12 van 13

13 Colofon Gegevens van de Stichting Stichting Mensa Fonds, door de belastingdienst erkend als ANBI. E I De Stichting Mensa Fonds is statutair gevestigd in de gemeente Den Haag. Adresgegevens Goese Korenmarkt HT Middelburg Bankgegevens: ING Bank: IBAN: NL16INGB Kamer van koophandel KvK nr Tekst Door het bestuur gezamenlijk opgesteld en vorm gegeven. stichting Mensa Fonds Pagina 13 van 13

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland Jaarrekening 2012 Stichting Fidesco Nederland 8 december 2013 Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Algemene toelichting Balans Exploitatierekening Blad 3 7 8 10 11 2 Jaarverslag van het bestuur

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN JAARVERSLAG 2013 / 2014 GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN 1 INHOUDSOPGAVE 3 6 7 18 19 20 21 26 27 31 Voorwoord Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Balans per 31 december 2014 Staat van baten-

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie