Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen"

Transcriptie

1 Bijlage-2004 bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze nieuwe versie van de bijlage (januari 2004) bij het Rapport 2001 zijn geringe aanpassingen doorgevoerd, die verband houden met de jaarlijkse aanpassingen van de tarieven voor fiscale heffingen en sociale verzekeringen. Deze bijlage wordt gepubliceerd op en op G.M. Keupink / mr. J.B. de Groot rechtbank Almelo Postbus AH Almelo tel fax Bijlage januari 2002 behorende bij het rapport Alimentatienormen 2001

2 MODEL VOOR DE NETTOMETHODE (tarieven van 2004) Nettomethode: berekening draagkracht voor inkomens tot bruto per maand uitsluitend belast in box I (bedragen per maand) Inkomen uit dienstbetrekking/uitkering - gegevens uit loon- of uitkeringsspecificatie Inkomsten 1 Netto arbeidsinkomen uit dienstbetrekking + 2 Netto AOW-uitkering + 3 Netto-uitkering andere sociale verzekeringswetten + 4 Vakantietoeslag 5 % + 5 Netto arbeidsinkomen bouw 1 inclusief 100 % waarde vakantiebonnen, 46 werkweken per jaar + 6 Netto pensioen (vakantietoeslag niet altijd inbegrepen) + 7 Ander netto inkomen (bijvoorbeeld bijverdiensten, kostgeld onderhuur, klein inkomen uit rente, dividend of huur) + 8 Totaal netto inkomen + Lasten 9 Bijstandsnorm inclusief vakantiegeld + gehuwden alleenstaande ouder alleenstaande Woonlasten kale huur + af: huursubsidie - hypotheekrente, erfpachtcanon, retributie opstal + af: fiscaal voordeel - hypotheekaflossing / premie levensverzekering + forfait overige eigenaarslasten (premie opstalverzekering eigenaarsdeel OZB, polderlasten, waterschapslasten, onderhoud) : 95 + af: ondergrens huursubsidie : af: korting wegens onredelijke woonlast - 11 Ziektekosten a. Ziekenfondswet/IZA/IZR/GVP/en dergelijke (werkgevers- en werknemerspremie is al ingehouden, geen nominale premie, wèl premie MOOZ en WTZ) + premie aanvullende (ziekenfonds)verzekering + overige kosten + b. Particuliere ziektekostenverzekeringspremie inclusief MOOZ en WTZ + af: bedrag nominale premie Zfw ( 18 / volwassene 2 ) - af: tegemoetkoming werkgever (ook BTZR/IRZK) - eigen risico (indien gerealiseerd) + overige kosten + 12 Zelf betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (bijvoorbeeld WAO-gat) / premie oudedagsvoorziening + 13 Premie begrafenisverzekering + 14 Kosten omgangsregeling + 15 Andere bijzondere kosten + 16 Werkelijke verwervingskosten + 17 Studiekosten + 18 Rente en aflossing schulden + 19 Herinrichtingskosten + 20 Overige kosten + 1 met ingang van 1 januari 2004 bedraagt het belaste deel 90 % en het onbelaste deel 10 % 2 221,87 per jaar is 18,49 per maand Werkgroep Alimentatienormen Pagina 2 Concept Bijlage 2004

3 21 Draagkrachtloos inkomen - 22 Draagkrachtruimte 23 Beschikbaar: 50 % (gezin), 70 % (alleenstaande) van de draagkrachtruimte + 23 transport: beschikbaar + 24 Alimentatieverplichtingen jegen s derden A. jegens eerdere ex-partner 1. indien ook kinderalimentatie moet worden vastgesteld: vastgestelde netto alimentatie eerdere ex-partner: bruto alimentatie 1/3 deel (1/6 bij 65+) belastingvoordeel - 2. indien geen kinderalimentatie moet worden vastgesteld hier niets invullen maar overstappen naar 36 en de vastgestelde alimenta tie eerdere ex-partner invullen bij 37 B. jegens kind(eren) 3. indien er kinderen uit twee huwelijken zijn, de geldende kinderalimentatie hier aftrekken (zonder aftrek van het te behalen belastingvoordeel) tenzij de draagkracht te gering is om in de behoefte van alle kinderen te voorzien, in welk geval voor alle kinderen bij 28 de ruimte wordt berekend en bij 29 het fiscaal voordeel waarna de ruimte over alle kinderen gelijk wordt verdeeld tenzij er een aantoonbaar verschil in behoefte is - 4. indien geen kinderalimentatie moet worden vastgesteld de geldende kinderalimentatie (zonder aftrek van het te behalen belastingvo ordeel) hier aftrekken - 25 Er resteert (a) 26 Kinderalimentatie (totaal voor alle kinderen) - 27 Beschikbaar voor partne ralimentatie (zonder toerekening van belastingvoordeel) (b) Nettomethode: berekening belastingvoordeel (bedragen per maand) Alleen bij bruto inkomen groter dan bruto per maand Kinderalimentatie 28 Per kind beschikbaar: (a) gedeeld door aantal kinderen (c) 29 Voordeel uit fiscale buitengewone lastenaftre k per kind + kind 0 t/m 5 jaar: voordeel 30 kind 6 t/m 11 jaar: voordeel 36 kind 12 t/m 17 jaar: voordeel Beschikbaar inclusief fiscaal voordeel (d) 31 Eventuele kosten omgangsregeling per kind + 32 Uitgaven voor levensonderhoud kind + (e) 33 Er is alleen recht op fiscale aftrek als (e) tenminste is 34 Dan beschikbaar voor betrokken kind (d) (na toerekening fiscaal voordeel) 35 Indien uitkomst (e) lager dan 129 beschikbaar voor b etrokken kind: bedrag (c) (geen fiscaal voordeel) Partneralimentatie 36 Berekend beschikbaar bedrag voor partneralimentatie (b) 37 Vastgestelde netto alimentatie eerdere ex-partner bruto alimentatie 1/3 deel (1/6 deel bij 65+) belasting alleen indien niet reeds bij 24.1 afget rokken 38 Resteert voor (tweede) ex-partner - 39 Belastingvoordeel hierover (1/3 deel / 1/6 deel bij 65+) + 40 Beschikbaar voor partneralimentatie + Werkgroep Alimentatienormen Pagina 3 Concept Bijlage 2004

4 MODEL VOOR DE BRUTOMETHODE (tarieven van 2004) Brutomethode: berekening draagkracht voor inkomens vanaf bruto per maand van bruto naar netto (bedragen per jaar) BOX I : INKOMEN UIT WERK EN WONING Loon 41 Bruto arbeidsinkomen uit dienstbetrekking + 42 Bruto AOW-uitkering (geen premies werknemersverzekeringen) + 43 Bruto uitkering andere sociale verzekeringswetten + 44 Vakantietoeslag 8 % + 45 Bruto arbeidsinkomen bouw inclusief belast deel waarde vakantiebonnen, 46 weken (zie 118 onbelast deel) + 46 Inkomsten uit overwerk de maand / 14 de periode + 48 Belaste gratificaties, tantièmes, eindejaarsuitkering + 49 Belaste onkostenvergoeding + 50 Bruto pensioen (vakantietoeslag niet altijd inbegrepen) + Pensioenpremies 51 Ingehouden pensioenpremie - 52 VUT / FPU-premie e.d Aanvullende pensioenpremie / premie reparatie WAO-gat (ingehouden door werkgever) - 54 Loon voor de premies werknemersverzekeringen (A) Premies werknemersverzekeringen (NB premie-inkomensgrens) 55 Premie (of pseudo premie) WW - 56 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met reparatie WAO-gat (collectieve regeling, premie ingehouden door werkgever) - Premie ziekenfonds / ziektekostenverzekering 57 Indien sprake is van premie ziektekosten zoals Zfw / IZA / IZR / GVP / e.d.: werkgeversaandeel premie + 58 Indien werkgever aan werknemer bijdrage betaalt in de premie ziektekostenverzekering, ook BTZR / IRZK: bijdrage werkgever + 59 Inkomsten uit arbeid Alternatief: 60 Loon volgens de jaaropgaaf Werknemersaftrek 61 Fietsaftrek (vervallen) - 62 Reisaftrek - 63 Zeedagenaftrek - 64 Belastbaar loon. (a) Winst uit onderneming 65 Bedrijfsresultaat + 66 Aftrekbeperkingen + 67 Investeringsaftrek - 68 Scholingsaftrek - 69 Fiscale oudedagsreserve 3-70 Winst uit onderneming 3 Jaarstukken t/m 2000: correct. Bij jaarstukken over 2001 en later is de FOR al in het bedrijfsresultaat (65) verwerkt Werkgroep Alimentatienormen Pagina 4 Concept Bijlage 2004

5 Ondernemersaftrek 71 Zelfstandigenaftrek + 72 Speur- en Ontwikkelingsaftrek + 73 Meewerkaftrek - 74 Stakingsaftrek - 75 Belastbare winst uit onderneming. (b) 76 Resultaat uit overige werkzaamheden + 77 Aftrekbeperkingen + 78 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. (c) 79 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen + 80 Aftrekbare kosten - 81 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. (d) 82 Eigenwoningforfait + 83 Rente en kosten van (hypothecaire) schulden in verband met de eigen woning - 84 Periodieke betalingen van erfpacht e.d Belastbare inkomsten uit eigen woning. (e) 86 Premies voor lijfrenten + 87 Premies voor uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval + 88 Premies WAZ + 89 Uitgaven voor inkomensvoorziening. - (f) 90 Uitgaven voor kinderopvang. - (g) 91 Buitengewone uitgaven (drempel!) + 92 Scholingsuitgaven (drempel!) + 93 Persoonsgebonden aftrek (hier geen alimentatie opnemen). - (h) 94 Belastbaar inkomen uit werk en woning (saldo van a t/m h). (I) Schijf I - t/m ,40% / 15,50% II t/m ,35% / 22,45% III t/m ,00% IV of meer 52,00% 95 Inkomensheffing Box I. BOX II : INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG 96 Reguliere voordelen (met name dividend) + 97 Vervreemdingsvoordelen + 98 Inkomen uit aanmerkelijk belang + 99 Persoonsgebonden aftrek (het niet in Box I of III benutte deel) Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. (II) 101 Inkomstenbelasting (vast tarief: 25 %) box II. Werkgroep Alimentatienormen Pagina 5 Concept Bijlage 2004

6 BOX III : INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN 102 Werkelijke inkomsten (na aftrek van kosten) uit: a. (rechten op) onroerende zaken + b. (rechten op) bepaalde roerende zaken + c. rechten op geld (en overige vermogensrechten) + d. rente en kosten van schulden Werkelijke vermogensinkomsten Rendementsgrondslag waarde aan het begin van het jaar van: a. onroerende zaken + b. (bepaalde) roerende zaken + c. geld en vermogensrechten + d. schulden (drempel!) - + waarde aan het eind van het jaar van: a. onroerende zaken + b. (bepaalde) roerende zaken + c. geld en vermogensrechten + d. schulden (drempel!) Gemiddelde rendementsgrondslag (x ½) 106 Heffingvrij vermogen (inclusief kindertoeslag) Ouderentoeslag Grondslag forfaitair rendement 109 Forfaitair rendement 4 % Persoonsgebonden aftrek (het niet in box I benutte deel) Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. (III) 112 Inkomstenbelasting (vast tarief: 30 %) box III. 113 Inkomen voor aftrek inkomensheffing: het saldo van 59 of 60, 65, 76, 81, 98 en Inkomensheffing box I en inkomstenbelasting box II en III totaal (gecombineerde inkomensheffing): het saldo van 95, 101 en Heffingskorting: - algemene heffingskorting + - arbeidskorting + - kinderkorting + - aanvullende kinderkorting + - combinatiekorting + - alleenstaande ouderkorting + - aanvullende alleenstaande ouderkorting + - ouderenkorting + - aanvullende ouderenkorting + - andere kortingen Standaardheffingskorting Verschuldigde inkomensheffing Onbelast deel waarde vakantiebonnen Netto inkomsten Besteedbaar inkomen per jaar. 4 Bijvoorbeeld: jong-gehandicaptenkorting, toetrederskorting, kortingen maatschappelijke beleggingen en/of beleggingen in durfkapitaal Werkgroep Alimentatienormen Pagina 6 Concept Bijlage 2004

7 BEREKENING DRAAGKRACHT (brutomethode: nettotraject, bedragen per maand) Inkomsten 121 Besteedbaar inkomen per maand (1/12) transporteren + Lasten 122 Bijstandsnorm inclusief vakantiegeld + gehuwden alleenstaande ouder alleenstaande Woonlasten kale huur + af: huursubsidie - hypotheekrente + hypotheekaflossing / premie levensverzekering + erfpachtcanon + forfait overige eigenaarslasten (premie opstalverzekering eigenaarsdeel OZB, polderlasten, waterschapslasten, onderhoud) : 95 + af: ondergrens huursubsidie : af: korting wegens onredelijke woonlast Ziektekosten a. Ziekenfondswet/IZA/IZR/GVP/en dergelijke werkgevers- en werknemerspremie (geen nominale premie, wèl premie MOOZ en WTZ) + premie aanvullende (ziekenfonds)verzekering + eigen risico (indien gerealiseerd) + overige kosten + b. Particuliere ziektekostenverzekeringspremie inclusief MOOZ en WTZ + af: bedrag nominale premie Zfw ( 18 / volwassene) - eigen risico (indien gerealiseerd) + overige kosten Premies voor uitkering bij ziekte, ongeval of invaliditeit, WAZ, oudedagsvoorziening (bij werknemers voor zover niet door werkgever in te houden maar zelf te betalen, bijv. reparatie WAO-gat) Kosten kinderopvang Premie begrafenisverzekering Kosten omgangsregeling Andere bijzondere kosten Werkelijke verwervingskosten Studiekosten Aflossing schulden Herinrichtingskosten Overige kosten Draagkrachtloos inkomen Draagkrachtruimte Berekening van de draagkracht 137 Beschikbaar: 45 % (gezin), 60 % (alleenstaande) van de draagkrachtruimte Alimentatieverplichtingen eerdere ex-partner Voordeel i.v.m. betaalde alimentatie eerdere ex-partner Beschikbaar voor kinderalimentatie (uit het huidige of een eerder huwelijk) en partneralimentatie Kinderalimentatie Voordeel i.v.m. uitgaven voor levensonderhoud van kinderen indien uitgaven voor kind 129 per maand of meer Resteert voor partneralimentatie (zonder toerekening van belastingvoordeel)... Werkgroep Alimentatienormen Pagina 7 Concept Bijlage 2004

8 144 Indien het saldo van het belastbaar inkomen van Box I minus de inkomensheffing in Box I hoger is dan de netto alimentatie, kan het belastingvoordeel worden berekend volgens de methode "Buijs" 5. Netto alimentatie per jaar (12 x post 143).. (NA) stap 1 De netto alimentatie noemen we (NA). Het belastbaar inkomen in Box I (post 94, eventueel verminderd na verhoging van de persoonsgebonden aftrek op grond van 139 en 142) noemen we (BI) stap 2 Is (BI) kleiner dan of gelijk aan ? Ga dan naar stap 14. stap 3 Is (BI) kleiner dan of gelijk aan ? Ga dan naar stap 11. stap 4 Is (BI) kleiner dan of gelijk aan ? Ga dan naar stap 8. stap 5 Bereken [(BI) ] x 0,48.. (P) stap 6 Is (P) groter dan (NA), bereken dan (NA) x 2, en ga naar stap 15 stap 7 Bereken (P) x 2, Bereken (NA) (P).. (NA) (NA) heeft dus een nieuwe waarde gekregen, (BI) stellen we nu op stap 8 Bereken [(BI) ] x 0,58.. (P) stap 9 Is (P) groter dan (NA) bereken dan(na) x 1, en ga naar stap 15 stap 10 Bereken (P) x 1, Bereken (NA) (P).. (NA) (NA) heeft dus een nieuwe waarde gekregen, (BI) stellen we nu op stap 11 Bereken [(BI) ] x 0,597.. (P) Alimentatieplichtige 65 jaar of ouder? Bereken [(BI) ] x 0,776.. (P) stap 12 Is (P) groter dan (NA) bereken dan (NA) x 1, Alimentatieplichtige 65 jaar of ouder? Bereken (NA) x 1, stap 13 Bereken (P) x 1, Alimentatieplichtige 65 jaar of ouder? Bereken (P) x 1, Bereken (NA) (P). (NA) (NA) heeft dus een nieuwe waarde gekregen stap 14 Bereken (NA) x 1, Alimentatieplichtige 65 jaar of ouder? Bereken (NA) x 1, stap 15 Beschikbaar voor partneralimentatie per jaar Tel alle bedragen in de rechterkolom op.. 5 Voor de gehanteerde bedragen en schijfpercentages wordt verwezen naar de belastingtabellen. Het belastingvoordeel per schijf wordt gevonden door toepassing van de formule 100 [100 het schijfpercentage] (stappen 6 en 7, 9 en 10, 12, 13 en 14) en de formule [100 schijfpercentage] 100 (stappen 5, 8 en 11). De uitkomsten zijn afgerond. Werkgroep Alimentatienormen Pagina 8 Concept Bijlage 2004

9 145 Is bedoeld saldo lager dan de netto alimentatie, dan kan de bruto alimentatie aldus worden berekend: - netto alimentatie per jaar inkomensheffing in Box I.. + totale som netto alimentatie en belastingvoordeel in Box I netto alimentatie.. + belastbaar inkomen Box I.. + inkomensheffing in Box I verschil (VS).. - dit verschil (VS) delen door 0,7 (Box III).. Indien laatstbedoeld bedrag lager is dan het belastbaar inkomen van Box III (LET OP: bij toepassing van 139 en/of 142 moet worden vergeleken met de daar verkregen bedragen): - 30 % van dit bedrag.. + Bruto alimentatie Indien dit bedrag (laatstbedoeld verschil (VS) gedeeld door 0,7) hoger is dan het belastbaar inkomen van Box III (evt. na toepassing van 139 en/of 142): - inkomstenbelasting in Box III (evt. na toepassing van 139 en/of 142) (VS) van belastbaar inkomen box III.. + inkomensheffing in box III _ verschil.. Dit verschil vermenigvuldigen met 0,333 geeft het belastingvoordeel in Box II Totaal bruto alimentatie inclusief belastingvoordeel.. Werkgroep Alimentatienormen Pagina 9 Concept Bijlage 2004

10 Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) jaar bedrag 289,00 137,25 147,17 152,08 5. Belast en onbelast deel van de vakantiebonnen (in procenten) jaar belast 80,0 82,5 85,0 87,5 90,0 onbelast 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 9. Bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag en wooncomponent (maandbedragen) jaar maand januari juli januari juli januari juli januari juli gehuwden alleenstaande ouder alleenstaande Bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag, exclusief wooncomponent (maandbedragen) jaar maand januari juli januari juli januari juli januari juli gehuwden alleenstaande ouder alleenstaande Ondergrens huursubsidie (woonkostencomponent in de bijstandsnorm) jaar maand januari juli januari juli januari juli januari juli maandbedragen Gemiddelde nominale premie Ziekenfondswet (per volwassene) jaar maandbedragen Omgangsregeling jaar verblijfskosten per dag 11,00 5,00 5,00 5,00 reiskosten per kilometer 0,275 0,125 0,125 0,125 Werkgroep Alimentatienormen Pagina 10 Concept Bijlage 2004

11 28. Tabel eigen aandeel kosten van kinderen 1. Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op. 2. Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen af. Er kan verticaal op of tussen de puntenaantallen en horizontaal op of tussen de inkomensgrenzen een bedrag worden gekozen. 3. Bij twee kinderen: tel de punten van elk van de twee kinderen bij elkaar op. 4. Bij vier kinderen: tel de punten van elk van de vier (bij meer dan vier: de oudste vier) bij elkaar op. Tabel 1 punten per kind geboren voor 1 januari 1995 op of na 1 januari 1995 leeftijd van van van van Het gevonden puntenaantal bij meer kinderen het puntentotaal wijst in tabel 2 het eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind / de kinderen aan. Tabel 2 eigen aandeel kosten van kinderen (maandbedragen) 1 kind netto gezinsinkomen of meer of meer of meer of meer of meer of meer 2 kinderen netto gezinsinkomen of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer Werkgroep Alimentatienormen Pagina 11 Concept Bijlage 2004

12 TABEL 3 kinderen netto gezinsinkomen of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer Werkgroep Alimentatienormen Pagina 12 Concept Bijlage 2004

13 TABEL 4 kinderen netto gezinsinkomen of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer of meer 1. Indien het kind / de kinderen particulier verzekerd is / zijn tegen ziektekosten, moet het (totale) bedrag van de premie voor het kind / de kinderen bij het bedrag van tabel 2 worden opgeteld. 2. De tabel geeft de totale kosten van alle kinderen gezamenlijk. Om de kosten per kind te vinden moet dit totaal over de twee, respectievelijk over de drie, vier of meer kinderen worden verdeeld. 29. Voordeel uit fiscale buitengewone lastenaftrek per kind Voordeel (afgerond) per maand op basis van de eerste en tweede belastingschijf (netto methode). Er bestaat alleen recht op aftrek indien voor kind tenminste 129 per maand (incl. kosten omgang) besteed wordt. Werkgroep Alimentatienormen Pagina 13 Concept Bijlage 2004

14 leeftijd kind t/m 5 jaar t/m/ 11 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Belastingvoordeel partneralimentatie (netto methode) Belastingvoordeel (afgeleid van percentages eerste belastingschijven) leeftijd onderhoudsplichtige jonger dan 65 jaar 37,95 33,00 33,00 33,0 33,0 65 jaar en ouder 20,05 16,00 16,00 16,0 16,0 45. Belast en onbelast deel vakantiebonnen (zie 5) 55. Tabel premie WW jaar gemiddeld wn.deel werkdagen maximum dagloon maximum jaarloon ,25 % ,25 % ,95 % ,80 % ,80 % Premie Ziekenfondswet jaar wn.deel wg.deel max.dagloon loongrens < 65 loongrens 65 loongrens zfst ,75 % 6,35 % ,70 % 6,25 % ,70 % 6,25 % ,70 % 6,75 % ,25 % 6,75 % Gemiddelde nominale premie per volwassene jaar nom. premie Fietsaftrek jaar bedrag Bij kind van 18 jaar en ouder alleen aftrek als kind geen studiefinanciering (WSF) krijgt! Indien kind in meer dan belangrijke mate wordt onderhouden, zie noot onder 142. Werkgroep Alimentatienormen Pagina 14 Concept Bijlage 2004

15 62. Reisaftrek (Reiskosten openbaar vervoer ) enkele reisafstand woon-werkverkeer aftrekbedragen in 2001 aftrekbedragen in 2002 aftrekbedragen in 2003 aftrekbedragen in km km km km km km km km km Meer dan 80 km Zelfstandigenaftrek 2001 winst aftrek van tot winst aftrek van tot Werkgroep Alimentatienormen Pagina 15 Concept Bijlage 2004

16 2003 winst aftrek van tot winst aftrek van tot Startersaftrek jaar bedrag Speur- & Ontwikkelingsaftrek jaar S & O aftrek Extra aftrek Meewerkaftrek [nog invullen, blijft gelijk aan Eigen woningforfait (voorheen huurwaardeforfait ) Het percentage waarmee de WOZ-waarde van de woning vermenigvuldigd moet worden, hangt af van deze WOZ-waarde volgens onderstaande tabel: Werkgroep Alimentatienormen Pagina 16 Concept Bijlage 2004

17 In 2001 (maximale bijtelling ƒ ) van tot forfait ,00 % ,30 % ,45 % ,60 % ,80 % In 2002 (maximale bijtelling 8.000) van tot forfait ,00 % ,30 % ,45 % ,60 % ,80 % In 2003 (maximale bijtelling 8.200) 7 van tot forfait nihil ,30 % ,45 % ,60 % ,80 % In 2004 (maximale bijtelling 8.500) 8 van tot forfait nihil ,30 % ,50 % ,65 % ,85 % 88. WAZ (afgeschaft per 1 juli 2004) jaar max. premie inkomen franchise percentage 8,8 8,8 8, Uitgaven voor kinderopvang: zie belastingalmanak of wet 7 De tabel is gelijk aan de tabel voor De tabel is gelijk aan de tabel voor 2002 Werkgroep Alimentatienormen Pagina 17 Concept Bijlage 2004

18 106. Heffingvrij vermogen jaar Heffingvrij vermogen Toeslag per minderjarig kind Vrijstelling durfkapitaal (maximum) Vrijstelling maatschappelijke beleggingen (maximum) Ouderentoeslag Bij een inkomen uit werk en woning - vóór inachtneming van de uitgaven voor kinderopvang en de persoonsgebonden aftrek van 50 % van de saldogrondslag maar ten hoogste: 2001 van tot maximum nihil 2002 van tot maximum nihil 2003 van tot maximum nihil 2004 van tot maximum nihil Werkgroep Alimentatienormen Pagina 18 Concept Bijlage 2004

19 115. Heffingskortingen Heffingskortingen 2001 tot 65 jaar vanaf 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting Kinderkorting Aanvullende kinderkorting Combinatiekorting Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting max Ouderenkorting Aanvullende ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Korting maatschappelijke beleggingen max. 602 max. Korting beleggingen in durfkapitaal max. 602 max. Heffingskortingen 2002 tot 65 jaar vanaf 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting 9 (maximaal) - tot 57 jaar , 58, 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Kinderkorting Aanvullende kinderkorting - inkomen lager dan verhoging bij 3 of meer kinderen inkomen lager dan Combinatiekorting Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting Ouderenkorting 289 Aanvullende ouderenkorting 256 Jonggehandicaptenkorting 500 Toetrederskorting - 1 e jaar e en 3 e jaar 454 Korting maatschappelijke beleggingen 1,3 % 1,3 % Korting beleggingen in durfkapitaal 1,3 % 1,3 % 9 leeftijdsdifferentiatie vanaf 1 april 2002 Werkgroep Alimentatienormen Pagina 19 Concept Bijlage 2004

20 Heffingskortingen 2003 tot 65 jaar vanaf 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximaal) - tot 57 jaar , 58, 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Kinderkorting Aanvullende kinderkorting - inkomen lager dan verhoging bij 3 of meer kinderen inkomen lager dan Combinatiekorting Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting Ouderenkorting 346 Aanvullende ouderenkorting 242 Jonggehandicaptenkorting 518 Korting maatschappelijke beleggingen 11 1,3 % 1,3 % Korting beleggingen in durfkapitaal 12 1,3 % 1,3 % Heffingskortingen 2004 tot 65 jaar vanaf 65 jaar Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximaal) - tot 57 jaar , 58, 59 jaar of 61 jaar jaar of ouder Kinderkorting Aanvullende kinderkorting - inkomen lager dan verhoging bij 3 of meer kinderen inkomen lager dan Combinatiekorting Aanvullende combinatiekorting Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting Ouderenkorting 418 Aanvullende ouderenkorting 248 Jonggehandicaptenkorting 531 Korting maatschappelijke beleggingen 14 1,3 % 1,3 % Korting beleggingen in durfkapitaal 15 1,3 % 1,3 % 10 maximaal 11 van de vrijstelling in box 3 12 zie noot maximaal 14 van de vrijstelling in box 3 15 zie noot 11 Werkgroep Alimentatienormen Pagina 20 Concept Bijlage 2004

21 118. Onbelast deel vakantiebonnen: zie Bijstandsnorm: zie Kosten omgangsregeling: zie Buitengewone lasten i.v.m. kinderalimentatie / en kosten omgangsregeling (aftrek per jaar) 16 Leeftijd kind t.m. 5 jaar t.m. 11 jaar t.m. 17 jaar t.m. 29 jaar Er bestaat alleen recht op aftrek indien voor een kind tenminste 129 per maand (incl. kosten omgang) besteed wordt. 17 Bij een kind van 18 tot en met 29 jaar bestaat alleen recht op aftrek als dat kind geen studiefinanciering (WSF) krijgt! Dit bedrag wordt verhoogd tot indien de kosten van levensonderhoud voor meer dan 50% op de belastingplichtige drukken, en indien het kind niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoort tot indien deze kosten voor 90% of meer op de belastingplichtige drukken Werkgroep Alimentatienormen Pagina 21 Concept Bijlage 2004

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage-(juli) 2002 bij het rapport Alimentatienormen 2001 van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2002) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de verhoging van de bijstandsnormen

Nadere informatie

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2012 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2012) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2014) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Door u bij uw vfas advocaat of vfas advocaat mediator in te leveren bewijsstukken in verband met alimentatie

Door u bij uw vfas advocaat of vfas advocaat mediator in te leveren bewijsstukken in verband met alimentatie Door u bij uw vfas advocaat of vfas advocaat mediator in te leveren bewijsstukken in verband met alimentatie Lever bij voorkeur een week voor de afspraak een compleet overzicht met bewijzen van al uw inkomsten

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3

schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) buitengewone uitgaven drempel reisaftrek per openbaar vervoer belastingtarief box 2 en 3 schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt de plus van het verschuldigde meerdere van tot belasting boven het (beginbedrag en premies

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten januari 2007 Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten is bedoeld ter algemene informatie. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. schijventarief

Nadere informatie

Rapport alimentatienormen versie 2015

Rapport alimentatienormen versie 2015 Rapport alimentatienormen versie 2015 Hierbij treft u de digitale versie aan van het rapport alimentatienormen (Tremarapport), zoals dit wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Mr. E.P. de Beij, rechter

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2013 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2013 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Hoofdpunten belasting 2009

Hoofdpunten belasting 2009 Hoofdpunten belasting 2009 Versie 1.0 Copyright www.allesoverheffingskortingen.nl Pagina 1 van 19 Hoofdpunten belasting 2009 Dit is versie 1.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport

Nadere informatie

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2014 Aegon Kennis Inhoudsopgave Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 4 Belastingtarief box 2 en 3 4 Heffingskortingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie