t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»

Transcriptie

1 *n.u 4i!ipipiii*w mm^^i^mm^1^^ 32 laar - N. 12 W).»«i isbmaemmtksagtkawe t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»<ot<t*'s»ii»v.i»mi«m "<"" 1 «H P n 13.JANUARI 191 (t iwk Maiticbappij HET LIOTT basta ahsrn P. Dt VI1CK. l^ebat*ott»i.. REDACTIE.. ADMINISTRATIB H0OGP00RT. 29. GENT Feiten spreken luider dan woorden! Onze vriend Jef Van Extergem, van Antwerpen, haalde in lijn laatste artikel het bestaan van Het Volk naast Le Blen Publi." ann, als een bewijs dat er wel klassen bestonden, dus ook verschillende en tegenstrijdige belangen..8 Blen Public leert ons, dat hij tegen Het Volk niet is, maar het broederlijk gegroet heeft bij zijne verschijning. Dat is zeer waar en daaraan heeft nooit iemand getwijfeld. _ Het Volk voldeed overigens aan eene behoefte, die voortsproot uit de klimmende macht van het socialisme. Wij moesten gelasterd, verdacht gemaakt worden ; wij v:-*en alles wat sh-iu was. Pit alles met het edel doel, de werkende klasse te verdeelen en te verzwakken. Ziedaar de schoone rol die vcor Het Tik was voorbehouden. Is dat plan mislukt, welnu Bicn l-'hbl'c, dan is het zekerlijk uwe schuld.ie*. : gij hebt het beoogd dat is zetet. F.E gü hebt niet opgehouden UWE rol!? vervullen, orr. de burgers, die n lezen,.'eï>;n ons cp te ruien. Men ziet daaraan dat onze Antwerpsen kameraad d-en bal niet misgeslagen heeft. Wij bekennen geheel graag dat er liergelijke argumenten in massa te vinden zijn. Het bestaan der klassen treft u bij e!l ea stap dien gij doet, gelijk waar j^ij u bevindt. De r' ; ker> wonen niet waar de armen wonen, zij bezoeken andere lokalen, zij drinken andere dranken en eten andere spijzen. Gansch het bestaan van een rijken mensch verschilt in alles \t\ het leven van den werker. Wie dat ontkent, durft de zonne loochenen op d'ure van den middag. Le Blen Public aanziet den klassenstrijd als oplosbaar door de verzoening, waartoe de rechtvaardigheid den weg wijst. Woordenkramerij en anders niets. Onze klerikale confrater vergeet iets da: van gewicht is, en wij gaan zijn geheugen iet of v/at opfrisschen. Als er in klassengeschillen, werkstakingen, enz., iemand was die altijd verzoenend optrad, zeg ne keer, Blen Public, wie was dat? Wie anders dan de socialisten? Wie weigerden zelfs van te onderhandelen? Dat waren wel de r>atroons! Wie nam zijne toevlucht tot de Werkrechtersraden? De socialisten! Wie vroeg en verdedigde de inrichtinp van fabrieksraden, die zouden helpen besturen, desnoods geschillen bijleggende, eene oplossing vindend in ieder geval? Tot hiertoe klopten wij aan doovemansdeur en wij zullen het blijven doen, zoolang -de regeering or zich niet mede bemoeit. Helaas, de regeering die wij bezitten is zelf eene klasseriregeering. Het is de >-egeering der rijken, benoemd door een kiesstelsel dat ook eene De kwakzalverij De aorg voor leven en gezondheid is eea zedelijke plicht. Maar wie moet ons zeggen wat we doen en laten moeten om gezond te blijven, of wat or in dagen van ziekte te doen valt om gezond te worden 1 Hij toch.die het lichaam en zijn levensvoorwaarden bestudeerd heeft; dat is de geaeeshes», dooh nooit de liefhebber of kwakzalver. Een liefhebber noemen we in 't gewone leven, van welke bezigheid er ook sprake zij, hein die een vak niet grondig geleerd heeft, doch eenige oppervlakkige kennis er van verworven heeft. Een «liefhebber in de geneeskunde is dus hij, die den bouw en de werking van het lichaam en de wetten die deze laatste regelen, alsook hun stoornissen niet rechtstreeks leerde kennen, en niet «genataande dit, het zieke lichaam wil genezen zonder vasten grond en bepaald doel. Hoevele liefhebbers hoe-ban hun «alert om te geneeera eerst ontdekt nadat nj in han vroeger beroep schipbmk geleden hebben? Tlians zoeken lij hun bestaan in het behandelen van zieker, welke in kinderachtige onnadenkendheid hun vertrouwen schenken. Het is kwakzalverij, wanneer iemand zonder begrip van den aard en den oorzaak W»» stf^«fc#j «few» da - a Orgaan der Belgische Werkliedenpariif.-- getuigenis aflegt van het bestaan en c -. strijd der klassen. De rijken beschikken gladweg over drie en vier stemmen, de armen over ééne stem en velen over niemendalle. Waar gij u dus draait of keert, ge stuit op den klassenstrijd. Le Bien Publlo erkent dat wij de vaders niet zijn van den klassenstrijd, maar hij beschuhi?t ons van een al latmirüjk belang te hebben, bij het proclameeren zijner noodwendigheid. OujeaarheiJ! Ongegronde beschuldiging! Hot socialisme heeft juist voor doel den klassenstrijd af te schaffen, door de klassen zelve te doen verdwijnen door den triomf der gelijkheid en van den Arbeid. En wanneer wij den klassenstrijd voeren, dan is het omdat wij in 't najagen van ons ideaal, stuiten op eene klasse, die belang meent te hebben, het bestaande te behouden, cm hare ikzucht bot te vieren. Ziedaar de onverbloemde waarheid'. Lo Blen Public deelt geheel zeker ons ideaal niet. Dat is zijn recht. Maar heeft hij beters dat hij ermede vooruit komt. De katholieken beschikken toch over al die middels als zij hervormend, vooruitstrevend willen optreden. Zij zijn regeerinq-, zij zijn de wet,, zij zijn rijk, zij beschikken over hoogere m lagere' scholen, zij" beschikken over kerk en over God almachtig. En de partij van Le B!sn Publlo doet niets, de burgerklasse doet niets. CH werklieden mogen het gemeenschappelijk belang uit het oog niet verliezen die zij hebben met den patroon van het fabriek, waaraan zij hunnen welstand te (tanken hebben. De welstand van 't fabriekvolk! Welk onoploosbaar probleem! Multatuli begreep het anders wanneer hij in zijn «Vorstenschool s zegde : Het volk Is laaq- gezonken moeder I Ziel en hart Gaan onder bij aanhoudend stofiijk lijden. De gloed vau hooger geestdrift wordt gefgedoofd, Als 't leven sle.eh.ts één kamp is met liet [lage, Als niet te sterven 's levens eenig doel 13, En uitstel van bezwijken h :>gste prijs ' Wat is den arme 't schoon der Lente! [Niets! Een sterreaheme!? Niets! Wat IB hem [Kunst? Wat zrjn hem tonen, tinten, azuren? Niets! Wat is hem poëzie 1 Wat liefde? Niets! Dat alles mag hem niets rijn. Alle vlneht Is hem verboden door de werkelijkheid, Die met 'n ijzeren vuist hem perst in t rsiijk, F;i elke poging tot verzet, bestraft- Met... honger I Was Multatuli pessimistisch, zwartziende? Voor zijnen tijd schreef hij waarheid. En indien er nu ietwat veranderd en verbeterd is, dan is het dank aan de socialisten en het voeren van den klassenstrijd dien zij moedig aanvaard' hebben. En zonder dat waren de werkers zooals Multatuli ze zag en beschreef. F. H. verschijnselen te werk gaat. Doch hoe dikwijls toonen ziekten, welke in den grond ver schillend zija bij oppervlakkig onderzoek, en bedriegelijke overeenkomst in de uiterlijke verschijnselen I Aan den anderen kant kan een zelfde ziekte zich op verschillende wijze naar buiten openbaren. Wat voor een teut moet hij dan begaan, die alleen op den uiterlijken schijn voortgaat en volgens dien zijn maatregelen neemt. Zulks kan natuurlijk alleen ten nadeele van den zieke gebeuren. Omontbeerlijk voer het vaststellen van eea ziekte is het onderzoek van het zieke liohaam. Onontbeerlijk in het verloop van een ziekte is haar zorgvuldig nagaan. Om den zieko richtig te verzorgen en zijn genezin «r te bevorderen is het noodig «iet alleen op het zieke deel, dooh ook op de lichaamswarmte, dan pols, de ademhaling,de afscheidingen, den toestand der vijf zintuigen, op elke verandering in de ziekteverschijnselen te letten. Daarea* is elke verm van behandeling as afstand deer briefwisseling, de brievenbus van d«dagbladen en familietijd schriften, aankondigingen en dgl. ongepast. Aan de afgesneden haren of nagels van de zieken kan men hun ziekte niet erkennen. Gesoridbidden. Gezondheid en leven, ziek so dood berusten in Gods hand. In de ziek. t*a «at de verstandige Mal ernstige on. - i: «. ymaansaajg» wekkers tot verandering van- een verkeerde levenswijae. De godsdienstige mensch vat ze daarbij als middel tot zielezuivering op Wordt hij weer gezond, dan bidt bij dauiibaar opdat God hem den kostbaren schat de r gezondheid zou bewaren. In dagen van ziekte zal hij bidden, opdat God hem opnieuw met hulp van (Jen geneesheer en dezes geneesmiddelen de gezondheid zou doen verkrijgen. Wat men echter onder gezondbiddon verstaat,is bijgeloof,een Amerikaansche vorm van de ook bij ons volk helaas nog verbreide «sympathie». Menschen welke zioh daar uit beroep mede inlaten en er hun broodwinning vnn maken, zijn niot zelden met min of meer bewustzijn bedriegers. Sympathie. De aanwending van sympathiekuren is bijgoloof. Gewoonlijk worden da-arbij oude tooverspreuken of misvormd 3 godsdienstige uitdrukkingen gebruikt. De genezingsmiddelen worden op avontuurlijke wijze uit de planten of dieren getrokken. Daartoe behooren het overlezen van wratten en zweren, loedingen, roos, vallende ziekte, kanker; hel- dragen van amuletten, waarin levende dieren, verminkte of gedoode, oek plantendeelen, aarde,stcenen, b:enderasch genaaid worden. Vele van deze gebruiken gaan samen met erge wreedheid tegenover de gebruikte dieren. Men mag er mot aan twijfelen dat zulke geneeskuren eenvoudig bedrog zijn. Geheime middelen. Zoo. noemt men zaken wier bestanddeelen en samenstelling vroeger geheim werden gehouden. Tegenwoordig duiden de vervaardigers do bestanddeelen meestal bij voorkeur vrijwillig aan, omdat de scheikunde hun geheimen toch spoedig onthult. Deze zalven en drankjes, elektrische gordels, kruisen en sterren, zonether en gepatenteorde artsenijen uit Amerika ei achter-indiö zijn gedeeltelijk zonder uitvrerksel, en zijn gedeeltelijk rechtstreeks nadeelig.ze. brengen alzoo den zieke geen baat doch alleen aan do venpardigers, die ten koste van. de licbigeloovigen huu ledige zakk?n vullen. De sene^ingyan den zieke is aun volkomen onverschillig..yaarom gsr.n er nochtans zoo velen tot de kwakzalvers! De eenon doen het "ii. onwetendheid, lichtgeloovigheid en trek tot 't avontuurlijke; andere uit va».sche schaamte, b. v. zij die geheime' ziekten.hebben en vrouwen dio het geneeskundig onderzoek vreezen; anderea nog 3rtï vrees voor cene operatie.eene groote klandize van de kwakzalvers maken degenen uit, die met hun ingeheelde ziekten zieh door de dokters onbegrepen achten en thans alle pillen en poeders innemen die ze maar kunnen bekomen. Eindelijk de ongeneeslijke zieken. Dezen snuffelen in de kolommen der dagbladen en bij vrienden er. kennissen naar hulp. Zu.-s kan mon begrijpen. Doch hoevelen hunner verv/aarloo.-en hunne ziekten in hei begin of werden nalatig bij het volgen van de voorschriften van den dokter, omdat de genezing te lang moest duren : zij bleven eindelijk gohei-1 weg om zich a-an cen ongeregeld beproeven van talrijke middelen over te geven! Juist het gebuik van kwakzalverij vertraagt zeer dikwijls de tijdige aanwending van geneeskundigc^huip. Voorbeeld daartoe is de kanker bij vrouwen, en hoe gemakkelijk hadde in deze gevallen een tijdig vakkundig ingrijpen zeer dikwijls voor verkwijningen vroegtijdigen dood kunnen behoeden I De wetenschappelijke geneeskunde is rijk aan hulpmiddelen. Zij gebruikt lucht, licht, water, electriciteit, klimaat, dieet, de cenezingsstoffen va-n de planten, de hulpmiddelen van den grond. Ja zelfs de ziekteveroorzakende bacillen stelt zij in den dienst van de geneeskunde door or serums uit d9 bereiden. Volgens den a.ird van elke ziekte weet zij het rechte, middel te vinden, wanneer d*. zieke intijds de hulp van den geneesheer inroept. Het klachtenboak De klachten groeien altijd maar aan, als een gemor onder de vlijmende pijn der hongerzweep. Er zijn hier ter stede geene loopgraven, geene machiengeweren of kanonnen welke de bevolking verminken of dooden. Er zijn hier echter speculanten, onbekend bij de meeste mensehea, maar welks bestaan dier overpraktische self-made mannen in de eerste piaats door 't volk gevoeld wordt aan zijne ontberingen. Zoo ken ik een huishouden welks inkomsten door den oorlog erg besnoeid zijn, dat zich verlicht! met het reukorgaan streelende oarbuur, en wekelijks daaraan eene uitgaaf doet welke nu op 1,26 fr. gestegen is. Op eene maand is de prijs van dat produkt gerezen van 0,60 fr. tot 1.15 fr. a 1,20 fr. Men geeft het carbuur een ronkenden naam en de toer is gespeeld, alhoewel het gebeurt dat ze min goed is. De kooper kent de schacheraars niet en er staat hem niet anders te doen dan te betalen, als hij kan. Langs alle kanten voelt hij zich belaagd, bedreigd door de handelsschuimers, welke alle produkten zochten te bemachtigen en door prijsstijging het wel en wee der armen ia handen hebben. Wie kent niat vele families waar 's avonds zee'n Biajje schittert, de meeste deelen der kamer in 't donker latend ï Wie gevoelt niet het nare van zuo'u huiohoudelijken kring, waar 't vage duister eene rouwstemming legt in de harten der huisgenooten. Het zwart is de kleur van den rouw, der smart. In tüden al jiu bestendigt het donker dat Verschijnende alle dagen. ontzenuwend gevoel van moeheid en lusteloosheid en wordt een kanker welke diep op het gemoed des volks invreet. Spreek mij niet van gezellig bijeen zijn in zulke huizen, van 't elkander troosten en opbeuren in de huidige toestanden. i\een, elk zit ineengedoken,turend in de geheimzinnige hoeken der huiskamer, tobbend peinzend aan den loop der dingen, zich verbitterend, zich onweerstaanbaar mecgerukt te voelen in dien akcligen vloed van ellende. Is daar niets tegen te doen? Ik meen reeds gelezen te hebben dat do Belgische wetten niet voorzien in zulke gevallen, de handen der woekeraars vrijlaat, In vredestijd va* de prijsopjaging niet zóó erg te vreezen, en dat is misschien do oorzaak dat do wet ton dien opzichte i.i gebreke gebleven is. Ik geloof toch dat de gemeenschap altijd moet traenten te handelen volgens de toestanden en denk dat het nu ook het oogenblik is op te treden ten voordeele van hen die onder dat alles lijden. Het volk vraagt zich af of de bevoegde personen onwetend zijn van dat alles, of ze zoo maar altijd moeten wacht«n tot wanneer ze- door de algemeene klachten geprangd worden iets te doen, nooit de klachten kunnen voor'uitloopen. Laat ze niet vergeten dat de massa onontwikkeld is, niet of slecht ingelicht wordt en dan ook verkeerde, onrechtvaardige gevolgtrekkingen maakt tegegenover leidende personen. De beter bedeelden moeten dat alles weten, door hun optreden verhinderen dat valsche begrippen huizen in de hoofden der minderen, vanwaar ze dan alleen na veel moeite kunnen verwijderd worden. Helaas! ik raak aan het epistel der maatschr.ppelijke verkeerdheden, en dat onmetelijk veld ligt nog vrijwel braak. Oluckers OuSXL Zictifkaarfsn m pangenkanpi Daar het Komiteit van het Internationaal Rood Kruis te Geueve dikwijls vragen te beantwoorden heeft over de gevangenenkampen, welke door de familie van de krijgsgevangouen in de verschillende oorlogvoerende landen gesteld worden, on daar alle gevangenenkampen zender uitzondering met door zijn vertrouwde personen kunnen bezichtigd worden, heeft het besloten een zoo volledig mogelijke verzameling uit te geven van fotografische opnamen der gevangenenkampen in Duitschland, Engeland, Oostenrijk-Hongaiije, Bulgarie, Frankrijk, Italië, Japan, Rudand, Servië en ïrukije.ëen eerste reeks van 20 postkaarten is verschenen en bevat- 30 zichten van Duitsche en 10 zichten van Fransche gevangonkampen; waaronder in Duitschland die van Döberit-z, Darmstadt, Limburg en het reservelazaret Neue Welt te Berlijn. Deze zichten worden desverlangd door het Komiteit van het Internationaal Rood Kruis tegen den prijs van 10 centiem per stuk opgestuurd; betaalbaar in postzegels, antwoordkoepons, of internationale bons. Efüiiife wenk n voor de bio^fsrwanisn in mmm m üaif.iscbs frijfsgg.biipns.. Overdrijving is in alles schadelijk, zelfs wanneer het gaat omde teederste gevoelens. Dat er soms vertraging is in het beantwoorden van smeekschriften tct vrijlating van Belgische krijgsgevangenen, komt daardoor dat verschillende personen hij vc schillende overheden ten gunste van denzelfden krijgs gevangene pleiten. Door een ijver dien men ongepast moet noemen ingegeven, werden ta rijke smeekschriften naar het schijnt tezelfdertijd aan den keizer en de keizerin aan het ministerie vaa oorlog te Berlijn,aan den Gouverneur-Generaal, aan de bevelhebbers van de gevangenkampen, de gouwheeren en de arrondissements-oversten gericht. Deze overstrooming met smeekschriften belet natuurlijk de snelle oplossing in elk afzonderlijk geval. Al deze brieven werden eerst aan de overheid die voor de Belgische krijgsgevangenen benoemd is teruggestuurd, 't Ware zeer te wenschen dat alle personen die in den zelfden gevangene belang stellen, met bloedverwanten overeen kwamen, om één enkel gemeenschappelijk en voldoende gegrond smeekschrift tot de bevoegde overheid te richten. Onaangenaamheden zouden * daardoor voorkomen worden en het onderzoek van de smeekschriften ware gemakkelijker. Vele zoudon waarschijnlijk reeds afgedaan zijn, indien de beambten niet met nuttelooze brieven voor den zelfden gevangene overstelpt werden. Rond den Oorlog Da eerste Vorst van Albanië Wederom zijn de blikken der wereld op Albanië gevestigd, het land, dat in de geschiedenis van den Ba-kan-oorlog reeds vaak een belangrijke rol speelde. De eerste onafhankelijke vorst van Albanië was de beruchte Ali Tebelin, de zoon van een Albaneesch opperhoofd, die door zijne persoonlijke energie en brutaliteit reeds in zijn jen-gd eea aantal andere stamnjfto aan. ziins hearsshaofü andenrierpr ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drla aaaasjfjea. Zes maanden..... fr. 0.5» Er» j a a r fr. 2J* HM sboomert ik*»(. afcpnitiiinlw M* '- DEN VREEMDE Drie maanden dage lijk» vanondao)..... ei'av^gt '_ ' / ' _;;.- -v3\h:'v * ;.; Aa '«; unc^sl De ontdekking van een groote som geld»} die aan zijn familie moaat toebehooren, deed hem het middel aan de hand, hoe zijd eergierige plannen te verwezenlijken. Ha rustte een paar dnizend man aft ea rukt» hiermee op tegen de Turken. Door zijn kermis van het terrein en zru buitengewone militaire gaven gelukte hef hem, het Turksche bezettingsleger uit hot land te verdrijven en de Sultan had deo, feltelijken heerschar van Albanië te erkennen. Hij noemde zich Pascha van Salim* en voerde een onbeperkt despotisme oves> land en volk. Over het algemeen heersohte. er orde en rust in het laad. Op zijc initiatief werd «on aanvang geo maakt met de ontginning van bat onhet* bergzame land. Met Napoleon I kwam de' vorst meer dan eens in aanraking. De beidal' mannen, wier karakters in vele opzichten' op elkaar leken, hadden zelfs een ontmoeting, toen Napoleon, destijds nog cona.nl, in Boven-Italië oorlog voerde. Bonaparte was het optreden vaa AM echter een doorn in het oog. Als Kefaer* wenscht hij dam ook de atssi&om vae. den] Albaneesch on monarch en zond hfjieth» een 1 leser om zijn woorden kracht bfj te 1 " Voetje voor voetje hebben > daarna het land heroverd. AH 1 zijn heele familie terecht gesteld. De zware arthlerto \ Russische veliieger In de «Weensohe Politisohe den» leent men: djaonc«rned»n over. deeling en het gebruik en ook oven- de ten gesohut van da zware artillerie vi Russische veldleger zfjn eerst in den sten tijd bekend geworden. Uit vroegere "renhaarmiili-in Trn wist mem m alleen, dat de zware artillerie in het gen. heel uit acht afdvelingen van elk drie bath terijen met een park van vier-en-twlntlaj munitiewagenb en een grcot aantal parkvoorraad- en treénvoertujgen bestond. D«i af deelingen waren in vredestijd over m i schillende militaire districten verdeeld ent zouden volgens nadere bevelen van het lért* gerbestuur in geval van oorlog bij do l worden ingedeeld. Voor dezen oorlog echter was vooral nieuwe, moderne geschat sterk vermee: en door eene gelijktijdige hervorming van; alle batterijen en zes kanon-nee in batte-, ren van vier kanonnen, werd het mogedijs. 1 gemaakt, dat ieder legerkorps eene aideeling zware artillerie van drie batterijen van vier kanonnen kreeg. De batterijen eea. en twee zijn net zware houwitsers, de darde; / batterij met srware kanonnon uitgerust. Air t leen de tweede afdeeling van het derde Si-i berische corps heeft alle drie batterijen uis zware houwitsers bestaande. Het materiaal 1 ' is uit oude en nieuwe stukken samengesteld,- De oude stukken (6.2 cil. en 10.6 cm kanon-: nen) is nog uit den tijd afkomstig, toen ment de zware artillerie bijna uitsluitend bii dij belegering van vestingen en in den stelling-! oorlog gebruikte. Het nieuwe materiaal be-- staat uit 15.3 cm. houwitsers en zoogenaamde 42 stres** of 10.6 cm. gne4rnnr-kanennen. Deze laatste moeten in uitwerking» en in gebruik gelijken op de 10.5 cm. kanonnon, waarmee de zware artillerie der Fran» schen eerst kort geleden voorzien is.' De belangrijke kwestie ia natuurlijk het materiaal van de zware artillerie _ werken kan. De beide type van oude kanoajj nen hebben een zeer goed tref vermogen.ooki hun verspreiding is gunstig. De uitwerking van de 10.6 cm. granaten is echter niet vol-.' doende. Dat Is vooral bij de slagen in avjm buurt von Lemberg gebleken.zeer gezang iaj de snelheid van het vaar. Bij de 10.6 om kanonnen slechts één sahatj in de minuut, bij de 15,2 cm kanonneo Bell») maar vier schoten in vijf minuten. De uit-; werking van het granaatkartete-schot tegen* bewegelijke doelen is daarom bnrtisngewoonf beperkt. Ook zijn de oude kanonnen niet be-; wegelijk genoeg en niet snel genoeg tot vn«j ren gereed. Zij moeten eerst op een base-... ment gezet worden en dat kost veel tijd. Voor het leggen van het basement van het) affuit zijn vijftig tot zestig minuten noodig ; voor het in stelling brengen van de kanon-i nen nog tien tot vijftien minuten zoodatl 6 kwartiers verloopen voordat het gesohirt gereed is om te schieten. Dan duurt h«ti weer veertig tot vijftig minuten voor dat helj stuk verder gereden kon worden. In een open veldoorlog en ook zn da gen in dis Karpathen, vooral aan den ~ kla-pas, heeft het uitvrerkinjesvermogen.-, een gedeelte der zware artillerie hier sterk onder geleden. Als de kanonnen echter xtf 't gebergte waren opgesteld, en weken lang niel van hun affnit genomen behoefden ta worden, hebben zij met hun goed trefveri mogen en hun goede verspreiding volkomeoj aan de eischen voldaan. In tegenstelling tot da oude bmviangn vol, doen de beide nieuwe modellen geheel aan. de eischen, die men tegenwoordig aan artillerie mag stellen. Ze zijn botegdk,. staan in tien minuten gereed óm te vuréfis? De schotavorheid van de grana is aanzienlijk verhoogd. De granaten nielen gebouwen en aatjewaihsusn kunne ook tsgen bewegelijke dooien warden bruikt, als deze met fji atkasestsia n* meer te bereiken zijn. De waarde en de beteekenis van dearf lerie zijn, bij vroeger vergeleken, geweld verhoogd. Dit geld* echter in het bijzon der voor de zware artillerie van het veldlft-j ger, die in dezen oorlog eigenlijk eerst den \vnnrdo^n.oi>dat(wa.iieett. I <! Si»? *..-' ÈA *»«*

2 ";,': * * * _ 2 bontterriag 13 Januari 1816 te ÊÊÊÊm sa Bsriciifen der Aiin.inistra.i8 De tweede oplage van den «ALMANAK VOORUIT» is totaal uitgeput.: et kan tan geene enkele bestelling meer voldaan worden, zcife niet aan degenen die ons begin éetet weefc zijn gedaan. eea Nieuwe feuilletons Nummer I van onze twee nieuwe feniltaoc» : «DE Si.GODDRAACSTER B en 4S» b West-VIaandorea «e ia?t HBcuHen wn Frankrijk - Sfllcieeis tblbgraimnen; ItTit Duitsche bron I «reet Hoofdkwartier, U Januari Ml*. i Westelijk eerlogsierretb: Vijandelijke aanvallen op de noerdweete" Ê voa JJaaaigea Benomen loopgraven v-eralgewezen. Het getal der daar genogev&ngenen verhoogt op 480 man. ' Ëen Fraasch' roet een a-s em. kanon uitgerust etrijdvliegiuiir werd bij V»ou»nen (zuidelijk van Diksmuideo) door otweervuui en hanen Btrijdvlieger gedwongen te landen. Hè* vliegtuig is met zijne inzittenden onge- Seend in onze handen gevallen. Bij Doorkijk ie in luchtstnjd een lingoleche tweede*. Eer neergeschoten. * Oostelijk ca Balkan-oorlogsterrctas Geen* bijzondere gebeurtenissen. Opperste LegerbeistnnTi 0"i*. afraasebe bron. PABIJS, ifersfe betiekt: In fchampagne ondernam de vijand een aanval frélke gisteren met eene heftige beschieting, bijzonderlijk met stsikgas, begonnen word. Gednren'dte den nacht en den dag poogde vijand vier aanvallen op een 8 km. tang ^ ut,''**» LaTOüriiné'tot aai Montétu. i Onze artillerie klaarde overal de rijen Ües -vijand* ea bracht zijne ofieneieve tot Stilstand. i De vijand ken voer korten tijd aan twee punten onzer eerste lijn, N.-O. van de hoogte Le Mesnil en ten W. Van Montétu, voet stellen, maar door een tegenaanval verlaagde» vrij hem weder. Hij heeft no nog Enkel twee kleine voornitgeschovea fcopjjraehtstukken in zrjn berit. j Toeede bemht: Aigoanenni artillericetrijd óp 't front. I Ia Hante Meuse heftig vaar op de vijandelijke stellingen. j Iu Chevalicr gehnehfc sloeg ons vuur groot* openingen in de duitsche graven en rerooreaakte daar instortingen. '. In Champagne duurde de strijd heel des Hag voort. Bene reeks tegenaanvallen deed MM bijna al de verloren Toopgrachtstukkea terug winnen. Er werd bestatigd dat de dniteche aanval «er beduidend was, zoowel door bet deelnemend getal troepen als door de aangewen- Be middels dee vijands. '. Wij weten uit goede bron, dat gansche lui» kaden op eenige fronten aangezet waren ea aanvielen. In 't gebied vaa Dizmade es ia de aldaar Z. gelegen sektoren, groote artillerienheid. folt Engelsche bron i LOrTDErT, 11 Jan. (Kenter.) OfB'ie»! kit heit Britsche hoofdkwartier: Vannacht, Ejjp gevechten geleverd ten zuiden van Aimetitüres, waar de vijand oen hevig geweer-, machinegeweer- en geschutvuur eodermeld. :' Ons bonibardemeat ten zuiden vaa Pré- Ionghien. heeft, een ernstigen brand ia de njandelijke liuiee veroorzaakt. I Heden -, is de artillerie bi) Fauguissart, pars, Orenier, St-Eloi en Ieperen werkzaam ggwerut. Vijndelijke vliegtuigen- wierpen bij glneeslw», Heecbroak es Strömer bommen. Oe oorlog Tiissoüen!t alle II OulWi k-kao fflijl SJ!t Oostenrijksche bron WEENBN, 11 Januari 1616 : De toestand k onveranderd. In Zuide.ijk Kroos versche ben over het Etechdai elf Ltahaansche vlie-!g s die op meerdere punten, goeder ge- Vo»«h a wierpea. Uit Italiaansche bron ROHB, 11 Januari. (Beuter.) Oitleteel. Eerste bericht: Het artillerie-duel duurt voort. Slecht weer belemmert de krijgsver- m 1 «DE CROOTP POORT» verschijnen in ons nummer van dattim aondag 16 Januari. Morgen sollen enkele affichen, zulks aankondigend, medegesonden worden. Tezelfdertijd Killen eenige propagandabladen mederezonden worden, van elk der feuilletons de vijf eerste vervolgen bevattend. Dat er in alle stede» eu gemeenten doelmatig gebruik worde gemaakt van deze beide propagandamiddelen en wij zullen ons te verheugen hebben in eeeen nieuwen aangroei van lezers. Vooruit voor «Vooruit». weest, behoudens hevig artillerievuur ia den sector van Görz. Tweede bericht: Bes hevig artilleriej»- veeht is aan het geheele front gaande. Het slechte weder belemmert in drs bergen de krugsvernchtingen der infanterie; toch zijn er enkele gevechten geleverd tusschen kleine troepenafdeelingen in de richting van den Monte Croce Carnico en in de loopgraven van Dolje, bij Tolrnein, met ijunstigen uitslag veer ons. Am di Bnssisch-Pöölseirfr GaiieisGii. erin üit Oostenrijkse!» bron WEKNEii, 11 Januari 1915 : Gietores. heerschte, van de gewone artilieriegeveei» ten afgezien, ook aan het Beesarabiseh front en in Oost-Qalicië rust. Sinds heden vroer richt de "ijand opnieuw, na heftigst artillerievuur vorgeefsche aanvallen tegen de streek vaa Toporouta-Raranee. Uit Russische bron PETBOQBAD, 11 Januari. (P. T. A.) O» fieieel. Van de Golf van Biga te* de Pripet geen verandering. In Galicië hebben onze troepen aan de midden-strypa den vijand op enkele punten voorgoed van den nostelijjiea nesse» der rivier verdreven» Uit Oostenriiksche bron WEEJTEN, 11 Januari!»16 : De berg Levcen is genomen, ln driedaagsche harde gevechten overwon onze dappere infanterie ln prachtige samenwerking met de zware artillerie en de oorlogsmarine, den verbitterden weerstand van den vijand ea de ongehoorde moeilijkheden vaa het winter echo Karstgebergte. dat als een maar 1700 rreters hoog uit de zee opstijgend, ünrjs jaren ter verdeditrin«> ingericht wae geworden. ÏS kanonnen, daaronder tweo Item. kanonnen, twee mederne 13 era. mertien O-J twee St em. mortier*, dan munitie geweren, verpleging»- en bekleedingtrvoórraden zijn buit. Een deel der kanonnen is i.it*kt ea wordt tegen den vijand aangewend. In het noerdoestea van Montenegro is de vijand, die gietere, vlak voor Beran* nogmaals weerstand bood, achteruit reworpen. De nlaata en da beheerseheade hoogten zuidwestelijk daarvan, is in one bezit. Joor ne' ingrijpen selukte het de brandende Bim-brujr in Berane voer volledige vernieling te vrijwar.n..ij Ipek werden wwec dertien Servische k»nonaen oiet veel munitie aitgegravea. Uit llonteneerilnsebe bron CETTINJK, 11 Januari. (Havae.) Ofrieieel: De vijand heeft vier verwoede aanvallen aan het geheele front ondernomen. De Oostenrijkschc vloot ia uit de baai van Cattaro gekomsn en heeft den bevsr Lowtsjen gebembardeerd. Da * Aegi2!»» Vaar de cmerniagpoet» mededeeft, heeft, volgens eea bijzonder bericht uit Kar.skrona. de kapitein van het Zweedeohe stoomschip <Aegir>, dat onlangs bij den vnurtor«van Utlangan gestrand is, bericht, dat er den Sn dezer twee Duitsche torpedojagers langssvjde van het sehip kwamen. Ben officier en acht man rijn aan boord vau hst stoomschip gegaan en vroegen of er hulp noodig was, niettegenstaande het feit, dat er een vaartuig voor de borgiarr aam het werk was. De kapitein sloeg bet aanbod af ea weigerde te antwoorden op hun vragen, len slrtte gingen de torpedojager*, heen. De Aegir» is daarna vlot gekontejf, ea naar :\- Zweedsabe havas gebracht. Koorsoh stoomer gestrand LONDEN, Il Januari. (Tleatsr.) Het Noorsch* stoomschip <Bonheur* (dat is eea vorig bericht *v*.e*<*e,aksn u Jtciaeld) ie ge,- *n*ls,f<~ In tiet Buitenland In Duitschlana EB de «ahtij JyËftLJUN, 11 Jaaoari. (Wslff.) Ue nttiaal-demoersti.'e'ee partijraad, die gesamenlijk met. het partijbestuur te Berlijn h#eft vergaderd, heeft tea aanzien vaa het gebeurde in de soci&al-doaokr&tische Kijkeaaggroep.ea van de goedkeuring der eorlogskredieten met 2S i-ejea II stenimeii een besluit genomen, waarin het heet: De Bijksdaggroep hoeft»f SI Dec. vóór het oorlogskrodiet. gestemd. Dat was de voortzetting vjua de op 4 Aag. 131-'= aangetiobien gedragslijn. De tegenstanders teonen nog geenszins geneigdheid tot vrede; zij volharden veeleer bij hun voornemen om Duitschland ea sija boadgenoistea economisch ea militair te vernietigen. De tegenwerking der politiek onzer Itijksdaggrocp door het optreden van de 30 leden, die met inbreuk ep het greepsbesluit tegen het krediet hebben j>estemd en daaromtrent eea verklaring hebban afgelegd, moet ten zeerste werden gewraakt. Met name de heudiag vaa partijgeaoet Haaee verdioat ten sterkste afkeuring. Verder stelt de partijraad vast dat de (VorvMia zijn pliekt als centraal orgaan der partij niet heeft vervuld, pogingen om de partij vaneen te scheuren heeft bevorderd en daardoor het recht, era als centraal orgaea der partij te gelden, heeft verbeurd. BEBUJSf, tt Januari. (Welfr.) De iverwartss- acht do besluiten vaa bét congres der Fransche socialistische partij hoogst ongelukkig. Het blad betreurt met name de mtepraak over d» kw?ttie s» ISaae- LotaarzngBU. He pofmalehe t& &&m,m& i»035dies, 11 Januari. (Bonter.) Het r»- dürale arbsidersblad «Jtcy&eld's Newspaper» negt in eea hoofdartikel over den dienstplicht;: cwij hebben eaa in (üexe zaak vaa reveasiseiaag steeds tea jranete vau bet rijwülige stelsel verklaard, maar in dit bijzonder geval staan wij tegenover een toestand, die zrjo weerga stiet heeft. Wij moeten dèzt vrjand verslaan en daartoe moeten wij eiken bceebikbaren man gebrurkea voor dienst ia de loopgraven of op andere posten waar hij acoshg is tot vesdeditri»g van het rijk. Wij willen toeeeven^ )» sa- na jsela op beroemen, dat hst vrij>wilisig«stelsel achitterende uitslagen rseert gegeven j maar raoev ten erkennen dat dia uitkomstea met dat al niet groot genoeg zijn geweest. Bik ofiov dat gwvreagd woi-dt, raoet gebracht worden, en' wij zubec den eevrietr waaoea. Hot weesontwerp op bef^ritea dwn«g zal Pruisca. herpen rei-slaan. Laten wij er de goede zjjde ven zson em de geleéese» ztniten.» tosv>ss, 1I-1-K. <Beuter>: Een Hd van 't LagerV.«is ea behoorcude tot de Werkiiederrpèrtij sal heden een voorstel doen em het algemeene dion^seht-voowtel root meer op de dagonle te brengen. Hij zal geetetmd worden dooi leden der liberale partij. icsvsm, ïl-lfiu. (peutert.- Bew S»atmmaa > sebirijft: AiMraith heeft met zijn A. D.-voorstei enne groots fout begaan, hetwelk iiicbsud,. aatie.iajnn vismidtn niet. verwaokt had UOROW&i BrHii Qem>n>rJ'poettaeester Samuei is ia plaats -rarf 9imon miv.isvs' van binnenlaaihche zaken benoemd. üiamuel ie eea zeer knap nu. LOKDEèf, : Donderdag M-l-M zal een Kroonraad geaeuden worden, waaraan al de leden van 't kabinet willen deelcemea. Ëe«Isjzige fobinstaraad had plaats maandag il. De seeialietisohe minister-ontslaggever Henderson wae aanwezig. Zulks beduidt dat aija ontslag-nee «iet aaaveamt is ajevswrden. DIT L-O-fDEN wordt gemeld dat de TJhrioniston van Gieter weder een oorlog gaan voeren tegen Home Bals, omdat da partij van Bedmond tegen den algerneonm, dsesetpliohs esltat ie. üedweegen krqgedfemt Als een document meenen wij dat de volgende dagorde moet bewaard blijven die door het laatste congres der engelsche 'Werkliedonpeetij aangenomen werd tegen den gedwongen krijrsdienst dagorde dis echter geen des asiastea invloed uitgoaeêend heeft op de ste««un t rn >*» **»<weee»enkarner: c Hojj -ceaigres «W W»i*h>.deanariij baveetêft de besluiten die omtrent deze kwestie geaemea zijn door het Werkerecontjrrcs van Bristol, dat ia dec naam van drie millioen rereenigdea, met algemeene steuraen, protesteeraw tegda de invoering van deu gedweagea krijgediea.it. > Het centree betreurt bet dat de stemming vaa bedeeld wetsontwerp vaa aard is om de eenheid ea den itameshans; der engelsche natie op de ernstigste wijze ia gevaar te breagea, em onee politieke en kidustrieele vrijheden ten ergste te bedreigen, bedreigingen tegen dewelke het op de krachtdadigste wijste protesteert, gevaren tegen dewejke het enversaagd wü bsonpen met alle ïnjefdela die het te berehikktog beeft. t Hen oougi'ee tuuab '^J^g* Btt esii3pajïer> kan* zijae tewrelvujieis oft ewar ie awutewresde uitslageo die mea etevol baaame* heeft met bet stelsel vaa dea vrjjjwilligeredisnrt, dat ia betrekkelijk korten tijd aas het land een leger vaa meer dan vier millioen mea bezorgde, en bet verklaart er aioh van overtuigd dat er eeene hoegenaamaaataaaatl nfl nemen voor waii betreft den heperktea of retirleepigen gedwongen krijgscucust, raaatregelg jie het Deechouwt ula zijnde een eereten stap aaar de teepn&siag vsn die soo ïeedlotug stelsel. > Het congres vcrklaaxli basa-t, clae meu alle ssaus-'hspi.sii, die men kan noedisi hebben voor het lager zoewel ui» voor de nijverheden, gemakkelijk kan uanwerres Lij iddel van het vrijwilligerasteleel. > Hei congres nieent daarenboven dat. veoml onder eeoaemiseh eegaunt, de doorde regeering voorgestelde herrormirig de noodlottigste gevolgen moet hebben voer wat aangaat ees nationaal leven en streven. > Het verklaart zich ten «lotte beslist tegen hot wetsontwerp en het zet do parlementaire Werkbedeopartij krachtig aan o-a er zien onder elk oogpunt t-ecen te veriret- K-n zoofaag zij mier kaa. > Muu weet. dat de drie tot de Wwkhedenpartij behoerende miuüters, Heudersca, Braee en Roberts, rich iu de stemming over het- ontwerp onthouden hebben, * *. * ïn Frankrijk Koijj een slachtoffer van de buekraltf ebriek ie firaviile Uea meldt den dood van deu soldaat Gaston SeJuackua. chauffeur van commandant Stevens, die ernstig verwond werd tijdous de ontpl-.'fing van II December joastluien. Gastoa Schinokue waa de laatete overlevende van de in de lucht crevlogen lmskruitfabriek. De begrafeouplechtigheid heeft in het < Hoapiee O^néral» rue Gattaee F : l«iujoei-t, te I* JTAvre. plaat» gehad. Deed van den keer Fipa«ess 6tiarmee De faeec JPmsacie Charmee, lid der Fran- eise Akademie, direotear vaa de «itevu» des Deux. Moade.i >. is giaterea in zijae woning. 17. ru«beaazsarte, te f arijs, dea avond» om kwart over achten overleden. Hij u aan eeae J«agas>nijoeaiasj beanreken. In den namiddag nog oudertoekeade de heer F rauwe Charmee verscheidean stukken en hield zich met zijne zakea onledig. Den S3 November 1549 te AurilJac geboresv, wan de heer Oharme* zijne loopbaan in het bestuur van het Oi-Knbear Onderwijs begonnen. Hij waa in IS7T kabinetschef iu dit minssterio. en wae renator voor Cent»! van 1900 tot In 1906 werd hij tot lid van de fransche Akadenue benoemd ia vervanging van Ber. tfcehhi. Wa was eveneens IiS der «Aoadémie da» fidinnos mowdeg et poktiquen». In Griekenland SeSsepon vsü*h*tet Velpens een draadloos telegrafisch hcik'lrt uit Rome heerscht er te Atbene ongerusthojd over het feit, dat er van negen Gricksen* schepen met pus, aangckcmfct in Amerika, nog, geaa^en*el $s^*s»g»«}es>rd of aaugeketaea: IWetwee hmfttaaitval tjo*la, Il-J-1*: Twaalf taaben overvlogen Salooiek op V-'-VS en lieten 78 bommen vallen op de rranstne en engeisohe kampen. 90 treffers veroorzaakte» brand. Twee vijjsjdelijke vliegtuigea werden -nii eet!ho1»n. InEgjrpte IJet k»paa{ vstn S««*z Passagiers te NsEpela aangekomen met den, laatsten kouandseitea steemer die door het Kanaal van Suaz kwam, zeggen dat de Engelseaea reeds 180,000 sotdaten in gereedheid kebbas om!t Kana*! van Swes te verdedigen. LIXiANXJ, «: c Seceio i meidt uit Port Saïd: Sr komen voortdurend nieuwe troepen aan. Het Kanaal wordt door mijnf.jrere doorkruist. Vel» watoirvliegtnigert ovcrvlkgra de oingêrinsi. Het Kanaal is vol met kaao«>j>eeiexi, allen aoorrien van r.wvro rfast#juj-^ti. * In Spanje Werkstaking BABKrEJiONA, : Bene alsi^rneene wnrkstaking is oader da.»et«*lbew»rkfit«^iterbroken. In Zweden Eea Blanwbeek De Zwoedsche regoering gant btunesikort een blauwboek uitgeven ever de maatregelen door haar in het belaag van de onzijdigheid en von de oude*' doe oorlogstoestand tijdenere bevolking genomen. # * * Vereenigde Statem Staklmqsoaiuetea te Eaetyounoetewa ÏOÜNOSTOWW, W Januari. (Baoter.) Drie regimenten militie hebben Eastyoung.- stown en andere fabrieksvooiwtedeo, waar staking is aitgebroken, bezet. Br zijn vau,- ditag eerdee opstootjes vaa geen beteekenis geweest. De gisteren aangericht» seljade weröt oft «vm ustll»ea wim 8w»»%«t.. 0e goffdbewegnhi Amerika ' Ia d» afjseieopen week bedroeg de Bonden ailveruitvoer in de Vereenigde Staten respectievelijk dollars ea dd- Uw finr'^rona. A^.»irj- sjnsnk J ~ goud (iOü dollars en aan zilver , dollars in de Vereenigde Staten geïmporteerd. WETENSCHAP Snaleten Uo tj»» oi/ii te van saei te eten vetavjkd wajt; sohillende kwalen., Ten gevolge van onvolledig kauwen, worih\ hel voedsel niet bohooriijk fijngemalen, zoo-; dat- d«spijsvdrce-riiigsïiiren het niet iroltedeg] kunueu bereiken. ; Daar het slechts korten tijd in den moadj gehouden wordt, is de hoeveelheid speeksel! onvoldoende, toodat de voorbereiding tot dei spi.i»vertering ouvoj-dounde is. Vermite hêti spcek«-l daarbij eeu prikkel is voor do adl scheiding van de maesjzurea, moet de VBTT. king van do maag onvohedig zijn. De boste roujcdie tegen een te snei kauwenj ie het gebruik van droog voedsel. De zoo vest voorkomende gewoonte snel to eten en het] voedsel te doeu doorgann met ovorvloediira bijvoeging vau mijn, thee, koffie en «elf»' water, is eeu van de ergste zouten; de speek-' eelklioron worden niet tot een behoorlijke werkzaamheid geprikkeld, de hooveelheid speeksel is volstrekt ontoereikend om een' regelmatige spijsvertering mogelijk te rna-i kon. Om t» bejetten dat tal van menschen voorts durend hoeveelheden biearbonalo en alkali-, sche minerale waters van allen aard, alsook maltcxtiakten en anders maagmiddolen innemen, dient men to wijaan op het gebrek aan voldoende kauwen. De onbekwaamheid) om meelstoffen te verteren ia zeker een der, voornaamste oorzaken vim het overdreven; vleesch eten, dat men bij ome bevolking kan' waarnemen. Met menscheujk lichaam is zooi overvloedig voorzien van sappen tot de ver-, tering van do met&tojiton, dot de menech; klaarblijkelijk beetemd.is om Mchwoorai toet meelfinijzen te voeden. Met» heeft seer hurdnekkig chronische»iortgiiti _ i.eu genezen, door eenvoudig te eistenen dut de»iae «Jkogeepijzen etc, wat' hem verpachtte aotgvuldig te kauwen. Set ovxtrin* en de maltose, veroorzaakt; door de werking van het speeksel op de meel' stoffen sijn juist dat<rene w«t do maag noodig heeft oni ze te prikkelen tot cen weldoen-, de werking, welks do voortbrenging van een. behoorlijke hoeveelheid en hoedanigheid maagearen bevordert. I 'TI 'I',' I ' I.UMII 1..HW AtSlliïQdtffg Vtfi GM ayorfütitf le Zwitsertoad - Lu Miiuii > :i»eldt do aanhouding te! UcueVA von hot, verdacht personaadje, zich.' tiueinendi' Gariunkel, aüas Iteka, die erin teel-ukt waa de Fianstilic grens tusschen r : ch! en de Framsohtf jueticie te stellen, die hem; opzocht wegens zijo uaudcc-1 in de zaak der : bëdriejreljjke atkeuringea van den dienst-. Öarfïïnkei #iohs avofifutirlrjrft 'MvenitT, toop boeki^evleu nou yutlen,' was erin se u laegd het vertrouwen te winnen van ver-" «sjheïdone houggeplaatate personaliteiten : het waa zelfs een Fransche senator, de heer Grosjoao die hem naar Zwitserland bege-* leidde, alwaar de avonturier voorgaf eene kuur be willen volgen, maar zich in werkelijkheid it» veiligheid wilde brengen, daar hij ia Oetober vernomen had dat een nanrsoiaiingsuiandaat tegen hem bestond I BwMteekvaa Batteehe RifkealaBiedaMl Blif'.SSÜli,, li-i-.'ti: Versohillige duitsche volksvertegenwoordijjasre der centrumpartijt hebhen een bezoek gebracht aan België. Antwerpen, Brussel, Charleroi, Dinant, rtamur, Oosteude, Brugge, Gent en Luik, alsook het fort van Loncin werden beeoeht.' Te Luik BB AABHAl't'lir.KtTES'Wü De schacheraers hadden hier groote beer. veelheden aardappelen opgehoopt en dre-; vee de prijzen op, dat het eene ware ecban-' de. was. ii&av ons gemeentebestuur had niet geslapen. De bladsmagazijneii leverden aanl alle inwoners zooveel aardappelen als ze! maar wilden aan-9 en 11 centiemen den; kilo. De armen waren gered. Plotseling werd allen trafiek voor. dej aardappelen verbeden. Zoo h.v.b. was de; firma Knglebert er tot tweemaal toe in gé-i T lukt koutractcn te sluiten voor het leveren" van 100 duizend kilos aardappelen voor zijn personeel. Koolznijneh hnuuen ovenzoo gehandeld. Ongelukkiglijk niets mocht rjoor. Het onvermijdelijk gevolg wns dat er nar-; gen* geene meer to vinden wnren tenzij in de stadsmagazijnen, waar het eene ware: belegering was: iedereen wilde bediend' worden, rijk en arm. Ten einde den («talen uitverïoop is beletten neemt men maatregelen. De broodkaart is verplichtend» S kilos aardappelen p»i> persoon en per week werden afgeleverd, da» 1 l/s kgr. en 't gï"ê per alphabet. Ook de optelling werd gedaan; ieder huisgei.in had een bulietijn in to vullert hoeveel ne er in huis haddon. 't Heeft wat.' veel werk en tijd gekost en nu ia het afgeloonen. 5ji sedert den 1 Jaquari is de verkoop "e winkel* hereegetmeri. Ofjze ooonerik.w» roede aan al zijps leden 80 kgr. rnii. Bus, dank aan de etadsmasraiijnen U mes aiet «anaeh van aa rdappelen bc roofd twwenst en hebben de armen immee aardappelen aan matige prijera. ' Bericht aao <I.» Bien Publiés die de < leetivintische handelwijze vnn h-v- I

3 WUiWU^)'.'aii'.,v^e^rfjM -,-K..- i - '. ;'r-''.ii-at''><%ï. : *'t:'-', a, mtmnagyé'jissssrrimv m.wirw'wlmjtmiimitiaijijsrkmf.'rrvmmm&rmii aau ntttinr 5<T. ' OC.» ' ;'' -, Jaurès en het Volksleger f - ; /TH I -V 'l -i^jwoj \? * '.. iic'ti».ir', «jajoeil tni *c tere Wiashoudoter wam dea mensch, nochtans aan dewelko do nijverheid veroordeeld is OOK EEN vruchtbaarder zijn zal door de grootere harmonie der pogingen, door de aanwasseude hoogere lormcii en eén min-lange werkdag-.'.ia.'(fl <i tmna ittir uaaa v.- geweest door de eischen der werklieden,' DUB HBT SOBD VOOK wijdte en de regelmatigheid van het rythme. vragende. Vóór vier : en-twintig jaar, begroette de «Débfste >" de mekanieken' met Wolven schijnen honden, aatiuii, Maar de proletariërs hebben in dezen (Negentiende Tervelsj heid sa vaa berwtnaawhnabterbetd. Het ie ia u.>vtei,xl «I VTieriden- te jjjjn; beider» boj' vooruitgang geen lijdzaam onderwerp geweest. Zij hebben ternggewerkt; en in den Ainsamd Onerel saaai»daii»o«rde: < einde- oen kreet ven burgerlijke woestheid die naam der ambachtslieden en der preletariërs zeil dat Marat protesteerde tegen de. oogen het tegendeel vaa wat M- - : «zij sohijbcn te< De zedehfke en maatset»»^ terugkeer, op hunne manier, hebbon zij de Mjk, ziedaar de werkeneden van metaal die enderdrukking der genootscheppen, en het heersehende klasse, de kapitalistische klasse, zijne voortbrengstmiduelen te verbetepen de anderen te woevbonden I > De «Dó- Wie is de oorzaal: von den TIISÜIIMII -boev niet nullen epatnen en die ons zullen hel potige wer*kraoht. is niet alleen uit schrik van oogenbhkkelijke werkleasaedea dat «iel» een technische veeruitgaag kan vvwrdoen, dut de werklieden sotie te volmaken. Het kapitalisme is eene ovexigene ook dikwijls rich zelf bedrogen Volgens de hoereiipers (vergeef' on» dia ren, ea zijn werktuig en zrjiie arbeidsorgabatte bedroog zioh, evenals de werklieden stand 1 '" "-"'' Het teger, het Vaderland ea aeo dikwijls geprotesteerd hebben tegen een onsamenhangende en ontredderde kracht. hebben; want de stijging van het machmisme veranaderde iu het algemeen genomen geld cdl-et geren en 't slijk der aasde boven uitdrukking) dat rijn diegenen dro ëöéti. bet Proletariaat. nieuw «tekaniek. Het is omdat zij, geeno andere hrennen hebbende dan hunne werk koortsen, zijne Rtiletainder», ton minste ge den ha-ndeiiarboid niet en, dooi' de arbea- eer en geweten stellen ia znllas ff 4^»»' Het heeft sijne gewoonten evenals zijn kracht ea dit reede ander een zekoren vorm deeltelijk, evenals hot zijne aedorstortmn heeft. De rekening 18 raeeilijk om ma- kracht eischen gevoegd,... Ziehier 't oordeel van ean dexs saam to trekkea, heeft zij aan hete dere dan 'n straffe god». Maar vrat deer de vaneonschcnrrngen van gageven hebbende, sij' eeu soort van organische afkeer hebben de gewoonten to veran den klwsriiintrijrl en de verzuchtingen der fc ;en van al de teebnische voorriftjprngeiu.1 onze onmiddellijke nabijheid, een man i ktmflürten de nog onvolledige eenheid van deren, die em teo te «eggen met hen lichaam voor Binte Pieter, die driemaal i bet vaderland behoudt, wat het best eene uitmaken deer de Wemheid en diepe aanpassing- vaa den werkman en het werktuig. doen: meester verloochende, zou mot sterkere en werkelijke eenheid voorbereidt, wat maakt dat de greepeeringen zelf die Het Kapitalisme, ten minste het grootikassitalisbie, heeft geono enkele natuurlijke den oorlog andere dktn een straffe c Beminde boeren! Waitt v» -de lieh onderling bestrijden en zich dikwijls haten nochtans van eene zelfde natie, van gehechtheid aan de voortbrengst. Het beoordeelt de technieken in hun verslag van» Twijfelt gij aan mqne gezegden*: welnuj Omdat het volk te veel vaa hem afweek? eene zelfde samenleving, eener zelfde besohaving rijn, is dat ds klassen die elkaar winst, waarvan de voerwaarden steeds veranderlijk zijn, en aldus heeft het de prole- machtige na: vergelijk de steden tra meti ' I. - ' ' " i ii IJ.IJ.sawijjlsamigiijui " ziet de goeaerrierendneid van onzen ai-i bestrijden, burgerklasse cn arbeidersklasse, zich van elkaar bedienen, tot in hun gerèoht, en de eene zoowel als de andere dcor het hoeft hen aan de kalmte van het kind Te Vilvoosrden, zoo naai- zekoro patroons geschreven om het platteland met bare godvroeirti*» zie» tariëre gekweld en uit hun midden gerukt; De vakbond van motaalbewerkers heeft hare zedelooze en goddelooce bovolkmg, eaj hun strijd zelf, medewerken aan de herstelling van eene verhevene regeling. De bour eikaar geslingerd cn geweld gepleegd; het schap onttrokken; het heeft hen ender OPENBAKE WEBBEN hun het ongerijmde van zu e handelwijze len! te doen jzmali. geoisie is eerst en vooral voor het proletariaat eene groote on strenge opvoedster vergaan, zich te gewennen ncwi het gedurig heeft hen veroordeeld, ónder straf van te Een opmerkenswaardig feit IB het, dat >Pe goedeiiasjiüu rraseten, «tj «5ï* rotsen» Sommigen dezer hoeren gewaardigob. men in bijna alle gemeenten van de gelegenheid gebruik maakt tot het uitvoeren zeer schraal leven, dit ate stratte busnet <?oo\» mil, uit de bonden von de koteiteïten zich niet eens een antwoord te gunnen. geweest. Aldus. 01 niet te nemen dat het veeloischendet wordende mekanisme, aan meest moderne tijdperk en waarin het tegenstrijdige vsn beirlo klassen zich krachtibrengst: en hoeveel sijn er gevallen voor eene verslindende on grootsehe voort van werlcen welke anders nog lang aouden Als zij nu meeuedi dat de arbeiders zich kotterij; wijl Ei) die alles regelt, aan o, wachten: Vilvoorden maakt daar geone zoo maar goedschiks zullen üoton uitbuiten godvruchtige boeren, voor awe ViMjrtlsrenij. uitzondering op on in de Ferkscho-, Vlisrkens-, Teniers-, Spiegel- cc Kolvenieï- Dezen zullen wel genoeg rncirtbaaiheid' badt darren droonsan. Merkt o triet eener- zijn ze mis. aelen prijwa gaf, die ge nooit ia vredestijd ger begint to bevestigen, heeft de bourgeoisie in de eerste dagen der Fransche Revozing van bestaan zonder ooit een straal van straat werden hec-l nuttige worken ver aan de zaak weten to geven. zijda de straffe en muil n ijilii dn lainbelij.iu' aleer het begrepen te hebben! Wat veüguilutie aan het werkende volk en landbouwer opstand te hebben kur.iien werpen, op den richt. Heel het land moet diegenen kennen die goedheid Gods?» een grooten dienst bewezen. Zij heeft- hen de weg als kasseien gepletterd en waarvan de groote politieke aki ie geleerd, de verovering vuursprankel zeiï is versmacht ender de rol Ook de yisehtuiaspkmiis onderging eene in deze doovige o ogen blikken aan het loon ivan de centrale macht, het hand-leggen op van de zware machien! Het werd dikwijls schoone verandering en zal, heel en al rn der arbeiders durven piteem. Ziedaar 't oordeel «aa der! regel, een wat schooner uitzicht hebben Dit gezegd, zullen deze die bedoeld worden reeds begrijpen dat hun naam aan -bet den Staat, Het is het voorbeeld der bourgeoisie, het is hare stoutmoedigheid, hot is droomt dat- in onze neg barba-arsche wereld dek weet zalf te beteixiéaf vreeselijk en onmenschelijk, en wanneer mon O gij groene dokter ft, dan in den tijd dat ze met oude kaaeerollen en potten bezaaid lag! kfojczoel.ga^a geiian,son worden. hare gewoonte der oogmerken van eenheid het leveu en het geweten afgebroken zijn, VerondeswteUen wij zsn de* é^snecssitig: en van beslissende werking die het proleta- dat olk midden van gevoeligheid tot de onderen ondoordringbaar is, dat de persoon Wij hadden nochtans gaarne gezien'dat,; wan dien gezakde des Heereji ejrjknt. waar.rieat tot het peil der revolutie, hebben verheven, ïfua:- de bourgeoisie heeft het een lijke smart veer den onbekende ern opper zenden brave ehristeoo erbeidere dm Ook' er op die schoone, groote plaate wat anders^ ;J 3fC -.Sp. was; hoe legt mea dan uit waarom cjvdtu.-' zou verrezen hebben. anderen dienst verleend, en wel van ecco macht is, d;;t de aaneenschakeling en het!>a plannen der voercestelde bu-dkomi in desjteden wenen, de etrsffe Ooda aowten 'gansch andere- strekking. Door het klorseegoïsrse da-t zij heeft betoond in hare eerste pervlakkig zijn, dat voer elke levende do»a-ffl!s'fflmw AAN KBI?eS&OTA'?;G,& dealigde godvreezende boeren, dis> Ja eiser na-, - oneindige der zaken nojz uitwendig en op niet mogende uitgevoerd wordep op deï voelen door overdreven, prljarn vso beajeaar- aangewezen plaats (gendarmerie )«ou ment eene gelukkige keuze hebben gedaan dooej everwinning, door de ondergeschikte voorysarden dat rij aan miiliocnen armen en eigen noodlot, dat d?) enbeperkre inslag van hunnen eri^nawete ae» een IWoderVitiiiJsj-af- wereldwet zich «ron3ch samenvat in zijn de r.ioehthuisplaate er voor te gebruiken. ] NEN takten aan de varken* ge aen, è n» ara. verachtelijk vau stemrecht uitgesloten proletariërb beeft gedaan, alsof zij zelf, ge er kortstondige wezens zijn, en dat, door een den trid in zooveel flarden is gescheurd als Maar... het bouwen oener bodkom be- ' 'We onderlrsddoldün ureti den "Duitsshen. te«iiasvn* raarad op eene uitgave van ongeveer lüovgoo jjrostsqeester om te weten of «Vooruit» ook. BEN WEWSOM frank staat heel wat hooger don het aanleggen van een parii grasperken cn bet mengd met ejn bijna slaafseh knechtschap, overmaat van taaiheid en van schandaal, aan krijgegjovangenen in Duitschland mag met dere nitsluiting ook op hare hoede niet velen lijden en sterven en hunne dood k*n gestuurd woi-don: Hrj angde ons dat de Belgisobo hlatlen wel aan krijgsgevangenon ttütnt ten voiie eene waznse l cb<iosmtm* voor Voihsvosacfe «Ma spannen vau wa-t af-slnitingsdraad. moest zrjn. En het was tijdens cn na het dienen, wanneer men inderdaad etn oogenblik aan dit allen denkt, dan is er gtene debat over de grondwet dat de proletarische En als er nu geen bodkom op de Srachthuir-plaats is verrezen, dan is dat omdat band rond geplakt worden; klaar en duide geboore werd gageven mogen gezsmdon worden (i); er moet een bet schoone en nuttige dat sterkte en wil het eerst onderricht aan de maatschappelijke vooruitgang dio volledig er geen genoegzaaeii zand in 't baksken bourgeeieie ga-f over de vorming der grondiwet zelf, en onderricht eener groote waarde door werden. Ik weet het, en indien de het- lijden kan troosten welke er hefc rantsoen lijk naam on adres vctn den krij^gevari»jerj De keuen van onderwerpen 1 was. dragend, alsook hét adres van den afzender. riöcraud en moest eanamar.dat, ondanks al de zelfzuchten en al do on- mensch vau heden tot in het diepe hart der Zulks is misschien spijtig, niet alloen Maa-r niets, absoluut niets mag men op de schenken. Voorzichiglieden, het niet gansch voor altijd natuur ken gaan en het rijn «rcheim vragen; voor sommige bewoners van die plaats, gazetten schrijven. Moeren wij-^angs» dezen weg dart*ekeeenen; maar voor heel do bevolking. wensch geven, ~- want geea - /verloren ging. En het is aldus dat in dit het sou hera zonder t trijfei eerst en vooral De verzending in kosteloos*; maar de bladen moeten in de bus d-or hrieïv.'is&ejiaff ^eerste revolutionaire tijdperk, waarin de zeggen: * Waarom ie het noodig dat zelfs het Mogen wij hopen dat de zoo tangjee-- t partijgcnoote». rrraakh van dit Comiteit deel,! twee klassen terrelvertijd «in den Staat van gerecht gekocht weze ten prijze van zooveol vraagde bodkom eens zal gebouwd worden-i. wij zonden wfbea dat wij. in < «voor kisiisssgeiiiai^orien in den poet-esp het i.reeks eene vat te hooren wezenlijke medewerking cn van ontluikend gewerd, dat zooveel menschelijk» smart de BE BEDBDÏIIVEL KStadKuia rsesbfilgen* wordwn. i «Bceldhonw- en bouwkusjjst. «1" fconflikt sijn, de bourgeoisie en het protetasisat dikwijls ïreurig aan hunue wederkee- zieh zelf, van ern wejni": laerscheiijke voorwaarden weze, somtijds onbewust ven Ji étt'.xun nu tech waarlijk iedeseea aeseiten.? MVja zcu het zessen; getuige de urt> gelezen hebben dezo gernat aan- hunne Ons» Iszers kunnen dus nadat «e.<tv-oót- f door da eeuwen boon a. rige opvoeding hebben medegewerkt. voo-aitgabf-;» ik wti dese kwesties zeggen jsecberen is en was bet- 9fó/6a&&*$fcèif i a voorvallen die zich weketijlks op de Markt familiolsd-en in Duitschland zenden, bei Welke uiisliigon zou deze eerste onderlinge ep het oogenblik *eï-f waarop het kan schijnen, in de aanhaling werke ik dse van cfo i-nou^vers-eri^zeo'eïm»oriderwïj»a>to)sjif^^ vooxdoon. ' /kost hun niets dan do moeite en 't ea>l..zcer opvoeding gegeven hebben, indien de Revolutie, in plaat* van m het Cesarisme te verschrikkelijke diens!*:; door den klassenstrijd verleend, rist ik tot «en soort van Do boter mos niet hooge* dan Saf: ^j,, f (zretirr door omee brocderb-dai^ndar^szt-^.'. En- verder-tot- o-fwirser'ng: VSre straten.^ herzinken en zich vervolgens tot ecr.e regeering van. aatokraten re beperken, zij pch stelselmatig opt-tattsmê v*-rzir:k en dat ik kilo verkocht wotdeti " 1 vangea wokten f^gen de namen van ixiautjljbiimai be- ^ (iiaed. zegessn de pachter»j' -wij sraffean epj " i roemde Mecheasohe kanetenaurw; cfevt nien de Mai-kt niet dirurder verkoopen, 'in de vrijheid en in cie ordo had -gevestigd, mij docr deze hardheid vsn do beschouwende «n z-ijjc <^y/ïï3i?sffic-mritw(he-fwss bet volk oena in beate» baengsjne^mbma-/ houden vreord. Sn indien de gedeeltelijke in tegenstrijd komende Iccriniren van Honcspi-ïrro ar-, Ver- slechts met het geheele bezig to houden, in reden laat overweldigen di?, door zich Als onze eosdatenvroawen"' voor huuzk» inen sds Kno-ïVid Berbe, MbnÊm, TJjSaj. Hier ec daar werdt'er si een herberg of onxhssteurans gaan, davn is het ordowoord--, H«fe, HefdermaVrrs, Dodoezip, HeTref>nB/' ar4 win kottje. gekropen en ds waar wordt tegen sjniaud, docr de groote inzichten van alseemeene niaatschappeliiko verzekering van tutir verlengt. En daarbij, ik heb op de zoo op dat zoo al eens gebeurt zullen we heden H. esnigs inate de «irhtbare taaiheid dor na- Hebt ge krete gsid hlji Op de manier waar 5,S0 ea 5,Si fr. aan den man gebracht. Maar er is meer: Opkoopers mogen, op da tgonoordefi. voiledigd, hrt beheer eene veor- vrececliiirt) dtrr-beljsirntge wersh eenen achterdocht, in hetwelke het leven van den ni-utsttcp-air niots zeggen; ieidet».mea3chi»eeit.zieh.2cè^e" Markt aan zes frank verkoopen. 'nittredende dsmckraiie hadden betwist! Deze halen dus eea groot doel bij dan. idan zou de bourgeoisie in alle gevallen min geest me met- merite aan het menschelijko Maar wawrom «oenen etsoh öt/*; frtrtjl aan- - boer ten huize weg, hij moet zich niet meer eng en het proli»*»*ia*t- min verpletterd ste- ras verdraaglijk zou sehijirsn. Maar ten onze soidatenvrouwen die n zeer- 1% IJër verplaatsen, en maakt toch 5 fr. van zijne (wees; zijn. sjotte ia net waar, drt door zijne vurige en moeilijk knrmen vervullen 1 waar. Ook in do regeling van voorfbrer.-get, in brutale beweegbaarheid, dat zijne hevigheid, En dan als 's avonds al dat klein j^-id" - En de opkoopers 1 Wel dezen winnen de technische organiees-ring, hebben de tweo door zijn ongeduld, door zijne opstendingwekkendo drift naar winstbejag, het kapi dair is, dai iemasd dan komt uitwisselen, goudviakjok op den rug der lijdende massa-. klassen de eene tegen de andere gewerkt, waartoe dient datrf In eaze- stad vindt men ook nl Do Benige middel om er min of meer wat. zsrhiïge eigoitaer3. De zee-- góc. 'hebben, door hunne oppositie zelf en door talisme tot in ele vezels, tot in het vteesch Is er kier, juist rjjk in zoovele andere orde in to krijgen is een éénvormige prijs hun konflikfc de eene do andere versterkt van de arbeidende klasse de wet van de mken, gewilde raoc^kbesd in 't- epeii ItrfvinsM» V... tdt de 3sa t «t»eti,, a6n, èn voor boer on voor voortverkooper. onder dat soort. en vergroei. Door zijn ongeduld en zijn grocte moderne voortbrengst, do wijde, De vrouwen onzer hemhaitige soldaten Vijf frank is reeds meer don te veel voor hevigheid heeft het kapitalisme de winst snelle rythnie van den steeds vervormden verdienen meer aobbbig en eerbied dan ai Ia een van decer één kilo boter.. vervolgt!, zosfs ten koste van proletariëte, arbeid heeft doen doordringen. De werkman de inoedige tfils a papas, bij wie do ware woont een gezin, m*h en Op die wijze zou de opkooper in de huizen zelve geen 5 fr. goa-n aanbieden en moet, De jjnkeasjsteu, voor- heeft de werkwijze vernieuwd, de methoden is de werkman niet meer van een dorp, of vaderlarrdsliefde- soms in de soboe-nw-i -zinkt.- jaren oud. jrervorzsd, hei ïuekonisme omgekeerd, het van eene burcht, hij is den dienaar niet de prijs van zelf verminderen. «tesa Sa ds vseek ars «enter der werkzaamheid verplaatst, onophoudend en op geweldige wijze de voort- getouw. gerncone belangen boven diazrancn vaa 9.' Boor de aidecüag Meubelen van. hlf/h nog 8 fr. over om mecv.f«-ee meer van het welwillende en. verdrse^zanse Onze bv.tgcmcester sal voorreker de al-' J tr. fer week,voer hrengingevoorwasrden gewijzigd ; en indien Het is eene arbeidskracht on da groot-a of 3 verfcooj-iers weten te stellen sn een' zmiieclinevenden kring, waarvan don zetel eene beste week te lesan. pet aldus tè dikwijis aan de loondienaars markt, verbonden aan de reusechtigc en kronisen maatregel nemen. Jisin «Het Leenwkerr», Gmoote Maakt, zal op Wie sstl bet verwcmaoaen ate nutteloos vreeseliik lijdm heeft toegebracht veejeisekends mevanitten, ea hij kan de ^Zondag.16 Januari om 7 uren een rolaebaatsenfeasl; met brjszonder innsstprcgramma in> moesten gaan slepen, en ss, op dat die mrmeanen alle avou&n ta wat door eene betere geregelde ontwikkeling aan de menschen zon bespaard zijn ge* d^zen waarin hij den meester zijn zal,- dan Zyeals wij. in vroegere bric^wisee'firigen arrient worden in die zaal «Alhambra», maar ééae week vat badelaa toefcomstoorlo-r niet mee- ontvangen, ztltr, OP DE WIJKHUIZEN bleven, het had ten minste voor altijd d» als eene oneindige voortbrengende macht eati-teonde.n zijn er bozen dis op &t oogenblik misbruik maken van do toestanden en sous te snaken. Ha dab-esn en Brunl, ten voordeele. der rbralieden. broed te ismeven, en er nooit yroletariërs vrijgelaten van datgene dat in welke niet zal slaan door eene klopping hen blijken kon van plaatselijke en gamenwerkènde engheid, van gowoonvohe traagdige van vroeger, zal. vervallen, en die, be uitbuiten- van- hitn personeel. Btappeogobiod. TV»i. jnriöotiw- i.^^,«i»»v>sai.*«van k-aorta, maar die niet meer tot het slor welks patrietieme slechts bestaat in biet. (1) Deze masrtregel geldt, niet voirc. bjéi^' -.1 Den*an ie eene pjaneet-satelliet, 't *s te nsijwra, eene planset ot wachter die om een* feer* ptaneet in bet huidige geval: de ^ de. wenèslt. L, l^êjeteen weet dat bij de versehillendé J*»den der maan ten opsjehre van de aarde en de zon. van de helft der maan die naar eae toegekeerd en dn» verliclit is, soms een ^oter, soms sen kleiner deel voor ons ziekteeer is. Hierdoor worden do verschillende ^npaasen of maangeetalten «emakkolijk Waard. :. Kj wassende.»* aluenanido maan ziet men' fonw, baaarwj den veclrcbten maansikkel, de «et der maan, maar veel minder verlicht.?* eecbgranwe lieht ia zonliebt, dat in ons BOg^dringt na liubbete i>eriisskan.tsiiig:»»> matrjk, eerst op de oaed- en daarna ep de i'=^0pp? rvla kte- Evenals de aarde gedui MB? den nacht bij volle maan verlieht,wondt zoo wordt ook de moan des naehta verirebt wanneer het veue aarde is: aflosn zal onze aarde veel grootêr zijnde, de maannachten vee) lichter ztiakea, dan de maan h<* omgekeerd bij ons doet. Door het licht, uat ds aarde op de maan terugfcaatst, wortja f* "eist der maan w rep de sonnestrahm niet vanen, toch nog eenigesins verliaiit. natourijlk eefmer rrwndor dan de sikkel die oirekt aan de munestralea ia blootgebtestd. De maan keert voortdusend hetretfdc <*»! harer oopervlakt» naar ons toe, de andere nelftijsjlren wej nooit nen. De oorzaak hiervan is, dat de maan om bate aa.draait juist fr deazetrden tijd dfea ril voor eer» orewwi-. telmg om de aarde nood.ijt h-joft. v»w. ' Da maan beschrijft, hare haan om de aarde im 768 uren en legt daarbij coaen weg af'vaa 3,600,000 kilometers, daarbij eeno snelheid ontwikkelende van 1,017 meters per seconde. De rotatie om hare ae geschiedt met eeae snelheid van ongeveer 4 meters per seconde, waarbij. eeu afstand van 10,»4o kilometers afgelegd werd», wat dus haar omtrek uitmaakt- De sterrekandisren meenen dat het rsiet onwaarschijnlijk ia, dat zeer lang geleden de retsitiesmelheid der maan grooter is geweest dan tegenwoordig en dat deze langzamerhand is vertraagd, evenals- de rotatie der aarde doer eb en vloed vertraagd wórdt. Hierbij meet men in het oog honden, dat ook in dit opzicht do invloed der airide op de maan veel grester is don omgekeerd die. van de maan oei de aeerde. De baan der maan om de aarde is eene ellips, loodst de afstand bij tijden dan ook zeer veveehiri: brj het.«apogeum > of verste a&tand ia hzj 399,909 km. en brj bet t perijreum > of kertste seiirtand is hrj 383,040 km. Jt^tnssjejhen de oxjijpotrlakte der aarde en die der rsaizn,!, hmgko een verschil daaxstelt i -vaas 49,819 km. óf ruim ïj*9 deel van den spoi;enm-afstand. *»»«r men zal rich srfrrageh, Joe rn*m roo nanwiceuttg de affttand van de aarrje iraar se maas kunnen nereiienen hoert. Iedereen weet dart des te vesdor. eea vootwsrp van ous.oog vtrwijderd is, des te ' kleiner het ons toesehijat. De geometrie of itind&neeö:unei» reort cm.i de verhouding dezór verke»rrfng naar gelang van den afst«h(ö lreimenr Ieder voorwerp yorwijderdop 57 maal ztjeae midtrelrrjn frordt; gezien onrlweéti hoek van eénen graad (8BÖ* deel va» eenen cirkel)^,zoo Wjv. zal.een bol.van *'4wk oétetcr mrddchiin. iujjrt* eeji»iyij^nil..vt-r* te zeggen, het 360* deel van zijnen omtrek meten, wnmieer men hem van op 67 meters afstand beziet..!;- Hewel, meet de middellijn van de'mnsn, gij sult iets meer vinden dan een halve jrraad. Indien het cen halve graad juist ware, dan zouden wij besluiten dat dé moan vau ons verwijderd is op een afstand Tan tweemaal'st of IM moei horen diameter. Daar het een weinig meer is, dwidt de verhouding aan dat dese suf'stend 110 maal hare middellijn is. Om de afstand in kiianetera te vèeden, behoeven wij dus slechte te weten hoeveel kilometers hare rnidderhan bedraagt. Men is er -rólgenderwrjze tee gekobeert: f ' Twee' wsarnernere pi aa teen rieb zoo ver megelijk van elkander, ten einde de grootet.mogelijke drioheeksbsssm te bekomen die hét mogelijk st ep de anxdo te trekken. De éché, fcijv.. is iu jbeernen en dé andere aan bet errtds van snrid-afzdha. Zij nemen de maan tcrrclfder tijd vrwsr en «termen zoo een driehoek, waarvan de basis voorgesteld wordt door dm afstand die ben scheidt én waarvan de twéé groote zijden elkander op de maan gaan vervoegen. Dit» juist wat twéé Fransche stemikundrgen in gedaan hebben: Latende en Lacaflle, de eerste zich te'berlijn bevindende, de tweede aan do kaap der Goede Hoop. De verbindfng der waarnemingen toonde.aan, dat dohóek gevormd in Tiet midcteu der ri^aanec&rjf door rle harre mrddellijn der a«rde, gïlijk is oan 67 minuten van ' eénen cirkelboog (bijna één graad). Dit noemt men do «parallasis der triaa-n. Deze pavallaxis vsn 57 minuten toont aan, dat de aarde van de maan verwijderd is op'. oagevoa 9Q maal bore halve nriddellijn JSJST. *>m-.ivjs-wfltbp dat 1de beslre.ella-^ meter der aarde 3,371 km. is, zoodat dus de s^atand isnar de maan gelijk is aan 8,37]; 1'^ejmrtoigvtHligd door 60,27, 't zij 384,000' fan. Mxrh : riet, terzelfder tijd, dat de middelkjn der miten vasi de aards -gemeten, gelijk snjnde aan 5fi', terwtjï die der aarde vsn da maan gesten 1*4? rainnten ie, de wtere middellijn mat dio der aarde * id verhouding staat van STSS tot 1,900. Dit 3» een weinig meer dan hot vierde deel. Damiddcllijn der vsaaeet lb-,743 km. srjodo, zoo is die der satefléet- 3,484 km. Brj middel van deze'tnidclel- Kjn berekent' men ha» - oppervlakte ojj, 39,lS3,5ét> vievkante irm. en haar volumen óp' M;lT»8,87ev492 irubiefce "km. De groote micdaliiin der maan, alsook hare zeer' hsaezarne beweging om de aarde, 'ongeveer dertien 'raaïrl'per jaar, ' : doen haar. van uit dé hemel rnimto geri-jn, mee.r den indruk reaken wan eene tweede''planeet. den van oen warrsator dto om de aarao wen- ' teft. Vele sterrekaindigen beschouwen daarom dê antvte en- de maan meer als eene dub-.' belplaneet, dan als een* pteneet''en èane i satelket. ',"'. ^.' BSj vöhe maairstawt de maam' juist tegcriover cje ten 'en neemt zrj dus aah den'hemel den stand in, dié de zon een half jadr later inneemt. 'r l *rodaar dat "é winters de volle maan hoog, 's zomers de volle maan laag aan' : dos hemel staat en daardoor 'de volle moau 's wintert veel lieht geoft. Zónder tvnjfel " heeft eenieder reeds; besaerkt, "dut de maas dicht bij dan gcüeht-' einder staande, grooter lijkt dan wanneer zij hfróg aan den hêinei staat. 'Ditzelfde geldt trouvrens ook voor dé zonnetichijf, alsook voor de' sterrebcelden, en kan natuur- lijk slechts schijnbaar zijn-, het is eene optiaase IskUfBe óf jsestehtsnedrog. ^.^.. manieren pogan te. veriiszatfe.^ wordt als oorzaak,aaoi_ staande hemellichamen aarersche voorwerpen, in hetzej veld golcgcn, vergeleken j dóór grooter «hijnen. Aaderen het veïtï-hrjjisel toe ea» ei; in de structhur var» het.,.. Anderen nog zoeken de oorzaak aa. dampkring van de airde. en de lichamen ter zake in de di luohtfagen vergroot' worden, neer sij door een dikken mist den. Kort geleden is door andere verklaring voorgesteld, recht omhoog r.3e - d&i hasei dut wij den gerichtcïbcfor niet merken, dan xien wij den hemel zolder van eea kamen; weadt me ten naar omlaag, zocssot ondti de oogen liomi, dan dé Iremel eea ssbegon votsa. bun grooétn afstand, lijkt het lichamen alle aan dan aemi' ' en nu worden sfj onwffleketiiris]; groot of, verkleind, dpordat : trachten hen altijd do hun ruimte te doen opvuösn Sen Belgisch beeft aaoromtrent dn gedaan: Aan de bi vonaig dok bracht paarsgewijes op juist afstond geplaatst. Toen mj na ', den ging staan, leek het hein al PH' die hoog gtjplaatst wzu'«n, dii waren dan die welke dicht brj waren aaagébraebt. Hij soebt "' 'klai" ot m VI»:rrTV--'-''ÏTi*-B

4 , oadjea helpt het buget cmeatlieerlfjlsj te ntheudaal lea ander «Md»* «tel wjj baatxhsen, W jarun eud, beeft ais aeauf iakeasao 4 fr. ateaa aa moet aaa di* tante kweeel sn fl. per week betalen v**r baiabaae. Al» bij-inkort** beeft sij eea kaartje voae eea brood, haar gegeven door de «jatvvsawaan, aast de waarschuwing, dat, ia geval sij de *0 eentiemen veer auialmur niet geeft, aaj eek bet brood Biet krijgt, want de hniimeeatara maakt deel vaa die ahttas sssstinbeppij. Het avihooast* kaa* vaa atbaat: ) durft eek nog aaaspraak kan o» bet tenlnaaad* penaio*» vaa bet»ad>* ea d*a aobteeetal vnn baar huishuur at bttalta, a bjivnegeassl»; «in geval gij dat niet de**, lea* ik bet dak boven uw ka» albvohsa.e Ba enggea de* die saaa* vaa datje» die kratten al vieraetal Waalt kabben, wam» atj wenen er reeds a ja** 'm I AAM HBT WO»fIUfOÏOKlT»TÏ Heever stat* bet nat de benoeming eatar vertcfrenwoardigiaef Wij b**ren daar sjees meer vaa. Maa aen goed doen er (ion wat mede te spoeden-, ander* tien wij ene verplicht ent tot be* flihjsejsjtl Oemiteit te wenden. ö. L. **«TeEeckeren t da dapper-t vertjja op beart de weebt in de polder* te bij d«*r en aetht, dan taoet men bet niet ati K*n «lat di* wajeart ar kloek ep- 1 Droibg ia het wa! de* te doppers bits? d* watert aaetoa optrekkea,m«n aito aanaeaeea da* degene-i k vtaèatrja aai vier itiaaia beeebika*a vaimïtal meet micsmb ware*, aa ; ga aiasltaaajj^efcriail dot* tklb bit* tok gave»!*»: mea is hier sek van hui* ta* hukt 'sfsgaaas, «ca isatsaen te kannen vattaathnik, Wae* 4«* aoedig geveast badden de üew*. botrktna die bier * daar Bataten wnggisto- *en nasltita, J* Mt kashikrira gokoich 't Xej» die m stbsa die ia vredaarttjsi tea loog «alitpen aak bun vwktua»wiliefde,d«* tm vat aha aa* d»a*ifa <nettend ajthenik m nke» aa haan* aeijkiniaa'haa ait te btav.gorem. 't 23» «tetsaude beesaena di» sa* vroom katholiek «ijn ta leitjiaaliig bidden, ;befc: «Gij sxsh,ia hrsiattisjaja spijten.» Dat* ketfeea mi bidt: Qnstui «wa patten, brengt het «aen der mejutnra-n ta vaaaanwja; <*e prijt die ralast tel e* is, «.heng gettatf. Reeds aaiajat haat hter liet- blad Vaarat»; 'dat zij tenanten aivasl mogelijk leeen bij ta,-vimwji! Men geve bet blad vaart aaa dege-,nen die.hek aie&aaaaen keepan ea men cal ttnéegmüpf* Ma&as eet ««maal de ware en opreehte byeedai'laf da te sten «egsaraten. arts.,«voo??rt*jrv,-'5'*t OCÏAT J I8;. r ï VS SS?aiK»T«i3e * Skvit otn naar ersk hter d* «prieaiesi aaa 't i da* doadttas, en' bet blad Tee-r. ', en de leeialittitcne aatêteliibcea.. Ha * ban asta afdoende t w vaa hnit te* hui» verdaehtatutinptn to verspreiden.tegenover blad ea pertij. zij sijn reedt eoo -ver, dat a in het bate godt, waar Christus aar door sijs* vslgttingea met woorden jen daden aau a tan vertolkt worden, faam ea kater verkendisea. over da iastel- «ssaaadie ceiwwaooed *ie veadndrte» vwt-,dedifon vaiks deelt dtor <*a vakeerda mastt- *-b*-pelijit» arhoudingea taarhmi kapitaal *n aattsnd ea gaai* au asawvaitajjja, oit- 'awbatt vonten, doet loc* waekertat* ta uittasaanw, aaa vier rij*» staan,» setna uitiorjderiuarmi aa, al de vwlgelincua vat Wmm, wieaa tesriag laidt: wae aitt aeagea«^é?»*" e* Am» niet megau Dt earatt *aa eaai tuitatadlis is atet ver fteaatfcia, «enig» gtbtattsuiaa» der ivattta «aja» anfcbaa bartaa dal aaj atct meer sèj* f*en *ta*ea «ra vaa astkan, waervoa* is>mr gtad at WantaVabiW «ck aaoeat oadaa. werpea. '»tel»*tldai.éa ritto»afc «Ue aiddelea aaa ta «naéjen em te veetkepartij en inttellintea aeg rwijdtrd, ea «5 bei Mor** *ag eenige hïjnonderheid ta bar* «vpervlakte te kunnen,' AMu» btavheaed, aeaa* aaa ^m% tdtoltua vaar, bet aaaaaaaoa i aaa-.astje. dar aaaa. Ha teatzaelv aaeta- Idia» Iqkar vetaadat aedt bat aiterlija* : da- aaaa gebet* ta ai': aaa aeoafc daa eta* fd.eiaitte tehuf vaar, met bier «u daar teer denkers plokken ta kraotrvonnige for- ' «naties. Dtca dnabae aurjtoa verdea door 'hebben daa ook ditn JSee vindt men op de i Vtf 1'irnaiaV.astatia). de ae vaa ^umbfllrnttanj, de * sa Terdet goteaaa* uiaa «aajaajaijji vaatavnuhedcsi ta dt aaaa, binnen daar «sa ring oausuurd» vlakt*, wtatata men, otn hunne jbsrijkeni» op vourajmweoca» bergen, den 'naam van ringrwtgen et kraters lutdk toagakend. De maankratert hebbea bijan «Oea eeaea ringvorm «u zijn vaa aar v«*anjil*ade afibotingki: vaa aer klei*» cirkeis viv,aua tij af tot cirkelt mot etoen straal van 70 «ia. en hebbea een* Jaeofte di* vaa «00 tot 9,000 meters vwtohih. Da feeraaaaato kraters rijn naat btrntrade maaaen genoemd ; wij late» er bier etnige velgen.' de Tycho, de Ossjeeaii, d* Pterewawa», de CevicdeB. ouder de werkers bevolking «Voor en* i* bat tea dreigend gevaar, tegi laatet de groote baat, te tint hoe in dea.lijk* tijden de socialistische partij met verdubbelden ijver ba*» bladen verspreidt; voordrachten, eaaetrtt ta vergaderingen or- S aaieeert, Voor ben die droomden dat, door» huidige crisis, het Socialisme eeae gevoelige aderlating au ondergaan, is het taeutia; iet* ha tigsoivergestein* to Eoo is 't, eo vij verakerea baa, vat sr aar gtbaur* bet socialisme zal s*t*eprai*a ia aha eindstrijd. Teveat verwittigen wt OOM onderpmtoon vaanea a was lust hebben, de tocialitliwrhi lisrtttlliagta te bespreken, dak te eleen o* eene plaatt waar g*l*sasnheid is tot debat. Ma k bet aernakrelijk te zeggen: «Vooruit w eene liaate gaate, als mea er aito akmt bij voegen waarom. Men kan ook waage at«ia>nstieëb* venuehtiagen vaa uit den predikstoel «fbreken, ala men niet moet vraessn tereehk gewezen te verden. Meu meet daarom geen priester aja: de terate d* beate taal kaa dat eek. Ook beweren we de* bat veer het pt**mg* der priesters heter sen ttja, in godt tempel vaa ivodsdieasteaken to spreken, ia plaat* v*n de mit te veranderen in politieke klerikale prepaaanda-vergaderingen, dan teeb ouden de christenen niet al mopperend d* kerk verlaten aeagende: «Altijd desedfde ge- sbiedenie, steeds politiek in plaats van godsdienst. Ware hét niet voor de oogen van d* nttsaehta (voor dea knoet van bet klerikale maobien) ik lette nooit nog een voet er Maata.a Wanneer magen vi) ven onre geestehjken verwachten, dat a, in plaats vaa diegene* die «Vooruit» lezen met banvloek te bedreigen en «Het Volk» van Gent aan te bevelen, eene duchtig naar de stel tullen tasten zooals «Vooruit» dat doet, van all* hartvochtige en christelijke patroone-, woekeraar! ia jjevesuaiddelen, buujeemellcee* en dies meer, di* vaa den ongelukkige tijden en de machteloosheid der arbeiders gebruik maken om gad te slaan ep ae hongerige magen der reeds no ustceputto loonslaven. T aaneen j. Te Aalst «NSB JMSKIiSHr Bat j* raet een waar genoegen ria* wrj beetatigen dat eaae boekerij langs om meer wordt bezocht. Edoch, door het groot getal beaoekere-be- annen wij stilaan te vrerxeen, dat wij aan beekverken gaan to kort komen, en het vare ten seerete jammer indien wij aan eaee leergierige partijgebootea zouden moeten ssjggos: al onze boekwerken zijn nitejeleead, ge.moe* wachten tot er binnenkomen. Het is m> niet het gepunt» eegenbtik em hulpgelden te vragen aaa de coöperatie en aaa de vakbonden; tij hebben het reeds *««r moeilijk ajenoeg voor bun eigen be- Aan boeken te keoeen kaa er dus niet -aeénebt werden en hierom doen wij een --beroep ep de geedwilltew partijgeneeten füwe ever eetvig* boeken besehikken om die to wilkm leenen et teheakea. Het b een plieht voor eas, allen mede te helpen ent de leergierigheid enter vrienden aaa t* sstoettifren, en hierom rekenen wij ep den tteua van al en*e vrienden om tests huaae beebeeka* te raadplegen en te sta wa* te ent kunnen ter hand stollen. BSlEPVriSSEUNfi Aalst, 8 Januari 191«. Heer Optteller vaa < Vooruit >, Gisteren wat het uitbetaling van dea kluitjetbend ae* de werkmenschen, die avbeanrel ia nood, zeer jsireoten nood verkeema. niet kunnen genieten van het Nationaal Werklootanleods, Kunt ge U voorstellen slat er veten «toeter «na zijn, die vroeger eene gevtelijke ondertteaaina: genoten, en nu dat bet kluitjetfendt ia werjjdair treedt aija wij er uateeeloten. Waaietaf Wij tija laeeajt allen vedawen ef aldatanvreuwen, di* em eneen te kort wat in to winnen, herberg houden, en nu zegt aen en* dat w* em enza herberg van dit t)aada «iet kunne* genieten. It bet niet wraakreeaend f Gelief dit klein briefje in < Vooruit > te. d* Badezaa, de Triesneekn, de Tbeepbilua, dt Perbach, de Arzachel, de Keppler, de Aristarchua, de Qay-Luesae, de Srtathetbenu, de Pjrthias, de Lembert, de Salw, d* Heltooa, de Eadimion, de La Oeadaaina, d* Poateneato, de Philolaüs, de Shta* en de Ctaviut. Oattaa* dea oorssowag da mttnkiatta vwfkeert men in het eneaaer*. Btoamigea betchoaven a alt kraters vaa uitgedoofde vulkanen, anderen alt ba gevolg van botsingen vaa togen de maan vallende meteortt oenen ia daa tijd teen dese nog in daa plastische» te ai and verkeerde; var andaren ver*m*ena da* rij a itiad aija doer dt entvikkeliac vaa gaas* ia bat iaaataaag* im aaaa. Sr baa au op ée maan eek berzaaa vaa gtwenta vortt, tautok heraketeaea van*, waarvan da teppe* «oh tot 11 b 1 Ï.0J0 tra* tra reriwten beven bet vlak der maat. Z*e vindt aan : de Alpen, de Appeoijnen, da Altsü, de Oordiitra, de Siphaeta, de Pj/tranaeea, de Haat**, de Kar-, de Kauhoant, de ïaaeat, de Hercjrhttpsa, da laetitmta- aa Dlisftlass baatten, aa*. De hoogte ésr maaabergen heelt aaa kanoen bepalen uit dt laagte hunner adhadww op d* mannaehijf. Aangawm er geen* terugkaatainsr vaa Ucbt ia, vaanea de mnan tueêchen da aard* o eaae ster doorgaat, meeten vij betlaiton dat tü neeh dampkring, noch vator heeft ta dat hart temperatuar abomnalt tnsachen aiteindan die mar daa 900 gaadea ffaltia van alkaadw verwijderd zijn. Br haa dat aaa leven op de maan bestaan, daar niet Ma* der drij voorwaarden daartoe, J ywiun, W^g^Tj*».^>* ; atr^ fs plaatsen^ em nwe lezen te doen zien op welke wijze het kluitjes fonds met ons te verk gaat. JR» 8. Oaa a*twecr*i We villen onze brierwiaelaarster opmerken, dat het bier niet het Kluitjesfonds is, dat in 't tpel it, maar enkel en alteen M. Mejnersoei, die op eigen hand dit beeluit genomen beeft en het dus ten onrechte is, dat zij bet Kluitjesfonds vernoem*. Wat er gebeurd iet Welnu bet Khutjeefeads» nog nret in verkina! omdat aet nog over geen gelden beschikt «n Niche Is en Ad vo ka at Ëeman, varen ia aaam vaa bet Kluitjesfonds als delegatie bq M. Mojrerseen genenden, om ben te vragen, geciea het au drie weken tjeledoa vae, dat die aiee-genietende van bet Nationaal Wierkeloozenfonds geldeiijbaa «ndsjrgtead baddea genoten, nog eens t* vilten uitbetalen met de gelden van de stad, hetgeen M. Morersoon, tschepenea van Financiën «na heel bereidwillig Wa* nu bet uiteluitea der herbergen beteert had ik in de plaat* -aa M. Movert*en gowota* ik ten dien maatregel niet genenen hebbea. *md*t bot de laatste maal was ds* de stad betaalde, en ook omdat dis berberfjieisstera da hij nu uitgesleten beeft met kunnend* genieten van het Nationaal WesHceloeaanlends, niet onder toapaaeing vahen vaa het voorschrift hun se herberg te moeten sluiten. Hst argument dat mon zou kunnen aanhalen als zouden al de houders ~an herbergen t die niet hebbea Besloten en hierdoor met meer van het Nationaal Werkeleoienfends kunnen genieten, zich don ahe tot die andere ooderateuningskas zouden kaenen wende», houdt geen steek, omdat detea konden genieten van den Werketeoeenstean, wanneer te maar hunne herberg wilden sluiten. Ten andere ware het geen bevel van vege het Nationaal Cemiteit om de werkloozen ondersteunden te verplichten, hunne herberg te sluiten, niemand zou er aau denken, zulke verplichting op te leggen, en waarom het nu doen voor die oogelukkign weduwen en soldateavrouwen I Alt we zulks schrijven, ie het era onze ïseiefwiaselaareter te overtuigen dat het KluHjeeforods er voor niets tusschen is in den renoraen maatrecel en we eenieder de verantwoordelijkheid willen laten dratrea, vau maatregelen door hen zelf genomen. Alteed Ntefceta. De haacarijvizte^briisvea zijn aan do begoede burgerij besteld ea we durven eea goed onthaal verhopen gezien het edele Ooel van dit fonds. Het geldt immers, gekrelijkea steun te ver 1 eenen, aaa rite atenechoa die niet in toepassing vatten van bet reiiement von het Nationaal W-erkloozonfonds en nu enkel een steun genieten van twee kilos brood. S kuoa aardappelen ea 1 l/s liter soep per week ea per hoetd. Met dergelijkea steun is bet nu toch geen raensohenleven meer, en hierom ia bet een plieht voor allen, al wie maar eesigzins kan iu te schrijven. En zelfs tot de bebeeftigen richten we ent' wrj zeggen hu» < gij die sdboewe» i reed* m nood verkeert want met uwe hulp van 't Nationaal Werkeleozenfonde en uwen steun van 't Voedingecomiteit kunt gij niet goed rondkomen, hebt ge zelf te kort, maar toch durven wij or aandenken, dat gij ook uwe andere ongelukkige broeders on susters zult indachtig zijn_ door wekelijks van uwen steun een kluit of een halt kluitje af te staan, om dezen die toch zooveel ongelukkiger zijn dan gij, toch,pok iets te jennen. > Wanneer er dus bij de behoeftitjen ten huize eene bne wordt aangeboden geeft uwen penning aldus uw sohdiwiteitsgeveel latende spreken voor dezen die op dezen ee-aenblik de ongelukkigaten zijn van gansch België. Ware bet niet pijnlijk een* aasea aensjsben te metten sten vergaan van ellende, orridat het «ngoluk wik, dat zo niets kunaea genieten vna bet Nationaal Werketeonmteads t Ja niet waar-t ZoJks zult gij niet willen,en aiasêoa rekenen we ep een goed onthaal en bq buiteen ea bij werklieden,. -i vetdwijniztc der twee anderen voor gevolg hooft gehad. Het is zonder twijfel dat de maan eertijds een dampkring heeft_ bezeten, maar de kleine massa onzer satelset is de ooeaek geweest van baar snel afkoelen, en van bat vertere» gaaa van haren doaankrixtg ia de rubato, dampkring die vnn ad ka* baan mjaehiea eene Uetne di^wtheid haat Maar dn to «wakker de druk van de lueht it, da te gemakkelijker is de verdampias; van het water, en 't ie zoo dat het verdw*naa vaa dit loatete taaaengevaiun is met bto vertezen gaan vaa den daaasbving. Daarbij het gebrek aan kat* laat ée tonneatralaa to* oasjsainderd tot ep den grond attt* daar to dringen en bea tot een hoogen «ad te verhitten fjadareade de 364 uren dat de maandag duurt. Gedurende de nacht vaa gelijken duur, grijpt er eeae uttttraling tender hinderpaal, naar d* heraelruimte plaats, eu de graad ondergaat een* afkoeling die niet veel verschilt van de store abtolu» der temperatuur vaa de ruimte. Hat tpeetrnm der maan ia juist gelijk aan dat der iwa, aangezien bet slechte teruggekaatst zonnelicht ia. De warmte die wij van de maan ontvangen is soo luttel dat er geene juiste bepaling van bestaat : wij weten echter, dat de hoeveelheid warmte die wij van de ion direct ontvangen, in eene asiva minuut veel grooter ia dan de warmte di* da aaaa ent ia een heel jaar toezendt. Een groet deel deaar warmte _ is teruggekaatste zonnewarmte, de reet is eene donkere warmte, 't is te zeggen, warmte die eerst opgeslorpt en daarna teruggestraejd wordt door de maanoppervlakte. Ben deel,.. öerer lasataste ra vertegentvoeidigd in hot te\ weten boe lwr^indid&j^gg!gg&b &33IRL-.is*i2&0>L -door eolvinizen 4S<*VaaaBanW *Ja*B*sJBtk Te St-Gillis IN HBT WKBKLOOZE.N FONDS Na het onderzoek door de conti ojeurs van het Werkloozonfoods g<d.~:i, is er moeten overgegaan worden tot h«!t introk ken van het barema Boeker, wat natuur lijk een gevoelige slag was bij onze be proefde en noodhrjdende bevolking. Deze vermindering was zoo pijnlijk dat het volk zich verzette en als eisch stelde dat de vermindering sou ingetrokken wor den. Na bespreking door bet Plaatselijk Komiteit is er besloten om, zoo lang de kas het toelaat, voldoet!ing te schenken aan bet gevraagde. Nochtans diende er in bet vervolg met meer omzichtigheid gehandeld te worden, zoowel door de werklieden die niet al te goed ingelicht waren en bezig zijn met aan een verkeerd adres te kloppen, alsook door de leden van het Komiteit, die in het vervolg, als er met den tijd een nieuw stelsel moet of kan in voege komen, de werklieden beter dienden in te lichten In bet Workiooaextfoiids heb ik deaelfde vraag gesteld als in bet Voedingskon-iiteit om alle besluiten die er genomen worden in 't vervolg aan de bureelen kenhaar te maken. Dit is met algemecne stemmen aangenomen. In zitting van 30 Deoember is er door den hoer Cl. ontslag ingediend, voorgevende dat bij met gezel Goossens in geene polemiek wil korsten. Hierop antwoorden we: Wie aangevallen wordt moet zich verdedigen, en best in bet openbaar. M. V. M. geeft insgelijks ontslag, als reden geveelde: <te weinig tijd». M. V. 8eh. geeft ontslag als voorzitter, reden: coverlaet vau werks. Hij is opziener benoemd van bet Werk der Oorlogsweezen en is ook gelast met hot onderzoek der krijgsgevangenen, enz., enz., maar blijft de verantwoordelijkheid dragen in deze moeilijke omstandigheden. Hij blijft dus lid en men mag op zijne medewerking blijven rekenen. M. Van Campenhout is als voorzitter aangeduid, on M. Vaji Beveren als schrijver ia vervanging van M. 01. Aon het Gemeentebestuur zal gevraagd worden om het IflO dat nu niet meer moet gegeven worden aan bet Werklozenfonds na de nieuwe intetructies, te blijven bekenden, zoodoende bij den officieelen tarief 0.M f«. per kind bij te brengen, en zelfs, mdtea hst mogelijk ia, de bijlage te weeyeotoau Aan het Steun- ea V«vrdincskomitest zal, na de eerste stortmist vaa 2900 frank, aaa- "gedroofiaa worden op eene tweede, waarop ïï. V. Seh. en G. hunne bijtreding als lid vaa bet PI. K. hebben toegezegd. Het volk rekent op de bijlage van hek Gesao«*i*ebottuur, om hetzreein het verloor bij het verplichtend intrekken van bet stelsel Becker terug te bekomen, na de uitputting der bijzondere kassen en het zal daarvoor dankbaar rijn aan het Gemeentebestuur, het VoedmgAeirniteit on bijzondere be^rsigers. (SI. Q. ' * * * Te Be*rwlde GODSYBEBE! avtadaar zija hier heeren paters de gedurige aanbidding koaen voorbereiden. Iedereen werd verzocht de sermoenen bij te wonen. Deze waren leerzaam, want de paters handelden over t Gods Wil >. 't Is Gods wil dat de oorlog woedt I 't Is Gods wil dat duizenden, ja raillioeaea brave jongelingen in den bteei des levens worden weggenmaid! 't Is Gods wil dat milkoenen onschuldige kinderen boneer lijdea en smeekend san aveeder naar vader vragen, die ae wellicht rteoit meer znhen terngjóan! 't Is Gods wü dat duizenden en honderd dukondon btaare moeders bittere tranen storten in stilte, want iu het bijzijn van baane kleine kinderen durven ze niet. 11* Gods wü dat duizende» brave echtgenooten slapeiooze nachten doorbrengen, dankende aan dien man, die 't brood voor baar en voor die kleine sohaapkens won, en die thans ver van huis zijn Moed voor het vaderland nwet vergieten. 't I* Gods wil dat zoovele ouders die 'hunne kinderea in bet zweet huns aanschijns hebben groot gebracht en er honger die langer zrjn dan die uitgestraald doer een ijsblok (volgens de maten van Langley met den balometer>, waaruit blijkt dat de warutegraad der maan aeer laag moet»»». Het ongunstigste tijdeen vaor de observatie der aaaa ia de voöe maan, want dan vormen de beugen geene sehadmw. Alhoewel Gaöteï, in bet begin der XVIe eeuw, de eezste de ssttan doer een kijker heeft waargenomen, heeft hij toch geene maanbaartoa verwaardigd. De eerste die maankaarton vervaardigde was Hoveling, burgemeester* vaa Daatzdg, ea val naar het midden der XVIIe MUS*. Gok passer Ricoioli, een tijdatoaat vaa H«veli«s, toekende eene maaskans*, maar grol en vol fouten; hij gaf echter naaen van groote mannen aaa de ringbergen, sn deze zijn sedert dan ook gebruikt gebleven. Eene derde kaart werd door Dominieo Oastini uitgegeven, in de XVIIe eeuw : zij was beter uitgevoerd dan dis vaa Riccioü, maar onnauwkeurig in de verhoudingen. Eenigo jaren doaca* toekende Lahire, vermaard als wiskundige en tosawaaar, eene aaaakaart die echter nooit in plaat is gebracht. In de XVIIIe eeuw begon Tobias Meye, een Duitsch sterrekundige, eene fraaie maankaort te teekene», mar dete met veel zorg en na strenge metingen uitgevoerde arbeid is wegen* zijne dood onvoltooid gebleven. Ha hem kwarten SdhrSder ea Lilienthal met talrijke afbeeldingen vaa gedeelten der maan, en Lchrman, to Dtesden, die eene maankaart in 85 deelen it begonnen, uit te geven, maar waarvan slechts 4 in plaat zijn gebracht. In 1830 verscheen de beroemde kaart vaa Beer en Madler, vervaardigd in orthograr irriséke projectie : sij geeft eene zeer nouwona tobsmrj - sbsas^stsmêêêmmêmêêssbêwêêsêfêlb voor leden, van alle hulp on troost worden beroofd. 't Is Gods wil, dat, terwijl zij, die helden, zioh opofferen, hunne nabestaandou door g&wetealooze uiaanen, door woekemaru worden lutgrboct eo naar den faong dood wor sn gedreven. 't Io Gads wil dat dood en verwoesting' overal heersohen, terwijl.ie rijken, hier eh elders ia overvloed en in wellusten leven. Houdt op, paters I... Genoeg dien God va.i godheid e n barmhartigheid gelasterd en rukt de wonden die de afgrijselijkste, dei oorlogen slaat, met verder open. Spreekt liever eerwaarden, over al het bedrog dat op groote schaal gebeurt. Zegt liever, paters, dat zij met al hun' gestolen geld en goed niet ter Heilige rafel naderen, indien zij het sestolen* dei armen niet teruggeven. 1 Doet gij het niet. dan zulle* er meer meer socialisten komen en dat zal eenu straffe Gods zijn voor zooveel veestelijken, dio het kwaad niet durven bestrijden. Een gevoelig hart. Te Heusden DE TOESTAND Herhaaldelijk meesten wij er op aandtin; gen een* betere en lofwaardiger regeling in zake het, uitreiken van allen onderstand aan de behoeftigen. Nochtans schijnt he( dat onze gemeentebestuurders hoorend» doof zijn, want de klachten die men dagelijks verneemt, zijn niet van aard de gemoederen onzer werkersbevolking to? bedaren te brengen. Immers, neen ziet personen onderstand] bekomen welke er in do eerste nlaate geen, recht op hebben, gezien zij nooit als werkman bij eenen patroon aangeboekt staan.' Don ziet men personen, die boesten op stal hebben en meer roeden land bezitten dan hot reglement van het Nationaal Komiteit voorschrijft, bij het uitreiken van kreedingstukken mét een groot pak er van dooi trekken, terwijl neg anderen die eigendom, men bezitten, bevoordeeligd worden dooi' hit schenken van i....aad. En dit alles wordt op de moest geheintzint nige wijze gedaan. En wanneer wij bij middel van ons Had deze laakbare handtlwijze aan de openbare opinie bekend maken, worden wij van dis; heeren bestempeld als politieke kritiekere, juist alsof hunne handelwijze niet een be-i wijs is van politieke nevenbedoelingen -1 immers ziet men nu de voormannen hun, ner partij het meest bevoordeeligd worden. Bovenstaande gebeurt, terwijl er andere lieden zijn die supplementairen onderstand diesdea te hebben en er geen krijgen. Wij kennen zee cen huisgezin, bestaande uit vader, moeder en 6 minderjarige kin-! doren. Met den onderstand waarop deza lieden, velgens het Nationaal Komiteit, recht hebben, is het onmogelijk in hun on- derheud te voorzien nu de leverjemiddeleni met 100 per 100 gestegen zijn. De vrouw za-l gen wij laatst om haar meel gaan; hetjj werd haar geweigerd omdat zij geen gelee had om te betalen ^«: ; Waarom maakt ons bestuur geene uit< zondering in zulke gevallen 1 lil... een deel der winst dat men in deni gemeentelijken winkel doet, aoarcoe niet) benuttigd worden-t Dit alles bewijst hoe noodzakelijk het^ wordt dat al de Komtteiton heringwachn worden en dat er ten minste in elk Komi-J teit personen van elke partij er zitting heb-j ben. Wanneer gaat men ons voorste! oarmes men, eene kommissie te benoemen welke? voor doel heeft onpartijdige onderzoeken, in te stellen, waar en hoe de ondersteuning dient geregeld te worden! Dat wij kritikeeren : zeker I Maar WSSIT neer wij iets afbreken, stellen wij wat be-t tors in de plaats. Aan u, werklieden, doen wij oen lasaaoeti ons in ons pogen te steunen tot heil der) gansche werkersbevorking. beest dagelijks < Vooruit-» en doet uwe oarjjkocijjen in ii<jj Samenwerkende Maatschappij < De Vrij* hetds, waar men in vertrouwen gediend wordt en 2 %' ternjggekeerd wordt op alle, aankeepen. Emiel Be Bant. zje aktpjt^ojkrstt' xk whrr ua&m mest <TV ««HT»J i T* "1* ^r *r "TT *^ *"1* ^t^"l^^»^*t'^v**w,^a^,t, 't^', )jj)pea^a*j*t^ keerde rijde der maan. Voorts 1 maanafbeeldiagpg van Juiius _ praten van Secöhj, de prachtige i gen van W^anen fcl""" kaart in orthol cour tier en Cbapiris, vsn teeken ing en uikvue-iiis Bij zeer nauwkeurige da aaanojpporvlakte gedtrrande tijd, hebben do utuissilüiuliuii veranderingen ia de nen besfcatigen, ofschoon niet met zekenbatd kan beweren de maan geen organisch leven mon de mogelijkheid moet onder gefrsel andere onzer aarde, -levende voorkomen. Set is ons -niet ontkennen, dat andere da roofd zelfs van zuurstof- < andere gassen, en andere kunnen bezitten, geschikt sten vaa leven to «nderlio sterven zekere o» aarde be diertjes (de anaaobiën) in de op aarde, tot 't' leven,» tof. De oppervlakte der maan is eene eeuwige kalmte : geen lucht, en du* ook geen wind woedt a nooit door eenig ga en daar aan niet de minste dt oppervlakte kaa niet te ontkennen, dat dit afia geeft van "het s rijk der dood e.* 'f 1.) t*-ê>*ast>»ii itaaajtantobl

5 ilppp^ HOBD AF. T»«S ««KB1STBLU1U HEBRE-N UIT l>* «LIMÉRE bt- P1ERRE»!!! te onse artikels de onototsceien weergevend «He wij b«de otepbeproofde vuebeferkersbevolking en f ^ * * ^» * * werklieden deden, toekende Bich hesjboew "der onverdiende ellende en ontbering, cerolg van den oorlog. Wij vroegen ons af op welke manier men net een zeer klein inkomen leefde met een gezin van 7 tot 10 personen in ellendige Strotten waarvoor mon hooge huishuur znoot Ben brief, door don schrijver der vakveraaniging geeonden, bteef «nljeantwoord. :fc Boddeterwijl aaajea de verkort van hoogargenoemde firma het goeds voorbeeld geven door endere pe*roon«,die bnnne werk. lieden onderstand verleenden bij het ge- 'stoongen ttoxszetten. Dn vrouwen der Malere SMftetve hadden Ilim» jmilblilill.. dm rmnnn zoeeebera door dit 'ajshoone voorbeeld tot oeerwagüis; zouden kornet» en» bestek*»»-tete^-tmeedé- ouderhoed.. eenet VnaBerde.bediende onzer vakverigasjisdna, bood zich aan bij den bestuurder ut «en deputatie van viar meisje*. Heel avgmatiek Ceeoe specialiteit vam dit heerachan) sjebaarde hij hem niet te kennen en weigerde met hem te onderhandelen in béj- IBJB tuner netmiodets 'Terloops tij gseegd, dat do bestuurder aar da aaaa n vaa ons synchkaat kent nnnoru hrj werkvolk noodig heeft, en hij 'da aen zeer goed dssteekenegestebt san zet ten ra ons bureel. Het tweede oadoriwad metzijne ««ritstere ams geen zienken beter dan bet eerste en ast rijpe gewent zeemzoete woorden bekend» brj nogmsals dat de fabriek niets kon geve» daar bet bestuur te t*a wae I... Voila I Op ril* argumenten die de wouwen aan- -toeidca, gaf bij een ontwijkend antwoord, 'dat geteigd-e van onwil en spot. Onder andere zegde hij bet voigesde: caj* «rij aan ieder werken(tter) 1 frank per week tonden geven, zou dit 70 franken pet week.kosten of 300 frank per maand. De firma ia daarvoor veel te arm. Dsarbrj-wij rijn geen ra>b*tekaoten sooais de anderen ea wij bobben 3 jaar slecht gewerkt. > Verder sprak hrj over het betalen zijner fakturea en haalde audore kindorachtighedea op em to bewijzen dat hij niets kon doen. Do dvpntalae antwoorddb daarop, dat or in de fabriek riodntane geene kosten zijn -- spaard om zich op moderne wijze in te richten zooals in andore fabrieken en dit oen bewijs wat,dat d* fabriek goede zaken heeft gemaakt. BriefWi^elïng Gent, den 10 Januari 59)6.* u aards gexel opetelier, be Ds!»r' spraken cos ir»oeders eo kinderen Van do talrijka personen, dio uit hek net bancre zuchten over een echtgenoot, achaoberen ïoct valsen* bjrtwdkaarton geld vader of'zoon, the strijdt of reeds gevallen hebben < geklopt», zijn er slechts vier in is voor het vaderiand... terwijl zrj zelf hier beohteuis genomen. tommer en ellende hebben te verduren. Hunne namen wonden in kapitale lettert Bjj het akoü* licht eener kaar* ot brj door de dagbladen asgeirukt en op alle eene carburelamp ritten zij mijmerend cn koeken der straten worde voor hen, Ces nen in hun geest het beeld der geliefden pelte, ces galeux d'ob nous vieak toat le die den hinselijken haard, waar zvj eene mal. «ene voorbeeldige straf geëiseht... liefde en leed samen droegen, moesten verlaten,... en die nu moeten dienen voor Nu lekt het bij iedere gelegenheid uit dat Goed. keuonnenvleesch voor de neon verzadigde vele bakkers, hoogst resriektabele lui, na kapitalisten. tunrlijk, sedert geruimen tijd wij durven En terwijl zij hun bloed vergieten, worden dezen die hier blijven vrouwen en sedert zij «geplaceerd > zijn ons ia het iet beweren dat zij ooit andere handelden kinderen maar al to dikwijls het slachtoffer van allerhande plagerijen en moei langs eeu aehterpoortje «rijkelijk hun gewicht van 't brood geweldig bestelen en lijkheden van sommige huisbazen eo antle- brood» verdienen., typen die voor dozen oogenblik het lot Wij mogen uie miada»üge praktijken op dier ongeluktegen in handen hebbeu. éerta lijn settel maar, terwijl meu zioh de Er is moerl Dikwijls dienen rij nog tot keel heesch roept om tegen de ergsteu onverbiddelijk op te treden, weigert men de toot van schaomteloozen, voor wien rij zieh krom en kreupel hebben gewerkt en rehoone laatsten aan te klagen en wenscht men or winsten bezorgden.. zich geiuk mede zulks tot nog toe niet gedaan te hebben. lot eer van de vlasnjjveeaars tzj nier grlegd dat zij door allerhande tegemoetkorninreo den nood hunner werklieden trachten te vernachten. Hoteelfde vcor de jnte- onlogiek en verduikt zich achter het be~ Me» verreehtvaardigt sulke schreeuwende tijveroart cn voor acjutoige bteekersbazen. stendiee en krachtdadige toezicht 't welk Hetzelfde mag ntet worden «fezesd ven van de bevoegde overheid moet nitetaau... de heeren mt de vtasspinnerij «Urdère Sf Och arme! Pierre», Voetweg, die hunne werkheden Alt morgen de namen van die «zeuraakken > mit hunne woonst en 't gewicht vaa platweg afscheppen als zij vergoedrag vra- Jen en wier handelwijze in date droevige huu brood erbij aan do mnreu dor stad tte onutendigheden sterk afsteekt met deze der plakt werden, dan zou zulke maatregel out andere vlatnijveraars. inziens veel doeltreffender zijn. De werksters dezer firma hadden reed* Xn afwachting mogen de bakkers gerust «enige weken geleden een onderhoud gehad met hunnen bestuurder, wsann zy een vmchug dat wij te laf zijn om hun eens (roed volharden. Zij weten bij jarenlange onder- onderstand vroegen zooals in andere vlasstbrrekea. Maar rij werden afgescheept mot en onverteerbare i kroeten s, die zij met de onren te wrijven met hunne oneetbare het belachelijk kotnniizoeztk dat de heeren opret hebben laten verbranden. ejtenr faas veel te arm waren om it>ts te Toch gaat de kruik te water tot zij berst. Dankend voor de plaaternknte. Miele. ** * Yvaarde gesel opsteasr, Gerief mij eene kleine plaatsruimte to verleernen in ons blad. Sedert een jaar bewoon ik een huisje op deo koer der Paliepoleteaa* te Gent (eigendom van.11. en Mad. isnoèok, Bagattenstraat. 37). --. ';u gezin bestaat mt 6 kinderen, zöoedev en vaidér to teven. * Sedert eenige weken sijn wij allen totaal werkloos en kttrmea dus geene huishuur betalen, lis ceiztereo <ill3*ada>j), em 3 1 éa ure aamiddag, v«rs<4iijir»t rynie ectelaehtbare Mad. Snoeok met eenen rinuueiuien en neemt onze voordeur weg, zonder ona opeegtring to geven. Zoo hebben we tet 's avond* op straat gewoond brj zulk gnnr weder. 't Is eene echte stdiand*. Waarde opetelier zoo met de arme ntensehen om te seringen. Natuurlijk ia de zaak in de ^soden onaer politie, die wel baren nscht zal doen, cl-eli niettemin verdient zulke daad aan den sehandnaal sresptj'kerd te worden, te meer daat die edele dame zoo nnarne met 10 centiemen gift voor rle Jrr>jgBge»»oireueri in de dtdrbladen frgurseert. e^vwlr-'vnee de opname. BDM. BALLDJ. Poflepelstraat,», Gen*. pwnwrn«g'ts 'Janoan mv Ss aardappaikiivestib Waard* Redactu., ln zitting vaa 't landbouwkomiteit heelt men den belanghebbenden medegedeeld dat er plantaardappelen uit Duitsohland zullen Icomen en dit aan 8 f r. de 100 kgr. &an men van hoogerhand ireene maatregelen nemen opdat de werklieden en zelfs burgers die oeu hofje bezitten op tijd ea stond ook eene hoeveelheid niantgeed ter hunner beschikking krijgen! Moest dit ontbreken, de aardappelkwestie ware toekomende winter nog ingewikkelder. Dank voor de opname. KlearUl. TJ31, AardsppsEvorkoop fi WICHTIO Het pubü«*: wordt verwittigu dat alle inlichtingen betreffende don aardappelverkoop door de stad in 't vervolg uitsluitend zullen versohaft worden tusschen t) 1/3 ea il uren 't morgens in deu Ham 8. De heer ï'eranie zal aldaar op zolfde uren do gebeurlijko klaohten aanvaarden. Het is dus volslagen onno^dig zioh nog to» stadhuizo aan te bieden voor deze dienstzaken. Medegedeeld. t 8ïölijk WM*k êrtp Voeding OIFT2D De ambtenaton en bedienden der Water-, fjas-, eteotrioiteit-, haven en schouwburgdiensten, (17e gift) Ï19 fr.; ii» t L-U liod door M. 'an den lioeók, J.üü.; JELelpt de noodlijci^iden, 170 fr.; Multaiuli'skriug, vortooninü vaa 6 Deoember f r.; M K. en V., ö fr., M. Strouy, eigenaar < Uud Gent s 00.7U fr.; Bauweus, Wachtebeke (Overs.ng) 5 fr.; Oudorwijzend peieoneei dor Stadsscholen, (GLo gift) ;*oö fr.; Onderwijzeud personeel dor lèjciiolen Carels on üticuito, Üle gift) S ir.; Werklieden Electriciteitsdienst, (68 gift) ü.60 fr.; De Brandweermannen, (4«e gift) fr.; Helpt de noodlijdenden, 170 fr.; H. Piron, professer aan de Stedelijke Normaalschool, 1* fr. Brieventasch van»»f. V. H. verloren en gevonden ten Stadhuize, S f r.; Ondergeschikte poïitiebediendan, Ü6i fr.; Personeel der Academie van Schoone Ivuusten, (4.rim. 16) fr.; Personeel der Hehiigheidadienct, (63e gift) fr. ; JU. Bauweot Waohtebwko (Overslag), 5 fr.; Schilders- QonvemementBgebouwen, fr; ld fr.; Personeel der Begraafplaatsen, 18 f r.; Helpt de noodlijdenden, 210 fr.; Econoom, fi fr.; Le Olub, Kouter, 500 fr.; Werklieden ITlect.riciteitsdienst (68e gift) ' M.70 fr.; M. De Lanier, Consul vau Dene- V markon, 160 fr.; Ondergeschikt personeel der poktte, W fr.: Eoreioon van een lid van het schepencollette in eene bijzondere rank, 35 fr.; Poii^o-offieiereii, 180 ir.; Perwviooi der Knaeraeisje* iberoepesjebeef, ft5 fr.. * ; -s-.%:.;. e-w. > --.v-s iwk».;it*;,ï!.viv JV-«L "Te Tiïitd^S^k''r*% TBGITS GOEUE KEGEIJNG OMDAT HBT KAAlt JtöLI.Jitï-STViöilK S'1'RKEÏT Ja, letert, gij zult misschien oprien alt wij dit schrijven, maar het is teok soo. Wij willen het u dadelijk bewijien, door de gesegdens weer te geven van een heerschap, dat als voorzittet' optreedt in om-e, rnrl-pkomiteit-r". van voor een paar maanden hebben wi) aangedrongen, dot de stad rou zorgen opdat er voldoende voorraad van patatten sou opgedaan worden, om onte bevolking langs dien kant tegen de dreigende gevaren te behoeden, daar er hier langs jreon enkelen kant of weg aan patatten te geraken was, ondanks er in snee stad of omgeving voldoende sijn. Haar onte stadsbeslunrders aohtten dit niet noodig! Wel werd er, volgens rij ons zegden, eens naar gevraagd, maar er kwam niets van terecht en op het oogenblik sijn er nog geene of ten minste een klein getal. Nu staan wij op denielfden voet met wat betreft de,--i *- Over een paar weken wat er in onze stad eene ma'.sa. carbuur, waarvoor er zelfs in een paar zittingen van bet Arrondissement! komiteit een beroep werd gedaan, opdat de vertegenwoordigers onzor buitengemeenten er toch wat zouden afnemen. JSn wat sien wij nul Ais bij tooverslag is er goene earbunr meer te krijgen en is or in honderd» werkerswoningen 's avonds bijna goun lient meer. - Sommige winkeliers hcbbf.ii er we», inaar verkoopen er yeen. Maar als men een kilo rijst brengt, krijgt men een kilo carbuur. En zoo zijn er nog meer ;ulker staaltjes I Wanneer wij al deze miebuiken voorbrachten en vroegen welke maatregelen de stad zinnens was to nemen, antwoordde men dat de stad da-ar niets tegen zou doen, want dat dit drijven was in kommunistische richting en de stad sieh wel sal wachten dezen weg in te slaan. Schoon, niet waan eu aai. ais mon weet dat er in allo steden en dorpen omgezien wordt naar alle middelen om de inwoners te kunnen helpen. Qoede maatregelen nemen om onze bevolking zooveel mogelijk uit de handen der woekeraars te ontrukken, dat kunnen onze fameuze bestuurders' niet. Onze werkers mogen kreveeren, terwijl een bandvol anderen zich ten onzen kosten verrijken. Ziedaar de handelwijze of beter gezegd de politiek dezer heeren. Kan men nog fanatieker kerels vinden! En zulke menschen stellen zich aan het hoofd onzer komiteiten en beroemen er zich op onpartijdig te handelen I Werklieden, opent uwe oogen I Nu eerst ondervindt gij misschien wat men aan zulke bestuurders heeft en kunt ge hen naar waarde schatten. Schande aan zulke menschen die zich ware christenen noemen. JJ. Te Berchem SOCIALISTISCHE MAKDOUSECLCB Oproep aan alle Bcrchcmsrhe gezellinnen en gezellen om zich als lid te laten inschrijven der Socialistische Mandolineclub ilcrchefli. Partijgenooten, mannen co vrouwen, geeft u als lid aan bij de gezellen Fr. Stuyck of J. Mommens in het partijlokaal «De Toekomst», Drie Èoningenstraat. Kameraden, toont dat uw partij-iever in deze droevige tijden niet verzwakt is. Verleent allen uw steun aan onzen Mandolineclub, opdat hij zich regelmatig zoude kunnen ontwikkelen om weldra op kunstgebied met alle andere dergelijke groepen te kunnen wedijveren. Gezellen en gezellinnen, wordt lid of steunt onze nieuw gevormde 'troep 1 Het Boetomr. #** Te Ronse ïetitj ' "-EBTB OVER ONZElVOLKSSOEl"..,, f*,.. ^-r»-* ';-ttyhttl ew.t»«.-.-..*^»*w.~, TrJ"-,--.. Zooals in vele plaatsen; was er'vanwege het Stedelijk Voedingskomiteit verleden jaar een dienst ingericht, om soep te koken sn uit te deelen aan de behoef tigen, In het begin ging alles redelijk goed en onze bevolking was uiterst tevreden en gelukkig, dagelijks eene voedzame portie soep te mogen afhalen. Maar langzamerhand zagen wij deze zoo noodige volksspijt in hoedanigheid verminderen, en zij is op dit oojrenblik zóó slecht, dat zij, rechtuit gesproken, voor da mensehen het halen met waard it. Daar hebben wrj ons zelf reeds meermaals van overtuigd, en de klachten, welke langs alle kanten ger.it worden, geven aanleiding tot gegronde kritiek. De reden is dat men in den laatsten tijd in do keuken een bestendig opziener geplaatst hoeft, welke ook voor taak heeft alias te «gelen en daarbij dagelijks nieuwe proeven doet om soep to bereiden met soo weinig mogelijk kosten. Het zal dus niemand verwonderen dat er gejammerd en geklaagd wordt in de stad, en dat er gezegd wordt: «den eenen dag geeft men ons toep die gelijzx aaa pan» enkel goed om er plakbrievon mede aan ue muren u hangen, en den anderen dag it bet nog slechter dan zuiver water, t' En do arme werkersbevolking wordt daa* mode gesteund en moet met dergelijk rnis-l baksel het leven rekken I Wij nemen aan dat er op dit oogenblik! gebrek is aan aardappelen, welke our»ai!3 baar zijn voor de vo kssoep,maar kunnen zrjt 1 door niets ander» vervangen worden I Knn-I nen er ook niet wat meer groenten ep rund-? vleebch in de soep gedaan worden t Zool neen, dan geven wij de heeren van het Vo*-,. dingskomitoit een goeden raad: Wanneer! er werkelijk geen betere soep kan gemaaku worden bij gebrek aan benoodigheden, geeft, de.soephalenden eeno vergoeding in evenredigheid der hoeveelheid soep welks d* trazinnen ontvangen van zelfa. sn de kritiek vsrdwfjai; A.,V. D. B. f A iooüissemeiit Desüerniondt BELGISCH INLICHTUfSBUfiEEL voor krijgsgevangene* ea geïbtenicerdbii Dieiut der maand December IBlt» Bureesen open voor het publiek alle. werkdagen an 1 1/ii tot i ure. Inlichtingen betrekkelijk krijgsgevang», oen: 342 J i Goial en bedrag der geldzendingen: HoW IpAtl: 164 Mark, 6 zendingen J Duitschland.;' 1112 Mark, -40 zendingen; 'f Getal pakken tot S kgr.: ltao t Getal postpaketten tot l/s kgr. 4381:) -- Briefwisseling: Verzonden: 4180; Ont=, vangen en kosteloos besteld: 6991; Bezoeken vaa het publiek aan het Hoofdbureel: SI70; V hostelooze raadpleging t Aüe vrijdagen. namiddag kosteloose raadpleging in het be-, lang der familiën der krijgsgevangenen co'; geïnterneerden door de heeren tidvokatent van het beheei deelmakende. Hiilpbureelen te Appels, Aud* genhout, Donderbelie, Grembergen, Gysegem, Hamme. Lede, Moerzeke, bchootiaardu, Waasmunster, Wie;;e, Zele, Te Lokeren BEOICUT AAK 0E LEDEN DKH COtiPERATIS. De deel van den winkel zal uitgokeertl worden op Maandag 24 Januari, Daarom worden de leden verzocht zoo spoedig mogelijk hunne souchen binnen ta brengen. Zij zuilen aanvaard worden ten, allerlangste tot 22 dezer. Ixa dezen datum zullen ze als ongeldig beschouwd worden. Er dus voor gezorgd, leden, dat u te zool spoedig mogelijk inbrengt, voor de gemakkelijke regeling. Het Besta».! SLECHT BB0OD Sedert we op rantsoen staan, it JtoïförnnJ ootk alijd aen der slechtste geweest voor-) wat d* hoedanigheid van meel betreft; dit; byzonderlijk de laatste weken. Do mnn- j sohen die altijd nog boop hadden dat hoti wat zou verbeterd lijn, sijn deoe week nni nog meer teleurgesteld, we gann alleogt) naar het zwart brood. We. zouden daarvan beter eene reden) kunnen maken dat gaosoh het bezette ge-i' bied dezelfde hoedanigheid van brood had,; dan zouden we misschien kunnen zeg<ren,\ or is waarschijnlijk anders geen meel. Maar; neen I In Bommige steden zien we wit brood : eten, terwijl het onzezwart is,' en dit vin-j den we onjuist. Daarom vragen we aan het Voedingseo J : miteit, wat daarvan de roden mag ziin.! Zoo het uwe schuld niet is, zon het dan nies - mogelijk lijn een protest in te dienen bij het gewestelijk Corarteit, waarbij beferd hoedanigheid en ook wat meer gevraagd wordt, want fk> grammen meel is veel ta weinig. " KritikWs ' *#*#*#* 0ËNKT STEEDS AAN HET WIHIvEM VAN NlüUWE LEZERS VOOR HET BLAD «VOORUIT» Faatliata» van e Vooruit > (6 DE LANGE NAGEL (1871) door H*ü«-et k Cortsoisnco Hier mode lint hy den jougeling to eedde, en vertrok ouder aerryn van voo*-,zig%heid. Terwyl Alfried ziob. haestig kleedde kwamen duiaenderiei droeve gedachten hem aanvatten. Marie, en de dood zweefden hem steeds voor de oogen. Om deze bittere verachynsers zoo veel mogelyk te verdryven, bezag by menigmael den dolk die hem -yne vprloofde geschonken «ad: hy bezag ook zyn pistool. Na. hy hetzelve in goede staet bevonden bad, «et hy eene dubbele lading busluroid in ;den loop ryzen, en daer op eenen yzeraa kogel voor den Spanja»9rd. wanneer zyn pistool na geheel gereed on geladen was, plaatste hy het op den Palm «yner regier hand ea wikte het mei eene zeldzame nrmrnfckinjr. «Dit. is de vqrheid myj» vederiarrds» zuchtte hy. Hy, wikte bet aognieete e* sprak me» diop nadenken: «Dit is de vrouw die ik beirnnl> tti waariy k zy* g.*^!arm j ^ ^ ^ oe vryheid zyne vaderlands zaten in den '«o» van zyn wapen. De naem van Maria fng, voor de twintigste maeï over zyn* Krldr anne6r de -*"* < ma * m ' W0Td ' «Jonker, zyt gy veardtg T-» vroeg Sohrieck. «Ik ben veerrlig I» antwoordde de jonge geus, terwyl hy het pistool he*mlyk in zyn wambuis verborg. «Nu dan, laat ons gnen. > ' Weldra kwansen zy by do praefffiige wooning des Hertogs; en gingen, met eene geheime apreuk, door al de tyfwachtön heen, tot m eene kreine sael, waerid zwsre levneloeleii stonden. «Alfried» sprak Schrieok met gedoofde stemme «met een zal de Hertog u hier komen vinden. Ik heb hém doen gelooven dat gy hem een belangryk geheim moet ontdekken. Nieuwsgierig ai» hy is, zal hy niet lang beiden. Ziet dat gy hem niet mist, want dan is alles verloren : hy is schrik kol yk in cyne woede, a «Heeft hy steeds zyn haroas?» vroeg AHried. «Zeker» antwoordde Schrieok «hy veriaet het nooit; erentwel kunt gy hem lichlelyk keffea, en dit op deie wyae: wanneer hy mn de mededeeling uws geheime zal vragen» nader hem dan allengskens meer en meer, en duw hem het gtael onder den kin. Dan aal dn kraeg van zyn yzeren wambuis u niet beletten. Nu, Alfried, goeden moed krat bet hart niet klein worden f» «Wees daer over gerust» stichtte «to jonpeling «de weleetryd ie over... «Zet u wat neder» hernam Schrieck nhgaende «ftiwchien moet gy nog eenigen tyd wachten. Spreek ook. niet meer, want hier hebben de wanden oortn tm monden: ooren om te luisteren en monden om to verraden.» ' v Alfried was mi alleen in de kamer. Hy wandelde gedurig op en neer door het vertrek, in zyn hoofd overleggende wat hy den Hertog zeggen zou, om hem geen vermoeden van zyn voornemen te [geven. Hy wist niet, de verrade jonge- 'ling, dat een bloedig oog hem uit eene sykamer bespiedde. Hy voelde dit onverbiddelyk om Ilstvot'vyw v«m Alva niet op hom gestaerd 1 Bindelyk werd hy ongeduldig en Ket zich in eenen aetel nedergaen. Maer, niet noodra zat hy in den zwareri leunstoel, of een schreeuw van verbaesdheid ontvloog hem. SRI gerucht, een vreemd gekraek deed sicn hooren, en kryschende springveeren kwamen hem den middel met eenen yzeren gordel omvatten, en klemden hem vast tegen den rug van den stoel; een onverwinbaer r^«mfri' rinikfe hem de borst te pletten., Het ie te denken hoe de jonker verbleekte, wanneer hy zich dus gevangen zag. Hy vrong «yne spieren sterk te Kamen en vocht met nydige kracht tegen Byne banden. Dit wae echter.te vergeefs: de stoel bewoog niet meer dan of hy op den vloer ware genageld geweest. Niettegenstaende de hardere nyping dor veeren, worstelde Alfried nog gedurig tegen ;deze onverwinbare kracht. Zoo was hy yselyk om sien., de ongelukkige jongeling: met gloei jende oogen, met regt- taende haren, eo met blauwe en opgeswollen aders op hei voorhoofd ja, #x> was hy afgrygelyk: met vlammende blikken, met kokend schuim op zyne lippen en met schrikkelyke rctterny in het'hart. '. De deur sint wen en een man van hooge gestalte kwam met hoegmoedigen tred in de kamer. Dit was Alval Alva de geesel, die in zyn hart het verderf der Belgen gezworen had: Alva die onze vryheid met smaed onder zyn» vopten vertrapte. Zyn aengezigt was bruin en buitenmate Iangvormig. Zyne gryze oogen en röode baerd gaven aen zyn wezen eene wreede uitdrukknig; een stalen harnas en stalen scheen- en bilplaten, basebermvan jüweelringen blikkerende, rustten den zyn lichaem tegen een vyandelyk wapen : op het hoofd droeg hy een zwart fluweelen mutsje, waervan eene bloedroode veder daelde. By zyn inkomen sloeg hy de armen kruisgewys op de borst, en lachte spottend op den wanhopiger) jongeling. c Geus» sprak by op een koelen toon «gy komt om Alva te moorden I Dit is een edelmoedig werk waerlyk I Denkt gy, kind, als gy zyt, dat de reus ~.ua door eenen dwerg vangen laet? verachting en medelyden zouden uwe belooning zyn, zoo men zich niet voor dwazen moest behoeden. Kqm, steak my nü het steel onder' de kin I gy muilmaker en moorder dat gy xyt I a Alfried schuimde van spyt en woede; de dolk dien hy in de hand hield werd warm van de wringing zyner vuist. «Gy dwingelandl«riep hy «verachting verdient gy zelf. Wat lyden, wat bittere foltering hebt gy de Belgen met aehgedaen, gy bloedhond I en denkt gy dat God my niet beloonen, en u niet straffen zat, gy laffe Spanjaerd? Rekening zult gy geven over het bloed van Eetuojjt ea Hoorn en mya broeder Norben, dtaa jry vermoord hobt, zal bj God myae wntek eischen 1» Een spottende glimlach was 'des Her^ togs anlwoord. Hy nam eene roede, dia aen den maer hing, gaf dan jor^ina, eenen nydigen slair in het aengezig*,- «! «nrnlr ;. ', ' «Zie, bedelaar 1 zoo handelt mon int' Spanje de landteopers en slechte liedeauj. De jonge gein ontstak, by dezen hoon,;, in uitzinnige razerny. De springveeren)" kraekten en schreeuwden onder zyn ge-j weid; d» zetel scheen den vloer te moe4 '- ten losson; nochtans kon de ongelukki-j t ge jo»igoiing zich niet roeren. Terwyl hyj dus bezig was on tegen den Hertog bitsig] schold, scheen hem plotseling iets in te ( valleu; een glimlach van vergenoegen! liep over zyn awnzigt. Hy stak de handr met een' blyden schreeuw in «yn wamj buis, en haelde het vergetene pistool er'" uit. j «Hal * riep hy «nu eindigtirwelasleri' '*; teel I Ziet gy, bloedhond «iet gyj '.. dit werktuig? Gy kunt my niet ontsnap^ pen, Spanjaerd I Ik ben een eryareni schutter. Nu lach ik. en tty verbleekt,* hal» De jongeling hield steeds dt» van het pistool op des Hertogs aenzigti gewend, en lachte met wellust op dtf» vrees zyns vyande, Na eenige oogenblit; ken hief hy de oogen hemelwaerte ea riep: 1 «Dank ay u, o God myner vudefaif dat ik myn land ea het bloed mynsj broeders wreke moge. Oner isterfj] WaryredoMlllit'-''...;

6 &QfW&wrWry&' i Dontierdfig 13 Januari 1818 e» Feestlokaal Vooruit, St-Pietersnt9U«rstfaat t Sent GROOT tsutnstconcert op Zondag 16 Januari 1816, ingericht door ' n MARXKRING (ioo uitvoerders), bestuurders J. Van der 'feulen en Ad. Hoefman,met de welwillende medewerking va Mad. Baert, Mej. Vekeman ; de heeren Evarist De Bouvre, Isiooor Vecckman, MMient Landrteu en Fr. Van Moerkerke. Plaatsen aan 75, 50, 40, 30 en 20 centiemen. Er zijn steeds kaarten te bekomen aan het winket in het Feestlokaal van 11 tot 2 en van 6 tot 9 ure 's avonds. Begin om 7 wre ZEER STIPT. SPORT VOETBAL Kampioennaat van Gent Zondag aanstaande 10 Januari hebben wij op 't sportplein van Kacfng Club ce Qeutbrugge-Xoord, een der belangrijkste matenen voor 't kampioennaat van Geut; uu sterke elftallan van A. R. A. Gantoise en Ganda F. C, welke slechts met een punt verschil elkaar opvolgen in 't klassement, zullen elkaar ontmoeten. Wij mogen ons dus aan een fel betwiste match verwachten, en als het weder mede wil, za»! het aan geen volk ontbreken te Gentbrngge. Ingane-prijzen: 0.15 fr., 0.30 fr. en 0.50 fr (tribuun). in 't Fesslpfeis "Veofuit,, De Broederlijke Wevers zijn maandagnamiddag begonnen uitlegging te geven aan tams leden over het weven en zijne voorbereiding. Bij deze gelegenheid had het bestuur der vereeniging al zijne werklooze.eden uitoodtgd tegenwoordig te zijn bij de eerste Daardoor was dese eerste bijeenkomst teer talrijk,geheel de benedenzaal van Vooririt's Feestlokaal was proppeasvol. Gansch bet bestuur, benevens de vier lea- Ijsvors, zaten op het verhoog, de vergadering voorzittend en leidend. Gesel Frans DumoHier opende de les met eenige woorden van uitlegging. <Wij hebben, zegde hij. deze reeks vakuiteanzettingen ingericht met het doel onze leden meerdere vakkenissen te laten deelachtig worden. Te dikwijls hebben wij bestatigd, dat sonimi»i8 leden, wanneer zij naar het sekretariaat kwamen met klachten en grieven, niet al te wel op de hoogte waren daar waar er spraak was van «getal scheuten», «rietfijnte», spioen», «tarief», enz. Dit belette soms de klachten dier leden goed t verstaan, alsmede deze in goeden vorm den patroons over te maken. «De meeste werkers hadden de gelegembeid niot, de techniek van hun vak aan te leeren, terwijl die gelegenheid -ich nu tijdens den oorlog in eene zekere maat zich aanbiedt. «Wij willen dezen tijd ten bate nemen, om onze leden zooveel mogelijk in de kennis van bnn vak te onderwijzen, zoodanig da zij na den oorlog beslagen zijn, om over een algemee ntarief met hunne patroons te disknteeron. «oor den oorlog was daar reeds spraak Van, want hij behoorde tot de eischen van da wevers. «Wij moeten niet alleen zoo ten tarief Vragen, maar hem ook kunnen verdediger, waar tèe menige nieuwe vakkennis no-ïjiis. «Er bestaat een wet die den -atroon verplicht tet invoering van den zelfwerkenden Beheutenteller, maar nimmer is daar spraak van geweest. De heeren fabrikanten hadden daar veel tegenwerpingen tegenover en de wevers waren te weinig op de hoogte van het voordeel zijner invoering. «De algemeene tarief moet wotden gebaseerd op den zelfwerkenden scheutenteller. «Onze vakuitleggingen zullen over de voorbereiding van de weverij handelen. Honderden leden behoor&n tot dit vak, dat veelal, door de schuld zijner beoefenaars, in de vakbeweging ten achter staat. «Heden, besluit spreker, hebben wij al de werklooze leden opgeroepen, doch allen tullen de vaklessen niet. met de noodige.vrucht kunnen volgen. Daarom doen wij 'vooral een beroep op de jongeren, de uitleggingen, die elke week den Maandag namiddag, van 31/2 tot 5 ure in eene der zalen van het Feestlokaal zullen worden gehouden, trouw te volgen. «Wij beschikken over vier lesgevers, daar- «tsder een heer lïïe met diplomas de nijverheidechool verliet. De drie anderen zrjn de kamarades De Bruyne, Malfet en Thys. <De eerste les zal worden ftegeven door (Jen heer, die vooral de techniek van het weven en,deze der voorbereiding zal uitleggen. «Daarna volgen de vrienden, die zich in praktische uitleggingen zullen verdedigen es teer belangrijk zullen wezen. > Die woorden van inleiding werden aandachtig aanhoord door de talrijke menigte, die met evenveel aandacht naar den eersten 'lesgever luisterde, die op klare en wetenschappelijke wijze sprak over het begin der weverij. Maandag zet hij zijne les voort, waarvan. ractlaaaeig in bet blad «Vooruit» rerslae zal woeden gegeven, en die zooals Dumortier ; tet slot der les vroeg, door al de jongen, goed en met vrucht moet worden covolgd. Onze beste wenschen aan hej werk der bestuurleden dier zoo belangrijke vakverbenigiug dor Broederlijke Wevers. ' K. H, in VOOatSJST, ta 8ont Wij hebben het genoegen ons ge.acbt publiek mede te deelen dat we op Donderdag 13 anoari em 4 unr io Ons Unis nog eens den sympathiek-n Dr. YAJÏ DE VELDE bestuurder van ons stedelijk laboratorium sullen te hooren krijgen, -iu za! hij behan delen, het zeer belangwekkend en gewich tig onderwerp; Over bedrog n vervalsehtn? in den tegenwoord.gen tijd Dr. Van de Velde zal ons toonen welke de samenstelling is van mkere voedingstoffer zooals: brood, melk, boter, kaas enz., hos deze vervalseht worden tegenwoordig. ten nadeele der bevolking en ten voordeele der aftroggelaars en uitbuiters. Stadsnieuws CONCEET NELLIE-KltlïiG. Voor het concert van den Nellie-Kring, op zondag 16 dezer, zijn er kaarten te verkrijgen in het café van «Ons Huis», Vrijdagmarkt, aan den prijs van lö centiemen. DOOR LEEHES EEÏJ BETEB BfiOODWiiNnllVU ±>A ÜEJN ü»ilu.olj! Nieuwe leergangen van JN'cderlanur-'h, Engclseh, Fransch, Duitsch, Boekheaden, Snelsclirift, afzonderlijk voor vrouwen en mannen worden van af 17 Januari 1916 in de English Club, Savaenstraat, 25. gegeven. Vraagt volledige uurtafel ten lokale. Schooi voor électrtetons: 12 uren per week 's avonds. Ook de syllabus wordt kosteloos aan de werkeloozen van het comiteit verstrekt. ast METAALBEWERHERSBELArTGExl. De volledige werkloozen worden verzocht hunne kontroolkaart zorgvuldig in te vullen en den naam duidelijk te schrijven onder den kader waar de stempel van den Bond staat. De onvolledige werkloozen zrjn verplicht wekelijks hun getal uren en het verdiende loon in te vullen in de kolommen die nevens de stempelpla&ts zijn. Van af Zaterdag, 16 Januari 1916, zullen diegenen welke des morgeods niet kunnen komen, betaald worden van 2 1/2 tot 3 uren. De volledige werkloozen die vaklessen bijwonen in de lokalen door het Plaatselijk Komiteit aangeduid, moeten de dagen dat zij geene lessen volgen zieh aanbieden bij den controleur in «Ons Huis», Boekerijzaal, om daar een stempel te krijgen. Voor da vereenigden is het niet hetzolfde als voor de niet vooruitziende werkloozen. Dus moet ieder werkloos lid naar don raad luisteren van het Bondsbestuur, en niet naar anderen. Het Bestuur. 15 hrt15tówwifr. ts pküljen, Httïl, 12. (312) S9A.D GEJVI. Aanbesteding der werken betreffende het reebttrekken. 'crbrecdeii en verdiepen van de!<ei. tusbchen Snepbrug en Scbk'tir.g. Aanbiedingen te zenden aan het Schepencollege ten laatste 29e Januari, per gesloten brieven. Openbare opening der aanbiedingen den 31 Januari, te 11 ure. Lastonkohier en teekeningen berusten in het bmreel der werken. : OPGEPAST! De valsche bankbriefjes van 20 fraak der stad Gent zyn hie r aan te erkennen : de stempel is kleiner dan op de echte; de woorden waarborgt en garantit schijnt er niet op meegedrukt r- var er nadien opgestoken, zoodat de letters niet in regelmatige lijn staan; de neerhangende punten van de armon der letter T van net woord ringt in kleurdruk, zijn op de vaische korter dan op de echte briefjes. STAD GENT. Mest on boer te bekomen in verwisseling van loof of beeten. Zich te wenden tot den Reinigingsdienst des Stad Gent, Gt-Iievenslaan, 23'. «DE MBTAALllEWEKKEK» voor Januari is van maandag 17e bij de boden te verkrijgen. Als inhoud hebben we: Meiledceüngen. Uesohiedenjs der motoren, verslag van den-ingénieur. De Vlaeminck, vertaling door den heer Verloove, De Terugreis, novelle (tweede vervolg). Bewaart uw vakblad, marmen 1 Pafte SctoDwt.urg, Vatósiraat, Gent Van 14 tot 20 Januari: DE KANTWEBK- STEfi, Mystieke Hollandsche legende in twee deelen van Gaumont; DE SHYLUCK VAN KB.AKAU, mimodrania in vier deelen. Vrijdag 21, DE LAATSTE DAGEN VAN POMPEI, antiek drama in zeven van het merk Ambrosio, deelen (Gouden Serie). 028 DOODELIJK QNGELUK. Dinsdag avond, rond 9 ure, begaf zich de schipper Cobbaert Jan, geboren te Denderleeuw dien , gehuwd en vader van 8 kindoren, wonend Scheldelaan 88, zich naar de Klein Meerhemlaan. 68, om er een bezoek te brengen aaa zijne zuster welke in het kraambed ge'omen was. De kamer dezer verlatende, deed hij een verkeerden 'tap met het ongelukkig gevolg dat hij van al de trappen viel en zich den schedel brak. Na de zorgen van Dr De Raeve ontvangen te hebben, is hij tou spoedigste overgebracht naar het burgerlijk j/asthuis. Zijn toestand ib erg. BRIEVENBUS B. Stukje is goed en wordt opgenomen wanneer ge u doet koanen. Van onuekende medewerkers wordt niets aanvaard. Alioc B. delfde opmerking. De familie De Kescl-Piscador bedankt de familiajeden cn kennissen voor hunne blijken van deelnoming betoond bij het afstervou van Mevrouw KUSA P18CA00R T&jöD&JJE&.Li NUEJN PRACHTDUIVEN. De liefhebbers der opgesloten duiven in het lokaal «De Groe»ae Lantaarn Ï, Lange Violettest-aat, zijn verzocht, vóór 15e dezer, de gewoonlijke storting van oen frank per duif te verrichten, voor het voederen on onderhouden hunner duiven. Ilot speciaal Komiteit. 7 <0NÜ der Oud-loerliugen der Stedejjjke Jt /nuachtsücholcn vnn Geut. De vcj' m.nde voordrachten zijn ingericht in het k^t^al «Hotel d'allemagne s, Koornmarkt: 15e Januari, Over de Onderzoebooten. Spreker de heer Ingenieur Dierkens; 22e en 29e Januari, Over het gewapend beton. Spreker de heer Ingenieur J. Tygat; 5e eo 1.2e Februari. Over de vervoermiddelen door de eeuwen heen. Spreker de heer ingenieur Em. Tytgat. Bogin telkens om 7 1/2 uren. MENSCnLIEVENDE KRING: «DE ZONDER NAAM NIET ZONDER HART». Van mevrouw H. Callier-Laurent, 100 fr. KRING «KUNST EN UEFÜAU1G- HEID». Deze ijverige kring bestudeert thans het ontwerp tet inrichting van een buitengewoon kunstfeest, da* zal plaats hebben in den Vlaamschen Schouwburg OT> 26o Februari. De opbrengst van het feest zal gestort werden in de Steunkas der noodlijdende Bolgwebe Invalieden van dezen oorlog. Het feest zal eene ware kunstbetoogiug zijn. Het bestuur van den Kring heeft zich tot hiertoe de medewerking verzekerd- van befaamde kuustzongers en aiiee laat een oprecht suocès voorzien. Hot doel van het feest alleen, verdient allen lof en 't is te hopen dat onze medeburgers dit edel..werk zullen bijtredon. Daardcor zullen sij in de opheffing er» steun hunner noodlijdende strijders eene oneindige voldoaning vinden. Het volledig prograaima zal eerstdaags bekend gemaakt worden. Men herinner zich dat de Kring «Nut en liefdadigheid» op 2 October IJ. een prachtig kunstfeest gaf in den Vlaamschen Schouwburg ten voordeele der behoeftige Belgische Krijgsgevangenen. Wie dit foest bijwoonde zal kunnen oordoelen met wat zorg het bestuur zijne taak opvatte. ff DONDERDAG HABÏ16NIÉ VOORUIT. Om 8 ure, solfège voor beginnelingen ; om S ure, rep titi.i voor tamboers en ciairons MARXKRING. Om 8 1/2 ure repetitie voor de solisten voor het Concert van 16 Januari a.s. met Je Van der Heulen en Adolf Hoefman; om 9 1/2 ure algemeene repetitie. VRIJDAG HARMONIE VOORUIT. Om 8 ure, instrumentale solfègeles; om 8 ure, algemeene repetitie. FANFARE «DE VOLKSVRIENDEN». Om 6 ure, solfegeles; om 7 ure, repetitie der ciairons; om 8 ure, repetitie der muziekantcn. Mededeelingen, Mrgerstaïïé van Seat Geboorten van 10 Januari '916. Hilde, Pycke, Oseeustr., 60. Julieu Van Beneden, Steendam, 36. Madeleine Hanssena. Wellinckstr., 46. Jozef Convent, Heirnialaan, 103. Mariette Do Wulf, Leeuwatr., 8. Jozef De Leu, Begijnhofplaats, 16. Martha Vermoéns, Hamerstr., 147. Alfons Martens, Kleine Hospitaalstr., 3. Martha Van Peene, Visscherij, 22. Louise Van Hcebroek. Herderstr., 10. Overlijdens van ld Januari Romanie Dutoit, z. b., 42 j., ochfag. Geiregat, Antwerpen. Oscar Hertsehap, tramb., 26 j., Toroüenstr., 22. Jules Ladrière, z. b., 72 j., Lousberglaan, 63. Overlrjdens van 11 Januari 191S, Jules Deri. z. b., 74 j., Veerstr., 44. Julie Naessens, z. b., 74 j., wed. Drieghe, Resedastr., 52. STAD ST-NIB.OLAAS Beweging van den Burgerlijke»! Stand van den 31 Deo tot en met 7 Jan. 1D16 HUWELIJKEN: Leon Vaal, sniid. met Elodia Nounemans, sigarenmaakster. Joachim Van Uytvanck, stoelmatter, met Maria Verdickt, fabriekwerkster. Eduardus De Koster, schoenmaker, met Anna Van Bookhaven. fabriekwerkster. OVERLIJDENS: Maria Van Brussel. 34 jaar, huishoudster, echtg. van Leontius Zaman, Hazewindeatraat. Vitalis Vanden Bossche, 77 )., vertinner, echtg. van Maria De Vriendt, S Gaaienstraat. Leonardus Bolland, 61 j., gepensionneerde wapeamaker. achte. van Josenbina Libotte. Slacht-. huisstraat. Wflhelmhia Heyman, 77 jaar, huishoudster, wed. vau -iicolaxje Lahaye, Truweelstraat. Joanua van Steelant, 61 jaar, huishoudster, ochtg. van Franciscus Noens, flazewindeëtraat. Augnstinus Van Poeok, 81 jaar, rentenier, laatst woc'. van Justina Nonneman, Dalstrant. Maria Vermeulen, 72 jaar, i ontenierster. Kerkstraat. Leontina De Welf 32 jaar, huishoudster, ocht-g. van Eduardus Verhasselt, Plaisantstraat. 1 kind onder de 7 jaren. GEBOORTEN : Mannelijk 6. Vrouwelijk 7. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN: Josephus Naudts, voerman, met Fidelia Van Mele, werkvrouw. ïmlm en Virmafeglijniiedea NEDERL. TOONBEL VAN GENT. Donderdag, 13 Januari, om 3 uur, Groote Stadslucht, olijspel-comedie in vier bedrij vej vsn O. Blumeothal eu G. i. adelburg, vertaling van Josepba. Zondag 16 Januari, osn 7 uur. eerste opvoering van : Het dubbele Leven, tooneelspoei in vier bedrijven, %an Willem Schurman. VERLOREN : Eene bruine haarspeid met twee rotten steenen wit en mauve, den donderdag 6 Januari, gaande van de Normaalschoolstraat, 13, tot aan de Zuidstatie. 'T - looniug voor wie ze terugbrengt Normaalschoolstraat, 13, Gent. 363 DKOüG BRANDHOUT te koopen in 't groot en in 't klein voor marchands bij De Bo Francois, Peterseliestraat, n.»^0, Brugschepoort. (354. TE KOOPEN goeden I. 6, te Gent. poney, Zandberg (349 TE KOOP PER OCCASIE: koffietrom mei in zeer goeden staat, inhoudende 60 kgr. Adres ten bureele van dit blad TE HUREN : werkhuis of magazijn dienstig voor wagonmaker of timmerma.:. Tien meters lang en zoo breed ; met koetspoort: Froebelstraat, TE fttë!! 8 BOUWMATERIALEN, tot Vrijdag namiddag. VI.IER8TRAAT, 42, Geat. (S42 AANKOMST van S9.S00 kilos boste bruine zeep aan 1,25 tr. den kilo, per vaten vaa 25 kilos. ILanuncrstraat, neven* d<\, ingan» -»»«den (ürkus. <3H pa* aasaasaaasi satans a aa üldsa M&m 25,000 füsivm ajsooklooodoaienorèine van alle merken en der beste kwaliteit. DUC, VEHVAET, GKGAR, BENSDORP Buis Pistor RVAET Dampoortstraat. SO, GEKT Kulphuis : Steendam, 46 Alle sporten van Confiseriën, alsook Koffiic, Bougiffiii, Confituren, BescliUtt Laagste prysen der stad. M liet woniaaare Hchaamsrerstcrfcfliyi on bloed Tasrkioeiwnd Toodssii, VEMAELEÏTS VOEDIKGSBLOEM is ma. e«a aoiigeca-am en E loet voedsel voor kinderen. * =VERtiAKL N'S> Y0EDINGSBL0EL1 vwldoekoüd voedsd?oor oïrdcr-mgöh. - VERGAELEN'S Y0ED1NGSBL0EM rcaraiifel voor rwakk» mjselmvmmm&m SOEPLEPEL' VOEDINGSBLOEM in coae MS haïvo pint nialk sta&t gel^fc met een kilo vleesch. Staal gratie te bekomen in de M9B I»»» APOTHEEK «Y 1 0 ^ J.VERGRELEN 4 kf to 5i v nsrr si we & Andere specialiteit Lavalin Geifilit. PfQ?if.5i2! de Sstïsurs 8t ö f A!l!B8fltitliii.8 la Flasdrs Orisafali Soefrló Coorx'iralive, a Gand. ASSEMIlLfcL GÈ.NÉÏL1LB L'assembléa générale statutaire de la Sociéte aura Heu le lundi 17 janvier ooarant, n düi beures doi maan, a ia Halle aux Drapa, a Gand Ordre dn ]onr: 1" Approbation du bilan ot dn oompte 5«profits et pertea. 2" Décharge i donner.ux adrninistrateui, et commisseires. 3* Elocty.ou des iwfmmistratenr* et de» commussaires en reniplaxemebt des admi. ni6trateurs ot commksairea, tous sortanti' et rééligibies. Lc Ceuis-t'tl it'admliilfslrnlion. (347). nrini is t* bekomen in do POTHEEK-DROGEniJ El. Terddratt tent J.VER6AELEN LAMPEN voos xmnxaveea m TnmxnALTWut KOOLSTOF \n t ktala ffes* falaocr*a4a«) Eleetrlek bonwkancilgn (TÜM, (otil'^eetrant, 7 (BeLFOCSTl Bteetrleke Installaties,.r.r HAMNC.Ü VOOT droq-»en en pakelhai intr. Holmops, ajetookre Makreel, Aberaaan, Sioirvisch, Scbehriscli, SaHlijnen, era. nwnd U rot het -Nlphgii te HA^BÜftKltfJ Octaaf VAViMM BOSCH QEHT, *6, Os.tffeu.-s, 'ïs, QENT VoorcUwüjjB jwiiaeb. Goeie kwaliteiten. I STOOSrlOBT2A3E!iU - LUKE.iEN Te bo. innen van 15 januari e.k. zei onze Zajerij tcrtit; in werking goi/racht vferden en alle K A A G W Ë R K TAif EJÖOMEW enz. aanvaard worden aan voordoplige prijzen. L, Ysiüfersni & SBiieliRaK, L.ksrin mmwm Diploma van 1* klas in Frankrijk en tn België. Geweien AdsMJtcntv-Arts. Nieuwe me» li»de gewaarbwed vrij van alle revaar. Httlr» iirijril M, HUTELURS^ATS, 14, "Kiietafa. IRBSSa <9r Verkoop atleeniijk p«r ÖOÜ5 kilos ÜUIS-IOFFIE-CHÖCOUK Vajjrtstraat, Beat ^t.<è) mssm Dooi D» ne Seoonian». IS. ree des Croisaiies, Srussel. worrii kosteloos 1121 prospectus venonden der remedie van n» Ttiomson die alujd eenen sckeien en «svaariooien nitslag feell ia alle gevallen van vegüijïen der OBfteo ds Lenden en Vcnendisf taten I Ir limtmi «r mllliisir brncfcnor der slfinnas ra «*»"<«Tcrt» oofdmiitili'i-ebrsiisrtios *'men fotroaa en " ader! * merken op vr>an(j Ledervst vot»> Screenen IADE VOOR STOVEI Hark «Soudanaise Lererlng Tan metalen doezen op *>aag en naar monster*' Sooiété KOLA - MEYER JFrères ï-.tb;i;ilüj*ei\ TE BRLSMEfb van ehsmiaohe-tachnlsoh* produkt** «n metalen Inpakldngen Vertegenwoordigen Hotel de Termt>nde, GENT (Zu.dstatie)

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen!

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om 17.00. Voorganger: Ds. Hoekam Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! - Welkom en afkondigingen - Zingen: JDH 150 Welk een vriend

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts'

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' In de conflicten voor de Eerste Wereldoorlog speelden paarden een belangrijke rol. De cavalerie was tot dan het speerpunt van de legers. Maar vanaf 1914

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Voorzang Lied 88 (Toonhoogte) Gezang 53 (Bundel 38) Psalm 21 vers 4 en 5 Psalm 118 vers 11 Gezang 217 vers 1, 3 en 4 (Liedboek)

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid Liturgie 11-10-2015 Ik zit op het puntje van m'n stoel Het is zo spannend En ik ga op m'n tenen staan Ik ben verlangend Naar die ene grote dag Dat ik Hem ontmoeten mag O o o het is zo spannend Een hele

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezingen: Mattheüs 6 vers 19 t/m 34 1 Timotheüs 6 vers 17 t/m 19 Lied 376 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 24 vers 4 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Efeze 2 vers 1 t/m 10 Psalm 103 vers 6 Gezang 186 vers 1, 2 en 3 (Bundel 1938) Psalm 102 vers 10 Psalm 107 vers 6,10 en 16 Gezang 217 vers

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Welke geruchten waren meer en meer te horen over David en Batseba?

Welke geruchten waren meer en meer te horen over David en Batseba? Nathan bestraft David. Welke geruchten waren meer en meer te horen over David en Batseba? Met het verstrijken van de tijd werd de zonde van David met Batseba bekend, en het vermoeden rees dat hij de dood

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk.

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Uitleg schilderij met kruis en rozen. Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid? Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Door het

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1 Numeri 21 : 9 het wordt een beetje eentonig: Israël moppert God straft het af maar er is ook een nieuw element verrassend positief de Israëlieten komen zelf tot inkeer zij vragen Mozes om voor hen te bidden

Nadere informatie

Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon

Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon 1 Johannes 5: 20 (Statenvertaling) Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen;

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 14 Psalm 6 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 9 vers 1 en 2 Psalm 9 vers 10 Psalm 43 vers 3 en 4 Gezang 285 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Gezang

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon behoort tot de meest bekende personen uit de geschiedenis. Hij wist zich van eenvoudige komaf op te werken tot keizer van Frankrijk en heerser over

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Liturgie Zondagavond 22 Maart Westerkerk Veenendaal

Liturgie Zondagavond 22 Maart Westerkerk Veenendaal Liturgie Zondagavond 22 Maart Westerkerk Veenendaal Psalm 43 : 3, 4 en 5 (N.B.) 3.O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heil'ge berg mij leiden, waar Gij mij woning

Nadere informatie

Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift

Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift aan te bieden van een tweetal pamfletten, gericht aan de ouders van de dienstplichtigen, alsmede van een concept-brier gericht aan Z.Z. den Kin. V. Justitie,

Nadere informatie

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren?

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? De verkeerde keuzes van Saul. Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? 1 Samuel 28:3 3 Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie