t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»

Transcriptie

1 *n.u 4i!ipipiii*w mm^^i^mm^1^^ 32 laar - N. 12 W).»«i isbmaemmtksagtkawe t TMt floljiè 3 eontiunen, rooi dan V leemd» 6 ountiomen Taialeon t Redactie247 Admlntstratln ZD46 ii»ai,a.to.w»<ot<t*'s»ii»v.i»mi«m "<"" 1 «H P n 13.JANUARI 191 (t iwk Maiticbappij HET LIOTT basta ahsrn P. Dt VI1CK. l^ebat*ott»i.. REDACTIE.. ADMINISTRATIB H0OGP00RT. 29. GENT Feiten spreken luider dan woorden! Onze vriend Jef Van Extergem, van Antwerpen, haalde in lijn laatste artikel het bestaan van Het Volk naast Le Blen Publi." ann, als een bewijs dat er wel klassen bestonden, dus ook verschillende en tegenstrijdige belangen..8 Blen Public leert ons, dat hij tegen Het Volk niet is, maar het broederlijk gegroet heeft bij zijne verschijning. Dat is zeer waar en daaraan heeft nooit iemand getwijfeld. _ Het Volk voldeed overigens aan eene behoefte, die voortsproot uit de klimmende macht van het socialisme. Wij moesten gelasterd, verdacht gemaakt worden ; wij v:-*en alles wat sh-iu was. Pit alles met het edel doel, de werkende klasse te verdeelen en te verzwakken. Ziedaar de schoone rol die vcor Het Tik was voorbehouden. Is dat plan mislukt, welnu Bicn l-'hbl'c, dan is het zekerlijk uwe schuld.ie*. : gij hebt het beoogd dat is zetet. F.E gü hebt niet opgehouden UWE rol!? vervullen, orr. de burgers, die n lezen,.'eï>;n ons cp te ruien. Men ziet daaraan dat onze Antwerpsen kameraad d-en bal niet misgeslagen heeft. Wij bekennen geheel graag dat er liergelijke argumenten in massa te vinden zijn. Het bestaan der klassen treft u bij e!l ea stap dien gij doet, gelijk waar j^ij u bevindt. De r' ; ker> wonen niet waar de armen wonen, zij bezoeken andere lokalen, zij drinken andere dranken en eten andere spijzen. Gansch het bestaan van een rijken mensch verschilt in alles \t\ het leven van den werker. Wie dat ontkent, durft de zonne loochenen op d'ure van den middag. Le Blen Public aanziet den klassenstrijd als oplosbaar door de verzoening, waartoe de rechtvaardigheid den weg wijst. Woordenkramerij en anders niets. Onze klerikale confrater vergeet iets da: van gewicht is, en wij gaan zijn geheugen iet of v/at opfrisschen. Als er in klassengeschillen, werkstakingen, enz., iemand was die altijd verzoenend optrad, zeg ne keer, Blen Public, wie was dat? Wie anders dan de socialisten? Wie weigerden zelfs van te onderhandelen? Dat waren wel de r>atroons! Wie nam zijne toevlucht tot de Werkrechtersraden? De socialisten! Wie vroeg en verdedigde de inrichtinp van fabrieksraden, die zouden helpen besturen, desnoods geschillen bijleggende, eene oplossing vindend in ieder geval? Tot hiertoe klopten wij aan doovemansdeur en wij zullen het blijven doen, zoolang -de regeering or zich niet mede bemoeit. Helaas, de regeering die wij bezitten is zelf eene klasseriregeering. Het is de >-egeering der rijken, benoemd door een kiesstelsel dat ook eene De kwakzalverij De aorg voor leven en gezondheid is eea zedelijke plicht. Maar wie moet ons zeggen wat we doen en laten moeten om gezond te blijven, of wat or in dagen van ziekte te doen valt om gezond te worden 1 Hij toch.die het lichaam en zijn levensvoorwaarden bestudeerd heeft; dat is de geaeeshes», dooh nooit de liefhebber of kwakzalver. Een liefhebber noemen we in 't gewone leven, van welke bezigheid er ook sprake zij, hein die een vak niet grondig geleerd heeft, doch eenige oppervlakkige kennis er van verworven heeft. Een «liefhebber in de geneeskunde is dus hij, die den bouw en de werking van het lichaam en de wetten die deze laatste regelen, alsook hun stoornissen niet rechtstreeks leerde kennen, en niet «genataande dit, het zieke lichaam wil genezen zonder vasten grond en bepaald doel. Hoevele liefhebbers hoe-ban hun «alert om te geneeera eerst ontdekt nadat nj in han vroeger beroep schipbmk geleden hebben? Tlians zoeken lij hun bestaan in het behandelen van zieker, welke in kinderachtige onnadenkendheid hun vertrouwen schenken. Het is kwakzalverij, wanneer iemand zonder begrip van den aard en den oorzaak W»» stf^«fc#j «few» da - a Orgaan der Belgische Werkliedenpariif.-- getuigenis aflegt van het bestaan en c -. strijd der klassen. De rijken beschikken gladweg over drie en vier stemmen, de armen over ééne stem en velen over niemendalle. Waar gij u dus draait of keert, ge stuit op den klassenstrijd. Le Bien Publlo erkent dat wij de vaders niet zijn van den klassenstrijd, maar hij beschuhi?t ons van een al latmirüjk belang te hebben, bij het proclameeren zijner noodwendigheid. OujeaarheiJ! Ongegronde beschuldiging! Hot socialisme heeft juist voor doel den klassenstrijd af te schaffen, door de klassen zelve te doen verdwijnen door den triomf der gelijkheid en van den Arbeid. En wanneer wij den klassenstrijd voeren, dan is het omdat wij in 't najagen van ons ideaal, stuiten op eene klasse, die belang meent te hebben, het bestaande te behouden, cm hare ikzucht bot te vieren. Ziedaar de onverbloemde waarheid'. Lo Blen Public deelt geheel zeker ons ideaal niet. Dat is zijn recht. Maar heeft hij beters dat hij ermede vooruit komt. De katholieken beschikken toch over al die middels als zij hervormend, vooruitstrevend willen optreden. Zij zijn regeerinq-, zij zijn de wet,, zij zijn rijk, zij beschikken over hoogere m lagere' scholen, zij" beschikken over kerk en over God almachtig. En de partij van Le B!sn Publlo doet niets, de burgerklasse doet niets. CH werklieden mogen het gemeenschappelijk belang uit het oog niet verliezen die zij hebben met den patroon van het fabriek, waaraan zij hunnen welstand te (tanken hebben. De welstand van 't fabriekvolk! Welk onoploosbaar probleem! Multatuli begreep het anders wanneer hij in zijn «Vorstenschool s zegde : Het volk Is laaq- gezonken moeder I Ziel en hart Gaan onder bij aanhoudend stofiijk lijden. De gloed vau hooger geestdrift wordt gefgedoofd, Als 't leven sle.eh.ts één kamp is met liet [lage, Als niet te sterven 's levens eenig doel 13, En uitstel van bezwijken h :>gste prijs ' Wat is den arme 't schoon der Lente! [Niets! Een sterreaheme!? Niets! Wat IB hem [Kunst? Wat zrjn hem tonen, tinten, azuren? Niets! Wat is hem poëzie 1 Wat liefde? Niets! Dat alles mag hem niets rijn. Alle vlneht Is hem verboden door de werkelijkheid, Die met 'n ijzeren vuist hem perst in t rsiijk, F;i elke poging tot verzet, bestraft- Met... honger I Was Multatuli pessimistisch, zwartziende? Voor zijnen tijd schreef hij waarheid. En indien er nu ietwat veranderd en verbeterd is, dan is het dank aan de socialisten en het voeren van den klassenstrijd dien zij moedig aanvaard' hebben. En zonder dat waren de werkers zooals Multatuli ze zag en beschreef. F. H. verschijnselen te werk gaat. Doch hoe dikwijls toonen ziekten, welke in den grond ver schillend zija bij oppervlakkig onderzoek, en bedriegelijke overeenkomst in de uiterlijke verschijnselen I Aan den anderen kant kan een zelfde ziekte zich op verschillende wijze naar buiten openbaren. Wat voor een teut moet hij dan begaan, die alleen op den uiterlijken schijn voortgaat en volgens dien zijn maatregelen neemt. Zulks kan natuurlijk alleen ten nadeele van den zieke gebeuren. Omontbeerlijk voer het vaststellen van eea ziekte is het onderzoek van het zieke liohaam. Onontbeerlijk in het verloop van een ziekte is haar zorgvuldig nagaan. Om den zieko richtig te verzorgen en zijn genezin «r te bevorderen is het noodig «iet alleen op het zieke deel, dooh ook op de lichaamswarmte, dan pols, de ademhaling,de afscheidingen, den toestand der vijf zintuigen, op elke verandering in de ziekteverschijnselen te letten. Daarea* is elke verm van behandeling as afstand deer briefwisseling, de brievenbus van d«dagbladen en familietijd schriften, aankondigingen en dgl. ongepast. Aan de afgesneden haren of nagels van de zieken kan men hun ziekte niet erkennen. Gesoridbidden. Gezondheid en leven, ziek so dood berusten in Gods hand. In de ziek. t*a «at de verstandige Mal ernstige on. - i: «. ymaansaajg» wekkers tot verandering van- een verkeerde levenswijae. De godsdienstige mensch vat ze daarbij als middel tot zielezuivering op Wordt hij weer gezond, dan bidt bij dauiibaar opdat God hem den kostbaren schat de r gezondheid zou bewaren. In dagen van ziekte zal hij bidden, opdat God hem opnieuw met hulp van (Jen geneesheer en dezes geneesmiddelen de gezondheid zou doen verkrijgen. Wat men echter onder gezondbiddon verstaat,is bijgeloof,een Amerikaansche vorm van de ook bij ons volk helaas nog verbreide «sympathie». Menschen welke zioh daar uit beroep mede inlaten en er hun broodwinning vnn maken, zijn niot zelden met min of meer bewustzijn bedriegers. Sympathie. De aanwending van sympathiekuren is bijgoloof. Gewoonlijk worden da-arbij oude tooverspreuken of misvormd 3 godsdienstige uitdrukkingen gebruikt. De genezingsmiddelen worden op avontuurlijke wijze uit de planten of dieren getrokken. Daartoe behooren het overlezen van wratten en zweren, loedingen, roos, vallende ziekte, kanker; hel- dragen van amuletten, waarin levende dieren, verminkte of gedoode, oek plantendeelen, aarde,stcenen, b:enderasch genaaid worden. Vele van deze gebruiken gaan samen met erge wreedheid tegenover de gebruikte dieren. Men mag er mot aan twijfelen dat zulke geneeskuren eenvoudig bedrog zijn. Geheime middelen. Zoo. noemt men zaken wier bestanddeelen en samenstelling vroeger geheim werden gehouden. Tegenwoordig duiden de vervaardigers do bestanddeelen meestal bij voorkeur vrijwillig aan, omdat de scheikunde hun geheimen toch spoedig onthult. Deze zalven en drankjes, elektrische gordels, kruisen en sterren, zonether en gepatenteorde artsenijen uit Amerika ei achter-indiö zijn gedeeltelijk zonder uitvrerksel, en zijn gedeeltelijk rechtstreeks nadeelig.ze. brengen alzoo den zieke geen baat doch alleen aan do venpardigers, die ten koste van. de licbigeloovigen huu ledige zakk?n vullen. De sene^ingyan den zieke is aun volkomen onverschillig..yaarom gsr.n er nochtans zoo velen tot de kwakzalvers! De eenon doen het "ii. onwetendheid, lichtgeloovigheid en trek tot 't avontuurlijke; andere uit va».sche schaamte, b. v. zij die geheime' ziekten.hebben en vrouwen dio het geneeskundig onderzoek vreezen; anderea nog 3rtï vrees voor cene operatie.eene groote klandize van de kwakzalvers maken degenen uit, die met hun ingeheelde ziekten zieh door de dokters onbegrepen achten en thans alle pillen en poeders innemen die ze maar kunnen bekomen. Eindelijk de ongeneeslijke zieken. Dezen snuffelen in de kolommen der dagbladen en bij vrienden er. kennissen naar hulp. Zu.-s kan mon begrijpen. Doch hoevelen hunner verv/aarloo.-en hunne ziekten in hei begin of werden nalatig bij het volgen van de voorschriften van den dokter, omdat de genezing te lang moest duren : zij bleven eindelijk gohei-1 weg om zich a-an cen ongeregeld beproeven van talrijke middelen over te geven! Juist het gebuik van kwakzalverij vertraagt zeer dikwijls de tijdige aanwending van geneeskundigc^huip. Voorbeeld daartoe is de kanker bij vrouwen, en hoe gemakkelijk hadde in deze gevallen een tijdig vakkundig ingrijpen zeer dikwijls voor verkwijningen vroegtijdigen dood kunnen behoeden I De wetenschappelijke geneeskunde is rijk aan hulpmiddelen. Zij gebruikt lucht, licht, water, electriciteit, klimaat, dieet, de cenezingsstoffen va-n de planten, de hulpmiddelen van den grond. Ja zelfs de ziekteveroorzakende bacillen stelt zij in den dienst van de geneeskunde door or serums uit d9 bereiden. Volgens den a.ird van elke ziekte weet zij het rechte, middel te vinden, wanneer d*. zieke intijds de hulp van den geneesheer inroept. Het klachtenboak De klachten groeien altijd maar aan, als een gemor onder de vlijmende pijn der hongerzweep. Er zijn hier ter stede geene loopgraven, geene machiengeweren of kanonnen welke de bevolking verminken of dooden. Er zijn hier echter speculanten, onbekend bij de meeste mensehea, maar welks bestaan dier overpraktische self-made mannen in de eerste piaats door 't volk gevoeld wordt aan zijne ontberingen. Zoo ken ik een huishouden welks inkomsten door den oorlog erg besnoeid zijn, dat zich verlicht! met het reukorgaan streelende oarbuur, en wekelijks daaraan eene uitgaaf doet welke nu op 1,26 fr. gestegen is. Op eene maand is de prijs van dat produkt gerezen van 0,60 fr. tot 1.15 fr. a 1,20 fr. Men geeft het carbuur een ronkenden naam en de toer is gespeeld, alhoewel het gebeurt dat ze min goed is. De kooper kent de schacheraars niet en er staat hem niet anders te doen dan te betalen, als hij kan. Langs alle kanten voelt hij zich belaagd, bedreigd door de handelsschuimers, welke alle produkten zochten te bemachtigen en door prijsstijging het wel en wee der armen ia handen hebben. Wie kent niat vele families waar 's avonds zee'n Biajje schittert, de meeste deelen der kamer in 't donker latend ï Wie gevoelt niet het nare van zuo'u huiohoudelijken kring, waar 't vage duister eene rouwstemming legt in de harten der huisgenooten. Het zwart is de kleur van den rouw, der smart. In tüden al jiu bestendigt het donker dat Verschijnende alle dagen. ontzenuwend gevoel van moeheid en lusteloosheid en wordt een kanker welke diep op het gemoed des volks invreet. Spreek mij niet van gezellig bijeen zijn in zulke huizen, van 't elkander troosten en opbeuren in de huidige toestanden. i\een, elk zit ineengedoken,turend in de geheimzinnige hoeken der huiskamer, tobbend peinzend aan den loop der dingen, zich verbitterend, zich onweerstaanbaar mecgerukt te voelen in dien akcligen vloed van ellende. Is daar niets tegen te doen? Ik meen reeds gelezen te hebben dat do Belgische wetten niet voorzien in zulke gevallen, de handen der woekeraars vrijlaat, In vredestijd va* de prijsopjaging niet zóó erg te vreezen, en dat is misschien do oorzaak dat do wet ton dien opzichte i.i gebreke gebleven is. Ik geloof toch dat de gemeenschap altijd moet traenten te handelen volgens de toestanden en denk dat het nu ook het oogenblik is op te treden ten voordeele van hen die onder dat alles lijden. Het volk vraagt zich af of de bevoegde personen onwetend zijn van dat alles, of ze zoo maar altijd moeten wacht«n tot wanneer ze- door de algemeene klachten geprangd worden iets te doen, nooit de klachten kunnen voor'uitloopen. Laat ze niet vergeten dat de massa onontwikkeld is, niet of slecht ingelicht wordt en dan ook verkeerde, onrechtvaardige gevolgtrekkingen maakt tegegenover leidende personen. De beter bedeelden moeten dat alles weten, door hun optreden verhinderen dat valsche begrippen huizen in de hoofden der minderen, vanwaar ze dan alleen na veel moeite kunnen verwijderd worden. Helaas! ik raak aan het epistel der maatschr.ppelijke verkeerdheden, en dat onmetelijk veld ligt nog vrijwel braak. Oluckers OuSXL Zictifkaarfsn m pangenkanpi Daar het Komiteit van het Internationaal Rood Kruis te Geueve dikwijls vragen te beantwoorden heeft over de gevangenenkampen, welke door de familie van de krijgsgevangouen in de verschillende oorlogvoerende landen gesteld worden, on daar alle gevangenenkampen zender uitzondering met door zijn vertrouwde personen kunnen bezichtigd worden, heeft het besloten een zoo volledig mogelijke verzameling uit te geven van fotografische opnamen der gevangenenkampen in Duitschland, Engeland, Oostenrijk-Hongaiije, Bulgarie, Frankrijk, Italië, Japan, Rudand, Servië en ïrukije.ëen eerste reeks van 20 postkaarten is verschenen en bevat- 30 zichten van Duitsche en 10 zichten van Fransche gevangonkampen; waaronder in Duitschland die van Döberit-z, Darmstadt, Limburg en het reservelazaret Neue Welt te Berlijn. Deze zichten worden desverlangd door het Komiteit van het Internationaal Rood Kruis tegen den prijs van 10 centiem per stuk opgestuurd; betaalbaar in postzegels, antwoordkoepons, of internationale bons. Efüiiife wenk n voor de bio^fsrwanisn in mmm m üaif.iscbs frijfsgg.biipns.. Overdrijving is in alles schadelijk, zelfs wanneer het gaat omde teederste gevoelens. Dat er soms vertraging is in het beantwoorden van smeekschriften tct vrijlating van Belgische krijgsgevangenen, komt daardoor dat verschillende personen hij vc schillende overheden ten gunste van denzelfden krijgs gevangene pleiten. Door een ijver dien men ongepast moet noemen ingegeven, werden ta rijke smeekschriften naar het schijnt tezelfdertijd aan den keizer en de keizerin aan het ministerie vaa oorlog te Berlijn,aan den Gouverneur-Generaal, aan de bevelhebbers van de gevangenkampen, de gouwheeren en de arrondissements-oversten gericht. Deze overstrooming met smeekschriften belet natuurlijk de snelle oplossing in elk afzonderlijk geval. Al deze brieven werden eerst aan de overheid die voor de Belgische krijgsgevangenen benoemd is teruggestuurd, 't Ware zeer te wenschen dat alle personen die in den zelfden gevangene belang stellen, met bloedverwanten overeen kwamen, om één enkel gemeenschappelijk en voldoende gegrond smeekschrift tot de bevoegde overheid te richten. Onaangenaamheden zouden * daardoor voorkomen worden en het onderzoek van de smeekschriften ware gemakkelijker. Vele zoudon waarschijnlijk reeds afgedaan zijn, indien de beambten niet met nuttelooze brieven voor den zelfden gevangene overstelpt werden. Rond den Oorlog Da eerste Vorst van Albanië Wederom zijn de blikken der wereld op Albanië gevestigd, het land, dat in de geschiedenis van den Ba-kan-oorlog reeds vaak een belangrijke rol speelde. De eerste onafhankelijke vorst van Albanië was de beruchte Ali Tebelin, de zoon van een Albaneesch opperhoofd, die door zijne persoonlijke energie en brutaliteit reeds in zijn jen-gd eea aantal andere stamnjfto aan. ziins hearsshaofü andenrierpr ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drla aaaasjfjea. Zes maanden..... fr. 0.5» Er» j a a r fr. 2J* HM sboomert ik*»(. afcpnitiiinlw M* '- DEN VREEMDE Drie maanden dage lijk» vanondao)..... ei'av^gt '_ ' / ' _;;.- -v3\h:'v * ;.; Aa '«; unc^sl De ontdekking van een groote som geld»} die aan zijn familie moaat toebehooren, deed hem het middel aan de hand, hoe zijd eergierige plannen te verwezenlijken. Ha rustte een paar dnizend man aft ea rukt» hiermee op tegen de Turken. Door zijn kermis van het terrein en zru buitengewone militaire gaven gelukte hef hem, het Turksche bezettingsleger uit hot land te verdrijven en de Sultan had deo, feltelijken heerschar van Albanië te erkennen. Hij noemde zich Pascha van Salim* en voerde een onbeperkt despotisme oves> land en volk. Over het algemeen heersohte. er orde en rust in het laad. Op zijc initiatief werd «on aanvang geo maakt met de ontginning van bat onhet* bergzame land. Met Napoleon I kwam de' vorst meer dan eens in aanraking. De beidal' mannen, wier karakters in vele opzichten' op elkaar leken, hadden zelfs een ontmoeting, toen Napoleon, destijds nog cona.nl, in Boven-Italië oorlog voerde. Bonaparte was het optreden vaa AM echter een doorn in het oog. Als Kefaer* wenscht hij dam ook de atssi&om vae. den] Albaneesch on monarch en zond hfjieth» een 1 leser om zijn woorden kracht bfj te 1 " Voetje voor voetje hebben > daarna het land heroverd. AH 1 zijn heele familie terecht gesteld. De zware arthlerto \ Russische veliieger In de «Weensohe Politisohe den» leent men: djaonc«rned»n over. deeling en het gebruik en ook oven- de ten gesohut van da zware artillerie vi Russische veldleger zfjn eerst in den sten tijd bekend geworden. Uit vroegere "renhaarmiili-in Trn wist mem m alleen, dat de zware artillerie in het gen. heel uit acht afdvelingen van elk drie bath terijen met een park van vier-en-twlntlaj munitiewagenb en een grcot aantal parkvoorraad- en treénvoertujgen bestond. D«i af deelingen waren in vredestijd over m i schillende militaire districten verdeeld ent zouden volgens nadere bevelen van het lért* gerbestuur in geval van oorlog bij do l worden ingedeeld. Voor dezen oorlog echter was vooral nieuwe, moderne geschat sterk vermee: en door eene gelijktijdige hervorming van; alle batterijen en zes kanon-nee in batte-, ren van vier kanonnen, werd het mogedijs. 1 gemaakt, dat ieder legerkorps eene aideeling zware artillerie van drie batterijen van vier kanonnen kreeg. De batterijen eea. en twee zijn net zware houwitsers, de darde; / batterij met srware kanonnon uitgerust. Air t leen de tweede afdeeling van het derde Si-i berische corps heeft alle drie batterijen uis zware houwitsers bestaande. Het materiaal 1 ' is uit oude en nieuwe stukken samengesteld,- De oude stukken (6.2 cil. en 10.6 cm kanon-: nen) is nog uit den tijd afkomstig, toen ment de zware artillerie bijna uitsluitend bii dij belegering van vestingen en in den stelling-! oorlog gebruikte. Het nieuwe materiaal be-- staat uit 15.3 cm. houwitsers en zoogenaamde 42 stres** of 10.6 cm. gne4rnnr-kanennen. Deze laatste moeten in uitwerking» en in gebruik gelijken op de 10.5 cm. kanonnon, waarmee de zware artillerie der Fran» schen eerst kort geleden voorzien is.' De belangrijke kwestie ia natuurlijk het materiaal van de zware artillerie _ werken kan. De beide type van oude kanoajj nen hebben een zeer goed tref vermogen.ooki hun verspreiding is gunstig. De uitwerking van de 10.6 cm. granaten is echter niet vol-.' doende. Dat Is vooral bij de slagen in avjm buurt von Lemberg gebleken.zeer gezang iaj de snelheid van het vaar. Bij de 10.6 om kanonnen slechts één sahatj in de minuut, bij de 15,2 cm kanonneo Bell») maar vier schoten in vijf minuten. De uit-; werking van het granaatkartete-schot tegen* bewegelijke doelen is daarom bnrtisngewoonf beperkt. Ook zijn de oude kanonnen niet be-; wegelijk genoeg en niet snel genoeg tot vn«j ren gereed. Zij moeten eerst op een base-... ment gezet worden en dat kost veel tijd. Voor het leggen van het basement van het) affuit zijn vijftig tot zestig minuten noodig ; voor het in stelling brengen van de kanon-i nen nog tien tot vijftien minuten zoodatl 6 kwartiers verloopen voordat het gesohirt gereed is om te schieten. Dan duurt h«ti weer veertig tot vijftig minuten voor dat helj stuk verder gereden kon worden. In een open veldoorlog en ook zn da gen in dis Karpathen, vooral aan den ~ kla-pas, heeft het uitvrerkinjesvermogen.-, een gedeelte der zware artillerie hier sterk onder geleden. Als de kanonnen echter xtf 't gebergte waren opgesteld, en weken lang niel van hun affnit genomen behoefden ta worden, hebben zij met hun goed trefveri mogen en hun goede verspreiding volkomeoj aan de eischen voldaan. In tegenstelling tot da oude bmviangn vol, doen de beide nieuwe modellen geheel aan. de eischen, die men tegenwoordig aan artillerie mag stellen. Ze zijn botegdk,. staan in tien minuten gereed óm te vuréfis? De schotavorheid van de grana is aanzienlijk verhoogd. De granaten nielen gebouwen en aatjewaihsusn kunne ook tsgen bewegelijke dooien warden bruikt, als deze met fji atkasestsia n* meer te bereiken zijn. De waarde en de beteekenis van dearf lerie zijn, bij vroeger vergeleken, geweld verhoogd. Dit geld* echter in het bijzon der voor de zware artillerie van het veldlft-j ger, die in dezen oorlog eigenlijk eerst den \vnnrdo^n.oi>dat(wa.iieett. I <! Si»? *..-' ÈA *»«*

2 ";,': * * * _ 2 bontterriag 13 Januari 1816 te ÊÊÊÊm sa Bsriciifen der Aiin.inistra.i8 De tweede oplage van den «ALMANAK VOORUIT» is totaal uitgeput.: et kan tan geene enkele bestelling meer voldaan worden, zcife niet aan degenen die ons begin éetet weefc zijn gedaan. eea Nieuwe feuilletons Nummer I van onze twee nieuwe feniltaoc» : «DE Si.GODDRAACSTER B en 4S» b West-VIaandorea «e ia?t HBcuHen wn Frankrijk - Sfllcieeis tblbgraimnen; ItTit Duitsche bron I «reet Hoofdkwartier, U Januari Ml*. i Westelijk eerlogsierretb: Vijandelijke aanvallen op de noerdweete" Ê voa JJaaaigea Benomen loopgraven v-eralgewezen. Het getal der daar genogev&ngenen verhoogt op 480 man. ' Ëen Fraasch' roet een a-s em. kanon uitgerust etrijdvliegiuiir werd bij V»ou»nen (zuidelijk van Diksmuideo) door otweervuui en hanen Btrijdvlieger gedwongen te landen. Hè* vliegtuig is met zijne inzittenden onge- Seend in onze handen gevallen. Bij Doorkijk ie in luchtstnjd een lingoleche tweede*. Eer neergeschoten. * Oostelijk ca Balkan-oorlogsterrctas Geen* bijzondere gebeurtenissen. Opperste LegerbeistnnTi 0"i*. afraasebe bron. PABIJS, ifersfe betiekt: In fchampagne ondernam de vijand een aanval frélke gisteren met eene heftige beschieting, bijzonderlijk met stsikgas, begonnen word. Gednren'dte den nacht en den dag poogde vijand vier aanvallen op een 8 km. tang ^ ut,''**» LaTOüriiné'tot aai Montétu. i Onze artillerie klaarde overal de rijen Ües -vijand* ea bracht zijne ofieneieve tot Stilstand. i De vijand ken voer korten tijd aan twee punten onzer eerste lijn, N.-O. van de hoogte Le Mesnil en ten W. Van Montétu, voet stellen, maar door een tegenaanval verlaagde» vrij hem weder. Hij heeft no nog Enkel twee kleine voornitgeschovea fcopjjraehtstukken in zrjn berit. j Toeede bemht: Aigoanenni artillericetrijd óp 't front. I Ia Hante Meuse heftig vaar op de vijandelijke stellingen. j Iu Chevalicr gehnehfc sloeg ons vuur groot* openingen in de duitsche graven en rerooreaakte daar instortingen. '. In Champagne duurde de strijd heel des Hag voort. Bene reeks tegenaanvallen deed MM bijna al de verloren Toopgrachtstukkea terug winnen. Er werd bestatigd dat de dniteche aanval «er beduidend was, zoowel door bet deelnemend getal troepen als door de aangewen- Be middels dee vijands. '. Wij weten uit goede bron, dat gansche lui» kaden op eenige fronten aangezet waren ea aanvielen. In 't gebied vaa Dizmade es ia de aldaar Z. gelegen sektoren, groote artillerienheid. folt Engelsche bron i LOrTDErT, 11 Jan. (Kenter.) OfB'ie»! kit heit Britsche hoofdkwartier: Vannacht, Ejjp gevechten geleverd ten zuiden van Aimetitüres, waar de vijand oen hevig geweer-, machinegeweer- en geschutvuur eodermeld. :' Ons bonibardemeat ten zuiden vaa Pré- Ionghien. heeft, een ernstigen brand ia de njandelijke liuiee veroorzaakt. I Heden -, is de artillerie bi) Fauguissart, pars, Orenier, St-Eloi en Ieperen werkzaam ggwerut. Vijndelijke vliegtuigen- wierpen bij glneeslw», Heecbroak es Strömer bommen. Oe oorlog Tiissoüen!t alle II OulWi k-kao fflijl SJ!t Oostenrijksche bron WEENBN, 11 Januari 1616 : De toestand k onveranderd. In Zuide.ijk Kroos versche ben over het Etechdai elf Ltahaansche vlie-!g s die op meerdere punten, goeder ge- Vo»«h a wierpea. Uit Italiaansche bron ROHB, 11 Januari. (Beuter.) Oitleteel. Eerste bericht: Het artillerie-duel duurt voort. Slecht weer belemmert de krijgsver- m 1 «DE CROOTP POORT» verschijnen in ons nummer van dattim aondag 16 Januari. Morgen sollen enkele affichen, zulks aankondigend, medegesonden worden. Tezelfdertijd Killen eenige propagandabladen mederezonden worden, van elk der feuilletons de vijf eerste vervolgen bevattend. Dat er in alle stede» eu gemeenten doelmatig gebruik worde gemaakt van deze beide propagandamiddelen en wij zullen ons te verheugen hebben in eeeen nieuwen aangroei van lezers. Vooruit voor «Vooruit». weest, behoudens hevig artillerievuur ia den sector van Görz. Tweede bericht: Bes hevig artilleriej»- veeht is aan het geheele front gaande. Het slechte weder belemmert in drs bergen de krugsvernchtingen der infanterie; toch zijn er enkele gevechten geleverd tusschen kleine troepenafdeelingen in de richting van den Monte Croce Carnico en in de loopgraven van Dolje, bij Tolrnein, met ijunstigen uitslag veer ons. Am di Bnssisch-Pöölseirfr GaiieisGii. erin üit Oostenrijkse!» bron WEKNEii, 11 Januari 1915 : Gietores. heerschte, van de gewone artilieriegeveei» ten afgezien, ook aan het Beesarabiseh front en in Oost-Qalicië rust. Sinds heden vroer richt de "ijand opnieuw, na heftigst artillerievuur vorgeefsche aanvallen tegen de streek vaa Toporouta-Raranee. Uit Russische bron PETBOQBAD, 11 Januari. (P. T. A.) O» fieieel. Van de Golf van Biga te* de Pripet geen verandering. In Galicië hebben onze troepen aan de midden-strypa den vijand op enkele punten voorgoed van den nostelijjiea nesse» der rivier verdreven» Uit Oostenriiksche bron WEEJTEN, 11 Januari!»16 : De berg Levcen is genomen, ln driedaagsche harde gevechten overwon onze dappere infanterie ln prachtige samenwerking met de zware artillerie en de oorlogsmarine, den verbitterden weerstand van den vijand ea de ongehoorde moeilijkheden vaa het winter echo Karstgebergte. dat als een maar 1700 rreters hoog uit de zee opstijgend, ünrjs jaren ter verdeditrin«> ingericht wae geworden. ÏS kanonnen, daaronder tweo Item. kanonnen, twee mederne 13 era. mertien O-J twee St em. mortier*, dan munitie geweren, verpleging»- en bekleedingtrvoórraden zijn buit. Een deel der kanonnen is i.it*kt ea wordt tegen den vijand aangewend. In het noerdoestea van Montenegro is de vijand, die gietere, vlak voor Beran* nogmaals weerstand bood, achteruit reworpen. De nlaata en da beheerseheade hoogten zuidwestelijk daarvan, is in one bezit. Joor ne' ingrijpen selukte het de brandende Bim-brujr in Berane voer volledige vernieling te vrijwar.n..ij Ipek werden wwec dertien Servische k»nonaen oiet veel munitie aitgegravea. Uit llonteneerilnsebe bron CETTINJK, 11 Januari. (Havae.) Ofrieieel: De vijand heeft vier verwoede aanvallen aan het geheele front ondernomen. De Oostenrijkschc vloot ia uit de baai van Cattaro gekomsn en heeft den bevsr Lowtsjen gebembardeerd. Da * Aegi2!»» Vaar de cmerniagpoet» mededeeft, heeft, volgens eea bijzonder bericht uit Kar.skrona. de kapitein van het Zweedeohe stoomschip <Aegir>, dat onlangs bij den vnurtor«van Utlangan gestrand is, bericht, dat er den Sn dezer twee Duitsche torpedojagers langssvjde van het sehip kwamen. Ben officier en acht man rijn aan boord vau hst stoomschip gegaan en vroegen of er hulp noodig was, niettegenstaande het feit, dat er een vaartuig voor de borgiarr aam het werk was. De kapitein sloeg bet aanbod af ea weigerde te antwoorden op hun vragen, len slrtte gingen de torpedojager*, heen. De Aegir» is daarna vlot gekontejf, ea naar :\- Zweedsabe havas gebracht. Koorsoh stoomer gestrand LONDEN, Il Januari. (Tleatsr.) Het Noorsch* stoomschip <Bonheur* (dat is eea vorig bericht *v*.e*<*e,aksn u Jtciaeld) ie ge,- *n*ls,f<~ In tiet Buitenland In Duitschlana EB de «ahtij JyËftLJUN, 11 Jaaoari. (Wslff.) Ue nttiaal-demoersti.'e'ee partijraad, die gesamenlijk met. het partijbestuur te Berlijn h#eft vergaderd, heeft tea aanzien vaa het gebeurde in de soci&al-doaokr&tische Kijkeaaggroep.ea van de goedkeuring der eorlogskredieten met 2S i-ejea II stenimeii een besluit genomen, waarin het heet: De Bijksdaggroep hoeft»f SI Dec. vóór het oorlogskrodiet. gestemd. Dat was de voortzetting vjua de op 4 Aag. 131-'= aangetiobien gedragslijn. De tegenstanders teonen nog geenszins geneigdheid tot vrede; zij volharden veeleer bij hun voornemen om Duitschland ea sija boadgenoistea economisch ea militair te vernietigen. De tegenwerking der politiek onzer Itijksdaggrocp door het optreden van de 30 leden, die met inbreuk ep het greepsbesluit tegen het krediet hebben j>estemd en daaromtrent eea verklaring hebban afgelegd, moet ten zeerste werden gewraakt. Met name de heudiag vaa partijgeaoet Haaee verdioat ten sterkste afkeuring. Verder stelt de partijraad vast dat de (VorvMia zijn pliekt als centraal orgaan der partij niet heeft vervuld, pogingen om de partij vaneen te scheuren heeft bevorderd en daardoor het recht, era als centraal orgaea der partij te gelden, heeft verbeurd. BEBUJSf, tt Januari. (Welfr.) De iverwartss- acht do besluiten vaa bét congres der Fransche socialistische partij hoogst ongelukkig. Het blad betreurt met name de mtepraak over d» kw?ttie s» ISaae- LotaarzngBU. He pofmalehe t& &&m,m& i»035dies, 11 Januari. (Bonter.) Het r»- dürale arbsidersblad «Jtcy&eld's Newspaper» negt in eea hoofdartikel over den dienstplicht;: cwij hebben eaa in (üexe zaak vaa reveasiseiaag steeds tea jranete vau bet rijwülige stelsel verklaard, maar in dit bijzonder geval staan wij tegenover een toestand, die zrjo weerga stiet heeft. Wij moeten dèzt vrjand verslaan en daartoe moeten wij eiken bceebikbaren man gebrurkea voor dienst ia de loopgraven of op andere posten waar hij acoshg is tot vesdeditri»g van het rijk. Wij willen toeeeven^ )» sa- na jsela op beroemen, dat hst vrij>wilisig«stelsel achitterende uitslagen rseert gegeven j maar raoev ten erkennen dat dia uitkomstea met dat al niet groot genoeg zijn geweest. Bik ofiov dat gwvreagd woi-dt, raoet gebracht worden, en' wij zubec den eevrietr waaoea. Hot weesontwerp op bef^ritea dwn«g zal Pruisca. herpen rei-slaan. Laten wij er de goede zjjde ven zson em de geleéese» ztniten.» tosv>ss, 1I-1-K. <Beuter>: Een Hd van 't LagerV.«is ea behoorcude tot de Werkiiederrpèrtij sal heden een voorstel doen em het algemeene dion^seht-voowtel root meer op de dagonle te brengen. Hij zal geetetmd worden dooi leden der liberale partij. icsvsm, ïl-lfiu. (peutert.- Bew S»atmmaa > sebirijft: AiMraith heeft met zijn A. D.-voorstei enne groots fout begaan, hetwelk iiicbsud,. aatie.iajnn vismidtn niet. verwaokt had UOROW&i BrHii Qem>n>rJ'poettaeester Samuei is ia plaats -rarf 9imon miv.isvs' van binnenlaaihche zaken benoemd. üiamuel ie eea zeer knap nu. LOKDEèf, : Donderdag M-l-M zal een Kroonraad geaeuden worden, waaraan al de leden van 't kabinet willen deelcemea. Ëe«Isjzige fobinstaraad had plaats maandag il. De seeialietisohe minister-ontslaggever Henderson wae aanwezig. Zulks beduidt dat aija ontslag-nee «iet aaaveamt is ajevswrden. DIT L-O-fDEN wordt gemeld dat de TJhrioniston van Gieter weder een oorlog gaan voeren tegen Home Bals, omdat da partij van Bedmond tegen den algerneonm, dsesetpliohs esltat ie. üedweegen krqgedfemt Als een document meenen wij dat de volgende dagorde moet bewaard blijven die door het laatste congres der engelsche 'Werkliedonpeetij aangenomen werd tegen den gedwongen krijrsdienst dagorde dis echter geen des asiastea invloed uitgoaeêend heeft op de ste««un t rn >*» **»<weee»enkarner: c Hojj -ceaigres «W W»i*h>.deanariij baveetêft de besluiten die omtrent deze kwestie geaemea zijn door het Werkerecontjrrcs van Bristol, dat ia dec naam van drie millioen rereenigdea, met algemeene steuraen, protesteeraw tegda de invoering van deu gedweagea krijgediea.it. > Het centree betreurt bet dat de stemming vaa bedeeld wetsontwerp vaa aard is om de eenheid ea den itameshans; der engelsche natie op de ernstigste wijze ia gevaar te breagea, em onee politieke en kidustrieele vrijheden ten ergste te bedreigen, bedreigingen tegen dewelke het op de krachtdadigste wijste protesteert, gevaren tegen dewejke het enversaagd wü bsonpen met alle ïnjefdela die het te berehikktog beeft. t Hen oougi'ee tuuab '^J^g* Btt esii3pajïer> kan* zijae tewrelvujieis oft ewar ie awutewresde uitslageo die mea etevol baaame* heeft met bet stelsel vaa dea vrjjjwilligeredisnrt, dat ia betrekkelijk korten tijd aas het land een leger vaa meer dan vier millioen mea bezorgde, en bet verklaart er aioh van overtuigd dat er eeene hoegenaamaaataaaatl nfl nemen voor waii betreft den heperktea of retirleepigen gedwongen krijgscucust, raaatregelg jie het Deechouwt ula zijnde een eereten stap aaar de teepn&siag vsn die soo ïeedlotug stelsel. > Het congres vcrklaaxli basa-t, clae meu alle ssaus-'hspi.sii, die men kan noedisi hebben voor het lager zoewel ui» voor de nijverheden, gemakkelijk kan uanwerres Lij iddel van het vrijwilligerasteleel. > Hei congres nieent daarenboven dat. veoml onder eeoaemiseh eegaunt, de doorde regeering voorgestelde herrormirig de noodlottigste gevolgen moet hebben voer wat aangaat ees nationaal leven en streven. > Het verklaart zich ten «lotte beslist tegen hot wetsontwerp en het zet do parlementaire Werkbedeopartij krachtig aan o-a er zien onder elk oogpunt t-ecen te veriret- K-n zoofaag zij mier kaa. > Muu weet. dat de drie tot de Wwkhedenpartij behoerende miuüters, Heudersca, Braee en Roberts, rich iu de stemming over het- ontwerp onthouden hebben, * *. * ïn Frankrijk Koijj een slachtoffer van de buekraltf ebriek ie firaviile Uea meldt den dood van deu soldaat Gaston SeJuackua. chauffeur van commandant Stevens, die ernstig verwond werd tijdous de ontpl-.'fing van II December joastluien. Gastoa Schinokue waa de laatete overlevende van de in de lucht crevlogen lmskruitfabriek. De begrafeouplechtigheid heeft in het < Hoapiee O^néral» rue Gattaee F : l«iujoei-t, te I* JTAvre. plaat» gehad. Deed van den keer Fipa«ess 6tiarmee De faeec JPmsacie Charmee, lid der Fran- eise Akademie, direotear vaa de «itevu» des Deux. Moade.i >. is giaterea in zijae woning. 17. ru«beaazsarte, te f arijs, dea avond» om kwart over achten overleden. Hij u aan eeae J«agas>nijoeaiasj beanreken. In den namiddag nog oudertoekeade de heer F rauwe Charmee verscheidean stukken en hield zich met zijne zakea onledig. Den S3 November 1549 te AurilJac geboresv, wan de heer Oharme* zijne loopbaan in het bestuur van het Oi-Knbear Onderwijs begonnen. Hij waa in IS7T kabinetschef iu dit minssterio. en wae renator voor Cent»! van 1900 tot In 1906 werd hij tot lid van de fransche Akadenue benoemd ia vervanging van Ber. tfcehhi. Wa was eveneens IiS der «Aoadémie da» fidinnos mowdeg et poktiquen». In Griekenland SeSsepon vsü*h*tet Velpens een draadloos telegrafisch hcik'lrt uit Rome heerscht er te Atbene ongerusthojd over het feit, dat er van negen Gricksen* schepen met pus, aangckcmfct in Amerika, nog, geaa^en*el $s^*s»g»«}es>rd of aaugeketaea: IWetwee hmfttaaitval tjo*la, Il-J-1*: Twaalf taaben overvlogen Salooiek op V-'-VS en lieten 78 bommen vallen op de rranstne en engeisohe kampen. 90 treffers veroorzaakte» brand. Twee vijjsjdelijke vliegtuigea werden -nii eet!ho1»n. InEgjrpte IJet k»paa{ vstn S««*z Passagiers te NsEpela aangekomen met den, laatsten kouandseitea steemer die door het Kanaal van Suaz kwam, zeggen dat de Engelseaea reeds 180,000 sotdaten in gereedheid kebbas om!t Kana*! van Swes te verdedigen. LIXiANXJ, «: c Seceio i meidt uit Port Saïd: Sr komen voortdurend nieuwe troepen aan. Het Kanaal wordt door mijnf.jrere doorkruist. Vel» watoirvliegtnigert ovcrvlkgra de oingêrinsi. Het Kanaal is vol met kaao«>j>eeiexi, allen aoorrien van r.wvro rfast#juj-^ti. * In Spanje Werkstaking BABKrEJiONA, : Bene alsi^rneene wnrkstaking is oader da.»et«*lbew»rkfit«^iterbroken. In Zweden Eea Blanwbeek De Zwoedsche regoering gant btunesikort een blauwboek uitgeven ever de maatregelen door haar in het belaag van de onzijdigheid en von de oude*' doe oorlogstoestand tijdenere bevolking genomen. # * * Vereenigde Statem Staklmqsoaiuetea te Eaetyounoetewa ÏOÜNOSTOWW, W Januari. (Baoter.) Drie regimenten militie hebben Eastyoung.- stown en andere fabrieksvooiwtedeo, waar staking is aitgebroken, bezet. Br zijn vau,- ditag eerdee opstootjes vaa geen beteekenis geweest. De gisteren aangericht» seljade weröt oft «vm ustll»ea wim 8w»»%«t.. 0e goffdbewegnhi Amerika ' Ia d» afjseieopen week bedroeg de Bonden ailveruitvoer in de Vereenigde Staten respectievelijk dollars ea dd- Uw finr'^rona. A^.»irj- sjnsnk J ~ goud (iOü dollars en aan zilver , dollars in de Vereenigde Staten geïmporteerd. WETENSCHAP Snaleten Uo tj»» oi/ii te van saei te eten vetavjkd wajt; sohillende kwalen., Ten gevolge van onvolledig kauwen, worih\ hel voedsel niet bohooriijk fijngemalen, zoo-; dat- d«spijsvdrce-riiigsïiiren het niet iroltedeg] kunueu bereiken. ; Daar het slechts korten tijd in den moadj gehouden wordt, is de hoeveelheid speeksel! onvoldoende, toodat de voorbereiding tot dei spi.i»vertering ouvoj-dounde is. Vermite hêti spcek«-l daarbij eeu prikkel is voor do adl scheiding van de maesjzurea, moet de VBTT. king van do maag onvohedig zijn. De boste roujcdie tegen een te snei kauwenj ie het gebruik van droog voedsel. De zoo vest voorkomende gewoonte snel to eten en het] voedsel te doeu doorgann met ovorvloediira bijvoeging vau mijn, thee, koffie en «elf»' water, is eeu van de ergste zouten; de speek-' eelklioron worden niet tot een behoorlijke werkzaamheid geprikkeld, de hooveelheid speeksel is volstrekt ontoereikend om een' regelmatige spijsvertering mogelijk te rna-i kon. Om t» bejetten dat tal van menschen voorts durend hoeveelheden biearbonalo en alkali-, sche minerale waters van allen aard, alsook maltcxtiakten en anders maagmiddolen innemen, dient men to wijaan op het gebrek aan voldoende kauwen. De onbekwaamheid) om meelstoffen te verteren ia zeker een der, voornaamste oorzaken vim het overdreven; vleesch eten, dat men bij ome bevolking kan' waarnemen. Met menscheujk lichaam is zooi overvloedig voorzien van sappen tot de ver-, tering van do met&tojiton, dot de menech; klaarblijkelijk beetemd.is om Mchwoorai toet meelfinijzen te voeden. Met» heeft seer hurdnekkig chronische»iortgiiti _ i.eu genezen, door eenvoudig te eistenen dut de»iae «Jkogeepijzen etc, wat' hem verpachtte aotgvuldig te kauwen. Set ovxtrin* en de maltose, veroorzaakt; door de werking van het speeksel op de meel' stoffen sijn juist dat<rene w«t do maag noodig heeft oni ze te prikkelen tot cen weldoen-, de werking, welks do voortbrenging van een. behoorlijke hoeveelheid en hoedanigheid maagearen bevordert. I 'TI 'I',' I ' I.UMII 1..HW AtSlliïQdtffg Vtfi GM ayorfütitf le Zwitsertoad - Lu Miiuii > :i»eldt do aanhouding te! UcueVA von hot, verdacht personaadje, zich.' tiueinendi' Gariunkel, aüas Iteka, die erin teel-ukt waa de Fianstilic grens tusschen r : ch! en de Framsohtf jueticie te stellen, die hem; opzocht wegens zijo uaudcc-1 in de zaak der : bëdriejreljjke atkeuringea van den dienst-. Öarfïïnkei #iohs avofifutirlrjrft 'MvenitT, toop boeki^evleu nou yutlen,' was erin se u laegd het vertrouwen te winnen van ver-" «sjheïdone houggeplaatate personaliteiten : het waa zelfs een Fransche senator, de heer Grosjoao die hem naar Zwitserland bege-* leidde, alwaar de avonturier voorgaf eene kuur be willen volgen, maar zich in werkelijkheid it» veiligheid wilde brengen, daar hij ia Oetober vernomen had dat een nanrsoiaiingsuiandaat tegen hem bestond I BwMteekvaa Batteehe RifkealaBiedaMl Blif'.SSÜli,, li-i-.'ti: Versohillige duitsche volksvertegenwoordijjasre der centrumpartijt hebhen een bezoek gebracht aan België. Antwerpen, Brussel, Charleroi, Dinant, rtamur, Oosteude, Brugge, Gent en Luik, alsook het fort van Loncin werden beeoeht.' Te Luik BB AABHAl't'lir.KtTES'Wü De schacheraers hadden hier groote beer. veelheden aardappelen opgehoopt en dre-; vee de prijzen op, dat het eene ware ecban-' de. was. ii&av ons gemeentebestuur had niet geslapen. De bladsmagazijneii leverden aanl alle inwoners zooveel aardappelen als ze! maar wilden aan-9 en 11 centiemen den; kilo. De armen waren gered. Plotseling werd allen trafiek voor. dej aardappelen verbeden. Zoo h.v.b. was de; firma Knglebert er tot tweemaal toe in gé-i T lukt koutractcn te sluiten voor het leveren" van 100 duizend kilos aardappelen voor zijn personeel. Koolznijneh hnuuen ovenzoo gehandeld. Ongelukkiglijk niets mocht rjoor. Het onvermijdelijk gevolg wns dat er nar-; gen* geene meer to vinden wnren tenzij in de stadsmagazijnen, waar het eene ware: belegering was: iedereen wilde bediend' worden, rijk en arm. Ten einde den («talen uitverïoop is beletten neemt men maatregelen. De broodkaart is verplichtend» S kilos aardappelen p»i> persoon en per week werden afgeleverd, da» 1 l/s kgr. en 't gï"ê per alphabet. Ook de optelling werd gedaan; ieder huisgei.in had een bulietijn in to vullert hoeveel ne er in huis haddon. 't Heeft wat.' veel werk en tijd gekost en nu ia het afgeloonen. 5ji sedert den 1 Jaquari is de verkoop "e winkel* hereegetmeri. Ofjze ooonerik.w» roede aan al zijps leden 80 kgr. rnii. Bus, dank aan de etadsmasraiijnen U mes aiet «anaeh van aa rdappelen bc roofd twwenst en hebben de armen immee aardappelen aan matige prijera. ' Bericht aao <I.» Bien Publiés die de < leetivintische handelwijze vnn h-v- I

3 WUiWU^)'.'aii'.,v^e^rfjM -,-K..- i - '. ;'r-''.ii-at''><%ï. : *'t:'-', a, mtmnagyé'jissssrrimv m.wirw'wlmjtmiimitiaijijsrkmf.'rrvmmm&rmii aau ntttinr 5<T. ' OC.» ' ;'' -, Jaurès en het Volksleger f - ; /TH I -V 'l -i^jwoj \? * '.. iic'ti».ir', «jajoeil tni *c tere Wiashoudoter wam dea mensch, nochtans aan dewelko do nijverheid veroordeeld is OOK EEN vruchtbaarder zijn zal door de grootere harmonie der pogingen, door de aanwasseude hoogere lormcii en eén min-lange werkdag-.'.ia.'(fl <i tmna ittir uaaa v.- geweest door de eischen der werklieden,' DUB HBT SOBD VOOK wijdte en de regelmatigheid van het rythme. vragende. Vóór vier : en-twintig jaar, begroette de «Débfste >" de mekanieken' met Wolven schijnen honden, aatiuii, Maar de proletariërs hebben in dezen (Negentiende Tervelsj heid sa vaa berwtnaawhnabterbetd. Het ie ia u.>vtei,xl «I VTieriden- te jjjjn; beider» boj' vooruitgang geen lijdzaam onderwerp geweest. Zij hebben ternggewerkt; en in den Ainsamd Onerel saaai»daii»o«rde: < einde- oen kreet ven burgerlijke woestheid die naam der ambachtslieden en der preletariërs zeil dat Marat protesteerde tegen de. oogen het tegendeel vaa wat M- - : «zij sohijbcn te< De zedehfke en maatset»»^ terugkeer, op hunne manier, hebbon zij de Mjk, ziedaar de werkeneden van metaal die enderdrukking der genootscheppen, en het heersehende klasse, de kapitalistische klasse, zijne voortbrengstmiduelen te verbetepen de anderen te woevbonden I > De «Dó- Wie is de oorzaal: von den TIISÜIIMII -boev niet nullen epatnen en die ons zullen hel potige wer*kraoht. is niet alleen uit schrik van oogenbhkkelijke werkleasaedea dat «iel» een technische veeruitgaag kan vvwrdoen, dut de werklieden sotie te volmaken. Het kapitalisme is eene ovexigene ook dikwijls rich zelf bedrogen Volgens de hoereiipers (vergeef' on» dia ren, ea zijn werktuig en zrjiie arbeidsorgabatte bedroog zioh, evenals de werklieden stand 1 '" "-"'' Het teger, het Vaderland ea aeo dikwijls geprotesteerd hebben tegen een onsamenhangende en ontredderde kracht. hebben; want de stijging van het machmisme veranaderde iu het algemeen genomen geld cdl-et geren en 't slijk der aasde boven uitdrukking) dat rijn diegenen dro ëöéti. bet Proletariaat. nieuw «tekaniek. Het is omdat zij, geeno andere hrennen hebbende dan hunne werk koortsen, zijne Rtiletainder», ton minste ge den ha-ndeiiarboid niet en, dooi' de arbea- eer en geweten stellen ia znllas ff 4^»»' Het heeft sijne gewoonten evenals zijn kracht ea dit reede ander een zekoren vorm deeltelijk, evenals hot zijne aedorstortmn heeft. De rekening 18 raeeilijk om ma- kracht eischen gevoegd,... Ziehier 't oordeel van ean dexs saam to trekkea, heeft zij aan hete dere dan 'n straffe god». Maar vrat deer de vaneonschcnrrngen van gageven hebbende, sij' eeu soort van organische afkeer hebben de gewoonten to veran den klwsriiintrijrl en de verzuchtingen der fc ;en van al de teebnische voorriftjprngeiu.1 onze onmiddellijke nabijheid, een man i ktmflürten de nog onvolledige eenheid van deren, die em teo te «eggen met hen lichaam voor Binte Pieter, die driemaal i bet vaderland behoudt, wat het best eene uitmaken deer de Wemheid en diepe aanpassing- vaa den werkman en het werktuig. doen: meester verloochende, zou mot sterkere en werkelijke eenheid voorbereidt, wat maakt dat de greepeeringen zelf die Het Kapitalisme, ten minste het grootikassitalisbie, heeft geono enkele natuurlijke den oorlog andere dktn een straffe c Beminde boeren! Waitt v» -de lieh onderling bestrijden en zich dikwijls haten nochtans van eene zelfde natie, van gehechtheid aan de voortbrengst. Het beoordeelt de technieken in hun verslag van» Twijfelt gij aan mqne gezegden*: welnuj Omdat het volk te veel vaa hem afweek? eene zelfde samenleving, eener zelfde besohaving rijn, is dat ds klassen die elkaar winst, waarvan de voerwaarden steeds veranderlijk zijn, en aldus heeft het de prole- machtige na: vergelijk de steden tra meti ' I. - ' ' " i ii IJ.IJ.sawijjlsamigiijui " ziet de goeaerrierendneid van onzen ai-i bestrijden, burgerklasse cn arbeidersklasse, zich van elkaar bedienen, tot in hun gerèoht, en de eene zoowel als de andere dcor het hoeft hen aan de kalmte van het kind Te Vilvoosrden, zoo naai- zekoro patroons geschreven om het platteland met bare godvroeirti*» zie» tariëre gekweld en uit hun midden gerukt; De vakbond van motaalbewerkers heeft hare zedelooze en goddelooce bovolkmg, eaj hun strijd zelf, medewerken aan de herstelling van eene verhevene regeling. De bour eikaar geslingerd cn geweld gepleegd; het schap onttrokken; het heeft hen ender OPENBAKE WEBBEN hun het ongerijmde van zu e handelwijze len! te doen jzmali. geoisie is eerst en vooral voor het proletariaat eene groote on strenge opvoedster vergaan, zich te gewennen ncwi het gedurig heeft hen veroordeeld, ónder straf van te Een opmerkenswaardig feit IB het, dat >Pe goedeiiasjiüu rraseten, «tj «5ï* rotsen» Sommigen dezer hoeren gewaardigob. men in bijna alle gemeenten van de gelegenheid gebruik maakt tot het uitvoeren zeer schraal leven, dit ate stratte busnet <?oo\» mil, uit de bonden von de koteiteïten zich niet eens een antwoord te gunnen. geweest. Aldus. 01 niet te nemen dat het veeloischendet wordende mekanisme, aan meest moderne tijdperk en waarin het tegenstrijdige vsn beirlo klassen zich krachtibrengst: en hoeveel sijn er gevallen voor eene verslindende on grootsehe voort van werlcen welke anders nog lang aouden Als zij nu meeuedi dat de arbeiders zich kotterij; wijl Ei) die alles regelt, aan o, wachten: Vilvoorden maakt daar geone zoo maar goedschiks zullen üoton uitbuiten godvruchtige boeren, voor awe ViMjrtlsrenij. uitzondering op on in de Ferkscho-, Vlisrkens-, Teniers-, Spiegel- cc Kolvenieï- Dezen zullen wel genoeg rncirtbaaiheid' badt darren droonsan. Merkt o triet eener- zijn ze mis. aelen prijwa gaf, die ge nooit ia vredestijd ger begint to bevestigen, heeft de bourgeoisie in de eerste dagen der Fransche Revozing van bestaan zonder ooit een straal van straat werden hec-l nuttige worken ver aan de zaak weten to geven. zijda de straffe en muil n ijilii dn lainbelij.iu' aleer het begrepen te hebben! Wat veüguilutie aan het werkende volk en landbouwer opstand te hebben kur.iien werpen, op den richt. Heel het land moet diegenen kennen die goedheid Gods?» een grooten dienst bewezen. Zij heeft- hen de weg als kasseien gepletterd en waarvan de groote politieke aki ie geleerd, de verovering vuursprankel zeiï is versmacht ender de rol Ook de yisehtuiaspkmiis onderging eene in deze doovige o ogen blikken aan het loon ivan de centrale macht, het hand-leggen op van de zware machien! Het werd dikwijls schoone verandering en zal, heel en al rn der arbeiders durven piteem. Ziedaar 't oordeel «aa der! regel, een wat schooner uitzicht hebben Dit gezegd, zullen deze die bedoeld worden reeds begrijpen dat hun naam aan -bet den Staat, Het is het voorbeeld der bourgeoisie, het is hare stoutmoedigheid, hot is droomt dat- in onze neg barba-arsche wereld dek weet zalf te beteixiéaf vreeselijk en onmenschelijk, en wanneer mon O gij groene dokter ft, dan in den tijd dat ze met oude kaaeerollen en potten bezaaid lag! kfojczoel.ga^a geiian,son worden. hare gewoonte der oogmerken van eenheid het leveu en het geweten afgebroken zijn, VerondeswteUen wij zsn de* é^snecssitig: en van beslissende werking die het proleta- dat olk midden van gevoeligheid tot de onderen ondoordringbaar is, dat de persoon Wij hadden nochtans gaarne gezien'dat,; wan dien gezakde des Heereji ejrjknt. waar.rieat tot het peil der revolutie, hebben verheven, ïfua:- de bourgeoisie heeft het een lijke smart veer den onbekende ern opper zenden brave ehristeoo erbeidere dm Ook' er op die schoone, groote plaate wat anders^ ;J 3fC -.Sp. was; hoe legt mea dan uit waarom cjvdtu.-' zou verrezen hebben. anderen dienst verleend, en wel van ecco macht is, d;;t de aaneenschakeling en het!>a plannen der voercestelde bu-dkomi in desjteden wenen, de etrsffe Ooda aowten 'gansch andere- strekking. Door het klorseegoïsrse da-t zij heeft betoond in hare eerste pervlakkig zijn, dat voer elke levende do»a-ffl!s'fflmw AAN KBI?eS&OTA'?;G,& dealigde godvreezende boeren, dis> Ja eiser na-, - oneindige der zaken nojz uitwendig en op niet mogende uitgevoerd wordep op deï voelen door overdreven, prljarn vso beajeaar- aangewezen plaats (gendarmerie )«ou ment eene gelukkige keuze hebben gedaan dooej everwinning, door de ondergeschikte voorysarden dat rij aan miiliocnen armen en eigen noodlot, dat d?) enbeperkre inslag van hunnen eri^nawete ae» een IWoderVitiiiJsj-af- wereldwet zich «ron3ch samenvat in zijn de r.ioehthuisplaate er voor te gebruiken. ] NEN takten aan de varken* ge aen, è n» ara. verachtelijk vau stemrecht uitgesloten proletariërb beeft gedaan, alsof zij zelf, ge er kortstondige wezens zijn, en dat, door een den trid in zooveel flarden is gescheurd als Maar... het bouwen oener bodkom be- ' 'We onderlrsddoldün ureti den "Duitsshen. te«iiasvn* raarad op eene uitgave van ongeveer lüovgoo jjrostsqeester om te weten of «Vooruit» ook. BEN WEWSOM frank staat heel wat hooger don het aanleggen van een parii grasperken cn bet mengd met ejn bijna slaafseh knechtschap, overmaat van taaiheid en van schandaal, aan krijgegjovangenen in Duitschland mag met dere nitsluiting ook op hare hoede niet velen lijden en sterven en hunne dood k*n gestuurd woi-don: Hrj angde ons dat de Belgisobo hlatlen wel aan krijgsgevangenon ttütnt ten voiie eene waznse l cb<iosmtm* voor Voihsvosacfe «Ma spannen vau wa-t af-slnitingsdraad. moest zrjn. En het was tijdens cn na het dienen, wanneer men inderdaad etn oogenblik aan dit allen denkt, dan is er gtene debat over de grondwet dat de proletarische En als er nu geen bodkom op de Srachthuir-plaats is verrezen, dan is dat omdat band rond geplakt worden; klaar en duide geboore werd gageven mogen gezsmdon worden (i); er moet een bet schoone en nuttige dat sterkte en wil het eerst onderricht aan de maatschappelijke vooruitgang dio volledig er geen genoegzaaeii zand in 't baksken bourgeeieie ga-f over de vorming der grondiwet zelf, en onderricht eener groote waarde door werden. Ik weet het, en indien de het- lijden kan troosten welke er hefc rantsoen lijk naam on adres vctn den krij^gevari»jerj De keuen van onderwerpen 1 was. dragend, alsook hét adres van den afzender. riöcraud en moest eanamar.dat, ondanks al de zelfzuchten en al do on- mensch vau heden tot in het diepe hart der Zulks is misschien spijtig, niet alloen Maa-r niets, absoluut niets mag men op de schenken. Voorzichiglieden, het niet gansch voor altijd natuur ken gaan en het rijn «rcheim vragen; voor sommige bewoners van die plaats, gazetten schrijven. Moeren wij-^angs» dezen weg dart*ekeeenen; maar voor heel do bevolking. wensch geven, ~- want geea - /verloren ging. En het is aldus dat in dit het sou hera zonder t trijfei eerst en vooral De verzending in kosteloos*; maar de bladen moeten in de bus d-or hrieïv.'is&ejiaff ^eerste revolutionaire tijdperk, waarin de zeggen: * Waarom ie het noodig dat zelfs het Mogen wij hopen dat de zoo tangjee-- t partijgcnoote». rrraakh van dit Comiteit deel,! twee klassen terrelvertijd «in den Staat van gerecht gekocht weze ten prijze van zooveol vraagde bodkom eens zal gebouwd worden-i. wij zonden wfbea dat wij. in < «voor kisiisssgeiiiai^orien in den poet-esp het i.reeks eene vat te hooren wezenlijke medewerking cn van ontluikend gewerd, dat zooveel menschelijk» smart de BE BEDBDÏIIVEL KStadKuia rsesbfilgen* wordwn. i «Bceldhonw- en bouwkusjjst. «1" fconflikt sijn, de bourgeoisie en het protetasisat dikwijls ïreurig aan hunue wederkee- zieh zelf, van ern wejni": laerscheiijke voorwaarden weze, somtijds onbewust ven Ji étt'.xun nu tech waarlijk iedeseea aeseiten.? MVja zcu het zessen; getuige de urt> gelezen hebben dezo gernat aan- hunne Ons» Iszers kunnen dus nadat «e.<tv-oót- f door da eeuwen boon a. rige opvoeding hebben medegewerkt. voo-aitgabf-;» ik wti dese kwesties zeggen jsecberen is en was bet- 9fó/6a&&*$fcèif i a voorvallen die zich weketijlks op de Markt familiolsd-en in Duitschland zenden, bei Welke uiisliigon zou deze eerste onderlinge ep het oogenblik *eï-f waarop het kan schijnen, in de aanhaling werke ik dse van cfo i-nou^vers-eri^zeo'eïm»oriderwïj»a>to)sjif^^ vooxdoon. ' /kost hun niets dan do moeite en 't ea>l..zcer opvoeding gegeven hebben, indien de Revolutie, in plaat* van m het Cesarisme te verschrikkelijke diens!*:; door den klassenstrijd verleend, rist ik tot «en soort van Do boter mos niet hooge* dan Saf: ^j,, f (zretirr door omee brocderb-dai^ndar^szt-^.'. En- verder-tot- o-fwirser'ng: VSre straten.^ herzinken en zich vervolgens tot ecr.e regeering van. aatokraten re beperken, zij pch stelselmatig opt-tattsmê v*-rzir:k en dat ik kilo verkocht wotdeti " 1 vangea wokten f^gen de namen van ixiautjljbiimai be- ^ (iiaed. zegessn de pachter»j' -wij sraffean epj " i roemde Mecheasohe kanetenaurw; cfevt nien de Mai-kt niet dirurder verkoopen, 'in de vrijheid en in cie ordo had -gevestigd, mij docr deze hardheid vsn do beschouwende «n z-ijjc <^y/ïï3i?sffic-mritw(he-fwss bet volk oena in beate» baengsjne^mbma-/ houden vreord. Sn indien de gedeeltelijke in tegenstrijd komende Iccriniren van Honcspi-ïrro ar-, Ver- slechts met het geheele bezig to houden, in reden laat overweldigen di?, door zich Als onze eosdatenvroawen"' voor huuzk» inen sds Kno-ïVid Berbe, MbnÊm, TJjSaj. Hier ec daar werdt'er si een herberg of onxhssteurans gaan, davn is het ordowoord--, H«fe, HefdermaVrrs, Dodoezip, HeTref>nB/' ar4 win kottje. gekropen en ds waar wordt tegen sjniaud, docr de groote inzichten van alseemeene niaatschappeliiko verzekering van tutir verlengt. En daarbij, ik heb op de zoo op dat zoo al eens gebeurt zullen we heden H. esnigs inate de «irhtbare taaiheid dor na- Hebt ge krete gsid hlji Op de manier waar 5,S0 ea 5,Si fr. aan den man gebracht. Maar er is meer: Opkoopers mogen, op da tgonoordefi. voiledigd, hrt beheer eene veor- vrececliiirt) dtrr-beljsirntge wersh eenen achterdocht, in hetwelke het leven van den ni-utsttcp-air niots zeggen; ieidet».mea3chi»eeit.zieh.2cè^e" Markt aan zes frank verkoopen. 'nittredende dsmckraiie hadden betwist! Deze halen dus eea groot doel bij dan. idan zou de bourgeoisie in alle gevallen min geest me met- merite aan het menschelijko Maar wawrom «oenen etsoh öt/*; frtrtjl aan- - boer ten huize weg, hij moet zich niet meer eng en het proli»*»*ia*t- min verpletterd ste- ras verdraaglijk zou sehijirsn. Maar ten onze soidatenvrouwen die n zeer- 1% IJër verplaatsen, en maakt toch 5 fr. van zijne (wees; zijn. sjotte ia net waar, drt door zijne vurige en moeilijk knrmen vervullen 1 waar. Ook in do regeling van voorfbrer.-get, in brutale beweegbaarheid, dat zijne hevigheid, En dan als 's avonds al dat klein j^-id" - En de opkoopers 1 Wel dezen winnen de technische organiees-ring, hebben de tweo door zijn ongeduld, door zijne opstendingwekkendo drift naar winstbejag, het kapi dair is, dai iemasd dan komt uitwisselen, goudviakjok op den rug der lijdende massa-. klassen de eene tegen de andere gewerkt, waartoe dient datrf In eaze- stad vindt men ook nl Do Benige middel om er min of meer wat. zsrhiïge eigoitaer3. De zee-- góc. 'hebben, door hunne oppositie zelf en door talisme tot in ele vezels, tot in het vteesch Is er kier, juist rjjk in zoovele andere orde in to krijgen is een éénvormige prijs hun konflikfc de eene do andere versterkt van de arbeidende klasse de wet van de mken, gewilde raoc^kbesd in 't- epeii ItrfvinsM» V... tdt de 3sa t «t»eti,, a6n, èn voor boer on voor voortverkooper. onder dat soort. en vergroei. Door zijn ongeduld en zijn grocte moderne voortbrengst, do wijde, De vrouwen onzer hemhaitige soldaten Vijf frank is reeds meer don te veel voor hevigheid heeft het kapitalisme de winst snelle rythnie van den steeds vervormden verdienen meer aobbbig en eerbied dan ai Ia een van decer één kilo boter.. vervolgt!, zosfs ten koste van proletariëte, arbeid heeft doen doordringen. De werkman de inoedige tfils a papas, bij wie do ware woont een gezin, m*h en Op die wijze zou de opkooper in de huizen zelve geen 5 fr. goa-n aanbieden en moet, De jjnkeasjsteu, voor- heeft de werkwijze vernieuwd, de methoden is de werkman niet meer van een dorp, of vaderlarrdsliefde- soms in de soboe-nw-i -zinkt.- jaren oud. jrervorzsd, hei ïuekonisme omgekeerd, het van eene burcht, hij is den dienaar niet de prijs van zelf verminderen. «tesa Sa ds vseek ars «enter der werkzaamheid verplaatst, onophoudend en op geweldige wijze de voort- getouw. gerncone belangen boven diazrancn vaa 9.' Boor de aidecüag Meubelen van. hlf/h nog 8 fr. over om mecv.f«-ee meer van het welwillende en. verdrse^zanse Onze bv.tgcmcester sal voorreker de al-' J tr. fer week,voer hrengingevoorwasrden gewijzigd ; en indien Het is eene arbeidskracht on da groot-a of 3 verfcooj-iers weten te stellen sn een' zmiieclinevenden kring, waarvan don zetel eene beste week te lesan. pet aldus tè dikwijis aan de loondienaars markt, verbonden aan de reusechtigc en kronisen maatregel nemen. Jisin «Het Leenwkerr», Gmoote Maakt, zal op Wie sstl bet verwcmaoaen ate nutteloos vreeseliik lijdm heeft toegebracht veejeisekends mevanitten, ea hij kan de ^Zondag.16 Januari om 7 uren een rolaebaatsenfeasl; met brjszonder innsstprcgramma in> moesten gaan slepen, en ss, op dat die mrmeanen alle avou&n ta wat door eene betere geregelde ontwikkeling aan de menschen zon bespaard zijn ge* d^zen waarin hij den meester zijn zal,- dan Zyeals wij. in vroegere bric^wisee'firigen arrient worden in die zaal «Alhambra», maar ééae week vat badelaa toefcomstoorlo-r niet mee- ontvangen, ztltr, OP DE WIJKHUIZEN bleven, het had ten minste voor altijd d» als eene oneindige voortbrengende macht eati-teonde.n zijn er bozen dis op &t oogenblik misbruik maken van do toestanden en sous te snaken. Ha dab-esn en Brunl, ten voordeele. der rbralieden. broed te ismeven, en er nooit yroletariërs vrijgelaten van datgene dat in welke niet zal slaan door eene klopping hen blijken kon van plaatselijke en gamenwerkènde engheid, van gowoonvohe traagdige van vroeger, zal. vervallen, en die, be uitbuiten- van- hitn personeel. Btappeogobiod. TV»i. jnriöotiw- i.^^,«i»»v>sai.*«van k-aorta, maar die niet meer tot het slor welks patrietieme slechts bestaat in biet. (1) Deze masrtregel geldt, niet voirc. bjéi^' -.1 Den*an ie eene pjaneet-satelliet, 't *s te nsijwra, eene planset ot wachter die om een* feer* ptaneet in bet huidige geval: de ^ de. wenèslt. L, l^êjeteen weet dat bij de versehillendé J*»den der maan ten opsjehre van de aarde en de zon. van de helft der maan die naar eae toegekeerd en dn» verliclit is, soms een ^oter, soms sen kleiner deel voor ons ziekteeer is. Hierdoor worden do verschillende ^npaasen of maangeetalten «emakkolijk Waard. :. Kj wassende.»* aluenanido maan ziet men' fonw, baaarwj den veclrcbten maansikkel, de «et der maan, maar veel minder verlicht.?* eecbgranwe lieht ia zonliebt, dat in ons BOg^dringt na liubbete i>eriisskan.tsiiig:»»> matrjk, eerst op de oaed- en daarna ep de i'=^0pp? rvla kte- Evenals de aarde gedui MB? den nacht bij volle maan verlieht,wondt zoo wordt ook de moan des naehta verirebt wanneer het veue aarde is: aflosn zal onze aarde veel grootêr zijnde, de maannachten vee) lichter ztiakea, dan de maan h<* omgekeerd bij ons doet. Door het licht, uat ds aarde op de maan terugfcaatst, wortja f* "eist der maan w rep de sonnestrahm niet vanen, toch nog eenigesins verliaiit. natourijlk eefmer rrwndor dan de sikkel die oirekt aan de munestralea ia blootgebtestd. De maan keert voortdusend hetretfdc <*»! harer oopervlakt» naar ons toe, de andere nelftijsjlren wej nooit nen. De oorzaak hiervan is, dat de maan om bate aa.draait juist fr deazetrden tijd dfea ril voor eer» orewwi-. telmg om de aarde nood.ijt h-joft. v»w. ' Da maan beschrijft, hare haan om de aarde im 768 uren en legt daarbij coaen weg af'vaa 3,600,000 kilometers, daarbij eeno snelheid ontwikkelende van 1,017 meters per seconde. De rotatie om hare ae geschiedt met eeae snelheid van ongeveer 4 meters per seconde, waarbij. eeu afstand van 10,»4o kilometers afgelegd werd», wat dus haar omtrek uitmaakt- De sterrekandisren meenen dat het rsiet onwaarschijnlijk ia, dat zeer lang geleden de retsitiesmelheid der maan grooter is geweest dan tegenwoordig en dat deze langzamerhand is vertraagd, evenals- de rotatie der aarde doer eb en vloed vertraagd wórdt. Hierbij meet men in het oog honden, dat ook in dit opzicht do invloed der airide op de maan veel grester is don omgekeerd die. van de maan oei de aeerde. De baan der maan om de aarde is eene ellips, loodst de afstand bij tijden dan ook zeer veveehiri: brj het.«apogeum > of verste a&tand ia hzj 399,909 km. en brj bet t perijreum > of kertste seiirtand is hrj 383,040 km. Jt^tnssjejhen de oxjijpotrlakte der aarde en die der rsaizn,!, hmgko een verschil daaxstelt i -vaas 49,819 km. óf ruim ïj*9 deel van den spoi;enm-afstand. *»»«r men zal rich srfrrageh, Joe rn*m roo nanwiceuttg de affttand van de aarrje iraar se maas kunnen nereiienen hoert. Iedereen weet dart des te vesdor. eea vootwsrp van ous.oog vtrwijderd is, des te ' kleiner het ons toesehijat. De geometrie of itind&neeö:unei» reort cm.i de verhouding dezór verke»rrfng naar gelang van den afst«h(ö lreimenr Ieder voorwerp yorwijderdop 57 maal ztjeae midtrelrrjn frordt; gezien onrlweéti hoek van eénen graad (8BÖ* deel va» eenen cirkel)^,zoo Wjv. zal.een bol.van *'4wk oétetcr mrddchiin. iujjrt* eeji»iyij^nil..vt-r* te zeggen, het 360* deel van zijnen omtrek meten, wnmieer men hem van op 67 meters afstand beziet..!;- Hewel, meet de middellijn van de'mnsn, gij sult iets meer vinden dan een halve jrraad. Indien het cen halve graad juist ware, dan zouden wij besluiten dat dé moan vau ons verwijderd is op een afstand Tan tweemaal'st of IM moei horen diameter. Daar het een weinig meer is, dwidt de verhouding aan dat dese suf'stend 110 maal hare middellijn is. Om de afstand in kiianetera te vèeden, behoeven wij dus slechte te weten hoeveel kilometers hare rnidderhan bedraagt. Men is er -rólgenderwrjze tee gekobeert: f ' Twee' wsarnernere pi aa teen rieb zoo ver megelijk van elkander, ten einde de grootet.mogelijke drioheeksbsssm te bekomen die hét mogelijk st ep de anxdo te trekken. De éché, fcijv.. is iu jbeernen en dé andere aan bet errtds van snrid-afzdha. Zij nemen de maan tcrrclfder tijd vrwsr en «termen zoo een driehoek, waarvan de basis voorgesteld wordt door dm afstand die ben scheidt én waarvan de twéé groote zijden elkander op de maan gaan vervoegen. Dit» juist wat twéé Fransche stemikundrgen in gedaan hebben: Latende en Lacaflle, de eerste zich te'berlijn bevindende, de tweede aan do kaap der Goede Hoop. De verbindfng der waarnemingen toonde.aan, dat dohóek gevormd in Tiet midcteu der ri^aanec&rjf door rle harre mrddellijn der a«rde, gïlijk is oan 67 minuten van ' eénen cirkelboog (bijna één graad). Dit noemt men do «parallasis der triaa-n. Deze pavallaxis vsn 57 minuten toont aan, dat de aarde van de maan verwijderd is op'. oagevoa 9Q maal bore halve nriddellijn JSJST. *>m-.ivjs-wfltbp dat 1de beslre.ella-^ meter der aarde 3,371 km. is, zoodat dus de s^atand isnar de maan gelijk is aan 8,37]; 1'^ejmrtoigvtHligd door 60,27, 't zij 384,000' fan. Mxrh : riet, terzelfder tijd, dat de middelkjn der miten vasi de aards -gemeten, gelijk snjnde aan 5fi', terwtjï die der aarde vsn da maan gesten 1*4? rainnten ie, de wtere middellijn mat dio der aarde * id verhouding staat van STSS tot 1,900. Dit 3» een weinig meer dan hot vierde deel. Damiddcllijn der vsaaeet lb-,743 km. srjodo, zoo is die der satefléet- 3,484 km. Brj middel van deze'tnidclel- Kjn berekent' men ha» - oppervlakte ojj, 39,lS3,5ét> vievkante irm. en haar volumen óp' M;lT»8,87ev492 irubiefce "km. De groote micdaliiin der maan, alsook hare zeer' hsaezarne beweging om de aarde, 'ongeveer dertien 'raaïrl'per jaar, ' : doen haar. van uit dé hemel rnimto geri-jn, mee.r den indruk reaken wan eene tweede''planeet. den van oen warrsator dto om de aarao wen- ' teft. Vele sterrekaindigen beschouwen daarom dê antvte en- de maan meer als eene dub-.' belplaneet, dan als een* pteneet''en èane i satelket. ',"'. ^.' BSj vöhe maairstawt de maam' juist tegcriover cje ten 'en neemt zrj dus aah den'hemel den stand in, dié de zon een half jadr later inneemt. 'r l *rodaar dat "é winters de volle maan hoog, 's zomers de volle maan laag aan' : dos hemel staat en daardoor 'de volle moau 's wintert veel lieht geoft. Zónder tvnjfel " heeft eenieder reeds; besaerkt, "dut de maas dicht bij dan gcüeht-' einder staande, grooter lijkt dan wanneer zij hfróg aan den hêinei staat. 'Ditzelfde geldt trouvrens ook voor dé zonnetichijf, alsook voor de' sterrebcelden, en kan natuur- lijk slechts schijnbaar zijn-, het is eene optiaase IskUfBe óf jsestehtsnedrog. ^.^.. manieren pogan te. veriiszatfe.^ wordt als oorzaak,aaoi_ staande hemellichamen aarersche voorwerpen, in hetzej veld golcgcn, vergeleken j dóór grooter «hijnen. Aaderen het veïtï-hrjjisel toe ea» ei; in de structhur var» het.,.. Anderen nog zoeken de oorzaak aa. dampkring van de airde. en de lichamen ter zake in de di luohtfagen vergroot' worden, neer sij door een dikken mist den. Kort geleden is door andere verklaring voorgesteld, recht omhoog r.3e - d&i hasei dut wij den gerichtcïbcfor niet merken, dan xien wij den hemel zolder van eea kamen; weadt me ten naar omlaag, zocssot ondti de oogen liomi, dan dé Iremel eea ssbegon votsa. bun grooétn afstand, lijkt het lichamen alle aan dan aemi' ' en nu worden sfj onwffleketiiris]; groot of, verkleind, dpordat : trachten hen altijd do hun ruimte te doen opvuösn Sen Belgisch beeft aaoromtrent dn gedaan: Aan de bi vonaig dok bracht paarsgewijes op juist afstond geplaatst. Toen mj na ', den ging staan, leek het hein al PH' die hoog gtjplaatst wzu'«n, dii waren dan die welke dicht brj waren aaagébraebt. Hij soebt "' 'klai" ot m VI»:rrTV--'-''ÏTi*-B

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de " Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 '

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de  Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 ' 12 de JAARGANG N r 2 10 CENTIEMEN FEBRUARI 1914 KORRESPONDENTIEBLAD OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de " Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 ' SEKRETARIAAT

Nadere informatie

Wervelwind MAANDBLAD VOOR VRIJHEID, WAARHEID EN RECHT

Wervelwind MAANDBLAD VOOR VRIJHEID, WAARHEID EN RECHT wr DE 1 "1 Wervelwind MAANDBLAD VOOR VRIJHEID, WAARHEID EN RECHT No. 19. Januari 1944 Verspreid door de H.A.F. PRINSES MARGRIET FRANCISCA I JAAR OUD HET is reeds eenigen tijd geleden, dal H.M. Koningin

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

DRANKZUCHT EN HOE DIE TEGEN TE GAAN

DRANKZUCHT EN HOE DIE TEGEN TE GAAN /// PRIJS 10 CENtsf^^ *^ ^ IR ' B - DRANKZUCHT EN HOE DIE TEGEN TE GAAN DOOR FELIX ORTT 1 \ \ S UlïQAVE VAN DEN NEDERLANDSCHE VEQETARIÊRSBOND" 1911 a ^\' \ X Nederlandsche, Vegetariërsbofldl,,, HOOFDBESTUUR.^

Nadere informatie

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r.

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. OP DE GRENZEN VAN TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. P DE RENZEN A VAN TWEE WERELDEN, ONDERZOEK EN ERVARING OP HET GEBIED PAN HET llooere beye, DOOR ^ v 1^1^,!Ihq^^lr ^^ir ^I11,.^ ^ ^ Vier en Twintigste Jaargang.

Nadere informatie

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK DOOR PROF. DR. A. SIZOO. Niet zelden hoort men in onze dagen de opmerking maken, dat het tijdperk, waarin wij leven, in verschillende opzichten een treffende

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN.

VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. J. L. STUGER EZN. VOORHEEN EN THANS O V E R C O R O N I E ' S VERLEDEN EN TOEKOMST 1808. 1900. EENE GESCHIKTE HANDLEIDING OM DEN TEGENWOORDIGEN TOESTAND VAN HET DISTRICT C O R O N I E UIT HET WARE OOGPUNT TE BESCHOUWEN

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie

aan 1 aanbetaling de 21 aanbieden 10 aanbieding de 18 aandacht de 5 aandeel het 10 aandoen 17 aangeven 11 aangiftebiljet het 21 aankijken 5 aankleden 18 aankomen 9 aanleiding de 8 aanmelden 19 aannemen

Nadere informatie

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK PROF DR H T DE GRAAF OM HET HOOGSTE GOED ENCYCLOPADIE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK OM HET HOOGSTE GOED .... ERELD :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ :;otic ~~ ;..... BIBLIOTHEEK.~..... j. ONDER LEIDING VAN L.

Nadere informatie

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette! ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette! a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Het hongerjaar 1566. Erich Kuttner. In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler

Het hongerjaar 1566. Erich Kuttner. In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler Het hongerjaar 1566 Erich Kuttner In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler bron. Amsterdamsche Boek- en Courant maatschappij, Amsterdam 1949 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kutt001hong01_01/colofon.htm

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

WIJ WILLEN SOCIALISME!

WIJ WILLEN SOCIALISME! VRIJDAG 22 JANUARI 1943 DERDE JAARGANG NUMMER 4 WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. Abonnementsprijs voor niet-leden: ƒ 1,25 per half jaar. Losse nummers

Nadere informatie

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1)

HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) HET GEZAG EN DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN ZOOALS DEZE NAAR VOREN KOMEN IN VERBAND MET DE MEDEZEGGENSCHAP 1) DOOR Dr. W. A. VAN ES. Wie het woord "medezeggenschap" op de lippen neemt, noemt daarmede een van

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet FRANS is niet Maandelijkse Uitgave van de Federatie der liberale Arrondissement Antwerpen Jeugd Tiende Jaargang Nummer 7 COOOÉ meer Stichter- leider van de Jeugdgroep «De Leeuwkens» Voorzitter van het

Nadere informatie