InfoMil Nieuws 35. Inhoud Nummer 35, negende jaargang, oktober 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InfoMil Nieuws 35. Inhoud Nummer 35, negende jaargang, oktober 2004"

Transcriptie

1 InfoMil Nieuws 35 Inhoud Nummer 35, negende jaargang, oktober Interview: Partijen tevreden met regeling crematoria 3 Overheden voor overheden: Eindhoven verruimt de reikwijdte 4 Vragen aan de helpdesk 7 Verschenen 8 VOS: EG-regels voor maximum VOS-gehalte in verf Watergedragen verf voor timmerindustrie verplicht 9 NeR: Nieuwe lijst minimalisatieverplichte stoffen Landelijke dag 28 oktober Externe veiligheid: Toepassing BEVI 10 Handhaving: Handhaven kan vaak slimmer en efficiënter 11 Energie: Tweede ronde besparingsplannen amvb s: Amvb s kunnen beter en eenvoudiger Bodem: Keuringstermijn vloeistofdichte vloeren 13 Water: Voedselvermalers M.e.r.: Rechtstreekse werking m.e.r.-richtlijn 14 Landbouw: Besluit glastuinbouw een hele klus Voorlichtingsdagen november 15 FO-Industrie: Op weg naar een duurzame papier- en kartonindustrie Zuivel: milieu en energie samen in een plan 16 Agenda Aandachtsgebieden

2 2 Interview Alle partijen tevreden met regeling voor crematoria Ook na hun dood belasten mensen het milieu. Aan de emissies door crematies werden in de NeR al eisen gesteld, en die zijn nu aangescherpt, in goed overleg tussen de branche (de Landelijke Vereniging van Crematoria) en het ministerie van VROM. Meindert Timmer (VROM) en Felix van der Meijden, een ervaren (voormalige) vergunningverlener van de gemeente Den Haag zaten beiden in de groep die de nieuwe bijzondere regeling heeft opgesteld. De kern daarvan is een filter die alle emissies terugbrengt tot ruim onder het maximaal toelaatbare. Uit onderzoek bleek dat er één techniek is die dat kwik goed opvangt: een filter met actieve kool 1. Deze best beschikbare techniek vangt ook de andere vervuilende stoffen weg. Dat komt overeen met wat de branche in het overleg vroeg: laten we nou één breed werkende oplossing kiezen, die voor alle milieuvervuilende stoffen en voor elk crematorium geldt. Dan zijn we er in één keer van af en komen jullie niet op korte termijn weer langs voor een ander milieuprobleem dat opgelost moet worden. De vertegenwoordigers van de branche zeiden gelukkig te zijn met deze regeling. Van der Meijden: Het hoofddoel was: voldoen aan de emissie-eisen. Er zijn zes technieken onderzocht en daar is de beste uit voortgekomen, ook als je het kostenaspect in je overwegingen betrekt. De emissie-eis voor kwik is maximaal 0,2 mg per kubieke meter, het filter zorgt ervoor dat we daar ruim onder blijven: 0,01 à 0,02 mg/m 3 is mogelijk. De inrichtingen die zo n filter hebben, kunnen jarenlang vooruit. Mits ze de installatie goed onderhouden, uiteraard. Nederland loopt met de nieuwe eisen overigens niet voorop: in de ons omringende landen gelden vergelijkbare eisen. v.l.n.r. Meindert Timmer, Bert van der Weide, Felix van der Meijden (Foto s: Tineke Dijkstra) Jaarlijks overlijden ruim mensen, waarvan ongeveer de helft gecremeerd wordt. In een stoffelijk overschot zitten vervuilende stoffen. Welke leveren de grootste problemen op? Timmer: Voor de grootste milieubelasting zorgt het kwik uit amalgaamvullingen. Door crematies komt er zo n honderd kilogram kwik per jaar vrij. Als metaal is kwik niet z n probleem, door de inertie van de stof, maar door de verbranding in bijvoorbeeld crematie-ovens wordt het metaal in zeer kleine deeltjes over een groot gebied verspreid. Eenmaal in de bodem beland kan het door micro-organismen worden omgezet in organokwikverbindingen (zoals dimethylkwik) die extreem (neuro)toxisch zijn voor de mens. Ook ecosystemen zijn zeer gevoelig voor kwikverbindingen. Kwikverbindingen vormen dus een aanzienlijk gevaar voor het milieu zowel voor de gezondheid van mensen als voor het ecosysteem. Nederland heeft het Ospar-verdrag ondertekend, dat is opgesteld ter bescherming van het mariene milieu voor het noordoostelijke Atlantische gebied. Het gaat daarbij zowel om belasting door scheepvaart als door activiteiten aan de wal die een bedreiging vormen voor het zeemilieu. In het kader van dit verdrag is medio 2003 een afspraak gemaakt om de emissie van kwik uit crematoria te koppelen aan de stand der techniek met een daarbij behorende emissie-eis van 0,2 mg/m 3. De meeste kwikuitstoot komt uit kolencentrales en hoogovens (in kolen zit altijd een kleine hoeveelheid kwik), maar zo n twintig procent is het gevolg van verbrandingen in crematoria. Door crematies komen er trouwens meer vervuilende stoffen vrij: andere zware metalen, vluchtige organische stoffen, dioxines, maar dat gebeurt niet op een schaal waardoor de emissie-eisen in de NeR worden overschreden. Voor kwik geldt dat wel. Hoe is het overlegproces verlopen? Van der Meijden: In het algemeen heel goed. Aanvankelijk was er wat weerstand. Zo n filterinstallatie kost een kwart miljoen euro, en het is een end-of-pipe-techniek waar een ondernemer in feite niets voor terugkrijgt. De kosten per crematie kunnen oplopen tot 100 euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De problemen werden aanvankelijk gemarginaliseerd: de gebitten worden steeds beter, de samenstelling van amalgaamvullingen steeds minder toxisch. Maar daar staat tegenover dat het aantal crematies toeneemt, de mensen ouder worden, het aantal kunstgebitten afneemt en dus het aantal vullingen groter wordt. De kwikemissies nemen in de toekomst eerder toe dan af. Timmer: In bijvoorbeeld Amerika en Duitsland is er veel meer dan hier bezwaar tegen amalgaamvullingen. Tandartsen werken daar vaker met composietvullingen, die minder milieubelastend zijn. Composietvullingen zijn echter minder sterk, vullen grote gaten minder goed en zijn veel duurder dan amalgaamvullingen. Van der Meijden: Aan de andere kant zagen de ondernemers zeker het belang in van schoon werken en van eenduidige eisen die lange tijd voldoen. Daarom werden we het betrekkelijk snel eens. Ook omdat we rekening houden met de grootte van het crematorium: voor een bedrijf dat niet zoveel crematies verricht is de investering relatief een grotere belasting. We hebben ruime

3 3 overgangstermijnen afgesproken, zodat ook de kleinere crematoria de tijd hebben om geld te reserveren. De kleinste moeten per eind 2012 een filter hebben, de allergrootste (ongeveer zes in Nederland) al per eind In Den Haag is onlangs crematorium Nieuw Eykenduynen al uitgerust met een filter voor het afvangen van kwik. Nieuwe installaties moeten meteen van een filter zijn voorzien. Daar was wat onduidelijkheid over: het gaat in zo n geval niet om een totaal nieuw bedrijf, maar om een nieuwe installatie, zoals altijd in de Wet milieubeheer. Het was wat ongelukkig geformuleerd in de NeR, dat hebben we met deze herziening gelijk gerepareerd. Wat is eigenlijk milieuvriendelijker, begraven of cremeren? Timmer: Je moet natuurlijk alles meewegen: emissie tegenover ruimtebeslag, welke gevolgen heeft een ontbindend lijk in de grond, wat zijn de langetermijneffecten van amalgaamvullingen in de grond, et cetera. Van der Meijden: Ik denk dat bij de huidige stand der techniek cremeren milieuvriendelijker is, maar het is ook afhankelijk van de bestemming van de as. Strooivelden zorgen voor een belasting van de bodem. Timmer: Milieubewustzijn is een onderwerp dat je bij een sterfgeval niet snel aan de orde stelt. Het zou het beste zijn om tanden met vullingen te verwijderen voor de crematie of begrafenis, maar dat is natuurlijk een taboe. Van der Meijden: Ook de kist is een factor. Een overledene kan tegenwoordig in een biologisch afbreekbare kist ter aarde worden besteld. Wat is het voordeel van de regeling voor de vergunningverlener? Van der Meijden: De overlegfase is achter de rug, de regeling is vastgesteld met ieders Bert van der Weide: Iedereen weet waar hij aan toe is Bert van der Weide is voorzitter van Landelijke Vereniging van Crematoria. Hij organiseerde het overleg met de achterban. Ook wij zijn heel tevreden over de manier waarop het overleg verlopen is: soepel, constructief en snel. Het is belangrijk dat we duidelijk weten waar we aan toe zijn. Dat is gewaarborgd door deze regeling. Ook de fasering is goed: de kleinere crematoria krijgen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de technische aanpassingen en de investering. Iedereen weet wanneer hij aan de beurt is. Bij de gesprekken over de verwachting van de kwikuitstoot in de komende tijd liepen de emoties nog even op, maar doordat alle betrokkenen het belang inzien van een goede regeling, leverde dat geen obstakel op. Omdat het filter ook andere stoffen wegvangt, zijn we voorlopig van vervolgdiscussies af. Het belangrijkste vind ik dat de Landelijke Vereniging van Crematoria een belangrijke stap heeft gezet om Nederland en omstreken te bevrijden van een aantal schadelijke stoffen die anders jarenlang voor een belasting van het milieu zouden zorgen. Die filters zijn echt heel goed ze zorgen ook voor een enorme reductie van geuroverlast. Als een crematorium dat handig oppakt, kan het een goede beurt maken bij de omwonenden. Is er een speciale regeling voor mensen die bijvoorbeeld een zware chemokuur hebben gehad of een behandeling met radioactive geneesmiddelen? Nee, als er nog resten van medicijnen in het lichaam zitten, vangt het filter ook daarvan het meeste op. Wat gebeurt er met het zilver en goud dat achterblijft? Zilver en goud filteren we uit de as. Dat geldt trouwens ook voor chirurgisch staal, bijvoorbeeld van kunstheupen. Alle Nederlandse crematoria zijn aangesloten bij het Edelmetalenfonds, waar al die waardevolle resten naartoe gaan. Van het goud worden wel nagedachtenisvormen gemaakt, sieraden waarin mensen wat as van de overledene kunnen bewaren. Chirurgisch staal wordt hergebruikt voor nieuwe protheses. Met de opbrengst van de waardevolle metalen steunen we goede doelen op het gebied van gezondheidszorg. Per jaar is dat ruim honderdduizend euro. Je hoort de laatste tijd ook over een nieuw procédé, waarbij een lichaam ondergedompeld wordt in vloeibare stikstof en dan uiteengetrild wordt tot stof. Het lijkt mij een waardevolle aanvulling van begraven en cremeren. Het organisch poeder dat overblijft wordt na het begraven snel door de natuur opgenomen. Het succes van het procédé is afhankelijk van de ontwikkelingen in Zweden, waar het is bedacht. Ik verwacht wel dat het aanslaat. Veel mensen reageren er positief op, en wij bieden mensen liever drie mogelijkheden dan twee. instemming. Het is dus veel makkelijker voor een gemeente om de vergunning aan te passen aan de nieuwe regeling. De bal ligt nu bij de vergunningverlener. Timmer: De NeR is maar een richtlijn, maar het is wel een harde richtlijn; wie ervan wil afwijken, zal dat goed moeten motiveren. Gemeenten moeten de eisen van de bijzondere regeling ook doorvertalen naar de vergunning. Het is de taak van VROM om alle gemeenten te informeren over de regeling. Dat gebeurt onder meer in InfoMil Nieuws en op de websites van VROM en InfoMil. Mochten bepaalde gemeenten op dit punt slordig opereren, dan is het aan de VROM-inspectie om ze op het juiste spoor te houden. De branche zal alle bedrijven op de hoogte stellen van de nieuwe regeling. Wanneer gaat de bijzondere regeling in? Timmer: Eind september komt het voorstel in de adviesgroep NeR, in oktober spreken de betrokken partijen, zoals VNG, UvW en IPO zich er bestuurlijk over uit, en aan het eind van het jaar moet het hele traject afgerond zijn. 1 Zie voor meer informatie over filtersystemen die zijn gebaseerd op adsorptie door middel van kalk en actieve kool Overheden voor overheden: Regio Eindhoven verruimt de reikwijdte Bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) zijn 21 gemeenten aangesloten. We zijn er in geslaagd om de verruimde reikwijdte daar binnen twee jaar tijd volledig in te bedden in de milieuhandhaving en vergunningverlening. Uiteraard ging dat niet zomaar. We deden onder meer het volgende: alle gemeenten hebben het regionale beleidsplan verruimde reikwijdte vastgesteld de Milieudienst Regio Eindhoven heeft een praktische handleiding Met preventie naar duurzaam ondernemen een programma voor en door overheden ontwikkeld, getiteld Vergunningverlening: verruim de reikwijdte en de kwaliteit ruim honderd vergunningverleners en handhavers hebben in een cursus geleerd om de handleiding toe te passen alle gemeenten hebben een plan opgesteld om bestaande vergunningen te actualiseren. Omdat zij het regionale beleidsplan gezamenlijk dragen, gaan alle gemeenten in onze regio op dezelfde manier om met de verruimde reikwijdte. Het plan bevat toetsingscriteria voor energie, water, afval en vervoer, die voor zowel vergunningals meldingplichtige bedrijven worden gebruikt. Het belangrijkste hulpmiddel voor de gemeenten is de praktijkhandleiding, die ook voor derden beschikbaar is¹. Daarin staan stroomschema s, informatiefolders voor bedrijven, een standaard aanvraagformulier, checklists voor de toetsing van aanvraag en vergunning en voor het beoordelen van besparingspotentieel en besparingsonderzoeken, kengetallen, voorschriften, voorbeeldbrieven, jurisprudentie en voorbeelden van besparingsmaatregelen. Doordat alle gemeenten de praktijkhandleiding gebruiken, is de kwaliteit van de milieuvergunningen in heel zuidoost-brabant aanzienlijk toegenomen. Het opstellen van beleidsplan en praktijkhandleiding, de cursus verruimde reikwijdte en de kosten die de Milieudienst Regio Eindhoven heeft gemaakt voor ondersteuning van de gemeenten zijn gesubsidieerd via de SAM-regeling; de 21 gemeenten hebben alleen eigen uren geïnvesteerd. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de gemeenten een vervolgsubsidie ontvangen, waarmee zij hun actualisatieplan kunnen uitvoeren. Terry de Zoete SRE/Milieudienst Regio Eindhoven ¹ zie

4 4 Vragen aan de helpdesk BODEM VERRUIMDE REIKWIJDTE BEPALEN BODEMRISICO MOGELIJKHEDEN VERVOERMANAGEMENT Hoe beoordeel ik welk risico voor de bodem een bedrijfsactiviteit heeft? Ik ben vergunningverlener en wil graag met vervoermanagement aan de slag. Waar kan ik informatie vinden over de maatregelen die een bedrijf kan nemen om het verkeer en vervoer te verminderen? Met de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) kunt u als vergunningverlener beoordelen welke combinatie van maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt. Dat betekent dat de kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe nihil is. Het hart van de NRB is de bodemrisico-checklist (BRCL; zie deel A3 of het bekende zakboekje). Daarmee kunt u van elke bedrijfsactiviteit bepalen wat het bodemrisico is. Het bodemrisico kunt u herleiden uit de emissiescore; bij een score van 1 geldt het risico als verwaarloosbaar (A). Lukt het het bevoegd gezag niet een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren, dan kan het in sommige gevallen een aanvaardbaar bodemrisico (A*) accepteren. Bij een aanvaardbaar bodemrisico staat het bevoegd gezag een mogelijke belasting van de bodem toe, onder de voorwaarde dat deze belasting gesignaleerd en weer opgeruimd wordt. Voor verdere uitleg verwijzen we u naar een van onze workshops en de vergunningconsiderans op de InfoMilsite. De consideransteksten zijn bedoeld als handreiking voor het bevoegd gezag; daarnaast verhelderen ze de methodiek van de NRB. Om het vervoer van en naar een bedrijf te verminderen zijn er drie doelgroepen waarop het bedrijf zich kan richten: de eigen werknemers, de bezoekers en het goederenvervoer. Voor een goed advies over mogelijke maatregelen heeft u inzicht nodig in de achtergronden van deze doelgroepen. Vragen als waar wonen de medewerkers, hoeveel leaseauto s heeft het bedrijf, waar komen de bezoekers vandaan en hoeveel vrachtwagens doen het bedrijf aan helpen om dit inzicht te vergroten. Er bestaan diverse instrumenten voor het analyseren van vervoerstromen. Voor woonwerkverkeer kan de Vervoermanagementverkenner worden gebruikt. Het Basispakket Vervoermanagement geeft naast een analyse ook inzicht in de maatregelen die een bedrijf kan nemen voor het verminderen van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van de werknemers. Voor een analyse van de goederenstromen kunnen bedrijven de Digiscan gebruiken (digitale zelfscan voor logistieke en transportefficiency). Die biedt inzicht in potentiële efficiëntieverbeteringen in logistiek en transport, wat kan resulteren in ritkilometerreductie en brandstofbesparing. Als bedrijven hun vervoerstromen hebben geanalyseerd, kunnen ze een plan met maatregelen opstellen. Verspreid over het land zijn er vervoercoördinatiecentra (VCC s) en adviespunten, die gemeenten en bedrijven hierbij kunnen adviseren en ondersteunen. SenterNovem neemt beleidstaken afval en bodem over van VROM VROM stoot een aantal taken op de beleidsterreinen bodem en afval af en brengt die onder bij SenterNovem, de organisatie waarvan ook InfoMil deel uitmaakt. Dit heeft gevolgen voor werk dat nu bij VROM, het huidige Afvaloverleg Orgaan (AOO) en het Service Centrum Grond (SCG) wordt uitgevoerd. AOO en SCG zullen opgaan in SenterNovem. Oorzaken van deze verandering zijn de bezuinigingsoperaties van het kabinet en de algehele bezinning van VROM op zijn kerntaken: het ministerie gaat zich vooral richten op beleidsvorming en ontwikkeling, en plaatst de uitvoering meer op afstand. Vanaf 1 januari 2005 kunnen bedrijven en overheden bij SenterNovem terecht voor ondersteuning en advies bij de uitvoering van hun taken op het gebied van afval en bodem. Met uw vragen over regelgeving kunt u blijven bellen naar InfoMil. Meer gedetailleerde informatie over de veranderingen komt dit najaar beschikbaar. Wij houden u op de hoogte. De Vervoermanagementverkenner kunt u aanvragen via of via (pagina Producten en diensten). Op deze website staan ook adressen en websites van de vervoercoördinatiecentra (VCC s) en adviespunten in uw regio. Het Basispakket Vervoermanagement is te bestellen bij VNO-NCW of MKB Nederland, De Digiscan kunt u aanvragen bij SenterNovem in Utrecht, (foto: Portal Photo)

5 5 (foto: Conefrey/Koedam) LANDBOUW STANKEMISSIE EN RECONSTRUCTIEPLAN Uit artikel 2 van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wsv) volgt dat de Wsv pas van toepassing is als het reconstructieplan is bekendgemaakt. Wanneer wordt een reconstructieplan bekendgemaakt en waarom is de toepasselijkheid van de Wsv daaraan gekoppeld? Het reconstructieplan wordt pas bekendgemaakt nadat het is goedgekeurd. Door de toepasselijkheid te koppelen aan de bekendmaking wordt het (soepele) beoordelingskader van de Wsv op het betreffende reconstructiegebied van toepassing op het moment dat het reconstructieplan voor dat gebied in werking treedt. De wijze van totstandkoming van een reconstructieplan is geregeld in de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). De gangbare procedure 1 ziet er als volgt uit: Gedeputeerde Staten stellen een ontwerp-reconstructieplan op (art. 14 Rwc). Artikel 15 Rwc bepaalt dat de openbare voorbereidingsprocedure uit paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hierbij van toepassing is. Provinciale Staten stellen het reconstructieplan vast (art. 16 Rwc). De ministers van LNV en VROM besluiten over goedkeuring van het plan (art. 17 Rwc). Het reconstructieplan wordt onverwijld na de goedkeuring bekendgemaakt (art. 28 Rwc). Zonder deze bekendmaking kan het plan niet in werking treden (art. 3:40 Awb). Pas op het moment van bekendmaking van het plan wordt de Wsv van kracht in het betreffende reconstructiegebied. Het is dus niet voldoende dat Provinciale Staten het plan hebben vastgesteld; het reconstructieplan moet ook zijn goedgekeurd en vervolgens bekend zijn gemaakt. Hoe maak je een reconstructieplan bekend? Op grond van artikel 3:42 Awb moet dat gebeuren door kennisgeving van het plan of de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad, of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. Gezien de omvang van een reconstructieplan wordt over het algemeen volstaan met publicatie van de zakelijke inhoud. In dat geval moet het plan tegelijkertijd ook Wetswegwijzer online ter inzage worden gelegd. Het bestuursorgaan dat het plan heeft vastgesteld moet zorgen voor de bekendmaking; in de gangbare procedure zijn dat Provinciale Staten. 1 De werkelijke procedure kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld als het reconstructieplan niet wordt goedgekeurd of wanneer de ministers van LNV en VROM het reconstructieplan vaststellen. In InfoMil Nieuws 32 werd hij al aangekondigd, nu is het zover: u kunt (het eerste deel van) de Wetswegwijzer raadplegen op de InfoMil-site. De Wetswegwijzer geeft per bedrijfstak informatie over relevante wet- en regelgeving, zet de afspraken op basis van doelgroepconvenanten op een rijtje en gaat in op de stand der techniek (NeR en BREFs). Daarmee is de Wetswegwijzer een belangrijk hulpmiddel voor zowel het bevoegd gezag als voor bedrijven. De Wetswegwijzer biedt nu alleen nog informatie over vluchtige organische stoffen voor vier bedrijfstakken: grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen, autospuiterijen, metalektro en meubelindustrie. Zodra de Wetswegwijzer wordt uitgebreid met andere bedrijfstakken en onderwerpen hoort u dat van ons. U vindt de Wetswegwijzer op InfoMil wil graag weten wat u van de Wetswegwijzer vindt. We hopen daarom dat u na gebruik het vragenformulier invult.

6 6 GELUID LAGERE GRENSWAARDE VIA NADERE EIS In onze gemeente ligt een gezoneerd industrieterrein, waar in het kader van de Wet geluidhinder een geluidzone wordt beheerd. Is het legitiem om een amvb-bedrijf op dat terrein door middel van een nadere eis een lagere geluidgrenswaarde op te leggen? (foto: Tineke Dijkstra) Ja, onlangs bepaalde de Raad van State dat het opleggen van lagere geluidgrenswaarden niet onnodig bezwarend was. 1 De gemeente in kwestie had een lagere geluidgrenswaarde gesteld omdat de inrichting was gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Door de inrichting niet meer dan de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke geluidruimte te vergunnen, waarborgde de gemeente dat EXTERNE VEILIGHEID NIEUWE CPR 15-1 voor andere (bestaande en nog te vestigen) inrichtingen op het industrieterrein voldoende geluidruimte beschikbaar zou blijven. De bedrijfsvoering kwam door de gestelde nadere eis op geen enkele manier in het gedrang. De Raad van State kon zich in dit besluit van de gemeente vinden. 1 ABRvS 30 juni 2004, nr Klopt het dat de nieuwe CPR-15 niet meer van toepassing is op irriterende en schadelijke stoffen? Ja. Zoals het er nu naar uitziet zal de herziene richtlijn niet meer van toepassing zijn op stoffen die op basis van de Wms uitsluitend irriterend of schadelijk zijn. Uiteraard gelden voor de opslag van deze stoffen wel de NRB en het Bouwbesluit. Overigens wordt de nieuwe richtlijn uitgegeven in de nieuwe publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) en krijgt hij de titel PGS 15. Betere service door beheer persoonsgegevens Belde u onlangs met de helpdesk van InfoMil, dan heeft u gemerkt dat we eerst uw naam en telefoonnummer noteren voordat we u doorverbinden met een specialist. De reden daarvoor is dat we bij InfoMil sinds kort werken met een nieuw registratiesysteem voor de helpdesk. Dat maakt het mogelijk persoonsgegevens te koppelen aan specifieke vragen en antwoorden, en dat brengt onze dienstverlening op een hoger plan. Zo kunnen we onder meer de afhandeling van vragen beter bewaken, maar ook contact met u opnemen als wij aanvullende informatie hebben over het onderwerp van uw vraag. Verder kunnen wij u aan de hand van uw interessegebieden (per ) attenderen op bijvoorbeeld bijeenkomsten of nieuwe publicaties die voor u interessant kunnen zijn InfoMil wil dat in de toekomst vaker gaan doen. We gebruiken de gegevens ook om regelmatig de tevredenheid van u en andere klanten te peilen door een steekproef uit te voeren. Zo kunnen wij de helpdesk zo goed mogelijk inrichten naar de wensen van onze klanten. Uw gegevens blijven bij InfoMil en worden vanzelfsprekend niet onder derden verspreid AMVB S / 8.44-AMVB S TOEPASSINGSCRITERIA AMVB S Wanneer is een 8.40-amvb van toepassing, en wanneer een 8.44-amvb? (foto: Joop van Reeken) Enquête informatievoorziening Bouwstoffenbesluit InfoMil heeft eind 2003 een enquête gehouden over kwaliteit en functionaliteit van de voorlichting over het Bouwstoffenbesluit. Ondervraagd zijn mensen die aan de InfoMil-helpdesk een vraag hebben gesteld of die op de praktijk- en terugkomdagen Bouwstoffenbesluit zijn geweest. Enkele resultaten: het bouwstoffengedeelte van de InfoMil-website wordt door 95% van de respondenten positief beoordeeld op de punten actualiteit, overzichtelijkheid en informatieverstrekking over de deskundigheid, snelheid en klantvriendelijkheid van de helpdesk zijn de ondervraagden tevreden een ruime meerderheid van de deelnemers (76%) heeft blijvend behoefte aan informatieverstrekking door workshops en praktijkdagen, naast internet en de helpdesk. Nog dit jaar geeft InfoMil nieuwe voorlichting over het Bouwstoffenbesluit (zie agenda, p.16). Een overzicht van alle InfoMil-activiteiten in 2005 vindt u in Nieuws 36. Het antwoord is te vinden in de rechtsgrondslag van de betreffende amvb, met andere woorden het artikel van de Wet milieubeheer waarop de amvb is gebaseerd: een amvb op basis van artikel 8.40 (een 8.40-amvb) heft de Wm-vergunningplicht op en geeft voor een bepaald type inrichting in principe alle voorschriften een amvb op basis van artikel 8.44 (een 8.44-amvb) geldt alleen voor vergunningplichtige inrichtingen en geldt naast de door het bevoegd gezag opgestelde vergunning; het bevoegd gezag mag geen voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot de materie die de 8.44-amvb regelt, tenzij de amvb dit zelf toestaat. Deze tweedeling is tamelijk eenvoudig, maar in de praktijk komen diverse situaties voor waarin het antwoord op deze vragen anders is dan men zou verwachten. Op de website van InfoMil (www.infomil.nl) behandelen we enkele specifieke vragen over dit onderwerp, zoals: Kunnen twee 8.40-amvb s gelden voor één inrichting? Kunnen twee 8.44-amvb s van toepassing zijn op één vergunningplichtige inrichting? Kan een 8.44-amvb van toepassing zijn op een inrichting waarvoor de vergunningplicht is opgeheven (een inrichting)? Kan een 8.40-amvb van toepassing zijn op een vergunningplichtige inrichting? Hoe zit het als een amvb een dubbele rechtsgrondslag (8.40 en 8.44) heeft?

7 7 LUCHT BESTAANDE INSTALLATIES EN HET OPLOSMIDDELENBESLUIT VERSCHENEN Hoe moet je omgaan met bestaande installaties die onder het Oplosmiddelenbesluit vallen? De emissiegrenswaarden uit het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOSrichtlijn milieubeheer treden voor bestaande installaties pas in werking op 31 oktober 2007, en vanaf die datum worden ook de eisen uit het besluit van kracht. Als een bedrijf voor de mogelijkheid kiest om een reductieprogramma te volgen, dan moet het bedrijf dat uiterlijk op 31 oktober 2005 melden bij het bevoegd gezag. Het Oplosmiddelenbesluit schrijft in dat geval uiterlijk vanaf 31 oktober 2005 eisen voor. Totdat de eisen uit het besluit van kracht worden, kunnen eisen worden opgenomen in de vergunning en/of blijven bestaande vergunningvoorschriften van kracht, met de kanttekening dat die eisen of vergunningvoorschriften niet zwaarder mogen zijn dan de eisen uit het Oplosmiddelenbesluit. De vraag of vergunningvoorschriften verder gaan dan het Oplosmiddelenbesluit is soms niet zo makkelijk te beantwoorden. Kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld nu al een oplosmiddelenboekhouding eisen? Op grond van het Oplosmiddelenbesluit (artikel 11 lid 3) moet het bedrijf vanaf de dag waarop aan de emissiegrenswaarden of aan de eisen van het reductieprogramma wordt voldaan (maar uiterlijk op 31 oktober 2007) met een oplosmiddelenboekhouding kunnen aantonen dat het aan de betreffende eisen voldoet. Tot dat moment zijn er op basis van het Oplosmiddelenbesluit voor bestaande installaties in feite geen eisen van kracht. Daarom kunnen voor deze periode eisen in de vergunning worden opgenomen, zoals een oplosmiddelenboekhouding, good housekeeping, plan van aanpak, hoogrendement spuitapparatuur en emissieeisen, op voorwaarde dat hiervoor een basis is te vinden in de NeR of in de afspraken van het doelgroepenbeleid. De vergunningvoorschriften komen automatisch te vervallen op het moment dat de eisen uit het Oplosmiddelenbesluit van kracht worden. Het is van belang dat de eisen in de vergunning redelijk zijn in het licht van de eisen die gaan gelden op grond van het Oplosmiddelenbesluit. Bedrijven kunnen niet gedwongen worden tot investeringen die op grond van de eisen uit het Oplosmiddelenbesluit niet nodig zouden zijn. (foto: Joop van Reeken) REGELGEVING R22 De Wm/BBT-pagina Een handzaam overzicht van de nieuwe pagina Wm/BBT op de InfoMilsite. Door de Europese IPPC-richtlijn (96/61/EG) moet het bevoegd gezag in de EU-lidstaten de grotere milieuvervuilende bedrijven een integrale vergunning voorschrijven op grond van de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Om de implementatie van de richtlijn in de Wm en de Wvo te optimaliseren worden beide wetten medio 2005 aangepast. Op de Wm/BBT-pagina vindt u een overzicht van de wijzigingen en veel relevante documenten. LUCHT L42 Overige broeikasgassen: uw aandacht waard! Een brochure voor de vergunningverlener en handhaver met informatie over overige broeikasgassen en specifieke aandacht voor drie van de twaalf sectoren waar emissies van deze broeikasgassen een rol spelen: koeling en airconditioning, landbouw en stortplaatsen. LB08 Handleiding Besluit verbranden afvalstoffen Een handleiding die ambtenaren van het bevoegd gezag en (milieu-) medewerkers van afvalverbrandingsinstallaties ondersteunt bij de uitvoering van het Besluit verbranden. Met de implicaties van het besluit en suggesties om de geïnventariseerde knelpunten op te lossen. VEILIGHEID V02 Checklist CPR 9-6 (herziene versie 2004) Door certificatie binnen de richtlijn CPR 9-6 kunnen handhavers van de Wet milieubeheer zich in principe beperken tot een administratieve controle van de complete richtlijn CPR 9-6. De controle richt zich dan uitsluitend op voorschrift van de CPR 9-6: het installatiecertificaat. Toch is deze CPR 9-6 checklist opgesteld, omdat een installatiecertificaat niet altijd geëist kan worden en omdat het verstandig kan zijn om, bijvoorbeeld steekproefgewijs, toch een uitgebreide controle te doen. Met preventie naar duurzaam ondernemen PDO7 Handleiding monitoren van bedrijfsgegevens Helpt milieu-inspecteurs en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en milieudiensten op weg bij het vinden van antwoorden op vragen als: Wat is monitoring? Hoe kunnen overheden de monitoring van bedrijfsgegevens oppakken? Wat zijn de praktijkervaringen van andere overheden? In de uitgave is los opgenomen: PDO8 Monitoren, 10 veel gestelde vragen van ondernemers Tien vragen over het monitoren van milieugegevens die ondernemers vaak stellen aan milieumedewerkers. Exemplaren van publicaties kunt u downloaden van U kunt ze ook aanvragen per of per fax (070) De publicaties zijn gratis, tenzij anders vermeld. InfoMil-helpdesk Alle onderwerpen maandag t/m vrijdag uur Telefoon (070) Fax (070) Website Voordat u belt: kijk eerst op en ga naar het aandachtsgebied waar uw vraag onder valt. U vindt daar het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, vaak gestelde vragen en veel achtergrondinformatie. Wilt u uw vraag toch voorleggen aan een van onze milieuadviseurs, bedenk dan vooraf of het om een technisch-inhoudelijke vraag gaat of een juridische. Onze telefonist verbindt u dan met de juiste specialist. U kunt uw vraag ook per fax of per stellen. Een van onze milieuadviseurs neemt dan contact met u op. Vergeet niet bij uw vraag uw telefoonnummer te vermelden.

8 8 VOS EG-regels voor maximum VOS-gehalte in verf Verf is een aanzienlijke bron van vluchtige organische stoffen. In Nederland golden al eisen voor het VOS-gehalte van verven die binnenshuis door schilders gebruikt worden en voor autoschadeherstelproducten. Nu is er ook een Europese richtlijn. De nieuwe EG-richtlijn Verfproducten (2004/42/EG) stelt eisen aan het VOSgehalte van bepaalde soorten verven en vernissen die in de lidstaten in de handel worden gebracht. Het gaat om producten die gebruikt worden voor gebouwen en houtwerk (en bijbehorende structuren) en voor het overspuiten van voertuigen. Het doel van de richtlijn is de VOS-emissies te reduceren die deze verfproducten veroorzaken. Zo draagt de richtlijn bij aan het realiseren van de nationale emissieplafonds voor VOS die Nederland en de andere lidstaten hebben afgesproken. De grenswaarden worden 1 januari 2007 van kracht, en sommige eisen worden per 1 januari 2010 nog aangescherpt. Voor de controle van deze grenswaarden schrijft de richtlijn analysemethoden voor. Daarnaast moeten op het etiket van de producten twee zaken staan: de subcategorie van het product en het maximale VOS-gehalte van de gebruiksklare verf. De richtlijn moet voor 30 oktober 2005 in nationale wetgeving zijn omgezet. Dit zal plaatsvinden via een besluit op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen. Relatie met EG-VOS-richtlijn De EG-VOS-richtlijn (99/13/EG) stelde al eisen aan de VOS-uitstoot die vrijkomt bij autoschadeherstelwerkzaamheden. Nu deze activiteit bij de bron (dus de producten) wordt aangepakt, is die geschrapt uit de EG-VOS-richtlijn. Producten die uitsluitend worden verkocht voor activiteiten uit de EG-VOS-richtlijn hoeven daarentegen niet te voldoen aan de EG-richtlijn Verfproducten. Weinig betekenis voor Nederland Tot 2010 zijn de gevolgen van deze richtlijn voor professionele verfwerkzaamheden beperkt. In Nederland stelt het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer al eisen aan het VOS-gehalte van autoschadeherstelproducten. Daarnaast stelt de Arbeidsomstandighedenwet (strengere) eisen aan het gebruik van producten voor muren en houtwerk binnenshuis, aan autoschadeherstelproducten, en aan producten die gebruikt worden bij de vervaardiging van timmerwerk in binnensituaties (zie het artikel hiernaast). Nederland mag de strengere eisen handhaven omdat de Europese richtlijn niet van invloed mag zijn op maatregelen die werknemers en hun arbeidsmilieu beschermen. Wel stelt de richtlijn per 2007 eisen aan sommige speciale verven en vernissen waarvoor in Nederland nu nog geen eisen gelden. Ook gaan er in 2010 scherpere grenswaarden gelden voor enkele subcategorieën van verf. De volgende zaken hebben de meeste gevolgen voor de Nederlandse markt: onder de richtlijn vallen ook verfproducten die door particulieren worden gebruikt op de etiketten van de producten die onder de richtlijn vallen, moet het VOSgehalte van het gebruiksklare product worden aangegeven. Deze laatste eis is een belangrijk hulpmiddel voor de handhaving van de producteisen. De volledige tekst van de EG-richtlijn kunt u downloaden van onze website. Watergedragen verf voor timmerindustrie verplicht Binnen verf gebruiken met veel VOS kan flinke gezondheidsproblemen veroorzaken. De Arbeidsomstandighedenwet stelde al eisen aan bepaalde werkzaamheden; dit is nu uitgebreid met de vervangingsregeling voor de timmerindustrie, die per 1 maart geldt. Per 1 maart 2004 gelden op grond van de Arboregeling nieuwe eisen aan de verven die in de timmerindustrie binnen gebruikt worden: voor het aanbrengen van een coating op houten delen van nieuw vervaardigde buitendeuren, kozijnen, ramen, binnenspouwbladen, gevelvullende elementen en overig geveltimmerwerk mogen de gebruikte producten een maximum VOSgehalte hebben van 150 gram per liter gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een coating op delen van nieuw vervaardigde houten binnentrappen geldt ook dezelfde eis: maximaal 150 gram VOS per liter gebruiksklaar product. Voor houtsoorten die inhoudstoffen kunnen vrijgeven door het aanbrengen van coatings (zoals merbau) geldt in beide gevallen een uitzondering. De eisen uit de vervangingsregeling komen eind 2004/begin 2005 ook als bijzondere VOS-maatregel in paragraaf 3.4 van de NeR. Daarna kunnen gemeenten en provincies de eisen ook in de Wm-vergunning opnemen. (foto: Hollandse Hoogte) U kunt de tekst van de regeling downloaden van

9 9 NER Minimalisatieverplichte stoffen De adviesgroep NeR heeft een nieuwe lijst met minimalisatieverplichte stoffen opgesteld. De lijst is ter goedkeuring voorgelegd aan het DUIV, het overleg van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Als de lijst is goedgekeurd wordt hij opgenomen in de NeR (zie ook InfoMil nieuws 33, april 2004). verspreidingsmodel na of de emissie leidt tot overschrijding van de milieukwaliteitsnormen. Alleen als de milieubelasting onder de normen blijft kan vergunning worden verleend. (foto: Hollandse Hoogte) Op de vorige lijst stonden ongeveer 25 stoffen (meest carcinogenen) waarvoor de minimalisatieverplichting gold, met de bijbehorende strenge emissie-eisen. Op grond van recente toxicologische informatie is de minimalisatieverplichting voor enkele stoffen vervallen. Daarnaast zijn er ongeveer zestig nieuwe stoffen toegevoegd, voor een groot deel bestrijdingsmiddelen die in Nederland niet veel gebruikt worden en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs). Aanscherping emissiegrenswaarden Minstens zo belangrijk als de uitbreiding van de lijst is de aanscherping van de emissiegrenswaarden. Voor de stoffen op de nieuwe lijst met carcinogenen gelden de eisen die sinds 2003 twee tot vijf keer zo streng zijn geworden. Immissietoets Een belangrijke verandering is ook de noodzaak om de gevolgen van de emissie in beeld te brengen door een beperkte immissietoets. De vergunningaanvrager gaat dan met behulp van een eenvoudig Landelijke dag NeR De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is in 2003 geactualiseerd. InfoMil organiseert daarover op 28 oktober in Amersfoort een landelijke dag. De informatie is in eerste instantie gericht op de NeR-gebruiker die binnen rijksoverheid, milieudienst, gemeente of provincie enige ervaring heeft met toepassing van de NeR. Het programma van 28 oktober begint met een plenair deel, daarna volgen workshops. De plenaire onderwerpen zijn: de NeR blijft in beweging de nieuwe Wm, BREFs en BBT actualisatie van de VOS-maatregelen in de NeR REACH, SOMS en MVP: wat is er geregeld? In de workshops gaat het over: geur en de praktijk minimalisatieverplichting in de NeR de verhouding tussen NeR en IPPC praktisch meten conform de NeR. In de workshops gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen. Bij de onderwerpen geur en meten is het ook de bedoeling om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de NeR nog beter op de praktijk te laten aansluiten. EXTERNE VEILIGHEID Handleidingen helpen bij uitvoering BEVI Binnenkort treden het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de bijbehorende ministeriële regeling in werking; het besluit is al in het Staatsblad gepubliceerd. Twee handleidingen en een handreiking helpen bij de toepassing. InfoMil heeft in opdracht van het ministerie van VROM de Handleiding externe veiligheid inrichtingen (V04) samengesteld. Deze handleiding behandelt de manier waarop het bevoegd gezag volgens het BEVI met het plaatsgebonden risico moet omgaan. Het groepsrisico komt alleen beperkt aan de orde. In afwachting van het in werking treden van het besluit is voorlopig een digitale versie van de handleiding beschikbaar op de InfoMil-site. Groepsrisico Binnenkort verschijnt in opdracht van de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken ook de Handreiking verantwoording groepsrisico. Daarin gaat het over de verantwoordingsplicht van het groepsrisico en de manier waarop het groepsrisico in bestemmingsplannen kan worden vastgelegd. Een conceptversie vindt u binnenkort op de website van VROM. Hoe het bevoegd gezag een saneringsprogramma moet opzetten, staat in de Handleiding saneringsprogramma. De overheid moet in zo n programma aangeven hoe zij ervoor gaat zorgen dat in 2010 wordt voldaan aan de grenswaarden voor kwetsbare objecten in het kader van het plaatsgebonden risico. Beide rapporten kunt u bij VROM bestellen. Voorlichtingsbijeenkomsten In het najaar van 2004 organiseert het ministerie van VROM voorlichtingsbijeenkomsten over het Besluit externe veiligheid inrichtingen. VROM stuurt uitnodigingen naar de afdelingen milieu en ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies. De tekst van het Besluit externe veiligheid kunt u vinden op

10 10 HANDHAVING Amsterdam: Handhaven kan vaak slimmer en efficiënter Het landelijke project professionalisering van de milieuhandhaving is na twee en een half jaar in een beslissende fase gekomen. Op 1 januari 2005 moet immers blijken of de zeshonderd handhavingsorganisaties in Nederland het afgesproken kwaliteitsniveau hebben bereikt. Na de nulmeting in 2002 is in elk geval hard gewerkt aan verbetering. De resultaten beginnen zichtbaar te worden. Ronald Kersbergen van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in Amsterdam vertelt over wat er allemaal komt kijken bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. Tussenmeting professionalisering Goed op weg, maar nog veel te doen. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussenmeting van het project professionalisering, die in april 2004 is uitgevoerd. Veel organisaties zijn een eind op streek met de uitvoering van verbeterplannen en hebben flinke voortgang geboekt. Handhavingsorganisaties zijn dan ook optimistisch over het behalen van het overeengekomen kwaliteitsniveau per 1 januari De provinciale regisseurs hebben bij dit optimisme een kritische noot geplaatst: de meeste handhavingsorganisaties liggen redelijk tot goed op schema, maar elke provincie kent ook een handvol duidelijke achterblijvers. Vaak zijn dat de organisaties die bij de nulmeting al slecht scoorden. Provincies en landelijke overheid hebben acties in gang gezet om deze achterblijvers aan te sporen. Werkconferentie Het project professionalisering begon met een zelfevaluatie van de zeshonderd deelnemende instanties. Hoe pakte die uit voor Amsterdam? Heel leerzaam. We hebben onszelf bewust streng de maat genomen. De vragen uit de zelfevaluatie konden met ja of nee worden beantwoord, en overal waar we op ja, voor een deel of ja, maar uitkwamen hebben we nee ingevuld. Zo kregen we scherp waar het aan schortte, al was het niet best voor onze score. Ik geloof dat we 43 punten haalden op een schaal van 100. Wat waren de belangrijkste tekortkomingen? Ten eerste bleken we geen goede probleemanalyses te maken. In de dossiers van onze bedrijven stonden veel details, maar de wijze van archiveren liet geen goede selectie toe. We hebben daarom een geheel nieuw informatiesysteem aangeschaft, en alle dossiers overgezet. Het liefst willen we alle bedrijven nu op hun potentiële milieubelasting toetsen en deze informatie in het systeem opnemen, maar dat kost zeker een jaar extra. We kunnen ook een steekproef nemen en extrapoleren, zoals in de Haarlemmermeer is gebeurd. In de tweede plaats bleken veel regels wel op papier te staan, maar in de praktijk werd daar sterk van afgeweken. Om de regels te borgen hebben we een nieuwe checklist ingevoerd met gerichte vragen rond het thema wat heb je precies gedaan? Bovendien kunnen de toetsers op elke afdeling op basis van die checklist de kwaliteit beter toetsen. Zeshonderd handhavers van milieuregelgeving kwamen op 27 mei naar de Amsterdamse RAI voor een werkconferentie over professionalisering van de milieuhandhaving. De dag, bedoeld voor handhavers en voor managers en bestuurders met handhaving in de portefeuille, was vooral gericht op het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen. De deelnemers vonden de persoonlijke contacten heel inspirerend. De hoogste waardering kregen de workshops over toepassing van kentallen en over het maken van probleem- en risicoanalyses, en de discussie over de praktische toepasbaarheid van het professionaliseringstraject. Onlangs is de tussenmeting uitgevoerd. Hoe hangt de vlag erbij in Amsterdam? Vrij goed. Ondanks het feit dat we de zaken grondig aanpakken en daardoor nog flink wat werk in uitvoering hebben, staan we inmiddels ruim boven de 60 punten. Moet voor de beoogde veranderingen de organisatie worden aangepast? Ja, ik noemde al de de andere werkwijze van de toetsers. Verder hebben we de handhavers en vergunningverleners uit elkaar gehaald. De afstemming tussen die twee groepen hebben we geborgd door gebruik te maken van één archief, het inbouwen van een check op handhaafbaarheid en een gezamenlijke opleveringscontrole van de vergunning. Verder gaan onze handhavers meer rouleren over de bedrijven, om te voorkomen dat er vaste relaties en blinde vlekken ontstaan. Ook het werk van de afdelingshoofden is veranderd. Dat is explicieter gaan draaien om de vraag welke milieuwinst is met deze controle te behalen?. Criteria daarbij zijn bijvoorbeeld het aantal klachten van omwonenden, de hoeveelheid afval van een bedrijf en de externe veiligheid: ligt een opslag van gevaarlijke stoffen in een woonwijk of staat het geïsoleerd op een bedrijventerrein? In welke fase zijn jullie nu? We zijn bezig de veranderingen op afdelingsniveau uit te leggen en door te voeren. Inhoudelijk verandert er niet zoveel, maar we hebben duidelijker afspraken en besteden extra aandacht aan de kwaliteit van onze inspecteurs. Het accent ligt daarbij op vaardigheden, zoals het voeren van slechtnieuwsgesprekken en het omgaan met nietcoöperatief gedrag. Het helpt dat we vergunningverlening en handhaving uit elkaar hebben gehaald: onze inspecteurs hebben nog maar één pet op. Wat vinden jullie van de regie door de provincie? Wij zijn over Noord-Holland als regisseur zeer tevreden. De provincie is er in geslaagd om gemeenten die elkaar niet zo lagen toch samen aan tafel te krijgen. Zien jullie binnen of buiten Amsterdam nog struikelblokken voor het project professionalisering? Veel gemeentelijke organisaties vinden het moeilijk toe te geven dat ze onvoldoende kwaliteit kunnen leveren; mogelijk zijn ze bang om op te gaan in een groter geheel. Zo wordt her en der gemorreld aan het uitgangspunt dat handhavers en vergunningverleners gescheiden worden. Dit is een patroon dat de provincies als regisseurs niet tot 2005 moeten laten lopen. Een ander struikelblok is de gebrekkige aansluiting tussen informatiesystemen. Zo blijkt in Amsterdam een soepele digitale uitwisseling van gegevens tussen ons en de waterkwaliteitsbeheerder onmogelijk. Is de situatie bij kleinere gemeenten structureel anders dan in Amsterdam? Ja, dat denk ik wel. Voor een professionele handhaving hebben kleinere gemeenten zelden de menskracht en de organisatiegrootte, en soms ook niet de kennis. Doordat sommige kleine gemeenten de milieugelden gebruiken om gaten elders op de begroting te dichten, zijn de milieuafdelingen daar structureel onderbezet. Voor een flink aantal kleinere gemeenten is samenwerking volgens mij onvermijdelijk. Wat zouden jullie andere handhavingsinstanties als boodschap willen meegeven? Ten eerste: handhaving gebeurt op straat. Na het uitstippelen van een aanpak moet je achter je bureau vandaan komen, je aanpak in de praktijk toetsen en zonodig aanpassen. Ten tweede: handhaven kan vaak slimmer en efficiënter. Als ik in de gemeente Amsterdam drie kassen heb staan en er verschijnt een nieuw Besluit glastuinbouw, dan bel ik Aalsmeer met de vraag of zij naast hun honderd kassen die drie van mij willen doen. In ruil daarvoor inspecteren wij naast onze tweeduizend kroegen de vijf cafés waarmee zij in hun maag zitten. Zo zou je dat wederzijds moeten inrichten.

11 11 ENERGIE Tweede ronde energiebesparingsplannen Ruim 900 bedrijven hebben de Meerjarenafspraak energie-efficiency ondertekend. Ze moeten hun tweede energiebesparingsplan dit jaar indienen; de deadline is verschoven van 1 oktober naar 1 december. Binnen zes weken na ontvangst van het advies van SenterNovem, moet het bevoegd gezag zijn oordeel over het plan aan de bedrijven meedelen. Aan het eind van het jaar krijgt het bevoegd gezag meer dan negenhonderd energiebesparingsplannen (EBP) te verwerken. Op dit moment zijn 928 bedrijven toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA2), en een van de afspraken is dat ze in 2004 het tweede EBP opstellen. Daarvoor hebben ze iets meer tijd gekregen: in het MJA-2-platform, waarin alle convenantpartijen zijn vertegenwoordigd, is bepaald dat de uiterste datum van inleveren verschoven wordt van 1 oktober naar 1 december. Het eerste EBP ging over , het plan dat de deelnemers nu moeten opstellen betreft de periode Nieuw indienen of actualiseren Om bedrijven te helpen bij het opstellen van hun EBP heeft SenterNovem de Handreiking EBP opgesteld. In het EBP vermelden de bedrijven welke energiebesparende maatregelen ze gaan treffen. Meestal gaan ze daarbij uit van standaard maatregellijsten per branche: in principe selecteert een bedrijf uit de lijst de maatregelen die relevant en toepasbaar zijn in de bedrijfssituatie, en vervolgens maakt het een onderbouwde keuze. Daarbij komt een tijdplanning en ter onderbouwing is het EBP voorzien van een energiebalans. Niet ieder bedrijf hoeft zijn EBP helemaal nieuw op te stellen. Bedrijven die in de loop van de eerste MJA-periode zijn toegetreden, kunnen mogelijk volstaan met een actualisering van de eerdere plannen. Een nieuw EBP is in ieder geval nodig wanneer: het huidige EBP voor 1 januari 2002 werd opgesteld nog niet eerder gebruik werd gemaakt van het speciale EBP-format de activiteiten in het bedrijf sterk zijn gewijzigd de energiebalans sterk (met meer dan 20 %) is gewijzigd. Nieuwe elementen Nieuw in het EBP is dat het bedrijf ook aangeeft wat het gaat doen aan de verbredingsthema s van MJA2: de inspanningsverplichting die ieder bedrijf is aangegaan door toetreding tot de MJA-2. De verbredingsthema s zijn: duurzame energie duurzame producten optimalisatie van transport, logistiek en ketens duurzame bedrijventerreinen. Gemeenten of provincies die bevoegd gezag zijn voor een MJA2-bedrijf krijgen als het goed is de EBP s uiterlijk 1 december 2004 ter instemming voorgelegd. Binnen zes weken krijgt het bevoegd gezag een advies van SenterNovem waaruit blijkt of het EBP aan de MJA2-eisen voldoet. Op grond van dit advies, de actuele bedrijfssituatie en de milieuvergunning bepaalt het bevoegd gezag binnen zes weken na ontvangst van het advies of het kan instemmen met het plan en of voor de uitvoering van het plan een wijziging van de vergunning nodig is. Voor de beoordeling kunt u gebruik maken van de Handreiking EBP en de Leidraad MJA2 en vergunningverlening (InfoMil-publicatie E15). Als een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag extra wensen heeft voor het EBP, bijvoorbeeld omdat er een relatie met andere milieuaspecten te voorzien is, is het verstandig die zo snel mogelijk aan het bedrijf door te geven. Het bedrijf kan daar bij het opstellen van het EBP dan rekening mee houden. Duurzaam bedrijventerrein De Trompet, Heemskerk (foto in opdracht van gemeente Heemskerk)

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Alara: rekbaar maar onmisbaar

Alara: rekbaar maar onmisbaar 16 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 16, vierde jaargang, december 1999 Inhoud Interview: Het Alara-principe Van Alphen over: Integratie Vragen aan

Nadere informatie

InfoMil Nieuws 23. Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober 2001. Onder het motto Een wereld en een wil worden

InfoMil Nieuws 23. Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober 2001. Onder het motto Een wereld en een wil worden InfoMil Nieuws 23 Inhoud Nummer 23, zesde jaargang, oktober 2001 2 Interview met Cees Moons, projectleider NMP4 3 Column: Noodsituaties en de Wet milieubeheer 4 Vragen aan de helpdesk 7 Vermijden pieken

Nadere informatie

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan 12 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 12, derde jaargang, december 1998 Inhoud Interview: Ad de Lange over Het betere werk, een IPO-project dat de kwaliteit

Nadere informatie

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning 11 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 11, derde jaargang, oktober 1998 Inhoud Interview: Twee specialisten milieurecht over nieuwe toetsing Raad van State Van

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k

Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k In opdracht van Actal Eindrapportage USBO Advies Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht 10 oktober 2012 Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid. September 2003, Den Haag

Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid. September 2003, Den Haag Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid September 2003, Den Haag Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit

Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Dienst Weg- en Waterbouwkunde Publicatiereeks Grondstoffen 2005/02 Jaarverslag 2004 Helpdesk Bouwstoffenbesluit Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Jaarverslag 2004

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

Met DOEN! naar optimalisatie emissiebeheer

Met DOEN! naar optimalisatie emissiebeheer Met DOEN! naar optimalisatie emissiebeheer In de Nieuwsbrief Emissies van januari 2006 zijn de hoofdlijnen van het project Diensten Optimalisatie Emissiebeheer Nat genoemd. Aanleiding tot het project is

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0034744

Nadere informatie

InfoMil Perspectief 9

InfoMil Perspectief 9 InfoMil Perspectief 9 Jaargang 3 september 2013 Agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit: Afstemming op praktijk kan beter 2 InfoMil Perspectief september 2013 Vanuit InfoMil Reflectie en Inhoudsopgave

Nadere informatie

InfoMil Perspectief 2. Jaargang 1 november 2011

InfoMil Perspectief 2. Jaargang 1 november 2011 InfoMil Perspectief 2 Jaargang 1 november 2011 2 InfoMil Perspectief november 2011 Uitgelicht 4 StAB Geschillen in het omgevingsrecht De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

Inhoud. Marc Allessie, directeur Nederlandse Emissieautoriteit 3

Inhoud. Marc Allessie, directeur Nederlandse Emissieautoriteit 3 Jaarverslag 2008 Inhoud Marc Allessie, directeur Nederlandse Emissieautoriteit 3 Die jonge, krachtige en flexibele organisatie moeten we blijven Feiten en cijfers 2008 7 Betere aanpak van meldingen 11

Nadere informatie