Ramen van inkomsten en uitgaven rond parkeren kan beter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ramen van inkomsten en uitgaven rond parkeren kan beter"

Transcriptie

1 Ramen van inkomsten en uitgaven rond parkeren kan beter Rob Jeuring (Auteur is werkzaam bij Ecorys) Peter Schouten (Auteur is werkzaam bij SchoutenConsult) Samenvatting De belangrijkste gegevens rond parkeren hebben de meeste gemeenten in verbrokkelde vorm beschikbaar. Wat levert het een gemeente op als die kennis in een handiger vorm beschikbaar zijn en wat moet je daar als gemeente dan wèl voor doen? In deze paper wordt ingegaan op een systematiek die Ecorys voor de gemeente Haarlem heeft ontwikkeld voor de raming van parkeerinkomsten. Deze systematiek maakt het mogelijk de inkomsten over een langere periode te monitoren en de gevolgen van beleidskeuzes voor de parkeerbegroting inzichtelijk te maken en een realistische begroting van de inkomsten op te stellen. Wij zijn van mening dat het gestructureerd opzetten, vullen en bijhouden van een goede ramingssystematiek van parkeerinkomsten is een investering die loont. Er is een grote verbeteringsslag mogelijk is zonder de hele organisatie aan te passen. Door een beter gegevensmanagement kan sneller worden gereageerd op vragen uit de politiek en kunnen beter onderbouwde beleidskeuzes worden gemaakt. Trefwoorden Parkeerbegroting, Ramingssystematiek parkeerinkomsten, Parkeerbeleidsknoppen, Prijselasticiteit, Parkeertariefdifferentiatie

2 Inleiding De belangrijkste gegevens rond parkeren hebben de meeste gemeenten slechts in verbrokkelde vorm beschikbaar, hoewel er wel goede voorbeelden zijn (bijv. Breda, Sittard- Geleen, Weert, Uden). Waarom zijn die gegevens verbrokkeld aanwezig en waarom is dat onhandig? Is het mogelijk deze gegevens handiger beschikbaar te krijgen zonder de hele organisatie om te hoeven gooien? Zo ja, wat moet je daar als gemeente dan wèl voor doen? En wat levert het een gemeente op als die kennis in een handiger vorm beschikbaar zijn? Dat die kennis vaak in verbrokkelde vorm aanwezig is, is een afspiegeling van de verbrokkelde wijze waarop het parkeren veelal is georganiseerd. En dit is op zich weer begrijpelijk. Immers, de gang van zaken is meestal globaal als volgt. Een gemeente begint met een paar betaalde parkeerplekken, en er is wel een dienst die dat er even bij doet. Volgende stap is het reguleren van het parkeren in woonwijken, of het autoluw maken van een deel van een binnenstad. Dat is ook wel in de organisatie te proppen, zij het dan vaak op een andere plek. Parkeergarages worden gebouwd. Als een gemeente die zelf beheert, is de vraag wie dat doet, en ook of dat door één afdeling kan. Je hebt immers het verschil tussen de roerende zaken als slagbomen en betaalautomaten en het echte vastgoeddeel. Beheer van beide is een verschillende tak van sport, dus wellicht het best bij verschillende organisatie-onderdelen onder te brengen. Voor je het weet, is een waaier van organisatie-onderdelen bezig met een deel van parkeren, en dus verantwoordelijk voor een deel van het gegevensmanagement. Dit is onhandig. Vele gemeentelijk medewerkers zullen de volgende situatie herkennen. De parkeerinkomsten vallen tegen. Paniek in de raad. Waar ligt dat aan, blijft het aantal parkeerbewegingen op straat of in de garages achter? Is de betalingsgraad te laag? Kunnen de tarieven omhoog? Vragen gaan als een schot hagel de organisatie in, en met wat geluk is het mogelijk daar net binnen de door de wethouder beloofde, uiteraard te krappe, termijn een samenhangend antwoord van te maken. Een zelfde verhaal is te houden over het voorbereiden van een parkeerbegroting, het voorspellen van de effecten van een beleidswijziging of gewoon het monitoren hoe het verloop van de inkomsten rond parkeren is. Het bovenstaande geldt mutatis mutandis ook voor de uitgaven rond het parkeren, ook hiervoor verderop aandacht. Onze stelling is, ten eerste, dat een grote verbeteringsslag mogelijk is zonder de hele organisatie aan te passen. Ten tweede dat deze verbeteringsslag het een gemeente mogelijk maakt beter inzicht te hebben in de effecten van beleidskeuzes, in de mogelijkheden parkeerinkomsten te verhogen en in de grenzen van een dergelijke verhoging. En ten derde dat het een betere monitoring en een snellere reactie op vragen uit de politiek mogelijk maakt, omdat het gegevensmanagement verbetert. Een raming systematiek Voor de gemeente Haarlem heeft Ecorys een systematiek voor de raming van parkeerinkomsten ontwikkeld die het mogelijk maakt een realistische raming van die inkomsten in het volgende begrotingsjaar te maken, die inkomsten over een langere periode te monitoren en de gevolgen van beleidskeuzes voor de parkeerbegroting inzichtelijk te maken. Deze ramingssystematiek is voor meer gemeenten bruikbaar en kan in de praktijk al werkende weg verbeterd worden. Kern van de systematiek is een eenvoudig bestand met gegevens over

3 - de parameters waar je desgewenst beleidskeuzes in kunt maken (de beleidsknoppen waaraan je kunt draaien ): parkeerareaal op straat en in garages; tijdsvensters; tarieven op straat, in garages en van vergunningen/ontheffingen/abonnementen; aantal vergunningen/ontheffingen/abonnementen - het gebruik van het areaal: aantal parkeerbewegingen en gemiddelde parkeerduur; betalingsgraad; bezetting van de garages - de opbrengsten: uit parkeermeters en automaten, uit mobiel parkeren, uit vergunningen/ontheffingen/abonnementen, uit boetes en naheffingsaanslagen De eerste stap is het vullen van het bestand met voorhanden zijnde gegevens, en eventueel aan de hand van aannames. De systematiek is daarna geijkt aan de realisatiecijfers van de meest recente parkeerbegroting. Als je dan immers op substantieel verschillende cijfers komt, deugt de systematiek niet, of bevat deze lacunes. Zonder te vervallen in een geloof in de auto als melkkoe is het niet verstandig geld te laten liggen, dus parkeerinkomsten mis te lopen. Maar met hoeveel parkeerinkomsten uit welke bron moet je dan rekening houden? Meestal zullen parkeerinkomsten worden vastgesteld aan de hand van een mengsel van trial and error, draagvlak en politieke opportuniteit, en gluren bij de buren. Dit is ook goeddeels onvermijdelijk, maar dan nog is het nuttig om te weten wat de financiële gevolgen van het draaien aan beleidsknoppen zijn. Dus: wat levert een bepaalde verhoging van tarieven op straat of in garages op, wat verdien je met uitbreiding van het areaal betaald parkeren, wat levert een wijziging in venstertijden op? Wat betekent het voor parkeerinkomsten als je tarieven tussen garages verder differentieert? Wat levert het ruimhartiger verstrekken van vergunningen op? De systematiek maakt het mogelijk de effecten van degelijke beleidswijzigingen door te rekenen. Een zwakke stee daarbij is de mate van prijselasticiteit: hoeveel bezoekers blijven bij een bepaalde tariefverhoging weg, en is dit effect tijdelijk of niet? Hier kan alleen met aannames worden gewerkt. In het beste geval is de voorspellende waarde te vergroten door zoveel mogelijk rekening te houden met lokale omstandigheden. Een wetenschappelijke manier van bepalen van elasticiteiten bestaat hier helaas niet. Dit nog los van de vraag of veranderd parkeergedrag naar aanleiding van tariefwijzigingen tijdelijk is of niet. Het vullen en bijhouden van zo n systematiek kan zonder aanpassingen in de organisatie. Wel is het nodig dat organisatie-onderdelen afspraken maken over vorm en frequentie van verzamelen van gegevens, en wijze van aanlevering. Essentieel is dat er één persoon binnen één organisatie-onderdeel verantwoordelijk is voor vullen en bijhouden van het bestand. Waar is op zich arbitrair, maar logisch lijkt een afdeling die verantwoordelijk is voor aanleveren begrotingsgegevens en het maken ven bestuursrapportages. Essentieel is ook betrokkenheid van het management. Niets is immers verleidelijker dan duikgedrag, zeker als de politieke schijnwerper op iets anders gericht staat. Na een initiële investering in tijd en aandacht, en na het maken van heldere afspraken is de systematiek relatief eenvoudig bij te houden en bruikbaar voor gegevensmanagement, bestuursrapportages, begrotingen en zoals gezegd het doorrekenen van beleidswijzigingen. Welke tarieven zijn realistisch? Tarieven zijn niet de enige, maar wel een zeer belangrijke beleidsknop waaraan je kunt draaien. Maar binnen welke grenzen kan dat? Bij discussies over aanpassingen van tarieven speelt altijd de vraag wat nog realistisch is gezien de aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld een binnenstad of gezien wat de concurrenten, lees de buren of gelijkwaardige steden in de

4 wijdere regio, doen. Zit je als gemeente aan de lage kant, is er nog ruimte voor verhoging, of is een verhoging niet realistisch gezien de relatieve aantrekkelijkheid van de gemeente? Ecorys en KpVV hebben een methodiek ontwikkeld om de verhouding tussen de parkeertarieven en de relatieve aantrekkelijkheid van een bepaald gebied in kaart te brengen en op basis daarvan een transparante prijsstelling te bepalen. Centraal in deze economische benadering staat een parkeertarief dat rekening houdt met het optimaal maatschappelijk nut. Een optimaal maatschappelijk nut ontstaat als de mensen op basis van het parkeertarief de juiste parkeerplaats kiezen. Een te goedkoop tarief is niet optimaal omdat zo teveel auto s worden aangetrokken en mensen tegen hun zin ver weg moeten parkeren. Door een te hoog tarief blijven mensen weg. Het optimale tarief wordt in belangrijke mate bepaald door de aantrekkelijkheid van het gebied. Hoe aantrekkelijker het gebied, des te hoger het tarief. Zo weerspiegelen parkeertarieven het succes van het gebied in plaats van dat ze het probleem zouden zijn. Als indicator voor de aantrekkelijkheid van een gebied is gekozen voor de economische waarde van het vastgoed in het betreffende gebied. Met behulp van een formule kan een ideaal parkeertarief worden berekend. Deze methodiek biedt geen wetenschappelijk inzicht, noch geeft hij aan welke tarieven een gemeente moet heffen. Wel levert de vergelijking van het ideale parkeertarief met het huidige tarief en bezettingsgraad, inzichten die verder gaan dan alleen de tariefstelling: - Staat het huidige parkeertarief in verhouding tot het economisch functioneren van het centrum? Kan een aanpassing van het tarief helpen om het gebied beter te laten functioneren? - Zijn er voldoende parkeerplaatsen en zo nee, kan de vraag worden gedempt met hogere tarieven en/of is het zinvol om te investeren in meer openbaar vervoer of meer parkeercapaciteit? - In hoeverre kan een grotere differentiatie aan tarieven helpen om de parkeerdruk beter te verdelen? De uitgavenkant De politieke belangstelling voor de uitgavenkant rond parkeren is in het algemeen kleiner. Ook zijn de gegevens makkelijker bij te houden, want afkomstig uit minder bronnen en minder onderhevig aan wijzigingen. De nu ontwikkelde ramingsmethodiek bevat dan ook geen uitgavencomponent. Deze is echter relatief eenvoudig te ontwikkelen, en zeker zinvol bijvoorbeeld bij discussies over de inspanningen rond handhaving in verhouding tot de betalingsgraad of de opbrengst van boetes en naheffingsaanslagen en te maken keuzes met betrekking tot digitalisering. Of denk aan discussies over de mate waarin alles rond parkeren kostendekkend wordt aangeboden. De parameters zijn dan allereerst personele kosten, die te maken hebben met: - Onderhoud en beheer van apparatuur en onroerende zaken (garages) - Handhaving, vergunningverlening, toezicht - Verwerking boetes/naheffingsaanslagen en van bezwaren daartegen Verder materiële kosten: - Aanschaf/afschrijving apparatuur, dienstvoertuigen, kleding etc - Investerings-/afschrijvingskosten roerende zaken in garages

5 - Bebording, parkeerverwijssysteem, dataverwerking en -beheer Tenslotte zijn keuzes nodig in de toerekening t.a.v.: - Kosten beleidsafdelingen rond parkeren - Wel/niet meenemen doorbekende overhead, bijvoorbeeld huisvestingslasten ambtelijk apparaat - Wel/niet meenemen onrendabele top parkeergarages bij eigendomssituaties. Tot slot Naar ons idee ligt er met deze systematiek, zeker in combinatie met een economische banedering van parkeertarieven een waardevolle bouwsteen voor beter gegevensmanagement en helderder besluitvorming rond de financiële aspecten van het parkeren. De methodiek kan in de praktijk worden verfijnd, aangevuld en verbeterd worden. In de bijlage is het hoofdblad van de ramingssystematiek weergegeven, met ingevuld enige Haarlemse gegevens. Hierachter liggen uiteraard verdere hier niet getoonde- bladen met verdere verfijningen en aannames over elasticiteiten. Stellingen 1. Het opzetten, vullen en bijhouden van een goede ramingssystematiek van parkeerinkomsten is een investering die loont, want het scheelt werk bij het opstellen van een parkeerbegroting en bestuursrapportages, bij politieke discussies over effecten van tariefaanpassingen en bij het beantwoorden van politieke ad hoc-vragen. 2. Een dergelijke ramingssystematiek is alleen zinvol wanneer deze eenvoudig te vullen is, er eenvoudig gegevens uit te halen zijn en hij eenvoudig is aan te passen. Hiermee samenhangende taken kunnen het beste op één plek belegd worden. 3. De vraag in hoeverre produkten rond parkeren kostendekkend worden aangeboden is politiek relevant en goed te beantwoorden als in een ramingsmethodiek ook de kostenkant wordt meegenomen. Keuzes rond toerekening moeten dan wel expliciet gemaakt worden.

Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages. Rapport: Emp/500-01.pl

Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages. Rapport: Emp/500-01.pl Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages Rapport: Emp/500-01.pl Onderzoek Uitbesteden of Verkopen Parkeergarages Empaction BV Eindhoven Rapport: Emp/500-01.pl Versie: definitief (26-04-2012) Onderzoek

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Parkeerbeheerplan 2013-2020

Parkeerbeheerplan 2013-2020 gemeente Roermond Parkeerbeheerplan 2013-2020 Colofon Opdrachtgever Gemeente Roemond Titel Parkeerbeheerplan Versie 1.1, Datum 9 augustus 2013 Projectteam Opdrachtgever Jan Waalen Wendy Lintjens Ron Evers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0) Transparantie in zeven stappen

Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0) Transparantie in zeven stappen Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0) Transparantie in zeven stappen VNG, januari 2010 1 Inhoudsopgave blz Hoofdstuk 1. Model kostenonderbouwing rioolheffing.. 3 Hoofdstuk 2 Verschillen in

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Parkeren in Nijmegen kiezen én delen

Parkeren in Nijmegen kiezen én delen Parkeren in Nijmegen kiezen én delen Parkeernota Nijmegen 2013-2017 Eindrapportage juni 2012 Colofon Tekst en redactie: Ben van Gelder, Erik Maessen, Ellen Stam (Gemeente Nijmegen) Raadsvaststelling: 3

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties.

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties. Enschede, 15 augustus 2012 Universiteit Twente Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Begeleider: 1 e Dr. M.J.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Beleidsstudies Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion G. Renes

Nadere informatie

handreiking intakemodel thuisadministratie

handreiking intakemodel thuisadministratie handreiking intakemodel thuisadministratie Auteurs dr. Nadja Jungmann drs. Peter Wesdorp Marc Anderson drs. Pauline Calkoen Ontwikkeld door het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht in samenwerking

Nadere informatie

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 21 juni 2013 Mogelijkheden voor deregulering en

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie