LASTENBOEK Appartementen Residentie Dorenberg te Aarschot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LASTENBOEK Appartementen Residentie Dorenberg te Aarschot"

Transcriptie

1 LASTENBOEK Appartementen Residentie Dorenberg te Aarschot TECHNISCHE BESCHRIJVING Grondwerken De uitgravingen gebeuren machinaat tot op de opgegevên diepten voor het maken van Iyilïlig:^ gt ty"g"ringsptaten, riotenngen putten getegen ue noogte onder het van maavetd. de begane vloer wordt steeos in overtej mei dienst oe bepaald. lemeenëi;[e tecfrniscne P:^::ly:]]lryl yq.het gebouw gebeuren met zors en na votdoendê urrgevoerde hardins constructies. van de Funderino H^et wordt gepraatst ^gebo,uw op een funderingssysteem gêoouw dat de gerandeert. vofledige stabir[eit van het d:lunctie ).11:S-,ej11g er votgens de richflijnen van een runoenngen erkend studiebureet, uitgevoerd woroen in oe beton en/of metselwerk. Eventuele meerdieptes zullen het onderwerp uitmaken pnjsaanpasstng. van bijkomende studie_ en/of Alle funderingen worden steeds aangezet van op de vaste, stabiele grond. Riolerinq wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften ddejiolenng van de gemeentelijke De binn_enriorering, de regenafvoerbuizen en verruchtingsbuizen bestaan uit kunststof Ífy-C]l?enor Sekeurd, die borg staan voor reukvdje dichtingen. rs aangepast De diameter van om het de debiet buizen van de diverse afvatwáters at teïáren. septische put geplaatst inïi"-n-noo,g,orot volgens e"n de gemeentelijke voorschriften. ue oanstutttngshoste!t op de openbare iotering zijn Len laste van de koper! Vloerplaten De vloerplaten van de eventuele ondergrondse parking, het gelijkvloers, de verdtepingen en :y:il!,":l ht ffi y"rden uitsevoerd in sewapend oeón, wàrsóts urtvoeflng geschiedt orpiirjutr"n. o" volgens de berekening van een erkend studiebu;eel Ierrassen uitgevoerd I:rj::.::ly,"lg:l in architectonjsch beton met ueze afgewerkte worden boven_ meestal en uitgevoerd onoerkanr. in prefab_constructie. Op ne-t leuningeplaatst terras woioièen metalen RAl-kleur, aangepasr aan oe ramen. Draaende constructie P: j::g:t:,:1"!ryctie van het sebouw wordt uisevoerd in sneíbouwmetsêrwerk, oeronnen btot(l(en of gewapend beton. Douchemuurtjes worden uitgevoerd Een-gepaste in cellenbeton. vochtisolatie tegen opstijgend vocht is voorzien en wóat iteeas geptaatst volgens de regels van de kunst.

2 N iet-d raa e n de con stru cti e De niefdragende binnenwanden van de appartementen worden uitgevoerd in snelbouwstenen of lichte bouwsteen in cellenbeton. Gevels De gevels worden opgetrokken in lichfgekleurde fa9adesteen. Na de beëindiging van alle werken worden de gevels opgevoegd. ln de spouw wordt een warmte-isolatie aangebracht die voldoet aan de geldende normen. Dak Voor de dakconstructie van de hellende daken wordtimmerhout gebruikt in de vorm van spanten of gordingen. Het dak wordt voorzien van een onderdak en gebakken pannen in een aangepaste kleur. Aan de binnenzíde wordt isolatie rockwool 18 cm aangebracht tussen spanten of kepers. Alle aansluitingen, doorgangên en kilgoten worden gedicht met zinken slabben. In het dak zijn dakvlakvensters (Velux) voozien. De geprofileerde hanggoten worden uitgevoerd in zink 0.8 en de afvoerbuizen in zink 080. Buitenschiinwefu Alle ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in PVC profiel Deceuninck, een kleur aangepast aan het gevelmetselwerk. De beglaásde oppervlakten worden uitgevoerd in supeèisolerend glas I Top-N, K-waarde De ramen en buitendeuren worden op een blauwe hardsteen (dorpel) geplaatst en rondom opgespoten metsilicone. Bepleisterínq De muren en plafonds worden, met uitzondering van muren en plafonds van garages, kelders, zolders en technische lokalen, vakkundig bepleisteíd waarbij de pleister wordt gespoten en vervolgens glad gepolierd. Dê bêplêisterde delen zijn vooíziên orn door dê kopêr tê worden voorgeschuurd ên geschildeíd. Krimpscheurtjes veroozaakt door de droging en de zetting van het gebouw worden als normaal beschouwd. Binnenschiinwerk De binnendeuren van jeder appartement zijn vlakke schilderdeuren van het type volspaan en worden geplaatst in een vlakke omlijsting van MDF. Op deze deuren wordt een kruk in inox en drie inox paumellen geplaatst. De inkomdeur van elk appartement is een schilderdeur RF 30 min. en is uitgerust met een cilinderslot en driepuntensluiting, een deurknop aan de buitenzijde een kruk aan de binnenzijde. Líft Indien vermeld op de plannen wordt een lift geplaatst met stopplaatsen op elk verdiep. De lift wordt gekeurd door een erkend organisme. Deze personenlift is voozien voor 4 personen en heeft automatische telescopische schuifdeuren. De lift bestaat uit een metalen kooi die bekleed is met een skinplate. De machinekamer is voozien in een daartoe bestemde kelder. Vloeren Vloerisolatie voozien volgens de geldende normen. De dikte van de chapê wordt aangepast volgens de dikte van de vloeren.

3 Tegêls,worden,gekleeÍd op de chape. Bij de bepaling van het aantal gehouden m2 wofdt rekentng met het snijverries en de eventuere ainam-e in minimuràó"u""lá"i"n. g-eleverde o"." hoeveelheid wordt verrekend aan de koper. Waar tegelvloeren voozien zijn worden áangêpastê plinten gêplaatst. Deze pttnten gelijmd worc,en op de vrije muuroppervrakken, beharie in de iuimtes-wi"i *"njt"!-"ë uoo..iun.iln. Ele kt ri sch e i n sta I atie De-ejektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het algemeen reglement AREI en y:'.s_"lt _"19:^t:?Fe beschrtjving. Tezamen met de maieriaatkeuz-e nv dieàt rn kennis de roper te stellen Heyten van eventuele wuzigingen. D-e-lejdjngen worden ingewerkt op geplàisieàe muren en vloeren geplaatst of worden in opbouw op niet-gepleisterde muren en plafonds. Allê schakelaars en stopcontacten zijn ivoorkleuring tsen verdeetkast met de nodige automatische zekeringen voor de verschillende stroomkringen wordt geplaatst in de daartoe bestemdè ruimte. De meter wordt opgesteld in de ruimte in de kelder of op hei gelijkvloers. De kosten van de netercansluiting zijn ten laste van de kopeí. ' Sanítaire installatie De.sanitaire installatie zal worden opgevat, indien mogelijk, met gemeenschappetijke leidingschachten waarin aanvoerbuizón en veducnting'sruizen wóà"à!"pr"àï"t schachten Rond deze zullen de sanitaire groepen geplaatst worden. ue arvoerkot0mmen worden voozien in pvc buis, de aanvoerleidinqen van water dubbelwandige tn kunststofleidingen. De lejdingen worden g"prá"iri i"ë gà;tëi"eroe en vtoeren muren oí worden in opbouw geplaatst op niet_gepleijterde mur"n. C"oiËÀàr"n steeds *oroun in opbouw geplaatst in een centraal gelegen iuimte. De.watêrmêter wordt geplaatst in êen daartàe vào.ziene ruimte in de gelijkvloers. kelder of op het De kosten van de meteraanstuiting zíjn ten laste van de koper. D installatie is gebaseerd op het tweepsvsteem. De VpE_leidingen worden geplaatst in de Radiatoren worden vertikaal aangesloten op de VpE-leidngen. ue verwarming wordt vezekerd door de hoge rendements-ketel op gas met voldoende vermogen. Deze ketel wordt geplaatst in de berging. compleet met Ëàrr"r,ii* un rookgasaruoer conform de geldende voorschíiftên Indien mogêlijk wordt ee;qesloten toestel geplaatst met gedwongen afvoer. De temperatuunegeiinj gescàieot aóor mrooetvan een klokthermostaat in de livino Deradiatoren zijn plaatstalen jneetraoiatoren in standaard kleur, voozien van de nodige Bij een bujtentemperatuur van -,10" C worden bij gelijktijdige verwarming van alte vertrekken de volgende temperaturen mjnimaal gehaato en gehànáhàato: - private hallen:.15" - livingl - keuken 22" - staapkamers: '18" - badkamer: 24" De warmwaterbedeling wordt vêrzeker door de ketel van de centrale verwarmrng. De.gasmeter wordt opgesteld in de daartoe voorziene ruimte in de kelder oi op het gelijkvloers. De kosten van de meteraansluiting zíjn ten laste van de koper.

4 Omoevinqswetken I:]l3..l^"j^n-"!:ly*"rdt het terrein geniveerd votgens de niveaus op de ptannen. Evenruele groenzones worden beolant AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Centraal sas vloel tegels.natuursteen (travertin, grigio sardo o.d.) met dezelfde plint wanden: geschilderdebepleisterinq plafond: geschilderdebepleisterinó deur: dorpel in blauwe hardsteen deur met elektrisch slot en deurdomd elektíiciteit: lichtpunt met verlichte drukknoppen en tijdschakelaar op apaíte gemeenschappelijke meter brievenbus:individuele brievenbus en parlofooninstallatie lnkomhal t"s"l: :l::íj--."3tuursteen.(travertin, grigio sardo o.d.) met dezetfde ptint wanoen: geschitderdebepleistering práïond: gêschilderdebepleistering deur: geschilderde (enkel aan tíaphalzijde) brandvrije deur RF 30 min. dorpel in natuursteen elektriciteit:lichtpunt met verlichte drukknoppen en tijdschakelaar TraDzaal en bordessen trap: betonnen trapconstructie met aan-en optrcden in natuursteen bordes: tegels in natuursteen met Dlint leuning: tegên de muur wordt êen beuken greep gepíaatst de greep wordt ondersteundoor inox voeties Meterlokaal vloer: afgewerkte, gepolierde betonnen uoer wanden: buitenwanden in gladde beton binnenwanden betonnen blokken, opgevoegd plafond: gladde beton of pleisterwerk op ruwe wèfselsdeur; geschilderde brandvrije deur RF 30 min. elektriciteit; 1 lichtpunt met enkele bedienrno Schilderwetuen In de,gemeenschappelijke traphal worden de muren en plafonds geschilderd. Ook de oranovrue. Inl(omdeuren van de appartementen worden geschildeid in dezelfde kleur aan traphalziide. de Het schiiderwetk van de binnenzijde van de inkomdeur is voor rekening van de ktant.

5 AFWERKING PRTVATE DELEtrr Alqemeen vtoer: te-gels worden geplaatst in een normaalpatíoon op chade bijhorende plinten worden gekleefd op de bezettino, schitderuerk oi behang ii niet vo;iei plafond: bepleisterd, schilderuerk of behanó is nlet vo;;;; deur: binnendeurenzijnschilderdeuren op de deuren wordt een kruk in inox (waarde.15 g en inox paumellen geplaatst voordeur RF 30 min. met drlepuntsloien cilinder raamtableti raamtabletten in natuursteen saniták handêlswaerde sanltaire êpparaten: excl. BïW KeuKen: handelswaarde keukenmeubelen: excl. BTW handelswaarde keukenapparaten; excl. BTW Hall vloer: tegels met een handelswaarde van 3O,OO gmz excl. BTW. bijpassende plint met een handelswaarde van 7,00 /lm elektriciteit: 1 lichtpunt 1 stopcontact parlofoon met deuropener WC wanden: faience met een handelswaarde van 25,00 / mrexcl. BTW geplaatst plafondhoogte tot vloer: tegels met een handelswaarde van 25,00 /m, excl. BTW sanrtair: wc in porselein, jachtbak en pressalit zittinq handwasbakje met koud water elektriciteit: 1 lichtount B ad k ame r-do uc he ru i mte vloer: tegels met een handelswaarde van 25,00 /m, excl. wanden: BTW faience met een handelswaarcíe van 25,00 / mrexcl. atw geplaatst ptafondhoogte tot elektriciteit: 2 lichtpunten 2 stopcontacten sanitail 1 ligbad ofdouche met mengkraan 1 badkamermeubel : tablet met onderkasten en 2 kolomkastjes en luifel spots met 2 Ingewerkte lavabo en kraan SlaaDkamers vloer: laminaat met êenhandelswaêrde ván 31,00 gm2 excl. BTW, plaatsing tnbegrepen bijpassende ptintmet een handelswaarde van.10,00 Jlm excl. BTW elektriciteit:'l lichtpunt 3 stopcontacten Livinq vloer; tegels met een handelswaarde van 3O,OO gm2 excl. BTW bijpassende plint met êen handêlswaarde van 7,OO /tm excl. BTW

6 elektriciteit:'1 lichtpunt '1 lichtpunt dubbele richting 8 stodcontacten doos + 3/4', vooí TV_distributie en telefoon 1 tv-stopcontact met '1 afdekdlaat stopcontact RJ 45 internet + UTp kabel 1 telefoonaansluiting met stopcontact RJ.11 Keuken vloer: tegels met een handelswaarde van 30,00 /m, excl. BTW. bupassende plint met een handelswaarde van 7,OO Jlm excl. BTW tussen de boven- en onderkasten wordt fajence geplaatst met een handelswaarde van 25,00 /m, excl. BTW keuken: keukenkasten zijn voozien van onder- en bovenkasten in krasvrii materiaal werkblad in 4 cm dik, krasvrij materiaal a e schuiven worden ultgerust met speciale lopers en speciale schujfstukken: Etum I andembox met vertragingsmechanisme onder de spoeltafelwordt een pvc vuilnisemmer geplaatst in de hoekkast worden halvemaanvormige draadkorven of leggers geptaatsl voorziene elektrische apparaten; vitrokeramische kookplaat met tiptoetsen WhirlDool Írigo zonder vriesvak Whirlpool combt-ovenis 600 mm Whirloool telescopische dampkap Novy vaatwasmaohinê en oven zijn niet voorzien aan de bovenkasten worden lichflatten geplaatst, _lampen ziin voozien inox spoettafet met 2 bakken: inbouwspóeitater Éranrr" iir"i criioàà eengreepsmengkraan Grohe -,,,,.... l:yí9n i. voozien votgens voorontwerp van Heylenv erektflciteit: 1 jjchtpunt dubbele richtino '1 tichtpunt enkete richtingltl-tampen) 'l aanslujting voor kookfornuis I stopcontacten 2 stopcontacten met apaíte zekenng voor oven/váatwessêr sanrrarr: aansluiting voor warm_ en koud watervoorziening spoeltafel Beminq vloer: tegels met een handelswaarde van.15,00 gm, excl. BTW _ bijpassende plint met een handelswaarde van 7,OO Jlm excl. BTW wand: bedleisterd elektriciteit: 'l lichtpunt enkele richtino 3 stopcontacten met apairtu."nuflng voor *asmachtne, drooqkast en Cv_ketel sanjtair: koud water voor aansluiting op CV koud water en afloop voor wasmachine afvoer voor droogkast vloêr: wanden: afgewêrktê, gepoliêrde bêtonnên vloer buitenwanden in gladde beton binnenwanden betonnen blokkenopgevoegd eiektricitêit:lichtpunten op tídschakelaar poon: 1 centrale sectionale poort met elektrische bedienino

LASTENBOEK. Appartementen Houthoek te Vorst

LASTENBOEK. Appartementen Houthoek te Vorst LASTENBOEK Appartementen Houthoek te Vorst TECHNISCHE BESCHRIJVING Grondwerken De uitgravingen gebeuren machinaal tot op de opgegeven diepten voor het maken van funderingen of funderingsplaten, rioleringen

Nadere informatie

HEYLEN n.v. Algemene Bouwonderneming

HEYLEN n.v. Algemene Bouwonderneming HEYLEN n.v. Algemene Bouwonderneming Heist-op-den-Berg, 14 december 2012 LASTENBOEK VILLABOUW Werfadres : Vleminkstraat 44 A (open bebouwing) 3201 Langdorp Heylen Algemene Bouwonderneming n.v. Tel 015/

Nadere informatie

Residentie Les Belles Fleurs

Residentie Les Belles Fleurs Residentie Les Belles Fleurs Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Les Belles Fleurs is een totaal project gelegen langs de Marktstraat 6 in De Haan.

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

A/ RUIMTELIJKE INDELING

A/ RUIMTELIJKE INDELING A/ RUIMTELIJKE INDELING De residentie PEGASUS bestaat uit gemeenschappelijke en private gedeelten. Deze zijn als volgt samengesteld : Kelder - 7 private berginen - vuilnislokaal - tellerlokalen - Gemeenschappelijke

Nadere informatie

LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX

LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX PROMOTOR Pans & C nv Meensesteenweg 608 8800 Roeselare ARCHITECT Buro II bvba Hoogleedsesteenweg 415 8800 Roeselare

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 1 A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Het gebouw wordt gebouwd met materialen van eerste kwaliteit, vrij van alle gebreken die de

Nadere informatie

LASTENBOEK. Hoek Oorlogsinvalidenlaan - Arendlaan, 8434 Westende. Kervijnstraat 78 8532 Bavikhove

LASTENBOEK. Hoek Oorlogsinvalidenlaan - Arendlaan, 8434 Westende. Kervijnstraat 78 8532 Bavikhove brugge roeselare kortrijk ieper oostende aalter t 059 50 60 50 f 059 34 11 10 oostende@dewaele.com leopold II laan 29 8400 oostende www.dewaele.com LASTENBOEK Res. MARIE-FRANCK Hoek Oorlogsinvalidenlaan

Nadere informatie

RESIDENTIE MEERHOF. Meerstraat 77-79, 1852 Beigem

RESIDENTIE MEERHOF. Meerstraat 77-79, 1852 Beigem RESIDENTIE MEERHOF Meerstraat 77-79, 1852 Beigem 1. VOORSTELLING PROJECT Het project wordt gekenmerkt door een hedendaagse architectuur met veel aandacht voor licht en ruimte. Het gebouw bevat 2 appartementen

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse LASTENBOEK Bouwheer : Architect : Icarus Build nv Gentsesteenweg 184 8530 Harelbeke T : 0479/407.009. F : 056/20.66.96. e-mail : info@icarus.be Debonte

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN

LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN LASTENBOEK CHURCHILLLAAN 178 SCHOTEN Teneinde het U mogelijk te maken een duidelijk beeld te vormen van onze kwaliteitsprijsverhouding vindt U in dit lastenboek een beschrijving van de materialen en werken

Nadere informatie

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Residentie Ternesse LASTENBOEK Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Inlichtingen & exclusieve verkoop Vastgoed t Waterhuys TEL 03/385.86.86 www.waterhuys.be INHOUD A. ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 A.1

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg 130 9820 MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/620.300 fax 050/620 400

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

ÇwxÜzÜÉÇwáx. DD wxvxåuxü ECCL

ÇwxÜzÜÉÇwáx. DD wxvxåuxü ECCL  exá wxçà x XÅÅt UÉâãxÇ ätç tññtüàxåxçàxç xç {tçwxäáñtçwxç Åxà ÉÇwxÜ ÇwxÜzÜÉÇwáx ÑtÜ~xxÜztÜtzxA DD wxvxåuxü ECCL Dit verkoopslastenboek en plannen kunnen op latere datum steeds aangepast worden in functie

Nadere informatie

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles.

EVERGEM - ERTVELDE Stoepestraat / Lot 1-2. 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. EVERGEM - ERTVELDE / Lot 1-2 4 nieuw te bouwen koppelwoningen. Arnou, building lifestyles. Bouwonderneming Arnou - Gentstraat 68 bus 1 - Tel. 09 386 43 11 - Fax 09 386 93 34 - info@arnou.be - www.arnou.be

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Residentie Les Mouettes

Residentie Les Mouettes Residentie Les Mouettes Zeedijk 379 - Koksijde 1 "Residentie Les Mouettes" TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING : Zeedijk 379 8670 KOKSIJDE BOUWHEER / PROMOTIE bvba HOCON Doorniksesteenweg 81A

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon PROJECT: GRAETHEMPOORT VERKOOPLASTENBOEK Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden Architect Info en verkoop: het immohuis, Borgloon GRAETHEMPOORT 48 Borgloon 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTELLING PROJECT p. 4 1.1. Concept...

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Hoek Albert I laan - F. Timmermanslaan - 8670 Koksijde. Bouwheer : bvba Onderneming Decuypere Albert I laan 113 8670 Oostduinkerke

VERKOOPSLASTENBOEK. Hoek Albert I laan - F. Timmermanslaan - 8670 Koksijde. Bouwheer : bvba Onderneming Decuypere Albert I laan 113 8670 Oostduinkerke VERKOOPSLASTENBOEK Residentie «EBBE en VLOED Hoek Albert I laan - F. Timmermanslaan - 8670 Koksijde Bouwheer : bvba Onderneming Decuypere Albert I laan 113 8670 Oostduinkerke Architect : Micheline Thirry

Nadere informatie

RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN

RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN BOUWPROJECT DENDERGAARD RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN LIGGING : Oude Dendermondsesteenweg ts.n 33 & 37 9300 Aalst BOUWHEER : DENDERGAARD bvba Geraardsbergsestraat 11-13 9300 Aalst ARCHITECT : Architectenbureel

Nadere informatie