Aansluiting van het politieonderwijs bij het beroepsonderwijs: een haalbare kaart voor het departement onderwijs?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluiting van het politieonderwijs bij het beroepsonderwijs: een haalbare kaart voor het departement onderwijs?"

Transcriptie

1 Aansluiting van het politieonderwijs bij het beroepsonderwijs: een haalbare kaart voor het departement onderwijs? Tony Keuleers, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs Voor een reflectie op de discussietekst van professor Eliaerts over de externe inbreng in het politieonderwijs heb ik mij gebaseerd op enkele buitenlandse organisaties, in het bijzonder hoe deze organisaties vandaag omgaan met leren. Niemand zal ontkennen dat de politie in België een grote organisatie is. Ook voor de politie is opleiding altijd heel belangrijk geweest. En voor de toekomst werd dit aspect nogmaals onderstreept. De vraag die mij werd gesteld over de aansluiting van het politieonderwijs bij het beroepsonderwijs en of dit een haalbare kaart is voor het departement onderwijs, kan ik niet beantwoorden. In deze vraag zit een stuk polarisatie. En uit de buitenlandse voorbeelden die ik zal toelichten, komt een andere visie naar voren. Zelfs de term beroepsonderwijs moet vandaag in een bredere maatschappelijke context worden geplaatst. In een alsmaar kennisintensievere maatschappij wordt iedereen verplicht meer over zijn of haar beroep te leren. Meer en meer beroepsactieve mensen gaan een verdere beroepsgerichte opleiding volgen. Misschien zelfs in die mate dat het traditioneel begrip onderwijs, als algemene vorming, vervaagt en daarbij verschuift in perceptie naar vorming om gerichter te kunnen inspelen op de noden van de markt en van de samenleving in het geheel. Ook moeten wij naar de bedrijven kijken. Technologische, economische en culturele veranderingen stellen ook aan de competenties van organisaties nieuwe eisen. Of een organisatie een bedrijf is of een onderwijsaanbieder, succes in een snel veranderende omgeving zal onder andere te maken hebben met hoe zij omgaat met leren. Voor elke organisatie wordt dus vandaag de opleiding van het personeel alsmaar een belangrijkere taak. Wij stellen dus vast dat ondernemingen afnemers worden van onderwijsinstellingen voor gespecialiseerde opleidingen via contractonderwijs. Wij stellen ook vast dat grote organisaties die reeds zelf opleidingen voor hun personeel verstrekten, nu zelfs hun opleidingscapaciteit gaan verstevigen en in sommige gevallen zelfs uitbouwen tot wat in de buitenlandse literatuur een 'corporate university' wordt genoemd. Daarbij gaat het telkens om de vervolmaking van het eigen personeel of om hen die in dat beroep willen stappen en elders reeds een andere opleiding hebben gevolgd. In mijn betoog gaat vaak de naam corporate university opduiken. Onder die benaming horen in het buitenland verschillende organisaties thuis, gaande van multinationals tot andere grote organisaties zoals ministeriële departementen, banken of zelfs het leger. Dit type organisatie wordt in de literatuur ook omschreven als 'learning organisation'. Zij komen graag naar buiten onder een of andere benaming van universiteit. In feite wordt deze benaming gebruikt om aan de opleiding van hun personeel een hogere status te verlenen. Een benaming zoals 'training department' zou minder verwarring veroorzaken. In Vlaanderen is echter, zoals u weet, de term 'universiteit' decretaal beschermd. Maar de benaming terzijde gelaten, wat onze aandacht hier trekt bij deze zogenaamde 'corporate universities' (training departments) zijn de verbanden die deze organisaties met externe onderwijsaanbieders aangaan. Vanuit dit perspectief kunnen de diensten die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de politiemensen vergeleken worden met die 'training departments' van grote ondernemingen. Organisaties van het type 'corporate university' zijn het talrijkst in de

2 VS, maar volgens een Britse studie is het ook een groeiend fenomeen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Het belang van de 'corporate universities' ligt dus in de eerste plaats in de 'partnerships' die deze organisaties aangaan met traditionele onderwijsaanbieders. Enkele voorbeelden: 1. Unipart University met hoofdkwartier in Cowley bij Oxford werd in 1993 opgericht als opleidingsdepartement van Unipart, producent van auto-onderdelen. Unipart heeft ongeveer 200 werk - georiënteerde cursussen ontwikkeld, waarbij de scheiding tussen werk en leren vervaagt: wat s morgens wordt geleerd, kan 's namiddags worden toegepast. Managers en andere personeelsleden geven deze cursussen. Unipart University werkt ook samen met De Montfort University. Bij deze samenwerking wordt gezamenlijk onderwezen door eigen personeel en personeel van De Montfort University. Tenslotte stimuleert Unipart zijn personeelsleden ook om deel te nemen aan een hele reeks cursussen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Men steunt zelfs de personeelsleden om diploma's te behalen die geen verband houden met het werk. 2. British Aerospace - wellicht het meest bekende voorbeeld - producent van vliegtuigen en militair materiaal, heeft in 1998 de 'British Aerospace Virtual University' opgericht. Elke vestiging van de onderneming heeft een 'learning centre'. In de eerste plaats verschaft deze virtuele universiteit haar personeelsleden een gepersonaliseerde opleiding, in samenspraak met de managers van de organisatie. British Aerospace sponsort ook opleidingen die al of niet verband houden met het werk. British Aerospace heeft talrijke overeenkomsten met externe onderwijsaanbieders. Bijvoorbeeld met de privé firma NETg voor studiepakketten over informatietechnologie en met meer dan 50 universiteiten in het Verenigd Koninkrijk voor talrijke certificaten en diploma's. 3. Cable and Wireless College. Sinds 1870 verzorgt deze firma in telecommunicatie de opleidingen van haar personeel. De opleiders zijn vaak ingenieurs in telecommunicatie en werken samen met academici van een aantal business schools. Cable and Wireless College verstrekt op zijn campus te Coventry cursussen gaande van één dag tot een MBA in telecommunicatie, in samenwerking met Henley Management College. 4. Een ander voorbeeld is de Deutsche Bank die besloot dat voor haar leerproces de expertise nodig was van een universiteit om een objectieve en externe feedback te bereiken. Deutsche Bank heeft een samenwerking afgesloten met de Amerikaanse Duke University. Deze universiteit is sterk in flexibiliteit en innovatie en brengt de Deutsche Bank nieuwe onderwijsmethoden bij met inbegrip van communicatie en informatietechnologie. 5. Recente voorbeelden van het type 'corporate university' in de maak zijn: a) de National Health Service University (NHSU). Deze universiteit wordt de grootste in zijn soort voor de voortgezette training van al het medisch en paramedisch personeel in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt een fysische en een virtuele universiteit waarbij men opleidingen zal geven zowel op de traditionele wijze als via elearning. De NHS adverteert momenteel voor partners binnen het hoger onderwijs om cursussen mee te helpen ontwikkelen. b) de UKeU: dit initiatief wordt door de regering Blair gefinancierd om UK 'virtual' hoger onderwijs te exporteren. Het heeft een band met alle Engelse universiteiten

3 en moedigt hen aan om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen met grote organisaties buiten het onderwijs. Het model dat hier wordt vooropgesteld, is een type van samenwerking met een 'training department'. In deze context hebben onlangs twee Engelse universiteiten een samenwerking aangegaan met het Britse leger voor het verstrekken van 'business courses'. Tot dusver hebben we beklemtoond dat men moet samenwerken op het vlak van het ontwikkelen van inhoud en op het vlak van de samenwerking van eigen personeel met academici. Daarnaast zijn er ook andere belangrijke aspecten die onze aandacht verdienen bij deze 'corporate universities', zijnde: 1. Een professionele en flexibele benadering van het leerproces waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt voor het overbrengen van technisch inhouden, terwijl face-to-face activiteiten behouden blijven voor het overbrengen van persoonlijke vaardigheden en de promotie van de bedrijfscultuur. 2. De ontwikkelde activiteiten zijn niet alleen bedoeld om tegemoet te komen aan de noden van de organisatie, maar richten zich ook op de individuele capaciteiten van de personeelsleden. 3. Er ligt een grote nadruk op training van competenties, gekoppeld aan assessment. 4. Training wordt gezien als een essentieel element in het verzekeren van een goede dienstverlening. 5. En bij de training verschuift de aandacht van de individueel lerende naar leren in een beperkte groep. 6. Opleiding wordt verzorgd door professionele lesgevers en door praktijkmensen. Hier zien wij dus een algemene trend waarbij organisaties de opleiding van hun personeel centraal stellen en daarbij in verschillende gradaties gebruik maken van de expertise van andere professionals, van allerlei nieuwe technologieën en methodes om hun opleidingen te optimaliseren. In de praktijk doen zich echter allerlei situaties voor. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die leren tamelijk eng interpreteren en zich alleen richten op het verbeteren van bestaande vaardigheden en het verhogen van de technische kennis bij hun personeel zodat dit een beter functioneren van de organisatie ten goede komt. Daarentegen zijn er andere organisaties die een bredere kijk hebben op leren voor wie de verbetering van het individueel potentieel centraal staat. De buitenlandse voorbeelden die ik heb aangehaald situeren zich in die ene groep waar leren zeer breed wordt opgevat, zowel voor de organisatie als voor de personeelsleden. De visie en de voorbeelden voor externe inbreng in de politieopleiding die professor Eliaerts in zijn discussienota aanbrengt, bevinden zich ook in die groep. In de discussietekst van professor Eliaerts is er op pagina 2, onderaan, ook sprake dat volgens Bloeyaert het politieonderwijs zich zou ontwikkelen in een maatschappelijk isolement en waarbij het organiseren in eigen beheer dit isolement nog zou verscherpen. Het is uiteraard niet mijn bedoeling om daarover een standpunt in te nemen, maar reflecterend vanuit het perspectief van grote organisaties, mag men echter niet uit het oog verliezen dat we hier praten over een zeer unieke organisatie in onze samenleving. Bij die buitenlandse organisaties die hun eigen opleidingscapaciteit verder uitbouwen, zien we toch ook dat het steeds noodzakelijk blijft om de opleiding in zekere mate centraal bij te sturen. Voor een groot stuk speelt dit een rol bij de overdracht van heel specifieke technische kennis. Ook voor het verstevigen van de corporate culture is dit belangrijk.

4 De NHS University bijvoorbeeld, coördineert en ondersteunt het geheel van de bijscholing voor dokters en paramedici. Ook hier mag de kwaliteit van de verstrekte geneeskundige verzorging niet verschillen tussen Noord en Zuid. Volgens professor Eliaerts kan de externe inbreng in de politieopleiding op verschillende manieren gebeuren. Zijn voorbeelden op pagina 7 van de discussietekst tonen een wisselwerking aan tussen politiemensen en anderen. De eerste reeks voorbeelden gaat over politiemensen die telkens in het reguliere onderwijs diploma s of getuigschriften behalen, modules volgen of stages in externe settings volbrengen. Vanuit een bedrijfsperspectief is het belangrijk te weten waar en op welk niveau de personeelsleden de meeste vaardigheden opdoen voor de noden van het bedrijf. Zoals we hebben gezien bij de voorbeelden van de corporate universities steunen bedrijven vaak hun personeelsleden om zich elders te vervolmaken, al of niet werk gebonden. Steun kan gaan in de zin van dienstvrijstelling of financiële tussenkomsten. Een bekend voorbeeld is de opleiding criminologie aan de Universiteit Gent. Het Vlaamse hoger onderwijs zal in de toekomst met meer flexibiliteit kunnen inspelen op dergelijke vragen. Het is de bedoeling om meer volwassenen via flexibiliteit bij ons hoger onderwijs te betrekken. Ook zullen volwassen studenten, die elders ruime ervaring hebben opgedaan, deze informeel verworven kennis kunnen inbrengen in de te volgen opleidingen. Dit zal ons onderwijs en de wijze waarop wij over opleiding denken, sterk gaan beïnvloeden. De nodige wetgeving zal wellicht begin volgend jaar een feit zijn. Zoals ik reeds zei bij het begin ligt het belang van de zogenaamde corporate universities in de samenwerkingsverbanden die deze organisaties hebben aangegaan met traditionele onderwijsaanbieders. Telkens gaat het om mensen die reeds in het beroep zitten en die zich heel specifiek willen bijscholen. In onze eigen Vlaamse context beschikken ook onze instellingen in het hoger onderwijs over mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partners. Zo kunnen bijvoorbeeld de hogescholen en de universiteiten postgraduaat getuigschriften uitreiken in het kader van verdere professionele vorming. Bij de voorbeelden van de corporate universities viel ook op hoe sterk de wisselwerking was tussen het eigen personeel bij het verstrekken van opleidingen en de inbreng van externen zoals academici. De voorstellen in de tekst van professor Eliaerts waarbij de wenselijkheid wordt gesuggereerd om externe docenten of externe actoren in de politieopleiding te betrekken past volledig bij deze buitenlandse voorbeelden. Het zou best voor alle partijen interessant zijn mochten ook reguliere studenten uit specifieke opleidingen zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, juristen, etc ook stages kunnen volbrengen bij de politie. Mocht de politieopleiding echter in de toekomst bij het bewaren van een zekere eigenheid, ook zelf hoger onderwijs verstrekken en BA en MA graden toekennen, dan bestaat daar de mogelijkheid voor via het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Dit houdt uiteraard in dat de politieschool bij de Vlaamse regering een dossier indient voor registratie en ook een dossier voor accreditatie bezorgt aan het Accreditatieorgaan. Deze weg opgaan betekent dat de politieschool ook een opleiding zou verstrekken voor mensen die niet bij de politie gaan werken, terwijl de politie ook moet blijven instaan voor de huidige vervolmaking van haar personeel. Gezien accreditatie geen gevolgen heeft op het vlak van financiering is deze weg alleszins duurder en kan het eventueel ook een gevaar voor isolement inhouden.

5 Ik besluit met het model dat naar voren komt uit de buitenlandse voorbeelden die ik heb gegeven. Organisaties die reeds veel investeerden voor de opleiding van hun personeel gaan dit ook in de toekomst doen. Voor een groot deel zal dit intern blijven omwille van de eenvormigheid en de nadruk op de bedrijfscultuur. Zij moedigen hun personeel ook aan om buiten het bedrijf opleidingen te volgen. Het nieuwe is echter dat deze bedrijven hun opleidingscapaciteit vergroten door intens samen te werken met instellingen uit het hoger onderwijs. In deze samenwerking gebruikt men vooral nieuwe technologieën om bijvoorbeeld via elearning de personeelsleden onafhankelijk van plaats en tijd de mogelijkheid te geven om zich bij te scholen. In Vlaanderen is dit soort samenwerking voor onze instellingen hoger onderwijs een nog te ontginnen terrein.

6

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs Een vervolgonderzoek Marijk van der Wende Anneke Lub Mei 2001 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum

Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum Job profiel(en) van een ICT-AT trainer Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF, AIAS Bologna

Nadere informatie

Waarom geven we wiskunde?

Waarom geven we wiskunde? Staat u er wel eens bij stil waarom wiskunde als schoolvak bestaat? Of vindt u dat voer voor filosofen? Paul Ernest bijvoorbeeld. Hij houdt zich bezig met de filosofie van het wiskundeonderwijs. En hij

Nadere informatie

JOINT DEGREE PROGRAMMA HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN JOINT DEGREE PROGRAMMA

JOINT DEGREE PROGRAMMA HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN JOINT DEGREE PROGRAMMA JOINT DEGREE PROGRAMMA HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN JOINT DEGREE PROGRAMMA 1 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Vormen van diplomering en samenwerking... 5 1.1 Vormen van diplomering... 5 1.2 Vormen

Nadere informatie

NAAR EEN GEÏNTEGREERD EVC-BELEID DISCUSSIENOTA

NAAR EEN GEÏNTEGREERD EVC-BELEID DISCUSSIENOTA NAAR EEN GEÏNTEGREERD EVC-BELEID DISCUSSIENOTA Inhoud Uitgangspunten... 3 1.1 Vanuit het huidige beleid... 3 1.2 Vanuit Europese ontwikkelingen... 4 2 Opzet van de nota... 4 3 Wat is EVC?... 5 3.1 Competentieverwerving

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap 2010 2011 Masterproef Leiderschapsontwikkeling: De case van het executive training program

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Advies over digitaal leren hoger onderwijs

Advies over digitaal leren hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 13 mei 2014 RHO-RHO-ADV-007 Advies over digitaal leren hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN Social Enterprising Europe (SEE) SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN WP4: Trainingmateriaal Deliverable 4.1: Handboek voor leerlingen Lead Partner: Transformando Auteurs: Altis, Associazione

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie