Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk"

Transcriptie

1 Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie: Stratus Marktonderzoek, Zoetermeer Met dank aan: De werkgroep evaluatie invoering 36-urige werkweek en managementtoets meer/minder werk Iedereen die heeft meegewerkt aan het leveren van gegevens A&O-fonds Waterschappen Postbus GK Den Haag

2 Veranwoording De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Stratus. Stratus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling Uitvoering Opbouw rapport urige werkweek Invoering Organisatorische knelpunten Herbezetting 12 3 Meer/minder werk Communicatie Registratie Aanvraag Besluit Financiële gevolgen 15 4 Managementtoets Betrokkenheid OR Toetsingscriteria Prioritering Uitvoering 20 5 Conclusies 25 3

4

5 Samenvatting resultaten In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen heeft Stratus een evaluatieonderzoek verricht naar de invoering van de 36-urige werkweek en diens gevolgen voor de organisatie. Daarbij is specifiek gekeken naar werking van de vernieuwde managementtoets bij de aanvraag meer/minder werk door werknemers. In de evaluatie is zowel aan de WOR-bestuurder, de OR als aan de afdeling P&O, ieder op zijn organisatorisch niveau, een aantal vragen voorgelegd over de invoering van de 36-urige werkweek. Hierbij is ook aandacht voor de gevolgen voor de organisatie, de aanvraag meer/minder werk en de werking van de managementtoetsen. De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een internet enquête. De contactpersonen konden van 21 juni tot 18 juli deelnemen. In totaal hebben 70 van de 119 uitgenodigde personen aan het evaluatie-onderzoek deelgenomen. De gemiddelde respons komt daarmee uit op 58,8 procent. 36-urige werkweek In het algemeen zijn P&O-hoofden het meest tevreden over de invoering van de 36-urige werkweek; 53 procent is hierover tevreden. Van de OR-leden is 40 procent tevreden, en van de WOR-bestuurders 36 procent. De invoering van de 36-urige werkweek heeft niet veel geleid tot organisatorische knelpunten. Indien het wel voor organisatorische knelpunten heeft gezorgd, heeft dit meestal geleid tot een hogere werkdruk of tot een toename van overwerk. De invoering heeft geen invloed gehad op het ziekteverzuim. De invoering heeft alleen volgens sommige OR-leden en P&O-hoofden geleid tot een herbezetting (fte/uren). Geen enkele WOR-bestuurder is hiervan overtuigd. Meer/minder werk De medewerkers in de sector waterschappen hebben de informatie over de keuze meer/minder werk veelal via intranet of per brief ontvangen. De keuze wordt in de meeste gevallen centraal geregistreerd. De registratie vindt meestal plaats in het personeelsinformatie- of salarissysteem. De registratie van de keuze meer/minder werk wordt veelal door P&O geïnitieerd. Circa een derde van de medewerkers bij de waterschapsorganisaties officieel een verzoek voor meer/minder werk ingediend. Hiervan bedroeg een derde een verzoek tot minder werk, en tweederde een verzoek tot meer werk. In totaal is 93 procent van alle officieel ingediende verzoeken meer/minder werk door waterschapsorganisaties toegewezen, 7 procent is afgewezen. Slechts 1 medewerker heeft naar aanleiding officieel een bezwaar ingediend. De werkgeverslasten zijn volgens bijna de helft van de P&O-hoofden (47 procent) gelijk gebleven, ondanks de keuze meer/minder werk. 43 procent vindt dat de lasten zijn gestegen en 10 procent vindt dat deze gedaald zijn. 5

6 Managementtoets De OR is volgens de helft van de OR-leden betrokken geweest bij de vernieuwde managementtoets voor de aanvraag meer/minder werk. Bij het opstellen van de vernieuwde managementtoets is met de OR vooral over het financiële kader gesproken. Ook de prioriteitstelling kwam veelvuldig aan bod. De toetsingscriteria van de managementtoets verschillen per waterschapsorganisatie. Het criterium dat wel het vaakst wordt genoemd is budgetneutraliteit. Ook wordt regelmatig gekeken naar de werkhoeveelheid of capaciteitsruimte. In de managementtoets wordt vrijwel altijd een prioritering toegepast. De wijze van prioriteren verschilt hier ook per waterschapsorganisatie. De vernieuwde managementtoets is gemiddeld 2 keer geagendeerd/besproken met de OR. In het algemeen zijn P&O-hoofden het meest tevreden over de uitvoering van de managementtoetsen; 50 procent is hierover tevreden. Van de OR-leden is 40 procent tevreden, en van de WOR-bestuurders 31 procent. 6

7 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Op 7 juli 2010 hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden AB- VAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen. Per 1 januari 2011: 36-urige werkweek De partijen hebben toen besloten tot de invoering van de (gemiddeld) 36-urige werkweek per 1 januari Dit betekent dat met gelijkblijvend maandloon een uur minder per week in de sector gewerkt wordt. Dit werkt door in toeslagen als overwerkvergoeding en toeslag onregelmatige dienst. Voor de knelpunten op korte en lange(re) termijn is een verdere flexibilisering van de arbeidstijden nodig. De bandbreedte in het keuzesysteem is daarom uitgebreid van uur tot uur. De managementtoets is van toepassing over de volledige bandbreedte. Dit om meer sturing aan te brengen op de flexibele toepassing van arbeidsuren en roosters. Verrichten evaluatie 1.2 Doelstelling Onderdeel van het akkoord is om voorjaar 2011 het A&O fonds te vragen de invoering van de 36-urige werkweek te evalueren en daarbij specifiek naar de vernieuwde managementtoets te kijken. Hiertoe heeft het A&O fonds het onderzoeksbureau Stratus gevraagd een evaluatie-onderzoek te verrichten. Internetenquête 1.3 Uitvoering In deze evaluatie is zowel aan de WOR-bestuurder, de OR als de afdeling P&O, ieder op zijn eigen organisatorisch niveau, een aantal vragen voorgelegd over de invoering van de 36-urige werkweek en de gevolgen voor de organisatie, de aanvraag meer/minder werk en de werking van de managementtoets. De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een internetenquête. In totaal zijn drie vragenlijsten online uitgezet, te weten onder de volgende personen: 3 doelgroepen 1) WOR-bestuurders 2) OR-leden 3) P&O-hoofden De bovenstaande personen bij de 36 waterschapsorganisaties zijn per uitgenodigd de vragenlijst op het internet in te vullen. Ook konden zij hun antwoorden schriftelijk aan Stratus doorgeven door het uitprinten en invullen van een meegestuurde PDF-file. De veldwerkperiode van het evaluatieonderzoek heeft bijna 4 weken geduurd, namelijk van 21 juni tot 18 juli

8 Respons 58,8 procent In totaal hebben 70 van de 119 uitgenodigde personen aan het evaluatieonderzoek deelgenomen. De gemiddelde respons komt daarmee uit op 58,8 procent. De hoogste respons is behaald onder P&O-hoofden; daar deed 76,9 procent mee, bij WOR-bestuurders en OR-leden was de respons 50,0 procent. Tabel 1 Respons evaluatie Groep Aantal uitgenodigd Aantal ingevuld Respons P&O-hoofden ,9% WOR-bestuurders , OR-leden , Totaal ,8% Bron: Stratus Opbouw rapport In het hoofdstuk 2 wordt de vernieuwde managementtoets behandeld. In het derde hoofdstuk staat de aanvraag meer/minder werk centraal, waarbij vooral op het aantal verzoeken tot meer/minder werk wordt ingegaan. Tot slot, wordt in het laatste hoofdstuk de invoering van de 36-urige werkweek besproken. 8

9 2 36-urige werkweek 2.1 Invoering In het algemeen zijn P&O-hoofden het meest tevreden over de invoering van de 36-urige werkweek; 53 procent van de P&O-hoofden is hierover tevreden. Van de OR-leden is 40 procent tevreden, en van de WOR-bestuurders 36 procent. De WOR-bestuurders antwoorden ook iets vaker neutraal. Figuur 1 Tevredenheid invoering 36-urige werkweek (P&O n= 30, WOR n=18, OR n=22) P&O WOR OR Ontevreden Tevreden Zeer ontevreden Zeer tevreden Bron: Stratus 2011 Waarom tevreden? De P&O-hoofden, WOR-bestuurders en OR-leden zijn vooral tevreden over de invoering van de 36-urige werkweek, omdat de invoering soepel is verlopen (de invoering heeft tot weinig problemen binnen de organisatie geleid). De P&O-hoofden zeggen om precies te zijn het er volgende over: We hebben het binnen de financiële ruimte en de kaders kunnen uitvoeren. Past bij behoefte medewerkers om 4 dagen te werken. De medewerkers zijn tevreden De medewerkers ontvangen meer salaris. Er zijn minder aanvragen minder werken. Positieve reacties. Aandachtspunt: Steeds meer keuze rooster 4 x 9 uur, daardoor lagere bezetting. Anderzijds veel meer ADV opbouw, 4 uur per week. Is vrij probleemloos verlopen. Heeft organisatorisch niet tot problemen geleid. Slechts een deel van de uren is herbezet. Daardoor kon de kostenstijging worden beperkt. Eindelijk gelijk aantal uren. Geen verschillende dienstverbanden meer. De overgang is soepel verlopen. De overgang naar 36 uur heeft fulltime medewerkers genoodzaakt efficiënter te gaan werken. De invoering van de 36-urige werkweek is succesvol verlopen. De invoering is zeer soepel verlopen. Wel veel werk voor de afdeling HRM maar de organisatie heeft het prima opgepakt. De invoering is vrij geruisloos verlopen en er zijn geen signalen gekomen van enorm toenemende werkdruk. De invoering is goed gecommuniceerd aan de medewerkers. Mede ook dankzij de toolkit. De 36-urige werkweek is zonder veel problemen ingevoerd, geen grote knelpunten. Ook niet in financiële zin. 9

10 Leidt tot efficiency (geen compensatie in FTE). Goede begeleiding vanuit werkgroep Implementatie CAO. 36 uur is vergelijkbaar met andere overheden,de plus-minregeling geeft veel flexibiliteit en vrijheid, de 36-urige werkweek is goed gevallen in de organisatie, de invoering is soepel verlopen. De WOR-bestuurders zijn positief gestemd, vanwege: We hebben de 36-urige-werkweek op pragmatische wijze kunnen invoeren. Omdat we met duidelijke communicatie draagvlak hebben kunnen krijgen. Bovendien waren wij al gewend aan het werken op basis van een systeem van het inroosteren van het totaal aantal te maken uren per jaar volgens een flexibel rooster. Productiviteit is gestegen. Er wordt meer gedaan in minder tijd. Geen of nauwelijks strubbelingen. Omdat we de goede discussie hebben gevoerd door vanuit het management aan te geven dat we redeneren vanuit 36 uur; lastig was dat de vakbonden redeneerden vanuit het mogen vasthouden van 37 uur; dat is vanuit communicatief oogpunt niet handig. Nu we een half jaar verder zijn, zijn er geen grote problemen ontstaan. De werkdruk is wel iets toegenomen maar blijft binnen de perken. Communicatie kan nog worden verbeterd evenals de eenduidige uitvoering per afdeling. We hebben slechts 1 zienswijze gehad die ongegrond is verklaard. Betere aansluiting bij andere lage overheden. Invoering is soepel verlopen. Nadeel: financiële groei vermindert het personeel. De OR-leden zijn tevreden over de invoering van de 36-urige werkweek, omdat: Sluit aan bij de wensen van de (meeste) medewerkers Soepel verlopen met weinig restricties. de invoering is flexibel en voldoet aan vele wensen. Vanwege de flexibele invulling en tegemoetkoming aan ieders wensen. Waarom ontevreden? In het onderzoek geven ook een aantal respondenten aan dat zij ontevreden zijn over de invoering van de 36-urige werkweek. Dit heeft voornamelijk met de interne communicatie rond de invoering te maken. Eén P&O-hoofd is, bijvoorbeeld, ontevreden over de invoering, omdat: Te weinig tijd om alles goed te communiceren en te overleggen met de OR. Uitblijven definitieve SAW-teksten was hinderlijk (bijv. saldo systematiek). 10

11 Eén WOR-bestuurder is negatief: Ik vind het er niet helderer erop geworden. Bovendien zet het de organisatie meer druk. Er zijn minder uren over. Sommige OR-leden zijn ontevreden over de invoering van de 36-urige werkweek, omdat: Veel medewerkers snappen het opplussen niet. Snappen ook bijv, invoeren van vakantiedagen op basis van 36-urige werkweek niet. Gevolg is verkeerde registratie. Veel mensen hebben veel plusuren opgebouwd, omdat ze gewoon 40 uur blijven werken. door de beperking van de keuzevrijheid van medewerkers doordat de managementtoets nu ieder uur omvat. Meer werken is slechts in 1 geval gehonoreerd, terwijl er meer aanvragen waren. Te weinig communicatie. Indeling van de werkweek zoals enkele personen dit wenste werd te veel gedwarsboomd. Flexibiliteit werkgever te laag. 36-urige werkweek leidt niet tot veel organisatorische knelpunten 2.2 Organisatorische knelpunten De invoering van de 36-urige werkweek heeft volgens respondenten niet veel geleid tot organisatorische knelpunten. 13 procent van de P&O-hoofden zegt dat de invoering van de 36-urige werkweek geleid heeft tot organisatorische knelpunten, van de WOR-bestuurders 17 procent en van de OR-leden 14 procent. De OR-leden kunnen alleen niet met zekerheid zeggen of de invoering dan niet geleid heeft tot organisatorische knelpunten. 41 procent geeft namelijk aan dat dit niet gebeurd is, maar ook: 45 procent weet dit niet zeker. Figuur 2 Heeft de invoering van de 36-urige werkweek geleid tot organisatorische knelpunten? (P&O n= 30, WOR n=18, OR n=22) Ja 13% 17% 14% Nee 41% 77% 78% Weet niet 1 6% 45% P&O WOR OR Bron: Stratus 2011 Indien de invoering wel voor organisatorische knelpunten heeft gezorgd, heeft dit meestal geleid tot een hogere werkdruk of tot een toename van overwerk. De invoering heeft geen invloed gehad op het ziekteverzuim. De WOR-bestuurders en OR-leden geven ook andere knelpunten aan, bijvoorbeeld: Veel tijd in informatievoorziening en discussies gaan zitten (WOR). Bedrijfsvoering en financieel (budgettair neutraal) (WOR). 11

12 Figuur 3 Organisatorische knelpunten (P&O n=4, WOR=3, OR=3) Toename overwerk 33% 33% 5 Hoger ziekteverzuim 10 Hogere werkdruk 67% 67% Anders 33% 67% P&O WOR OR Bron: Stratus 2011 Soms heeft de 36- urige werkweek geleid tot herbezetting 2.3 Herbezetting Ook is gevraagd of binnen de organisatie een herbezetting (fte/uren) plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de 36-urige werkweek. Alleen OR-leden en de P&O-hoofden geven soms aan dat de invoering heeft geleid tot een herbezetting, geen enkele WOR-bestuurder is hiervan overtuigd. Figuur 4 Heeft de invoering van de 36-urige werkweek geleid tot een herbezetting (fte/uren)? (P&O n=30, OR n=22, WOR n=18) Ja 2 39% Nee 61% 8 82% Weet niet 18% P&O WOR OR Bron: Stratus 2011 De P&O-hoofden zeggen het volgende over de herbezetting: Zeer beperkt a.g.v. het recht het oude aantal uren te mogen blijven werken Op organisatieniveau constateerden wij dat het fte-verlies 18 was. Derhalve is gekozen voor het herbezetten van 9 fte met verder als opdracht nog efficiënter te werken. Herbezetting vond ten dele plaats doordat medewerkers voor 2011 opnieuw konden kiezen voor meer-minder werken. Herbezetting is met name gebeurd doordat veel parttimers hebben opgeplust (3.868 uren) en dat meerdere medewerkers 14,4 uur hebben verkocht (962 uur). 12

13 De parttimers zijn over het algemeen een gelijk aantal uren blijven werken. Daarnaast is met name bij buitendienst/primair proces het aantal uren gehandhaafd en dat is in FTE herbezetting. In de praktijk leidt 36 uur tot meer plusuren. De OR-leden melden het volgende over de herbezetting: Voor bepaalde unit geldt een aanwezigheid binnen bepaalde tijden (bv receptie). Invoering 36-urige werkweek heeft er wel toe geleid om goed naar de bezetting te kijken. Uitbreiding van formatie heeft alleen plaatsgevonden als gevolg van het recht van de deeltijders. In een beperkt aantal gevallen is er om bezettingstechnische/roostertechnische redenen voor gekozen wat meer meerwerk (37 i.p.v. 36 uur) toe te staan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit zal geleidelijk worden afgebouwd Gedeeltelijke herbezetting. In ieder geval in FTE bij parttimers (hielden meestal op verzoek hun oude uren). Daarnaast bij met name operationele taken soms herbezetting. Daardoor lichte kostenstijging. Lastig qua timing omdat er een 0-lijn is bij de formatie (bestuur) 5 herbezetting omdat de werkdruk hoog is; we hebben herbezet op de grootste knelpunten. 2/3 van parttimers heeft herbezetting in uren gekregen. Een aantal mensen meer uren/ was ongeveer in balans met minder uren (binnen gestelde budget= ook management toets). 13

14 3 Meer/minder werk Informatie meer/minder werk vaak via intranet of brief 3.1 Communicatie De medewerkers hebben de informatie over de keuze meer/minder veelal via intranet of per brief ontvangen. Volgens 61 procent van de WOR-bestuurders werd er speciaal een personeelsbijeenkomst gehouden. De OR-leden denken hier anders over; slechts 18 procent van de OR-leden zegt dat er een personeelsbijeenkomt is geweest. De WOR-bestuurders geven ook regelmatig aan dat wanneer medewerkers vragen hadden over de keuze meer/minder werk zij ook een persoonlijke toelichting van hun leidinggevende of met iemand van de afdeling P&O (bijvoorbeeld een personeelsadviseur) konden krijgen. De OR-leden vinden dat dit veel minder binnen de organisatie is gebeurd, net als de informatie per . De OR-leden geven juist aan dat de keuze meer/minder werk tijdens het werkoverleg is besproken. Figuur 5 Communicatie keuze meer/minder werk (WOR n=40, OR n=18) Intranet Per brief Personeelsbijeenkomst 18% 73% 78% 73% 67% 61% Persoonlijk gesprek Per 9% 9% 33% 33% Anders 6% 23% Weet niet OR WOR Bron: Stratus Registratie De keuze meer/minder werk wordt volgens alle WOR-bestuurders centraal geregistreerd, van de OR-leden geeft 73 procent dit aan. De overige 27 procent van ORleden weet niet precies of dit gebeurt. De registratie vindt meestal plaats in het personeelsinformatie- of salarissysteem. De registratie van de keuze meer/minder werk wordt veelal door de afdeling P&O geïnitieerd. Circa derde heeft een verzoek voor meer/minder werk ingediend 3.3 Aanvraag In totaal heeft 33 procent van de medewerkers bij de waterschapsorganisaties officieel een verzoek voor meer/minder werk ingediend. Hiervan bedroeg een derde een verzoek tot minder werk, en tweederde een verzoek tot meer werk. 14

15 Bij 2 waterschapsorganisaties (7 procent) zijn er ook verzoeken meer/minder werk van medewerkers officieel niet in behandeling genomen. Het ging dan om ongeveer 2 procent van de totale bezetting. 93 procent van de verzoeken is toegewezen 3.4 Besluit In totaal is 93 procent van alle officieel ingediende verzoeken meer/minder werk door waterschapsorganisaties toegewezen, 7 procent is afgewezen. Naar verhouding zijn iets meer verzoeken tot meer werk afgewezen dan verzoeken tot minder werk (10 procent meer werk versus 2 procent minder werk). Ondanks dat een aantal verzoeken tot meer/minder werk is afgewezen, heeft slechts één medewerker naar aanleiding van dit besluit officieel een bezwaar ingediend. Dit komt overeen met 4 procent van alle afgewezen verzoeken. 3.5 Financiële gevolgen De P&O-hoofden is gevraagd of ten gevolge van de keuze meer/minder werk de werkgeverslasten binnen de organisatie gestegen, gedaald of gelijk gebleven zijn. Bijna de helft van de ondervraagde P&O-hoofden (47 procent) zegt dat de werkgeverslasten gelijk zijn gebleven ondanks de keuze meer/minder werk, 43 procent vindt dat de werkgeverslasten door de keuze meer/minder werk zijn gestegen en 10 procent zegt dat deze hierdoor zijn gedaald. 15

16

17 4 Managementtoets 4.1 Betrokkenheid OR De OR is volgens de helft van de ondervraagde OR-leden betrokken geweest bij de vernieuwde managementtoets voor de aanvraag meer/ minder werk. Financiële kader en prioriteitstelling meest besproken met OR In het kader van het opstellen van de vernieuwde managementtoets is met de OR voornamelijk over het financiële kader gesproken. Ook de prioriteitstelling kwam veelvuldig aan bod. In vergelijking met OR-leden geven WOR-bestuurders vaker aan dat met de OR tevens over een eigen beleidslijn managementtoets is gesproken, 56 procent van de WOR-bestuurders zegt dat dit gebeurd is, terwijl van de OR-leden 36 procent dit maar aangeeft. Figuur 6 Onderwerpen bespreking OR over vernieuwde managementtoets (WOR n=11, OR n= 18) Het financiële kader Prioriteitstelling 67% 64% 56% 82% Een eigen beleidslijn managementtoets 36% 56% Anders 18% 17% Er is niets besproken Weet niet 6% 6% OR WOR Bron: Stratus 2011 Toetsingscriteria divers 4.2 Toetsingscriteria De toetsingscriteria van de managementtoets verschillen per waterschapsorganisatie. Het criterium dat het vaakst wordt genoemd is budgetneutraliteit. Ook wordt regelmatig gekeken naar de werkhoeveelheid of capaciteitsruimte. De WORbestuurders en OR-leden noemen zelf de volgende toetsingscriteria: WOR-bestuurders Uitgangspunt is de 36-urige werkweek, in bijzondere gevallen afwijking als gevolg van meerdere jaren meer uren gewerkt of bijzondere opdrachten. tijd/budget/formatiegrenzen. Daarnaast in uitzonderingsgevallen: herhaaldelijk/langdurig zieken en disfunctioneren. Iedereen werkt 36 uur. Primaire Proces moet goed en ongestoord kunnen verlopen. Structureel worden geen meer uren gedraaid. Formatieve kaders+afwijkingen van bestaande situaties. Formatie en dus budget werkhoeveelheid. 17

18 De invoering van de 36-urige werkweek in 2011 gebeurt in principe formatief neutraal. Het in de begroting opgenomen budget (saldo meer in minder werken) blijft ook voor 2011 beschikbaar. Deeltijders maken gebruik van de opplusmogelijkheid (uitbreiding formatie). Voor het oplossen van knelpunten is (beperkt) budget beschikbaar. Budgettair neutraal. 36 uur of een afgeleide daarvan is uitgangspunt. Managementtoets op alle meer en minder uren. Eerst binnen afdeling budgettair neutraal meer en minder uren oplossen en daarna op organisatieniveau. 1. Voldoende werk 2. Capaciteitsproblematiek bij minder werken moet binnen bestaande formatie van het eigen organisatieonderdeel kunnen worden opgevangen. 1. Hoe luidt de aanvraag van minder of meerwerk? 2. In het geval van minder werk, is dit op te vangen binnen de unit? 3. In het geval van meeruren, is er voldoende werk beschikbaar? 4. Is het aangevraagde rooster inpasbaar in de bedrijfsprocessen? 1. budgettaire neutraliteit 2. bij meerwerk moet voor de betrokken medewerker binnen het eigen organisatieonderdeel voldoende werk voorhanden zijn 3. de capaciteitsproblematiek die verbonden kan zijn aan minder werken moet binnen de formatie van de eigen afdeling worden opgevangen 4. Minder werken alleen als het restant verloftegoed per 31 december 2010 niet meer bedraagt dan 72 uur. 1. noodzakelijk aanwezige bezetting- realistische en werkbare / effectieve werkroosters kunnen maken uur= de norm 2. budgetneutraal 3. prioriteit bij primaire taken. OR-leden Uitgangspunt is 36 uur voor voltijdsmedewerker, meer uren werken mogelijk indien iemand een rol in de calamiteitenorganisatie heeft; parttimers geen extra uren. Toekennen indien mogelijk; organisatiebreed kostenneutraal. Organisatorisch: De aanvraag mag niet leiden tot bezettingsproblemen ten aanzien van de bedrijfsvoering. De bezettingsgraad dient min of meer alle werkdagen op hetzelfde niveau te liggen. Formatie: koop en verkoop mag niet leiden tot een formatie aanpassing op geen enkele functie. Werk: Werkvoorraad/ R&O afspraken moet ruimte bieden voor het kopen / verkopen van uren. Verkoop wettelijk verlof: In de afweging zal tevens worden meegenomen of betrokken medewerker al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het verkopen van het wettelijk bovenmatig verlof zijnde 14,4 uur senioren/ouderschapsverlof. Op papier ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De wensen uit de persoonlijke contracten waarbij wordt afgeweken van de norm' worden beoordeeld in overleg met het personeelslid. Op afdelingsniveau moest er een neutraal beeld uitkomen. Nagenoeg alle overige verzoeken zijn afgewezen. Van leidinggevenden in ieder geval. Dit is van te voren ook zo gecommuniceerd Kostenneutraal; iedere medewerker mag aangeven meer/minder te willen werken. Er vindt een managementtoets plaats en de aanpassing moet passen binnen het personeelsbudget. De managementtoets omvat vragen gericht op de onderdelen: organisatorisch, begroting, formatie en werk. Het aantal contracturen zowel minder als meer dan 36 dient ongeveer in evenwicht te zijn. De personele kosten mogen niet veel meer worden. 18

19 Geen overschrijding fte uren ten opzichte van het jaar Er zijn verder geen aanvullende toetsingscriteria gesteld omdat de plussen en minnen binnen de redelijkheid van de financiële kaders bleven en organisatorisch ingepast konden worden. Budget, formatie, begroting. 4.3 Prioritering Volgens bijna driekwart van de WOR-bestuurders (72 procent) wordt in de vernieuwde managementtoets een prioritering toegepast. Van de OR-leden geeft 45 procent aan dat een prioritering heeft plaatsgevonden, binnen de OR hebben ook veel leden geen idee of er wel/niet een prioritering is toegepast. Figuur 7 Toepassing prioritering (WOR n=11, OR n= 18) Ja 45% 72% Nee 18% 28% Weet niet 36% OR WOR Bron: Stratus 2011 Ook de prioritering verschilt per waterschapsorganisatie. De WOR-bestuurders zeggen het volgende over de toegepaste prioritering: 1. Primair proces 2. Noodzakelijke ondersteuning om primaire proces doorgang te laten vinden 3. Overig. Is er voldoende aanbod van werk, is er voldoende budget. In de managementtoets is de volgende toekenningsvolgorde voorzien 1. productieve uren binnen primaire processen 2. productieve uren binnen overige bedrijfsprocessen 3. productieve uren binnen de facilitaire en managementsfeer 4. parttimers. In de praktijk is van de volgorde afgeweken. Elke individuele medewerker bespreekt met zijn afdelingshoofd het rooster voor 2011 uitgaande van een 36-urige werkweek. Hierbij wordt het verwachte werkpakket en de prioritering hierin besproken en afgekaart. De vraag naar meer en minder uren wordt uiteindelijk op concernniveau beoordeeld en afgewogen als er meer vraag is dan budget. Invoering is binnen de gestelde kaders uitgevoerd. Eerst wordt met betrekking tot meerwerk gekeken naar de fulltimers of deze inpasbaar zijn. daarna de parttimers. Bij eventuele verzoeken tot meerwerk is een prioriteitsvolgorde gehanteerd bij de toekenning ervan (van hoge naar lage prioriteit): medewerkers in uitvoerende primaire taken, medewerkers in bepaalde uitvoerende ondersteunende taken (administratie e.d.), beleidsmedewerkers en adviseurs en medewerkers met een parttime dienstverband. bestaande situatie meer/minder werk gaan voor nieuwe aanvragen 1. MT geen uren boven 36 uur, 2. prioritaire taken eerst. 19

20 1. Individuele toetsing a. organisatorische criteria b. restant verlof (in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken) 2. Toetsing Budgettaire criteria a. som meer werken lager dan som minder werken, dan alle verzoeken akkoord) b. som meer werken hoger dan som minder werken, dan volgende prioriteit: 1. productieve uren binnen de primaire bedrijfsprocessen 2. productieve uren binnen de overige bedrijfsprocessen 3. functies in de faciliterende en managementsfeer, die niet direct bijdragen aan de uitvoering van bedrijfsprocessen 4. fulltimers gaan voor. 1. Budget 2. Uren in het primaire proces (uitvoering)3. Overige uren. De OR-leden geven het volgende aan over de prioritering in de managementtoets: Tijdens de verbouwing van de organisatie moet het werk gewoon doorgaan. Organisatorisch Begroting / budget FormatieWerk. Er zou alleen geprioriteerd worden indien de aanvragen niet budgettair neutraal uitgevoerd konden worden. Dit bleek wel het geval. In de regeling staat het volgende omschreven: Artikel 6 Toekenning. Indien het totaal aantal aanvragen niet leidt tot een budgettair neutrale uitwerking maar aan alle overige criteria wordt voldaan, zal op grond van de aangedragen argumentatie een besluit worden genomen welke medewerker in aanmerking komt voor koop / verkoop van uren. Op grond van de inrichting van het privé-leven, mede op grond van koopuren die in 2010 hebben plaatsgevonden, wordt voorrang verkregen. Budgetneutraal. 4.4 Uitvoering De vernieuwde managementtoets is volgens respondenten gemiddeld 2 keer geagendeerd/besproken met de OR in de tweede helft van De OR-leden zeggen wel wat vaker dat dit meer dan twee keer is gebeurd en WOR-bestuurders zeggen juist vaker dat dit minder dan 2 keer is geweest. 20

21 Figuur 8 Aantal keer dat vernieuwde managementtoets met OR besproken/geagendeerd is (P&O n=23, WOR n=13, OR n=10) ,8% 50, 47,8% ,1% 23,1% 2 8,7% 10, 1 7,7% 30, 15,4% 8,7% 8,7% 10, 0 keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer P&O OR WOR P&O-hoofden zijn het meest tevreden over de managementtoets Bron: Stratus 2011 In het algemeen zijn P&O-hoofden het meest tevreden over de uitvoering van de managementtoetsen; 50 procent van de P&O-hoofden is hierover tevreden. Van de OR-leden is 40 procent tevreden, en van de WOR-bestuurders 31 procent. De WOR-bestuurders antwoordden ook iets vaker neutraal. Figuur 9 Tevredenheid uitvoering managementtoets(en) (P&O n= 28, WOR n=16, OR n=10) P&O WOR OR Ontevreden Tevreden Zeer ontevreden Zeer tevreden Bron: Stratus 2011 Waarom tevreden? De P&O-hoofden zijn met name tevreden over de uitvoering van de managementtoetsen, omdat het gehele proces goed verliep en de uitkomsten binnen gestelde kaders bleef. De P&O-hoofden zeggen daarover precies het volgende: We zijn bewuster omgegaan met de inzet van gelden en het toekennen van meerwerk (salaris). Het format "managementtoets heeft ons geholpen om ook bij de aanvragen te kijken naar een prioritering (bijvoorbeeld primair processen). Als gevolg hiervan heeft het management eigenlijk al in het voortraject tegen sommige medewerkers uitgelegd dat zij een andere keuze moeten maken. Hierdoor hebben we dan ook geen bezwarenprocedures gehad. Vrijwel alle verzoeken werden geheel gehonoreerd binnen de kaders van de organisatie. 21

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

De leden-waterschappen. pensioengrondslag minderwerk 070 351 98 66 en verlof. Geachte leden,

De leden-waterschappen. pensioengrondslag minderwerk 070 351 98 66 en verlof. Geachte leden, UNIL VAN WATHRSCHAPPUN Komngskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 070 35' 97 5" Fax 070 354 46 4^ De leden-waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 23 mei 2012

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Geboortedatum:. Naam school:. Betrekkingsomvang:.wtf Inzet duurzame inzetbaarheid In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Flexibel werken in de uitzendbranche

Flexibel werken in de uitzendbranche Flexibel werken in de uitzendbranche Door slimmer om te gaan met roosters en werktijden zijn werk en privé beter te combineren, wordt de arbeidsproductiviteit hoger en zijn pieken en dalen op de werkvloer

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT INHOUDSOPGAVE Blz + Inleiding 03 + Management Summary 06 + Uitkomsten 08 + Ontwikkelingen in de VVT 08 + Houding ten aanzien van CAO-akkoord 14 + Houding ten aanzien

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet Inleiding De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Januari 2016 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Harmonisatie van Na een fusie of overname kampen organisaties vaak met verschillende

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget

Individueel Keuzebudget Individueel Keuzebudget Checklist voor implementatie november 2016 Toelichting In deze checklist staan per maand suggesties voor communicatie en uitvoering. Waar relevant is extra informatie vermeld of

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl HRM ontwerpaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management, Vakbonden, OR)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

CAO Waterschappen: 36-urige werkweek per 1 januari 2011 en werkzekerheid

CAO Waterschappen: 36-urige werkweek per 1 januari 2011 en werkzekerheid DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 11 juni 2010 Aan werkende leden Waterschappen N36 CAO Waterschappen: 36-urige werkweek per 1 januari 2011 en werkzekerheid De invoering van een 36-urige werkweek per 1 januari

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 Voorstel informatieblad voor de nieuwe medewerker

Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 Voorstel informatieblad voor de nieuwe medewerker Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 Voorstel informatieblad voor de nieuwe medewerker Hieronder vind u een voorstel voor een informatieblad aan een nieuwe medewerker uit de doelgroep banenafspraak.

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Inzetgids Kantoren 2.0

Inzetgids Kantoren 2.0 Inzetgids Kantoren 2.0 Gebundelde Regelgeving voor personeelsinzet Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Basisregels 1 Samen plannen; wederzijdse taken en verantwoordelijkheden 1 De kwartaal cyclus

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Bedrijfsvoering Reg.nr. B&W d.d. 11-12-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Toelichting Succesvol flexibel werken vergt een goede communicatie en afstemming over werktijden, inzet, bezetting en individuele wensen. De in dit document geschetste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Inleiding De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin te voorzien

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds?

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën Marieke Hollander Marjon Diepenhorst Projectnummer:

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties, Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

Stappenplan vormgeving van roosters

Stappenplan vormgeving van roosters Stappenplan vormgeving van roosters Stap 1: Samenstelling projectgroep werktijden. Deze projectgroep bestaat uit de betrokken leidinggevende, een roosterdeskundige uit het bedrijf, vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT Deze notitie bevat een aanpak voor het terugdringen van overwerk in drie delen: - beperkende regels voor overwerk, - registreren, analyseren en veranderen,

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie