Jaarstukken. 27 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken. 27 april 2011"

Transcriptie

1 Jaarstukken april 2011

2

3 Voorwoord jaarstukken 2010

4 2

5 Voorwoord van het college bij de jaarstukken was het eerste uitvoeringsjaar van het coalitieprogramma Ruimte voor Elkaar. Het heeft sterk in het teken gestaan van de noodzakelijke ombuigingen. Dat gaf een dynamische spanning: we willen graag investeren in de toekomst en tegelijk moeten we flink bezuinigen als gevolg van de economische crisis. De economische crisis heeft twee grote effecten op onze gemeentefinanciën. De eerste is dat het Rijk zijn begroting op orde moet brengen. Het rijk kort daarom o.m. op de uitkeringen aan de gemeenten. Daarnaast is de groei van de woningmarkt fors beperkt. We moeten anticiperen op een krimpsituatie op termijn. Daardoor lijden we verlies op onze grondexploitaties. Beide effecten zorgen ervoor dat we fors moeten ombuigen. Dat betekent een stevige herbezinning van onze visie op de samenleving en de overheid van de toekomst. Daar ging in 2010 veel aandacht naar uit. Het mondde uit in alle voorstellen voor ombuigingen, maar ook investeringen in de voorjaarsnota We merkten de gevolgen ook in de jaarstukken Met de Task Force grondexploitatie hebben we hard gewerkt om ontwikkelingen op de woningmarkt en die van de bevolking te vertalen voor de grondexploitaties. De raad heeft besloten tot ingrijpende herwaardering van verschillende projecten. De financiële gevolgen ervan zijn voor 2010 in deze jaarstukken vertaald. Naast de ombuigingen hebben we met z n allen nog veel werk verzet in Over al die activiteiten informeren we u in deze jaarstukken. Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem. 3

6 4

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.* Rekeningresultaat en bestemming 9 Hoofdstuk 2. Programma s 17 Hoofdstuk 3. Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 63 paragraaf 2 weerstandsvermogen 69 paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen 87 paragraaf 4 financiering 97 paragraaf 5 bedrijfsvoering 103 paragraaf 6 verbonden partijen 113 paragraaf 7 grondbeleid 129 paragraaf 8 rechtmatigheid 143 Hoofdstuk 4.* Analyse van het rekeningresultaat 155 Stand van zaken kredieten 179 (valt niet onder accountantscontrole) Hoofdstuk 5.* Balans en toelichting op de balans 190 Overzicht reserves en voorzieningen 213 Hoofdstuk 6.* Verantwoording in het kader van Single 221 information single audit Hoofdstuk 7.* Controleverklaring 229 Hoofdstuk 8.* Besluit 235 * Deze hoofdstukken maken onderdeel uit van de jaarrekening en vallen onder de controle door de accountant 5

8 6

9 Hoofdstuk 1 Rekeningresultaat en bestemming

10 8

11 Hoofdstuk 1. Rekeningresultaat 1. Het rekeningresultaat 2010 Dit hoofdstuk informeert u op hoofdlijnen over de rekeningresultaten 2010 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves. Het financiële resultaat 2010 is het resultaat ten opzichte van (de bijstellingen op) de begroting De begroting 2010 is in de loop van het jaar bijgesteld in de financiële monitoren 2010 en door besluiten van de raad over specifieke onderwerpen. Het resultaat 2010 van onze organisatie onderscheiden we in twee delen: Resultaat reguliere begroting We hebben een positief resultaat op de reguliere de begroting van 3,1 miljoen. Dit is het resultaat op alle activiteiten van onze gemeente, met uitzondering van de grondexploitatie. In de financiële monitoren van 2010 hebben we op de reguliere activiteiten per saldo al voordelige resultaten van 0,6 miljoen gepresenteerd. Ook de dekking van het voorbereidingskrediet voor de Oostelijke randweg van 2,75 miljoen is reeds in het resultaat van de reguliere begroting verwerkt. Het betekent dat we in 2010 ons werk ruim binnen de kaders van de begroting goeddeels hebben uitgevoerd. We voerden onze taken uit, ondanks de drukte voor het ombuigingsproces. De dagelijkse uitvoering en het strategisch vooruit zien gingen hand in hand en concurreerden soms met elkaar in hun roep om niet aflatende aandacht. Het is mooi om het jaar 2010 dan af te sluiten met een goed financieel resultaat in de reguliere begroting. Nog belangrijker vinden we echter dat we onze begrote activiteiten uitvoeren en inhoudelijke doelen bereiken voor onze gemeente. Wat we allemaal hebben gedaan en welke resultaten dat heeft opgeleverd leest u in hoofdstuk 2 Programma s en in hoofdstuk 3 Paragrafen. Het grootste deel van de beoogde doelen zijn gerealiseerd. Een aantal activiteiten zijn nog volop in uitvoering en lopen over in het volgende jaar. Daarom willen we van het resultaat reguliere begroting 2,2 miljoen bestemmen voor activiteiten die we in 2011 afronden. Het resultaat op de reguliere begroting over 2010 na bestemming bedraagt dan nog 0,9 miljoen. Dat voegen we toe aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Resultaat grondexploitatie De grondexploitatie was ook in het afgelopen jaar weer een onderwerp van voortdurende aandacht. De speciaal ingestelde Task force Grondexploitatie heeft verschillende keren aan het college en de raad gerapporteerd over de gevolgen van de economische crisis en de krimp in onze regio. Het bestuur heeft op basis van deze rapporten besloten tot ingrijpende bijstellingen van de woningbouw-productie. De besluiten zijn in deze jaarstukken 2010 verwerkt. Het leidt tot een nadelig resultaat op de grondexploitatie van 12,6 miljoen over In het financiële meerjarenperspectief treffen we een risicoreserve grondexploitatie waarmee we de risico s in de komende jaren afdekken. In hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid geven we een uitvoerige analyse van en toelichting op de ontwikkelingen en resultaten van de grondexploitatie. Per saldo is het resultaat van onze organisatie na mutaties in de reserves een nadeel van 9,5 miljoen. In onderstaand overzicht leest u ons rekeningsresultaat

12 2. Resultaatbestemming Het totale saldo van de jaarrekening na mutaties in de reserves bedraagt 9,4 miljoen. Wij stellen u voor dit resultaat als volgt te bestemmen: Ad a. bestemmingsvoorstellen / overhevelen budgetten naar 2011 ad In de jaarrekening 2010 zijn budgetten niet besteed omdat de bijbehorende activiteiten (nog) niet zijn uitgevoerd. Soms zijn bestemmingsvoorstellen gedaan over het voordelige resultaat. In hoofdstuk 4 paragraaf 2, zijn alle bestemmingsvoorstellen beschreven. We stellen voor om deze middelen in 2011 opnieuw beschikbaar te stellen zodat in dat jaar de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. In totaal gaat het om een bedrag van De bestemmingsvoorstellen onderwerpen we aan een aantal strikte voorwaarden: Het zijn concrete activiteiten die vanuit 2010 doorlopen in 2011; Met deze budgetten wordt niet jaar op jaar geschoven; We zien er scherp op toe dat de activiteiten in 2011 worden uigevoerd; De bestemmingen zijn op basis van bestaand beleid bij het opmaken van de jaarstukken. Neemt de raad bij de voorjaarsnota 2011ombuigingsmaatregelen die invloed hebben op de posten van de bestemmingsvoorstellen? Dan vervallen deze bestemmingsvoorstellen ten gunste van het resultaat 2011 en uiteindelijk van de algemene reserve. De bestemmingsvoorstellen/ over te hevelen budgetten naar 2011 zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. 10 1

13 Ad b. Resultaat reguliere begroting na bestemmingsvoorstellen van voordelig Dit is het resultaat op de reguliere begroting over 2010 na bestemmingsvoorstellen. Het resultaat reguliere begroting na bestemmingsvoorstellen wordt toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Zie paragraaf 5 hierna. Ad c. Resultaat grondexploitatie 2010 van nadelig De grondexploitatie laat in 2010 een nadelig resultaat zien van Dit resultaat wordt onttrokken aan het saldo van de algemene reserve grondexploitatie. Door toepassing van het cascademodel heeft dat gevolgen voor de algemene reserve bedrijfsvoering. Voor een uitvoerige toelichting op het resultaat van de grondexploitatie 2010 verwijzen we u naar hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid Overheveling tussen reserves We willen enkele reserves opheffen of saldi muteren met de algemene reserve bedrijfsvoering. 11 Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ

14 Toelichting: Van algemene reserve bedrijfsvoering naar algemene reserve grondexploitatie Voor het jaar 2010 voldoet het saldo van de reserve grondexploitaties niet aan de aangegeven bandbreedte zoals vastgesteld bij de invoering van het Cascademodel in De benedengrens is vastgesteld op 10% van de verzamelde beginboekwaarde van alle grondexploitaties. Om weer op de benedengrens te komen moet een bedrag van worden toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene reserve bedrijfsvoering. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf 7 grondbeleid. Reserve strategische aankopen naar algemene reserve grondexploitatie De raad heeft besloten om verschillende projecten stop te zetten of uit te stellen. Daardoor zijn verschillende gronden afgewaardeerd en/of toegevoegd aan de voorraad strategische gronden. De rente- en beheerskosten ervan kunnen niet langer worden betaald uit de reserve strategische aankopen. Daarom wordt de financieringssystematiek van strategische gronden aangepast en de reserve overgeheveld naar de algemene reserve grondexploitatie. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf 7 grondbeleid. Overhevelingen overige reserves Ons beleid is om het aantal bestemmingsreserves te beperken. Daarom worden de reserve onderwijsachterstandenbeleid en de reserve cultuurhistorisch beleid in 2010 opgeheven en de saldi ervan overgeheveld naar de algemene reserve. In 2011 wordt de reserve volkshuisvesting opgeheven. Vooruitlopend erop wordt het verwachte restant saldo alvast overgeheveld naar de algemene reserve. Tenslotte wordt het saldo van de reserve groot onderhoud werkplaats toegevoegd aan de voorziening periodiek onderhoud gemeentelijke gebouwen (pogg). 4. Aanvullende kredieten voor grondexploitaties Op basis van een analyse per project bij de jaarstukken 2010 constateren we enkele overschrijdingen. Deze kennen vooral een administratieve oorzaak. Het gaat om de volgende projecten waarvoor aanvullend krediet wordt aangevraagd tot Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Strategische gronden Landgoed tmaetland Afgesloten per Wijnbergen Midden Westen Totaal Bij het project Wijnbergen EVZ is de interne grondverrekening ad 2.9 miljoen met Wijnbergen Het Oosten niet als kredietaanvraag meegenomen. De verrekening was begroot. Bij de kredietaanvraag van de Veentjes (2e fase) is de netto boekwaarde meegenomen terwijl de bruto uitgaven ad 3,9 miljoen gelden. De aankoop van het perceel aan de Hoofdstraat in het kader van het Pelgrimterrein ad 0.5 miljoen is niet meegenomen bij de kredietaanvraag. Deze aankoop viel onder het verleende krediet van 5 miljoen voor strategische aankopen. Echter de Taskforce werkgroep heeft dit krediet teruggegeven en heeft deze aankoop niet meegenomen. Bij de krediet aanvragen voor de exploiatieovereenkomst Wijnbergen Midden Westen zijn de rentekosten/plankosten 0.06 miljoen niet meegenomen. Een uitgebreide toelichting leest u in hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid. 12

15 Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Gevolgen Strategische resultaten gronden en bestemmingsvoorstellen voor 0 algemene reserves Landgoed tmaetland Afgesloten per De resultaten en bestemmingsvoorstellen in de jaarstukken 2010 hebben gevolgen voor de algemene Wijnbergen Midden Westen reserves. De mutaties op de algemene reserve bedrijfsvoering en de algemene reserve grondexploita- Totaal tie zijn in onderstaande overzichten verwerkt. Mutaties 2010 op de algemene reserve bedrijfsvoering Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Strategische gronden Landgoed tmaetland Afgesloten per Wijnbergen Midden Westen Totaal Mutaties 2010 op de algemene reserve grondexploitatie 6. Stand van de algemene reserves Voor het beoordelen van onze weerstandscapaciteit is de omvang van de saldi van de algemene reserves belangrijk. Deze saldi zijn beïnvloed door de resultaten en bestemmingsvoorstellen in de jaarstukken De gevolgen die hierboven zijn berekend worden gemuteerd op de saldi van de algemene reserves. In onderstaande overzichten leest u de saldi voor verwerking van de resultaten en bestemmingsvoorstellen per 31 december Vervolgens laten we de saldi zien nadat de resultaten en bestemmingsvoorstellen 2010 zijn verwerkt. Stand van de algemene reserves voor resultaatbestemming De stand van de algemene reserves per 31 december 2010 bedraagt:

16 Stand van de algemene reserves na resultaatbestemming Rekening houdend met de voorgestelde bestemmingen van het resultaat bedraagt de stand van de algemene reserve bedrijfsvoering en de algemene reserve grondexploitatie als volgt. De stand van de algemene reserves na resultaatbestemmingen bedragen dan in totaal: De reserve NUON-aandelen geblokkeerd is onveranderd in De reserve NUON-aandelen vrij is conform de begroting 2010 opgenomen in de algemene reserve bedrijfsvoering. 7. Overzicht van baten en lasten In onderstaand overzicht ziet u een recapitulatie van de baten, de lasten en het saldo per programma die zijn opgenomen in de jaarrekening In het overzicht is programma 8 gesplitst in algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves en voorzieningen. Verder laat het overzicht het rekeningresultaat voor en na bestemming zien, dat is gepresenteerd aan het begin van dit hoofdstuk. De opzet en de indeling van dit overzicht worden voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). 14

17 Hoofdstuk 2 Programma's

18 16

19 Hoofdstuk 2. Programma s Toelichting op de programma s In deze jaarstukken 2010 treft u andere programma s aan dan in de programmabegroting Dat komt omdat er in maart 2010 verkiezingen zijn geweest. Die hebben geleid tot het nieuwe coalitieakkoord Ruimte voor elkaar. Dit akkoord heeft de raad vastgesteld op 29 april Vanaf dat moment is het nieuwe coalitieakkoord leidend voor de doelstellingen die we willen bereiken. Daarom heeft de raad op 1 juli 2010 besloten dat de thema s uit Ruimte voor elkaar de nieuwe programma s vormen in de gemeentebegroting. Ook de dashboards over 2010 zijn aangepast aan de nieuwe programma-indeling. In de nieuwe dashboards zijn de activiteiten uit het oude dashboard 2010 overgenomen aangevuld met activiteiten voor 2010 uit het nieuwe coalitieakkoord. Deze dasboards zijn in de beeldvormende raadsvergaderingen besproken. In de nieuwe programma s van de jaarstukken zijn de activiteiten uit de dashboards 2010 overgenomen. Bij de programma s geven we een toelichting op de voortgang van de activiteiten en de resultaten in Het zal duidelijk zijn dat deze programma s niet meer te vergelijken zijn met de programmabegroting In de programma s is het bestuurlijk dashboard opgenomen. Met een kleur wordt de stand van zaken van de onderwerpen per einde 2010 weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis: Resultaat Resultaat is gehaald of resultaat zal gehaald worden na bijstelling Resultaat moet mogelijk bijgesteld worden Resultaat is niet gehaald Planning Planning is gehaald, eventueel na bijstelling Planning staat onder druk Planning is niet gehaald Middelen Middelen waren/zijn toereikend Middelen moeten mogelijk bijgesteld worden Middelen waren/zijn niet toereikend Waar hierboven wordt gesproken over bijstelling, bedoelen we bijstelling door de raad. In dat geval hebben Waar we hierboven in het bestuurlijk wordt gesproken dashboard een over gewijzigde bijstelling, afspraak bedoelen aan de we raad bijstelling voorgelegd. door de raad. In dat geval hebben we in het bestuurlijk dashboard een gewijzigde afspraak aan de raad voorgelegd. 17

20 18

21 Programma 1: Werk in een sterke economie Economische ontwikkeling Inleiding In haar streven naar een innovatieve en duurzame ontwikkeling voor Doetinchem en de regio Achterhoek heeft onze gemeente in nauwe samenwerking met de ondernemingsverenigingen en de regio een visie en plannen ontwikkeld met als uiteindelijk doel de werkgelegenheid en de koopkracht in haar verzorgingsgebied te stimuleren. Consequent en in samenwerking zijn de acties opgepakt en is gewerkt aan zaken waar Doetinchem goed in is: de middenstand, techniek, zorg en onderwijs. Daarnaast werken we ten gunste van de economische ontwikkeling van Doetinchem en de regio, verder aan een impuls van de sector recreatie en toerisme. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering economisch actieplan In 2010 is hard gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan. Dit heeft ertoe geleid, dat de volgende resultaten zijn geboekt: het Centrum voor Jong Ondernemerschap is ingericht en er is een stageinformatiegids en -helpdesk voor ondernemers en studenten ontwikkeld. er is in opdracht van de gemeente onderzoek verricht, zoals een haalbaarheidsonderzoek hbo onderwijs, een onderzoek naar de wensen en behoeften bij senioren en een koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) in de binnenstad. Er heeft actief promotie en acquisitie voor het A18 bedrijvenpark en de ontwikkeling van parkmanagement aldaar plaatsgevonden. Voor het bedrijventerrein Akkermansweide is een verkenning gestart voor een mogelijke revitalisering van dit gebied. Voor bedrijventerrein Verheulsweide zijn belangrijke vorderingen op het gebied van het verduurzamen en revitaliseren van dit bedrijventerrein gemaakt. Daarnaast wordt het parkmanagement op Verheulsweide verder uitgebouwd. Uitbouw van het parkmanagement in het industriegedeelte van De Huet zijn beslag gehad. Met de oprichting van De Doetinchemse uitdaging is een eerste aanzet gemaakt om het maatschappelijk betrokken ondernemen in Doetinchem te stimuleren en daar waar dit gebeurde verder uit te bouwen. De warenmarkt is verplaatst en met de herinrichting van het marktplein is de gezellige en goedbezochte markt verbonden met de Doetinchemse binnenstad. De gemeente heeft het contact tussen haar en de ondernemersverenigingen Wehl en Gaanderen (opnieuw) opgestart. Opstellen economisch contract In 2010 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een economisch contract met de Doetinchemse ondernemersvereniging IG&D. In dit contract worden wederzijds afspraken gemaakt over onder meer het onderhoud en het beheer van bedrijventerreinen (het fysieke aspect) en het inschakelen van werkzoekenden en minder validen in de bedrijven en middenstand (het sociale aspect). Begin 2011 gaan alle partijen aan tafel om met elkaar tot definitieve afspraken voor het contract te komen. 19

22 Recreatie & Toerisme Promotiecampagne Achterhoek In het kader van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan wordt er door middel van de promotiecampagne Achterhoek voordurend gewerkt aan imagoverbetering van de Achterhoek als toeristische regio. Samen met alle betrokken gemeenten en de regio Achterhoek(TROP) zijn er jaarlijks verschillende promotiecampagnes, zoals bijvoorbeeld de smaak ven Echt Achterhoek, uitgevoerd. Aanleg informatiezuilen Dit project is vervangen door digitale informatievoorziening. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en veranderingen in marktcommunicatie is het project aangepast. Er is vooral ingezet op informatievoorziening via het internet bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een tweetal Achterhoekse layars (augmented reality). Toeristische objectbewegwijzering De voorbereidingen verlopen volgens planning en naar verwachting zal in het najaar van 2011 de objectbewegwijzering met de internationaal bekende bruine borden gereed zijn. Doetinchem start in 2011 (fase 2) met het plaatsen van Toeristische objectbewegwijzering; de internationaal bekende bruine borden. Routestructuur Slangenburg en omgeving Routestructuur Slangenburg en omgeving betreft het herstel van oude school- en kerkpaden. De Vrienden van de Heerlijckheid Slangenburg trachten in overleg met grondeigenaren en betrokkenen voordurend nieuwe paden te realiseren. Aanleg fietspad Doetinchem-Anholt De voorbereidingen verlopen volgens planning en naar verwachting zal het traject in het najaar van 2011 gebruiksklaar zijn. Aanleg van het traject Doetinchem-Ulft start in het voorjaar van Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Uitvoering economisch actieplan Opstellen economisch contract Promotiecampagne Achterhoek Aanleg informatiezuilen Toeristische objectbewegwijzering Routestructuur Slangenburg en omgeving Aanleg deel fietspad Doetinchem Anholt 20

23 Bedrijventerreinen Inleiding Doetinchem geeft ruimte om te ondernemen. Naast de bestaande bedrijfsterreinen ontwikkelen wij met drie regiogemeenten een regionaal bedrijventerrein aan de A-18. Wat hebben we daarvoor gedaan? A-18 Bedrijventerrein: Identiteitsbepaling en acquisitie In opdracht van de stuurgroep A18 is door de afdeling Wonen & Bedrijven een marketing- en acquisitieplan uitgewerkt. Dit plan is door de stuurgroep behandeld en vastgesteld en wordt bij de lopende acquisitie van de kavels op dit bedrijventerrein gehanteerd. A-18 bedrijventerrein: Bedrijfsverplaatsing ESBRO In 2010 heeft de Taskforce inzake verplaatsing Esbro haar werkzaamheden afgerond en heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van dit bedrijf naar het bedrijventerrein A-18. In verband met de daadwerkelijke verplaatsing van het bedrijf is een definitief plan opgesteld en een milieuvergunning en bouwvergunning aangevraagd. De ondertekening van de verkoopovereenkomst stond gepland voor december Dit is iets vertraagd doordat er nog een paar aandachtspunten uitgezocht moesten worden. Onder andere over de hoogspanningslijn en de stroomvoorziening. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2011 de vergunningen rond komen en kan met de bouw van het nieuwe bedrijf op het A-18 bedrijventerrein een start worden gemaakt. A-18 Bedrijventerrein: Haalbaarheidsstudie nieuw stadion vv De Graafschap Begin 2010 heeft het college een taskforce opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor ontwikkeling en bouw van een nieuw stadion op het A-18 bedrijventerrein. Dit onderzoek verliep volgens 4 sporen te weten: De ruimtelijke ontwikkeling van het stadion op het RBT De economische ontwikkeling van een nieuw stadion op het RBT De sportieve, sociale- en maatschappelijke ambities van BVO de Graafschap De veiligheid in en om het stadion In november 2010 heeft de taskforce haar eindrapportage gepresenteerd en hebben wij besloten om met de 3 deelnemende gemeenten aan het regionaal bedrijventerrein (A-18 Bedrijvenpark) de mogelijkheden, vestiging en ontwikkeling van een (multifunctioneel) Achterhoeks stadion op dit terrein te bespreken. Hierop volgend heeft het bedrijf BAM - in nauw overleg met BVO de Graafschap - besloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een (daadwerkelijke) ontwikkeling, bouw en exploitatie van een nieuw stadion voor BVO De Graafschap. Belangrijke onderzoeksitems voor BAM zijn de ruimtelijke inpassing van een nieuw stadion op het bedrijventerrein A-18, mogelijkheden op het gebied van economische- en commerciële activiteiten in en rond het stadion en een gezonde financiële exploitatie van een dergelijk nieuw stadion. Eind maart 2011 wordt duidelijk of de plannen voor een nieuw stadion realiseerbaar zijn. Revitalisering Verheulsweide In 2010 zijn de subsidiegelden door de provincie beschikt ( 4 mln.) en grotendeels door ons ontvangen. De voorbereiding voor de 1e fase van de revitalisering is afgerond en de aanbesteding gestart. De verkoop van de bermen lopen -na enige aanpassingen- voorspoedig. Daarnaast wordt het parkmanagement op Verheulsweide verder uitgebouwd. 21

24 Revitalisering Akkermansweide Ook het bedrijventerrein Akkermansweide wordt aangepakt; in 2011 is begonnen met een verkenning voor een mogelijke revitalisering van dit gebied. Stand van zaken koopstromenonderzoek / consumentenonderzoek binnenstad In opdracht van de gemeente Doetinchem is een koopstromenonderzoek in de periode september - december 2010 uitgevoerd. In het onderzoek komt aan de orde voor wie Doetinchem een koopstad is en welke wensen/eisen de doelgroep aan de binnenstad van Doetinchem stelt. Een begeleidingscommissie (bestaande uit de ondernemersvereniging, het centrummanagement, een belegger, planoloog, verkeerskundige en econoom) heeft het betreffende onderzoeksbureau geselecteerd en (positief) kritisch het proces en de resultaten gevolgd. Op 28 december 2010 zijn de uiteindelijke uitkomsten van dit onderzoek aan de winkeliers uit de binnenstad gepresenteerd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen RBT voortgang bestemmingsplan bedrijventerrein RBT identiteitsbepaling en acquisitie Bedrijfsverplaatsing Esbro Haalbaarheidsstudie nieuw stadion vv De Graafschap Renovatie Verheulsweide Onderzoek naar koopstromen winkelcentrum Werkgelegenheid Inleiding De beste economische- en sociale voorziening is een betaalde baan. Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en geeft je sociale contacten. Wij accepteren niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuiszitten. In de huidige economische tijden vergt dat extra aandacht. Na 2009 was ook 2010 een moeilijk jaar als gevolg van de economische crisis. Aan het eind van 2010 was gelukkig een lichte opleving van de economie merkbaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantal personen in de bijstand (WWB) < 850 Als gevolg van economische crisis en oplopende werkloosheid is dit doel niet gehaald. De eindstand van 2010 wordt ongeveer 950 personen in de bijstand. Met name het aantal jongeren in de bijstand is sterk gestegen. Dit beeld is specifiek voor de Achterhoek. Een geringe daling van het aantal personen in de bijstand is nu zichtbaar. Pilot GUUS structureel invoeren Zoals gepland heeft GUUS ongeveer een jaar na de start het break-evenpoint in september 2010 bereikt. Eind 2010 waren 12 Doetinchemse re-integreerders bij GUUS werkzaam. De omzet op basis van het (lage) uurtarief van 8,50 euro is inmiddels voldoende voor re-integratiebedrijf C2U om met ingang van 2011 GUUS als zelfstandige dochteronderneming te laten functioneren. De inbreng van de gemeente wordt beperkt tot beleidsmatig relatiebeheer. Minder uitgaven op kortdurende dienstverbanden ten laste van het Participatiebudget Deze kosten zijn goed onder controle. Het budget wordt niet overschreden en het aantal dienstverbanden ten laste van het P-budget is drastisch teruggebracht. 22 1

25 Meer maatwerk op uitgaven P-budget In 2009 en 2010 zijn alle re-integratie-instrumenten opnieuw beschreven en aanbesteed. De instrumenten kunnen nu voor een belangrijk deel modulair worden ingezet. Maatwerk is nu goed mogelijk. ESF subsidie voor project 55+ en actieplan jeugdwerkloosheid Beide aanvragen zijn positief beschikt. De verantwoording is conform de richtlijnen. De afdeling werk en inkomen heeft 180 bijstandsgerechtigden in de leeftijd van 55 jaar of ouder gesproken en beoordeeld of toetreding tot het project zinvol zou kunnen zijn. In het project zijn 71(25 man en 46 vrouw) bijstandsgerechtigden ingestroomd. Deze klanten zijn in de projectperiode door een tweetal medewerkers van de afdeling intensief begeleid. Binnen de projectperiode van 1 jaar zijn 9 mensen begeleid naar (deel)arbeid. Bovendien zijn 16 klanten een trede hoger op de re-integratie ladder gekomen. De verwachting is dat deze klanten in 2011 nog verder richting uitstroom ontwikkelen. De overige 46 klanten zijn niet verder gekomen op de re-integratieladder of is de uitkering gestopt binnen de projectperiode. Actieplan jeugdwerkloosheid Het actieplan is opgesteld in samenwerking met een groot aantal partijen uit de wereld van het onderwijs, het bedrijfsleven, gemeenten en UWV. Daarmee is een door alle partijen gedragen plan ontstaan. In november 2010 is de tussenbalans opgemaakt in een bijeenkomst met een groot aantal bij de uitvoering betrokken partijen. De voortgang is conform het plan. In het actieplan hebben wij als doelstelling opgenomen om eind 2011 het niveau van jeugdwerkloosheid in de Achterhoek te handhaven op het niveau van 2009 (ongeveer 739 werkloze werkzoekende jongeren, eind juni). In de Regio Achterhoek heeft dit aantal in februari 2010 met 995 zijn hoogtepunt bereikt. In oktober 2010 is dit aantal gedaald tot 842. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de aanvankelijke angst voor een verdubbeling van de jeugdwerkloosheid bewaarheid zal worden. De 9 projecten die mede gefinancierd zijn vanuit het actieplan hebben op meerdere manieren bijgedragen aan dit resultaat. Zo hebben met behulp van jongerenvouchers ruim 60 jongeren een arbeidscontract gekregen, en zijn ook door diverse gemeenten loonkostensubsidies ingezet. Ongeveer 240 jongeren hebben deelgenomen aan diverse projecten van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en er zijn ruim 40 jongeren in traject geweest bij Graafschap helpt scoren. Ook is door VNO-NCW geïnvesteerd in de informatievoorziening over diverse stimuleringsregelingen voor bedrijven. De projecten uit het actieplan worden gefinancierd vanuit rijksmiddelen en ESF. Opzetten centrum voor starters Zie Uitvoering economisch actieplan; Centrum voor jong ondernemerschap. Project Achterhoekse Talenten in beeld (1500 PO s en CTC s in Achterhoek uitvoeren) De gemeenten in de Achterhoek, het UWV-werkbedrijf en de SW-bedrijven WEDEO, Hameland en Delta hebben samen een nieuwe methode ontwikkeld om de mogelijkheden van werkzoekenden op de arbeidsmarkt beter in kaart te brengen. Nog eens 1100 werkzoekenden krijgen een competentiescan. Zo worden de competenties en vaardigheden van 1500 werkzoekenden beschreven. Dit kan hen helpen om - al dan niet met begeleiding - beter een passende baan te vinden. Inmiddels hebben ruim 1150 werkzoekenden van deze methode gebruik gemaakt. Het project loopt tot 1 juli 2011 en wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland. 23

26 Realisatie Werkplein Het Werkplein is in december 2010 in gebruik genomen. De (na)druk heeft gelegen op het organiseren van de huisvesting en minder op het integreren van het dienstverleningsproces. Met het UWV Werkbedrijf is overeenstemming over het gezamenlijk organiseren van de dienstverlening aan de klant van binnenkomst tot en met de intake. Dit gezamenlijke werkproces wordt in het 2e kwartaal 2011 ingevoerd. Ook in de dienstverlening aan werkgevers wordt samengewerkt. Niet alleen met het UWV Werkbedrijf, maar ook met de Wedeo en de gemeenten Montferland, Bronckhorst en Doesburg. De bezuinigingen op het UWV Werkbedrijf, zowel op het re-integratiebudget als op de eigen organisatie, vormen een beperking in deze samenwerking. Career Center Achterhoek (CCA) Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De conclusie is dat onvoldoende bedrijven zich willen verbinden aan het CCA. Minimaal 30 bedrijven/instellingen zijn nodig voor een levensvatbare bedrijfsvoering. Slechts 4 bedrijven waren uiteindelijk bereid de verklaring te tekenen. In overleg met het programmateam duurzame economie wordt nu onderzocht of er nog alternatieven denkbaar zijn. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Uitgaven Wet werk en bijstand Aantal huishoudens in bijstand < 850 Pilot Guus structureel invoeren Minder uitgaven op kortdurende dienstverbanden Meer uitgaven op maatwerk en scholing ESP subsidie aanvraag project 55+ en actieplan jeugdwerkloosheid Actieplan Jeugdwerkloosheid Opzetten centrum voor starters In de Achterhoek 1500 PO s en CTC s uitvoeren Realisatie Werkplein CCA, haalbaarheidsonderzoek Wat heeft dat gekost? 24

27 Programma 2: Prettig wonen in een wijk en dorp Leefbaarheid/wijkwerk Inleiding Bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. Leefbaarheid wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. De gemeente, de wijkteams en de burger moeten ervoor zorgen dat straten schoon en veilig zijn, dat er aantrekkelijk groen is in een buurt en dat er volop speelplekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Onze ambitie is eenvoudig: wij streven naar wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Buurtagenda s In verschillende wijken/buurten hebben de wijkteams zich in het kader van de buurtagenda bezig gehouden met bewonersparticipatie. In interactie met de bewoners zijn op verschillende manieren voor hen praktische, herkenbare en overzichtelijke zaken besproken. Twee voorbeelden zijn Wehl en Overstegen. In Wehl zijn straathoekgesprekken gehouden met bewoners van de Julianastraat en omgeving. Enkele wensen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zijn direct opgepakt. In Overstegen zijn voor de bewoners van de Airbornestraat en omgeving enkele straatpicknicks georganiseerd. Hier is een D-ton project voor renovatie van een speelterrein aan de Monte Casinostraat uit voortgekomen. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Twee nieuwe buurtagenda s Centrum Inleiding Mensen uit de gehele Achterhoek maar ook daarbuiten (zoals Nederlandse en Duitse toeristen) treffen elkaar in het centrum van Doetinchem. Wij vinden het belangrijk dat dit centrum goed bereikbaar en voldoende voorzieningen heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan? Masterplan Ei Ten aanzien van dit onderwerp hebben wij eind 2010 besloten om de bestuursopdracht voor het centrumplan (Masterplan Ei) te koppelen aan de Structuurvisie. Volgens de dynamische jaarplanning zullen beide kaderdocumenten (de Structuurvisie en het Masterplan Ei) in juni 2011 aan de raad worden voorgelegd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Masterplan Ei 25

28 Sport Inleiding Sporten is leuk. Het is bovendien belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar ook voor het leren van normen en waarden. De relatie tussen breedtesport en topsport is belangrijk. Maar bij de topsport heeft de gemeente geen financiële bemoeienis. Bij de breedstesport wel. Belangrijk is de bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kadernota sport Het proces rond de kadernota sport is in volle gang. De nota heeft een financiële paragraaf. De ombuigingen binnen de portefeuille sport zijn daarop van invloed. Zo gauw er meer zicht op deze ontwikkeling kan er ook een advies bij de nota worden geformuleerd. Misschien moet er dan ook nog inhoudelijk worden aangepast. Afronding staat nog steeds gepland voor de eerste helft van Uitwerking multifunctionele sporthal op sportpark Zuid Op 16 december 2010 is er een beeldvormende raad geweest over dit onderwerp. De raadsleden hebben zich laten informeren over de stand van zaken. Er moet nog een aantal punten uitonderhandeld en uitgezocht worden. Op basis van de integrale informatie kan de raad dan een integrale afweging maken van de haalbaarheid van de multifunctionele sporthal. Aansluiting op provinciaal en landelijke topsport In de kadernota gaat een paragraaf over de verhouding topsport - gemeentelijk, landelijk en provinciaal. Uitgangspunt is dat de gemeente geen financiële banden aangaat met topsportorganisaties. De gemeente denkt op provinciaal niveau mee met de ontwikkelingen in het kader van het Olympisch Plan en Gelderland Sportland. De landelijke ontwikkelingen worden via de algemene informatie en de provincie gevolgd. Bijstelling huurtarieven sportverenigingen De aangepaste (verlaagde) tarieven zijn doorgevoerd. Sportservicepunt Het Graafschap College, de gemeente Doetinchem, Sport United en IJsselkring hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de eerste maanden van 2011 wordt gewerkt aan de inrichting van het sportservicepunt bij het Graafschap College. Onderdelen van het sportservicepunt worden dan al operationeel. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Kadernota sport Uitwerking topsporthal Aansluiting op provinciale en landelijke topsport Bijstelling huurtarieven sportvelden Sportservicepunt operationeel (wijkwerk) afgerond 26

29 Cultuur Inleiding Cultuur is een belangrijk middel om mensen te laten participeren in onze samenleving. Dan denken we aan het rijke verenigingsleven van toneel, muziek en dergelijke, maar ook aan het bezoek aan evenementen of culturele voorzieningen in de stad of in wijken en dorpen. Ook culturele vorming op de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk. Wij willen dat in ieder geval via de brede school stimuleren. Laagdrempeligheid is daarbij belangrijk. Maar dat is niet alles. Cultuur draagt ook bij aan de emancipatie en de ontwikkeling van mensen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Toezicht op naleving bidbook cultuurcluster Brewinc Het bouwproces verloopt volgens planning. Door de weersomstandigheden in de maand december is enige vertraging ontstaan. De bouwer verwacht dit in de komende periode in te kunnen lopen. De geplande opleverdatum van 30 juni 2011 is nog steeds realistisch. De toekomstige gebruikers zien samen met de gemeente toe op de naleving van het bidbook. Het bidbook wordt nauwgezet gevolgd. Afwijkingen hiervan geschieden in goed overleg en in overeenstemming met de nieuwe gebruikers en de gemeente. Afwijkingen hebben geen gevolgen voor de kwaliteit van het gebouw. Uitbreiding en renovatie muziekschool De voorgenomen uitbreiding ( ) maakt deel uit van de ombuigingsvoorstellen. De renovatie van het bestaande gebouw ( ) van de muziekschool is noodzakelijk voor het behoud van het gebouw. Evaluatie evenementenbeleid In 2010 zouden wij het uitvoeringsbeleid voor evenementen evalueren. Dit gaat onder andere over vergunningen, veiligheidsmaatregelen, horeca en handhaving. Deze aspecten lopen ook mee in de ombuigingsvoorstellen. Vandaar dat wij de evalutatie willen uitstellen tot na de besluitvorming over de ombuigingen. Dan wordt het uitvoeringsbeleid gelijk ook aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Ook worden de wensen die burgers en/of bedrijven geuit hebben onderzocht en zo mogelijk verwerkt in het beleid. De mogelijkheden voor het gebruik van het Marktplein en het frequenter gebruik van de Tennishal worden ook bij de evaluatie betrokken. Verplaatsing Stadsmuseum Na de afronding in 2009 van het cultuurhistorisch onderzoek, het groene licht van de lokale Commissie Cultuurhistorie en de provinciale besluitvorming omtrent de subsidie kon in 2010 gestart worden met de sloop- en bouwvergunning in het kader van de Monumentenwet. Nadat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed akkoord was en alle gemeentelijke procedures waren doorlopen, kon begin juni 2010 de aannemer daadwerkelijk starten met de restauratie. In een half jaar tijd is een bijna onmogelijk klus geklaard binnen de voorwaarden van de provinciale subsidieverlening. Op 1 maart 2011 wordt het pand bouwkundig opgeleverd en zullen Borghuis en Stadsmuseum zelf de laatste hand leggen aan de inrichting. Op dat moment wordt ook de buitenomgeving van het oude Postkantoor volledig heringericht. 27

30 Nieuwbouw Amphion De realisering van de nieuwe schouwburg Amphion is in 2010 succesvol afgerond. De enkele maanden vertraging ten opzichte van de planning hebben geen negatief effect gehad op de programmering. Voor een bouw van deze omvang is een dergelijke vertraging dan ook minimaal en heeft de NV Amphion een huzarenstukje geleverd. Ook is de realisering binnen de begroting gebleven. De directe buitenruimte was ook op tijd klaar voor de Koninklijke opening in september. Met de opening is ook het nieuwe theaterseizoen gestart en kan iedereen genieten van de geweldige kwaliteit van het gebouw. Cultuureducatie Cultuureducatie heeft langs verschillende lijnen plaatsgevonden. Cultuur&School Doetinchem heeft in 2010 de binnenschoolse en naschoolse cultuureducatieve activiteiten gecoördineerd via het Brede School-netwerk. Ook zijn er schoolvoorstellingen voor de basisscholen georganiseerd. Het Cultuurpact-project Mijn Achterhoek wordt door Gruitpoort en Cultuur&School Doetinchem gecoördineerd voor de groepen 6 en 7 van de basisschool. Buitenschools was er het project Streetmoves in het kader van Cultuurpact, het regionale cultuurprogramma. Daarnaast liepen er binnen Cultuurpact de projecten Aan het woord en Taal en Teken. Opvallend veel jonge Doetinchemmers hebben meegedaan. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Evaluatie evenementenbeleid Toezicht op naleving bidboek cultuurcluster Brewinc Verplaatsing stadsmuseum naar oude postkantoor Voortgang nieuwbouw Amphion Uitbreiding muziekschool Veiligheid en handhaving Inleiding De Doetinchemmers moeten zich veilig en beschermd voelen. In de wijk of in het dorp, op de fiets, tijdens het winkelen of bij het uitgaan in het centrum van onze gemeente. Wij staan hier voor en doen er alles voor om dit ook te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kadernota integrale veiligheid De voorbereidingen voor deze nota zijn in het 4e kwartaal van 2010 opgestart. Zo heeft de politie een gebiedsscan uitgevoerd en heeft de gemeente het nodige onderzoek laten verrichten om de veiligheidsmonitor op te kunnen stellen. Met deze informatie wordt de kadernota opgesteld en kan deze in het voorjaar van 2011 aan de raad worden voorgelegd. In de genoemde nota zullen wij onze prioriteiten voor de komende jaren op het veiligheidsterrein duidelijk maken. Veiligheidskamer Achterhoek De coördinator van de Veiligheidskamer Achterhoek is aangesteld en de afgesproken casuïstiekoverleggen zijn inmiddels ingericht. Analyse resultaten veiligheidsmonitor Onderzoeken zijn uitgevoerd, informatie is binnen en geanalyseerd en de veiligheidsmonitor is gereed. De veiligheidsmonitor wordt gebruikt als input voor de Kadernota integrale veiligheid. 28

31 Minder hotspots en indrinkplekken Het afgelopen jaar is er flink geïnvesteerd in het aanspreken van de jeugd op hun gedrag. De zogenaamde hotspots en indrinkplekken stonden hoog en blijven hoog op de agenda staan bij jeugdtoezichthouders en de wijkwachten. Ook de nieuwe wijkagenten hebben hier prioriteit aan gegeven. De hotspots en indrinkplekken zijn allemaal in beeld gebracht en zo ook de jeugd die zich daar ophoudt. Hiervoor is de shortlistmethode van Beke gebruikt. Er is geen sprake van een forse daling van de hotspots en indrinkplekken, maar een dalende lijn is zichtbaar. Alcoholmatiging In 2010 liep het project alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek. Uit onderzoek blijkt dat meer ouders zich bewust zijn geraakt van de gevaren, dit uit zich in strengere regels voor de jeugd. In 5 jaar tijd is het percentage ouders dat alcoholgebruik bij kinderen onder de 16 jaar verbiedt gestegen van 62% naar 89%. Plaatsen van roodlichtcamera s De camera is geplaatst en alles is gereed om in werking gesteld te kunnen worden. Het Landelijk Parket Team Verkeer, onderdeel van het Openbaar Ministerie zet echter de voet dwars. Het staande beleid van het LPTV staat de plaatsing niet toe. Er zijn er meerdere gesprekken met het LPTV geweest er komt beweging in. Het lijkt er op dat het LPTV genegen is om een pilot hiervan te maken. Evaluatie project Nachtwachten Het project Nachtwachten wordt net als het project Wijkwachten zeer positief ontvangen. Politie en handhavers zijn blij met de extra ogen en oren en het is rustiger in het uitgaansgebied. De officiële evaluatie is doorgeschoven naar dit jaar in verband met de ombuigingen. Er moet namelijk besloten worden of wij door willen en kunnen gaan met de wijkwachten en in welke vorm dit dan moet zijn. De Wijkwachten, Nachtwachten en het Wijkveiligheidsteam worden dan onder gebracht in één organisatie, zodat deze efficiënter en vooral ook flexibeler kan opereren.. Opkomst brandweer 80% binnen landelijke zorgnorm In 2010 is brandweer Doetinchem er niet in geslaagd de opkomsttijden ten opzichte van 2009 te verbeteren. Over het geheel genomen is de zorgnormvan 8 minuten voor Prio 1 uitrukken in 39,5 % van de gevallen niet gehaald. Ter verduidelijking: Elke overschrijding van de 8 minutengrens is meegeteld, ook die waarbij deze grens maar enkele seconden is overschreden. Overschrijdingen zijn vooral bij uitrukken buiten de kazerneringtijden (langere opkomsttijd personeel) en bij uitruk naar het buitengebied (langere rijtijd naar het incident). De clustervorming biedt kans om dit te verbeteren. Dit blijft dan ook een aandachtspunt voor Vanaf december 2010 is een werkgroep clusterbreed aan het onderzoeken hoe de opkomsttijden en de paraatheid verbeterd kunnen worden. Per 1 januari 2011 formalisatie van cluster BAW, conform KRB Het personeel is op 1 januari 2011 in regionale dienst getreden en daarmee is de clustervorming op het gebied van personeelsoverdracht afgerond. In 2011 volgt verder bestuurlijke besluitvorming. De brandweercorpsen van de vier gemeenten zijn dan volledig met elkaar vervlochten in het cluster Brandweer West Achterhoek. De huisvesting, het materieel en de vrijwilligers blijven van de individuele gemeenten. 29

32 Geoefendheid personeel naar niveau Leidraad In 2009 zijn al grote stappen gezet om de geoefendheid van het brandweerkorps te verbeteren. Deze lijn is in 2010 voortgezet. De eerste oefenleiders zijn opgeleid en ook inzetbaar. Op het vlak van opleiden en oefenen is de clustersamenwerking geïntensiveerd, zodat de geoefendheid ook clusterbreed verbeterd kan worden. Minimaal 100 vrijwilligers Brandweer Doetinchem heeft in 2010 vijf nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Drie er van zijn vrijwilliger geworden door de wervingscampagne die het cluster BAW in maart en april 2010 heeft gehouden. Ondanks dat ook een paar vrijwilligers hebben besloten afscheid te nemen van brandweer Doetinchem, is het aantal vrijwilligers nog altijd minimaal controles en 80 hercontroles In 2010 heeft het team Risicobeheersing van brandweer Doetinchem 130 controles uitgevoerd. Daarnaast wilde de brandweer in 2010 minder hercontroles uitvoeren; het streven was om deze van 100 naar 80 terug te brengen. Dit is nog beter gelukt dan in eerste instantie was gepland, want uiteindelijk is het aantal hercontroles ten opzichte van 2009 met ongeveer 60% gedaald. De inspanningen om objecten brandveiliger te krijgen en gebruikers bewust te maken van brandveiligheid hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. 90% bouwaanvragen binnen twee weken voorzien van brandweeradvies Van de bouwaanvragen die in 2010 aan de brandweer zijn voorgelegd, is ruim 95% binnen twee weken voorzien van advies. Nieuwbouw brandweerkazerne De huisvesting van de brandweer loopt mee in de ombuigingen en wordt bij de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Kadernota integrale veiligheid Veiligheidskamer Achterhoek Analyse resultaten veiligheidsmonitor Minder hotspots en indrinkplekken Plaasten van roodlicht/snelheidscamera s Evaluatie project Nachtwachten Opkomst brandweer 80% binnen landelijke zorgnorm Per 1 januari 2011 formalisatie van cluster BAW, conform KRB afgerond Geoefendheid personeel brandweer naar niveau leidraad Minimaal 100 vrijwilligers bij de brandweer Risicobeheersing brandveiligheid 130 controles en 80 hercontroles Risicobeheersing brandveiligheid 90% bouwplannen binnen 2 weken advies Nieuwbouw brandweerkazerne; selectie architect en aannemer Wat heeft dat gekost? 30

33 Risicobeheersing brandveiligheid 90% bouwplannen binnen 2 weken advies Nieuwbouw brandweerkazerne; selectie architect en aannemer Wat heeft dat gekost? 1 31

34 32

35 Programma 3: Zorgen voor meedoen Zorg Inleiding Doetinchem is een echte zorgstad. Er wonen veel ouderen, we hebben goede zorginstellingen, waar ook veel mensen met plezier werken. We zien wel een dubbele vergrijzing op ons afkomen: een toename van cliënten en een afname van het personeel. We vinden het belangrijk dat zorg toegankelijk is en dichtbij. Maar ook willen we het eigen kunnen, de zelfredzaamheid van mensen, bevorderen. Wij willen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen wijk of buurt. Dakloosheid en verslaving willen we tegengaan en zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op preventie en zullen optreden tegen overlast. Wat hebben we daarvoor gedaan? WMO-uitgaven Bij de eerste financiële monitor 2010 was er een totaal budgetoverschrijding van ca. 1,4 mln. Door de raad is in juni 2010 een pakket aan beheersmaatregelen vastgesteld. De verwachting is dat Wmowinkel medio 2011 alle beheersmaatregelen heeft doorgevoerd. Bij de tweede financiële monitor 2010 is de overschrijding teruggelopen naar ca. 1 mln. De eerste resultaten voor het terugdringen van het tekort zijn dus hoopvol. Het definitieve resultaat van alle beheersmaatregelen is eind 2012 te verwachten. Directieberaad sociaal domein en sociale raad Er is vaste secretariële ondersteuning voor deze overlegstructuren vanuit de Wmo-winkel. In 2010 is de voormalige tijdelijke sociale raad een definitieve sociale raad geworden. Er is een nieuw organisatiemodel vastgesteld met 9 cliëntgroepen ingedeeld op thema. Iedere cliëntgroep heeft 1 zetel in de Sociale Raad en deze wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Door deze nieuw organisatievorm van cliëntenvertegenwoordiging is binnen het sociale domein in Doetinchem alle cliëntenparticipatie geclusterd in één orgaan. Daarnaast is het directieberaad sociaal domein het platform voor instellingen en organisaties. Hier vindt uitwisseling en afstemming plaats over de uitvoering van beleid en nieuwe ontwikkelingen waar we samen vorm aan geven. Aanvraag subsidie pilot Ontschot Overstegen Wegens voortschrijdend inzicht is de subsidie aanvraag ingetrokken. De subsidieverstrekker (min. van BZ) stelde eisen aan de uitvoering van het project die niet pasten binnen of aansloten bij de lokale doelstellingen. Daarnaast was er geen zekerheid over de totaal financiering van het 3 jarig project, er was alleen een subsidiegarantie voor Dat wat we wilden bereiken met de pilot Ontschot Overstegen (voorheen pilot Klink/ongedeelde zorg), wordt nu meegenomen binnen het project Welzijn Nieuwe Stijl, dat deel uitmaakt van de ombuigingsvoorstellen vanaf Operationeel managementinformatiesysteem Vanuit de Wmo-winkel zijn in 2010 extra inspanningen geleverd om een goed managementinformatiesysteem te ontwikkelen. Hiervoor is onder andere per 1 september 2010 een applicatiebeheerder aangesteld. Hierdoor is het mogelijk geworden om een verbeterslag te maken voor de WMO winkel op het gebied van managementrapportages. Dit leidt tot maandelijks een onderbouwd financieel dashboard welke handvatten biedt om de budgetten te monitoren en te sturen. Ook is het werken aan een verbeterde, uniforme, gegevensverwerking in gang gezet. 33

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009

Drenth; plv Kaiser. Drenth; plv Kaiser. Van Dijk oktober. Van Dijk Eind 2008/begin 2009 Toezeggingen raadscommissies en raad tot en met 3 november 2008 commissie datum korte omschrijving portefeuille houder planning Regelgeving 17-10-07 Evaluatie project Nazorg Eind 2008 ex-gedetineerden/nog

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie