Jaarstukken. 27 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken. 27 april 2011"

Transcriptie

1 Jaarstukken april 2011

2

3 Voorwoord jaarstukken 2010

4 2

5 Voorwoord van het college bij de jaarstukken was het eerste uitvoeringsjaar van het coalitieprogramma Ruimte voor Elkaar. Het heeft sterk in het teken gestaan van de noodzakelijke ombuigingen. Dat gaf een dynamische spanning: we willen graag investeren in de toekomst en tegelijk moeten we flink bezuinigen als gevolg van de economische crisis. De economische crisis heeft twee grote effecten op onze gemeentefinanciën. De eerste is dat het Rijk zijn begroting op orde moet brengen. Het rijk kort daarom o.m. op de uitkeringen aan de gemeenten. Daarnaast is de groei van de woningmarkt fors beperkt. We moeten anticiperen op een krimpsituatie op termijn. Daardoor lijden we verlies op onze grondexploitaties. Beide effecten zorgen ervoor dat we fors moeten ombuigen. Dat betekent een stevige herbezinning van onze visie op de samenleving en de overheid van de toekomst. Daar ging in 2010 veel aandacht naar uit. Het mondde uit in alle voorstellen voor ombuigingen, maar ook investeringen in de voorjaarsnota We merkten de gevolgen ook in de jaarstukken Met de Task Force grondexploitatie hebben we hard gewerkt om ontwikkelingen op de woningmarkt en die van de bevolking te vertalen voor de grondexploitaties. De raad heeft besloten tot ingrijpende herwaardering van verschillende projecten. De financiële gevolgen ervan zijn voor 2010 in deze jaarstukken vertaald. Naast de ombuigingen hebben we met z n allen nog veel werk verzet in Over al die activiteiten informeren we u in deze jaarstukken. Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem. 3

6 4

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.* Rekeningresultaat en bestemming 9 Hoofdstuk 2. Programma s 17 Hoofdstuk 3. Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 63 paragraaf 2 weerstandsvermogen 69 paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen 87 paragraaf 4 financiering 97 paragraaf 5 bedrijfsvoering 103 paragraaf 6 verbonden partijen 113 paragraaf 7 grondbeleid 129 paragraaf 8 rechtmatigheid 143 Hoofdstuk 4.* Analyse van het rekeningresultaat 155 Stand van zaken kredieten 179 (valt niet onder accountantscontrole) Hoofdstuk 5.* Balans en toelichting op de balans 190 Overzicht reserves en voorzieningen 213 Hoofdstuk 6.* Verantwoording in het kader van Single 221 information single audit Hoofdstuk 7.* Controleverklaring 229 Hoofdstuk 8.* Besluit 235 * Deze hoofdstukken maken onderdeel uit van de jaarrekening en vallen onder de controle door de accountant 5

8 6

9 Hoofdstuk 1 Rekeningresultaat en bestemming

10 8

11 Hoofdstuk 1. Rekeningresultaat 1. Het rekeningresultaat 2010 Dit hoofdstuk informeert u op hoofdlijnen over de rekeningresultaten 2010 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves. Het financiële resultaat 2010 is het resultaat ten opzichte van (de bijstellingen op) de begroting De begroting 2010 is in de loop van het jaar bijgesteld in de financiële monitoren 2010 en door besluiten van de raad over specifieke onderwerpen. Het resultaat 2010 van onze organisatie onderscheiden we in twee delen: Resultaat reguliere begroting We hebben een positief resultaat op de reguliere de begroting van 3,1 miljoen. Dit is het resultaat op alle activiteiten van onze gemeente, met uitzondering van de grondexploitatie. In de financiële monitoren van 2010 hebben we op de reguliere activiteiten per saldo al voordelige resultaten van 0,6 miljoen gepresenteerd. Ook de dekking van het voorbereidingskrediet voor de Oostelijke randweg van 2,75 miljoen is reeds in het resultaat van de reguliere begroting verwerkt. Het betekent dat we in 2010 ons werk ruim binnen de kaders van de begroting goeddeels hebben uitgevoerd. We voerden onze taken uit, ondanks de drukte voor het ombuigingsproces. De dagelijkse uitvoering en het strategisch vooruit zien gingen hand in hand en concurreerden soms met elkaar in hun roep om niet aflatende aandacht. Het is mooi om het jaar 2010 dan af te sluiten met een goed financieel resultaat in de reguliere begroting. Nog belangrijker vinden we echter dat we onze begrote activiteiten uitvoeren en inhoudelijke doelen bereiken voor onze gemeente. Wat we allemaal hebben gedaan en welke resultaten dat heeft opgeleverd leest u in hoofdstuk 2 Programma s en in hoofdstuk 3 Paragrafen. Het grootste deel van de beoogde doelen zijn gerealiseerd. Een aantal activiteiten zijn nog volop in uitvoering en lopen over in het volgende jaar. Daarom willen we van het resultaat reguliere begroting 2,2 miljoen bestemmen voor activiteiten die we in 2011 afronden. Het resultaat op de reguliere begroting over 2010 na bestemming bedraagt dan nog 0,9 miljoen. Dat voegen we toe aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Resultaat grondexploitatie De grondexploitatie was ook in het afgelopen jaar weer een onderwerp van voortdurende aandacht. De speciaal ingestelde Task force Grondexploitatie heeft verschillende keren aan het college en de raad gerapporteerd over de gevolgen van de economische crisis en de krimp in onze regio. Het bestuur heeft op basis van deze rapporten besloten tot ingrijpende bijstellingen van de woningbouw-productie. De besluiten zijn in deze jaarstukken 2010 verwerkt. Het leidt tot een nadelig resultaat op de grondexploitatie van 12,6 miljoen over In het financiële meerjarenperspectief treffen we een risicoreserve grondexploitatie waarmee we de risico s in de komende jaren afdekken. In hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid geven we een uitvoerige analyse van en toelichting op de ontwikkelingen en resultaten van de grondexploitatie. Per saldo is het resultaat van onze organisatie na mutaties in de reserves een nadeel van 9,5 miljoen. In onderstaand overzicht leest u ons rekeningsresultaat

12 2. Resultaatbestemming Het totale saldo van de jaarrekening na mutaties in de reserves bedraagt 9,4 miljoen. Wij stellen u voor dit resultaat als volgt te bestemmen: Ad a. bestemmingsvoorstellen / overhevelen budgetten naar 2011 ad In de jaarrekening 2010 zijn budgetten niet besteed omdat de bijbehorende activiteiten (nog) niet zijn uitgevoerd. Soms zijn bestemmingsvoorstellen gedaan over het voordelige resultaat. In hoofdstuk 4 paragraaf 2, zijn alle bestemmingsvoorstellen beschreven. We stellen voor om deze middelen in 2011 opnieuw beschikbaar te stellen zodat in dat jaar de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. In totaal gaat het om een bedrag van De bestemmingsvoorstellen onderwerpen we aan een aantal strikte voorwaarden: Het zijn concrete activiteiten die vanuit 2010 doorlopen in 2011; Met deze budgetten wordt niet jaar op jaar geschoven; We zien er scherp op toe dat de activiteiten in 2011 worden uigevoerd; De bestemmingen zijn op basis van bestaand beleid bij het opmaken van de jaarstukken. Neemt de raad bij de voorjaarsnota 2011ombuigingsmaatregelen die invloed hebben op de posten van de bestemmingsvoorstellen? Dan vervallen deze bestemmingsvoorstellen ten gunste van het resultaat 2011 en uiteindelijk van de algemene reserve. De bestemmingsvoorstellen/ over te hevelen budgetten naar 2011 zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. 10 1

13 Ad b. Resultaat reguliere begroting na bestemmingsvoorstellen van voordelig Dit is het resultaat op de reguliere begroting over 2010 na bestemmingsvoorstellen. Het resultaat reguliere begroting na bestemmingsvoorstellen wordt toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Zie paragraaf 5 hierna. Ad c. Resultaat grondexploitatie 2010 van nadelig De grondexploitatie laat in 2010 een nadelig resultaat zien van Dit resultaat wordt onttrokken aan het saldo van de algemene reserve grondexploitatie. Door toepassing van het cascademodel heeft dat gevolgen voor de algemene reserve bedrijfsvoering. Voor een uitvoerige toelichting op het resultaat van de grondexploitatie 2010 verwijzen we u naar hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid Overheveling tussen reserves We willen enkele reserves opheffen of saldi muteren met de algemene reserve bedrijfsvoering. 11 Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ

14 Toelichting: Van algemene reserve bedrijfsvoering naar algemene reserve grondexploitatie Voor het jaar 2010 voldoet het saldo van de reserve grondexploitaties niet aan de aangegeven bandbreedte zoals vastgesteld bij de invoering van het Cascademodel in De benedengrens is vastgesteld op 10% van de verzamelde beginboekwaarde van alle grondexploitaties. Om weer op de benedengrens te komen moet een bedrag van worden toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene reserve bedrijfsvoering. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf 7 grondbeleid. Reserve strategische aankopen naar algemene reserve grondexploitatie De raad heeft besloten om verschillende projecten stop te zetten of uit te stellen. Daardoor zijn verschillende gronden afgewaardeerd en/of toegevoegd aan de voorraad strategische gronden. De rente- en beheerskosten ervan kunnen niet langer worden betaald uit de reserve strategische aankopen. Daarom wordt de financieringssystematiek van strategische gronden aangepast en de reserve overgeheveld naar de algemene reserve grondexploitatie. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf 7 grondbeleid. Overhevelingen overige reserves Ons beleid is om het aantal bestemmingsreserves te beperken. Daarom worden de reserve onderwijsachterstandenbeleid en de reserve cultuurhistorisch beleid in 2010 opgeheven en de saldi ervan overgeheveld naar de algemene reserve. In 2011 wordt de reserve volkshuisvesting opgeheven. Vooruitlopend erop wordt het verwachte restant saldo alvast overgeheveld naar de algemene reserve. Tenslotte wordt het saldo van de reserve groot onderhoud werkplaats toegevoegd aan de voorziening periodiek onderhoud gemeentelijke gebouwen (pogg). 4. Aanvullende kredieten voor grondexploitaties Op basis van een analyse per project bij de jaarstukken 2010 constateren we enkele overschrijdingen. Deze kennen vooral een administratieve oorzaak. Het gaat om de volgende projecten waarvoor aanvullend krediet wordt aangevraagd tot Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Strategische gronden Landgoed tmaetland Afgesloten per Wijnbergen Midden Westen Totaal Bij het project Wijnbergen EVZ is de interne grondverrekening ad 2.9 miljoen met Wijnbergen Het Oosten niet als kredietaanvraag meegenomen. De verrekening was begroot. Bij de kredietaanvraag van de Veentjes (2e fase) is de netto boekwaarde meegenomen terwijl de bruto uitgaven ad 3,9 miljoen gelden. De aankoop van het perceel aan de Hoofdstraat in het kader van het Pelgrimterrein ad 0.5 miljoen is niet meegenomen bij de kredietaanvraag. Deze aankoop viel onder het verleende krediet van 5 miljoen voor strategische aankopen. Echter de Taskforce werkgroep heeft dit krediet teruggegeven en heeft deze aankoop niet meegenomen. Bij de krediet aanvragen voor de exploiatieovereenkomst Wijnbergen Midden Westen zijn de rentekosten/plankosten 0.06 miljoen niet meegenomen. Een uitgebreide toelichting leest u in hoofdstuk 3, paragraaf 7 Grondbeleid. 12

15 Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Gevolgen Strategische resultaten gronden en bestemmingsvoorstellen voor 0 algemene reserves Landgoed tmaetland Afgesloten per De resultaten en bestemmingsvoorstellen in de jaarstukken 2010 hebben gevolgen voor de algemene Wijnbergen Midden Westen reserves. De mutaties op de algemene reserve bedrijfsvoering en de algemene reserve grondexploita- Totaal tie zijn in onderstaande overzichten verwerkt. Mutaties 2010 op de algemene reserve bedrijfsvoering Project Overschrijding 2010 Aanvullend krediet t/m 2011 Wijnbergen EVZ De Veentjes (fase II) Ov. Strategische gronden Landgoed tmaetland Afgesloten per Wijnbergen Midden Westen Totaal Mutaties 2010 op de algemene reserve grondexploitatie 6. Stand van de algemene reserves Voor het beoordelen van onze weerstandscapaciteit is de omvang van de saldi van de algemene reserves belangrijk. Deze saldi zijn beïnvloed door de resultaten en bestemmingsvoorstellen in de jaarstukken De gevolgen die hierboven zijn berekend worden gemuteerd op de saldi van de algemene reserves. In onderstaande overzichten leest u de saldi voor verwerking van de resultaten en bestemmingsvoorstellen per 31 december Vervolgens laten we de saldi zien nadat de resultaten en bestemmingsvoorstellen 2010 zijn verwerkt. Stand van de algemene reserves voor resultaatbestemming De stand van de algemene reserves per 31 december 2010 bedraagt:

16 Stand van de algemene reserves na resultaatbestemming Rekening houdend met de voorgestelde bestemmingen van het resultaat bedraagt de stand van de algemene reserve bedrijfsvoering en de algemene reserve grondexploitatie als volgt. De stand van de algemene reserves na resultaatbestemmingen bedragen dan in totaal: De reserve NUON-aandelen geblokkeerd is onveranderd in De reserve NUON-aandelen vrij is conform de begroting 2010 opgenomen in de algemene reserve bedrijfsvoering. 7. Overzicht van baten en lasten In onderstaand overzicht ziet u een recapitulatie van de baten, de lasten en het saldo per programma die zijn opgenomen in de jaarrekening In het overzicht is programma 8 gesplitst in algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves en voorzieningen. Verder laat het overzicht het rekeningresultaat voor en na bestemming zien, dat is gepresenteerd aan het begin van dit hoofdstuk. De opzet en de indeling van dit overzicht worden voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). 14

17 Hoofdstuk 2 Programma's

18 16

19 Hoofdstuk 2. Programma s Toelichting op de programma s In deze jaarstukken 2010 treft u andere programma s aan dan in de programmabegroting Dat komt omdat er in maart 2010 verkiezingen zijn geweest. Die hebben geleid tot het nieuwe coalitieakkoord Ruimte voor elkaar. Dit akkoord heeft de raad vastgesteld op 29 april Vanaf dat moment is het nieuwe coalitieakkoord leidend voor de doelstellingen die we willen bereiken. Daarom heeft de raad op 1 juli 2010 besloten dat de thema s uit Ruimte voor elkaar de nieuwe programma s vormen in de gemeentebegroting. Ook de dashboards over 2010 zijn aangepast aan de nieuwe programma-indeling. In de nieuwe dashboards zijn de activiteiten uit het oude dashboard 2010 overgenomen aangevuld met activiteiten voor 2010 uit het nieuwe coalitieakkoord. Deze dasboards zijn in de beeldvormende raadsvergaderingen besproken. In de nieuwe programma s van de jaarstukken zijn de activiteiten uit de dashboards 2010 overgenomen. Bij de programma s geven we een toelichting op de voortgang van de activiteiten en de resultaten in Het zal duidelijk zijn dat deze programma s niet meer te vergelijken zijn met de programmabegroting In de programma s is het bestuurlijk dashboard opgenomen. Met een kleur wordt de stand van zaken van de onderwerpen per einde 2010 weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis: Resultaat Resultaat is gehaald of resultaat zal gehaald worden na bijstelling Resultaat moet mogelijk bijgesteld worden Resultaat is niet gehaald Planning Planning is gehaald, eventueel na bijstelling Planning staat onder druk Planning is niet gehaald Middelen Middelen waren/zijn toereikend Middelen moeten mogelijk bijgesteld worden Middelen waren/zijn niet toereikend Waar hierboven wordt gesproken over bijstelling, bedoelen we bijstelling door de raad. In dat geval hebben Waar we hierboven in het bestuurlijk wordt gesproken dashboard een over gewijzigde bijstelling, afspraak bedoelen aan de we raad bijstelling voorgelegd. door de raad. In dat geval hebben we in het bestuurlijk dashboard een gewijzigde afspraak aan de raad voorgelegd. 17

20 18

21 Programma 1: Werk in een sterke economie Economische ontwikkeling Inleiding In haar streven naar een innovatieve en duurzame ontwikkeling voor Doetinchem en de regio Achterhoek heeft onze gemeente in nauwe samenwerking met de ondernemingsverenigingen en de regio een visie en plannen ontwikkeld met als uiteindelijk doel de werkgelegenheid en de koopkracht in haar verzorgingsgebied te stimuleren. Consequent en in samenwerking zijn de acties opgepakt en is gewerkt aan zaken waar Doetinchem goed in is: de middenstand, techniek, zorg en onderwijs. Daarnaast werken we ten gunste van de economische ontwikkeling van Doetinchem en de regio, verder aan een impuls van de sector recreatie en toerisme. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering economisch actieplan In 2010 is hard gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan. Dit heeft ertoe geleid, dat de volgende resultaten zijn geboekt: het Centrum voor Jong Ondernemerschap is ingericht en er is een stageinformatiegids en -helpdesk voor ondernemers en studenten ontwikkeld. er is in opdracht van de gemeente onderzoek verricht, zoals een haalbaarheidsonderzoek hbo onderwijs, een onderzoek naar de wensen en behoeften bij senioren en een koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) in de binnenstad. Er heeft actief promotie en acquisitie voor het A18 bedrijvenpark en de ontwikkeling van parkmanagement aldaar plaatsgevonden. Voor het bedrijventerrein Akkermansweide is een verkenning gestart voor een mogelijke revitalisering van dit gebied. Voor bedrijventerrein Verheulsweide zijn belangrijke vorderingen op het gebied van het verduurzamen en revitaliseren van dit bedrijventerrein gemaakt. Daarnaast wordt het parkmanagement op Verheulsweide verder uitgebouwd. Uitbouw van het parkmanagement in het industriegedeelte van De Huet zijn beslag gehad. Met de oprichting van De Doetinchemse uitdaging is een eerste aanzet gemaakt om het maatschappelijk betrokken ondernemen in Doetinchem te stimuleren en daar waar dit gebeurde verder uit te bouwen. De warenmarkt is verplaatst en met de herinrichting van het marktplein is de gezellige en goedbezochte markt verbonden met de Doetinchemse binnenstad. De gemeente heeft het contact tussen haar en de ondernemersverenigingen Wehl en Gaanderen (opnieuw) opgestart. Opstellen economisch contract In 2010 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een economisch contract met de Doetinchemse ondernemersvereniging IG&D. In dit contract worden wederzijds afspraken gemaakt over onder meer het onderhoud en het beheer van bedrijventerreinen (het fysieke aspect) en het inschakelen van werkzoekenden en minder validen in de bedrijven en middenstand (het sociale aspect). Begin 2011 gaan alle partijen aan tafel om met elkaar tot definitieve afspraken voor het contract te komen. 19

22 Recreatie & Toerisme Promotiecampagne Achterhoek In het kader van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan wordt er door middel van de promotiecampagne Achterhoek voordurend gewerkt aan imagoverbetering van de Achterhoek als toeristische regio. Samen met alle betrokken gemeenten en de regio Achterhoek(TROP) zijn er jaarlijks verschillende promotiecampagnes, zoals bijvoorbeeld de smaak ven Echt Achterhoek, uitgevoerd. Aanleg informatiezuilen Dit project is vervangen door digitale informatievoorziening. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en veranderingen in marktcommunicatie is het project aangepast. Er is vooral ingezet op informatievoorziening via het internet bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een tweetal Achterhoekse layars (augmented reality). Toeristische objectbewegwijzering De voorbereidingen verlopen volgens planning en naar verwachting zal in het najaar van 2011 de objectbewegwijzering met de internationaal bekende bruine borden gereed zijn. Doetinchem start in 2011 (fase 2) met het plaatsen van Toeristische objectbewegwijzering; de internationaal bekende bruine borden. Routestructuur Slangenburg en omgeving Routestructuur Slangenburg en omgeving betreft het herstel van oude school- en kerkpaden. De Vrienden van de Heerlijckheid Slangenburg trachten in overleg met grondeigenaren en betrokkenen voordurend nieuwe paden te realiseren. Aanleg fietspad Doetinchem-Anholt De voorbereidingen verlopen volgens planning en naar verwachting zal het traject in het najaar van 2011 gebruiksklaar zijn. Aanleg van het traject Doetinchem-Ulft start in het voorjaar van Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Uitvoering economisch actieplan Opstellen economisch contract Promotiecampagne Achterhoek Aanleg informatiezuilen Toeristische objectbewegwijzering Routestructuur Slangenburg en omgeving Aanleg deel fietspad Doetinchem Anholt 20

23 Bedrijventerreinen Inleiding Doetinchem geeft ruimte om te ondernemen. Naast de bestaande bedrijfsterreinen ontwikkelen wij met drie regiogemeenten een regionaal bedrijventerrein aan de A-18. Wat hebben we daarvoor gedaan? A-18 Bedrijventerrein: Identiteitsbepaling en acquisitie In opdracht van de stuurgroep A18 is door de afdeling Wonen & Bedrijven een marketing- en acquisitieplan uitgewerkt. Dit plan is door de stuurgroep behandeld en vastgesteld en wordt bij de lopende acquisitie van de kavels op dit bedrijventerrein gehanteerd. A-18 bedrijventerrein: Bedrijfsverplaatsing ESBRO In 2010 heeft de Taskforce inzake verplaatsing Esbro haar werkzaamheden afgerond en heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van dit bedrijf naar het bedrijventerrein A-18. In verband met de daadwerkelijke verplaatsing van het bedrijf is een definitief plan opgesteld en een milieuvergunning en bouwvergunning aangevraagd. De ondertekening van de verkoopovereenkomst stond gepland voor december Dit is iets vertraagd doordat er nog een paar aandachtspunten uitgezocht moesten worden. Onder andere over de hoogspanningslijn en de stroomvoorziening. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2011 de vergunningen rond komen en kan met de bouw van het nieuwe bedrijf op het A-18 bedrijventerrein een start worden gemaakt. A-18 Bedrijventerrein: Haalbaarheidsstudie nieuw stadion vv De Graafschap Begin 2010 heeft het college een taskforce opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor ontwikkeling en bouw van een nieuw stadion op het A-18 bedrijventerrein. Dit onderzoek verliep volgens 4 sporen te weten: De ruimtelijke ontwikkeling van het stadion op het RBT De economische ontwikkeling van een nieuw stadion op het RBT De sportieve, sociale- en maatschappelijke ambities van BVO de Graafschap De veiligheid in en om het stadion In november 2010 heeft de taskforce haar eindrapportage gepresenteerd en hebben wij besloten om met de 3 deelnemende gemeenten aan het regionaal bedrijventerrein (A-18 Bedrijvenpark) de mogelijkheden, vestiging en ontwikkeling van een (multifunctioneel) Achterhoeks stadion op dit terrein te bespreken. Hierop volgend heeft het bedrijf BAM - in nauw overleg met BVO de Graafschap - besloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een (daadwerkelijke) ontwikkeling, bouw en exploitatie van een nieuw stadion voor BVO De Graafschap. Belangrijke onderzoeksitems voor BAM zijn de ruimtelijke inpassing van een nieuw stadion op het bedrijventerrein A-18, mogelijkheden op het gebied van economische- en commerciële activiteiten in en rond het stadion en een gezonde financiële exploitatie van een dergelijk nieuw stadion. Eind maart 2011 wordt duidelijk of de plannen voor een nieuw stadion realiseerbaar zijn. Revitalisering Verheulsweide In 2010 zijn de subsidiegelden door de provincie beschikt ( 4 mln.) en grotendeels door ons ontvangen. De voorbereiding voor de 1e fase van de revitalisering is afgerond en de aanbesteding gestart. De verkoop van de bermen lopen -na enige aanpassingen- voorspoedig. Daarnaast wordt het parkmanagement op Verheulsweide verder uitgebouwd. 21

24 Revitalisering Akkermansweide Ook het bedrijventerrein Akkermansweide wordt aangepakt; in 2011 is begonnen met een verkenning voor een mogelijke revitalisering van dit gebied. Stand van zaken koopstromenonderzoek / consumentenonderzoek binnenstad In opdracht van de gemeente Doetinchem is een koopstromenonderzoek in de periode september - december 2010 uitgevoerd. In het onderzoek komt aan de orde voor wie Doetinchem een koopstad is en welke wensen/eisen de doelgroep aan de binnenstad van Doetinchem stelt. Een begeleidingscommissie (bestaande uit de ondernemersvereniging, het centrummanagement, een belegger, planoloog, verkeerskundige en econoom) heeft het betreffende onderzoeksbureau geselecteerd en (positief) kritisch het proces en de resultaten gevolgd. Op 28 december 2010 zijn de uiteindelijke uitkomsten van dit onderzoek aan de winkeliers uit de binnenstad gepresenteerd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen RBT voortgang bestemmingsplan bedrijventerrein RBT identiteitsbepaling en acquisitie Bedrijfsverplaatsing Esbro Haalbaarheidsstudie nieuw stadion vv De Graafschap Renovatie Verheulsweide Onderzoek naar koopstromen winkelcentrum Werkgelegenheid Inleiding De beste economische- en sociale voorziening is een betaalde baan. Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en geeft je sociale contacten. Wij accepteren niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuiszitten. In de huidige economische tijden vergt dat extra aandacht. Na 2009 was ook 2010 een moeilijk jaar als gevolg van de economische crisis. Aan het eind van 2010 was gelukkig een lichte opleving van de economie merkbaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantal personen in de bijstand (WWB) < 850 Als gevolg van economische crisis en oplopende werkloosheid is dit doel niet gehaald. De eindstand van 2010 wordt ongeveer 950 personen in de bijstand. Met name het aantal jongeren in de bijstand is sterk gestegen. Dit beeld is specifiek voor de Achterhoek. Een geringe daling van het aantal personen in de bijstand is nu zichtbaar. Pilot GUUS structureel invoeren Zoals gepland heeft GUUS ongeveer een jaar na de start het break-evenpoint in september 2010 bereikt. Eind 2010 waren 12 Doetinchemse re-integreerders bij GUUS werkzaam. De omzet op basis van het (lage) uurtarief van 8,50 euro is inmiddels voldoende voor re-integratiebedrijf C2U om met ingang van 2011 GUUS als zelfstandige dochteronderneming te laten functioneren. De inbreng van de gemeente wordt beperkt tot beleidsmatig relatiebeheer. Minder uitgaven op kortdurende dienstverbanden ten laste van het Participatiebudget Deze kosten zijn goed onder controle. Het budget wordt niet overschreden en het aantal dienstverbanden ten laste van het P-budget is drastisch teruggebracht. 22 1

25 Meer maatwerk op uitgaven P-budget In 2009 en 2010 zijn alle re-integratie-instrumenten opnieuw beschreven en aanbesteed. De instrumenten kunnen nu voor een belangrijk deel modulair worden ingezet. Maatwerk is nu goed mogelijk. ESF subsidie voor project 55+ en actieplan jeugdwerkloosheid Beide aanvragen zijn positief beschikt. De verantwoording is conform de richtlijnen. De afdeling werk en inkomen heeft 180 bijstandsgerechtigden in de leeftijd van 55 jaar of ouder gesproken en beoordeeld of toetreding tot het project zinvol zou kunnen zijn. In het project zijn 71(25 man en 46 vrouw) bijstandsgerechtigden ingestroomd. Deze klanten zijn in de projectperiode door een tweetal medewerkers van de afdeling intensief begeleid. Binnen de projectperiode van 1 jaar zijn 9 mensen begeleid naar (deel)arbeid. Bovendien zijn 16 klanten een trede hoger op de re-integratie ladder gekomen. De verwachting is dat deze klanten in 2011 nog verder richting uitstroom ontwikkelen. De overige 46 klanten zijn niet verder gekomen op de re-integratieladder of is de uitkering gestopt binnen de projectperiode. Actieplan jeugdwerkloosheid Het actieplan is opgesteld in samenwerking met een groot aantal partijen uit de wereld van het onderwijs, het bedrijfsleven, gemeenten en UWV. Daarmee is een door alle partijen gedragen plan ontstaan. In november 2010 is de tussenbalans opgemaakt in een bijeenkomst met een groot aantal bij de uitvoering betrokken partijen. De voortgang is conform het plan. In het actieplan hebben wij als doelstelling opgenomen om eind 2011 het niveau van jeugdwerkloosheid in de Achterhoek te handhaven op het niveau van 2009 (ongeveer 739 werkloze werkzoekende jongeren, eind juni). In de Regio Achterhoek heeft dit aantal in februari 2010 met 995 zijn hoogtepunt bereikt. In oktober 2010 is dit aantal gedaald tot 842. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de aanvankelijke angst voor een verdubbeling van de jeugdwerkloosheid bewaarheid zal worden. De 9 projecten die mede gefinancierd zijn vanuit het actieplan hebben op meerdere manieren bijgedragen aan dit resultaat. Zo hebben met behulp van jongerenvouchers ruim 60 jongeren een arbeidscontract gekregen, en zijn ook door diverse gemeenten loonkostensubsidies ingezet. Ongeveer 240 jongeren hebben deelgenomen aan diverse projecten van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en er zijn ruim 40 jongeren in traject geweest bij Graafschap helpt scoren. Ook is door VNO-NCW geïnvesteerd in de informatievoorziening over diverse stimuleringsregelingen voor bedrijven. De projecten uit het actieplan worden gefinancierd vanuit rijksmiddelen en ESF. Opzetten centrum voor starters Zie Uitvoering economisch actieplan; Centrum voor jong ondernemerschap. Project Achterhoekse Talenten in beeld (1500 PO s en CTC s in Achterhoek uitvoeren) De gemeenten in de Achterhoek, het UWV-werkbedrijf en de SW-bedrijven WEDEO, Hameland en Delta hebben samen een nieuwe methode ontwikkeld om de mogelijkheden van werkzoekenden op de arbeidsmarkt beter in kaart te brengen. Nog eens 1100 werkzoekenden krijgen een competentiescan. Zo worden de competenties en vaardigheden van 1500 werkzoekenden beschreven. Dit kan hen helpen om - al dan niet met begeleiding - beter een passende baan te vinden. Inmiddels hebben ruim 1150 werkzoekenden van deze methode gebruik gemaakt. Het project loopt tot 1 juli 2011 en wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland. 23

26 Realisatie Werkplein Het Werkplein is in december 2010 in gebruik genomen. De (na)druk heeft gelegen op het organiseren van de huisvesting en minder op het integreren van het dienstverleningsproces. Met het UWV Werkbedrijf is overeenstemming over het gezamenlijk organiseren van de dienstverlening aan de klant van binnenkomst tot en met de intake. Dit gezamenlijke werkproces wordt in het 2e kwartaal 2011 ingevoerd. Ook in de dienstverlening aan werkgevers wordt samengewerkt. Niet alleen met het UWV Werkbedrijf, maar ook met de Wedeo en de gemeenten Montferland, Bronckhorst en Doesburg. De bezuinigingen op het UWV Werkbedrijf, zowel op het re-integratiebudget als op de eigen organisatie, vormen een beperking in deze samenwerking. Career Center Achterhoek (CCA) Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De conclusie is dat onvoldoende bedrijven zich willen verbinden aan het CCA. Minimaal 30 bedrijven/instellingen zijn nodig voor een levensvatbare bedrijfsvoering. Slechts 4 bedrijven waren uiteindelijk bereid de verklaring te tekenen. In overleg met het programmateam duurzame economie wordt nu onderzocht of er nog alternatieven denkbaar zijn. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Uitgaven Wet werk en bijstand Aantal huishoudens in bijstand < 850 Pilot Guus structureel invoeren Minder uitgaven op kortdurende dienstverbanden Meer uitgaven op maatwerk en scholing ESP subsidie aanvraag project 55+ en actieplan jeugdwerkloosheid Actieplan Jeugdwerkloosheid Opzetten centrum voor starters In de Achterhoek 1500 PO s en CTC s uitvoeren Realisatie Werkplein CCA, haalbaarheidsonderzoek Wat heeft dat gekost? 24

27 Programma 2: Prettig wonen in een wijk en dorp Leefbaarheid/wijkwerk Inleiding Bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. Leefbaarheid wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. De gemeente, de wijkteams en de burger moeten ervoor zorgen dat straten schoon en veilig zijn, dat er aantrekkelijk groen is in een buurt en dat er volop speelplekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Onze ambitie is eenvoudig: wij streven naar wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Buurtagenda s In verschillende wijken/buurten hebben de wijkteams zich in het kader van de buurtagenda bezig gehouden met bewonersparticipatie. In interactie met de bewoners zijn op verschillende manieren voor hen praktische, herkenbare en overzichtelijke zaken besproken. Twee voorbeelden zijn Wehl en Overstegen. In Wehl zijn straathoekgesprekken gehouden met bewoners van de Julianastraat en omgeving. Enkele wensen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zijn direct opgepakt. In Overstegen zijn voor de bewoners van de Airbornestraat en omgeving enkele straatpicknicks georganiseerd. Hier is een D-ton project voor renovatie van een speelterrein aan de Monte Casinostraat uit voortgekomen. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Twee nieuwe buurtagenda s Centrum Inleiding Mensen uit de gehele Achterhoek maar ook daarbuiten (zoals Nederlandse en Duitse toeristen) treffen elkaar in het centrum van Doetinchem. Wij vinden het belangrijk dat dit centrum goed bereikbaar en voldoende voorzieningen heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan? Masterplan Ei Ten aanzien van dit onderwerp hebben wij eind 2010 besloten om de bestuursopdracht voor het centrumplan (Masterplan Ei) te koppelen aan de Structuurvisie. Volgens de dynamische jaarplanning zullen beide kaderdocumenten (de Structuurvisie en het Masterplan Ei) in juni 2011 aan de raad worden voorgelegd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Masterplan Ei 25

28 Sport Inleiding Sporten is leuk. Het is bovendien belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar ook voor het leren van normen en waarden. De relatie tussen breedtesport en topsport is belangrijk. Maar bij de topsport heeft de gemeente geen financiële bemoeienis. Bij de breedstesport wel. Belangrijk is de bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kadernota sport Het proces rond de kadernota sport is in volle gang. De nota heeft een financiële paragraaf. De ombuigingen binnen de portefeuille sport zijn daarop van invloed. Zo gauw er meer zicht op deze ontwikkeling kan er ook een advies bij de nota worden geformuleerd. Misschien moet er dan ook nog inhoudelijk worden aangepast. Afronding staat nog steeds gepland voor de eerste helft van Uitwerking multifunctionele sporthal op sportpark Zuid Op 16 december 2010 is er een beeldvormende raad geweest over dit onderwerp. De raadsleden hebben zich laten informeren over de stand van zaken. Er moet nog een aantal punten uitonderhandeld en uitgezocht worden. Op basis van de integrale informatie kan de raad dan een integrale afweging maken van de haalbaarheid van de multifunctionele sporthal. Aansluiting op provinciaal en landelijke topsport In de kadernota gaat een paragraaf over de verhouding topsport - gemeentelijk, landelijk en provinciaal. Uitgangspunt is dat de gemeente geen financiële banden aangaat met topsportorganisaties. De gemeente denkt op provinciaal niveau mee met de ontwikkelingen in het kader van het Olympisch Plan en Gelderland Sportland. De landelijke ontwikkelingen worden via de algemene informatie en de provincie gevolgd. Bijstelling huurtarieven sportverenigingen De aangepaste (verlaagde) tarieven zijn doorgevoerd. Sportservicepunt Het Graafschap College, de gemeente Doetinchem, Sport United en IJsselkring hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de eerste maanden van 2011 wordt gewerkt aan de inrichting van het sportservicepunt bij het Graafschap College. Onderdelen van het sportservicepunt worden dan al operationeel. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Kadernota sport Uitwerking topsporthal Aansluiting op provinciale en landelijke topsport Bijstelling huurtarieven sportvelden Sportservicepunt operationeel (wijkwerk) afgerond 26

29 Cultuur Inleiding Cultuur is een belangrijk middel om mensen te laten participeren in onze samenleving. Dan denken we aan het rijke verenigingsleven van toneel, muziek en dergelijke, maar ook aan het bezoek aan evenementen of culturele voorzieningen in de stad of in wijken en dorpen. Ook culturele vorming op de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk. Wij willen dat in ieder geval via de brede school stimuleren. Laagdrempeligheid is daarbij belangrijk. Maar dat is niet alles. Cultuur draagt ook bij aan de emancipatie en de ontwikkeling van mensen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Toezicht op naleving bidbook cultuurcluster Brewinc Het bouwproces verloopt volgens planning. Door de weersomstandigheden in de maand december is enige vertraging ontstaan. De bouwer verwacht dit in de komende periode in te kunnen lopen. De geplande opleverdatum van 30 juni 2011 is nog steeds realistisch. De toekomstige gebruikers zien samen met de gemeente toe op de naleving van het bidbook. Het bidbook wordt nauwgezet gevolgd. Afwijkingen hiervan geschieden in goed overleg en in overeenstemming met de nieuwe gebruikers en de gemeente. Afwijkingen hebben geen gevolgen voor de kwaliteit van het gebouw. Uitbreiding en renovatie muziekschool De voorgenomen uitbreiding ( ) maakt deel uit van de ombuigingsvoorstellen. De renovatie van het bestaande gebouw ( ) van de muziekschool is noodzakelijk voor het behoud van het gebouw. Evaluatie evenementenbeleid In 2010 zouden wij het uitvoeringsbeleid voor evenementen evalueren. Dit gaat onder andere over vergunningen, veiligheidsmaatregelen, horeca en handhaving. Deze aspecten lopen ook mee in de ombuigingsvoorstellen. Vandaar dat wij de evalutatie willen uitstellen tot na de besluitvorming over de ombuigingen. Dan wordt het uitvoeringsbeleid gelijk ook aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Ook worden de wensen die burgers en/of bedrijven geuit hebben onderzocht en zo mogelijk verwerkt in het beleid. De mogelijkheden voor het gebruik van het Marktplein en het frequenter gebruik van de Tennishal worden ook bij de evaluatie betrokken. Verplaatsing Stadsmuseum Na de afronding in 2009 van het cultuurhistorisch onderzoek, het groene licht van de lokale Commissie Cultuurhistorie en de provinciale besluitvorming omtrent de subsidie kon in 2010 gestart worden met de sloop- en bouwvergunning in het kader van de Monumentenwet. Nadat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed akkoord was en alle gemeentelijke procedures waren doorlopen, kon begin juni 2010 de aannemer daadwerkelijk starten met de restauratie. In een half jaar tijd is een bijna onmogelijk klus geklaard binnen de voorwaarden van de provinciale subsidieverlening. Op 1 maart 2011 wordt het pand bouwkundig opgeleverd en zullen Borghuis en Stadsmuseum zelf de laatste hand leggen aan de inrichting. Op dat moment wordt ook de buitenomgeving van het oude Postkantoor volledig heringericht. 27

30 Nieuwbouw Amphion De realisering van de nieuwe schouwburg Amphion is in 2010 succesvol afgerond. De enkele maanden vertraging ten opzichte van de planning hebben geen negatief effect gehad op de programmering. Voor een bouw van deze omvang is een dergelijke vertraging dan ook minimaal en heeft de NV Amphion een huzarenstukje geleverd. Ook is de realisering binnen de begroting gebleven. De directe buitenruimte was ook op tijd klaar voor de Koninklijke opening in september. Met de opening is ook het nieuwe theaterseizoen gestart en kan iedereen genieten van de geweldige kwaliteit van het gebouw. Cultuureducatie Cultuureducatie heeft langs verschillende lijnen plaatsgevonden. Cultuur&School Doetinchem heeft in 2010 de binnenschoolse en naschoolse cultuureducatieve activiteiten gecoördineerd via het Brede School-netwerk. Ook zijn er schoolvoorstellingen voor de basisscholen georganiseerd. Het Cultuurpact-project Mijn Achterhoek wordt door Gruitpoort en Cultuur&School Doetinchem gecoördineerd voor de groepen 6 en 7 van de basisschool. Buitenschools was er het project Streetmoves in het kader van Cultuurpact, het regionale cultuurprogramma. Daarnaast liepen er binnen Cultuurpact de projecten Aan het woord en Taal en Teken. Opvallend veel jonge Doetinchemmers hebben meegedaan. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Evaluatie evenementenbeleid Toezicht op naleving bidboek cultuurcluster Brewinc Verplaatsing stadsmuseum naar oude postkantoor Voortgang nieuwbouw Amphion Uitbreiding muziekschool Veiligheid en handhaving Inleiding De Doetinchemmers moeten zich veilig en beschermd voelen. In de wijk of in het dorp, op de fiets, tijdens het winkelen of bij het uitgaan in het centrum van onze gemeente. Wij staan hier voor en doen er alles voor om dit ook te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kadernota integrale veiligheid De voorbereidingen voor deze nota zijn in het 4e kwartaal van 2010 opgestart. Zo heeft de politie een gebiedsscan uitgevoerd en heeft de gemeente het nodige onderzoek laten verrichten om de veiligheidsmonitor op te kunnen stellen. Met deze informatie wordt de kadernota opgesteld en kan deze in het voorjaar van 2011 aan de raad worden voorgelegd. In de genoemde nota zullen wij onze prioriteiten voor de komende jaren op het veiligheidsterrein duidelijk maken. Veiligheidskamer Achterhoek De coördinator van de Veiligheidskamer Achterhoek is aangesteld en de afgesproken casuïstiekoverleggen zijn inmiddels ingericht. Analyse resultaten veiligheidsmonitor Onderzoeken zijn uitgevoerd, informatie is binnen en geanalyseerd en de veiligheidsmonitor is gereed. De veiligheidsmonitor wordt gebruikt als input voor de Kadernota integrale veiligheid. 28

31 Minder hotspots en indrinkplekken Het afgelopen jaar is er flink geïnvesteerd in het aanspreken van de jeugd op hun gedrag. De zogenaamde hotspots en indrinkplekken stonden hoog en blijven hoog op de agenda staan bij jeugdtoezichthouders en de wijkwachten. Ook de nieuwe wijkagenten hebben hier prioriteit aan gegeven. De hotspots en indrinkplekken zijn allemaal in beeld gebracht en zo ook de jeugd die zich daar ophoudt. Hiervoor is de shortlistmethode van Beke gebruikt. Er is geen sprake van een forse daling van de hotspots en indrinkplekken, maar een dalende lijn is zichtbaar. Alcoholmatiging In 2010 liep het project alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek. Uit onderzoek blijkt dat meer ouders zich bewust zijn geraakt van de gevaren, dit uit zich in strengere regels voor de jeugd. In 5 jaar tijd is het percentage ouders dat alcoholgebruik bij kinderen onder de 16 jaar verbiedt gestegen van 62% naar 89%. Plaatsen van roodlichtcamera s De camera is geplaatst en alles is gereed om in werking gesteld te kunnen worden. Het Landelijk Parket Team Verkeer, onderdeel van het Openbaar Ministerie zet echter de voet dwars. Het staande beleid van het LPTV staat de plaatsing niet toe. Er zijn er meerdere gesprekken met het LPTV geweest er komt beweging in. Het lijkt er op dat het LPTV genegen is om een pilot hiervan te maken. Evaluatie project Nachtwachten Het project Nachtwachten wordt net als het project Wijkwachten zeer positief ontvangen. Politie en handhavers zijn blij met de extra ogen en oren en het is rustiger in het uitgaansgebied. De officiële evaluatie is doorgeschoven naar dit jaar in verband met de ombuigingen. Er moet namelijk besloten worden of wij door willen en kunnen gaan met de wijkwachten en in welke vorm dit dan moet zijn. De Wijkwachten, Nachtwachten en het Wijkveiligheidsteam worden dan onder gebracht in één organisatie, zodat deze efficiënter en vooral ook flexibeler kan opereren.. Opkomst brandweer 80% binnen landelijke zorgnorm In 2010 is brandweer Doetinchem er niet in geslaagd de opkomsttijden ten opzichte van 2009 te verbeteren. Over het geheel genomen is de zorgnormvan 8 minuten voor Prio 1 uitrukken in 39,5 % van de gevallen niet gehaald. Ter verduidelijking: Elke overschrijding van de 8 minutengrens is meegeteld, ook die waarbij deze grens maar enkele seconden is overschreden. Overschrijdingen zijn vooral bij uitrukken buiten de kazerneringtijden (langere opkomsttijd personeel) en bij uitruk naar het buitengebied (langere rijtijd naar het incident). De clustervorming biedt kans om dit te verbeteren. Dit blijft dan ook een aandachtspunt voor Vanaf december 2010 is een werkgroep clusterbreed aan het onderzoeken hoe de opkomsttijden en de paraatheid verbeterd kunnen worden. Per 1 januari 2011 formalisatie van cluster BAW, conform KRB Het personeel is op 1 januari 2011 in regionale dienst getreden en daarmee is de clustervorming op het gebied van personeelsoverdracht afgerond. In 2011 volgt verder bestuurlijke besluitvorming. De brandweercorpsen van de vier gemeenten zijn dan volledig met elkaar vervlochten in het cluster Brandweer West Achterhoek. De huisvesting, het materieel en de vrijwilligers blijven van de individuele gemeenten. 29

32 Geoefendheid personeel naar niveau Leidraad In 2009 zijn al grote stappen gezet om de geoefendheid van het brandweerkorps te verbeteren. Deze lijn is in 2010 voortgezet. De eerste oefenleiders zijn opgeleid en ook inzetbaar. Op het vlak van opleiden en oefenen is de clustersamenwerking geïntensiveerd, zodat de geoefendheid ook clusterbreed verbeterd kan worden. Minimaal 100 vrijwilligers Brandweer Doetinchem heeft in 2010 vijf nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Drie er van zijn vrijwilliger geworden door de wervingscampagne die het cluster BAW in maart en april 2010 heeft gehouden. Ondanks dat ook een paar vrijwilligers hebben besloten afscheid te nemen van brandweer Doetinchem, is het aantal vrijwilligers nog altijd minimaal controles en 80 hercontroles In 2010 heeft het team Risicobeheersing van brandweer Doetinchem 130 controles uitgevoerd. Daarnaast wilde de brandweer in 2010 minder hercontroles uitvoeren; het streven was om deze van 100 naar 80 terug te brengen. Dit is nog beter gelukt dan in eerste instantie was gepland, want uiteindelijk is het aantal hercontroles ten opzichte van 2009 met ongeveer 60% gedaald. De inspanningen om objecten brandveiliger te krijgen en gebruikers bewust te maken van brandveiligheid hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. 90% bouwaanvragen binnen twee weken voorzien van brandweeradvies Van de bouwaanvragen die in 2010 aan de brandweer zijn voorgelegd, is ruim 95% binnen twee weken voorzien van advies. Nieuwbouw brandweerkazerne De huisvesting van de brandweer loopt mee in de ombuigingen en wordt bij de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd. Prestatieveld Resultaat Resultaat Planning Middelen Kadernota integrale veiligheid Veiligheidskamer Achterhoek Analyse resultaten veiligheidsmonitor Minder hotspots en indrinkplekken Plaasten van roodlicht/snelheidscamera s Evaluatie project Nachtwachten Opkomst brandweer 80% binnen landelijke zorgnorm Per 1 januari 2011 formalisatie van cluster BAW, conform KRB afgerond Geoefendheid personeel brandweer naar niveau leidraad Minimaal 100 vrijwilligers bij de brandweer Risicobeheersing brandveiligheid 130 controles en 80 hercontroles Risicobeheersing brandveiligheid 90% bouwplannen binnen 2 weken advies Nieuwbouw brandweerkazerne; selectie architect en aannemer Wat heeft dat gekost? 30

33 Risicobeheersing brandveiligheid 90% bouwplannen binnen 2 weken advies Nieuwbouw brandweerkazerne; selectie architect en aannemer Wat heeft dat gekost? 1 31

34 32

35 Programma 3: Zorgen voor meedoen Zorg Inleiding Doetinchem is een echte zorgstad. Er wonen veel ouderen, we hebben goede zorginstellingen, waar ook veel mensen met plezier werken. We zien wel een dubbele vergrijzing op ons afkomen: een toename van cliënten en een afname van het personeel. We vinden het belangrijk dat zorg toegankelijk is en dichtbij. Maar ook willen we het eigen kunnen, de zelfredzaamheid van mensen, bevorderen. Wij willen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen wijk of buurt. Dakloosheid en verslaving willen we tegengaan en zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op preventie en zullen optreden tegen overlast. Wat hebben we daarvoor gedaan? WMO-uitgaven Bij de eerste financiële monitor 2010 was er een totaal budgetoverschrijding van ca. 1,4 mln. Door de raad is in juni 2010 een pakket aan beheersmaatregelen vastgesteld. De verwachting is dat Wmowinkel medio 2011 alle beheersmaatregelen heeft doorgevoerd. Bij de tweede financiële monitor 2010 is de overschrijding teruggelopen naar ca. 1 mln. De eerste resultaten voor het terugdringen van het tekort zijn dus hoopvol. Het definitieve resultaat van alle beheersmaatregelen is eind 2012 te verwachten. Directieberaad sociaal domein en sociale raad Er is vaste secretariële ondersteuning voor deze overlegstructuren vanuit de Wmo-winkel. In 2010 is de voormalige tijdelijke sociale raad een definitieve sociale raad geworden. Er is een nieuw organisatiemodel vastgesteld met 9 cliëntgroepen ingedeeld op thema. Iedere cliëntgroep heeft 1 zetel in de Sociale Raad en deze wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Door deze nieuw organisatievorm van cliëntenvertegenwoordiging is binnen het sociale domein in Doetinchem alle cliëntenparticipatie geclusterd in één orgaan. Daarnaast is het directieberaad sociaal domein het platform voor instellingen en organisaties. Hier vindt uitwisseling en afstemming plaats over de uitvoering van beleid en nieuwe ontwikkelingen waar we samen vorm aan geven. Aanvraag subsidie pilot Ontschot Overstegen Wegens voortschrijdend inzicht is de subsidie aanvraag ingetrokken. De subsidieverstrekker (min. van BZ) stelde eisen aan de uitvoering van het project die niet pasten binnen of aansloten bij de lokale doelstellingen. Daarnaast was er geen zekerheid over de totaal financiering van het 3 jarig project, er was alleen een subsidiegarantie voor Dat wat we wilden bereiken met de pilot Ontschot Overstegen (voorheen pilot Klink/ongedeelde zorg), wordt nu meegenomen binnen het project Welzijn Nieuwe Stijl, dat deel uitmaakt van de ombuigingsvoorstellen vanaf Operationeel managementinformatiesysteem Vanuit de Wmo-winkel zijn in 2010 extra inspanningen geleverd om een goed managementinformatiesysteem te ontwikkelen. Hiervoor is onder andere per 1 september 2010 een applicatiebeheerder aangesteld. Hierdoor is het mogelijk geworden om een verbeterslag te maken voor de WMO winkel op het gebied van managementrapportages. Dit leidt tot maandelijks een onderbouwd financieel dashboard welke handvatten biedt om de budgetten te monitoren en te sturen. Ook is het werken aan een verbeterde, uniforme, gegevensverwerking in gang gezet. 33

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53

Hoofdstuk 1 Inleiding 5. Programma s inhoudelijk 11. Programma s financieel 43. paragraaf 1 lokale heffingen 47. paragraaf 2 weerstandsvermogen 53 Jaarstukken 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Jaarverslag Hoofdstuk 2 Programma s Programma s inhoudelijk 11 Programma s financieel 43 Hoofdstuk 3 Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 47 paragraaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave programmabegroting 2011

Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 2 Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Voorwoord...3 Leeswijzer...5 Deel 1 Beleidsbegroting 2011 1 Inleiding op de programma s... 13 2 Toelichting op de Programma s Programma

Nadere informatie

Jaar a v r ers r lag a 2009

Jaar a v r ers r lag a 2009 Jaarverslag 2009 2 Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de programmarekening 2009 aan. Het verslag en de bijbehorende rekening dient om u inzicht te geven

Nadere informatie

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2013 Het is een onderdeel van jaarstukken 2013 en betreft de beleidsinhoudelijke verantwoording over de programma s in de begroting 2013. 1.Centrum van de Achterhoek

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2012 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Jaarrekening 23-05-2014 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied... 11 Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording 23

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Haarlem

Jaarverslag 2008 Haarlem Jaarverslag 2008 Haarlem Jaarverslag 2008 Haarlem 1 Jaarverslag 2008 Haarlem 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenstelling bestuur... 9 Kerngegevens... 11 DEEL 1 ALGEMEEN... 13 1.0 Inleiding en leeswijzer...

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier 2014 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 13 Vestigingsklimaat 45 Leefbaarheid 83 Bestuur 109 3.0 Inzicht financiële status

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier 2013 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 11 Vestigingsklimaat 41 Leefbaarheid 75 Bestuur 99 3.0 Inzicht financiële

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie