Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst"

Transcriptie

1 Dossierinventaris van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

2

3 Inhoudsopgave blz GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Instelling, ontwikkeling, opheffing...29

4 Groei. Ontwikkeling en instandhouding Voorrechten. Kenmerken Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Delen Aard en samenstelling van de bevolking Betrekkingen tot andere lichamen en organen Samenwerking Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere Inspectiebezoek van hoger gezag Betrekkingen van financiële aard Financiële verhouding tussen organen Uitkering uit de opbrengst van het mijnrecht Economische en rechtspositie Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht Rechtsverwerkelijking Eigendom en bezit Verkrijging en verlies Aankoop Verkoop (vervreemding) Ruiling Schenking Onteigening. Vordering. Naasting Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten Erfpacht Huur en pacht Verhuur en verpachting Jacht- en visrecht Gebruik Rechten en verplichtingen ten aanzien van aangrenzende eigendommen Beheer van eigendommen Verbeteringen. Verbouwingen Voorzieningen Onderhoud en schoonhouden Verzekering tegen verschillende risico's Bescherming Exploitatie en bescherming Financiën Begrotingen. Balansen. Rekeningen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen...59

5 Financieel beheer Geldmiddelen Belegging der gelden Kasgeld Centraal beheer der geldmiddelen Bank- en girorekeningen Kasbeheer Ontvangsten Inning van gelden Uitgaven Betaling van gelden Controle op het financieel beheer Kasopneming Schuld Geldleningen Kasgeldleningen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Documenten Publicaties Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Telecommunicatie Telefonie Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratieve en technische dienst Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Belastingen en heffingen Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen Lichamen, organen, instellingen en functionarissen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid...74

6 Commissies uit vertegenwoordigende lichamen Voorbereidende en/of uitvoerende colleges Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Functionarissen Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Secretariaat Comptabele ambtenaar Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Secretarieën Ontvangkantoren Privaatrechtelijke lichamen, organen en instellingen Banken voor Overheidsorganen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Plichten en bevoegdheden Regeling en vaststelling van de handelingen Wijziging van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Financiële, materiële en morele steun PROVINCIAAL OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Groei. Ontwikkeling en instandhouding Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Commissies uit vertegenwordigende lichamen Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Diensten. Bedrijven. Afdelingen Plichten en bevoegdheden Vastlegging van de handelingen Financiële, materiële en morele steun RIJKS OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Hoogste functionaris Diensten. Bedrijven. Afdelingen Secretarieën...88

7 -2.08 PERSONEEL (GEMEENTELIJK) Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Geschillen over de rechtspositie Georganiseerd overleg Medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Vakbekwaamheid Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Cumulatie Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Woonplaats; standplaats Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Ambtelijke bevoegdheden van het personeel Loon; bezoldiging Verhoging en verlaging van het loon Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Verplaatsingskosten Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Huwelijks-en kindertoelage Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden...102

8 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Vormen en soorten van pensioen Verzekering Bijstand Rechten van het gezin en de nabestaanden Andere personeelsaangelegenheden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen Aansprakelijkheid tegenover het personeel Materiële en sociale behoeften Eetgelegenheden; kantines; keukens Sociale voorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Stakingen Geschenken, gratificaties en ereblijken PERSONEEL (PROVINCIAAL) PERSONEEL (RIJKS) TAAKUITVOERING EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Kadaster en hypotheek Openbare werken Directe belastingen Grondbelasting Straat- (wegen-), verlichtings-, riolerings- en aanlegbelasting...113

9 Baatbelasting Personele belasting Vermakelijkheidsbelasting Hondenbelasting Gemeentefondsbelasting Ondernemingsbelasting Vermogensbelasting Leges Belasting op het verstrekken van sterke drank Rechten voor huwelijksvoltrekking OPENBARE ORDE Openlijk aanplakken en aankondigen Drukpersvrijheid. Aanbieden, verspreiden en tentoonstellen Verenigingen en stichtingen Vergaderingen Bijeenkomsten tot oefening in het hanteren van wapenen...116

10 Wapenen en munitie Toezicht op openbare grond en openbaar water... (straatpolitie) Gebruik van openbaar gebied Stand- en ligplaatsen Standplaats voor woonwagens, kampeerwagens e.d Ligplaats voor woonschepen e.d Het hebben van voorwerpen op, aan of boven openbaar gebied Voorwerpen op of aan de openbare weg Optochten, plechtigheden, processies, demonstraties Veiligheid op de openbare weg en het openbare water Venten Muziek, vertoningen, toespraken, enz. op de openbare weg Familie- en persoonsaangelegenheden Burgerlijke stand Ambtenaren van de burgerlijke stand Geboorte, wettigheid Huwelijk en echtscheiding Overlijden Registratie van de bevolking Bevolkingsregisters Inlichtingen uit het bevolkingsregister Huisnummering Bevolkingsstatistiek Volkstelling Nederlanderschap en ingezetenschap. Identiteit Persoonsbewijzen Verklaringen omtrent personen Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen Verkrijgen van het Nederlanderschap Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d Toezicht op vermakelijkheden, vertoningen, tentoonstellingen e.d Toezicht op bioscoop- en filmvoorstellingen Toezicht op het dansen Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden Tijdregeling en -indeling Tijdaanwijzing...123

11 Bescherming van de eigendom Zorg voor orde met medewerking van of ten behoeve van derden Steun aan het wettig gezag Bewaking- en beveiligingsdiensten Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van de rijks- en/of gemeentepolitie Bijstand van militairen bij bijzondere gebeurtenissen OPENBARE ZEDELIJKHEID Maatregelen tegen alkoholgebruik Regeling van het alcoholgebruik Maatregelen tegen tabaksgebruik Kansspelen. Speelhuizen Bestrijding der onzedelijkheid Dierenbescherming OPENBARE GEZONDHEID Gezondheidszorg Wering van voedings- en genotmiddelen die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Wering van vlees en vleeswaren die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Besmettelijke-ziektenbestrijding Maatregelen ten behoeve van de samenleving Afzondering van lijders Inenting Begraving Begraafplaatsen;kerkhoven Crematie; crematorium Bronnen van milieuhinder Rioleringen (riolen en gemalen) Hygiëne van lucht, bodem en water Hygiëne van het water Planologie; ruimtelijke ordening Planologische regelingen Streekplannen Stratenplannen Rooilijnen Wijze van bebouwing Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d Voedselvoorziening Drinkwater Baden Wassen. Wasinrichtingen Volkshuisvesting Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken Algemene eisen...147

12 Gebouwen van bijzondere aard (zomerhuisjes, volks-tuintjes, woonketen e.d.) Verbetering van woontoestanden, bouwwerken,alsmede erven en terreinen Aanschrijvingen Woningverbetering met financiële steun Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw Woningbouw zonder financiële steun Woningbouw met financiële steun van de overheid Overheids- en verenigingsbouw Woningbouw voor beperkte tijdsduur Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners Bevordering van het eigen woningbezit Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen Onttrekking van woningen aan hun bestemming Verdeling van woonruimte Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting Inrichting van woonwagens en woonschepen Bouwen nevens begraafplaatsen Zorg voor de algemene gezondheidstoestand OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld Bescherming tegen strijdmiddelen Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen Brandveiligheid Brandveiligheidsvoorschriften ten aanzien van bepaalde objecten en terreinen Brandmelding en alarmering Brandbestrijding Andere veiligheidsmaatregelen ten aanzien van bouwwerken, gebouwen en terreinen WATERSTAAT Zorg Reiniging Regeling van de waterstand. Waterberging...174

13 Toezicht Leggers Schouw VERKEER EN VERVOER Zorg voor wegen Verbetering Instandhouding Onderhoud Vervoer van zware vrachten Sneeuw-, ijs- en gladheidbestrijding Verlichting Beplanting Bijkomende werken en handelingen Bestemming of onttrekking aan de openbare dienst c.q. het openbaar verkeer Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden Zorg voor middelen van vervoer te land Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en het vervoer daarover Leggers Schouw Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor motorrijtuigen en rijwielen Maatregelen in verband met de vrijheid van het verkeer of veiligheid op de wegen Afsluiting van wegen en waterovergangen Snelheid voor het verkeer over wegen en waterovergangen Afmetingen enz. van voertuigen en vrachten in verband met het verkeer over wegen en waterovergangen Aanwijzings- en waarschuwingtekens voor het verkeer over wegen- en waterovergangen Toezicht op middelen van vervoer Autobussen Huurauto's en taxi's Verkeer en vervoer te land Verkeer en vervoer over tramwegen Verkeer en vervoer over spoorwegen Verkeer en vervoer te water Zorg voor waterwegen Instandhouding Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden, in over of langs waterwegen...205

14 Zorg voor havens Zorg voor veiligheid bij verkeer en vervoer te water Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover Zorg voor het luchtverkeer Posterijen...210

15 Telefonie Radio ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Wettelijke metrologie Normalisatie Gemunt geld en andere betaalmiddelen Geldwezen Bodemproductie. Dierenteelt. Producten van huisdieren Landbouw. Akkerbouw en Tuinbouw Bodemkunde. Grondonderzoek Ruil- en herverkaveling Tuinbouw. Tuinbouwgewassen en -zaden. Groenten. bloemen Land- en akkerbouwgewassen en -zaden Bosbouw. Bosproducten Mijnbouw Vee; huisdieren Paarden en andere eenhoevigen Rundvee en andere grote herkauwers Zijderupsen Producten der huisdieren Industrie. Dienstverlening. Handel Industrie. Energie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening Warmtevoorziening Brandstoffenvoorziening Handel Goederenbeurzen Markten. Kermissen Instellingen en personen die de handel uitoefenen Gebruiken en misbruiken in de handel Opdrijven of drukken van de prijzen Waarborgen voor gewicht, maat, oorsprong, enz Ongewenste handel en oneerlijke concurrentie Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen Organisatie van het bedrijfsleven Bank-, beurs- en kredietwezen Kredietwezen Kredietverlening op coöperatieve grondslag Jacht Zee- en kustvisserij ARBEID...226

16 Verhouding tussen werkgevers en werknemers Beloning van arbeid Verplichte arbeid, niet normaal betaalde arbeid Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid Aanvullende werkgelegenheid Verplaatsing van werkkrachten naar elders Bepaalde groepen van werknemers en beoefenaren van vrije beroepen Verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom en van los land in pacht Arbeidstijden. Rusttijden. Overwerk Werktijd per dag, per week Vakantie en vrije dagen Arbeidsomstandigheden Bedrijfhygiëne en bedrijfskunde. Voorkoming van beroepsziekten Gebruik van vrije tijd Arbeidsconflicten Arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling naar het buitenland Particuliere arbeidsbemiddeling Emigratie en immigratie Migratie van werkkrachten in eigen land Beroepskeuze en psychologisch onderzoek MAATSCHAPPELIJKE ZORG. VERZEKERINGSWEZEN Maatschappelijke zorg in het algemeen Medewerkers bij de zorg Organisatie van de maatschappelijke zorg Instellingen op sociaal-charitatief gebied Hulpverlening aan slachtoffers van oorlogsgeweld Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Zieken, gewonden, rustbehoevenden en ongeneeslijken Ziekenhuizen Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen en recreatie- en vakantieoorden Verpleging buiten ziekenhuizen Moederschaps- en zuigelingenzorg Overige aangelegenheden betreffende de zorg voor zieken, gewonden, enz Geesteszieken en verslaafden Geestelijk gehandicapten Lichamelijke gehandicapten Blinden en slechtzienden...251

17 Doven en slechthorenden Kreupelen. Verminkten, enz Bijstandbehoevenden Daklozen. Thuislozen. Passanten Geldelijke Bijstand Verstrekkingen in natura Tewerkstelling Bejaarden Kinderen Accommodaties Natuurlijke kinderen en vondelingen Kinderbescherming (preventieve en repressieve zorg) Bezigheid voor kinderen buiten schooltijd Zorg voor zwakke kinderen Jongens Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden Nederlanders uit den vreemde Vreemdelingen Militairen en hun verwanten Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen Varende en zwervende bevolking Werklozen en arbeidsongeschikten Uitkeringen Huishoudelijke hulp en voorlichting Overige gevallen Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel Gevangenen en ontslagen gevangenen Ongevallenverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Weduwen- en wezenverzekering VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE Onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Bevordering van de studie Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Kleuteronderwijs...278

18 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten enz Basisonderwijs Leerkrachten Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Opleidingsschool / Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (V.G.L.O.) Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Buitengewoon basisonderwijs Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Vervolgonderwijs Voortgezet onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Aangelegenheden betreffende de leerlingen Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen...339

19 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger Burger School (HBS) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel /33 Hogere Burgerschool (HBS) / Gymnasium / Leerkrachten / personeel /33.02 Organisatie van het onderwijs en van de school /33.06 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs /33.07 Subsidies, vergoedingen, legaten, enz /33.08 Personeel /33.09 Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Gymnasium Leerkrachten /personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen.benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Beroepsonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Technisch Onderwijs /08 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar Technisch Onderwijs Subsisies, vergoedingen, legaten, enz Hoger Technisch Onderwijs Huishoud- en nijverheidsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie...366

20 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Landbouwonderwijs Middelbaar Landbouwonderwijs Lager economisch en administratief onderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Opleiding voor onderwijzend personeel Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger sociaal-pedagogisch onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Kunstonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Handelsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Universiteiten Hogescholen Vormings- en ontwikkelingswerk Overige soorten van onderwijs Openbare verzamelingen en bewaarplaatsen Bibliotheken, leeszalen en andere op uitlening gerichte verzamelingen Archieven Musea. Oudheidkamers Tentoonstellingen Particuliere verzamelingen Historische en andere culturele waarden Monumenten, e.d Natuur-, landschap- en stedelijk schoon Natuurschoon Landschapsschoon Molens Meren, plassen, waterpartijen...385

21 Stedelijk schoon Kunst. Wetenschappen. Letteren Kunst Wetenschap Feesten en vermakelijkheden Plechtigheden en herdenkingen Sport en spel Vrijetijdsbesteding buitenshuis. verblijfsrecreatie Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap Bevordering van gemeenschapszin Bevordering van de lokale gemeenschapszin Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen Bevordering van de internationale gemeenschapszin Jeugdvorming Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden Menslievend hulpbetoon Eretekenen en eervolle onderscheidingen Religie Viering van dagen, aan de godsdienst gewijd Openbare godsdienstoefening Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen LANDSVERDEDIGING Inschrijving voor de dienst Keuring en herkeuring Vrijstelling van de dienst Aanwijzing voor de dienst Vervulling van de dienstplicht Vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling van de eerste oefening Uitstel en vervroeging van de eerste oefening Kostwinnersvergoeding bij de eerste oefening Klein- en zakenverlof bij de eerste oefening Herhalingsoefeningen Inkomstenvergoeding bij buitengewone opkomst; regeling geldelijke administratie in oorlogstijd Groot Verlof Einde van de dienstplicht Vrijwillige verbintenis Dienstplicht buiten Nederland Vorderingen Vordering van gebouwen en terreinen, e.d Inkwartiering, onderhoud, transporten en leveranties aan en ten behoeve van de strijdkrachten...406

22 -1.87 JUSTITIE Algemeenheden betreffende de strafvervolging Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis Instructie en strafbehandeling Inbeslagneming Straffen en maatregelen Strafbaarheid Afdoening buiten proces Tenuitvoerlegging van straffen Gratie Administratieve rechtspraak Rechterlijke macht BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN. INTERNATIONALE VERHOUDINGEN DIENSTEN EN BEDRIJVEN I ALGEMEEN Functioneren van het orgaan Financieel beheer II POLITIE Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme"...411

23 Organisatie Voorrechten. Kenmerken Samenwerking Financiën Begrotingen en financiële plannen Bank- en girorekeningen Uitgaven Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor administratie en beheer Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Ambst- of dienstwoningen Terreinen Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Regeling en vaststelling van de handelingen Vastlegging van de handelingen Personeel...418

24 08.16 Ambtskentekenen, kleding e.d Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Georganiseerd overleg Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Terbeschikkingstelling Disciplinaire gezagsuitoefening Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Verzekering Rechten van het gezin en de nabestaanden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Materiële en sociale behoeften Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Geschenken, gratificaties en ereblijken III GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN EN

25 TAAKVOORGANGER(S) Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Ontvangsten Uitgaven Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Postverkeer Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Lichamen, organen en instellingen door overheidslichamen ingesteld of waaraan wordt deelgenomen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Vastlegging van de handelingen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Loon: Bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Reis en verblijfkosten. Vrij vervoer Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing IV GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF Instelling en opheffing Functioneren van het orgaan. Beheershandelingen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen V DIENST DER GEMEENTEWERKEN...436

26 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Organisatie Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Controle op het financieel beheer Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratie en technische dienst Producten, diensten, verrichtingen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Verhindering tot het vervullen van de betrekking Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Pensioen Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing Geschenken, gratificaties en ereblijken VI REINIGINGSDIENST...442

27 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Waardering en klachten Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Belastingen en heffingen Producten, diensten, verrichtingen Levering (verkoop) van producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Algemeen hulpgetal voor personeel Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen, incompatibiliteiten Einde van de dienstbetrekking Plicht en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Eetgelegenheden; kantines; keukens VII GAS- EN WATERLEIDINGBEDRIJF...449

28 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Instelling en opheffing Samenwerking Aankoop Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Inning van gelden Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen Ambts- en dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Werken Uitoefening van de dienst Organisatie van de administratieve en technische dienst Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Levering (verkoop) van producten Omvang van het gebruik Prijsregeling (tarieven e.d.) van de producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Lichamen, organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld, of waaraan wordt deelgenomen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Administratieve gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Woning-, huur-, verhuis- en logeervergoeding Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken VIII CENTRALE BOEKHOUDING VAN DE GEMEENTEBEDRIJVEN

29 Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Bank- en girorekeningen Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Kantoorbenodigdheden Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Loon; bezoldiging Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen IX OPENBAAR SLACHTHUIS EN KEURINGSDIENST VAN VEE EN VLEES...463

30 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Neven- bij- en afvalproducten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid Vastlegging van de handelingen Algemeen hulpgetal voor personeel Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Loon; bezoldiging Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken X STICHTING TOT BEHEER EN EXPLOITATIE VAN WONINGEN Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kantoormachines Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Uitoefening van de dienst Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking...470

31 Loon; bezoldiging Pensioen Verzekering XII GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE- EN GEZONDHEIDSDIENST Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Benodigdheden voor administratie en beheer Algemeen hulpgetal voor personeel Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking...472

32 D O S S I E R I N V E N T A R I S

33

34 -2.07 GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE 4044 Gemeenteverslagen, Nieuwjaarstoespraken van de Burgemeester van Hengelo, Correspondentie betreffende de bevrijding van de gemeente op 3 april 1945, Correspondentie betreffende de herbegrafenis van Jules Haeck van gemeenteweg, Feestelijkheden in verband met het gereedkomen van de herbouwde binnenstad, Feestelijkheden in verband met de herbouw van de binnenstad (dossier secretaris comité Hengelo Herrezen), Instelling, ontwikkeling, opheffing Groei. Ontwikkeling en instandhouding 4059 Bond voor Vreemdelingenverkeer Twenthe, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Hengelo's bloei, Initiatieven, Verslagen en rapporten, Het maken van reclame voor de gemeente Hengelo, Pogingen tot vestiging van nieuwe industrieën,

35 4050 Algemeen dossier inzake de groei, ontwikkeling en instandhouding, Correspondentie betreffende de geboorte van een vierling in het gezin Pijlman, Federatieve vereniging voor vreemdelingenverkeer "Oost Twente", Logies- en Adviesbureau, Instelling van een onderzoek naar terreinen voor industrievestiging in Hengelo, Versnelde uitgroei van de stad, Toetsingscommissie sociaal-economisch structuuronderzoek Twente, Stichting Bevordering Industrialisatie in Overijssel, Uitgifte van een fotoboekje van de gemeente Hengelo en een gids van het nieuwe stadhuis, Stichting Vreemdelingenverkeer Oost Twente, Voorrechten. Kenmerken 4066 Postvrijdom van dienststukken, Gemeentewapen en -vlag, Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen

36 4067 Algemeen dossier inzake grenswijzigingen en het vaststellen van de grenzen, Grenswijziging tussen de gemeente Hengelo en Enschede, Algemeen dossier, Door de gemeente Hengelo aan de gemeente Enschede te betalen schadeloosstelling in verband met de grenswijziging, Grenswijziging Hengelo en Weerselo, Grenswijziging Hengelo, Borne en Weerselo, Delen 4073 Correspondentie inzake stadskaarten en -plattegronden, Straatnaamgeving, Bijlagen, Commissie voorbereiding straatnamen, Aard en samenstelling van de bevolking 4079 Uitgifte van een Statistisch Jaarboek , 1966.

37 Betrekkingen tot andere lichamen en organen 4080 Algemeen dossier inzake de betrekkingen tot andere lichamen, Samenwerking 4081 Algemeen dossier inzake samenwerking, Stedenband Twente, Twenteraad, Algemeen dossier, Financiële administratie, Vergaderingen, Gewest Almelo, Beraad van acht, Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere 4089 Bekendmakingen van de Staat van Oorlog of Beleg, Correspondentie betreffende het Militair Gezag, Inspectiebezoek van hoger gezag 4090 Gemeentebezoeken van de Commissisaris der Koningin,

38 Betrekkingen van financiële aard 4091 Gemeentefinanciën, Financiële verhouding tussen organen 4097 Opgaven ingevolge artikel 22, eerste lid van het Financiële Verhoudingsbesluit, Algemene dossiers inzake de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, Correspondentie betreffende de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente voor de jaren , Beslissingen van de Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken met betrekking tot het basisbedrag per inwoner, Verzoeken om verhoging van het basisbedrag per inwoner, Uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van de sociale zorg, Rapport Commissie Oud, Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.), Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het onderwijs,

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst INHOUD.07 HET ORGANISME 11.07.1 Instelling,

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. -1.711, of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 CAO HOOFDSTUK I DEFINITIES... 6 HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER... 8 HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... 9

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Nummer archiefinventaris: 2.08.78 Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE. PAflITIJ!N. Programma REALISTEN NEDERLAND. Politieke Partij

DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE. PAflITIJ!N. Programma REALISTEN NEDERLAND. Politieke Partij 1989 DO~TATIECiN1RUM NEDERLANOSC POLITIEKE PAflITIJ!N Programma REALISTEN I NEDERLAND Politieke Partij REALISTEN NEDERLAND: Politieke Partij VOOR WELDENKENDE MEN- SEN, ingeschreven bij de kiesraad onder

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Suriname Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VLIEGERS MARTINAIR HOLLAND N.V. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 2 I N H O U D S O P G A V E COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Blz. PERSONEELSBELEID 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

datum O 3 NOV. 1982 CO b. d.

datum O 3 NOV. 1982 CO b. d. 1) Zo nodig andere rubricering aangeven. Distr, Afschr.: 1641161 datum O 3 NOV. 1982 CO b. d. Bijlage(n): BO: Datum ontmoeting Datum rapport Volgno. Inf. rapp. Evaluatie Betreft: Vergadering buitenlandse

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 11 Beschikking van de Minister van Justitie van 10 januari 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979 Nummer archiefinventaris: 2.08.5012 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie