Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst"

Transcriptie

1 Dossierinventaris van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

2

3 Inhoudsopgave blz GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Instelling, ontwikkeling, opheffing...29

4 Groei. Ontwikkeling en instandhouding Voorrechten. Kenmerken Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Delen Aard en samenstelling van de bevolking Betrekkingen tot andere lichamen en organen Samenwerking Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere Inspectiebezoek van hoger gezag Betrekkingen van financiële aard Financiële verhouding tussen organen Uitkering uit de opbrengst van het mijnrecht Economische en rechtspositie Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht Rechtsverwerkelijking Eigendom en bezit Verkrijging en verlies Aankoop Verkoop (vervreemding) Ruiling Schenking Onteigening. Vordering. Naasting Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten Erfpacht Huur en pacht Verhuur en verpachting Jacht- en visrecht Gebruik Rechten en verplichtingen ten aanzien van aangrenzende eigendommen Beheer van eigendommen Verbeteringen. Verbouwingen Voorzieningen Onderhoud en schoonhouden Verzekering tegen verschillende risico's Bescherming Exploitatie en bescherming Financiën Begrotingen. Balansen. Rekeningen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen...59

5 Financieel beheer Geldmiddelen Belegging der gelden Kasgeld Centraal beheer der geldmiddelen Bank- en girorekeningen Kasbeheer Ontvangsten Inning van gelden Uitgaven Betaling van gelden Controle op het financieel beheer Kasopneming Schuld Geldleningen Kasgeldleningen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Documenten Publicaties Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Telecommunicatie Telefonie Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratieve en technische dienst Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Belastingen en heffingen Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen Lichamen, organen, instellingen en functionarissen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid...74

6 Commissies uit vertegenwoordigende lichamen Voorbereidende en/of uitvoerende colleges Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Functionarissen Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Secretariaat Comptabele ambtenaar Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Secretarieën Ontvangkantoren Privaatrechtelijke lichamen, organen en instellingen Banken voor Overheidsorganen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Plichten en bevoegdheden Regeling en vaststelling van de handelingen Wijziging van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Financiële, materiële en morele steun PROVINCIAAL OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Groei. Ontwikkeling en instandhouding Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Commissies uit vertegenwordigende lichamen Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Diensten. Bedrijven. Afdelingen Plichten en bevoegdheden Vastlegging van de handelingen Financiële, materiële en morele steun RIJKS OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Hoogste functionaris Diensten. Bedrijven. Afdelingen Secretarieën...88

7 -2.08 PERSONEEL (GEMEENTELIJK) Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Geschillen over de rechtspositie Georganiseerd overleg Medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Vakbekwaamheid Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Cumulatie Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Woonplaats; standplaats Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Ambtelijke bevoegdheden van het personeel Loon; bezoldiging Verhoging en verlaging van het loon Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Verplaatsingskosten Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Huwelijks-en kindertoelage Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden...102

8 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Vormen en soorten van pensioen Verzekering Bijstand Rechten van het gezin en de nabestaanden Andere personeelsaangelegenheden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen Aansprakelijkheid tegenover het personeel Materiële en sociale behoeften Eetgelegenheden; kantines; keukens Sociale voorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Stakingen Geschenken, gratificaties en ereblijken PERSONEEL (PROVINCIAAL) PERSONEEL (RIJKS) TAAKUITVOERING EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Kadaster en hypotheek Openbare werken Directe belastingen Grondbelasting Straat- (wegen-), verlichtings-, riolerings- en aanlegbelasting...113

9 Baatbelasting Personele belasting Vermakelijkheidsbelasting Hondenbelasting Gemeentefondsbelasting Ondernemingsbelasting Vermogensbelasting Leges Belasting op het verstrekken van sterke drank Rechten voor huwelijksvoltrekking OPENBARE ORDE Openlijk aanplakken en aankondigen Drukpersvrijheid. Aanbieden, verspreiden en tentoonstellen Verenigingen en stichtingen Vergaderingen Bijeenkomsten tot oefening in het hanteren van wapenen...116

10 Wapenen en munitie Toezicht op openbare grond en openbaar water... (straatpolitie) Gebruik van openbaar gebied Stand- en ligplaatsen Standplaats voor woonwagens, kampeerwagens e.d Ligplaats voor woonschepen e.d Het hebben van voorwerpen op, aan of boven openbaar gebied Voorwerpen op of aan de openbare weg Optochten, plechtigheden, processies, demonstraties Veiligheid op de openbare weg en het openbare water Venten Muziek, vertoningen, toespraken, enz. op de openbare weg Familie- en persoonsaangelegenheden Burgerlijke stand Ambtenaren van de burgerlijke stand Geboorte, wettigheid Huwelijk en echtscheiding Overlijden Registratie van de bevolking Bevolkingsregisters Inlichtingen uit het bevolkingsregister Huisnummering Bevolkingsstatistiek Volkstelling Nederlanderschap en ingezetenschap. Identiteit Persoonsbewijzen Verklaringen omtrent personen Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen Verkrijgen van het Nederlanderschap Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d Toezicht op vermakelijkheden, vertoningen, tentoonstellingen e.d Toezicht op bioscoop- en filmvoorstellingen Toezicht op het dansen Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden Tijdregeling en -indeling Tijdaanwijzing...123

11 Bescherming van de eigendom Zorg voor orde met medewerking van of ten behoeve van derden Steun aan het wettig gezag Bewaking- en beveiligingsdiensten Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van de rijks- en/of gemeentepolitie Bijstand van militairen bij bijzondere gebeurtenissen OPENBARE ZEDELIJKHEID Maatregelen tegen alkoholgebruik Regeling van het alcoholgebruik Maatregelen tegen tabaksgebruik Kansspelen. Speelhuizen Bestrijding der onzedelijkheid Dierenbescherming OPENBARE GEZONDHEID Gezondheidszorg Wering van voedings- en genotmiddelen die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Wering van vlees en vleeswaren die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Besmettelijke-ziektenbestrijding Maatregelen ten behoeve van de samenleving Afzondering van lijders Inenting Begraving Begraafplaatsen;kerkhoven Crematie; crematorium Bronnen van milieuhinder Rioleringen (riolen en gemalen) Hygiëne van lucht, bodem en water Hygiëne van het water Planologie; ruimtelijke ordening Planologische regelingen Streekplannen Stratenplannen Rooilijnen Wijze van bebouwing Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d Voedselvoorziening Drinkwater Baden Wassen. Wasinrichtingen Volkshuisvesting Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken Algemene eisen...147

12 Gebouwen van bijzondere aard (zomerhuisjes, volks-tuintjes, woonketen e.d.) Verbetering van woontoestanden, bouwwerken,alsmede erven en terreinen Aanschrijvingen Woningverbetering met financiële steun Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw Woningbouw zonder financiële steun Woningbouw met financiële steun van de overheid Overheids- en verenigingsbouw Woningbouw voor beperkte tijdsduur Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners Bevordering van het eigen woningbezit Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen Onttrekking van woningen aan hun bestemming Verdeling van woonruimte Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting Inrichting van woonwagens en woonschepen Bouwen nevens begraafplaatsen Zorg voor de algemene gezondheidstoestand OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld Bescherming tegen strijdmiddelen Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen Brandveiligheid Brandveiligheidsvoorschriften ten aanzien van bepaalde objecten en terreinen Brandmelding en alarmering Brandbestrijding Andere veiligheidsmaatregelen ten aanzien van bouwwerken, gebouwen en terreinen WATERSTAAT Zorg Reiniging Regeling van de waterstand. Waterberging...174

13 Toezicht Leggers Schouw VERKEER EN VERVOER Zorg voor wegen Verbetering Instandhouding Onderhoud Vervoer van zware vrachten Sneeuw-, ijs- en gladheidbestrijding Verlichting Beplanting Bijkomende werken en handelingen Bestemming of onttrekking aan de openbare dienst c.q. het openbaar verkeer Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden Zorg voor middelen van vervoer te land Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en het vervoer daarover Leggers Schouw Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor motorrijtuigen en rijwielen Maatregelen in verband met de vrijheid van het verkeer of veiligheid op de wegen Afsluiting van wegen en waterovergangen Snelheid voor het verkeer over wegen en waterovergangen Afmetingen enz. van voertuigen en vrachten in verband met het verkeer over wegen en waterovergangen Aanwijzings- en waarschuwingtekens voor het verkeer over wegen- en waterovergangen Toezicht op middelen van vervoer Autobussen Huurauto's en taxi's Verkeer en vervoer te land Verkeer en vervoer over tramwegen Verkeer en vervoer over spoorwegen Verkeer en vervoer te water Zorg voor waterwegen Instandhouding Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden, in over of langs waterwegen...205

14 Zorg voor havens Zorg voor veiligheid bij verkeer en vervoer te water Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover Zorg voor het luchtverkeer Posterijen...210

15 Telefonie Radio ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Wettelijke metrologie Normalisatie Gemunt geld en andere betaalmiddelen Geldwezen Bodemproductie. Dierenteelt. Producten van huisdieren Landbouw. Akkerbouw en Tuinbouw Bodemkunde. Grondonderzoek Ruil- en herverkaveling Tuinbouw. Tuinbouwgewassen en -zaden. Groenten. bloemen Land- en akkerbouwgewassen en -zaden Bosbouw. Bosproducten Mijnbouw Vee; huisdieren Paarden en andere eenhoevigen Rundvee en andere grote herkauwers Zijderupsen Producten der huisdieren Industrie. Dienstverlening. Handel Industrie. Energie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening Warmtevoorziening Brandstoffenvoorziening Handel Goederenbeurzen Markten. Kermissen Instellingen en personen die de handel uitoefenen Gebruiken en misbruiken in de handel Opdrijven of drukken van de prijzen Waarborgen voor gewicht, maat, oorsprong, enz Ongewenste handel en oneerlijke concurrentie Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen Organisatie van het bedrijfsleven Bank-, beurs- en kredietwezen Kredietwezen Kredietverlening op coöperatieve grondslag Jacht Zee- en kustvisserij ARBEID...226

16 Verhouding tussen werkgevers en werknemers Beloning van arbeid Verplichte arbeid, niet normaal betaalde arbeid Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid Aanvullende werkgelegenheid Verplaatsing van werkkrachten naar elders Bepaalde groepen van werknemers en beoefenaren van vrije beroepen Verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom en van los land in pacht Arbeidstijden. Rusttijden. Overwerk Werktijd per dag, per week Vakantie en vrije dagen Arbeidsomstandigheden Bedrijfhygiëne en bedrijfskunde. Voorkoming van beroepsziekten Gebruik van vrije tijd Arbeidsconflicten Arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling naar het buitenland Particuliere arbeidsbemiddeling Emigratie en immigratie Migratie van werkkrachten in eigen land Beroepskeuze en psychologisch onderzoek MAATSCHAPPELIJKE ZORG. VERZEKERINGSWEZEN Maatschappelijke zorg in het algemeen Medewerkers bij de zorg Organisatie van de maatschappelijke zorg Instellingen op sociaal-charitatief gebied Hulpverlening aan slachtoffers van oorlogsgeweld Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Zieken, gewonden, rustbehoevenden en ongeneeslijken Ziekenhuizen Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen en recreatie- en vakantieoorden Verpleging buiten ziekenhuizen Moederschaps- en zuigelingenzorg Overige aangelegenheden betreffende de zorg voor zieken, gewonden, enz Geesteszieken en verslaafden Geestelijk gehandicapten Lichamelijke gehandicapten Blinden en slechtzienden...251

17 Doven en slechthorenden Kreupelen. Verminkten, enz Bijstandbehoevenden Daklozen. Thuislozen. Passanten Geldelijke Bijstand Verstrekkingen in natura Tewerkstelling Bejaarden Kinderen Accommodaties Natuurlijke kinderen en vondelingen Kinderbescherming (preventieve en repressieve zorg) Bezigheid voor kinderen buiten schooltijd Zorg voor zwakke kinderen Jongens Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden Nederlanders uit den vreemde Vreemdelingen Militairen en hun verwanten Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen Varende en zwervende bevolking Werklozen en arbeidsongeschikten Uitkeringen Huishoudelijke hulp en voorlichting Overige gevallen Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel Gevangenen en ontslagen gevangenen Ongevallenverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Weduwen- en wezenverzekering VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE Onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Bevordering van de studie Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Kleuteronderwijs...278

18 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten enz Basisonderwijs Leerkrachten Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Opleidingsschool / Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (V.G.L.O.) Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Buitengewoon basisonderwijs Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Vervolgonderwijs Voortgezet onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Aangelegenheden betreffende de leerlingen Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen...339

19 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger Burger School (HBS) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel /33 Hogere Burgerschool (HBS) / Gymnasium / Leerkrachten / personeel /33.02 Organisatie van het onderwijs en van de school /33.06 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs /33.07 Subsidies, vergoedingen, legaten, enz /33.08 Personeel /33.09 Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Gymnasium Leerkrachten /personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen.benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Beroepsonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Technisch Onderwijs /08 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar Technisch Onderwijs Subsisies, vergoedingen, legaten, enz Hoger Technisch Onderwijs Huishoud- en nijverheidsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie...366

20 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Landbouwonderwijs Middelbaar Landbouwonderwijs Lager economisch en administratief onderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Opleiding voor onderwijzend personeel Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger sociaal-pedagogisch onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Kunstonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Handelsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Universiteiten Hogescholen Vormings- en ontwikkelingswerk Overige soorten van onderwijs Openbare verzamelingen en bewaarplaatsen Bibliotheken, leeszalen en andere op uitlening gerichte verzamelingen Archieven Musea. Oudheidkamers Tentoonstellingen Particuliere verzamelingen Historische en andere culturele waarden Monumenten, e.d Natuur-, landschap- en stedelijk schoon Natuurschoon Landschapsschoon Molens Meren, plassen, waterpartijen...385

21 Stedelijk schoon Kunst. Wetenschappen. Letteren Kunst Wetenschap Feesten en vermakelijkheden Plechtigheden en herdenkingen Sport en spel Vrijetijdsbesteding buitenshuis. verblijfsrecreatie Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap Bevordering van gemeenschapszin Bevordering van de lokale gemeenschapszin Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen Bevordering van de internationale gemeenschapszin Jeugdvorming Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden Menslievend hulpbetoon Eretekenen en eervolle onderscheidingen Religie Viering van dagen, aan de godsdienst gewijd Openbare godsdienstoefening Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen LANDSVERDEDIGING Inschrijving voor de dienst Keuring en herkeuring Vrijstelling van de dienst Aanwijzing voor de dienst Vervulling van de dienstplicht Vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling van de eerste oefening Uitstel en vervroeging van de eerste oefening Kostwinnersvergoeding bij de eerste oefening Klein- en zakenverlof bij de eerste oefening Herhalingsoefeningen Inkomstenvergoeding bij buitengewone opkomst; regeling geldelijke administratie in oorlogstijd Groot Verlof Einde van de dienstplicht Vrijwillige verbintenis Dienstplicht buiten Nederland Vorderingen Vordering van gebouwen en terreinen, e.d Inkwartiering, onderhoud, transporten en leveranties aan en ten behoeve van de strijdkrachten...406

22 -1.87 JUSTITIE Algemeenheden betreffende de strafvervolging Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis Instructie en strafbehandeling Inbeslagneming Straffen en maatregelen Strafbaarheid Afdoening buiten proces Tenuitvoerlegging van straffen Gratie Administratieve rechtspraak Rechterlijke macht BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN. INTERNATIONALE VERHOUDINGEN DIENSTEN EN BEDRIJVEN I ALGEMEEN Functioneren van het orgaan Financieel beheer II POLITIE Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme"...411

23 Organisatie Voorrechten. Kenmerken Samenwerking Financiën Begrotingen en financiële plannen Bank- en girorekeningen Uitgaven Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor administratie en beheer Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Ambst- of dienstwoningen Terreinen Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Regeling en vaststelling van de handelingen Vastlegging van de handelingen Personeel...418

24 08.16 Ambtskentekenen, kleding e.d Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Georganiseerd overleg Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Terbeschikkingstelling Disciplinaire gezagsuitoefening Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Verzekering Rechten van het gezin en de nabestaanden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Materiële en sociale behoeften Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Geschenken, gratificaties en ereblijken III GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN EN

25 TAAKVOORGANGER(S) Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Ontvangsten Uitgaven Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Postverkeer Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Lichamen, organen en instellingen door overheidslichamen ingesteld of waaraan wordt deelgenomen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Vastlegging van de handelingen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Loon: Bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Reis en verblijfkosten. Vrij vervoer Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing IV GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF Instelling en opheffing Functioneren van het orgaan. Beheershandelingen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen V DIENST DER GEMEENTEWERKEN...436

26 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Organisatie Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Controle op het financieel beheer Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratie en technische dienst Producten, diensten, verrichtingen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Verhindering tot het vervullen van de betrekking Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Pensioen Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing Geschenken, gratificaties en ereblijken VI REINIGINGSDIENST...442

27 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Waardering en klachten Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Belastingen en heffingen Producten, diensten, verrichtingen Levering (verkoop) van producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Algemeen hulpgetal voor personeel Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen, incompatibiliteiten Einde van de dienstbetrekking Plicht en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Eetgelegenheden; kantines; keukens VII GAS- EN WATERLEIDINGBEDRIJF...449

28 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Instelling en opheffing Samenwerking Aankoop Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Inning van gelden Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen Ambts- en dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Werken Uitoefening van de dienst Organisatie van de administratieve en technische dienst Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Levering (verkoop) van producten Omvang van het gebruik Prijsregeling (tarieven e.d.) van de producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Lichamen, organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld, of waaraan wordt deelgenomen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Administratieve gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Woning-, huur-, verhuis- en logeervergoeding Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken VIII CENTRALE BOEKHOUDING VAN DE GEMEENTEBEDRIJVEN

29 Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Bank- en girorekeningen Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Kantoorbenodigdheden Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Loon; bezoldiging Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen IX OPENBAAR SLACHTHUIS EN KEURINGSDIENST VAN VEE EN VLEES...463

30 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Neven- bij- en afvalproducten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid Vastlegging van de handelingen Algemeen hulpgetal voor personeel Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Loon; bezoldiging Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken X STICHTING TOT BEHEER EN EXPLOITATIE VAN WONINGEN Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kantoormachines Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Uitoefening van de dienst Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking...470

31 Loon; bezoldiging Pensioen Verzekering XII GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE- EN GEZONDHEIDSDIENST Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Benodigdheden voor administratie en beheer Algemeen hulpgetal voor personeel Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking...472

32 D O S S I E R I N V E N T A R I S

33

34 -2.07 GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE 4044 Gemeenteverslagen, Nieuwjaarstoespraken van de Burgemeester van Hengelo, Correspondentie betreffende de bevrijding van de gemeente op 3 april 1945, Correspondentie betreffende de herbegrafenis van Jules Haeck van gemeenteweg, Feestelijkheden in verband met het gereedkomen van de herbouwde binnenstad, Feestelijkheden in verband met de herbouw van de binnenstad (dossier secretaris comité Hengelo Herrezen), Instelling, ontwikkeling, opheffing Groei. Ontwikkeling en instandhouding 4059 Bond voor Vreemdelingenverkeer Twenthe, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Hengelo's bloei, Initiatieven, Verslagen en rapporten, Het maken van reclame voor de gemeente Hengelo, Pogingen tot vestiging van nieuwe industrieën,

35 4050 Algemeen dossier inzake de groei, ontwikkeling en instandhouding, Correspondentie betreffende de geboorte van een vierling in het gezin Pijlman, Federatieve vereniging voor vreemdelingenverkeer "Oost Twente", Logies- en Adviesbureau, Instelling van een onderzoek naar terreinen voor industrievestiging in Hengelo, Versnelde uitgroei van de stad, Toetsingscommissie sociaal-economisch structuuronderzoek Twente, Stichting Bevordering Industrialisatie in Overijssel, Uitgifte van een fotoboekje van de gemeente Hengelo en een gids van het nieuwe stadhuis, Stichting Vreemdelingenverkeer Oost Twente, Voorrechten. Kenmerken 4066 Postvrijdom van dienststukken, Gemeentewapen en -vlag, Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen

36 4067 Algemeen dossier inzake grenswijzigingen en het vaststellen van de grenzen, Grenswijziging tussen de gemeente Hengelo en Enschede, Algemeen dossier, Door de gemeente Hengelo aan de gemeente Enschede te betalen schadeloosstelling in verband met de grenswijziging, Grenswijziging Hengelo en Weerselo, Grenswijziging Hengelo, Borne en Weerselo, Delen 4073 Correspondentie inzake stadskaarten en -plattegronden, Straatnaamgeving, Bijlagen, Commissie voorbereiding straatnamen, Aard en samenstelling van de bevolking 4079 Uitgifte van een Statistisch Jaarboek , 1966.

37 Betrekkingen tot andere lichamen en organen 4080 Algemeen dossier inzake de betrekkingen tot andere lichamen, Samenwerking 4081 Algemeen dossier inzake samenwerking, Stedenband Twente, Twenteraad, Algemeen dossier, Financiële administratie, Vergaderingen, Gewest Almelo, Beraad van acht, Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere 4089 Bekendmakingen van de Staat van Oorlog of Beleg, Correspondentie betreffende het Militair Gezag, Inspectiebezoek van hoger gezag 4090 Gemeentebezoeken van de Commissisaris der Koningin,

38 Betrekkingen van financiële aard 4091 Gemeentefinanciën, Financiële verhouding tussen organen 4097 Opgaven ingevolge artikel 22, eerste lid van het Financiële Verhoudingsbesluit, Algemene dossiers inzake de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, Correspondentie betreffende de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente voor de jaren , Beslissingen van de Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken met betrekking tot het basisbedrag per inwoner, Verzoeken om verhoging van het basisbedrag per inwoner, Uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van de sociale zorg, Rapport Commissie Oud, Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.), Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het onderwijs,

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986)

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar Uitgegeven, 6 december 2016 De minister

Nadere informatie

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975 Geschiedenis van het archiefvormende orgaan De gemeente Zoetermeer kreeg in 1962 van de regering de opdracht om uit te groeien tot een stad

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst INHOUD.07 HET ORGANISME 11.07.1 Instelling,

Nadere informatie

De Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. Archiefreferenties A.3.-G.B./1997; A.3.-G.B./1998; A.3.-G.B.

De Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. Archiefreferenties A.3.-G.B./1997; A.3.-G.B./1998; A.3.-G.B. De Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen Onderwerpen Bescherming van de bevolking: springstoffenopslagplaatsen, waarschuwingen voor niet ontplofte voorwerpen Archiefreferenties

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 Uitgegeven, 12 februari 2016 De minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Informatieblad no 1 BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Contactadressen: ARBEIDSINSPECTIE PARAMARIBO Fred. Derbystraat # 98 Paramaribo Telefoon # 422250/ 471660/ 472279

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen)

Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (Tekst geldend op: 27-06-2013) Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Artikel 3 Een overheidswerkgever sluit geen arbeidsovereenkomst met:

Artikel 3 Een overheidswerkgever sluit geen arbeidsovereenkomst met: Indien de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt zal de Ambtenarenwet als volgt luiden; Titel I. Algemeene bepalingen Artikel 1 1. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene die krachtens

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

445 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van spaarregelingen voor het personeel

445 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van spaarregelingen voor het personeel 2.4.7.3 Pensioen. Verzekering. Bijstand 443 Dossiers inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen Ziekenfonds Gemeentepersoneel Limburg en Instituut Ziektekostenvoorzieningen Ambtenaren Limburg

Nadere informatie

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 Inhoudsopgave AFKORTINGEN xi DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 2 Uitvoering van de politietaak 5 2.1 Taakstelling 5 2.2 Kerntakendiscussie 6 2.3 Discretionaire beleidsruimte 9 2.4 Vertrouwen in de politie

Nadere informatie

Van stad en buitenie

Van stad en buitenie Van stad en buitenie Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

Raad van State 1. M a t e r i e s

Raad van State 1. M a t e r i e s Raad van State 1 M a t e r i e s 1 Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en aanverwante aangelegenheden 1.1 Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Reglementen 1.2 Plannen van aanleg 1.3 Milieu bescherming

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. No. 51. VERTROUWELIJK BESLUIT van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. WlJ JULIANA,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 773 Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer:

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

JUSTITIE RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN VOOR HET DIENSTJAAR ZITTING RIJKSBEGROTING HOOFDSTUK IV JUSTITIE

JUSTITIE RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN VOOR HET DIENSTJAAR ZITTING RIJKSBEGROTING HOOFDSTUK IV JUSTITIE ZITTING 4900 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK IV JUSTITIE RAM1NGSSTAAT DER MIDDELEN Nr. 7 RAMINGSSTAAT DER MIDDELEN VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE VOOR HET DIENSTJAAR II 4900 IV 7 M A MIDDELEN

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 29803 28 mei 2014 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2014 De raad van de gemeente Zuidhorn gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Deze procedure betstaat uit de volgende onderdelen: 1. Voorwaarden te stellen aan overbrenging a. wettelijke

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor de award

Wie komt in aanmerking voor de award Wie komt in aanmerking voor de award 1. Alle Rotterdamse burgers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Award. 2. Rotterdams betekent: a. Een

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 29-05-2015) Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.)

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Begrip fout Foutieve daad Nalatigheid Onvoorzichtigheid Schade Materiële schade Morele schade Bewijslast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries

lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries ._(-Dtato_iv/L Lan a aloa lolb aqg LADSVERORDENING tot vaststelling van de en van de ministeries van het Land voor het dienstjaar IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende:

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30021 Periode: 1919-1980 Archiefvormer Secretarie; documentatiebureau

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Wet op de medische keuringen

Wet op de medische keuringen Wet op de medische keuringen Wet van 5 juli 1997, Stb. 1997, 365 (Verbeterblad), houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen),

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 236 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

ter vervanging van het besluit van 3 juli 1979 vast te stellen de navolgende: Artikel 1

ter vervanging van het besluit van 3 juli 1979 vast te stellen de navolgende: Artikel 1 Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel; overwegende, dat het noodzakelijk is de Instructie voor de bodeconciërge in het gemeentehuis van Ferwerderadiel en bijgebouwen, welke werd vastgesteld op

Nadere informatie

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave / IX GEMEENTEWET / 1 Gemeentewet / 3 Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 AANVERWANTE

Nadere informatie

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan bestuur: gemeente: MEERJARENPLAN - n - n+5) Laatste actualisering: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage code rekening budget

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie