Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossierinventaris. van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) 1930-1971 (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst"

Transcriptie

1 Dossierinventaris van het archief van het Gemeentebestuur van HENGELO (1902-) (-1994) Winschoten 1997 Centrale Archief Selectiedienst

2

3 Inhoudsopgave blz GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Instelling, ontwikkeling, opheffing...29

4 Groei. Ontwikkeling en instandhouding Voorrechten. Kenmerken Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Delen Aard en samenstelling van de bevolking Betrekkingen tot andere lichamen en organen Samenwerking Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere Inspectiebezoek van hoger gezag Betrekkingen van financiële aard Financiële verhouding tussen organen Uitkering uit de opbrengst van het mijnrecht Economische en rechtspositie Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht Rechtsverwerkelijking Eigendom en bezit Verkrijging en verlies Aankoop Verkoop (vervreemding) Ruiling Schenking Onteigening. Vordering. Naasting Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten Erfpacht Huur en pacht Verhuur en verpachting Jacht- en visrecht Gebruik Rechten en verplichtingen ten aanzien van aangrenzende eigendommen Beheer van eigendommen Verbeteringen. Verbouwingen Voorzieningen Onderhoud en schoonhouden Verzekering tegen verschillende risico's Bescherming Exploitatie en bescherming Financiën Begrotingen. Balansen. Rekeningen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen...59

5 Financieel beheer Geldmiddelen Belegging der gelden Kasgeld Centraal beheer der geldmiddelen Bank- en girorekeningen Kasbeheer Ontvangsten Inning van gelden Uitgaven Betaling van gelden Controle op het financieel beheer Kasopneming Schuld Geldleningen Kasgeldleningen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Documenten Publicaties Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Telecommunicatie Telefonie Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratieve en technische dienst Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Belastingen en heffingen Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen Lichamen, organen, instellingen en functionarissen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid...74

6 Commissies uit vertegenwoordigende lichamen Voorbereidende en/of uitvoerende colleges Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Functionarissen Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Secretariaat Comptabele ambtenaar Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Secretarieën Ontvangkantoren Privaatrechtelijke lichamen, organen en instellingen Banken voor Overheidsorganen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Plichten en bevoegdheden Regeling en vaststelling van de handelingen Wijziging van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Financiële, materiële en morele steun PROVINCIAAL OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Groei. Ontwikkeling en instandhouding Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Commissies uit vertegenwordigende lichamen Leden van voorbereidende en/of uitvoerende colleges Hoogste functionaris Plaatsvervangend hoogste functionaris Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Diensten. Bedrijven. Afdelingen Plichten en bevoegdheden Vastlegging van de handelingen Financiële, materiële en morele steun RIJKS OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordenende bevoegdheid Hoogste functionaris Diensten. Bedrijven. Afdelingen Secretarieën...88

7 -2.08 PERSONEEL (GEMEENTELIJK) Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Geschillen over de rechtspositie Georganiseerd overleg Medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Vakbekwaamheid Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Cumulatie Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Woonplaats; standplaats Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Ambtelijke bevoegdheden van het personeel Loon; bezoldiging Verhoging en verlaging van het loon Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Verplaatsingskosten Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Huwelijks-en kindertoelage Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden...102

8 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Vormen en soorten van pensioen Verzekering Bijstand Rechten van het gezin en de nabestaanden Andere personeelsaangelegenheden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen Aansprakelijkheid tegenover het personeel Materiële en sociale behoeften Eetgelegenheden; kantines; keukens Sociale voorzieningen (m.b.t. privé-aangelegenheden) Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Stakingen Geschenken, gratificaties en ereblijken PERSONEEL (PROVINCIAAL) PERSONEEL (RIJKS) TAAKUITVOERING EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN Kadaster en hypotheek Openbare werken Directe belastingen Grondbelasting Straat- (wegen-), verlichtings-, riolerings- en aanlegbelasting...113

9 Baatbelasting Personele belasting Vermakelijkheidsbelasting Hondenbelasting Gemeentefondsbelasting Ondernemingsbelasting Vermogensbelasting Leges Belasting op het verstrekken van sterke drank Rechten voor huwelijksvoltrekking OPENBARE ORDE Openlijk aanplakken en aankondigen Drukpersvrijheid. Aanbieden, verspreiden en tentoonstellen Verenigingen en stichtingen Vergaderingen Bijeenkomsten tot oefening in het hanteren van wapenen...116

10 Wapenen en munitie Toezicht op openbare grond en openbaar water... (straatpolitie) Gebruik van openbaar gebied Stand- en ligplaatsen Standplaats voor woonwagens, kampeerwagens e.d Ligplaats voor woonschepen e.d Het hebben van voorwerpen op, aan of boven openbaar gebied Voorwerpen op of aan de openbare weg Optochten, plechtigheden, processies, demonstraties Veiligheid op de openbare weg en het openbare water Venten Muziek, vertoningen, toespraken, enz. op de openbare weg Familie- en persoonsaangelegenheden Burgerlijke stand Ambtenaren van de burgerlijke stand Geboorte, wettigheid Huwelijk en echtscheiding Overlijden Registratie van de bevolking Bevolkingsregisters Inlichtingen uit het bevolkingsregister Huisnummering Bevolkingsstatistiek Volkstelling Nederlanderschap en ingezetenschap. Identiteit Persoonsbewijzen Verklaringen omtrent personen Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen Verkrijgen van het Nederlanderschap Toezicht op hotels, logementen, pensions, e.d Toezicht op vermakelijkheden, vertoningen, tentoonstellingen e.d Toezicht op bioscoop- en filmvoorstellingen Toezicht op het dansen Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden Tijdregeling en -indeling Tijdaanwijzing...123

11 Bescherming van de eigendom Zorg voor orde met medewerking van of ten behoeve van derden Steun aan het wettig gezag Bewaking- en beveiligingsdiensten Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van de rijks- en/of gemeentepolitie Bijstand van militairen bij bijzondere gebeurtenissen OPENBARE ZEDELIJKHEID Maatregelen tegen alkoholgebruik Regeling van het alcoholgebruik Maatregelen tegen tabaksgebruik Kansspelen. Speelhuizen Bestrijding der onzedelijkheid Dierenbescherming OPENBARE GEZONDHEID Gezondheidszorg Wering van voedings- en genotmiddelen die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Wering van vlees en vleeswaren die voor de volksgezondheid schadelijk zijn Besmettelijke-ziektenbestrijding Maatregelen ten behoeve van de samenleving Afzondering van lijders Inenting Begraving Begraafplaatsen;kerkhoven Crematie; crematorium Bronnen van milieuhinder Rioleringen (riolen en gemalen) Hygiëne van lucht, bodem en water Hygiëne van het water Planologie; ruimtelijke ordening Planologische regelingen Streekplannen Stratenplannen Rooilijnen Wijze van bebouwing Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d Voedselvoorziening Drinkwater Baden Wassen. Wasinrichtingen Volkshuisvesting Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken Algemene eisen...147

12 Gebouwen van bijzondere aard (zomerhuisjes, volks-tuintjes, woonketen e.d.) Verbetering van woontoestanden, bouwwerken,alsmede erven en terreinen Aanschrijvingen Woningverbetering met financiële steun Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw Woningbouw zonder financiële steun Woningbouw met financiële steun van de overheid Overheids- en verenigingsbouw Woningbouw voor beperkte tijdsduur Woningbouw voor bepaalde categorie bewoners Bevordering van het eigen woningbezit Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen Onttrekking van woningen aan hun bestemming Verdeling van woonruimte Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting Inrichting van woonwagens en woonschepen Bouwen nevens begraafplaatsen Zorg voor de algemene gezondheidstoestand OPENBARE VEILIGHEID Bescherming van de bevolking en van de objecten tegen (oorlogs-)geweld Bescherming tegen strijdmiddelen Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen Brandveiligheid Brandveiligheidsvoorschriften ten aanzien van bepaalde objecten en terreinen Brandmelding en alarmering Brandbestrijding Andere veiligheidsmaatregelen ten aanzien van bouwwerken, gebouwen en terreinen WATERSTAAT Zorg Reiniging Regeling van de waterstand. Waterberging...174

13 Toezicht Leggers Schouw VERKEER EN VERVOER Zorg voor wegen Verbetering Instandhouding Onderhoud Vervoer van zware vrachten Sneeuw-, ijs- en gladheidbestrijding Verlichting Beplanting Bijkomende werken en handelingen Bestemming of onttrekking aan de openbare dienst c.q. het openbaar verkeer Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden Zorg voor middelen van vervoer te land Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en het vervoer daarover Leggers Schouw Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor motorrijtuigen en rijwielen Maatregelen in verband met de vrijheid van het verkeer of veiligheid op de wegen Afsluiting van wegen en waterovergangen Snelheid voor het verkeer over wegen en waterovergangen Afmetingen enz. van voertuigen en vrachten in verband met het verkeer over wegen en waterovergangen Aanwijzings- en waarschuwingtekens voor het verkeer over wegen- en waterovergangen Toezicht op middelen van vervoer Autobussen Huurauto's en taxi's Verkeer en vervoer te land Verkeer en vervoer over tramwegen Verkeer en vervoer over spoorwegen Verkeer en vervoer te water Zorg voor waterwegen Instandhouding Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden, in over of langs waterwegen...205

14 Zorg voor havens Zorg voor veiligheid bij verkeer en vervoer te water Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover Zorg voor het luchtverkeer Posterijen...210

15 Telefonie Radio ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Wettelijke metrologie Normalisatie Gemunt geld en andere betaalmiddelen Geldwezen Bodemproductie. Dierenteelt. Producten van huisdieren Landbouw. Akkerbouw en Tuinbouw Bodemkunde. Grondonderzoek Ruil- en herverkaveling Tuinbouw. Tuinbouwgewassen en -zaden. Groenten. bloemen Land- en akkerbouwgewassen en -zaden Bosbouw. Bosproducten Mijnbouw Vee; huisdieren Paarden en andere eenhoevigen Rundvee en andere grote herkauwers Zijderupsen Producten der huisdieren Industrie. Dienstverlening. Handel Industrie. Energie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteitsvoorziening Warmtevoorziening Brandstoffenvoorziening Handel Goederenbeurzen Markten. Kermissen Instellingen en personen die de handel uitoefenen Gebruiken en misbruiken in de handel Opdrijven of drukken van de prijzen Waarborgen voor gewicht, maat, oorsprong, enz Ongewenste handel en oneerlijke concurrentie Verbruiksbeperkingen. Distributie van goederen Organisatie van het bedrijfsleven Bank-, beurs- en kredietwezen Kredietwezen Kredietverlening op coöperatieve grondslag Jacht Zee- en kustvisserij ARBEID...226

16 Verhouding tussen werkgevers en werknemers Beloning van arbeid Verplichte arbeid, niet normaal betaalde arbeid Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid Aanvullende werkgelegenheid Verplaatsing van werkkrachten naar elders Bepaalde groepen van werknemers en beoefenaren van vrije beroepen Verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom en van los land in pacht Arbeidstijden. Rusttijden. Overwerk Werktijd per dag, per week Vakantie en vrije dagen Arbeidsomstandigheden Bedrijfhygiëne en bedrijfskunde. Voorkoming van beroepsziekten Gebruik van vrije tijd Arbeidsconflicten Arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling Openbare arbeidsbemiddeling naar het buitenland Particuliere arbeidsbemiddeling Emigratie en immigratie Migratie van werkkrachten in eigen land Beroepskeuze en psychologisch onderzoek MAATSCHAPPELIJKE ZORG. VERZEKERINGSWEZEN Maatschappelijke zorg in het algemeen Medewerkers bij de zorg Organisatie van de maatschappelijke zorg Instellingen op sociaal-charitatief gebied Hulpverlening aan slachtoffers van oorlogsgeweld Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen Zieken, gewonden, rustbehoevenden en ongeneeslijken Ziekenhuizen Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen en recreatie- en vakantieoorden Verpleging buiten ziekenhuizen Moederschaps- en zuigelingenzorg Overige aangelegenheden betreffende de zorg voor zieken, gewonden, enz Geesteszieken en verslaafden Geestelijk gehandicapten Lichamelijke gehandicapten Blinden en slechtzienden...251

17 Doven en slechthorenden Kreupelen. Verminkten, enz Bijstandbehoevenden Daklozen. Thuislozen. Passanten Geldelijke Bijstand Verstrekkingen in natura Tewerkstelling Bejaarden Kinderen Accommodaties Natuurlijke kinderen en vondelingen Kinderbescherming (preventieve en repressieve zorg) Bezigheid voor kinderen buiten schooltijd Zorg voor zwakke kinderen Jongens Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone omstandigheden Nederlanders uit den vreemde Vreemdelingen Militairen en hun verwanten Zij die behoren tot bepaalde beroeps- en bedrijfskringen Varende en zwervende bevolking Werklozen en arbeidsongeschikten Uitkeringen Huishoudelijke hulp en voorlichting Overige gevallen Asocialen en gedeclasseerden; moreel en ethisch herstel Gevangenen en ontslagen gevangenen Ongevallenverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering Weduwen- en wezenverzekering VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE Onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Bevordering van de studie Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Kleuteronderwijs...278

18 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten enz Basisonderwijs Leerkrachten Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Opleidingsschool / Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (V.G.L.O.) Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Buitengewoon basisonderwijs Leerkrachten / Personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van Onderwijs Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Vervolgonderwijs Voortgezet onderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Aangelegenheden betreffende de leerlingen Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen...339

19 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger Burger School (HBS) Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel /33 Hogere Burgerschool (HBS) / Gymnasium / Leerkrachten / personeel /33.02 Organisatie van het onderwijs en van de school /33.06 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs /33.07 Subsidies, vergoedingen, legaten, enz /33.08 Personeel /33.09 Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Gymnasium Leerkrachten /personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen.benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Beroepsonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Technisch Onderwijs /08 Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Aangelegenheden betreffende de leerlingen Middelbaar Technisch Onderwijs Subsisies, vergoedingen, legaten, enz Hoger Technisch Onderwijs Huishoud- en nijverheidsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Bevordering van de studie...366

20 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Landbouwonderwijs Middelbaar Landbouwonderwijs Lager economisch en administratief onderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Opleiding voor onderwijzend personeel Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Personeel Hoger sociaal-pedagogisch onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Kunstonderwijs Organisatie van het onderwijs en van de school Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Handelsonderwijs Leerkrachten / personeel Organisatie van het onderwijs en van de school Ordemaatregelen, beloningen en straffen Gebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs Subsidies, vergoedingen, legaten, enz Personeel Universiteiten Hogescholen Vormings- en ontwikkelingswerk Overige soorten van onderwijs Openbare verzamelingen en bewaarplaatsen Bibliotheken, leeszalen en andere op uitlening gerichte verzamelingen Archieven Musea. Oudheidkamers Tentoonstellingen Particuliere verzamelingen Historische en andere culturele waarden Monumenten, e.d Natuur-, landschap- en stedelijk schoon Natuurschoon Landschapsschoon Molens Meren, plassen, waterpartijen...385

21 Stedelijk schoon Kunst. Wetenschappen. Letteren Kunst Wetenschap Feesten en vermakelijkheden Plechtigheden en herdenkingen Sport en spel Vrijetijdsbesteding buitenshuis. verblijfsrecreatie Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap Bevordering van gemeenschapszin Bevordering van de lokale gemeenschapszin Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen Bevordering van de internationale gemeenschapszin Jeugdvorming Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden Menslievend hulpbetoon Eretekenen en eervolle onderscheidingen Religie Viering van dagen, aan de godsdienst gewijd Openbare godsdienstoefening Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen LANDSVERDEDIGING Inschrijving voor de dienst Keuring en herkeuring Vrijstelling van de dienst Aanwijzing voor de dienst Vervulling van de dienstplicht Vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling van de eerste oefening Uitstel en vervroeging van de eerste oefening Kostwinnersvergoeding bij de eerste oefening Klein- en zakenverlof bij de eerste oefening Herhalingsoefeningen Inkomstenvergoeding bij buitengewone opkomst; regeling geldelijke administratie in oorlogstijd Groot Verlof Einde van de dienstplicht Vrijwillige verbintenis Dienstplicht buiten Nederland Vorderingen Vordering van gebouwen en terreinen, e.d Inkwartiering, onderhoud, transporten en leveranties aan en ten behoeve van de strijdkrachten...406

22 -1.87 JUSTITIE Algemeenheden betreffende de strafvervolging Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis Instructie en strafbehandeling Inbeslagneming Straffen en maatregelen Strafbaarheid Afdoening buiten proces Tenuitvoerlegging van straffen Gratie Administratieve rechtspraak Rechterlijke macht BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN. INTERNATIONALE VERHOUDINGEN DIENSTEN EN BEDRIJVEN I ALGEMEEN Functioneren van het orgaan Financieel beheer II POLITIE Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme"...411

23 Organisatie Voorrechten. Kenmerken Samenwerking Financiën Begrotingen en financiële plannen Bank- en girorekeningen Uitgaven Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden voor administratie en beheer Abonnementen en lidmaatschappen Postverkeer Publiciteit en voorlichting Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichting van de administratie Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Ambst- of dienstwoningen Terreinen Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Adviserende, bemiddelende en controlerende organen Regeling en vaststelling van de handelingen Vastlegging van de handelingen Personeel...418

24 08.16 Ambtskentekenen, kleding e.d Ambtelijke rangen en voorrangen. Titels Verhouding tussen het personeel en het orgaan Georganiseerd overleg Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen; incompatibiliteiten Beëdiging Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Terbeschikkingstelling Disciplinaire gezagsuitoefening Verhindering tot het vervullen der betrekking Arbeidstijden Vakantie Categorieën van personeel; personeelsformatie Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Betaling van loon, wachtgeld e.d Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Pensioen Bijdragen voor pensioen; pensioenpremies Verzekering Rechten van het gezin en de nabestaanden Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst Materiële en sociale behoeften Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering vakbekwaamheid Organisaties, instellingen en verenigingen van het personeel Geschenken, gratificaties en ereblijken III GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN EN

25 TAAKVOORGANGER(S) Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Ontvangsten Uitgaven Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden voor de administratie en het beheer Kantoorbenodigdheden Postverkeer Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Lichamen, organen en instellingen door overheidslichamen ingesteld of waaraan wordt deelgenomen Delegaties en gedelegeerden; commissies en commissarissen Vastlegging van de handelingen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Loon: Bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Reis en verblijfkosten. Vrij vervoer Algemene en intellectuele ontwikkeling Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing IV GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF Instelling en opheffing Functioneren van het orgaan. Beheershandelingen Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen V DIENST DER GEMEENTEWERKEN...436

26 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Organisatie Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Controle op het financieel beheer Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie Ambts- of dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Uitoefening van de dienst Dienstvoorschriften Waardering. Klachten Organisatie van de administratie en technische dienst Producten, diensten, verrichtingen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Verhindering tot het vervullen van de betrekking Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Pensioen Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing Geschenken, gratificaties en ereblijken VI REINIGINGSDIENST...442

27 07 Algemeen hulpgetal voor "Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Waardering en klachten Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Belastingen en heffingen Producten, diensten, verrichtingen Levering (verkoop) van producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Algemeen hulpgetal voor personeel Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Onverenigbare betrekkingen, incompatibiliteiten Einde van de dienstbetrekking Plicht en verplichtingen van en gezag over het personeel Administratieve gezagsuitoefening Disciplinaire gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Vergoeding voor overwerk e.d Wachtgeld; tijdelijke uitkering Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Eetgelegenheden; kantines; keukens VII GAS- EN WATERLEIDINGBEDRIJF...449

28 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Instelling en opheffing Samenwerking Aankoop Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Inning van gelden Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Abonnementen en lidmaatschappen Benodigdheden en hulpmiddelen voor productie, distributie en technische dienstverrichtingen in het algemeen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen voor het bestuur, leiding en administratie. Dienstgebouwen Ambts- en dienstwoningen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Terreinen Werken Uitoefening van de dienst Organisatie van de administratieve en technische dienst Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Levering (verkoop) van producten Omvang van het gebruik Prijsregeling (tarieven e.d.) van de producten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Lichamen, organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld, of waaraan wordt deelgenomen Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Administratieve gezagsuitoefening Loon; bezoldiging Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Woning-, huur-, verhuis- en logeervergoeding Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken VIII CENTRALE BOEKHOUDING VAN DE GEMEENTEBEDRIJVEN

29 Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Bank- en girorekeningen Controle op het financieel beheer Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten Kantoorbenodigdheden Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Loon; bezoldiging Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen IX OPENBAAR SLACHTHUIS EN KEURINGSDIENST VAN VEE EN VLEES...463

30 07 Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Functioneren van het orgaan Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kasopneming Benodigdheden en hulpmiddelen Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd Dienstvoorschriften Betrekkingen tot derden (cliënten, gebruikers) Neven- bij- en afvalproducten Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor Vertegenwoordigende lichamen met besturende en/of verordende bevoegdheid Vastlegging van de handelingen Algemeen hulpgetal voor personeel Andere vereisten dan vakbekwaamheid Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Loon; bezoldiging Reis- en verblijfkosten. Vrij vervoer Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting Bevordering vakbekwaamheid Geschenken, gratificaties en ereblijken X STICHTING TOT BEHEER EN EXPLOITATIE VAN WONINGEN Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Begrotingen en financiële plannen Rekeningen en verantwoordingen Kantoormachines Installaties Vervoer en vervoermiddelen Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst Uitoefening van de dienst Algemeen hulpgetal voor personeel Benoeming en tewerkstelling Vervulling van de dienstbetrekking Einde van de dienstbetrekking Verhindering tot het vervullen der betrekking...470

31 Loon; bezoldiging Pensioen Verzekering XII GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE- EN GEZONDHEIDSDIENST Algemeen hulpgetal voor Openbaar Bestuur; Administratie "Het Organisme" Benodigdheden voor administratie en beheer Algemeen hulpgetal voor personeel Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking...472

32 D O S S I E R I N V E N T A R I S

33

34 -2.07 GEMEENTELIJK OPENBAAR BESTUUR; ADMINISTRATIE 4044 Gemeenteverslagen, Nieuwjaarstoespraken van de Burgemeester van Hengelo, Correspondentie betreffende de bevrijding van de gemeente op 3 april 1945, Correspondentie betreffende de herbegrafenis van Jules Haeck van gemeenteweg, Feestelijkheden in verband met het gereedkomen van de herbouwde binnenstad, Feestelijkheden in verband met de herbouw van de binnenstad (dossier secretaris comité Hengelo Herrezen), Instelling, ontwikkeling, opheffing Groei. Ontwikkeling en instandhouding 4059 Bond voor Vreemdelingenverkeer Twenthe, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Hengelo's bloei, Initiatieven, Verslagen en rapporten, Het maken van reclame voor de gemeente Hengelo, Pogingen tot vestiging van nieuwe industrieën,

35 4050 Algemeen dossier inzake de groei, ontwikkeling en instandhouding, Correspondentie betreffende de geboorte van een vierling in het gezin Pijlman, Federatieve vereniging voor vreemdelingenverkeer "Oost Twente", Logies- en Adviesbureau, Instelling van een onderzoek naar terreinen voor industrievestiging in Hengelo, Versnelde uitgroei van de stad, Toetsingscommissie sociaal-economisch structuuronderzoek Twente, Stichting Bevordering Industrialisatie in Overijssel, Uitgifte van een fotoboekje van de gemeente Hengelo en een gids van het nieuwe stadhuis, Stichting Vreemdelingenverkeer Oost Twente, Voorrechten. Kenmerken 4066 Postvrijdom van dienststukken, Gemeentewapen en -vlag, Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen

36 4067 Algemeen dossier inzake grenswijzigingen en het vaststellen van de grenzen, Grenswijziging tussen de gemeente Hengelo en Enschede, Algemeen dossier, Door de gemeente Hengelo aan de gemeente Enschede te betalen schadeloosstelling in verband met de grenswijziging, Grenswijziging Hengelo en Weerselo, Grenswijziging Hengelo, Borne en Weerselo, Delen 4073 Correspondentie inzake stadskaarten en -plattegronden, Straatnaamgeving, Bijlagen, Commissie voorbereiding straatnamen, Aard en samenstelling van de bevolking 4079 Uitgifte van een Statistisch Jaarboek , 1966.

37 Betrekkingen tot andere lichamen en organen 4080 Algemeen dossier inzake de betrekkingen tot andere lichamen, Samenwerking 4081 Algemeen dossier inzake samenwerking, Stedenband Twente, Twenteraad, Algemeen dossier, Financiële administratie, Vergaderingen, Gewest Almelo, Beraad van acht, Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door andere 4089 Bekendmakingen van de Staat van Oorlog of Beleg, Correspondentie betreffende het Militair Gezag, Inspectiebezoek van hoger gezag 4090 Gemeentebezoeken van de Commissisaris der Koningin,

38 Betrekkingen van financiële aard 4091 Gemeentefinanciën, Financiële verhouding tussen organen 4097 Opgaven ingevolge artikel 22, eerste lid van het Financiële Verhoudingsbesluit, Algemene dossiers inzake de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, Correspondentie betreffende de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente voor de jaren , Beslissingen van de Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken met betrekking tot het basisbedrag per inwoner, Verzoeken om verhoging van het basisbedrag per inwoner, Uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van de sociale zorg, Rapport Commissie Oud, Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.), Uitkeringen uit het gemeentefonds ten behoeve van het onderwijs,

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986)

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975 Geschiedenis van het archiefvormende orgaan De gemeente Zoetermeer kreeg in 1962 van de regering de opdracht om uit te groeien tot een stad

Nadere informatie

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst INHOUD.07 HET ORGANISME 11.07.1 Instelling,

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR

Informatieblad no 1. BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Informatieblad no 1 BEDRIJFSONGEVAL DE SURINAAMSE ONGEVALLEN REGELING (G.B. 1947 No 145) SOR Contactadressen: ARBEIDSINSPECTIE PARAMARIBO Fred. Derbystraat # 98 Paramaribo Telefoon # 422250/ 471660/ 472279

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Van stad en buitenie

Van stad en buitenie Van stad en buitenie Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen)

Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (Tekst geldend op: 27-06-2013) Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 16-12-2014 kenmerk 2014/0337622 Commissaris van de Koning bij besluit van 16-12-2014

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

REGISTER. verwezen wordt naar de afzonderlijke artikelen

REGISTER. verwezen wordt naar de afzonderlijke artikelen REGISTER verwezen wordt naar de afzonderlijke artikelen Aanhangig maken van wetsvoorstellen, 99 Aanwezigheid van leden van de nationale raad in de nationale vergadering en de grote vergadering, 64 Administratief

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.)

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Begrip fout Foutieve daad Nalatigheid Onvoorzichtigheid Schade Materiële schade Morele schade Bewijslast

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden.

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden. Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein heeft geen wettelijke grondslag, vermits het uitsluitend voortvloeit uit de rechtsleer en de rechtspraak. De juridische afbakening van deze aangelegenheid

Nadere informatie

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ):

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ): Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de artikelen 107 en 160 van de gemeentewet, artikel 9 van de verordening gedragingen (gedragscode) van

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1 v De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... i iii Voorafgaandelijk..................................................

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de mbtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 579 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

18. Ordinantie voor het toezicht

18. Ordinantie voor het toezicht 18. Ordinantie voor het toezicht I De regeling van het toezicht Artikel 1 Het doel van het toezicht 1. Het toezicht heeft ten doel te waken over de stoffelijke aangelegenheden van gemeenten en Kerk, het

Nadere informatie

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE TAAKOMSCHRIJVING MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE: I. Besluit taakomschrijving Departementen, houdende de instelling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport -LIJST VAN ONDERWERPEN BEHO- REND BIJ DE KRANTENKNIPSELVER- ZAMELING VAN HET STREEKDOCU- MENTATIECENTRUM. In deze collectie zijn naast krantenknipsels tevens opgenomen kopiëen van allerhande publicaties,

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Besluit bewapening en uitrusting politie

Besluit bewapening en uitrusting politie http://wetten.overheinl/bwbr0032136/geldigheidsdatum_12-09-20.. 1 van 8 02/06/2015 15:30 Besluit bewapening en uitrusting politie (Tekst geldend op: 12-09-2014) Besluit van 13 oktober 2012, houdende regels

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS 1. DOEL VAN DIT REGLEMENT In dit reglement wordt omschreven op welke wijze Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. de persoonsgegevens van al de werknemers en cliënten behandelen, met in achtneming

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie