Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Wijziging van de regeling van de inkomstenbelasting met betrekking tot het belasten van rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering Nr.3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding In de memorie van antwoord bij het wetsontwerp tot wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1976 heeft de ondergetekende medegedeeld dat de ontwikkelingen op het terrein van de levensverzekeringen, waarbij met name het verschijnsel van de kortlopende koopsompolissen opvalt, hem tot de conclusie hebben gebracht dat het noodzakelijk is de wettelijke bepalingen inzake levensverzekeringen in de inkomsten- en vermogensbelasting op korte termijn te wijzigen (zitting ,13 630, stuk nr. 5, blz. 24). Het onderhavige wetsontwerp strekt ertoe deze wijzigingen in de inkomstenbelasting te verwezenlijken. Voor de vermogensbelasting worden, zoals nog nader wordt toegelicht, geen wijzigingen voorgesteld. Reeds het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 hield, aanstonds van de totstandkoming af, bepalingen in over het belasten van het rentebestanddeel in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering. Zulks werd nodig geacht, omdat anders een belastingvlucht in de levensverzekering verwacht moest worden (36 van de Leidraad bij het Besluit). Voor de berekening van dit rentebestanddeel gaf het Besluit eenvoudige regels. Voor ieder jaar van de looptijd van de verzekering werd de rente gesteld op driekwart percent van de verzekerde som, welk percentage werd verhoogd tot anderhalf percent indien een koopsom was gestort. Niettemin was de berekening van het rentebestanddeel in de praktijk menigmaal een ingewikkelde aangelegenheid door een aantal uitzonderingen, de mogelijkheid van tegenbewijs in bepaalde situaties en de veelheid van de in de praktijk voorkomende polisvormen. De wet op de inkomstenbelasting 1964 begrijpt, anders dan het Besluit 1941, de rente in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering alleen dan onder inkomsten uit vermogen, indien de verzekering is gesloten tegen een koopsom of tegen meteen koopsom gelijkte stellen premies. Rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit tegen periodieke premiebetaling gesloten polissen blijft dus in het algemeen onbelast. Deze wijziging ten opzichte van het Besluit 1941 werd in de memorie van toelichting (zitting ,5380, stuk nr. 3, blz. 41) als volgt gemotiveerd: «Wanneer de verzekering is gesloten tegen een reële premie, treedt het dekken van risico zo sterk als oorzaak van de overeenkomst naar voren, dat het in strijd met de werkelijkheid zou zijn, in Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs. 1-3

2 die overeenkomst tevens een vorm van vermogensbelegging te zien en dienovereenkomstig een deel van het verzkerde kapitaal als rente te beschouwen». Door deze wijziging kon de ingewikkeldheid van de renteberekening aanzienlijk worden teruggebracht. Immers, de onder het Besluit bestaande utizonderingen en de mogelijkheid van tegenbewijs waren in feite uitsluitend van belang voor tegen periodieke premiebetaling gesloten polissen en konden dus vervallen. Voor het overige werd de berekeningsmethodiek van het Besluit voor tegen een koopsom gesloten polissen ongewijzigd gehandhaafd. De aldus sinds 1965 geldende regeling is echter geleidelijk, doch in toenemende mate, te kort gaan schieten. Enerzijds worden nieuwe polisvormen geïntroduceerd, waarbij het accent - zowel wat de inhoud als wat de presentatie betreft - werd verlegd van het aspect van risicodekking naar dat van belegging. Anderzijds is de rentevoet, die voor Staatsleningen bij de indiening van het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting nog rond 4% lag, zich op een veel hoger niveau gaan bewegen. Door de veel hogere beleggingsopbrengst van de ontvangen premies kon ook de rente die de verzekeraars aan polishouders ten goede doen komen, belangrijk worden verhoogd. Onder handhaving in het algemeen van de sedert 1969 op een rekenrente van 4% gebaseerde tarieven wordt dit thans bereikt door hogere uitkeringen in de vorm van winstdeling, overrentedeling (vooral bij premiepolissen) of door reducties op de premie (vooral bij koopsompolissen). Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de volgens de wettelijke regeling te belasten rente thans aanzienlijk achterblijft bij de rente die in feite door de polishouders wordt genoten. De koopsomconstructies van 1975 Nadat in de jaren vóór 1975 de hierboven geschetste ontwikkeling incidenteel reeds aanleiding had gegeven tot min of meer gekunstelde, duidelijk op belastingbesparing gerichte, verzekeringsconstructies kwam het in het jaar 1975 tot een «doorbraak». In gestandaardiseerde vorm werd op grote schaal een verzekeringsvorm op de markt gebracht die uitsluitend was gericht op het behalen van een fiscaal voordeel door het optimaal benutten van het te kort schieten van de wettelijke berekeningsmethodiek en die ook uitdrukkelijk als zodanig werd gepropageerd, de zogenaamde koopsomconstructie. Deze constructie komt in het kort hierop neer. Voor een koopsom van f (of een veelvoud daarvan) wordt een «gemengde verzekering» afgesloten meteen looptijd van 6 jaren. Na 6 jaren (of bij eerder overlijden) wordt een bedrag uitgekeerd dat, afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, rond f ligt (bij de rentestand in 1975). Van het voordeel ad f wordt volgens de wettelijke berekeningsmethodiek als rente maximaal belast 6 x 1 1 /2% over f = f en wel naar het bijzondere tarief van artikel 57 van de Wet (20-50%). Bij een bijzonder tarief van 50% betekent dit een belastingheffing van f Is de koopsom gefinancierd met geleend geld, tegen bijvoorbeeld een rente van 10,79% (een veel voorgekomen geval), dan is in 6 jaren aan rente ten laste van het inkomen gebracht 6 xf = f Bij een marginaal inkomstenbelastingtarief van bijvoorbeeld 50% betekent dit dat na 6 jaren netto f is opgeofferd, waar tegenover een netto voordeel staat van f f = f Bij hogere marginale tarieven is het netto-voordeel uiteraard hoger. Het is duidelijk dat bij deze koopsomconstructie het verzekeringsaspect (risicodekking) in verband met de korte looptijd van de polis geheel bijkomstig is en dat slechts een aantrekkelijk rendement op een belegging wordt beoogd. Dit rendement kan evenwel slechts zo aantrekkelijk zijn door de in de wet opgenomen en ongewijzigd gebleven berekeningsmethodiek, waardoor de werkelijk gemaakte rente slechts zeer ten dele kan worden belast. Bestaat er een band tussen de geldschieter van de verzekeringnemer en de verzekeraar, dan kan zelfs een «gesloten circuit» worden bereikt, waarbij de verzekeraar als het ware via de geldschieter belegt in de lening die de verzekeringnemer heeft gesloten. Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

3 De grote fiscale aantrekkelijkheid van deze constructie wordt weerspiegeld door de enorme omvang die het afsluiten van koopsompolissen in 1975 aannam, met name nadat in de pers berichten begonnen te circuleren dat een wetswijziging werd voorbereid. Naar globale schatting is uit hoofde van deze polissen door de verzekeringsmaatschappijen in 1975 voor ruim 1,5 mld. aan koopsommen ontvangen. Uitgaande van een rendement van 6% dat bij een andere belegging dan in koopsompolissen zou zijn gemaakt, kan worden berekend dat bij ongewijzigde voortzetting van het sinds 1965 geldende regime alleen reeds de in 1975 gesloten koopsompolissen aan derving aan inkomstenbelasting zouden meebrengen van ten minste f 160 min. in 6 jaren. Dit bedrag moet nog aanmerkelijk worden verhoogd omdat een groot deel van de koopsommen is geleend, waarbij aanzienlijk hogere rentepercentages dan 6% in aftrek worden gebracht. De derving aan inkomstenbelasting, bij ongewijzigde voortzetting van het regime, kan daardoor gevoeglijk op minstens f 300 min. in jaren worden gesteld. Aan de hand van gevallen die vóór 1975 ten departemente bekend waren geworden, was de ondergetekende reeds tot de conclusie gekomen dat bij de geldende bepalingen het resultaat van bestrijding van deze constructie, zelfs met toepassing van de leer der wetsontduiking of de bepalingen inzake richtige heffing, zeer twijfelachtig zou zijn, zodat wetswijziging noodzakelijk was. Bij de bestudering daarvan werd echter al in een vroeg stadium duidelijk dat het bestaande regime zich niet leent voor een eenvoudige aanpassing door verhoging van het percentage (hierop wordt in het onderdeel «Motivering van de technische opzet van de wetswijziging» nader ingegaan). Tot een wijziging was het daardoor in 1975 nog niet gekomen. Toen in dat jaar het verschijnsel van de koopsompolissen ernstiger vorm begon aan te nemen werd het aankondigen van een wetswijziging echter onvermijdelijk. De omvang van de wetswijziging Door de hiervóór aangegeven ontwikkelingen na 1965 zijn niet alleen op het terrein van de koopsompolissen maar op het hele terrein van kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering de uitgangspunten van het toen ingevoerde systeem voor discussie vatbaar geworden. De ondergetekende heeft dan ook aandacht besteed aan de mogelijkheid het gehele systeem ten principale te wijzigen in die zin, dat voortaan van alle kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering het rentebestanddeel zou worden belast. Hij is echter tot de conclusie gekomen, dat het aanbeveling verdient thans te volstaan meteen meer beperkt ontwerp, dat zich specifiek richt op opeigenlijk gebruik van de verzekeringsvorm. Daarbij is mede een punt van overweging geweest de mogelijkheid dat de studie-hofstra tot conclusies zal leiden die ook consequenties hebben voor het fiscale regime voor levensverzekeringen. Het is aanstonds duidelijk dat ook in een meer beperkte opzet een wetswijziging niet uitsluitend koopsompolissen kan betreffen. De hiervoor vermelde, in de praktijk toegepaste, koopsomconstructie kan immers met enige aanpassingen op eenvoudige wijze worden overgebracht naar het terrein van polissen met periodieke premiebetaling en leidt dan tot dezelfde ongewenste gevolgen. Dat het hier niet slechts om een theoretische mogelijkheid gaat, blijkt wel uit inmiddels in de pers verschenen publikaties waarin er melding van wordt gemaakt dat dergelijke aangepaste constructies reeds voorkomen. Met name gaat het hierbij om verzekeringen met wisselende periodieke premies. Echter ook bij gelijkblijvende premiebetaling is bij een niet te lange looptijd (en een eventueel «gesloten circuit») een uitsluitend op belastingbesparing gerichte verzekering mogelijk en aantrekkelijk. In het ontwerp wordt daarom niet alleen het regime voor de koopsompolissen, maar ook het regime voor bepaalde polissen met periodieke premiebetaling gewijzigd. Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

4 De grondgedachte van het voorgestelde regime Het behoeft geen betoog dat de wetswijziging erop gericht moet zijn een regime tot stand te brengen waarbij - althans voor verzekeringsvormen waarvan een oneigenlijk gebruik te verwachten valt - de in de heffing van de inkomstenbelasting te begrijpen rente in kapitaalsuitkeringen zodanig wordt berekend dat het verschil met wat aan de begunstigde in feite als rente toevloeit zo gering mogelijk is. De moeilijkheden die zijn verbonden aan een aanscherping van de bestaande berekeningsmethodiek, waarop nog nader zal worden ingegaan, hebben de ondergetekende ertoe gebracht een geheel andere dan de bestaande opzet te kiezen ter bereiking van het doel, de werkelijk genoten rente zo nauwkeurig mogelijk te bepalen en te belasten. In deze opzet, die zou kunnen worden aangeduid als de «saldo-methode», wordt als rente belast het verschil tussen de uitkeringen e.d. (waaronder winstuitkeringen) en het totaal van de betaalde koopsommen of premies. Deze methode is dezelfde als die welke thans reeds wordt gevolgd voor de z.g. spaarpolissen, dit zijn polissen die fiscaal niet als levensverzekering kunnen gelden omdat voor de verzekeraar geen kans op nadeel bestaat. Om te voorkomen dat bij overlijden het voordeel uit hoofde van de risicodekking mede als rente zou worden belast - hetgeen zich met name voordoet naarmate het tijdstip van overlijden dichter ligt bij dat van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst -, wordt als integrerend deel van de nieuwe opzet voorgesteld uitkeringen ten gevolge van overlijden in het algemeen buiten de inkomstenbelastingheffing te laten. Op dit punt is de voorgestelde regeling voor belastingplichtigen gunstiger dan het thans bestaande regime: ook de overlijdensuitkeringen uit koopsompolissen, die thans belast zijn, zullen onder het nieuwe regime in het algemeen onbelast blijven. De aan deze grondgedachte gegeven uitwerking houdt in, dat rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering aan de heffing van inkomstenbelasting wordt onderworpen, tenzij de uitkering plaatsvindt; - bij in leven zijn van de verzekerde na jaarlijkse betaling van premies gedurende ten minste 20 jaren en tevens vóór diens 70-jarige leeftijd; - ten gevolge van overlijden vóór de 70-jarige leeftijd, alsook bij begrafenisverzekeringen waarvan het totaal van de uitkeringen niet meer bedraagt dan f 5000 na de 70-jarige leeftijd. De ondergetekende verwacht dat de nieuwe opzet een afdoende remedie zal zijn tegen oneigenlijk gebruik van levensverzekeringen, terwijl toch voor het gangbare type levensverzekering met periodieke premiebetaling geen of slechts een beperkte verzwaring van de belastingheffing optreedt. Op dit laatste aspect wordt onder het hoofd «Uitwerking van het regime voor premiepolissen» nog nader ingegaan. Uit het oogpunt van begrijpelijkheid voor de belanghebbenden biedt de nieuwe opzet bovendien duidelijke voordelen. Het nieuwe regime in hoofdlijnen Begrenzing van de kapitaalsuitkeringen waarvan een rentebestanddeel wordt belast (artikel 25, eerste lid, letter c) Zoals in het voorgaande is aangegeven, is gekozen voor een wetsontwerp met een beperkte doelstelling, namelijk het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de verzekeringsvorm. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid naast rente begrepen in uitkeringen uit koopsompolissen in beginsel ook rente begrepen in uitkeringen op polissen waarop gedurende minder dan twintig jaren jaarlijks premie is betaald, in de belastingheffing te betrekken. Voor het gangbare type levensverzekering met periodieke premiebetaling overeen langere periode dan twintig jaren blijft het rentebestanddeel in de uitkering dus ook onder het nieuwe regime onbelast. Wel is hieraan thans de voorwaarde verbonden dat de uitkering plaatsvindt voordat de verzekerde de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt. Hierop wordt in het vervolg van deze memorie teruggekomen. Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

5 Het voorstel om bij premiepolissen met een kortere looptijd dan twintig jaren het saldo tussen uitkering en premies te belasten is, zoals reeds is vermeld, ingegeven door de gedachte dat ombouw van de koopsomconstructie tot een soortgelijke constructie met premiepolissen moet worden voorkomen. De ondergetekende gaat er voorshands van uit dat de eis van een werkelijke looptijd van twintig jaren afdoende zal zijn om het aangaan van verzekeringsovereenkomsten die niet worden gesloten om het verzekeren zelf maar om het behalen van een fiscaal voordeel, onaantrekkelijk te maken. De termijn van premiebetaling gedurende twintig jaren heeft betrekking op de werkelijke looptijd, dus niet op de overeengekomen looptijd. Ware het anders, dan zou de bepaling al heel eenvoudig kunnen worden ontgaan door voor een lange periode te contracteren en na enkele premiebetalingen de looptijd van de polis te bekorten, de polis premievrij te maken of af te kopen. De termijn van premiebetaling gedurende ten minste twintig jaren speelt geen rol indien de uitkering geschiedt ten gevolge van overlijden vóór het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Een dergelijke uitkering blijft steeds onbelast, zoals in het volgende onderdeel nader wordt toegelicht. Polissen met sterk wisselende periodieke premies - een hoogste premie die meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste - worden, evenals onder de thans geldende bepalingen, behandeld als koopsompolissen; bij dergelijke polissen blijft mitsdien ook na twintig jaren premiebetaling de uitkering in de belastingheffing betrokken. Overlijdensuitkeringen (artikel 26, eerste lid, letter b) De huidige regeling voor koopsompolissen kent voor uitkeringen ten gevolge van overlijden geen bijzonder regime. Ook in die gevallen wordt de rente berekend volgens de formule van anderhalf percent van de verzekerde som voor elk jaar van de looptijd. Bij de nieuwe opzet is aandacht besteed aan de vraag of de saldo-gedachte ook ten aanzien van overlijdensuitkeringen dient te gelden. Nadere beschouwing daarvan doet zien, dat alsdan tot het inkomen een voordeel uit hoofde van risicodekking zou worden gerekend. Het sterkst spreekt dit bij premiepolissen, bij voorbeeld in geval van overlijden na één premiebetaling, maar ook bij koopsompolissen doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Aan dit bezwaar zou kunnen worden tegemoet gekomen door de saldo-gedachte aan te vullen met de mogelijkheid van tegenbewijs in die zin, dat de genieter van de uitkering mag aantonen dat x% samengestelde interest over de betaalde koopsommen en premies tot een lagere uitkomst leidt (z.g. «oprenten»). Bij enigszins ingewikkelde polisvormen - bij voorbeeld bij verzekering van een kapitaal in termijnen of bij een ideaalpolis - is dit oprenten echter praktisch onuitvoerbaar. Bovendien zou aanvulling van de saldo-gedachte met deze mogelijkheid van tegenbewijs bij premiepolissen tot gevolg hebben, dat het te belasten deel van de uitkering een onnatuurlijk verloop vertoont naarmate het overlijden later plaatsvindt: eerst zou het te belasten deel namelijk stijgen met de looptijd door het oprenten en daarna zou het dalen onder invloed van de saldo-gedachte. Met betrekking tot de belastingheffing over overlijdensuitkeringen op koopsompolissen wil de ondergetekende in dit verband nog wijzen op een element van onevenwichtigheid in de thans geldende regeling. Bij overlijdensuitkeringen op koopsompolissen wordt het rentebestanddeel berekend aan de hand van de werkelijke looptijd van de verzekering en de verzekerde som; de verzekerde som is echter hoger naarmate de overeengekomen looptijd langer is. Dit betekent dat bij polissen ter zake waarvan een zelfde koopsom is gestort en die als gevolg van overlijden van de verzekerde eenzelfde werkelijke looptijd hebben, meer rente wordt belast naarmate de overeengekomen looptijd langer en daardoor de verzekerde som hoger is. Gelet op deze omstandigheden, te weten de moeilijkheden verbonden aan oprenten, alsmede het feit dat de belastingheffing over overlijdensuitkeringen op koopsompolissen ook nu geen in zich zelf sluitend geheel is, acht de Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

6 ondergetekende het verantwoord de rente, begrepen in overlijdensuitkeringen van zowel koopsompolissen als premiepolissen in beginsel van de heffing van inkomstenbelasting vrij te stellen. Daarbij heeft hij mede overwogen, dat maatschappelijk in een uitkering bij overlijden veel minder een rente-element wordt ervaren dan in een uitkering bij leven. Uitkeringen na het bereiken van de 70-jarige leeftijd (artikel 25, eerste lid, letter c en artikel 26, tweede lid) In de voorgestelde regeling is de mogelijkheid dat het rentebestanddeel buiten de heffing van de inkomstenbelasting blijft, beperkt tot uitkeringen die worden genoten vóórdat de verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Boven die leeftijd wordt, ook als er meer dan 20 jaren jaarlijks premies zijn betaald en ook als de uitkering geschiedt ten gevolge van overlijden - behoudens in het hierna te noemen uitzonderingsgeval - steeds een rentebestanddeel belast. De ondergetekende acht zulks nodig als complement op de voorgestelde regeling volgens welke uitkeringen bij overlijden in beginsel onbelast blijven. Door de einddatum van de verzekering op zeer hoge leeftijd te stellen - bij voorbeeld op 80 of 90 jaar - zou immers vrijwel elke verzekering aanstonds of tijdens de looptijd - eventueel zelfs vlak voor de expiratiedatum - gemaakt kunnen worden tot een verzekering die in feite uitsluitend een uitkering bij overlijden geeft. Ook zou het aantrekkelijk kunnen zijn om op oudere leeftijd nog een koopsompolis te sluiten, met als doel de daarop nog komende rente-aanwas zonder heffing van inkomstenbelasting na te laten aan de erfgenamen. De gekozen leeftijd van 70 jaar houdt verband met de gedachte dat er voor moet worden gewaakt dat door het belasten van het saldo niet tevens een aanzienlijk stuk voordeel ter zake van risicodekking tot het inkomen wordt gerekend. Dit element spreekt het sterkst wanneer de verzekerde spoedig na het sluiten van de verzekering overlijdt, zwakt af naarmate de verzekerde op oudere leeftijd overlijdt en is te verwaarlozen ingeval het overlijden de statistisch gemiddelde leeftijd nadert. Door de grens bij 70 jaar te leggen wordt, naar de ondergetekende meent, in het als rente te belasten saldo nimmer een noemenswaardig voordeel uit hoofde van risicodekking belast. Het hanteren van de vermelde leeftijdsgrens zal overigens naar het oordeel van de ondergetekende niet vaak tot daadwerkelijke belastingheffing leiden. Het is typisch een bepaling die zich bij voorbaat richt tegen een nieuwe ontgaansmogelijkheid; situaties waarin men er een reëel belang bij heeft om na de 70-jarige leeftijd nog een uitkering te ontvangen zullen zich slechts sporadisch voordoen. Bovendien zijn verzekeringen die met het oog op de kosten van begrafenis of crematie plegen te worden gesloten (verzekering van uitsluitend een kapitaal bij overlijden) uitdrukkelijk uitgezonderd: dergelijke uitkeringen blijven, zo zij in totaal een bedrag van f 5000 niet te boven gaan, ook bij overlijden na het bereiken van de 70-jarige leeftijd onbelast. De berekening van het saldo (artikel 28, leden 1, 2 en 3) In verreweg de meeste gevallen waarin een verzekering tot uitkering komt is de saldo-gedachte eenvoudig toe te passen. In het hiervoor gegeven voorbeeld van een koopsom ad f en een verzekerde som van f , uit te keren na 6 jaren of bij eerder overlijden, wordt bij in leven zijn na 6 jaren belast: f f = f Bij premiebetaling wordt ter berekening van het te belasten saldo het totaal van de betaalde premies op de uitkering in mindering gebracht. In een aantal gevallen komt de polis niet op de daarin overeengekomen datum tot expiratie omdat deze tussentijds wordt afgekocht of omdat premierestitutie plaatsvindt. In dergelijke gevallen treden, evenals onder het huidige regime het geval is, de afkoopsom of de premierestitutie in de plaats van de uitkering. Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

7 Een complicatie vormen de in het laatste decennium gebruikelijk geworden winstdelingsregelingen. Deze komen in vele schakeringen voor. De deling kan bestaan in het meedelen in het positieve verschil tussen de rekenrente waarvan de verzekeraar voor de berekening van de premie uitgaat en de werkelijke rente waartegen de verzekeraar de spaardelen van de ontvangen premies weet te beleggen (z.g. overrrente-delingen), doch kan zich ook uitstrekken tot de totale commerciële winst van de verzekeringsmaatschappij. Wat de vorm van het genieten betreft zijn er polissen waarbij de winstdelingen worden uitgekeerd in contanten tijdens de looptijd. Meer gebruikelijk is echter de winstdeling aan de verzekerde te doen toekomen in de vorm van verhoging van de verzekerde som. Ook komt het voor dat de winstdeling wordt aangewend voor verlaging van nog te betalen premies. Voortbordurend op de praktijk van het Besluit op de lnkomstenbelasting 1941, welke was gebaseerd op opmerkingen in 36, vijftiende lid, en 38, tweede lid, van de Leidraad, worden bij de thans bestaande regeling winstuitkeringen niet of slechts zeer ten dele inde heffing betrokken. Winstuitkeringen in contanten en die in de vorm van verlaging van nog te betalen premies blijven zonder meer buiten aanmerking. Waarschijnlijk komt de vorm van winstuitkering in contanten bij koopsompolissen in de praktijk evenwel niet voor. Van winstuitkeringen in de vorm van een verhoging van de verzekerde som wordt bij die polissen en passant een zeer bescheiden deel belast, doordat de formu Ie van 1 1 /2% van de verzekerde som voor elk jaar van de looptijd wordt toegepast op de met deze winstuitkeringen verhoogde verzekerde som. De bestaande feitelijke onbelastbaarheid van winstuitkeringen kan naar de mening van de ondergetekende in de nieuwe opzet niet worden gehandhaafd. Het maakt namelijk materieel geen enkel verschil of de verzekeraar bij voorbeeld zijn tarieven baseert op een rekenrente van 7%, dan wel uitgaat van een hoger, op 4% rente gebaseerd, tarief en dit via een winstdelingsregeling weer zodanig verlaagt dat in feite een rendement van 7% wordt bereikt. Bovendien zou bij handhaving van de feitelijke onbelastbaarheid het al zeer voor de hand liggen een verzekeringsvorm te ontwerpen met een zeer lage rekenrente, bij voorbeeld 2%, met daarnaast recht op een hoge winstuitkering. Door een dergelijke opzet zou de doelstelling van het ontwerp volledig kunnen worden gefrustreerd. De ondergetekende stelt dan ook voor winstuitkeringen - in welke vorm dan ook - in de saldo-methode te betrekken (artikel 28, lid 1). Wat betreft de ingevolge artikel 28, tweede lid, op de uitkering in mindering te brengen premies - onder welk begrip ook koopsommen vallen - wordt opgemerkt dat in beginsel de volle premie voor aftrek in aanmerking komt, derhalve met inbegrip van het gedeelte daarvan dat moet dienen om het risico van vroegtijdig overlijden te dekken. Een complicatie evenwel wordt gevormd door het veelvuldig voorkomen van tegen de hoofdverzekering aanleunende bijkomende verzekeringen. Zo kan veelal een extra-uitkering bij overlijden ten gevolge van ongeval worden meeverzekerd tegen betaling van een betrekkelijk geringe meer-premie. Dit is een zuivere ongevallenverzekering, die weliswaar is opgenomen in de polis van levenszekering maar, naar de vanouds geldende departementale opvatting, waarbij de ondergetekende zich aansluit, zelf geen levensverzekering is. De extra-uitkering blijft daardoor altijd buiten de saldo-berekening. De betaalde meer-premies voor zulk een extra-uitkering zouden om dezelfde reden daarbij evenmin in aanmerking dienen te worden genomen. Deze premies zouden derhalve moeten worden afgesplitst van de eigenlijke levensverzekeringspremies. Het behoeft geen betoog dat dit tot aanzienlijke uitvoeringsproblemen zou kunnen leiden. Dit laatste geldt ook voor de meer-premie voor vrijstelling van verdere premiebetaling in geval van invaliditeit, een in de praktijk veel voorkomende vorm van bijverzekering. Uit praktische overwegingen wordt dan ook voorgesteld deze meerpremies voor bijkomende verzekeringen - bij de artikelsgewijze toelichting wordt ook nog de vorm van een extra-uitkering bij invaliditeit genoemd - bij toepassing van de saldo-gedachte Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

8 mee in aftrek toe te laten; voor zover deze meer-premies betrekking hebben op vrijstelling van premiebetaling bij invaliditeit in haar geheel en voor zover ze betrekking hebben op bijkomende extra-uitkeringen binnen een in de wet aangegeven, hierna nog nader toe te lichten grens (artikel 28, lid 3). Voor gevallen waarin de verzekerde som niet in één termijn doch in meerdere termijnen tot uitkering komt, dient te worden geregeld op welk tijdstip (of tijdstippen) fiscaal een bate wordt genoten. In het wetsvoorstel isgekozen voor een soort staffel-regeling. Pas wanneer de uitkeringen het totaal van de betaalde premies overtreffen, wordt tot heffing overgegaan. Een voorbeeld moge dit verduidelijken: koopsom f ; verzekerde som f , uit te keren na 6 jaren of bij eerder overlijden in vier jaarlijkse termijnen van elk f Bij in leven zijn na 6 jaren wordt belast: 1e termijn (jaar 7): uitkering f koopsom f aftrek belast nihil 2e termijn (jaar 8): uitkering f aftrek belast nihil 3e termijn (jaar 9): uitkering f aftrek nog aftrekbaar f nog aftrekbaar f e termijn (jaar 10): belast uitkering aftrek belast f nog aftrekbaar nihil f f Het toe te passen tarief (artikel 57, eerste lid, letter d) Vele, zij het niet alle, in één jaar genoten inkomsten die op meer jaren betrekking hebben kunnen op verzoek worden belast naar het bijzondere tarief van 20-50%. Bij de huidige bepalingen geldt dit ook voor rente begrepen in kapitaalsuitkeringen uit hoofde van koopsompolissen. Bij de beschrijving van de koopsomconstructies werd al even aangestipt dat door deze bepaling de constructies echter extra aantrekkelijk werden. Ook bij het voorstel om de in kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering begrepen rente te benaderen met behulp van de hiervoor uiteengezette saldo-methode zou het, bij handhaving van het bijzondere tarief voor deze rente, mogelijk blijven een aanzienlijk fiscaal voordeel te behalen. Nog steeds zou dan vrij gemakkelijk progressief belast inkomen te transformeren zijn in inkomen dat wordt belast naar het bijzondere tarief. De te betalen rente over een voor de koopsom aangegane schuld, c.q. de gederfde inkomsten over voor de koopsom aangewend vermogen, verminderen dan het progressief belaste inkomen, terwijl de tegenover deze vermindering staande bate van de in de kapitaalsuitkering begrepen rente wordt belast naar het bijzondere tarief. Wanneer voorts wordt bedacht, dat - door het vaststaan van de expiratiedatum - er ook voor kan worden gezorgd dat de heffing geschiedt volgens het percentage van 20, bij voorbeeld door de rente-aftrek te concentreren in de laatste drie jaren, is het duidelijk dat niet nagelaten kan worden maatregelen in de sfeer van het bijzondere tarief te treffen. Hoewel de ondergetekende zich er van bewust is dat belastingheffing naar het bijzondere tarief op zichzelf wel zou passen in het wettelijke systeem, stelt hij niettemin voor, om elke misbruikmogelijkheid bij voorbaat uit te sluiten, het bijzondere tarief te doen vervallen voor levensverzekeringsrente. Op gelijke wijze is destijds gehandeld ten aanzien van rentespaarbrieven, waar dezelfde problematiek speelde. Overigens mag hierbij niet uit het oog worden verloren dat bij uitkeringen ten gevolge van overlijden in het algemeen in het geheel geen rentebestanddeel zal worden belast, zodat de tariefstoepassing in die sector geen rol speelt. Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

9 Uitwerking van het regime voor premiepolissen Uit het voorgaande moge blijken dat de uitwerking van de voorgestelde regeling voor premiepolissen zodanig is dat, indien het gaat om gangbare polissen waaraan geen fiscale constructies ten grondslag liggen, de belastingheffing in vele gevallen niet of nauwelijks wordt verzwaard. Gewezen wordt op de volgende punten. 1. Indien de uitkering geschiedt nadat 20 jaren jaarlijks premie is betaald wordt - behalve bij expiratie na het bereiken van de leeftijd van 70 jaargeen rentebestanddeel in de uitkering belast. 2. Indien de uitkering geschiedt ten gevolge van overlijden wordt - behalve bij expiratie na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar - evenmin een rentebestanddeel in de uitkering belast, derhalve ongeacht het aantal jaren dat premie is betaald. 3. Ter berekening van het als rente te belasten saldo mag de volle premie op de uitkering in mindering worden gebracht, dus niet alleen het spaardeel maar ook het deel dat wordt betaald ter dekking van het risico van overlijden vóór de einddatum van de polis bij in leven zijn. 4. Ter berekening van het als rente te belasten saldo mogen bovendien - zij het binnen zekere grenzen - in mindering worden gebracht de premies voor gebruikelijk meeverzekerde risico's van invaliditeit en ongeval. Aangezien veruit de meeste levensverzekeringen worden gesloten voor lange en zeer lange perioden en voorzien in uitkeringen vóór het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, betekent voor premiepolissen de in de onder 1 en 2 vermelde punten aangegeven beperking van het aantal belastbare uitkeringen, dat de houders van gangbare en op normale wijze tot afwikkeling komende polissen ook in de nieuwe opzet in veruit de meeste gevallen niet met enige heffing van inkomstenbelasting worden geconfronteerd. Heffing komt wel aan de orde bij de betrekkelijk geringe groep polissen die voor een kortere periode dan 20 jaren zijn afgesloten, alsmede bij polissen die binnen dat aantal jaren worden afgekocht. Doch zelfs dan wordt, als gevolg van de onder punt 3 en 4 vermelde royale berekeningswijze, slechts een gering deel van de uitkering belast. Een en ander moge blijken uit het hierna opgenomen overzicht, waarin voor onderscheiden situaties is aangegeven of een rentebestanddeel wordt belast en, zo ja, hoe groot. Daarbij is uitgegaan van het tarief van één der grote levensverzekeringsmaatschappijen. Gemengde verzekering (man) met vrijstelling van premiebetaling bij invaliditeit: verzekerde som: f Leeftijd bij afsluiten van de polis Winstdeling ' Te belasten sald o bij verschillende i eindleeftijden : 50 jaar 55 jaar 60 jaar 65 jaar 25 neen ja onbelast' onbelast 3 onbelast' onbelast' onbelast 3 onbelast' onbelast 3 onbelast 3 35 neen ja (2300) onbelast' onbelast 3 onbelast' onbelast' onbelast 3 onbelast 3 45 neen ja negatief n.v.t (1900) (2400) onbelast 3 onbelast 3 55 neen ja - - negatief n.v.t. negatief 4 540(1500) ' Verondersteld rendement van de beleggingen gedurende de hele looptijd: 7%. 2 Tussen haakjes is vermeld het in het saldo begrepen winstaandeel dat boven de verzekerde som wordt uitgekeerd. 3 Onbelast in verband met termijn van 20 jaren. 4 Geen belastingheffing in verband met negatief saldo. 3 Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

10 In het vorenstaande overzicht is geen rekening gehouden met premie-opslagen wegens ongeval- of pakketdekking, die het voor belastingheffing in aanmerking te nemen saldo nog kunnen verlagen. Voorts dient te worden bedacht dat bij tussentijdse afkoop een lager bedrag wordt uitgekeerd dan bij normale afwikkeling het geval zou zijn. Het vorenstaande moet naar het oordeel van de ondergetekende dan ook tot de conclusie leiden dat toepassing van de saldo-gedachte voor het gangbare type premiepolissen slechts in een beperkt aantal gevallen daadwerkelijk tot belastingheffing zal leiden en dan nog beperkt blijft tot een betrekkelijk gering deel van de uitkering. Tijdstip van inwerkingtreding De hoofdregel inzake het toepasselijk worden van de nieuwe bepalingen is neergelegd in het eerste lid van artikel II: de wet treedt inwerking met ingang van 1 januari Zonder nadere voorzieningen zou dit betekenen dat op alle kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering die vóór 1 januari 1977 plaatsvinden de thans geldende bepalingen worden toegepast en op alle uitkeringen op of na 1 januari 1977 de voorgestelde nieuwe bepalingen. Inde hierna toe te lichten overgangsregeling worden echter voor uitkeringen die op af na 1 januari 1977 plaatsvinden op polissen die zijn afgesloten vóór het tijdstip van indiening van dit wetsontwerp - voor bepaalde premiepolissen en voor koopsompolissen echter vóór 14 november nadere voorzieningen voorgesteld. Als gevolg daarvan zullen de uitkeringen op die polissen in vele gevallen niet of slechts ten dele volgens de nieuwe regelen worden belast. Met betrekking tot uitkeringen vóór 1 januari 1977 zijn in de overgangsbepalingen geen nadere regelen opgenomen. Op die uitkeringen zijn dus, ongeacht het tijdstip waarop de polis is afgesloten, de thans geldende bepalingen van toepassing. In afwijking van de hoofdregel wordt in het tweede lid van artikel II voor één bepaling van het wetsontwerp terugwerkende kracht voorgesteld, namelijk voor de bepaling die is opgenomen onder artikel I, letter D. Bij de artikelsgewijze toelichting wordt hierop nader ingegaan. De overgangsregeling Zoals reeds is opgemerkt, heeft de overgangsregeling uitsluitend betrekking op kapitaalsuitkeringen op of na 1 januari 1977, omdat op uitkeringen tot dat tijdstip het bestaande regime van toepassing blijft. Voor uitkeringen op of na 1 januari 1977 zouden, zonder dat sprake zou zijn van terugwerkende kracht, de nieuwe bepalingen onverkort kunnen worden toegepast. Van terugwerkende kracht zou immers alleen dan sprake zijn als een zich voorgedaan hebbend feit - i.c. het verkrijgen van een uitkering uit levensverzekering - zou worden behandeld op de voet van een wettelijke regeling die nog niet bestond toen dat feit zich voordeed. Dit is bij volgens de nieuwe regels belasten van uitkeringen op of na 1 januari 1977 uit levensverzekering niet het geval, ook niet in zoverre bij het sluiten van de verzekering een ander regime gold. Bij overeenkomsten waarvan de werkingsduur zich over vele jaren uitstrekt kan het nu eenmaal voorkomen, dat in de loop van de tijd de fiscale bepalingen wijziging ondergaan. De ondergetekende heeft echter niet zo ver willen gaan de nieuwe bepalingen op uitkeringen na 1 januari 1977 onverkort toe te passen, omdat hij er niet aan voorbij wil gaan dat van vele vóór het tijdstip van indiening van dit wetsontwerp, c.q. vóór 14 november 1975 afgesloten polissen - waarvan een groot aantal ver in het verleden - niet kan worden gezegd dat zij uitsluitend op belastingbesparing gerichte verzekeringsovereenkomsten zijn. Voor de uitkeringen op of na 1 januari 1977 op vóór die data afgesloten polissen worden daarom een tweetal groepen polissen onderscheiden met voor elke groep een afzonderlijke overgangsregeling. De eerste groep omvat de vóór de indiening van dit wetsontwerp - te weten 17 september afgesloten premiepolissen, met uitzondering van Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

11 een categorie polissen die trekken van een koopsompolis vertoont en waarop hierna nader wordt teruggekomen. Bij deze eerste groep gaat het om gangbare vormen van premiepolissen, waarbij andere dan fiscale motieven voorop hebben gestaan. Hoewel de aankondiging van de wetswijziging op 14 november 1975 weliswaar de mogelijkheid open laat dat ook voor deze vorm van verzekering de wet wordt gewijzigd, acht de ondergetekende, nu die aankondiging niet in de eerste plaats op deze vorm was gericht, het niet onredelijk alle uitkeringen na 1 januari 1977 op de hier bedoelde premiepolissen nog volgens de thans geldende bepalingen te behandelen (dat wil zeggen onbelast te laten, niet alleen voor wat betreft de met de verzekering tot 1 januari 1977 gekweekte rente, maar ook voor de daarna tot de expiratiedatum te kweken rente). De ondergetekende acht het evenwel niet verantwoord deze regeling ook te doen gelden voor premiepolissen, welke worden gesloten op of na de datum van indiening van het wetsontwerp doch vóór 1 januari Een dergelijke uitbreiding van de regeling zou te zeer de mogelijkheid openen nog vóór 1 januari 1977 nieuwe gekunstelde polissen af te sluiten. De hier besproken regeling is opgenomen in artikel 78a, eerste lid, eerste volzin. De vorenbedoelde uitzondering betreft tussen 13 november 1975 en de datum van indiening van het wetsontwerp gesloten premiepolissen die zijn afgesloten met een looptijd van tien jaren of minder en met wisselende premies waarvan de hoogte echter onderling niet zoveel verschilt dat daardoor wettelijk sprake is van een koopsompolis. Voor deze categorie premiepolissen is niet de datum van indiening van het wetsontwerp als overgangsdatum van het bestaande fiscale regime naar het voorgestelde regime aangehouden, doch die van 13 november Het gaat hier namelijk om een verzekeringsvorm die met name is opgekomen na de bekendmaking in november 1975 van het voornemen de wet te wijzigen en die is bedoeld als alternatief van de koopsomconstructie. Hier is onmiskenbaar sprake van een verzekeringsvorm waarbij niet het verzekeren, maar het behalen van een fiscaal voordeel op de voorgrond staat. De ondergetekende acht het redelijk en gewenst deze polissen uit te zonderen van de algemene soepele overgangsregeling voor de hiervoor vermelde premiepolissen. Hij stelt daarom voor de uitkeringen na 1 januari 1977 op deze categorie polissen volledig volgens het nieuwe regime te belasten. Evenals voor koopsompolissen geldt voor deze categorie premiepolissen dat van de datum 14 november 1975 af verzekeringnemers en verzekeraars zich redelijkerwijze ervan bewust konden zijn dat de uitkeringen mogelijk onder een gewijzigd fiscaal regime zouden vallen. De ondergetekende merkt hierbij nog op, dat de op de algemene regel voor premiepolissen gemaakte uitzondering - opgenomen in artikel 78a, eerste lid, tweede volzin - zo beperkt mogelijk is gehouden. Dit geldt zowel voor de aard van de premiepolis - zo is bij voorbeeld anders dan in artikel 25, eerste lid, letter c, niet een tijdsduur van 20 jaren premiebetaling aangehouden-als voorde periode waarin deze polisvorm is afgesloten: alle soortgelijke vóór 14 november 1975 tot stand gekomen polissen volgen de algemene, hiervoor aangegeven overgangsregeling voor premiepolissen. Hierbij heeft de ondergetekende als overweging laten gelden, dat hij het nieuwe regime op vóór de indiening van het wetsontwerp afgesloten polissen slechts onverkort wil laten gelden voor die polisvormen ten aanzien waarvan duidelijk is gebleken, dat zij zijn gekozen met het oog op het behalen van een fiscaal voordeel. De tweede groep omvat alle vóór 14 november 1975 gesloten polissen waarop vóór die datum een koopsom is gestort. Hieronder vallen dus zowel de koopsomconstructies van 1975 als verder in het verleden gesloten koopsompolissen waarbij van oneigenlijk gebruik geen sprake was. Met het oog op deze laatste omstandigheid en het feit dat binnen deze groep geen nader onderscheid kan worden gemaakt, houdt de voorgestelde overgangsregeling voor al deze koopsompolissen in, dat bij uitkeringen na 1 januari 1977 de tot deze datum gekweekte rente volgens de thans nog geldende bepalin- Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

12 gen en de nadien gekweekte rente volgens de voorgestelde nieuwe bepalingen als inkomsten uit vermogen wordt belast. Bij de toelichting op de artikelen wordt de voor deze evenredigheidsmethode te hanteren berekeningstechniek nader toegelicht. De datum 14 november 1975 is gekozen omdat op die datum in de memorie van antwoord bij het wetsontwerp een wetswijziging werd aangekondigd, waarbij is medegedeeld dat er niet van mocht worden uitgegaan dat bij de voor te stellen wetswijziging het bestaande regime voor dan reeds afgesloten polissen - waarbij de na 13 november 1975 afgesloten polissen een bijzondere positie innemen - zonder meer zou worden voortgezet. Deze aankondiging was nodig in verband met de enorme omvang die het afsluiten van koopsompolissen medio 1975 had aangenomen, alsmede omdat de aard van de materie het ten enenmale onmogelijk maakte reeds in november 1975 een ontwerpvan wet tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in te dienen. De aankondiging is toen ook opgenomen in een op dezelfde dag uitgegeven persbericht van het Ministerie van Financiën, waaraan ruime aandacht is besteed. Aangenomen mag dan ook worden dat van de bedoelde datum af verzekeringnemers en verzekeraars zich redelijkerwijze ervan bewust konden zijn dat nog komende uitkeringen uit levensverzekering mogelijk onder een gewijzigde fiscale regeling zouden vallen. De hier besproken regeling is opgenomen in artikel 78a, tweede lid. Uit het vorenstaande volgt, dat het nieuwe regime onverkort van toepassing zal zijn op uitkeringen op of na 1 januari 1977: a. op alle premiepolissen die zijn afgesloten na de datum van indiening van het wetsontwerp; b. bovendien op premiepolissen met een looptijd van tien jaren of minder en wisselende premies die zijn afgesloten tussen 13 november 1975 en de datum van indiening van het wetsontwerp; c. op koopsompolissen die zijn afgesloten na 13 november In een schema samengevat kan de werking van enerzijds de bepalingen inzake de inwerkingtreding en anderzijds de overgangsbepalingen als volgt worden weergegeven. Soort polis Afsluitdatum polis Uitkeringen vóór 1 januari op of na 1 januari Premiepolissen vóór indiening oud regime' oud regime' (andere dan die wetsontwerp onder 2) na indiening oud regime' nieuw regime' wetsontwerp 2. Premiepolissen vóór 14 november oud regime' oud regime' met een looptijd van jaren of korter en na 13 november oud regime 1 nieuw regime' met wisselende premies Koopsompolissen vóór 14 november oud regime" oud en nieuw regime 1975 na 13 november oud regime 2 nieuw regime ' 1975 ' Onbelast. 2 1%%-regel. 1 Saldo-methode c.q. bij overlijden als regel onbelast. 4 Evenredigheidsmethode c.q. bij overlijden als regel onbelast. Budgettaire aspecten Gezien de strekking van het ontwerp, het keren van een niet bedoelde mogelijkheid tot belastingbesparing, is daarvan - althans op korte termijn - geen budgettaire bate te verwachten. Op lange termijn bezien wordt welis- Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

13 waar de belastingheffing over rente in uitkeringen uit levensverzekering structureel enigszins verzwaard doch, zoals reeds is toegelicht, deze verzwaring is voor premiepolissen van weinig betekenis, terwijl het marktaandeel van koopsompolissen - afgezien van de situatie in verhoudingsgewijs gering is. Doordat bovendien de overgangsregeling de rente-aanwas tot 1 januari 1977 op vóór 14 november 1975 afgesloten koopsompolissen en sommige premiepolissen nog onder het oude regime doet vallen en de rente in uitkeringen op overige premiepolissen, afgesloten vóór 17 septemer 1976, geheel onbelast laat, zal de structurele meeropbrengst op korte termijn geen waarneembaar effect hebben. Wel voorkomt het ontwerp - zij het door het effect van de overgangsregeling niet ten volle - een derving aan inkomstenbelasting in de toekomst die, zoals reeds is vermeld, alleen al wegens de in 1975 gesloten koopsompolissen over een periode van zes jaren gerekend ten minste f 300 min. zou bedragen. Motivering van de technische opzet van de wetswijziging Van verschillende zijden is een wetswijziging gesuggereerd waarbij, met handhaving van de bestaande berekeningsmethodiek, voor koopsompolissen het percentage van anderhalf voor ieder jaar van de looptijd drastisch wordt verhoogd. Voor polissen met periodieke premiebetaling zou dan, voor zover men die ook wil treffen, evenals onder de werking van het Besluit voor ieder jaar van de looptijd eveneens een vast (lager) percentage moeten gelden. De bestaande berekeningsmethodiek is echter door het hanteren van een vast percentage en de koppeling daarvan aan de verzekerde som, niet voldoende flexibel om de verschillen tussen korte en lange looptijden bevredigend te kunnen opvangen. Om bij voorbeeld bij een koopsompolis met een koopsom van f en een verzekerde som van f na zes jaren f aan rente te belasten (een rendement van ruim 8%), moet voor ieder jaar van de looptijd als percentage van de verzekerde som ruim 6,2 worden genomen. Om echter bij een koopsompolis met een koopsom van f die hetzelfde rendement geeft maar een looptijd heeft van 20 jaren (de verzekerde som is dan ongeveer f ) f aan rente te belasten, moet voor ieder jaar van de looptijd als percentage van de verzekerde som ruim 3,9 worden genomen. In plaats van met een vast percentage per jaar looptijd zou daarom gewerkt moeten worden met een tabel, waarin het percentage per jaar looptijd afneemt naarmate de looptijd langer is. Met één dergelijke tabel zou echter niet kunnen worden volstaan. Bij elke niet te verwaarlozen schommeling in de rentestand zou een nieuwe tabel van kracht moeten worden. Immers bij wat langere looptijden maakt een verschil in rendement van slechts één of enkele percenten een groot verschil voor de uiteindelijk gekweekte rente. Voorts zou - wat vooral de praktische toepassing van de wet zou bemoeilijken - elke polis belast moeten blijven volgens de tabel die gold bij het sluiten van de overeenkomst. Daar komt nog bij dat voor polissen met periodieke premiebetaling geheel andere tabellen zouden moeten gelden. Anders dan bij koopsompolissen is bij polissen met periodieke premiebetaling de verzekeraar normaliter immers niet zeker van het rendement dat hij gedurende de looptijd op de ontvangen premies zal kunnen maken. Hij zal daarom ook slechts een op een laag rendement (bij voorbeeld 4%) gebaseerde uitkering willen garanderen. De in feite méér gekweekte rente komt (ten dele) via winstdelingsregelingen aan de begunstigde ten goede. Om de rente in polissen met periodieke premiebetaling althans bij benadering goed te belasten, zou dus een tabel nodig zijn die is gebaseerd op een lage rente, aangevuld met een regeling voor het belasten van winstuitkeringen. Zouden er dus al minstens twee soorten tabellen - voor koopsompolissen en voor premiepolissen - nodig zijn, bij polissen met periodieke premiebetaling is er nog de extra moeilijkheid dat menigmaal situaties voorkomen waarin een op regelmatige premiebetaling afgestemde tabel in feite niet Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

14 bruikbaar is omdat deze tot een geheel verkeerde uitkomst zou leiden. Te denken valt aan polissen met wisselende premiebetaling of met premiebetaling gedurende slechts een deel van de looptijd, alsmede aan polissen waarin tijdens de looptijd wijzigingen in hoofdsom en premie worden aangebracht. In die gevallen zou aan belanghebbende moeten worden toegestaan aan te tonen dat in feite minder rente is genoten dan uit de tabel voortvloeit. De ervaring met een dergelijk tegenbewijs onder de werking van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 heeft echter wel uitgewezen dat dit leidt tot zeer ingewikkelde regelen omtrent de uit te voeren berekeningen, die voor de belanghebbende onbegrijpelijk en voor de belastingdienst nauwelijks controleerbaar zijn. Bij dit alles dient nog rekening te worden gehouden met de eerder geschetste mogelijkheid van een «gesloten circuit». Als de belegging van de verzekeraar in feite de geldlening voor de premies is, kan op de polis elk willekeurig rendement worden vergoed, mits er maar een marge van enkele percenten in het voordeel van de verzekeraar blijft. Het is duidelijk dat, waar het rendementspercentage dat aan een tabel ten grondslag wordt gelegd altijd aan de voorzichtige kant moet worden genomen, de mogelijkheid van een «gesloten circuit» steeds de mogelijkheid van een flink stuk onbelaste rente blijft impliceren. Het zijn deze overwegingen die de ondergetekende ertoe hebben gebracht met zijn wetsvoorstel een geheel nieuwe, hiervóór reeds in grote lijnen toegelichte weg in te slaan. Nu in de nieuwe opzet als regel pas achteraf, bij de uitkering, kan worden vastgesteld of al dan niet een rentebestanddeel moet worden belast, is het niet mogelijk voor de vermogensbelasting de polissen op dezelfde wijze te onderscheiden als voor de inkomstenbelasting. Voor de vermogensbelasting moet immers, terwijl de polis nog loopt, telkenjare worden vastgesteld of al dan niet sprake is van een te belasten polis. Om deze reden wordt, zoals in de inleiding reeds is medegedeeld, ter zake geen wijziging in de vermogensbelasting voorgesteld. Overigens zou een dergelijke wijziging alleen betekenis hebben voor premiepolissen, aangezien de in de vermogensbelasting opgenomen vrijstelling voor polissen van levensverzekering geen betrekking heeft op koopsompolissen. Toelichting op de artikelen Artikel I, letter A. Zoals hiervóór reeds is opgemerkt kan bij polissen met periodieke premiebetaling pas achteraf worden vastgesteld of van de uitkeringen krachtens die polis een rentebestanddeel wordt belast. Belasten van het rentebestanddeel blijft immers pas achterwege nadat twintig jaren lang jaarlijks premies zijn voldaan. Een uitkering tijdens deze twintig jaren, bij voorbeeld een winstdeling in contanten, valt derhalve onder het bereik van het nieuwe artikel 25, eerste lid, letter c. Ook het z.g. premievrij maken van een polis binnen twintig jaren doet de polis onder dit artikel vallen. Mede met het oog daarop is voor het premievrij worden ten gevolge van invaliditeit in artikel 28, vierde lid, een voorziening opgenomen; de premies waarvoor als dan vrijstelling van betaling is verleend, worden als voldaan aangemerkt. Het woord «jaarlijks» wil zeggen dat ieder jaar een premie moet zijn voldaan. De tekst verhindert niet het betalen van een half-jaarspremie, een kwartaalspremie en dergelijke. Het voldaan zijn van premie is ruimer dan betaald zijn; hieronder valt ook het verrekend zijn of het rentedragend zijn geworden van de premie. Uit de voorgestelde tekst van artikel 25, eerste lid, letter c, volgt dat bij koopsompolissen en daarmede gelijkgestelde polissen steeds, ongeacht de looptijd van de verzekering, een rentebestanddeel wordt belast. Hetzelfde geldt voor premiepolissen met premietijdvakken van meer dan twaalf maanden. In al deze gevallen is dan immers niet voldaan aan het vereiste dat gedurende twintig jaren jaarlijks premie is voldaan, resp. aan de eis dat de Tweede Kamer, zitting ,14 053, nrs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36172 17 december 2014 Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1989-1990 Nr. 78d 20701 Wijziging van de vennootschapsbelasting met betrekking tot het regime voor beleggingsinstellingen NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 601

Zitting 1973-1974 - 12 601 Zitting 1973-1974 - 12 601 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1974 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden 9 november 1973) Nr. 6 Het dekkingsplan Zeer

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 Rapport Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 2 Klacht Op 25 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Son, met een klacht over een gedraging van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 632 Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ZITTING 1962 1963 6000

ZITTING 1962 1963 6000 ZITTING 1962 1963 6000 Wet op de dividendbelasting 1960 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden bij brief van 17 januari 1963) Nr. 11 ALGEMEEN De ondergetekenden menen uit het voorlopig verslag te mogen afleiden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 643 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 131

Zitting 1973-1974 - 12 131 Zitting 1973-1974 - 12 131 Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven MEMORIE VAN ANTWOORD (Ontvangen 11 april 1974) Nr. 8 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1972 en 1972-1973) Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 17 LJN: AU6038, Hoge Raad, 40930 Datum uitspraak: 01-09-2006 Datum publicatie: 01-09-2006 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Natura-uitvaartverzekeraar, premiereserve,

Nadere informatie

JJJ. Betreft: Commentaar op het wetsvoorstel "Wijzigingen van belastingwetten ca. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)".

JJJ. Betreft: Commentaar op het wetsvoorstel Wijzigingen van belastingwetten ca. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur). JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie van Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevrouw mr E.C. Janssen Postbus 20018 2500 EA Den Haag 24 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Conclusie Nr. 43 602 Derde Kamer (A) Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2002 PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. J.A.C.A. OVERGAAUW ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 17 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

De eigen woning in de Wet IB 2001

De eigen woning in de Wet IB 2001 De eigen woning in de Wet IB 2001 Mr. A.J.M. Arends* De fiscale behandeling van de eigen woning in de Wet IB 64 is in de Wet IB 2001 op hoofdlijnen voortgezet. In deze bijdrage ga ik in op de redenen die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 5

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving. Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder 1. Inleiding 1.1 Positie dga De positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is belangrijk. Er zijn ruim 200 000 dga s in Nederland 1.

Nadere informatie

3. Kamervragen naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 februari 2001

3. Kamervragen naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 februari 2001 INHOUD 1. Inleiding 2. Historische ontwikkeling van de werknemersopties a. Periode voor BNB 1956/244 b. BNB 1956/244 c. 1986 d. 1994 Invoering van artikel 9 lid 1 onderdeel i Knelpunten ter zake artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 896 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers B ADVIES RAAD VAN STATE EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave Blz. A. Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie