OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op woensdag 29 juni 2005 des namiddags om uur en donderdag 30 juni 2005 des namiddags om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer A.L. Cardon (SPA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA), mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer O. Yilmaz (SPA), de heer A.C.C.M. Ruikes (CDA), de heer J.H. Wesselius (CDA), de heer K. de Vries CDA), de heer mr. A. Boele (SGP), de heer ir. B.W. de Leeuw (SGP), de heer J. de Waard (SGP), mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper (VVD), de heer P.C.van Wermeskerken (VVD), de heer drs. S.H. van der Wal (VVD), de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie) en de heer H.M. van der Zijden (PSA); Afwezig 29 juni: Wethouders: Afwezig 30 juni: Griffier: de heer A. Bos (ChristenUnie), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), na agendapunt 7 de heer drs. S.H. van der Wal (VVD), vanaf uur de heer K. de Vries (CDA), van tot uur en na agendapunt 20 de heer ir. B.W. de Leeuw (SGP), van tot uur de heer O. Yilmaz (SPA); de heer J. de Gruijter (CDA), de heer P.A. Zevenbergen (SGP) en de heer J.M. Dekker (VVD); wethouder P.A. Zevenbergen (SGP), de heer A. Bos (ChristenUnie), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA) en de heer drs. S.H. van der Wal (VVD); de heer J.J. t Lam; de heer drs. A.D. van den Bergh; Dames en heren, welkom. Wij gaan één van onze middagvergaderingen met elkaar beginnen. Op beide dagen vanwege vakantie is mevrouw Sundquest niet aanwezig en de heer Bos is ook afwezig. De heer Yilmaz zal vanmiddag niet aanwezig zijn, maar voor de rest verder wel. Ik heb begrepen dat de heer Van der Wal vanavond niet aanwezig is. Mevrouw Gijsen is morgenavond geloof ik afwezig. Dan heb ik het dacht ik allemaal netjes De heer De Vries: Voorzitter, ook ik ben er vanavond niet. Ook u bent er vanavond niet. Kijk aan. Betekent dat, dat u ook niet mee eet of zo? Dat neemt u nog even mee, oké. De heer Van der Zijden heeft, zoals u heeft kunnen lezen, een brief geschreven en meegedeeld dat hij uit de fractie van de SPA treedt en als éénmansfractie onder de naam PSA zal doorgaan. De brief staat op de lijst van ingekomen stukken. Wij hebben in het presidium afgesproken dat, voor zover daar behoefte aan is, er bij dat agendapunt op kan worden teruggekomen. In overleg met het presidium en de heer Van der Zijden hebben wij stilgestaan bij: wat is dan een goede plaats voor zo n nieuwe éénmansfractie in de raad? Ik heb besloten dat de heer Van der Zijden op de plaats waar hij nu zit, zich zo wel bevindt dat hij daar dolgraag blijft zitten en zo doen wij dat dus. Ik heb ook van hem begrepen dat de SPA- en de PSA-fractie déze vergadering nog gezamenlijk met één woordvoerder optreden, maar wellicht dat ook de heer Van der Zijden op het moment dat dat aan de orde zal komen,.. Spa-drinker, ik mag u erop wijzen dat Spa drinken iets anders is dan SPA-fractielid zijn. Het is allebei een genot. Mevrouw Nieuwenhuis heeft het woord gevraagd aan het begin van de vergadering.

2 2 Correct, voorzitter. Is het goed dat ik even daar kom staan? Ja, dat hebben wij afgesproken, zo veel mogelijk te doen. Ja, soms zijn er momenten dat je van dit katheder gebruik zou willen maken. Omdat we als raad niet meer voor 1 september bijeen zijn, wil ik als plaatsvervangend voorzitter van de raad een mededeling doen. Op 28 april hebben we als raad het proces tot herbenoeming van onze burgemeester afgesloten. Majesteit is snel daarna, op 30 mei, tot herbenoeming overgegaan. Dat is middels een fax binnengekomen. Daar staan dus een aantal zaken op en dan gelet op artikel 61A, eerste lid van de Gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan opnieuw te benoemen met ingang van 1 september 2005 tot burgemeester van Alblasserdam de heer drs. A.D. van den Bergh. Beatrix. En dat is gedateerd 30 mei Op 15 juni kwam deze fax met de mededeling voor de burgemeester binnen en hij heeft op 16 juni het presidium geïnformeerd. De griffier heeft daarna op zich genomen om alle raadsleden te informeren. Namens de raad feliciteer ik u, burgemeester, van harte met deze herbenoeming en spreek de wens uit dat in goede samenwerking met de raad en wethouders veel voor Alblasserdam wordt bereikt. Als ondersteuning van onze felicitaties, misschien heeft u die al zien staan, hebben we een bloemetje en die zal ik u overhandigen. Ik heb begrepen dat de officiële beëdiging voor 1 september zal plaatsvinden, maar dat het exacte moment nog wordt afgesproken. Nogmaals de hartelijke felicitaties namens de raad. Dank u wel, (niet te verstaan). te doen. Een aangename verrassing. Hartelijk dank aan de aanwezige raadsleden. Ik zal mijn vrouw deze bloemen overhandigen, zodat zij in de feestvreugde kan meedelen. Ik weet nog niet wanneer de Commissaris mij oproept voor de beëdiging, maar dat zal zeker gebeuren voor 1 september. Dat is te doen gebruikelijk, want je mag officieel niet optreden als je niet beëdigd bent. Daar zal ik u nog van op de hoogte brengen en wij hebben afgesproken met de heer Roos, dat ik u dezer dagen ook laat meedelen materieel in de feestvreugde en hoe we dat doen, dat is nog een kleine verrassing, maar het zal wellicht hoop ik het samenzijn hier verhogen. Ik hoop ook met u op een goede tijd. Dank u wel. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 Spreekrecht burgers (onderwerpen voor het middaggedeelte) Voordat we in feite echt met de vergadering kunnen beginnen: zijn er op de publieke tribune aanwezigen die het woord zouden willen voeren? Zo niet, dan kan ik met de agenda beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 2 - Aanwijzing door het lot van het lid, dat het eerst aan de beurt van stemmen is Laten we deze eens nemen, griffier, die ligt er zo apart alleen bij. Dat is dan degene die op de lijst achter nummer 12 staat, die zou beginnen. De heer Ruikes. Mochten wij stemmen, dan mag u beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 Actualiteiten Wie van u wil over de actualiteiten het woord voeren? Mevrouw Nieuwenhuis. Voorzitter, we hebben afgelopen zaterdag hier op het Raadhuisplein een bijeenkomst gehad met oorspronkelijk de Bruggenbouwers als organisatoren.

3 3 Het is op momenten redelijk druk bezocht geweest, met name de groep van de West-Traciërs heeft zich behoorlijk geweerd en die heeft leuke activiteiten opgezet en heeft ook heel veel respons gehad. Het moet mij toch van het hart dat ik het jammer vind dat met name de kerken hebben afgehaakt. Dat vond ik bijzonder jammer. Ik wil het toch op dit moment naar buiten brengen. Dank u wel. Zijn er nog anderen die hierover of over andere onderwerpen het woord willen voeren? Ik denk dat ik zelf zou willen zeggen, dat ik met mevrouw Nieuwenhuis eens ben dat er op een goede wijze geprobeerd is aandacht te krijgen voor het onderwerp samen leven. Een aantal van u is geweest en heeft ook meegedaan aan de discussie, heeft ook opvattingen geprobeerd ter discussie aan te dragen. Een aantal van u helaas niet. Het is niet bij zo n aangelegenheid zo, dat ik er vanuit mag en wil gaan dat u allemaal aanwezig bent, maar ik denk wel dat wat mevrouw Nieuwenhuis zegt een punt is om over na te denken. De insteek was niet ook eigenlijk om, ik zal maar zeggen inwoners breed te proberen te kijken of er een begrip voor elkaar is en respect voor elkaar is, een behoefte om eens met elkaar te praten en van gedachten te wisselen. Dat doel hebben we nog niet geheel bereikt, maar dat is misschien een volgende keer. Er zijn ook nog weer wat suggesties gedaan om zo n bijeenkomst nog weer wat aantrekkelijker te maken. Daar zullen we ook naar luisteren, de groep die dit opgezet heeft. Alles bij elkaar, denk ik, dat het feit dat het überhaupt georganiseerd is en dat er inwoners uit onze gemeenschap bereid zijn geweest dat te doen, dat is een heel goed teken. Dat is mooi, dus ik hoop dat de opzet doorwerking zal vinden. Ik zal ook zelf meenemen om eens te kijken of ik in de geledingen die u aanduidde, vooral de kerkelijke geledingen, contacten kan leggen voor een volgende keer. Waarbij overigens toch goed om aan te stippen: de pastor van de Rooms- Katholieke Kerk is aanwezig geweest. Ja, ja, die had zich bereid verklaard. Dus vandaar dat ik even zeg, dat die aanwezig is geweest. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 4 Vaststelling notulen openbare vergadering dd. 28 april Wie van u wil over de notulen één en ander zeggen? U weet, wij hebben daar een aantal bladzijden, t/m 39. Niemand? Dan hebben wij ze gearresteerd. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 Vaststelling notulen besloten vergadering dd. 28 april Dan krijgen we de vaststelling van de notulen van de besloten vergadering. Dat kunnen wij op deze wijze doen. Alleen daar kan dan zeker niet over gediscussieerd worden. Dat moet dan weer in een besloten vergadering. Is wat in de notulen staat, akkoord? Dan kunnen wij dat ook zo vaststellen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 6 Ingekomen stukken (Raad 2005/068) Het presidium stelt de raad voor in te stemmen met het door de commissie of het presidium gegeven advies. De lijst van ingekomen stukken is als bijlage hierbij gevoegd. Er zijn twee bespreekstukken daaruit geagendeerd, dat is A 01 de motie van Renkum, inzake verblijfsvergunningen. Wie van u zou daarover het woord willen voeren? Mevrouw Barra.

4 4 Mevrouw Barra: Wij hebben ons in de commissie al uitgesproken, dat we het eens waren met de SGP-fractie wat betreft de brief van de gemeente Renkum. Dus waarom dit als bespreekstuk staat? De heer De Waard: Het staat als bespreekstuk of wij dus deze motie van Renkum willen ondersteunen en daarvan bericht willen doen. Dan moet je met elkaar in raadsvergadering bijeen daar iets over vinden en dat is de achtergrond waarom het op de agenda staat. Het kan zijn dat deze nadere gedachtewisseling ertoe leidt dat er nu besloten wordt om dat niet te doen. Dan ligt dat ook vast. Het kan zijn dat het wel wordt, wat je noemt, geaccordeerd. Mevrouw Barra: Maar goed, wij ondersteunen dit, omdat de SGP daarover begonnen was als eerste en wij zijn het daarmee eens, dus. De heer De Waard: En dat geldt voor de SGP dus precies hetzelfde. We zouden deze motie graag willen ondersteunen. U wilt de motie graag ondersteunen. U wilt een bericht doen uitgaan, aan de Minister van vreemdelingenbeleid en integratie in dezelfde strekking als de gemeente Renkum een brief heeft doen uitgaan. De heer Zwaan: Als ik me goed herinner, heb ik dat in de commissie ook ondersteund. Hoe ligt dat bij de., voordat ik constateer dat dat zo is, wou ik even kijken hoe dat bij de andere aanwezigen... Voorzitter, in een aantal gevallen weten wij dat dat een heel groot probleem kan zijn. Er zijn meer gemeenten die dat ondersteund hebben en wij vooralsnog doen dat ook. Wij blijven niet achter, in het algemeen nemen we altijd dit soort moties voor kennisgeving aan, dus dit is een keer een uitzondering, dat er een briefje kan naar de gemeente Renkum, dat we. Ja, maar ik denk dat wij zullen vragen zo n ondersteuning naar hen.., of dat we ook aan de minister..? (zonder microfoon) Ja, dat dacht ik ook, ja. Het gaat over zes mensen, hè? Iedereen mee akkoord? Dat heeft dus een klein financieel gevolg, daar zullen we nog een keertje op terugkomen, maar dit besluit is aldus unaniem genomen in deze raad. Ook als bespreekstuk is aangedragen C 21 en C 61, dat gaat over Drechtwerk, wie van u wil daarover het woord voeren?

5 5 Ja voorzitter, daar vroeg ik heel even het woord over. Al met al is de problematiek van Drechtwerk een hele grote zorgelijke. Er is in het laatste VNG-blad ook al e.e.a. gezegd over de wijzigingen die ons te wachten staan in het kader van de mensen die daar te werk zijn gesteld. Ik heb ook in de commissie gezegd en dat wil ik nog hier persisteren, dat het bedrijf in deze vorm naar de mening van de VVD niet hanteerbaar is. Dat je het zou moeten opdelen in aparte bedrijven. Dat heb ik destijds meegedeeld en dat wil ik nogmaals zeggen. Mevrouw Barra. Mevrouw Barra: Dank u voorzitter. Het is treurig om te moeten constateren, dat er om de paar jaar bij Drechtwerk wel iets aan de hand is waardoor er heel veel geld bij moet. Nou is het natuurlijk ook niet een, normaal wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk wel een bedrijf dat erg veel zorg behoeft en de mensen die daar werken, dat is voor hen vaak de enige mogelijkheid. Daarom moeten we uiteindelijk met alle kracht proberen om een manier te vinden dat die mensen hun werk behouden. Ik begin me alleen steeds meer af te vragen of dat déze manier moet zijn. Want als je dan de cijfers van de jaarrekening bekijkt, dan denk ik: ja, iedere keer wordt het boetekleed aangetrokken en de volgende keer gaat het beter, maar het zijn allemaal loze beloften en in hoeverre men daar iets aan kan doen, weet ik ook niet, maar we hebben daar toch een Raad van Bestuur en mogen we daar nou niet eens een keer van verwachten, dat er eerder aan de bel getrokken wordt? Bovendien heb ik nogal bedenkingen over de manier waarop er met de werknemers wordt omgesprongen. Ik vind het heel erg jammer dat uitgerekend vandaag op Drechtwerk een bijeenkomst is waar zaken op een rijtje gezet en uitgelegd worden, zodat wij daar niet bij aanwezig kunnen zijn. Die gaat niet door, die bijeenkomst. Mevrouw Barra: Gaat die niet door? Dat wist ik niet. Heeft u een mail van gehad. Mevrouw Barra: Wat zeg je? Op de mail gestuurd, dat het niet doorgaat. Mevrouw Barra: Ik heb geen mail, omdat mijn dingetje kapot is. Maar goed. Ik ben net nog in mijn bakje geweest, maar daar lag hij ook niet. De directeur van Drechtwerk kan in één van de komende commissies komen om het uit te leggen. Dat stond ook in de mail. Mevrouw Barra: Ja, dat is fijn, maar dat hebben we al eerder gehad en dan wordt er ook van alles beloofd. We hebben nu een interim-directeur, hè. Bovendien heb ik gemerkt dat de gemeente Alblasserdam een onderdeel van Drechtwerk min of meer ingehuurd heeft om langdurig werklozen aan het werk te helpen. Dat heet Stimulans, dat ingehuurd is, en daar zou ik toch ook wel wat meer over willen weten. Omdat ik mij er heel erg in verdiept heb, ben ik gisteravond nog in huis geweest om de besloten stukken die in het kastje horen te liggen, te lezen, maar geen stukken. Dat is de derde keer dat ik voor niks kom voor die stukken. Dus: òf ik kijk niet goed, wat ik me niet kan voorstellen, want de map van Samenleving was leeg en ik wil dat toch graag een keer goed kunnen bekijken. Nogmaals, ik vind het ontzettend jammer, maar ik vrees dat er dus op een andere manier de bezem door moet.

6 6 Ondanks dat het een groep mensen is, die nou eenmaal niet anders kunnen als daar werken, maar zo zou ik ook wel eens willen weten: hoe komt het nou dat ze zo extreem veel betalen aan de gemeente Dordrecht voor de ruimtes die ze huren? Daar moet toch ook een oplossing voor te vinden zijn. Kortom, heel veel dingen die ik graag had vernomen via de stukken die daar hadden moeten liggen en die er niet waren. Ja, ik laat het even hierbij, want zonder onderliggende stukken kan ik niet zeggen: dat of dat zou eens anders moeten. Maar het heeft en het blijft onze grote zorg houden. Dank u wel. Zijn er nog andere raadsleden? De heer Ruikes. Heel kort, want alles wat ik tot nu toe gezegd heb, is ook al in de commissie gezegd. Het lijkt me heel logisch dat het gewoon nog een keer terugkomt op de agenda van de commissie Samenleving met uitleg van de directeur van de commissie Drechtwerk. Ik heb niets toe te voegen aan het feit wat ik in de commissie al gezegd heb. Dank u wel. De heer De Waard: De SGP-fractie heeft ook geen behoefte op dit moment verder erover te spreken, omdat we te zijner tijd met de interim-manager daarover verder zullen spreken. Wat te zijner tijd? De heer De Waard: Omdat we te zijner tijd met de interim-manager daar verder inhoudelijk over kunnen doorspreken. Dat geldt ook voor de ChristenUnie-fractie. Heeft de wethouder behoefte om te reageren of is het ook helder dat dit terugkomt? Wethouder Dekker: Ja, voorzitter op zich is er in de commissie natuurlijk heel veel al over gezegd. De afspraak is ook gemaakt om in de eerstvolgende commissie Samenleving de directeur uit te nodigen. Die is ook uitgenodigd en die zal daar ook verschijnen, de interim-directeur uiteraard. Dan kunt u hem het hemd van zijn lichaam vragen, zullen we maar zeggen. Hopelijk heeft hij dan overal een antwoord op. Die afspraak is gemaakt, omdat we al wisten dat deze raadsleden vandaag niet bij die bijeenkomst konden zijn. Gelukkig maar, dat we de afspraak al gemaakt hadden. Inderdaad de bijeenkomst is wegens gebrek aan belangstelling van de raadsleden, gecancelled. Mag ik even vragen, er is een opmerking gemaakt over stukken die eventueel niet ter inzage zouden hebben gelegen. Wethouder Dekker: Ik heb geen idee. Dit wil ik graag van u horen. Ik had ook de indruk dat alles wat we hebben wel.. Wethouder Dekker: Ik neem aan dat stukken van de jaarrekening en begroting etc. gewoon andere stukken weet ik niet van, dus... Mevrouw Barra: (Eerste stuk niet in microfoon) Er staat in de stukken dat bepaalde dingen besloten ter inzage liggen. En daar lag niks.

7 7 Griffier: Dat is na de commissie weggehaald. Dat doen we altijd. Dus dan kunt u het even aan mij vragen, dan haal ik het tevoorschijn. Mevrouw Barra: Ik zat in tijdnood. Dus het is s avonds geweest. Ik ben drie keer geweest en niet kunnen vinden. Dus dat is dan mijn schuld. Goed. We hebben met elkaar vastgesteld dat dit onderwerp in de eerstvolgende commissievergadering van Samenlevingszaken terugkomt en dat daar ook de interim-directeur van Drechtwerk aanwezig zal zijn. De rest van de ingekomen stukken, kan ik die in één keer aan u voorleggen en zeggen: wij zijn het eens met de aangegeven adviezen? Graag in chronologische volgorde. Even het nummer.. een vraag bij u? C 98, voorzitter. (Zonder microfoon, niet te verstaan) Ook C 98. Eerst graag C 57. Mevrouw Gijsen: (Eerste stuk zonder microfoon) in de commissie Grondgebied voor kennisgeving aannemen, maar volgens mij is het in de commissie Grondgebied verdaagd naar de volgende vergadering? Ik heb de informatie niet paraat, voorzitter, maar ik meen dat een notitie van wethouder Dekker over deze zaak is verdaagd naar de volgende vergadering. Dat was een ander stuk dan dit stuk van Gevudo zelf. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als wij de volgende keer spreken over die notitie van wethouder Dekker Mevrouw Gijsen: Dat dit erbij hoort.. dat dit stuk nog eens eventjes ter inzage wordt gelegd. We kijken even heel snel naar wat er is gezegd, wat er in de notulen staat. Het staat niet in de notulen, maar wij kunnen het met elkaar aldus afspreken: dat het beschouwd wordt als zijnde dat ook in de komende vergadering van Grondgebiedzaken bij dit onderwerp opnieuw stilgestaan kan worden. Mevrouw Gijsen: Ja, want het is niet behandeld in de commissie. En dat daarbij dan dit stuk plus de notitie van de wethouder aan de orde kan worden gesteld. Ja? Dan hoorde ik C 95. Mevrouw Barra: Ja, voorzitter. Er is een aantal maanden geleden al meer te doen geweest over het binnenpark. Ik meen dat er toen ook een last onder dwangzegging of zoiets of hoe dat heten mag, uitgegaan is, dat zaken daar in orde gebracht moesten worden en tot op heden schijnt dat niet gebeurd te zijn.

8 8 Mag ik u even vragen, het is goed dat u hier alert op reageert, edoch, als raad zou ik zeggen: het is een kopie waarvan wij kennis mogen nemen, van een brief aan het college en ik denk dat we dan in acht moeten nemen dat eerst het college hierop behoort te reageren, voordat wij daar verder over discussiëren. Mevrouw Barra: Oké, maar wij komen erop terug. Uw opmerking is gemaakt en zal gehoord zijn. C 98. Juist, daar zag ik de heer Boele en mevrouw Nieuwenhuis. De heer Boele heeft het woord. Voorzitter, de SPA-fractie gaat uiteen vallen ondanks het feit dat er nog heel veel saamhorigheid, ook vanmiddag nog, gebleken is in de fractie. Dan moet de raad een aantal benoemingen gaan doen om dit allemaal te gaan regelen. Ik vind het wel heel interessant om ook eens in deze vergadering van de raad te vernemen, misschien nog meer in het bijzonder, wat nou de aanleiding geweest is om vanaf de volgende vergadering niet meer als één fractie als gemeenschappelijkheid op te treden, maar weer uit elkaar te gaan. Dat vind ik temeer relevant, omdat bij de laatste verkiezingen heel bewust gekozen is voor een gemeenschappelijk optreden van de drie fracties ter linkerzijde. Ik heb daar nog twee vragen over, voorzitter, specifiek gericht aan de fractie van de PSA. Is de PSA-fractie ook in de toekomst aanspreekbaar op datgene wat door de SPA-fractie in de achterliggende drie jaar in deze raad is verwoord en in deze raad is behandeld. Blijft u daar voluit op aanspreekbaar? Dat vind ik politiek wel interessant, omdat ik uit de krant begrepen heb dat er één van de aanleidingen van wellicht een scheiding zou zijn, dat er op bepaalde onderdelen te zacht is opgetreden van de kant van de SPA-fractie? En de tweede vraag die ik heb, is: wat gaat er nou vanaf vandaag in deze raad veranderen, voor waarneembaars, nu de SPA-fractie voortaan als twee partijen in deze raad gaat optreden? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Mevrouw Nieuwenhuis. Voorzitter, ook wij hebben de brief gelezen en met enige verbazing. Het had ook al voortijdig in de kranten gestaan. De heer Van der Zijden wenst uit te treden uit de SPA-fractie en wil zich gaan profileren, op verzoek van zijn bestuur. Goed, iedereen mag doen wat hij wil, denk ik dan maar. Maar die afscheiding, heeft u dan niet het idee en dan analoog aan de vraag van de heer Boele, u bent in de afgelopen jaren toch over het algemeen, nee altijd, meegegaan met de SPA-fractie. Bent u niet bang dat u straks als Wilhelm Tell zal fungeren? Dat zou kunnen. En ik zou aan de SPA-fractie graag willen vragen: mijnheer Van der Zijden hield net een flesje Spa rood omhoog met bubbels, blijft het Spa rood of wordt het Spa blauw? Dank u wel, als er verder geen raadsleden het woord willen voeren. De brief is wel aan de voorzitter van de raad gestuurd, maar gelet op de vragen die gesteld zijn, denk ik dat het toch ook goed is als ik de SPA-fractie gelegenheid geef te reageren. Ja, ik krijg eerst het woord, Harry. Laat ik dan maar even. Voor alle duidelijkheid, en dat is wellicht onvoldoende in de krant gekomen, houden wij nog steeds van elkaar, want het is geen zaak van de fractie, maar het is een zaak van het bestuur van de PvdA, dat is een smaldeel waar ik toe behoor. Dat is één. Er werd ook gezegd: hoe zit dat nou met de uitspraken van de heer Van der Zijden van het oppositie voeren? Hij heeft gelijk, dat hebben we te weinig gedaan. We hebben ons teveel in de afgelopen periode toch constructief opgesteld hier, om mee te denken op allerlei fronten. Dus dat mag best wat aantrekken en als het aan mij ligt, dan mag de bode voortaan wel die rode flesjes Spa neerzetten, want die zijn er nu. Ik denk dat we wat roder moeten worden. Met name misschien ook omdat een concurrent zaterdag hier op het podium verschijnt, begrijp ik, met de tonnen in het Makado. De SP probeert hier voet aan de grond te krijgen en u zult begrijpen, wij juichen het toe, dat er nog wat meer progressieven hier verschijnen op het podium, maar dat gaat misschien ten koste van ons.

9 9 Dus zien we wel. Verder wou ik het daarbij laten. Maar u zult direct zeker merken in mijn verhaal bij de drie financiële stukken, dat we langzamerhand op koers komen en ons behoorlijk druk beginnen te maken over wat er hier gepresteerd wordt. De heer Van der Zijden. De heer Van der Zijden: De directe aanleiding dat we niet meer verdergaan, komt voort uit het feit dat blijkbaar al geruime tijd door het bestuur, met de nadruk op bestuur, niet de fractie, het bestuur van de PvdA gesproken wordt om de naam van de PvdA meer te profileren richting de verkiezingen en na de verkiezingen. Zij hebben daarover een ledenvergadering gehad. Het bestuur heeft geadviseerd. Ze hebben alle leden geraadpleegd. Het is inmiddels intern daar bekend, maar wat eruit komt, weet ik nog niet, maar er zal wel uitkomen dat de leden van de PvdA apart willen. Nou, ik laat me niet de les lezen door het bestuur en zeker niet door de leden van de PvdA, dus ik heb toen ons dat ter ore kwam, zijn wij als PSA bij elkaar gekomen en hebben gezegd: dan gaan we vanaf heden apart verder. Vanavond nog niet, omdat we al maanden lang in de voorbereiding van deze vergadering gezamenlijk fractie hebben gehouden, ook afgelopen maandag nog. Dan is het vreemd om dan ineens met verschillende woordvoerders over één onderwerp op te treden. In de fractie zijn we het ook op kleine meningsverschilletjes na, meestal eens. Ik vergelijk het eigenlijk met een soort huwelijk: we zijn het huwelijk aangegaan en mijn schoonouders waren daar niet gelukkig mee, in casu het bestuur van de PvdA. Die hebben daar een uitspraak over gedaan, omdat ze ons uit elkaar wilden houden. Voor de veiligheid wilden ze nog familieberaad houden. Ja, u snapt wel dat ik daar niet op zit te wachten, op dat familieberaad, of het toch tot een huwelijk mag blijven of dat het een living apart together, een lat-relatie moet worden. Dus vandaar dat wij bij voorbaat gezegd hebben: dan stoppen we ermee. Maar zoals Ad Cardon al aanhaalde, dat had ik ook al als voornemen, ik wist niet dat hij dat zou zeggen, maar we geven nog steeds om elkaar. We hebben geen slaande ruzie, of we echt van elkaar houden, is misschien te zwaar aangezet, maar we geven veel om elkaar en we hebben geen ruzie en het is jammer dat het zo gelopen is. Wie weet, als onze schoonouders zich bedenken of wat dan ook, wat er dan in de toekomst nog op kan bloeien? Dank u wel. Zijn er nog anderen, die De heer Van der Zijden: Er is nog gevraagd wat het standpunt is ten opzichte van het verleden. Dat blijft zoals het is, daar sta ik voor. We hebben altijd gezamenlijk standpunten ingenomen. De heer Van Wermeskerken probeerde dat weleens onderuit te halen door te vragen: praat je nou als SPA of PSA, maar we hebben allemaal als SPA gesproken en eigenlijk had ik als SPA door willen gaan in de gedachte de PvdA wil zich profileren, die gaat als PvdA verder, maar zij gaan verder als SPA, dus ga ik verder als PSA. Nou ja, what s in a name? Ik heb een aantal raadsleden gezien, die nog even willen reageren. De heer Ruikes en de heer Boele. De heer Boele was de eerste in de ronde. Wellicht dat het goed is om hem nu ook het woord als eerste te geven. TWEEDE RONDE Voorzitter, ik begrijp hoe dingen zijn verlopen. Ik begrijp niet hoe dit kon gebeuren, want ik begrijp van de overkant dat er geen politiek verschil van opvatting is, binnen de fractie. Dat er geen ruzie is, geen onenigheid is, maar dat er alleen blijkbaar een stokende schoonmoeder of schoonvader is, die dit stel uit elkaar wilde halen. Politiek gezien is dat natuurlijk een hele onheldere boodschap, want u zegt eigenlijk: wij zijn er voor elkaar geweest en dat blijven we in feite ook. Alleen om redenen die anderen niet kunnen uitleggen, maar u hopelijk wel, gaat u toch uit elkaar. Overigens sluit ik een beetje aan op de boodschap van de heer Cardon, die zei: we beginnen langzamerhand op koers te komen. We glijden zo langzamerhand deze raadsperiode uit: drie en een half jaar is bijna achter de rug, om dan van jezelf te zeggen: nu beginnen we op koers te komen, dat is toch een boodschap die een beetje erg relativeert, de inzet die je in de achterliggende tijd hebt gehad, denk ik.

10 10 Maar goed, dat is een constatering, meer kunnen wij daar niet aan doen. We zullen natuurlijk loyaal meewerken aan al die nieuwe benoemingen die moeten plaatsvinden, voorzitter. De heer Ruikes. Dank u wel, MdV. Toen ik deze verklaringen zo hoorde van de overkant, kwamen een paar dingen bij mij op. Hoe belangrijk blijft de rol van D66 in dit geheel en ik begrijp dat het u vooral gaat, met name het bestuur van de PvdA, om je zou bijna zeggen: what s in a name, om de PvdA-naam te profileren en het moet mij wel van het hart, als de fractievoorzitter van de SPA, de heer Cardon, zegt: na drie jaar komen wij een beetje op koers en we gaan er nu pas tegen aan, dan ga je jezelf, in mijn ogen, toch een enorm brevet van onvermogen geven en dat had ik eigenlijk van u niet verwacht, maar het is uw eigen constatering. Wat mij betreft: blijft u constructief meedenken. Dat begrijp ik. Ik wil nog één ding daarover zeggen. Ja. Mevrouw Nieuwenhuis nog even? Ja, heel kort. Voorzitter, u kunt begrijpen dat wij in de volgende tijd vanaf nu ons vaak zullen vergissen in SPA c.q. PSA, dus neem ons op voorhand niet kwalijk. Ik zal ook met u alert zijn. De heer Van der Zijden: Ik zal in het vervolg mijn T-shirt aan doen met SPA erop, eeehhh met PSA erop, dan is duidelijk waarvoor ik sta. Nee, het is helder, mijnheer Van der Zijden, wij kennen in Nederland een hele mooie uitdrukking die dit omschrijft: waar het hart vol van is.. Mijnheer Cardon. Ik wou zeggen: geen woorden, maar daden, komt eraan. Ik constateer dat wij met elkaar de ingekomen stukken hebben doorgenomen en daarop hebben besloten zoals is geadviseerd. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 7 Jaarrekening 2004 (Raad 2005/047) Portefeuillehouders drs. A.D. van den Bergh, J. de Gruijter, P.A. Zevenbergen en J.M. Dekker Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor: a. het voorlopige afschrijvingsbeleid en de bijbehorende tabel afschrijvingen vast te stellen; b. de gewijzigde rubricering van reserves en voorzieningen vast te stellen; c. een voorziening plankosten grondexploitaties te vormen à ,-- ten laste van de algemene reserve grondexploitatie; d. de diverse bestemmingen van het resultaat zoals genoemd in de rekening van lasten en baten van de programmarekening vast te stellen; e. het nadelige rekeningsaldo van ,-- voor ,-- conform de raming te onttrekken aan de reserve algemene uitkering en voor ,-- te onttrekken aan de algemene reserve grondexploitatie en voor ,-- aan de algemene reserve en f. tot vaststelling van de jaarrekening 2004 over te gaan.

11 11 Daar moeten we ook een aantal besluiten nemen, zoals u kunt lezen op de agenda: a. tot en met f. op de momenten dat we moeten beslissen, zal ik dat helder met u doornemen, maar ik verwijs nu naar zoals het daar geschreven staat. Wie van u wil daarover het woord voeren? De heer Van der Wal, de heer Boele, de heer Wesselius, de heer Cardon en de heer Zwaan. De heer Van der Wal. De heer Van der Wal: Dank u wel. Voorzitter, naar aanleiding van de jaarrekening 2004 wil de VVD nog enkele opmerkingen maken. Ik zal me beperken tot vier punten. Allereerst wil ik e.e.a. zeggen over de resultaten van het afgelopen jaar, daarna zal ik inzoomen op het beheersen van de openeinderegelingen. Vervolgens zal ik nog even kijken naar het weerstandsvermogen en uiteindelijk nog even over wat er gerealiseerd is in Ik zal beginnen met het resultaat Helaas was het negatief. De analyse van het negatieve resultaat leert ons, dat de legesopbrengst van de grote projecten achterloopt bij de oorspronkelijke planning. Deze vertraging vindt o.a. plaats in de projecten als Verolme, Lange Steeg, Mercon-Kloos, Oude Buurt en Nieuwland. Een aandachtspunt voor de komende bestuursrapportage lijkt dan ook wel: het herzien van deze planning m.b.t. realisering van deze leges. Het lijkt ons raadzaam dat in de volgende begrotingen er alleen posten opgenomen worden, die ook reëel haalbaar zijn. Een ander punt waardoor een negatief resultaat ontstaan is, is de nieuwe regelgeving, bijv. voor de bestemmingsplannen, die hebben ons resultaat momenteel negatief beïnvloed. Dus niet alles ligt aan de situatie, maar ook een stuk regelgeving. Dat is jammer. Ik zal overgaan naar de openeinderegelingen, een veroorzaker van de tekorten over Om hier meer grip op te krijgen, is het van belang dat we inzicht krijgen in hoe deze kosten eigenlijk ontstaan. Inzicht krijgen in leerlingenvervoer, de WVG, de WWB, hoe kunnen we dat eigenlijk voor elkaar krijgen? Ik denk dat het belangrijk is om in eerste instantie eens te gaan kijken: wat is nu ons werkelijk minimum? Waaraan moeten we minimaal voldoen? En laten we vanuit dat uitgangspunt eens verder gaan kijken wat we dan kunnen gaan doen. Ten derde: het weerstandsvermogen. Ook al ligt het weerstandsvermogen licht onder wat we eigenlijk hadden moeten hebben, toch vind ik dat Financiën wel een pluim verdient. Er is 12 miljoen toegekend aan bestemmingsreserves, om onderkende risico s af te dekken, en gereserveerd voor projecten. Al met al heel gezond, maar we hebben niet voor niets een weerstandsnorm vastgelegd. Het is belangrijk dat we daarom geen investeringen of projecten meer aangaan, die een extra beroep doen op ons eigen vermogen en we kijken daarom ook uit naar onze oktobernotitie over het weerstandsvermogen. Mijn laatste punt: in de kranten lezen we heel veel negatieve berichten over de afgelopen periode en daarom wil ik toch even een beetje de nadruk vestigen op wat er eigenlijk wél gerealiseerd is en waar we wel heel goed in zijn geweest. We hebben scholen opgeknapt, we hebben de Dam opgeknapt, de Blokweerweg, kruispunt aan de Haven, Cortgene, Raadhuisplein, Boulevard, diverse woonbuurten, bijv. de Iephof en de Reederswijk. Verder is er een start gemaakt met Verolme, met Nieuwland. Er is ook een aanzet gemaakt voor de bibliotheek en de Wipmolen en ik eindig met het noemen van de ontsluiting bedrijventerreinen voor Hoogendijk en Nieuwland, aan de Edisonweg. Daarmee hebben we zelfs ons eerste manden makenproject gerealiseerd, en sterker nog: van Drechtsteden hebben wij als éérste een project gerealiseerd. Al met al is er dus veel gebeurd in Dank u wel. Dank u wel. De heer Boele. Voorzitter, rekening 2004, die laat dieprode cijfers zien. Een tekort van bijna 2 miljoen euro. Dat tekort beïnvloedt het vermogen van de gemeente zodanig nadelig dat we beneden de norm die we zelf gesteld hebben van ons weerstandsvermogen zakken, voor een bedrag van ,--. Die situatie waarin onze risico s onvoldoende zijn gedekt, duurt ook nog voort naar de huidige gegevens tot Kortom, een verhaal vol met financiële treurnis, voorzitter. Er is ook een andere kant. Een groot deel van het tekort kan het gemeentebestuur nauwelijks beïnvloeden en dat maakt het zo buitengewoon bitter, omdat je eigenlijk met je handen gebonden zit. Het zijn weer de openeinderegelingen van de WVG, WWB, leerlingenvervoer, die voor ,-- in zijn totaliteit over de begrote budgetten heengaan en we hebben uiteraard op dat punt blijkbaar het nakijken.

12 12 Daar komt nog bij dat er nieuwe regelgeving komt, ook de heer Van der Wal refereerde daaraan: dat besluit, begroting en verantwoording, waardoor het niet meer mogelijk is om immateriële uitgaven te activeren en zie daar, we gaan voor nog eens ,-- het schip in voor het jaar Die dingen, voorzitter, verzachten wel een beetje het harde, lelijke, dieprode cijfer van 2004 en voor dié elementen willen we het gemeentebestuur dan ook niet primair verantwoordelijk houden. Op het punt daarentegen van de bouwleges, dat is ook een hele grote verklarende factor voor het enorme tekort, vinden wij dat er wel een verkeerde begroting 2004 is vastgesteld. Nu moeten wij constateren dat de legesinkomsten voor projecten als Wipmolen, Mercon-Kloos en Oude Buurt niet ontvangen zijn. Het gaat om een bedrag van meer dan ,--. Ik vraag ook in deze raad hoe het college er nou destijds toe kon komen bij de opstelling van de begroting 2004, dus in augustus 2003, om voor deze projecten, die toen nog zo pril waren, over 2004 zo n enorme som aan legesinkomsten te ramen, want in feite hebben we een vertekend beeld gehad op dit punt bij de begroting Hadden we dat geweten, dan hadden we verder moeten ombuigen en nu we dat achteraf weten, constateren we dat wij fors tekort komen. Op dat punt, voorzitter, is er dus geen kritiek op de uitvoering van de begroting, want je kunt geen bouwplannen realiseren als je ze gewoon niet hebt, maar wel op de voorbereiding van de begroting. Dan een opmerking over het weerstandsvermogen, de heer Van der Wal is er ook op ingegaan. Wij zakken met het voor rekening van de gemeente moeten nemen van het tekort 2004 voor bijna, zoals ik zei ,-- onder de norm van het weerstandsvermogen, terwijl wij enkele maanden geleden bij de vaststelling van de begroting 2005 nog meenden, dat wij dit jaar 4,6 miljoen euro boven de norm zouden zijn, dus in een enkele maand tijd is het beeld 5,2 miljoen euro negatief bijgesteld. Mijn fractie, voorzitter, vervult dat met hele grote zorg. En dat ook nog eens gekoppeld aan het feit dat we tot 2009 gewoon blijkbaar beneden de norm blijven zitten, wat we ook doen. Een reden temeer, een aansporing temeer om het vermogen van de gemeente weer op orde te brengen. We zullen straks bij de behandeling van de Perspectiefnota een enkele suggestie in die richting doen. Overigens staat er tegenover, voorzitter, daar heeft onze fractie ook wel terdege kennis van genomen, dat de gemeente wel voor 21 miljoen euro heeft gereserveerd voor voorzieningen. In dat opzicht hebben we wel heel veel al voor de toekomst geregeld, maar niettemin de risico s zijn ver onvoldoende afgedekt. Dan nog een opmerking, voorzitter, over de rechtmatigheid. In de commissie heb ik daar aandacht voor gevraagd. We hebben nu de accountantsverklaring gelezen bij de rekening. De accountant zegt: ik onthoud mij van een oordeel op het punt van de rechtmatigheid, want ik kan niet toetsen. Dat vindt mijn fractie voor het jaar 2004 acceptabel, gegeven alle argumenten die daarvoor van de kant van het college zijn gewisseld. Dat vinden we voor het jaar 2005 niet langer acceptabel. Een aansporing temeer dus, in de richting van het college, om de uitvoering van de begroting van dit jaar zodanig te organiseren dat wij in 2005 wel over een rechtmatigheidsverklaring van de accountant kunnen beschikken. Hebben we dat niet, dan hebben wij ook een bestuurlijk, lees politiek, probleem. Een laatste opmerking, voorzitter. Artikel 212 van de Gemeentewet, ook daar refereert de accountant aan, verlangt, althans de verordening die daarop gebaseerd is, dat het college van B&W een aantal vierjaarlijkse plannen aan de raad ter vaststelling voorlegt, over kapitaalgoederen bijvoorbeeld, over weerstandsvermogen. Ik zou heel graag van het college willen vernemen op welke momenten zij deze bestuurlijk heel relevante vierjaarlijkse plannen ter vaststelling aan de raad zal voorleggen, zodat we op dat punt ook als raad onze kaderstellende rol voor de toekomst kunnen vervullen. Dat waren mijn opmerkingen in deze termijn. Dank u wel. Dank u wel. De heer Wesselius. De heer Wesselius: Dank u wel, MdV. De jaarrekening over vorig jaar, in de commissies is er uitgebreid over gesproken en dat betekent dat we er nu ook niet zo heel veel toe te voegen hebben aan wat er toen gezegd is. Ik heb een paar punten eruit gehaald, waar ik op dit moment nog wel iets over wilde opmerken. Eén van de punten is al door mijn voorgangers in de discussie genoemd, en dat heeft te maken met ramingen. Daar kun je op twee punten iets over zeggen. Ten eerste met betrekking tot de inkomsten en dan met name kijken naar de bouwleges, die een traditie hebben om ieder jaar achter te blijven. Wij zouden het college in navolging van wat anderen al hebben gezegd, op willen roepen om op dat punt realistischer te ramen wat nu te verwachten inkomsten zijn. En aan de andere kant hebben we het fenomeen van de openeinderegelingen, waarvan we kunnen zeggen: ja, dat komt over ons, daar kunnen we niet zoveel mee, we voeren het alleen maar uit.

13 13 Ook op dat punt zouden wij een oproep willen doen om ook daar misschien iets meer analyse in de situatie te steken, waardoor je mag hopen dat je ook daar wat meer en wat betere, meer realistischer ramingen kunt krijgen, ook al kun je zelf het allemaal niet zo heel erg beïnvloeden. Het tweede punt n.a.v. het weerstandsvermogen. We hebben daar in de commissie Bestuur een uitgebreide discussie over gehad en we krijgen daar nog een bespreeknotitie over. We hebben wel de indruk dat een aantal zaken in de loop der tijden in de weerstandsnorm zijn toegevoegd. Er is iets toegevoegd over de openeinderegelingen. We weten nu beter hoe sommige risico s in elkaar zitten, met name omdat allerlei exploitatieplannen verbeterd zijn. Je zou je kunnen afvragen of het niet, afgezien van het feit dat je natuurlijk het gemeentelijk vermogen omhoog moet krikken, of het ook niet reëel is om eens een discussie te hebben over de definitie van het weerstandsvermogen en we zien dan ook uit naar de notitie die we daar in het najaar over gaan krijgen. Een algemene opmerking over de jaarrekening en dat gaat ook over de begroting. Dat kunnen we misschien als raad meer onszelf aanrekenen, dan het college, als je naar het boekje kijkt. De jaarrekening is een sterk focus toch wel op de financiële kant van het geheel en dat is ook uiterst belangrijk, laten we daar geen twijfel bij hebben. Maar tegelijkertijd zie je als je een document leest heel veel teksten waarin staat: we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, we hebben zus en zo gedaan, en dat is allemaal buitengewoon boeiend. Wat je niet zo goed ziet, is: wat is er nou eigenlijk concreet bereikt? Dat begint natuurlijk bij de raad zelf, bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Dat we daar ook veel beter de inhoudelijke doelstellingen formuleren en veel minder ons ook uitdrukken in: we vinden dat we dit en dat, zus en zo moeten gaan doen. Dan wordt het ook veel makkelijker om een eindoordeel te hebben over: wat hebben we nou het afgelopen jaar gedaan? Nu kunnen we praten over een financieel tekort, over de inhoudelijke surplussen of inhoudelijke tekorten, daar kun je heel moeilijk iets over zeggen, omdat je daar niet zo heel veel informatie over terugvindt. Nog één opmerking naar aanleiding van de BBV, de gewijzigde regelgeving. Ook daar hebben we een discussie met elkaar gehad in de commissies van: moet dat nou zo scherp allemaal en moeten we dat nou inderdaad tot op het bot na gaan volgen? Vanuit de CDA-fractie zijn we erg blij dat we nu in één keer schoon schip hebben gemaakt op het gebied van de BBV en dus nu ook precies weten waar we staan en dus ook de nare feiten, de lelijke feiten in één keer in het gezicht kunnen kijken en op basis daarvan realistisch de toekomst tegemoet kunnen. N.a.v. het wijzigingsvoorstel, of wijzigingsvoorstel, het is geen wijzigingsvoorstel, de wijzigingen op de concept-jaarrekening. Eén klein punt, daar staat dat er nog ,-- is afgeboekt i.v.m. de minder te verwachten opbrengsten van de huur van de Oude Mavo. Wat ons betreft is dat een aanleiding om toch eens goed na te gaan denken over het versneld ontwikkelen van deze inbreidingslocatie, omdat dit soort tegenvallers op de huur nou niet direct positief stemmen over toekomstige huurverwachtingen uit die locatie. Dank u wel. De heer Cardon. MdV, ik wou het maar een beetje in scheepvaarttermen houden. We hadden het over koers en op koers liggen. Uit wat ik nu gehoord heb, is het allemaal heel mild. Ik vind, gezien de financiële situatie, dat we er heel slecht voorstaan. Dat valt des te meer op, nu we drie stukken tegelijk gaan zitten bekijken. Dat betekent: de jaarrekening, die denk ik grondiger doorgenomen is dan ooit tevoren. Dat kan ook mede toegeschreven worden aan de manier hoe we het nu behandeld hebben, aparte commissie: de audit-commissie, en we verkeren in zwaar weer, zou ik zeggen en alle hens aan dek en dat idee heb ik nog niet. Het belangrijkste doel, dit en de komende jaren is voor ons: om te komen in een veilige financiële haven. Dat is wellicht van een progressieve partij een beetje vreemd, want dat waren altijd de uitgevers, maar we vinden het van groot belang, dat hier de zaak op orde komt. Alle hens aan dek betekent dat het college duidelijk maakt aan de afdelingshoofden, dat er iets moet gebeuren, dat er drastisch ingegrepen moet worden, want anders komen we er niet. Wij vinden dus dat het college sturing moet geven aan de organisatie en duidelijk moet maken wat er verwacht wordt. Het resultaat voor bestemming bedraagt bijna 4 miljoen euro ofte wel: meer dan 8 miljoen gulden. Even voorstellen, een paar jaar geleden, dan hadden we hier denk ik bijna van onze stoel gevallen: 8 miljoen euro.

14 14 De heer Van Wermeskerken: 8 miljoen gulden. Dank u wel. Fijn dat u toch aanwezig bent, want dat is altijd de juiste correctie. Dank u. Met de verhoging van de OZB komen we er absoluut niet. Dat is één van onze middelen om nog aan geld te komen en dat betekent ,-- één punt. En als men goed kijkt naar de mogelijkheden die we volgend jaar hebben, dat is absurd, dus we moeten een miljoen besparen, daar komen we direct aan toe, en ,-- kunnen we halen met één punt: OZB, en als je dan weet dat in het verleden bijna een college viel op een verhoging van 4 tot 5%, dan is dat wat, waar we nu voor staan. Het tekort van 4 miljoen euro is voor bijna de helft, laten we duidelijk zijn, veroorzaakt door de nieuwe voorschriften, ons opgelegd door het ministerie, het zogenaamde Besluit begroten en verantwoorden (BBV). Oké, daar kunnen we dan niets aan doen. Voor rekening van de BBV komt dus die 9 ton afschrijven boekwaarde immateriële activia. Vervroegde toevoeging 857, nou, zo kan ik er nog een aantal noemen, maar een aantal zaken kunnen we niét toerekenen aan die BBV, o.a. de ,-- vanwege nadelig saldo, niet toe te rekenen aan de kostplaatsen. Wellicht ook wat moeilijk. Verder valt op de post van ,-- voor voorziening kosten organisatieproblemen., nou, als je dan terugkijkt naar het afgelopen jaar, dan heeft dat heel prominent een rol gespeeld. Ik begrijp dat het bij de bevolking behoorlijk leeft. We hebben dat onvoldoende, helaas, kunnen verkopen van: wat betekent dat nou, hoe dat gelopen is? Nou ja, vandaag stond in De Dordtenaar dus weer een verhaal daarover en wat ik daarnet al zei, dat de SP gaat optreden, en velen van de bevolking begrijpen er écht niets van, want, en dat wil ik dan weer in de positieve zin hier zeggen, ik heb tegen een wethouder van een grote gemeente gezegd: beste man, wij stonden nou leuk in de krant, maar weet je hoeveel van jouw medewerkers thuiszitten en gewoon doorbetaald worden en waar je geen schoon schip mee maakt? Dus dat zijn ook allemaal kosten. Nou, wij hebben het dan opgelost. Helaas natuurlijk, helaas, en De Dordtenaar rekent dan voor wat dat per inwoner kost, nou, ik zou De Dordtenaar willen aanbevelen om een rapport op te vragen, wat ik direct ook nog een keer zal noemen, van Deloitte, waar we op dit moment over kunnen beschikken, waar Alblasserdam vergeleken wordt met een referentiegemeente en daar zijn er posten die per inwoner behoorlijk veel bedragen en waar we ook geen idee van hebben, en ik denk dat we dat misschien méér duidelijk moeten maken. Dat zal ik ook tijdens deze vergadering doen. De afgelopen periode zijn er veel vragen gesteld over de jaarrekening en dan bedoel ik die circa 50 vragen en dan bedoel ik die aparte vergadering. Op bijna alle vragen zijn antwoorden gegeven en het verbaast me, dat er tot nu toe één sector open gebleven is, en dat zijn de vragen die aan de brandweer gesteld zijn, dus ik zou graag in de toekomst daar ook nog een keer antwoord op krijgen. Op pagina 7 van de jaarrekening worden alle programma s genoemd, met mee- en tegenvallers. De grootste klapper valt in het programma Wonen. Hier wreekt zich het feit, en dat is door anderen ook al gezegd, dat de begroting 2004 sluitend gemaakt is door een veel te groot bedrag op te nemen aan leges voor bouwen, en als je nu ziet, als we nou vragen: zet er eens even naast, in welk jaar zou er wat gebouwd worden, waar?, nou, wij hebben het, en dat is terug te vinden in de notulen, we hebben toén gezegd: dat is toch een manier geweest om de begroting sluitend te maken. En wij willen nu zeggen: dat moet voor 2006 absoluut niet gebeuren. Onderaan diezelfde pagina, 7 dus, wordt gesteld dat het werkelijke rekeningresultaat 1.7 zoveel is, en dan wordt er gezegd: maar het is maar 3% van de totale omzet. Nou, ik snap niet dat je dat kan zeggen. Kijk, bij een bedrijf is het zo, dat je zegt: oké, we gaan het product duurder maken of we gaan meer draaien, maar hier zijn de inkomsten, ik heb het net gezegd: ,-- per één punt, OZB. Hoe wil je dan aan 1,7 miljoen komen? Als we bedrijfsmatig willen bezig zijn, nou, dan denk ik dat er andere zaken aan te pakken zijn, dan dit soort verhalen. Het probleem echter is, dat we al onder het weerstandsvermogen zijn gezakt. Een dergelijke opmerking geeft sterk de indruk, dat het college nog niet doordrongen is van de ernst van de situatie. Het is erop of eronder. In scheepvaarttermen: pompen of verzuipen. Ik denk dat we hier drastisch, en daar stemt de hele fractie mee in, zoals we maanden bij elkaar zitten, dat er drastisch ingegrepen moet worden. Vorig jaar hebben we reeds gevraagd om begrotingsdiscipline. We hebben toen gezegd: we willen meer rapportages hebben. Daar heeft de raad toen volledig mee ingestemd. Bijna alle programma s op pagina 7 zijn negatief, bijna alle programma s. In de tekst wordt te veel gesuggereerd, dat de openeinderegelingen de boosdoeners zijn. Nou, als je goed naar die posten kijkt, dan is dat dus onjuist. Er wordt hier dus een sfeer gecreëerd van: daar moet je het zoeken.

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie