OPENBARE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op woensdag 29 juni 2005 des namiddags om uur en donderdag 30 juni 2005 des namiddags om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer A.L. Cardon (SPA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA), mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer O. Yilmaz (SPA), de heer A.C.C.M. Ruikes (CDA), de heer J.H. Wesselius (CDA), de heer K. de Vries CDA), de heer mr. A. Boele (SGP), de heer ir. B.W. de Leeuw (SGP), de heer J. de Waard (SGP), mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper (VVD), de heer P.C.van Wermeskerken (VVD), de heer drs. S.H. van der Wal (VVD), de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie) en de heer H.M. van der Zijden (PSA); Afwezig 29 juni: Wethouders: Afwezig 30 juni: Griffier: de heer A. Bos (ChristenUnie), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), na agendapunt 7 de heer drs. S.H. van der Wal (VVD), vanaf uur de heer K. de Vries (CDA), van tot uur en na agendapunt 20 de heer ir. B.W. de Leeuw (SGP), van tot uur de heer O. Yilmaz (SPA); de heer J. de Gruijter (CDA), de heer P.A. Zevenbergen (SGP) en de heer J.M. Dekker (VVD); wethouder P.A. Zevenbergen (SGP), de heer A. Bos (ChristenUnie), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA) en de heer drs. S.H. van der Wal (VVD); de heer J.J. t Lam; de heer drs. A.D. van den Bergh; Dames en heren, welkom. Wij gaan één van onze middagvergaderingen met elkaar beginnen. Op beide dagen vanwege vakantie is mevrouw Sundquest niet aanwezig en de heer Bos is ook afwezig. De heer Yilmaz zal vanmiddag niet aanwezig zijn, maar voor de rest verder wel. Ik heb begrepen dat de heer Van der Wal vanavond niet aanwezig is. Mevrouw Gijsen is morgenavond geloof ik afwezig. Dan heb ik het dacht ik allemaal netjes De heer De Vries: Voorzitter, ook ik ben er vanavond niet. Ook u bent er vanavond niet. Kijk aan. Betekent dat, dat u ook niet mee eet of zo? Dat neemt u nog even mee, oké. De heer Van der Zijden heeft, zoals u heeft kunnen lezen, een brief geschreven en meegedeeld dat hij uit de fractie van de SPA treedt en als éénmansfractie onder de naam PSA zal doorgaan. De brief staat op de lijst van ingekomen stukken. Wij hebben in het presidium afgesproken dat, voor zover daar behoefte aan is, er bij dat agendapunt op kan worden teruggekomen. In overleg met het presidium en de heer Van der Zijden hebben wij stilgestaan bij: wat is dan een goede plaats voor zo n nieuwe éénmansfractie in de raad? Ik heb besloten dat de heer Van der Zijden op de plaats waar hij nu zit, zich zo wel bevindt dat hij daar dolgraag blijft zitten en zo doen wij dat dus. Ik heb ook van hem begrepen dat de SPA- en de PSA-fractie déze vergadering nog gezamenlijk met één woordvoerder optreden, maar wellicht dat ook de heer Van der Zijden op het moment dat dat aan de orde zal komen,.. Spa-drinker, ik mag u erop wijzen dat Spa drinken iets anders is dan SPA-fractielid zijn. Het is allebei een genot. Mevrouw Nieuwenhuis heeft het woord gevraagd aan het begin van de vergadering.

2 2 Correct, voorzitter. Is het goed dat ik even daar kom staan? Ja, dat hebben wij afgesproken, zo veel mogelijk te doen. Ja, soms zijn er momenten dat je van dit katheder gebruik zou willen maken. Omdat we als raad niet meer voor 1 september bijeen zijn, wil ik als plaatsvervangend voorzitter van de raad een mededeling doen. Op 28 april hebben we als raad het proces tot herbenoeming van onze burgemeester afgesloten. Majesteit is snel daarna, op 30 mei, tot herbenoeming overgegaan. Dat is middels een fax binnengekomen. Daar staan dus een aantal zaken op en dan gelet op artikel 61A, eerste lid van de Gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan opnieuw te benoemen met ingang van 1 september 2005 tot burgemeester van Alblasserdam de heer drs. A.D. van den Bergh. Beatrix. En dat is gedateerd 30 mei Op 15 juni kwam deze fax met de mededeling voor de burgemeester binnen en hij heeft op 16 juni het presidium geïnformeerd. De griffier heeft daarna op zich genomen om alle raadsleden te informeren. Namens de raad feliciteer ik u, burgemeester, van harte met deze herbenoeming en spreek de wens uit dat in goede samenwerking met de raad en wethouders veel voor Alblasserdam wordt bereikt. Als ondersteuning van onze felicitaties, misschien heeft u die al zien staan, hebben we een bloemetje en die zal ik u overhandigen. Ik heb begrepen dat de officiële beëdiging voor 1 september zal plaatsvinden, maar dat het exacte moment nog wordt afgesproken. Nogmaals de hartelijke felicitaties namens de raad. Dank u wel, (niet te verstaan). te doen. Een aangename verrassing. Hartelijk dank aan de aanwezige raadsleden. Ik zal mijn vrouw deze bloemen overhandigen, zodat zij in de feestvreugde kan meedelen. Ik weet nog niet wanneer de Commissaris mij oproept voor de beëdiging, maar dat zal zeker gebeuren voor 1 september. Dat is te doen gebruikelijk, want je mag officieel niet optreden als je niet beëdigd bent. Daar zal ik u nog van op de hoogte brengen en wij hebben afgesproken met de heer Roos, dat ik u dezer dagen ook laat meedelen materieel in de feestvreugde en hoe we dat doen, dat is nog een kleine verrassing, maar het zal wellicht hoop ik het samenzijn hier verhogen. Ik hoop ook met u op een goede tijd. Dank u wel. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 Spreekrecht burgers (onderwerpen voor het middaggedeelte) Voordat we in feite echt met de vergadering kunnen beginnen: zijn er op de publieke tribune aanwezigen die het woord zouden willen voeren? Zo niet, dan kan ik met de agenda beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 2 - Aanwijzing door het lot van het lid, dat het eerst aan de beurt van stemmen is Laten we deze eens nemen, griffier, die ligt er zo apart alleen bij. Dat is dan degene die op de lijst achter nummer 12 staat, die zou beginnen. De heer Ruikes. Mochten wij stemmen, dan mag u beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 Actualiteiten Wie van u wil over de actualiteiten het woord voeren? Mevrouw Nieuwenhuis. Voorzitter, we hebben afgelopen zaterdag hier op het Raadhuisplein een bijeenkomst gehad met oorspronkelijk de Bruggenbouwers als organisatoren.

3 3 Het is op momenten redelijk druk bezocht geweest, met name de groep van de West-Traciërs heeft zich behoorlijk geweerd en die heeft leuke activiteiten opgezet en heeft ook heel veel respons gehad. Het moet mij toch van het hart dat ik het jammer vind dat met name de kerken hebben afgehaakt. Dat vond ik bijzonder jammer. Ik wil het toch op dit moment naar buiten brengen. Dank u wel. Zijn er nog anderen die hierover of over andere onderwerpen het woord willen voeren? Ik denk dat ik zelf zou willen zeggen, dat ik met mevrouw Nieuwenhuis eens ben dat er op een goede wijze geprobeerd is aandacht te krijgen voor het onderwerp samen leven. Een aantal van u is geweest en heeft ook meegedaan aan de discussie, heeft ook opvattingen geprobeerd ter discussie aan te dragen. Een aantal van u helaas niet. Het is niet bij zo n aangelegenheid zo, dat ik er vanuit mag en wil gaan dat u allemaal aanwezig bent, maar ik denk wel dat wat mevrouw Nieuwenhuis zegt een punt is om over na te denken. De insteek was niet ook eigenlijk om, ik zal maar zeggen inwoners breed te proberen te kijken of er een begrip voor elkaar is en respect voor elkaar is, een behoefte om eens met elkaar te praten en van gedachten te wisselen. Dat doel hebben we nog niet geheel bereikt, maar dat is misschien een volgende keer. Er zijn ook nog weer wat suggesties gedaan om zo n bijeenkomst nog weer wat aantrekkelijker te maken. Daar zullen we ook naar luisteren, de groep die dit opgezet heeft. Alles bij elkaar, denk ik, dat het feit dat het überhaupt georganiseerd is en dat er inwoners uit onze gemeenschap bereid zijn geweest dat te doen, dat is een heel goed teken. Dat is mooi, dus ik hoop dat de opzet doorwerking zal vinden. Ik zal ook zelf meenemen om eens te kijken of ik in de geledingen die u aanduidde, vooral de kerkelijke geledingen, contacten kan leggen voor een volgende keer. Waarbij overigens toch goed om aan te stippen: de pastor van de Rooms- Katholieke Kerk is aanwezig geweest. Ja, ja, die had zich bereid verklaard. Dus vandaar dat ik even zeg, dat die aanwezig is geweest. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 4 Vaststelling notulen openbare vergadering dd. 28 april Wie van u wil over de notulen één en ander zeggen? U weet, wij hebben daar een aantal bladzijden, t/m 39. Niemand? Dan hebben wij ze gearresteerd. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 Vaststelling notulen besloten vergadering dd. 28 april Dan krijgen we de vaststelling van de notulen van de besloten vergadering. Dat kunnen wij op deze wijze doen. Alleen daar kan dan zeker niet over gediscussieerd worden. Dat moet dan weer in een besloten vergadering. Is wat in de notulen staat, akkoord? Dan kunnen wij dat ook zo vaststellen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 6 Ingekomen stukken (Raad 2005/068) Het presidium stelt de raad voor in te stemmen met het door de commissie of het presidium gegeven advies. De lijst van ingekomen stukken is als bijlage hierbij gevoegd. Er zijn twee bespreekstukken daaruit geagendeerd, dat is A 01 de motie van Renkum, inzake verblijfsvergunningen. Wie van u zou daarover het woord willen voeren? Mevrouw Barra.

4 4 Mevrouw Barra: Wij hebben ons in de commissie al uitgesproken, dat we het eens waren met de SGP-fractie wat betreft de brief van de gemeente Renkum. Dus waarom dit als bespreekstuk staat? De heer De Waard: Het staat als bespreekstuk of wij dus deze motie van Renkum willen ondersteunen en daarvan bericht willen doen. Dan moet je met elkaar in raadsvergadering bijeen daar iets over vinden en dat is de achtergrond waarom het op de agenda staat. Het kan zijn dat deze nadere gedachtewisseling ertoe leidt dat er nu besloten wordt om dat niet te doen. Dan ligt dat ook vast. Het kan zijn dat het wel wordt, wat je noemt, geaccordeerd. Mevrouw Barra: Maar goed, wij ondersteunen dit, omdat de SGP daarover begonnen was als eerste en wij zijn het daarmee eens, dus. De heer De Waard: En dat geldt voor de SGP dus precies hetzelfde. We zouden deze motie graag willen ondersteunen. U wilt de motie graag ondersteunen. U wilt een bericht doen uitgaan, aan de Minister van vreemdelingenbeleid en integratie in dezelfde strekking als de gemeente Renkum een brief heeft doen uitgaan. De heer Zwaan: Als ik me goed herinner, heb ik dat in de commissie ook ondersteund. Hoe ligt dat bij de., voordat ik constateer dat dat zo is, wou ik even kijken hoe dat bij de andere aanwezigen... Voorzitter, in een aantal gevallen weten wij dat dat een heel groot probleem kan zijn. Er zijn meer gemeenten die dat ondersteund hebben en wij vooralsnog doen dat ook. Wij blijven niet achter, in het algemeen nemen we altijd dit soort moties voor kennisgeving aan, dus dit is een keer een uitzondering, dat er een briefje kan naar de gemeente Renkum, dat we. Ja, maar ik denk dat wij zullen vragen zo n ondersteuning naar hen.., of dat we ook aan de minister..? (zonder microfoon) Ja, dat dacht ik ook, ja. Het gaat over zes mensen, hè? Iedereen mee akkoord? Dat heeft dus een klein financieel gevolg, daar zullen we nog een keertje op terugkomen, maar dit besluit is aldus unaniem genomen in deze raad. Ook als bespreekstuk is aangedragen C 21 en C 61, dat gaat over Drechtwerk, wie van u wil daarover het woord voeren?

5 5 Ja voorzitter, daar vroeg ik heel even het woord over. Al met al is de problematiek van Drechtwerk een hele grote zorgelijke. Er is in het laatste VNG-blad ook al e.e.a. gezegd over de wijzigingen die ons te wachten staan in het kader van de mensen die daar te werk zijn gesteld. Ik heb ook in de commissie gezegd en dat wil ik nog hier persisteren, dat het bedrijf in deze vorm naar de mening van de VVD niet hanteerbaar is. Dat je het zou moeten opdelen in aparte bedrijven. Dat heb ik destijds meegedeeld en dat wil ik nogmaals zeggen. Mevrouw Barra. Mevrouw Barra: Dank u voorzitter. Het is treurig om te moeten constateren, dat er om de paar jaar bij Drechtwerk wel iets aan de hand is waardoor er heel veel geld bij moet. Nou is het natuurlijk ook niet een, normaal wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk wel een bedrijf dat erg veel zorg behoeft en de mensen die daar werken, dat is voor hen vaak de enige mogelijkheid. Daarom moeten we uiteindelijk met alle kracht proberen om een manier te vinden dat die mensen hun werk behouden. Ik begin me alleen steeds meer af te vragen of dat déze manier moet zijn. Want als je dan de cijfers van de jaarrekening bekijkt, dan denk ik: ja, iedere keer wordt het boetekleed aangetrokken en de volgende keer gaat het beter, maar het zijn allemaal loze beloften en in hoeverre men daar iets aan kan doen, weet ik ook niet, maar we hebben daar toch een Raad van Bestuur en mogen we daar nou niet eens een keer van verwachten, dat er eerder aan de bel getrokken wordt? Bovendien heb ik nogal bedenkingen over de manier waarop er met de werknemers wordt omgesprongen. Ik vind het heel erg jammer dat uitgerekend vandaag op Drechtwerk een bijeenkomst is waar zaken op een rijtje gezet en uitgelegd worden, zodat wij daar niet bij aanwezig kunnen zijn. Die gaat niet door, die bijeenkomst. Mevrouw Barra: Gaat die niet door? Dat wist ik niet. Heeft u een mail van gehad. Mevrouw Barra: Wat zeg je? Op de mail gestuurd, dat het niet doorgaat. Mevrouw Barra: Ik heb geen mail, omdat mijn dingetje kapot is. Maar goed. Ik ben net nog in mijn bakje geweest, maar daar lag hij ook niet. De directeur van Drechtwerk kan in één van de komende commissies komen om het uit te leggen. Dat stond ook in de mail. Mevrouw Barra: Ja, dat is fijn, maar dat hebben we al eerder gehad en dan wordt er ook van alles beloofd. We hebben nu een interim-directeur, hè. Bovendien heb ik gemerkt dat de gemeente Alblasserdam een onderdeel van Drechtwerk min of meer ingehuurd heeft om langdurig werklozen aan het werk te helpen. Dat heet Stimulans, dat ingehuurd is, en daar zou ik toch ook wel wat meer over willen weten. Omdat ik mij er heel erg in verdiept heb, ben ik gisteravond nog in huis geweest om de besloten stukken die in het kastje horen te liggen, te lezen, maar geen stukken. Dat is de derde keer dat ik voor niks kom voor die stukken. Dus: òf ik kijk niet goed, wat ik me niet kan voorstellen, want de map van Samenleving was leeg en ik wil dat toch graag een keer goed kunnen bekijken. Nogmaals, ik vind het ontzettend jammer, maar ik vrees dat er dus op een andere manier de bezem door moet.

6 6 Ondanks dat het een groep mensen is, die nou eenmaal niet anders kunnen als daar werken, maar zo zou ik ook wel eens willen weten: hoe komt het nou dat ze zo extreem veel betalen aan de gemeente Dordrecht voor de ruimtes die ze huren? Daar moet toch ook een oplossing voor te vinden zijn. Kortom, heel veel dingen die ik graag had vernomen via de stukken die daar hadden moeten liggen en die er niet waren. Ja, ik laat het even hierbij, want zonder onderliggende stukken kan ik niet zeggen: dat of dat zou eens anders moeten. Maar het heeft en het blijft onze grote zorg houden. Dank u wel. Zijn er nog andere raadsleden? De heer Ruikes. Heel kort, want alles wat ik tot nu toe gezegd heb, is ook al in de commissie gezegd. Het lijkt me heel logisch dat het gewoon nog een keer terugkomt op de agenda van de commissie Samenleving met uitleg van de directeur van de commissie Drechtwerk. Ik heb niets toe te voegen aan het feit wat ik in de commissie al gezegd heb. Dank u wel. De heer De Waard: De SGP-fractie heeft ook geen behoefte op dit moment verder erover te spreken, omdat we te zijner tijd met de interim-manager daarover verder zullen spreken. Wat te zijner tijd? De heer De Waard: Omdat we te zijner tijd met de interim-manager daar verder inhoudelijk over kunnen doorspreken. Dat geldt ook voor de ChristenUnie-fractie. Heeft de wethouder behoefte om te reageren of is het ook helder dat dit terugkomt? Wethouder Dekker: Ja, voorzitter op zich is er in de commissie natuurlijk heel veel al over gezegd. De afspraak is ook gemaakt om in de eerstvolgende commissie Samenleving de directeur uit te nodigen. Die is ook uitgenodigd en die zal daar ook verschijnen, de interim-directeur uiteraard. Dan kunt u hem het hemd van zijn lichaam vragen, zullen we maar zeggen. Hopelijk heeft hij dan overal een antwoord op. Die afspraak is gemaakt, omdat we al wisten dat deze raadsleden vandaag niet bij die bijeenkomst konden zijn. Gelukkig maar, dat we de afspraak al gemaakt hadden. Inderdaad de bijeenkomst is wegens gebrek aan belangstelling van de raadsleden, gecancelled. Mag ik even vragen, er is een opmerking gemaakt over stukken die eventueel niet ter inzage zouden hebben gelegen. Wethouder Dekker: Ik heb geen idee. Dit wil ik graag van u horen. Ik had ook de indruk dat alles wat we hebben wel.. Wethouder Dekker: Ik neem aan dat stukken van de jaarrekening en begroting etc. gewoon andere stukken weet ik niet van, dus... Mevrouw Barra: (Eerste stuk niet in microfoon) Er staat in de stukken dat bepaalde dingen besloten ter inzage liggen. En daar lag niks.

7 7 Griffier: Dat is na de commissie weggehaald. Dat doen we altijd. Dus dan kunt u het even aan mij vragen, dan haal ik het tevoorschijn. Mevrouw Barra: Ik zat in tijdnood. Dus het is s avonds geweest. Ik ben drie keer geweest en niet kunnen vinden. Dus dat is dan mijn schuld. Goed. We hebben met elkaar vastgesteld dat dit onderwerp in de eerstvolgende commissievergadering van Samenlevingszaken terugkomt en dat daar ook de interim-directeur van Drechtwerk aanwezig zal zijn. De rest van de ingekomen stukken, kan ik die in één keer aan u voorleggen en zeggen: wij zijn het eens met de aangegeven adviezen? Graag in chronologische volgorde. Even het nummer.. een vraag bij u? C 98, voorzitter. (Zonder microfoon, niet te verstaan) Ook C 98. Eerst graag C 57. Mevrouw Gijsen: (Eerste stuk zonder microfoon) in de commissie Grondgebied voor kennisgeving aannemen, maar volgens mij is het in de commissie Grondgebied verdaagd naar de volgende vergadering? Ik heb de informatie niet paraat, voorzitter, maar ik meen dat een notitie van wethouder Dekker over deze zaak is verdaagd naar de volgende vergadering. Dat was een ander stuk dan dit stuk van Gevudo zelf. Ik kan me overigens wel voorstellen dat als wij de volgende keer spreken over die notitie van wethouder Dekker Mevrouw Gijsen: Dat dit erbij hoort.. dat dit stuk nog eens eventjes ter inzage wordt gelegd. We kijken even heel snel naar wat er is gezegd, wat er in de notulen staat. Het staat niet in de notulen, maar wij kunnen het met elkaar aldus afspreken: dat het beschouwd wordt als zijnde dat ook in de komende vergadering van Grondgebiedzaken bij dit onderwerp opnieuw stilgestaan kan worden. Mevrouw Gijsen: Ja, want het is niet behandeld in de commissie. En dat daarbij dan dit stuk plus de notitie van de wethouder aan de orde kan worden gesteld. Ja? Dan hoorde ik C 95. Mevrouw Barra: Ja, voorzitter. Er is een aantal maanden geleden al meer te doen geweest over het binnenpark. Ik meen dat er toen ook een last onder dwangzegging of zoiets of hoe dat heten mag, uitgegaan is, dat zaken daar in orde gebracht moesten worden en tot op heden schijnt dat niet gebeurd te zijn.

8 8 Mag ik u even vragen, het is goed dat u hier alert op reageert, edoch, als raad zou ik zeggen: het is een kopie waarvan wij kennis mogen nemen, van een brief aan het college en ik denk dat we dan in acht moeten nemen dat eerst het college hierop behoort te reageren, voordat wij daar verder over discussiëren. Mevrouw Barra: Oké, maar wij komen erop terug. Uw opmerking is gemaakt en zal gehoord zijn. C 98. Juist, daar zag ik de heer Boele en mevrouw Nieuwenhuis. De heer Boele heeft het woord. Voorzitter, de SPA-fractie gaat uiteen vallen ondanks het feit dat er nog heel veel saamhorigheid, ook vanmiddag nog, gebleken is in de fractie. Dan moet de raad een aantal benoemingen gaan doen om dit allemaal te gaan regelen. Ik vind het wel heel interessant om ook eens in deze vergadering van de raad te vernemen, misschien nog meer in het bijzonder, wat nou de aanleiding geweest is om vanaf de volgende vergadering niet meer als één fractie als gemeenschappelijkheid op te treden, maar weer uit elkaar te gaan. Dat vind ik temeer relevant, omdat bij de laatste verkiezingen heel bewust gekozen is voor een gemeenschappelijk optreden van de drie fracties ter linkerzijde. Ik heb daar nog twee vragen over, voorzitter, specifiek gericht aan de fractie van de PSA. Is de PSA-fractie ook in de toekomst aanspreekbaar op datgene wat door de SPA-fractie in de achterliggende drie jaar in deze raad is verwoord en in deze raad is behandeld. Blijft u daar voluit op aanspreekbaar? Dat vind ik politiek wel interessant, omdat ik uit de krant begrepen heb dat er één van de aanleidingen van wellicht een scheiding zou zijn, dat er op bepaalde onderdelen te zacht is opgetreden van de kant van de SPA-fractie? En de tweede vraag die ik heb, is: wat gaat er nou vanaf vandaag in deze raad veranderen, voor waarneembaars, nu de SPA-fractie voortaan als twee partijen in deze raad gaat optreden? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Mevrouw Nieuwenhuis. Voorzitter, ook wij hebben de brief gelezen en met enige verbazing. Het had ook al voortijdig in de kranten gestaan. De heer Van der Zijden wenst uit te treden uit de SPA-fractie en wil zich gaan profileren, op verzoek van zijn bestuur. Goed, iedereen mag doen wat hij wil, denk ik dan maar. Maar die afscheiding, heeft u dan niet het idee en dan analoog aan de vraag van de heer Boele, u bent in de afgelopen jaren toch over het algemeen, nee altijd, meegegaan met de SPA-fractie. Bent u niet bang dat u straks als Wilhelm Tell zal fungeren? Dat zou kunnen. En ik zou aan de SPA-fractie graag willen vragen: mijnheer Van der Zijden hield net een flesje Spa rood omhoog met bubbels, blijft het Spa rood of wordt het Spa blauw? Dank u wel, als er verder geen raadsleden het woord willen voeren. De brief is wel aan de voorzitter van de raad gestuurd, maar gelet op de vragen die gesteld zijn, denk ik dat het toch ook goed is als ik de SPA-fractie gelegenheid geef te reageren. Ja, ik krijg eerst het woord, Harry. Laat ik dan maar even. Voor alle duidelijkheid, en dat is wellicht onvoldoende in de krant gekomen, houden wij nog steeds van elkaar, want het is geen zaak van de fractie, maar het is een zaak van het bestuur van de PvdA, dat is een smaldeel waar ik toe behoor. Dat is één. Er werd ook gezegd: hoe zit dat nou met de uitspraken van de heer Van der Zijden van het oppositie voeren? Hij heeft gelijk, dat hebben we te weinig gedaan. We hebben ons teveel in de afgelopen periode toch constructief opgesteld hier, om mee te denken op allerlei fronten. Dus dat mag best wat aantrekken en als het aan mij ligt, dan mag de bode voortaan wel die rode flesjes Spa neerzetten, want die zijn er nu. Ik denk dat we wat roder moeten worden. Met name misschien ook omdat een concurrent zaterdag hier op het podium verschijnt, begrijp ik, met de tonnen in het Makado. De SP probeert hier voet aan de grond te krijgen en u zult begrijpen, wij juichen het toe, dat er nog wat meer progressieven hier verschijnen op het podium, maar dat gaat misschien ten koste van ons.

9 9 Dus zien we wel. Verder wou ik het daarbij laten. Maar u zult direct zeker merken in mijn verhaal bij de drie financiële stukken, dat we langzamerhand op koers komen en ons behoorlijk druk beginnen te maken over wat er hier gepresteerd wordt. De heer Van der Zijden. De heer Van der Zijden: De directe aanleiding dat we niet meer verdergaan, komt voort uit het feit dat blijkbaar al geruime tijd door het bestuur, met de nadruk op bestuur, niet de fractie, het bestuur van de PvdA gesproken wordt om de naam van de PvdA meer te profileren richting de verkiezingen en na de verkiezingen. Zij hebben daarover een ledenvergadering gehad. Het bestuur heeft geadviseerd. Ze hebben alle leden geraadpleegd. Het is inmiddels intern daar bekend, maar wat eruit komt, weet ik nog niet, maar er zal wel uitkomen dat de leden van de PvdA apart willen. Nou, ik laat me niet de les lezen door het bestuur en zeker niet door de leden van de PvdA, dus ik heb toen ons dat ter ore kwam, zijn wij als PSA bij elkaar gekomen en hebben gezegd: dan gaan we vanaf heden apart verder. Vanavond nog niet, omdat we al maanden lang in de voorbereiding van deze vergadering gezamenlijk fractie hebben gehouden, ook afgelopen maandag nog. Dan is het vreemd om dan ineens met verschillende woordvoerders over één onderwerp op te treden. In de fractie zijn we het ook op kleine meningsverschilletjes na, meestal eens. Ik vergelijk het eigenlijk met een soort huwelijk: we zijn het huwelijk aangegaan en mijn schoonouders waren daar niet gelukkig mee, in casu het bestuur van de PvdA. Die hebben daar een uitspraak over gedaan, omdat ze ons uit elkaar wilden houden. Voor de veiligheid wilden ze nog familieberaad houden. Ja, u snapt wel dat ik daar niet op zit te wachten, op dat familieberaad, of het toch tot een huwelijk mag blijven of dat het een living apart together, een lat-relatie moet worden. Dus vandaar dat wij bij voorbaat gezegd hebben: dan stoppen we ermee. Maar zoals Ad Cardon al aanhaalde, dat had ik ook al als voornemen, ik wist niet dat hij dat zou zeggen, maar we geven nog steeds om elkaar. We hebben geen slaande ruzie, of we echt van elkaar houden, is misschien te zwaar aangezet, maar we geven veel om elkaar en we hebben geen ruzie en het is jammer dat het zo gelopen is. Wie weet, als onze schoonouders zich bedenken of wat dan ook, wat er dan in de toekomst nog op kan bloeien? Dank u wel. Zijn er nog anderen, die De heer Van der Zijden: Er is nog gevraagd wat het standpunt is ten opzichte van het verleden. Dat blijft zoals het is, daar sta ik voor. We hebben altijd gezamenlijk standpunten ingenomen. De heer Van Wermeskerken probeerde dat weleens onderuit te halen door te vragen: praat je nou als SPA of PSA, maar we hebben allemaal als SPA gesproken en eigenlijk had ik als SPA door willen gaan in de gedachte de PvdA wil zich profileren, die gaat als PvdA verder, maar zij gaan verder als SPA, dus ga ik verder als PSA. Nou ja, what s in a name? Ik heb een aantal raadsleden gezien, die nog even willen reageren. De heer Ruikes en de heer Boele. De heer Boele was de eerste in de ronde. Wellicht dat het goed is om hem nu ook het woord als eerste te geven. TWEEDE RONDE Voorzitter, ik begrijp hoe dingen zijn verlopen. Ik begrijp niet hoe dit kon gebeuren, want ik begrijp van de overkant dat er geen politiek verschil van opvatting is, binnen de fractie. Dat er geen ruzie is, geen onenigheid is, maar dat er alleen blijkbaar een stokende schoonmoeder of schoonvader is, die dit stel uit elkaar wilde halen. Politiek gezien is dat natuurlijk een hele onheldere boodschap, want u zegt eigenlijk: wij zijn er voor elkaar geweest en dat blijven we in feite ook. Alleen om redenen die anderen niet kunnen uitleggen, maar u hopelijk wel, gaat u toch uit elkaar. Overigens sluit ik een beetje aan op de boodschap van de heer Cardon, die zei: we beginnen langzamerhand op koers te komen. We glijden zo langzamerhand deze raadsperiode uit: drie en een half jaar is bijna achter de rug, om dan van jezelf te zeggen: nu beginnen we op koers te komen, dat is toch een boodschap die een beetje erg relativeert, de inzet die je in de achterliggende tijd hebt gehad, denk ik.

10 10 Maar goed, dat is een constatering, meer kunnen wij daar niet aan doen. We zullen natuurlijk loyaal meewerken aan al die nieuwe benoemingen die moeten plaatsvinden, voorzitter. De heer Ruikes. Dank u wel, MdV. Toen ik deze verklaringen zo hoorde van de overkant, kwamen een paar dingen bij mij op. Hoe belangrijk blijft de rol van D66 in dit geheel en ik begrijp dat het u vooral gaat, met name het bestuur van de PvdA, om je zou bijna zeggen: what s in a name, om de PvdA-naam te profileren en het moet mij wel van het hart, als de fractievoorzitter van de SPA, de heer Cardon, zegt: na drie jaar komen wij een beetje op koers en we gaan er nu pas tegen aan, dan ga je jezelf, in mijn ogen, toch een enorm brevet van onvermogen geven en dat had ik eigenlijk van u niet verwacht, maar het is uw eigen constatering. Wat mij betreft: blijft u constructief meedenken. Dat begrijp ik. Ik wil nog één ding daarover zeggen. Ja. Mevrouw Nieuwenhuis nog even? Ja, heel kort. Voorzitter, u kunt begrijpen dat wij in de volgende tijd vanaf nu ons vaak zullen vergissen in SPA c.q. PSA, dus neem ons op voorhand niet kwalijk. Ik zal ook met u alert zijn. De heer Van der Zijden: Ik zal in het vervolg mijn T-shirt aan doen met SPA erop, eeehhh met PSA erop, dan is duidelijk waarvoor ik sta. Nee, het is helder, mijnheer Van der Zijden, wij kennen in Nederland een hele mooie uitdrukking die dit omschrijft: waar het hart vol van is.. Mijnheer Cardon. Ik wou zeggen: geen woorden, maar daden, komt eraan. Ik constateer dat wij met elkaar de ingekomen stukken hebben doorgenomen en daarop hebben besloten zoals is geadviseerd. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 7 Jaarrekening 2004 (Raad 2005/047) Portefeuillehouders drs. A.D. van den Bergh, J. de Gruijter, P.A. Zevenbergen en J.M. Dekker Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor: a. het voorlopige afschrijvingsbeleid en de bijbehorende tabel afschrijvingen vast te stellen; b. de gewijzigde rubricering van reserves en voorzieningen vast te stellen; c. een voorziening plankosten grondexploitaties te vormen à ,-- ten laste van de algemene reserve grondexploitatie; d. de diverse bestemmingen van het resultaat zoals genoemd in de rekening van lasten en baten van de programmarekening vast te stellen; e. het nadelige rekeningsaldo van ,-- voor ,-- conform de raming te onttrekken aan de reserve algemene uitkering en voor ,-- te onttrekken aan de algemene reserve grondexploitatie en voor ,-- aan de algemene reserve en f. tot vaststelling van de jaarrekening 2004 over te gaan.

11 11 Daar moeten we ook een aantal besluiten nemen, zoals u kunt lezen op de agenda: a. tot en met f. op de momenten dat we moeten beslissen, zal ik dat helder met u doornemen, maar ik verwijs nu naar zoals het daar geschreven staat. Wie van u wil daarover het woord voeren? De heer Van der Wal, de heer Boele, de heer Wesselius, de heer Cardon en de heer Zwaan. De heer Van der Wal. De heer Van der Wal: Dank u wel. Voorzitter, naar aanleiding van de jaarrekening 2004 wil de VVD nog enkele opmerkingen maken. Ik zal me beperken tot vier punten. Allereerst wil ik e.e.a. zeggen over de resultaten van het afgelopen jaar, daarna zal ik inzoomen op het beheersen van de openeinderegelingen. Vervolgens zal ik nog even kijken naar het weerstandsvermogen en uiteindelijk nog even over wat er gerealiseerd is in Ik zal beginnen met het resultaat Helaas was het negatief. De analyse van het negatieve resultaat leert ons, dat de legesopbrengst van de grote projecten achterloopt bij de oorspronkelijke planning. Deze vertraging vindt o.a. plaats in de projecten als Verolme, Lange Steeg, Mercon-Kloos, Oude Buurt en Nieuwland. Een aandachtspunt voor de komende bestuursrapportage lijkt dan ook wel: het herzien van deze planning m.b.t. realisering van deze leges. Het lijkt ons raadzaam dat in de volgende begrotingen er alleen posten opgenomen worden, die ook reëel haalbaar zijn. Een ander punt waardoor een negatief resultaat ontstaan is, is de nieuwe regelgeving, bijv. voor de bestemmingsplannen, die hebben ons resultaat momenteel negatief beïnvloed. Dus niet alles ligt aan de situatie, maar ook een stuk regelgeving. Dat is jammer. Ik zal overgaan naar de openeinderegelingen, een veroorzaker van de tekorten over Om hier meer grip op te krijgen, is het van belang dat we inzicht krijgen in hoe deze kosten eigenlijk ontstaan. Inzicht krijgen in leerlingenvervoer, de WVG, de WWB, hoe kunnen we dat eigenlijk voor elkaar krijgen? Ik denk dat het belangrijk is om in eerste instantie eens te gaan kijken: wat is nu ons werkelijk minimum? Waaraan moeten we minimaal voldoen? En laten we vanuit dat uitgangspunt eens verder gaan kijken wat we dan kunnen gaan doen. Ten derde: het weerstandsvermogen. Ook al ligt het weerstandsvermogen licht onder wat we eigenlijk hadden moeten hebben, toch vind ik dat Financiën wel een pluim verdient. Er is 12 miljoen toegekend aan bestemmingsreserves, om onderkende risico s af te dekken, en gereserveerd voor projecten. Al met al heel gezond, maar we hebben niet voor niets een weerstandsnorm vastgelegd. Het is belangrijk dat we daarom geen investeringen of projecten meer aangaan, die een extra beroep doen op ons eigen vermogen en we kijken daarom ook uit naar onze oktobernotitie over het weerstandsvermogen. Mijn laatste punt: in de kranten lezen we heel veel negatieve berichten over de afgelopen periode en daarom wil ik toch even een beetje de nadruk vestigen op wat er eigenlijk wél gerealiseerd is en waar we wel heel goed in zijn geweest. We hebben scholen opgeknapt, we hebben de Dam opgeknapt, de Blokweerweg, kruispunt aan de Haven, Cortgene, Raadhuisplein, Boulevard, diverse woonbuurten, bijv. de Iephof en de Reederswijk. Verder is er een start gemaakt met Verolme, met Nieuwland. Er is ook een aanzet gemaakt voor de bibliotheek en de Wipmolen en ik eindig met het noemen van de ontsluiting bedrijventerreinen voor Hoogendijk en Nieuwland, aan de Edisonweg. Daarmee hebben we zelfs ons eerste manden makenproject gerealiseerd, en sterker nog: van Drechtsteden hebben wij als éérste een project gerealiseerd. Al met al is er dus veel gebeurd in Dank u wel. Dank u wel. De heer Boele. Voorzitter, rekening 2004, die laat dieprode cijfers zien. Een tekort van bijna 2 miljoen euro. Dat tekort beïnvloedt het vermogen van de gemeente zodanig nadelig dat we beneden de norm die we zelf gesteld hebben van ons weerstandsvermogen zakken, voor een bedrag van ,--. Die situatie waarin onze risico s onvoldoende zijn gedekt, duurt ook nog voort naar de huidige gegevens tot Kortom, een verhaal vol met financiële treurnis, voorzitter. Er is ook een andere kant. Een groot deel van het tekort kan het gemeentebestuur nauwelijks beïnvloeden en dat maakt het zo buitengewoon bitter, omdat je eigenlijk met je handen gebonden zit. Het zijn weer de openeinderegelingen van de WVG, WWB, leerlingenvervoer, die voor ,-- in zijn totaliteit over de begrote budgetten heengaan en we hebben uiteraard op dat punt blijkbaar het nakijken.

12 12 Daar komt nog bij dat er nieuwe regelgeving komt, ook de heer Van der Wal refereerde daaraan: dat besluit, begroting en verantwoording, waardoor het niet meer mogelijk is om immateriële uitgaven te activeren en zie daar, we gaan voor nog eens ,-- het schip in voor het jaar Die dingen, voorzitter, verzachten wel een beetje het harde, lelijke, dieprode cijfer van 2004 en voor dié elementen willen we het gemeentebestuur dan ook niet primair verantwoordelijk houden. Op het punt daarentegen van de bouwleges, dat is ook een hele grote verklarende factor voor het enorme tekort, vinden wij dat er wel een verkeerde begroting 2004 is vastgesteld. Nu moeten wij constateren dat de legesinkomsten voor projecten als Wipmolen, Mercon-Kloos en Oude Buurt niet ontvangen zijn. Het gaat om een bedrag van meer dan ,--. Ik vraag ook in deze raad hoe het college er nou destijds toe kon komen bij de opstelling van de begroting 2004, dus in augustus 2003, om voor deze projecten, die toen nog zo pril waren, over 2004 zo n enorme som aan legesinkomsten te ramen, want in feite hebben we een vertekend beeld gehad op dit punt bij de begroting Hadden we dat geweten, dan hadden we verder moeten ombuigen en nu we dat achteraf weten, constateren we dat wij fors tekort komen. Op dat punt, voorzitter, is er dus geen kritiek op de uitvoering van de begroting, want je kunt geen bouwplannen realiseren als je ze gewoon niet hebt, maar wel op de voorbereiding van de begroting. Dan een opmerking over het weerstandsvermogen, de heer Van der Wal is er ook op ingegaan. Wij zakken met het voor rekening van de gemeente moeten nemen van het tekort 2004 voor bijna, zoals ik zei ,-- onder de norm van het weerstandsvermogen, terwijl wij enkele maanden geleden bij de vaststelling van de begroting 2005 nog meenden, dat wij dit jaar 4,6 miljoen euro boven de norm zouden zijn, dus in een enkele maand tijd is het beeld 5,2 miljoen euro negatief bijgesteld. Mijn fractie, voorzitter, vervult dat met hele grote zorg. En dat ook nog eens gekoppeld aan het feit dat we tot 2009 gewoon blijkbaar beneden de norm blijven zitten, wat we ook doen. Een reden temeer, een aansporing temeer om het vermogen van de gemeente weer op orde te brengen. We zullen straks bij de behandeling van de Perspectiefnota een enkele suggestie in die richting doen. Overigens staat er tegenover, voorzitter, daar heeft onze fractie ook wel terdege kennis van genomen, dat de gemeente wel voor 21 miljoen euro heeft gereserveerd voor voorzieningen. In dat opzicht hebben we wel heel veel al voor de toekomst geregeld, maar niettemin de risico s zijn ver onvoldoende afgedekt. Dan nog een opmerking, voorzitter, over de rechtmatigheid. In de commissie heb ik daar aandacht voor gevraagd. We hebben nu de accountantsverklaring gelezen bij de rekening. De accountant zegt: ik onthoud mij van een oordeel op het punt van de rechtmatigheid, want ik kan niet toetsen. Dat vindt mijn fractie voor het jaar 2004 acceptabel, gegeven alle argumenten die daarvoor van de kant van het college zijn gewisseld. Dat vinden we voor het jaar 2005 niet langer acceptabel. Een aansporing temeer dus, in de richting van het college, om de uitvoering van de begroting van dit jaar zodanig te organiseren dat wij in 2005 wel over een rechtmatigheidsverklaring van de accountant kunnen beschikken. Hebben we dat niet, dan hebben wij ook een bestuurlijk, lees politiek, probleem. Een laatste opmerking, voorzitter. Artikel 212 van de Gemeentewet, ook daar refereert de accountant aan, verlangt, althans de verordening die daarop gebaseerd is, dat het college van B&W een aantal vierjaarlijkse plannen aan de raad ter vaststelling voorlegt, over kapitaalgoederen bijvoorbeeld, over weerstandsvermogen. Ik zou heel graag van het college willen vernemen op welke momenten zij deze bestuurlijk heel relevante vierjaarlijkse plannen ter vaststelling aan de raad zal voorleggen, zodat we op dat punt ook als raad onze kaderstellende rol voor de toekomst kunnen vervullen. Dat waren mijn opmerkingen in deze termijn. Dank u wel. Dank u wel. De heer Wesselius. De heer Wesselius: Dank u wel, MdV. De jaarrekening over vorig jaar, in de commissies is er uitgebreid over gesproken en dat betekent dat we er nu ook niet zo heel veel toe te voegen hebben aan wat er toen gezegd is. Ik heb een paar punten eruit gehaald, waar ik op dit moment nog wel iets over wilde opmerken. Eén van de punten is al door mijn voorgangers in de discussie genoemd, en dat heeft te maken met ramingen. Daar kun je op twee punten iets over zeggen. Ten eerste met betrekking tot de inkomsten en dan met name kijken naar de bouwleges, die een traditie hebben om ieder jaar achter te blijven. Wij zouden het college in navolging van wat anderen al hebben gezegd, op willen roepen om op dat punt realistischer te ramen wat nu te verwachten inkomsten zijn. En aan de andere kant hebben we het fenomeen van de openeinderegelingen, waarvan we kunnen zeggen: ja, dat komt over ons, daar kunnen we niet zoveel mee, we voeren het alleen maar uit.

13 13 Ook op dat punt zouden wij een oproep willen doen om ook daar misschien iets meer analyse in de situatie te steken, waardoor je mag hopen dat je ook daar wat meer en wat betere, meer realistischer ramingen kunt krijgen, ook al kun je zelf het allemaal niet zo heel erg beïnvloeden. Het tweede punt n.a.v. het weerstandsvermogen. We hebben daar in de commissie Bestuur een uitgebreide discussie over gehad en we krijgen daar nog een bespreeknotitie over. We hebben wel de indruk dat een aantal zaken in de loop der tijden in de weerstandsnorm zijn toegevoegd. Er is iets toegevoegd over de openeinderegelingen. We weten nu beter hoe sommige risico s in elkaar zitten, met name omdat allerlei exploitatieplannen verbeterd zijn. Je zou je kunnen afvragen of het niet, afgezien van het feit dat je natuurlijk het gemeentelijk vermogen omhoog moet krikken, of het ook niet reëel is om eens een discussie te hebben over de definitie van het weerstandsvermogen en we zien dan ook uit naar de notitie die we daar in het najaar over gaan krijgen. Een algemene opmerking over de jaarrekening en dat gaat ook over de begroting. Dat kunnen we misschien als raad meer onszelf aanrekenen, dan het college, als je naar het boekje kijkt. De jaarrekening is een sterk focus toch wel op de financiële kant van het geheel en dat is ook uiterst belangrijk, laten we daar geen twijfel bij hebben. Maar tegelijkertijd zie je als je een document leest heel veel teksten waarin staat: we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, we hebben zus en zo gedaan, en dat is allemaal buitengewoon boeiend. Wat je niet zo goed ziet, is: wat is er nou eigenlijk concreet bereikt? Dat begint natuurlijk bij de raad zelf, bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Dat we daar ook veel beter de inhoudelijke doelstellingen formuleren en veel minder ons ook uitdrukken in: we vinden dat we dit en dat, zus en zo moeten gaan doen. Dan wordt het ook veel makkelijker om een eindoordeel te hebben over: wat hebben we nou het afgelopen jaar gedaan? Nu kunnen we praten over een financieel tekort, over de inhoudelijke surplussen of inhoudelijke tekorten, daar kun je heel moeilijk iets over zeggen, omdat je daar niet zo heel veel informatie over terugvindt. Nog één opmerking naar aanleiding van de BBV, de gewijzigde regelgeving. Ook daar hebben we een discussie met elkaar gehad in de commissies van: moet dat nou zo scherp allemaal en moeten we dat nou inderdaad tot op het bot na gaan volgen? Vanuit de CDA-fractie zijn we erg blij dat we nu in één keer schoon schip hebben gemaakt op het gebied van de BBV en dus nu ook precies weten waar we staan en dus ook de nare feiten, de lelijke feiten in één keer in het gezicht kunnen kijken en op basis daarvan realistisch de toekomst tegemoet kunnen. N.a.v. het wijzigingsvoorstel, of wijzigingsvoorstel, het is geen wijzigingsvoorstel, de wijzigingen op de concept-jaarrekening. Eén klein punt, daar staat dat er nog ,-- is afgeboekt i.v.m. de minder te verwachten opbrengsten van de huur van de Oude Mavo. Wat ons betreft is dat een aanleiding om toch eens goed na te gaan denken over het versneld ontwikkelen van deze inbreidingslocatie, omdat dit soort tegenvallers op de huur nou niet direct positief stemmen over toekomstige huurverwachtingen uit die locatie. Dank u wel. De heer Cardon. MdV, ik wou het maar een beetje in scheepvaarttermen houden. We hadden het over koers en op koers liggen. Uit wat ik nu gehoord heb, is het allemaal heel mild. Ik vind, gezien de financiële situatie, dat we er heel slecht voorstaan. Dat valt des te meer op, nu we drie stukken tegelijk gaan zitten bekijken. Dat betekent: de jaarrekening, die denk ik grondiger doorgenomen is dan ooit tevoren. Dat kan ook mede toegeschreven worden aan de manier hoe we het nu behandeld hebben, aparte commissie: de audit-commissie, en we verkeren in zwaar weer, zou ik zeggen en alle hens aan dek en dat idee heb ik nog niet. Het belangrijkste doel, dit en de komende jaren is voor ons: om te komen in een veilige financiële haven. Dat is wellicht van een progressieve partij een beetje vreemd, want dat waren altijd de uitgevers, maar we vinden het van groot belang, dat hier de zaak op orde komt. Alle hens aan dek betekent dat het college duidelijk maakt aan de afdelingshoofden, dat er iets moet gebeuren, dat er drastisch ingegrepen moet worden, want anders komen we er niet. Wij vinden dus dat het college sturing moet geven aan de organisatie en duidelijk moet maken wat er verwacht wordt. Het resultaat voor bestemming bedraagt bijna 4 miljoen euro ofte wel: meer dan 8 miljoen gulden. Even voorstellen, een paar jaar geleden, dan hadden we hier denk ik bijna van onze stoel gevallen: 8 miljoen euro.

14 14 De heer Van Wermeskerken: 8 miljoen gulden. Dank u wel. Fijn dat u toch aanwezig bent, want dat is altijd de juiste correctie. Dank u. Met de verhoging van de OZB komen we er absoluut niet. Dat is één van onze middelen om nog aan geld te komen en dat betekent ,-- één punt. En als men goed kijkt naar de mogelijkheden die we volgend jaar hebben, dat is absurd, dus we moeten een miljoen besparen, daar komen we direct aan toe, en ,-- kunnen we halen met één punt: OZB, en als je dan weet dat in het verleden bijna een college viel op een verhoging van 4 tot 5%, dan is dat wat, waar we nu voor staan. Het tekort van 4 miljoen euro is voor bijna de helft, laten we duidelijk zijn, veroorzaakt door de nieuwe voorschriften, ons opgelegd door het ministerie, het zogenaamde Besluit begroten en verantwoorden (BBV). Oké, daar kunnen we dan niets aan doen. Voor rekening van de BBV komt dus die 9 ton afschrijven boekwaarde immateriële activia. Vervroegde toevoeging 857, nou, zo kan ik er nog een aantal noemen, maar een aantal zaken kunnen we niét toerekenen aan die BBV, o.a. de ,-- vanwege nadelig saldo, niet toe te rekenen aan de kostplaatsen. Wellicht ook wat moeilijk. Verder valt op de post van ,-- voor voorziening kosten organisatieproblemen., nou, als je dan terugkijkt naar het afgelopen jaar, dan heeft dat heel prominent een rol gespeeld. Ik begrijp dat het bij de bevolking behoorlijk leeft. We hebben dat onvoldoende, helaas, kunnen verkopen van: wat betekent dat nou, hoe dat gelopen is? Nou ja, vandaag stond in De Dordtenaar dus weer een verhaal daarover en wat ik daarnet al zei, dat de SP gaat optreden, en velen van de bevolking begrijpen er écht niets van, want, en dat wil ik dan weer in de positieve zin hier zeggen, ik heb tegen een wethouder van een grote gemeente gezegd: beste man, wij stonden nou leuk in de krant, maar weet je hoeveel van jouw medewerkers thuiszitten en gewoon doorbetaald worden en waar je geen schoon schip mee maakt? Dus dat zijn ook allemaal kosten. Nou, wij hebben het dan opgelost. Helaas natuurlijk, helaas, en De Dordtenaar rekent dan voor wat dat per inwoner kost, nou, ik zou De Dordtenaar willen aanbevelen om een rapport op te vragen, wat ik direct ook nog een keer zal noemen, van Deloitte, waar we op dit moment over kunnen beschikken, waar Alblasserdam vergeleken wordt met een referentiegemeente en daar zijn er posten die per inwoner behoorlijk veel bedragen en waar we ook geen idee van hebben, en ik denk dat we dat misschien méér duidelijk moeten maken. Dat zal ik ook tijdens deze vergadering doen. De afgelopen periode zijn er veel vragen gesteld over de jaarrekening en dan bedoel ik die circa 50 vragen en dan bedoel ik die aparte vergadering. Op bijna alle vragen zijn antwoorden gegeven en het verbaast me, dat er tot nu toe één sector open gebleven is, en dat zijn de vragen die aan de brandweer gesteld zijn, dus ik zou graag in de toekomst daar ook nog een keer antwoord op krijgen. Op pagina 7 van de jaarrekening worden alle programma s genoemd, met mee- en tegenvallers. De grootste klapper valt in het programma Wonen. Hier wreekt zich het feit, en dat is door anderen ook al gezegd, dat de begroting 2004 sluitend gemaakt is door een veel te groot bedrag op te nemen aan leges voor bouwen, en als je nu ziet, als we nou vragen: zet er eens even naast, in welk jaar zou er wat gebouwd worden, waar?, nou, wij hebben het, en dat is terug te vinden in de notulen, we hebben toén gezegd: dat is toch een manier geweest om de begroting sluitend te maken. En wij willen nu zeggen: dat moet voor 2006 absoluut niet gebeuren. Onderaan diezelfde pagina, 7 dus, wordt gesteld dat het werkelijke rekeningresultaat 1.7 zoveel is, en dan wordt er gezegd: maar het is maar 3% van de totale omzet. Nou, ik snap niet dat je dat kan zeggen. Kijk, bij een bedrijf is het zo, dat je zegt: oké, we gaan het product duurder maken of we gaan meer draaien, maar hier zijn de inkomsten, ik heb het net gezegd: ,-- per één punt, OZB. Hoe wil je dan aan 1,7 miljoen komen? Als we bedrijfsmatig willen bezig zijn, nou, dan denk ik dat er andere zaken aan te pakken zijn, dan dit soort verhalen. Het probleem echter is, dat we al onder het weerstandsvermogen zijn gezakt. Een dergelijke opmerking geeft sterk de indruk, dat het college nog niet doordrongen is van de ernst van de situatie. Het is erop of eronder. In scheepvaarttermen: pompen of verzuipen. Ik denk dat we hier drastisch, en daar stemt de hele fractie mee in, zoals we maanden bij elkaar zitten, dat er drastisch ingegrepen moet worden. Vorig jaar hebben we reeds gevraagd om begrotingsdiscipline. We hebben toen gezegd: we willen meer rapportages hebben. Daar heeft de raad toen volledig mee ingestemd. Bijna alle programma s op pagina 7 zijn negatief, bijna alle programma s. In de tekst wordt te veel gesuggereerd, dat de openeinderegelingen de boosdoeners zijn. Nou, als je goed naar die posten kijkt, dan is dat dus onjuist. Er wordt hier dus een sfeer gecreëerd van: daar moet je het zoeken.

15 15 Niettemin is toegezegd, om met name, en dat wou ik maar even zeggen: voor ons zijn het geen openeinderegelingen. Er is in deze raad afgesproken, dat bijv. van de WVG, het woongedeelte, dat daar te verdienen is, in die zin: dat het meer beheersbaar is. Dat betekent dat je erbovenop moet zitten, dat je erachteraan moet. En over het leerlingenvervoer hebben we een mooi verhaal van een ambtenaar op onze vragen gekregen: ja, er wordt gepraat, er wordt gepraat. Maar er moet gedaan worden: geen woorden, maar daden. Dus het is wel te beheersen, er zijn wel oplossingen. College, uitvoerders, aan u de taak écht iets te doen. Wij als raad zijn geen uitvoerders. Daar wordt regelmatig mee geschermd, als we vragen stellen bijv. over de organisatie, maar wij moeten dan wel als raad een behoorlijk budget beschikbaar stellen en ik zou ook eigenlijk graag willen weten hoe het met die organisatie staat, want daar hebben we maanden geleden over gesproken en tot nu toe misschien de coalitie wél, maar wij hebben nog niets vernomen, hoe het ermee staat. Ik wil deze korte beschouwing eindigen met de volgende opmerking: in 2004 was er ruim drie ton begroot voor inleen, begroot. Vanaf heden zullen we met het zittend personeel de klus moeten klaren. Er gaan dus geen mensen uit, voor alle duidelijkheid: er gaan dus voor ons geen mensen uit, maar er moeten prioriteiten gesteld worden en we zullen dus moeten temporiseren en daar zal ik ongetwijfeld in de andere twee stukken op terugkomen. We moeten ons afvragen wat we met het zittende personeel kunnen doen, en dat we dan niet voldoen, volledig, aan wat de Rijksoverheid wil op een aantal fronten, dat is dan jammer, maar we kunnen geen ijzer met handen breken. Hier wilde ik het in eerste instantie bij laten. Dank u wel. De heer Zwaan. De heer Zwaan: Dank u wel. Met andere partijen constateren we het enorme tekort, dat vorig jaar is ontstaan. Ja, de tekst en ook de plaatjes, bijv. het plaatje op pagina 111 van de jaarrekening, dat laat het gewoon zien, dat wijst op een trend waar je nu eigenlijk van schrikt en waar je heel veel zorg van krijgt, als je dat ziet. Want hoe buig je dat op een goede manier om? Ondanks dat er, denk ik, ook hard gewerkt is rondom de BBV, waardoor ook de reserves aan het opdrogen zijn. Ook de anderen hebben de openeinderegelingen genoemd, als: hoe ga je daar mee om? Ik ben wel benieuwd of het zo gemakkelijk ligt, zoals daarnet is gesuggereerd aan de overkant? Nee, ik zeg niet gemakkelijk. Als je uitvoerder bent, dan moet je af en toe maar even de mouwen opstropen en ertegenaan. De heer Zwaan: Het blijkt dat dit een onderdeel is om nog beter te laten zien waar we voor staan. Ik denk, dat geldt ook voor Drechtwerk, er komt hier een mijnheer direct vertellen, maar wij zitten als bestuurder daarbij. Wij horen te controleren en wij horen met creatieve oplossingen te komen en daar kom ik direct ook op terug. De heer Zwaan: Ik wou bijna iets zeggen, maar volgens mij iedere keer als ik iets wil zeggen, geeft dat gelegenheid om weer te reageren, dus ik blijf gewoon doorpraten, dan gaan we verder. De reserves die opdrogen, waardoor we beneden de norm zijn gekomen, ik ben ook benieuwd naar de antwoorden op de vragen die al gesteld zijn. Als het gaat om, zeg maar, missers die gemaakt zijn en waar het college op aangesproken kan worden, is wat ons betreft ook de legesopbrengsten het meest wat naar voren komt. Ook wij waren onaangenaam verrast, dat het niet eerder bekend is gemaakt aan ons als raad. Ik denk dat dat zeker had gemoeten en ik ben dan ook benieuwd hoe het college hiervan voor zichzelf rekenschap heeft genomen en hier naartoe zal geven, en hoe zij dit zal gaan uiten in de komende rapportages. Wat dat betreft ben ik het ook eens met de anderen die dat genoemd hebben, en ja, wil je ombuigen, dan moet je dat zo snel mogelijk op gaan pakken. Tenslotte, de beleidsnotitie die ons toegezegd is rondom de reserves en voorzieningen.

16 16 Toegezegd najaar van dit jaar, we hopen dat dat in ieder geval wel beschikbaar is op het moment dat we met elkaar over de begroting gaan spreken. Dat heeft er ook mee te maken, dat ondanks het harde werken, wat ik daarnet ook heb aangegeven, we toch merken dat de stukken laat of soms zelfs té laat binnenkomen. Ik denk dat dat ook een onderdeel van de cultuur moet zijn, hier met elkaar, hoe we de problemen gaan oppakken en dat we met elkaar ook dan het goede voorbeeld geven en dat dan ook meewerkt in de rest van de organisatie, om uit het zware weer te komen, waar we nu in zitten. Als laatste, het instemmen met wat voor ons ligt. Het mag duidelijk zijn, dat we met heel veel zorg instemmen met deze jaarrekening. Dank u wel. Ik heb verder niemand aangemeld gekregen, dus ik zou aan de portefeuillehouder willen vragen te reageren. Wethouder Dekker: Ja voorzitter, de jaarrekening 2004, ik zal proberen in ieder de vragen te beantwoorden, of opmerkingen, wat het vaak ook zijn, die een beetje met mijn persoon van doen hebben. Andere delen, daar zullen mijn collega s op ingaan. De zorgen over het resultaat, dat is denk ik begrijpelijk. We weten allemaal hoe het resultaat is ontstaan, inderdaad, voor een groot deel ook wel weer te wijten aan openeinderegelingen, bouwleges, etc. Dat baart ons natuurlijk grote zorgen, dat mag ook duidelijk zijn. Ik wil ook zeggen, dat we daar natuurlijk toch behoorlijk op moeten gaan insteken, als college, maar ook zeker als raad, want met elke aanpassing van beleid gaan er natuurlijk ook wel keuzes gepaard en die keuzes moet je ook wel willen nemen, de consequenties daarvan ook wel willen aanvaarden. Want dat is natuurlijk altijd het moeilijke met dat soort regelingen, maar dat komt natuurlijk ook allemaal nog n.a.v. de Perspectiefnota neem ik aan, dat we natuurlijk wel in het stadium zitten waar we als college, maar ook zeker op een gegeven moment als raad, duidelijk keuzes zullen moeten gaan maken, want we kunnen niet alles meer. Dat is in ieder geval helder. Een belangrijk onderdeel van deze jaarrekening is natuurlijk ook inderdaad het weerstandsvermogen en juist door die aanpassingen om aan de BBV-voorschriften te voldoen, hak je daar behoorlijk op in en dat maakt natuurlijk inderdaad dat de ruimte die je eerst nog boven de weerstandsnorm dacht te hebben, in de begroting 2005, maar dat was dacht ik om en nabij de 2 miljoen, dus geen 4 miljoen overigens, maar goed, niettemin was het positief, ja, die ben je gewoon kwijtgeraakt en daarmee kom je inderdaad met je weerstandsnorm niet meer uit, in die zin, om je risico s af te dekken. Even daarbij gelijk inhakend op het verhaal van de heer Wesselius, ja inderdaad, hoe realistisch is die norm nog? Want we hebben de norm wel steeds stringenter toegepast, er onderdelen in toegevoegd, en ik wijs ook nog even op de discussie over de grondexploitaties van: hoe zit nou precies alles in de norm, zitten we het nou niet dubbel te doen of. nou ja, dat is allemaal goed om na de zomer, n.a.v. die notitie weerstandsvermogen het daar allemaal goed over te hebben. Dat je een norm moet hebben, dat is duidelijk en als je een norm vaststelt, dan moet je je er ook aan houden, dat lijkt me ook niet meer dan logisch, maar je moet met elkaar wel het gevoel hebben, dat alles ook realistisch is en sommigen hebben inderdaad ook opgemerkt: ja, naast de norm hebben we ook nog 20 miljoen aan allerlei voorzieningen en reserves, bestemmingsreserves. Natuurlijk is dat zo, in die zin hebben we ook al voorzien in allerlei zaken die in de toekomst moeten gaan gebeuren, maar goed, daarmee zijn we er blijkbaar toch nog niet, dus er moet nog heel wat gebeuren. Ik ga nu maar even per fractie erop in, want anders vergeet ik straks e.e.a. De heer Van der Wal heeft ook het weerstandsvermogen genoemd, gaf ook aan dat er in 2004 ook al heel veel gebeurd is. Ik denk dat dat ook zo is. De heer Wesselius heeft ook de opmerking gemaakt van: ja, de jaarrekening is eigenlijk redelijk financieel getint, zeg maar. Ja, dat zijn we ook verplicht. Er staat natuurlijk ook per programma heel wat tekst, laat ik het maar even zo zeggen, met wat er wel gebeurd is, maar inderdaad, dat ben ik ook wel met de heer Wesselius eens: is er nou al wat meetbaar, toetsbaar van wat je nou allemaal gedaan hebt? Ja, daar zijn we natuurlijk nog lang niet, dat is duidelijk, daar zullen we ons eigenlijk nog duidelijk.. daar moeten we scherper in gaan zijn om meetbare resultaten te gaan beschrijven, want anders, ja, kun je het echt nooit toetsen. We kunnen wel toetsen dat we heel veel wegen hebben aangelegd en speeltuintjes, woningen hebben gebouwd en dat soort dingen, maar ja, dat zijn dan nog de zichtbare dingen. Daar kunnen we verder in gaan, ik denk dat we die opgaaf onszelf ook wel moeten opleggen, om daar toch wat meer inhoud aan te gaan geven.

17 17 Weerstandsvermogen; daarover wil ik nog wel één algemene opmerking over maken. De openeinderegelingen, daar zal mijn collega op ingaan en bouwleges eigenlijk ook wel, met name wat betreft het programmagedeelte. Maar het is natuurlijk wel zo, dat dat soort regelingen toch wel je resultaten in grote mate beïnvloeden. Ondanks dat je het inderdaad in 2005 ook wel in je weerstandsvermogen hebt verwerkt, maar niettemin, je kan het in je weerstandsvermogen enorm verwerken, maar als het tekort zich voordoet, dan is het gewoon jammer, maar dan krijg je het toch. Dus in die zin, wil ik dan ook nog wel wijzen richting het weerstandsvermogen, we reserveren dat wel voor risico s, maar als dat risico zich voordoet, is het niettemin vervelend dat je het gewoon kwijt bent. Dus in die zin klinkt het heel mooi, je hebt een buffer, dat je niet meteen echt in de problemen komt, maar het blijft wrang, want het is geld dat op één of andere manier toch is uitgegeven. In het kader van de openeinderegelingen ga ik er echt vanuit, dat het op een goede wijze is uitgegeven, voor de doelgroep, dus die zullen er in ieder geval niet onder lijden, alleen, het is wel zaak om dat inderdaad wat meer te gaan beheersen als gemeente, voor zover dat dan ook beheersbaar is. Maar goed, daar moet je kritisch naar kijken, dat heeft de heer Wesselius ook al gezegd: kijk wat de trends daarin zijn, kijk wat de landelijke trends zijn en probeer het inderdaad zo goed mogelijk te ramen. Dan heb ik nog één opmerking, dat ging over de bouwleges. De opmerking van de heer Cardon, dat we de begroting sluitend gemaakt hebben met de opbrengsten bouwleges. Het college is eigenlijk van het begin af aan, toen we de boel overnamen, bezig geweest juist om de opbrengsten van bouwleges naar beneden bij te stellen, zeg maar, want ze waren eigenlijk in het verleden ook al heel optimistisch geraamd. Vandaar dat we ze op een gegeven moment begrensd hebben op maximaal 4,5 ton, eigenlijk extra opbrengsten, laten we het maar even zo noemen. Dat hadden we natuurlijk op 0 kunnen brengen. Achteraf gezien had je dat ook gewoon moeten doen, maar ja, dat is achteraf. Op dat moment ga je uit van een realistisch programma, maar het had natuurlijk ook gevolgen gehad, dat je extra had moeten bezuinigen. Als u in de begroting 2005 kijkt, kunt u natuurlijk ook zien dat we als college wel degelijk daar al mee bezig waren, om naar beneden te gaan met de bouwleges. In de jaren 2006, 2007, 2008 bouwen we het iedere keer weer met een aantal tonnen af, om inderdaad naar een realistische opbrengst toe te gaan. Dus die slag hebben we al geslagen. We moeten het nog wel realiseren allemaal, maar die zijn we natuurlijk wel ingegaan om daar inderdaad toch wat voorzichtiger mee om te gaan. Ik denk dat dat inderdaad voor de komende begroting ook weer geldt. Hetgeen je raamt, moet wel realistisch zijn. Je moet er allemaal hetzelfde gevoel bij hebben, dat het klopt. Rechtmatigheid, de heer Boele. Deze jaarrekening, inderdaad heeft de accountant zich onthouden van een oordeel, omdat het zogenaamde normenkader, alle regelingen die we als raad verzonnen hebben, vastgesteld hebben in de loop der jaren, ik bedoel: het is niet van nu, maar het is sinds wellicht de gemeente bestaat, hoe oud de regelingen zijn, de volledigheid: daarvan konden wij niet zeggen dat het volledig was, we konden ook niet zeggen dat het niet zo was, maar dat weet je niet, dus dat gaan we allemaal driftig uitzoeken, om die volledigheid daarvan te kunnen vastleggen. Maar daardoor heeft de accountant zich onthouden van een verklaring of een oordeel over rechtmatigheid. U heeft ook in de pers kunnen lezen of in de vakbladen dat dat voor 90% van de gemeenten in dit land gold. In die zin zijn wij niet uniek, maar dat zegt verder niets. De heer Boele zegt ook van: ja, in 2005 vinden we dat er wel een oordeel door de accountant geveld moet kunnen worden. Dat zijn we op zich ook met u eens. Ik vind dat ook in 2005 gewoon een normenkader moet liggen, dat de accountant kan toetsen en inderdaad een oordeel over rechtmatigheid kan geven. Of dat oordeel dan is dat we als gemeente rechtmatig handelen, dat is even wat anders. Als u vraagt: garandeer dat, dan kan ik dat zonder extra inspanningen, heel veel extra inspanningen, waaronder ook financiële, dan kunnen we dat nooit garanderen. Dat is inderdaad een erg grote opgaaf, die er ligt. We zullen alles wel in het werk stellen om zoveel mogelijk uit te zoeken. U heeft gezien dat we in ieder geval de aanbesteding Europees en subsidies wat beter in kaart willen brengen, althans bewijsbaar aantoonbaar maken dat we rechtmatig handelen, want dat is het vaak. Het wil niet zeggen dat je niet rechtmatig handelt, maar je moet het ook kunnen aantonen. Dat is eigenlijk het grootste karwei, want er zit aan elk proces wat je hebt of hebt beschreven, moet je aantoonbaar maken dat het rechtmatig is. Daar ligt dus een hele grote opgave. Dat zullen we natuurlijk wel aanpakken, maar of we dat helemaal zullen redden in 2005, waar we inmiddels al zo n beetje op de helft zitten, kunnen afsluiten met een rechtmatigheidverklaring, ik hoop het, maar ik ben bang dat we daar nog een jaar extra voor nodig zullen hebben. U geeft aan dat in artikel 2.12 inderdaad wat notities zijn toegezegd. In het accountantsrapport staan ze weergegeven. Ik weet niet welke u precies voor ogen had, maar ik zal er een paar opnoemen die in ieder geval in oktober dit jaar behandeld moeten kunnen gaan worden. Dat is in ieder geval de Nota rente en afschrijvingsbeleid, Nota reserves en voorzieningen, Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Dat zijn in ieder geval degene die we in oktober aan u willen presenteren.

18 18 Dat is inderdaad ook wel handig met de begroting. Overigens kunt u ook zien in de jaarrekening dat daar met name rente- en afschrijvingsbeleid, reserves en voorzieningen al een hele slag geslagen is. Alle afschrijvingstermijnen zijn natuurlijk kritisch onderzocht. Die staan nu in de jaarrekeningen genoemd, reserves en voorzieningen zijn ook wat nader uitgesplitst en veranderd, dus in die zin zijn we al een heel eind op weg. De heer Cardon met scheepvaarttermen, pompen of verzuipen. Ik denk dat dat altijd opgaat, maar ik denk wel dat straks inderdaad. Dan weet ik niet over wat voor boot u beschikt, maar de meeste boten hoef je niet steeds te pompen om boven water te blijven. Wethouder Dekker: Dat ligt eraan wat voor boot het is, inderdaad. Ik begrijp dat er een bepaalde categorie een lek bootje heeft en dat proberen we boven water te houden. Wethouder Dekker: Een gedeelte van uw opmerking, denk ik, dat we eerder bij de Perspectiefnota kunnen meenemen, want ze zijn wel gerelateerd op 2006, terecht ook, denk ik. Dat denk ik ook, maar steeds suggereren in stukken dat het met name zit in de WVG en de WWB. Als je de programma s vergelijkt en kijkt op pag. 7: nadeel bestuur 104, een lokale economie 101. Dat is hetzelfde. Dus ik vind dat er teveel een suggestie van uitgaat, het zit in die hoek. U zult begrijpen dat voor die hoek ik met name hier zit. Straks zal ik daar ook een oordeel over geven, voorzitter, en indien niet in ieder geval zo conform de heer Cardon. Wethouder Dekker: U kunt niet de feiten ontkennen dat de ramingen voor de openeinderegelingen in totaal met ruim 6 ton zijn overschreden. Dat is heel leuk. Dan zijn de ramingen, dat is daarnet ook gezegd, voor leges veel te hoog geweest en voor de andere veel te laag. Dus dan hoop ik dat voor 2006 in ieder geval die ramingen wat eerder bij de realiteit zijn. Wethouder Dekker: Ik help het u hopen. Iedere keer een soort psychologische oorlogsvoering van: kijk eens even, het zit in de WVG, het zit in de WWB. Wethouder Dekker: Nee, maar u heeft ook kunnen vernemen, dat hebben we eind vorig jaar ten tijde van de begroting nog verteld, dat de budgetten voor de WWB, Wet Werk en Bijstand, door het Rijk op een gegeven moment neerwaarts zijn bijgesteld. Dat is een oorzaak ook van de tekorten van ruim 3 ton. Dan kunt u allemaal wel zeggen: die ramingen zijn niet goed geweest. De enige die die raming kon verstrekken was gewoon het Rijk, helaas. Die stelt ze eenzijdig bij op een gegeven moment, dus in die zin denk ik dat het toch wel een veroorzaker van de tekorten is. Ik ben het op zich wel met u eens, je moet streven naar goede ramingen, zo realistisch mogelijk, maar het zijn openeinderegelingen, dat zult u ook met ons eens moeten zijn. Dus als er heel veel vraag naar komt

19 19 Daar kom ik straks op terug, WWB. Wethouder Dekker: Ik denk eigenlijk dat ik op de rest wel ben ingegaan. Uw oproep, dat het college inderdaad ook drastischer moet ingrijpen op allerlei zaken: we weten het resultaat over 2005 inmiddels, althans een prognose ervan. Dat betekent dat we inderdaad moeten ingrijpen om op een 0-resultaat te komen, dat mag duidelijk zijn. Voor de begroting 2006 wachten we ook nog even de reacties van de raad af, op welke taken en programma s u voornemens bent het college bezuinigingen te laten onderzoeken. Maar ik hoop dat u gehoord hebt dat we dus de inzet van inleners een heel belangrijk punt vinden nu. Er is dus gezegd: we hebben vorig jaar één en ander bereikt, dat was van die 3 ton, ik dacht iets van is er dus bijgestuurd. Maar ik wil nu al zeggen, en dat zal ik ook in die andere twee verhalen direct zeggen: inleen, voor ons, betekent ambities terugschroeven en dat betekent met de zittende mensen doen en die moeten dus niet meteen een burn-out hebben of wat dan ook, er moet dus prioriteit gesteld worden door het college en die zal de boel aan moeten sturen. Wethouder Dekker: Daar zal mijn collega zo nog wat nader op ingaan. Ik denk dat ik het hier even bij laat. Dank u wel. Wethouder De Gruijter graag. Wethouder De Gruijter: Dank u, MdV. Ik begin gaarne met een opmerking over de volkshuisvestelijke programmering en het tempo dat gerealiseerd kan worden, niet omdat ik een betere verklaring kan geven ten aanzien van de legesproblematiek. Daar heeft mijn college net één en ander over gemeld. Ik merk alleen wel een merkwaardige paradox op, dat wij in de regio veel waardering krijgen, maar niet alleen bij mondelinge waardering blijft dat, maar ook substantieel meer regiogelden naar dit dorp trekken in het kader van ISV-subsidies, VINEX-subsidies, op basis van het feit dat wij het tempo van o.a. herstructurering wel gewoon halen. Daarin kun je zeggen: je doet het ten opzichte van anderen altijd beter als daar helemaal niets gebeurt, maar op zichzelf ligt daar een extra tempo. We zullen ook als college ons de vraag moeten stellen, dat is misschien meer een vraag voor onszelf, hoe het komt dat ten aanzien van ISV, VINAC er gewoon extra gelden binnen komen, als gevolg van het feit dat er wel degelijk door deze gemeente, maar met name maatschappelijke partijen, als bijv. een corporatie prestaties worden neergezet en tegelijkertijd legesopbrengsten achterblijven. Maar ik heb het niet over het tempo. Ik juich het ten zeerste toe, dat er gelden binnenkomen hier van elders om hier de boel overeind te houden. Het gaat mij erom, dat dus dat tempo in te schatten is en daar de bouwleges op geënt waren. Dus ik heb het niet over dat het sneller moet. Sommige dingen kunnen niet sneller. Wethouder De Gruijter: Het enige wat ik heb benoemd, nogmaals dat woningen gelukkig iets meer opleveren dan alleen leges. Daarmee bagatelliseer ik het probleem niet, want het is een groot financieel probleem en een grote oorzaak van het tekort en analyse van het tekort, maar gelukkig brengen ze meer op dan alleen maar leges, in zowel financiële termen maar ook in sociale maatschappelijke termen. Eén. Twee, organisatieontwikkeling: u krijgt morgen van mij een brief met de stand van zaken, incl. een helder plaatje waar we organisatorisch en financieel naartoe gaan t.a.v. die organisatieontwikkeling. Dat is dan ook nog keurig conform de toezegging dat we dat in juni aan u zouden doen toekomen. Ja, toezegging is toezegging, juni is juni. Ten aanzien van de inzet van inhuur van derden, ongetwijfeld niet om dit hier dan te bespreken, maar we zouden het in juni aan u toezenden. T.a.v. inhuur derden; bevoegdheden rondom de inzet van inhuur derden zijn herverdeeld, namelijk dat een afdelingshoofd, ook al past het eventueel in het budget, kan hij dat niet meer automatisch zelf doen, maar dat loopt via de gemeentesecretaris. Ik noem u maar één van de maatregelen die we in dat kader nemen. Tegelijkertijd gebruiken we dat instrument wel met verstand.

20 20 Het kan niet betekenen dat er persé nooit een inhuur derden kan worden georganiseerd, bijv. één van de elementen rondom de organisatieontwikkeling is: wij zullen gaan aanhaken, waar het gaat om Sociale Zaken en Werkge-legenheid, bij het initiatief van de drie rivierengemeenten, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht. Als er op dit moment een vacature ontstaat binnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan we die dus niet structureel invullen, want dan ga je je eigen frictiekosten organiseren, dus ga je het via inhuur derden organiseren binnen je bestaande personeelsbudget; niet daarboven, maar daarbinnen. Daarmee wil ik gaarne pleiten voor nuance en nuancering van dit instrument en dat zullen we ook zeker als college, als werkgever, dan ook gebruiken, maar in die zin verantwoord ik dat hier, dat wij met verstand omgaan met inhuur derden, maar dat we ten aanzien van dat soort posten en dat soort invullingen wel degelijk van dat instrument gebruik blijven maken. Dan een opmerking rondom de Oude Mavo. Eén van de fracties heeft daar een vraag over gesteld. Het heeft ook misschien wel enige symboolwaarde en naast het feit dat het ook echt financieel een dossier is wat alle aanleiding geeft om daar goed over na te denken. Er is inderdaad alle aanleiding om een versnelde ontwikkeling van dat gebouw te organiseren. Dat zijn we eens. Dat heeft wel sociale consequenties voor je verenigingen, die daar nog wel in participeren. Dat moet je dus goed afregelen. Maar dat er perspectief is, dat het niet anders kan dan dat we met die Oude Mavo versneld aan de slag moeten, namelijk het versneld leegtrekken, dat is ook wel helder, want het gebouw met de twee grote betalende huurders die vertrokken zijn, kan niet anders dan versneld worden.. Wethouder, houdt er rekening mee, we hebben hier ook iemand versneld eruit gehaald in Cortgene 9. Ik denk bij de komende Perspectiefnota daarover de Mavo en dat soort zaken.., ik denk dat er wel eerst plannen moeten zijn, voordat we de boel leegtrekken. Wethouder De Gruijter: Tegelijkertijd vraag ik dan ook van iedere fractie, dus ook van u, om consistentie in de benadering. Als ik terecht door u word aangesproken als één van de portefeuillehouders die mede invulling moet geven op de begrotingsdiscipline; ik constateer op dat product, bijv. een ,-- tekort op jaarbasis, dan moet je met die ,-- wat doen. Dat betekent dus dat je versneld moet gaan afbouwen, waardoor je een heleboel kosten op dat front niet meer maakt, met alle consequenties voor verenigingen van dien. Dat worden heftige gesprekken, goede gesprekken, daar komen we ongetwijfeld uiteindelijk uit. We gaan daar met sociaal verstand mee om, maar het kan niet anders dan dat we daar wat gaan doen. Daarom noemde ik ook zo n symbooldossier. Maar wethouder, laten we dan wel naar elkaar luisteren. Ik zei dus: trek de boel pas leeg, als je klaar bent met de eerste paal voor het volgende, of in ieder geval de sloop. Dat je zegt: dan kunnen we ook doorgaan in dat traject. Ik snap ook wel dat dat een tekort geeft, maar direct een kale plek, daar hebben we ook niets aan. Wethouder De Gruijter: Nee, maar als een kale plek bijv. in financiële zin toch minder kost dan het doorgebruiken van het pand, dan moeten we dat., maar volgens mij verstaan wij elkaar daarin wel degelijk goed, begrijp ik uit uw toevoeging. Het is een afweging van sociale effecten en financiële effecten. Je moet het ook uiteindelijk kunnen blijven uitleggen aan mensen. Maar nogmaals, als u mij vanavond samen met mijn collega s aanspreekt op budgetdisciplines op dat soort programma s, ontkom je niet aan dit soort keuzes, ook pijnlijke keuzes die je dan moet maken voor o.a. verenigingen, die u en mij zo na aan het hart liggen. Daar gaan we op een goede manier mee om, maar het kan dan niet anders als u hier ook roept dat we forse keuzes moeten maken. Dat geldt voor een deel dus ook voor de openeinderegelingen. De suggestie van de VVD-fractie om naar een betere analyse te gaan, wat moeten we nou echt en wat doen we daar bovenop, die is beschikbaar voor de WVG, die is beschikbaar voor de Wet Werk en Bijstand. Daar zijn ook intensieve raadsdebatten over geweest, bijv. waar het gaat om minimabeleid e.d., nu eerste verantwoordelijkheid van collega Dekker, maar die discussies zijn geweest. Ten aanzien van de WVG hebben wij ook een analyse neergelegd, die u in september nogmaals kan benutten, waarin staat welke beleidsvrijheid u eventueel zou hebben, maar ook welke sociale consequenties e.e.a. heeft. Dus dat inzicht heeft u en ten aanzien van het leerlingenvervoer maken we die analyse nu voor onszelf als college.

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (** Dhr. J.H. Wesselius Mw. L. Sundquest-van Solingen

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (** Dhr. J.H. Wesselius Mw. L. Sundquest-van Solingen Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 12 september 2002. Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.45 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (**

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 januari 2004 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 januari 2004 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 januari 2004 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Grondgebied Bestuur d.d.: 12 oktober 2005. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter,

Verslag raadscommissie Grondgebied Bestuur d.d.: 12 oktober 2005. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter, Verslag raadscommissie Grondgebied Bestuur d.d.: 12 oktober 2005 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 20.55 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter, tevens lid commissie Bestuur Mw. M.J.H.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 februari 2007 nummer 07 A.D. van den Bergh, A.L. Cardon, burgemeester wethouder T. de Gelder, wethouder J.M. Dekker,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen

Raadsvoorstel. : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen Raadsvoorstel Vergadering : 22 april 2004 Nummer : Raad 2004/033 Datum voorstel : 13 april 2004 Onderwerp Portefeuillehouder Primaathouder : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen : J. de Gruijter

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Nieuwegein *\ /,#fslr\ ([if UP 2 013-29/ % Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Datum 23 oktober 2013 Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 18 december 2003 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 18 december 2003 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 18 december 2003 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 september 2005 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 september 2005 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 29 september 2005 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer A.L. Cardon (SPA), mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R.P. Kooiman (alleen punt 1) Dhr. J.H. Wesselius

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R.P. Kooiman (alleen punt 1) Dhr. J.H. Wesselius Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 18 november 2003 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.00 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Dhr. A.L. Cardon Dhr. R.P. Kooiman (alleen punt 1)

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

: NOTULEN openbare informatie- en overlegvergadering van de raad van de gemeente Pekela

: NOTULEN openbare informatie- en overlegvergadering van de raad van de gemeente Pekela Betreft : NOTULEN openbare informatie- en overlegvergadering van de raad van de gemeente Pekela Datum : 2 september 2008 Aanvang : 20.00 uur Aanwezig : voorzitter: mevrouw J. Westers-Borgesius, raadsgriffier:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie