1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Algemeen 4 Meerjarenraming 2014 tot en met Bezuinigen en...investeren! 6 Reserves en voorzieningen 8 3. Ombuigingsvoorstellen - derde tranche 9 4a Begroting in hoofdlijnen 15 4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen c. Programma's Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal overzicht lasten en baten van de programma's Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves Verplichte paragrafen Lokale heffingen Risico's en weerstandsvermogen Treasury Onderhoud Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Krimpparagraaf Bijlagen Staat van reserves en voorzieningen Liquiditeitsplanning Overzicht recapitulatie programma/productgroepen Overzicht van incidentele lasten en baten Overzicht voortgang MIP projecten 94

2 = NK=^~å=ÇÉ=ê~~Ç= Hierbij bieden wij u de begroting voor 2013 en de meerjarenbegroting aan. Met als titel Wij liggen op koers, willen we aangeven dat we binnen de door u vastgestelde uitgangspunten een inhoudelijk verantwoorde en financieel afgewogen begroting kunnen aanbieden. Onze koers is er een van enerzijds weloverwogen investeren, maar daarnaast ook de financiële realiteit onder ogen zien. Deze laatste laat zich vertalen in een aantal keuzes die we in deze begroting aan u voorleggen. Met deze begroting geven we verder invulling aan ons collegeprogramma waarmee we op koers liggen. De uitkomsten van de op 26 juni gehouden algemene beschouwingen hebben hier een basis voor gelegd, evenals de uitgangspunten in de door de raad in april 2012 vastgestelde financiële verordening. Ten slotte zijn in de Kadernota 2013 de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2013 opgenomen. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de begroting 2013 en tevens gebruikt voor de actualisering van het meerjarenperspectief Daarnaast zijn tijdens de algemene beschouwingen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2013 vastgesteld: voor incidenteel onvoorzien wordt een bedrag geraamd van ; voor het initiëren van Nieuw beleid wordt een bedrag geraamd van

3 = = iééëïáàòéê= De begroting 2013 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in nieuwe ontwikkelingen c.q. nieuw beleid. In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan. Om te voldoen aan een sluitende meerjarenraming hebben wij nader invulling gegeven aan een derde tranche ombuigingen oplopend tot in Deze ombuigingen zijn in Hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. In de programma s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2013 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting). Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek. táàòé=î~å=äéü~åçéäáåö= Voor de behandeling van de begroting 2013 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2013 in DT/MT: 5 september 2012; - 1e bespreking concept-begroting 2012 in college: 18 september 2012; - 2 e bespreking concept-begroting 2013 in college: 25 september 2012; - besluitvormende bespreking concept-begroting 2013 in college: 28 september 2012; - digitale verzending programmabegroting 2013 aan de raad: 28 september 2012; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 10 oktober 2012; - indiening technische vragen via 17 oktober 2012; - beantwoording technische vragen aan 30 oktober 2012; - verzending beantwoording aan raadsleden (uitsluitend digitaal): 30 oktober 2012; - begrotingsvergadering: dinsdag 6 november 2012; - verzending van programmabegroting 2013 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november qçí=ëäçí=esççêëíéä=íçí=äéëäìáíîçêãáåöf= Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: de begroting 2013 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2016; de lijst met MIP-projecten ; het ombuigingsplan péääáåöéå, 28 september 2012 College van burgemeester & wethouders. 3

4 = OK=cáå~åÅáØäÉ=éçëáíáÉ= ^äöéãééå= Het financieel perspectief 2013 en volgende jaren is voor de gemeenten in Nederland niet rooskleurig te noemen. De onlangs gepresenteerde rijksbegroting 2013 heeft in dit opzicht téí= eçìçä~êé= lîéêüéáçë= cáå~ååáøå= EtÉí= eçñf=éå=påü~íâáëíä~åâáéêéå= In de kadernota en de zomernota is inhoudelijk ingegaan op het onderwerp Wet Hof en schatkistbankieren. Op 3 september is er door de decentrale overheden een brandbrief geschreven aan de lijsttrekkers waarin wordt gesteld dat de wet Hof regionale en lokale investeringen remt. Bij schatkistbankieren daalt statistisch de overheidsschuld, maar de feitelijke omvang van de schulden daalt niet. déãééåíéñçåçë= ^ÅÅêÉëëÉå= Met ingang van 2012 beweegt het gemeentefonds weer mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit heeft het beeld voor de komende jaren bevestigd. Op hoofdlijnen schetsen wij de volgende ontwikkelingen Wel zal door de invoering van schatkistbankieren de gemeente Vlagtwedde inkomsten missen (mogelijke rentederving van ). In de begroting 2013 en in de meerjarenraming is geen rekening gehouden met de invoering van de Wet Hof en Schatkistbankieren. De gemeente Vlagwedde bereidt zich (o.a. middels overleg met de BNG) actief voor op invoering van de wet Hof en schatkistbankieren. geleid tot onderstaande accressen. Eén uitkeringspunt staat voor de gemeente Vlagtwedde ongeveer gelijk met Uitkeringsjaar Accres junicirculaire Accres in procenten -2,01% -0.41% 3,5% 0,98% 3,08% 2,01% Verschil t.o.v. sept circulaire 2011 Cumulatief verschil t.o.v sept. circ Cumulatief verschil in uitkeringspunten De daling in 2012 en 2013 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nullijn die is afgesproken voor rijksambtenaren en via samen de trap af doorwerkt in de junicirculaire In eerste instantie was nog rekening gehouden met een salarisstijging die nu dus is geschrapt. Naast de negatieve mutaties a.g.v. de accressen wordt vanaf het jaar 2013 een prijscompensatie gegeven. Dit komt doordat, tot en met de circulaires die uitkomen in 2011, de jaren vanaf 2013 in constante prijzen worden geraamd (conform de begroting van de gemeente Vlagtwedde). Met de junicirculaire 2012 wordt het jaar 2013 voor het eerst in lopende prijzen geraamd. Hiervoor wordt in 2013 een compen- satie ontvangen ter grootte van 28 uitkeringspunten. Dit werkt meerjarig door. Dit lijkt de negatieve accressen te compenseren alleen moet worden bedacht dat ook aan de lastenkant in de begroting inflatie wordt geraamd waar nodig. Dus (deels) staan er ook hogere lasten tegenover. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis zorgt ook voor een negatieve correctie. Met name door de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers en de WOZ waarden. Deze bedraagt 5 uitkeringspunten negatief in 2013 en loopt op tot circa 15 punten negatief meerjarig. 4

5 oáàâëäéòìáåáöáåöéå= De bezuinigingsronde is nog niet ten einde. De komende jaren zal er op de rijksbegroting fors moeten worden bezuinigd. Er wordt gesproken over bezuinigingen die kunnen gaan oplopen Decentralisaties Decentralisatie Jeugdzorg ( middels decentralisatie uitkering) De decentralisatie van jeugdzorg in 2015 staat voorlopig niet ter discussie. Bij de decembercirculaire 2011 is al een bedrag voor invoeringskosten toegekend voor het jaar Verdere financiële vertaling moet nog plaats Decentralisatie AWBZ (middels decentralisatie uitkering) naar de WMO Bij de septembercirculaire 2011 is geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2012 en 2013 voor de voorbereidingskosten van de overheveling van AWBZ begeleiding naar de WMO. In het begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per Werken naar vermogen (middels specifieke uitkering) De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen Verhoging algemene BTW tarief Er vindt geen uitname uit het gemeentefonds plaats wegens voeding van het BCF in verband met de BTW verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober Voor de begroting 2013 is de lastenverzwaring als gevolg van deze BTW verhoging berekend op en als last meegenomen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen voor de lopende investeringen. Dit zal projectgewijs worden bepaald. WMO De Wmo integratie-uitkering wordt met ingang van 2013 met 34 miljoen verlaagd. Dit gebeurt omdat gemeenten een hogere eigen bijdrage kunnen vragen van cliënten vanwege tot 20 miljard in In welke mate de bezuinigingen doorslaan in het gemeentefonds is nog onbekend en zal pas na de verkiezingen duidelijk worden vinden. Ook wordt nog geen mededeling gedaan omtrent de voorgenomen efficiencykorting (de gemeenten kunnen als eerste overheid dicht bij de burgers de taak goedkoper uitvoeren) niet doorgaat. In het overhedenoverleg van 4 juni jl. is afgesproken dat gemeenten het bedrag van 2012 mogen houden, ook al is de operatie on hold gezet. Wanneer een nieuw kabinet afziet van deze decentralisatie zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt. (WWNV) is stopgezet en wordt aan het volgende kabinet overgelaten. Door de BTW-verhoging zal het uitgavenkader van de rijksoverheid worden aangepast. Bij de herberekening van de accressen in september 2012 vindt mogelijk een correctie plaats in verband met de BTW verhoging van 2%, indien noodzakelijk om dubbele compensatie te voorkomen. Let wel: gemeenten krijgen dan geen korting, doch alleen de dubbele compensatie gaat dan niet door. een verhoging van de vermogensinkomensbijtelling. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze hogere eigen bijdragen. 5

6 jééêà~êéåê~ãáåö=omnq=íçí=éå=ãéí=omns= De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd. Uitgangspunten meerjarenramingen voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2013; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2013; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting Krimp paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering. Het meerjarenperspectief behorende bij de begroting 2013 laat een oplopend tekort zien van in Hieraan ten grondslag ligt ondermeer de in de begroting 2012 gepresenteerde meerjarenraming, welke (een overschot liet zien in 2015 van ruim Dit was het resultaat na bezuinigingen (tweede tranche). Jaar Resultaat (overschot) (tekort) (tekort) (tekort) _ÉòìáåáÖÉå=Éå=KKKKKKfåîÉëíÉêÉå>= Het hiervoor weergegeven begrotingsresultaat en de eerder geschetste financiële onzekerheden in de komende jaren voor onze gemeente, maken eens te meer duidelijk dat aan een derde tranche ombuigingen niet valt te ontkomen. Voor de financiële weergave van dit ombuigingsplan plan verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. Hier volstaan wij met de doorvertaling van deze ombuigingen in het meerjarenperspectief. Het geraamde resultaat van de begroting 2013 en het meerjarenperspectief t/m 2016 luiden als volgt: Jaar Resultaat derde tranche Resultaat voor bezuinigingen bezuinigingen na bezuinigingen (overschot) (overschot) (tekort) (overschot) (tekort) (tekort) (tekort) (overschot) Zoals eerder aangegeven is ons streven de komende jaren niet alleen gericht op het realiseren van de noodzakelijke ombuigingen. Onze ambitie blijft ook in deze economisch moeilijke tijden recht overeind. Een ambitie die zich, naast continuering van bestaand beleid en de uitvoering van het collegeprogramma, ook laat zien in nieuwe investeringswensen voor de komende jaren. 6

7 Wij stellen u dan ook voor akkoord te gaan met de volgende lijst van MIP-projecten: MIP projecten k===jfmåêk======== ====lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====fåîéëíéêáåö= 1302 Burgerparticipatie tlv Algemene reserve/leefbaarheidsfonds 1306 Onderzoek saneren gem. gronddepots tlv Algemene reserve 1307 Nota onderhoud openbare ruimte tlv Algemene reserve 1308 Verharden puinwegen tlv Algemene reserve 1310 Groene lint, wandelpaden Ruiten Aa tlv Algemene reserve 1312 Basisregistratie grootschalige topografie tlv Algemene reserve 1315 Aanpak verkeersonveilige kruisingen tlv Algemene reserve 1320 MFA Sellingen tlv Br onderwijshuisvesting 2014 e.v MFA Sellingen tlv exploitatie 2014 ev Vervanging asbest dakplaten werkplaats Sellingen tlv Algemene reserve De lijst van onderstaande projecten komen vanaf 2014 in beeld als er meer financiële armslag is. Deze projecten zullen bij de kadernota 2014 opnieuw financieel en inhoudelijk bekeken worden. Projecten die pas vanaf 2014 in beeld komen als er meer financiële armslag is k===kêk=============== ====lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====i~ëíéå= 1301 Woonschepenbeleid actualiseren en effectueren Peregrinusstraat Herinrichting centrum van Vlagtwedde: Raboplein e.o. Vlagtwedde Herinrichting plein Molenweg/Omloop Groot onderhoud Hassebergerweg Digitalisering kaartkoppeling en actualisering onderhoudsprogramma s - wegen - groen - verkeerstekens - openbare verlichting Herinrichten voormalig GADO-terrein Vlagtwedde Ondergrondse afvalcontainers Restauratie en verdere inrichting van de barak en het terrein van het voormalige interneringskamp De Beetse Nieuwe locatie manege Ter Apel Renovatie zwembad Moekesgat Ter Apel Huisvesting peuterspeelzaal in Ter Apelkanaal en Barnflair Vervangen meubilair gemeentehuis Herinrichting doorgaande weg in Jipsingboertange Verkeersveilige schoolomgeving Motorisch Remedial Teaching (MRT) op de basisscholen structureel De raad heeft de kredieten van onderstaande MIP-projecten overigens nog niet beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die deels tot uitzetting van structurele lasten leiden. Na planvorming vindt besluitvorming in de raad plaats inclusief beschikbaarstelling van het krediet. In de begroting 2013 e.v. jaren wordt derhalve een post låîççêòáéåé= ìáíö~îéå= jfmjéêçàéåíéåò opgenomen en toegevoegd aan programma 8. eéí=ö~~í=çã=çé=îçäöéåçé=äéçê~öéåw= MIP projecten structureel mêçàéåíéå=jfm=ommvóomno== 903 Verenigingsondersteuning mêçàéåíéå=jfm=omnpóomns== 1320 MFA Sellingen MIP projecten structureel MIP projecten gedekt door reserves 805 Bermenplan

8 1302 Burgerparticipatie Onderzoek saneren gem. gronddepots Nota onderhoud openbare ruimte Verharden puinwegen Groene lint, wandelpaden Ruiten Aa Basisregistratie grootschalige topografie Aanpak verkeersonveilge kruisingen MFA Sellingen Verv. Asbest dakplaten werkplaats Sellingen Totaal MIP gedekt door reserves Totaal Onvoorziene uitgaven MIP projecten oéëéêîéë=éå=îççêòáéåáåöéå= Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzieningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer: De reserves zijn als volgt te specificeren: 1/1/2012 1/1/2013 Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 1/1/2012 1/1/2013 Voorzieningen Algemene Dienst De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een claim op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als Äáàä~ÖÉ in de programmabegroting 2013 is opgenomen. 8

9 = PK=lãÄìáÖáåÖëîççêëíÉääÉå=J=ÇÉêÇÉ=íê~åÅÜÉ= fåäéáçáåö== Het voorliggende hoofdstuk betreft het voorstel tot invulling van de zogenaamde derde tranche ombuigingen waarvoor wij staan. De eerste tranche en tweede tranche, opgenomen in de programmabegrotingen 2011 en 2012, kenden een omvang van respectievelijk en ,-. Forse bezuinigingsopgaven die deels al zijn gerealiseerd, maar ook de komende jaren nog aandacht behoeven. Bij de invulling van deze derde tranche ombuigingen zijn opnieuw de door de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 vastgestelde uitgangspunten in ogenschouw genomen. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor de zoekrichtingen en een toetssteen voor de invulling van de concrete bezuinigingsmaatregelen. De uitgangspunten zijn: Zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze inwoners staat voorop De toekomst-, organisatie- en dienstverleningsvisie zijn ons referentiekader We zien dienstverlening vanuit een regisserende rol als onze kerntaak Het voorzieningenniveau in onze gemeente is aangepast aan het regionale aanbod Wat wenselijk maar uitstelbaar is, doen we nu niet We ontzien de sociaal zwakkeren zo lang mogelijk We kijken naar mogelijkheden om de baten te verhogen De uitvoering- en apparaatskosten worden teruggedrongen kìí=éå=åçççò~~â=î~å=çé=çéêçé=íê~ååüé=çãäìáöáåöéå== Het hiervoor in hoofdstuk 2 weergegeven begrotingsresultaat en de geschetste financiële onzekerheden in de komende jaren voor onze gemeente, maken eens te meer duidelijk dat aan een derde tranche ombuigingen niet valt te ontkomen. Het geraamde resultaat van de begroting 2013 en het meerjarenperspectief t/m 2016 luiden als volgt: Jaar Resultaat (overschot) (tekort) (tekort) (tekort) Duidelijk is in ieder geval dat, gelet op de begrotingsjaren 2014 t/m 2016, aan een taakstellende ombuiging niet kan worden ontkomen. Omvang taakstellende ombuiging Gelet op de richtlijnen van de provincie richten wij ons hierbij voor wat betreft de omvang van de taakstelling op de laatste meerjarenschijf De taakstelling willen wij dan ook als eerste laten bestaan uit hier genoemde bedrag, ,-. Daarnaast zijn de volgende aspecten voor ons van belang bij het formuleren van de uiteindelijke taakstelling: - de financiële onzekerheden in de komende jaren, waarbij met name de ontwikkeling van het gemeentefonds op dit moment een verre van rooskleurig beeld te zien geeft - onze wens te willen blijven beschikken over ruimte voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers Bovenstaande maakt dat wij de omvang van de door te voeren ombuigingen bepalen op minimaal ,-. 9

10 Zoekrichtingen Evenals bij de eerste en tweede tranche ombuigingen laten wij ons bij de concretisering van de taakstelling ook nu weer leiden door de vertaling van de uitgangspunten in een viertal zoekrichtingen: 1. efficiency Het gaat hier om maatregelen die samenhangen met de bedrijfsvoering. 2. ambitieniveau Hierbij gaat het om het anders invullen van taken, taakvermindering en afstoting, kortom alle mogelijke maatregelen die raken aan de visie op rol en taken van de gemeente. 3. Inkomstenverhoging Hier betreft het zaken die te maken hebben met het meer kostendekkend maken van gemeentelijke producten en voorstellen vanuit de financiële functie. 4. Investeringen Het gaat hierbij om het uitstellen van plannen en voornemens die de begroting structureel belasten. Daarnaast wordt ook bezien in hoeverre forse investeringen waar wij de komende jaren voor staan op een minder financieel belastende wijze in de begroting opgenomen kunnen worden. Concrete ombuigingsvoorstellen Hierna zijn de geïnventariseerde ombuigingsvoorstellen per zoekrichting verder geconcretiseerd en is op hoofdlijnen aangegeven om welke voorstellen het gaat. 1. Efficiency In de eerste plaats constateren wij dat er binnen de eerste twee ombuigingstranches stevige taakstellingen binnen dit spoor zijn opgenomen. De invulling hiervan heeft tot gevolg gehad dat op dit moment de lucht uit de organisatie is geperst. Los van het feit dat in de komende jaren nog een resterende taakstelling van ,- moet worden ingevuld, kan naar onze mening een verdergaande taakstelling vroeg of laat niet meer uitgevoerd worden zonder dat hierbij het ambitieniveau (spoor 2) substantieel naar beneden toe wordt bijgesteld. Een nieuwe taakstelling binnen de bedrijfsvoering zal dan ook, gelet op het voorgaande, vooral gericht zijn op het verminderen van de formatie in de komende jaren. Op dit moment zien wij hier, bij een gelijkblijvend ambitieniveau, slechts in beperkte mate ruimte voor. Een ruimte die in de komende jaren gecreëerd kan worden door het ter hand nemen en realiseren van de volgende ontwikkelingen: - het invoeren van Het Nieuwe Werken en de introductie van zogenaamde zelfsturende teams waardoor het leidinggevende kader binnen de organisatie in formatieomvang naar beneden toe kan worden bijgesteld. - als gemeente meer een regie- c.q. opdrachtgeverrol invullen. - een versnelling doorvoeren met betrekking tot de invoering van het Klant Contact Centrum (KCC) waardoor een efficiencyslag binnen de organisatie kan worden bereikt. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat dit een extra (financiële) investering op de korte termijn vraagt, bijvoorbeeld ten aanzien van de opleiding van medewerkers. - (samenwerking). - het benutten van vacatureruimte die ontstaat door het vertrek van medewerkers uit de actieve dienst in de periode tot en met Het voorgaande vertalen wij op dit moment in een maximale taakstelling van ,- per Ambitie Terugkijkend op de eerste en tweede ombuigingstranche stellen wij met genoegen vast dat er bij de concrete invulling geen afbreuk is gedaan aan ons ambitieniveau. Gesteld kan worden dat er vanuit deze zoekrichting slechts in geringe mate een bijdrage is geleverd aan de totale taakstelling en hiermee de pijn voor de samenleving tot een minimum is beperkt. Het spreekt voor zich dat naarmate het om te buigen bedrag groter wordt, er ook een moment komt waarop kritischer gekeken moet worden naar het beleids- c.q. ambitieniveau. Naar onze mening zijn wij met het voorliggende meerjarenperspectief dit moment meer en meer genaderd, waarbij direct moet worden aangetekend dat de eerder geformuleerde uitgangspunten overeind blijven staan. 10

11 Zoals eerder aangegeven gaat het hierbij om het anders invullen van taken, taakvermindering, afstoting, kortom alle mogelijke maatregelen die raken aan de visie op rol en taken van de gemeente, waarbij tevens is gekeken naar de mate waarin de taken beïnvloedbaar zijn. Daarnaast geldt voor een deel van de maatregelen dat onderzocht wordt of de ombuigingen via slimme oplossingen en/of integrale beleidsvorming ingevuld kunnen worden. Met name geldt dit op die terreinen waar de intentie bestaat om de ombuiging via een efficiencyslag te realiseren. Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per programma kort weergegeven onder vermelding van de uiteindelijke ombuiging (oplopend tot 2016). Programma 1 Burger en Bestuur Voorgesteld wordt geen taakstelling binnen dit programma door te voeren. Programma 2 Openbare orde en veiligheid Voorgesteld wordt geen taakstelling binnen dit programma door te voeren. Programma 3 Ruimte In de eerste twee tranches is reeds een stevige taakstelling doorgevoerd binnen het programma Ruimte. Een verdergaande taakstelling binnen dit programma gaat naar onze mening zichtbare gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitvoering van diverse taken. Reden waarom wij op dit moment voorstellen geen taakstelling binnen dit programma door te voeren. Programma 4 Werk en Inkomen De navolgende ombuigingsmaatregelen door te voeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 4 Bijstand zelfstandigen Uitgangspunt is de baten en lasten op dit product meer met elkaar in evenwicht te brengen door het aanscherpen van de toelatingseisen Bbz. 4 Bijzondere bijstand/ Participatieregeling Het beleid van de participatieregeling en de werkprocessen aanpassen met als vangnet de bijzondere bijstand. Wat resteert is nog steeds een stevig minimabeleid Programma 5 Zorg De navolgende ombuigingsmaatregelen door te voeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 5 Algemeen Ombuiging realiseren van 5% op het budget maatschappelijk werk AMW door in plaats van het basispakket+, het basispakket af te nemen. 5 Ouderenbeleid Mogelijk integraal onderdeel van de door te p.m voeren taakstelling van 5% op het budget van de stichting Rzijn*. 5 Volksgezondheid Verminderen budget uitvoeringskosten/ interventies Programma 6 Toerisme, cultuur en sport De navolgende ombuigingsmaatregelen door te voeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 6 Openbare bibliotheek Ombuiging realiseren van 10% op het budget

12 van de openbare bibliotheek 6 Muziekschool Ombuiging realiseren van 5% op het budget van de muziekschool 6 Sport Ombuiging realiseren van 5% op het budget sport via een nader te formuleren plan van aanpak. Binnen dit plan zal o.a. aandacht zijn voor: - het omlaag brengen van de accommodatiekosten - verminderen van organisatie- en personele kosten - privatisering Programma 7 Educatie De navolgende ombuigingsmaatregelen door te voeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 7 Bestuurlijke Ombuiging realiseren door het stopzetten van onderwijstaken het programma WIBO (weerbaarheid in het basisonderwijs) en het afschaffen van de onderwijsdag en de kinder-/jeugdraad. 7 Jeugdbeleid Mogelijk integraal onderdeel van de door te voeren taakstelling van 5% op het budget van de stichting Rzijn*. p.m Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Ombuiging realiseren door het per augustus 2014 om financiële redenen (tijdelijke vergunning loopt af en gelet op forse herinvestering) sluiten van de peuterspeelzalen in Barnflair en Ter Apelkanaal * In plaats van op de afzonderlijke taakvelden die tot het domein van de Stichting Rzijn behoren een taakstelling door te voeren, stellen wij voor een ombuiging van 5% op het totale budget aan te houden (een bedrag van ,-). In nader overleg met de stichting R zijn zal hierbij worden gekomen tot een aangepast dienstverlenend pakket. Programma 8 Financiën De navolgende ombuigingsmaatregelen door te voeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 8 COA De COA baten voor een groter aandeel structureel binnen de begroting opnemen 3. Inkomstenverhoging De maatregelen uit deze categorie betreffen zaken die te maken hebben met het meer kostendekkend maken van gemeentelijke producten en/of voorstellen vanuit de financiële functie. Gelet op het feit dat de totale lastendruk voor onze inwoners zich op dit moment op een naar onze mening aanvaardbaar, maar bovengemiddeld niveau beweegt (bron: Coelo) en ook in 2013 de gevolgen van de economische crisis nog in de portemonnee gevoeld zullen worden, stellen wij voor geen aanvullende lastenverzwaringen door te voeren bovenop het inflatiepercentage. 4. Investeringen Ons college blijft van mening dat ook en misschien wel juist in economisch mindere tijden investeren van groot belang blijft. Wij doen daarom voor de begroting 2013 e.v. jaren geen voorstellen tot het schrappen van investeringen c.q. het drastisch verlagen van het investeringsniveau. 12

13 Wel stelt het college voor in de komende periode een nadere vergelijkende analyse te laten uitvoeren in relatie tot investeringsprojecten met een grote financiële omvang. Dit met als doel inzicht te verkrijgen in aanvullende mogelijkheden om op meerjarige basis mogelijk substantiële besparingen te behalen op de investeringskosten van deze projecten. p~ãéåî~ííéåç= Gelet op de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Vlagtwedde kan aan een ombuigingstaakstelling niet worden ontkomen. Rekening houdend met de op dit moment bekende harde cijfermatige gegevens alsmede de nog onzekere financiële ontwikkelingen, wordt voorgesteld: a. een taakstelling van aan te houden; b. de invulling van deze taakstellingen langs de zoekrichtingen efficiency, ambitie, inkomstenverhoging en investeringen vorm en inhoud te geven volgens de volgende verdeling: - efficiency: ; - ambitie ; - inkomstenverhoging 0; - Uitstel van investeringen 0. c. de raad voor te stellen in te stemmen met het samengestelde maatregelenpakket tot een bedrag van , te verdelen over de volgende jaren: mêçj= Öê~ãã~= lãëåüêáàîáåö= OMNP= OMNQ= OMNR= OMNS= = NK=bÑÑáÅáÉåÅó=Éå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= Diverse maatregelen sub-totaal OK=^ãÄáíáÉ= 1 Burger en bestuur 2 Openbare orde en veiligheid 3 Ruimte 4 Werk en inkomen Bijstand zelfstandigen Bijzondere bijstand/participatieregeling Zorg Wet Maatschappelijk werk Ouderenbeleid p.m. p.m. p.m. Volksgezondheid Toerisme en cultuur Openbare bibliotheek Muziekschool Sport Educatie Bestuurlijke onderwijstaken Jeugdbeleid p.m. p.m. p.m. Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Financiën COA en 7 R zijn sub-totaal = qçí~~äjöéåéê~~ä= RMKMMM= PORKMMM= PRMKMMM= QMMKMMM= 13

14 eççñçëíìâ=q= _bdolqfkd= = = = = = = = = áå= = = = = = = = = = = ellcaifgkbk= = 14

15 = Q~=_ÉÖêçíáåÖ=áå=ÜççÑÇäáàåÉå= i^pqbk= De omzet van de begroting 2013 ligt op een niveau van 44 miljoen euro. De verdeling naar programma s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt. = mêçöê~ãã~= _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties reserves (stortingen) = qçí~~ä= QPKSST= NMM= De meeste lasten komen voort uit de programma s : Werk en inkomen (26%) - Milieu; - Bijstandsverlening; - Economische zaken. - Schuldhulpverlening e.d.; Educatie (18%) - Sociale werkvoorziening; - Onderwijs; - Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding. - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; Ruimte (21%) - Volwasseneneducatie. - Volkshuisvesting; Zorg (13%) - Ruimtelijke ordening; - WMO hulp bij huishouden; - Openbaar groen; - Volksgezondheid; - Afval; - Ouderenbeleid; - Riolering; - Buurtwerk. 15

16 18% Lasten per programma (x 1.000) 1% 3% 8% 2% 21% 8% 13% 26% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën Mutaties reserves Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso ( 11 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen 18,2 Miljoen, Overige goederen en diensten ( 10,1 miljoen) en Rente en afschrijvingen ( 1,8 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema. Kostensoorten 23% 4% 3% 3% 25% Salarissen en sociale lasten (incl Caso) Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen Overige goederen en diensten Rente en afschrijvingen Niet in te delen lasten M utaties reserves (stortingen) 42% 16

17 _^qbk= De baten per programma s zijn als volgt verdeeld: mêçöê~ãã~= = _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) = qçí~~ä == QPKTMQ= NMM= Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het éêçöê~ãã~= cáå~ååáøå, namelijk 18,7 miljoen (44%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering ( 14,8 miljoen) en de Opbrengst van belastingen ( 1,9 miljoen) zijn opgenomen, alsmede de specifieke uitkering voor de WMO ( 2,5 miljoen). De inkomsten in het éêçj Öê~ãã~=oìáãíÉ bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten, totaal ( 4,4 miljoen). De inkomsten in het éêçöê~ãã~=téêâ=éå=áåj âçãéå betreffen met name specifieke doeluitkeringen, zoals Sociale werkvoorziening ( 8,1 miljoen), Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding ( 0,4 miljoen) en Bijstandsverlening ( 1,6 miljoen). De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven: Baten per programma (x 1.000) 0% 4% 1% 11% 23% 44% 11% 0% 6% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën M utaties in reserves 17

18 Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Sociale Werkvoorziening, WWB, WMO, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is (38%). Daarna komt de Algemene Uitkering met ruim 34%. Hierna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 14%, de overige baten 3% en de leges, huren en pachten 6%. Daarnaast wordt 5% onttrokken aan de reserves. Verdeling naar de bron 38% 6% 3% 4% 15% 34% Algemene uit kering gemeentefonds Opbrengst belast ingen (incl riool en af valst.heff.) Inkomensoverdrachten van het rijk Leges, huren en pachten en ov. goed en dnst. Overige baten M utaties reserve (onttrekkingen) 18

19 QÄK=aççê=ÇÉ=ê~~Ç=íÉ=~ìíçêáëÉêÉå=ÄÉÖêçíáåÖëÄÉÇê~ÖÉå=OMNP=J=OMNS= EÄÉÇê~ÖÉå=ñ==NKMMMF= = = oéâéåáåö= _ÉÖêçíáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= jééêà~êéåê~ãáåö= = = OMNN= OMNO= OMNP= OMNQ= OMNR= OMNS= i~ëíéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~ëíéå= RUKTPM= QVKTTN= QPKSST= QPKSNS= QPKNVU= QPKNVU= _~íéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~íéå= SSKQVM= QVKTTN= QPKTMQ= QPKPRQ= QOKTNV= QOKUVM= p~äçç=eéñåäìëáéñ=ãìí~íáéë=êéëéêîéëf= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën p~äçç=îççê=äéëíéããáåö= JTKOVO= PKPNO= QPQ= PRP= SUR= QPN= Mutaties in reserves (per saldo) p~äçç=å~=äéëíéããáåöw= çîéêëåüçí= JTKTSM= M= JPT= = = = íéâçêí= = = = OSO= QTV= PMT= 19

20 = QÅK=mêçÖê~ãã~Dë= Programma s NK _ìêöéê=éå=äéëíììê= OK séáäáöüéáç= PK oìáãíé= QK téêâ=éå=áåâçãéå= RK wçêö= SK qçéêáëãé=éå=åìäíììê= TK bçìå~íáé= UK cáå~ååáøå= 20

21 NK=_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê= jáëëáé=éå=ççéäëíéääáåö= Vertrouwen en ambitie daar staan we met elkaar voor, evenals onze visie zoals verwoord in ons visiedocument Instappen in de ruimte. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie samen met de inwoners van onze prachtige gemeente met daarin een aantal kernen en buurtschappen in het Westerwoldse land dat zich slingert langs de meanderende Ruiten A als een gordel van smaragd. Een gemeente waar de inwoners trots op zijn en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De doelstellingen zijn in het kort: beleid samen met inwoners maken; zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren. _Éëíììê= Het gemeentebestuur wil een zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren. Ze wil een open en transparante bestuursstijl, waarin burgers en organisaties van onze gemeente daadwerkelijk invloed hebben bij onderwerpen, waar zij zelf bij betrokken zijn. De burgers zijn gebaat bij een sterk, democratisch aáéåëíîéêäéåáåö= In samenspraak tussen de gemeente en haar inwoners wil de gemeente haar beleid, beheer en haar dienstverlening tot stand brengen. Een op maat gesneden dienstverlening aan de bestuur en een slagvaardige uitvoering. Aan de doorontwikkeling van organisatie en medewerkers wordt met kracht verder gewerkt. Eind april 2012 is gekozen voor een verbreed perspectief van de samenwerkingskoers, waarbij tevens de samenwerking in BSV verband is herijkt. wettelijke verplichtingen, maar vooral afgestemd op de behoefte van onze inwoners, wordt onze dienstverlening -in samenwerking met buurgemeenten- geoptimaliseerd. Het 21

22 inwoners van de gemeente Vlagtwedde krijgt steeds meer vorm en inhoud. Deels in lijn met `çããìåáå~íáé=éå=ë~ãéåïéêâáåö= Bij beleidsontwikkelingen en in besluitvormingsprocessen vinden wij het belangrijk dat burgers volop kunnen participeren en dat zij voldoende informatie krijgen over voor hen belangrijke ontwikkelingen. De samenwerking met de gemeenten Stadskanaal wordt verzakelijkt. De samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt inhoudelijk geconcretiseerd en geïntensiveerd. hêáãé=éå=äééñä~~êüéáç= Een kleine daling van het aantal inwoners en een grote verandering van de samenstelling van onze bevolking is begonnen. Dit proces, vaak aangeduid met krimp, heeft grote consequenties. We willen anticiperen op deze ontwikkelingen. Het college heeft een projectgroep de opdracht gegeven de lokale mogelijke projecten en maatregelen te schetsen. Regionaal heeft krimp ook veel aandacht. Een proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma in regionaal verband is In dit samenwerkingsverband van de 7 oost Groninger gemeenten vormen 8 thema s de structuur. Lokaal sluiten we zoveel mogelijk aan bij deze regionale opzet. We gaan leren digitaal loket zorgt voor permanente bereikbaarheid. Voor een aantal dossiers c.q. onderwerpen zal op een andere schaal c.q. met andere gemeenten plaatsvinden (zgn. schaaldifferentiatie). Tevens zal meer energie worden gestoken in het benutten van kansen die grensoverschrijdende samenwerking ons kan bieden. Hierbij kan gedacht worden aan onze buren in de provincie Drenthe en onze Duitse collega gemeenten. van dit regionale plan en verdiepen verbreden het resultaat naar het lokale niveau. We willen onze ervaringen breed delen en zullen met nieuwsbrieven communiceren. Het opstellen van een projectboek over de actuele projecten over krimp is gereed en de opdracht voor een aanvullende inventarisatie is geformuleerd en verstrekt. Als de inventarisatie gereed is, kan het meest uitdagende deel van het project starten. De leden van het projectteam zullen zich inzetten om Raad en College een tweede projectenboek, met een scala aan mogelijke projecten en maatregelen, aan te bieden. mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=_éëíììê= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente. 2. zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren. a. verdere uitvoering communicatievisie ; b. versterken projectmatig en resultaatgericht werken; c. doorgaande verbetering van de planning en controlcyclus; d. doorontwikkeling HRM beleid; e. kwaliteit van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad; f. professionalisering inkoop en aanbesteding. fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= % inwoners dat vindt dat de raad de burgers voldoende betrekt bij de ontwikkeling van beleid E Burgerjaarverslag E=effectindicator; P=prestatieindicator mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=aáéåëíîéêäéåáåö= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. een op maat gesneden dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente zal verder 1 a verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie; 22

23 vorm en inhoud krijgen. Deels in lijn met wettelijke verplichtingen, maar vooral beredeneerd vanuit de behoefte van onze klanten, wordt onze dienstverlening -in samenwerking met onze buurgemeentengeoptimaliseerd. 2. verbetering elektronische dienstverlening. b doorontwikkelen meldpuntfunctie: - verbeteren registratie; - adequate afhandeling van meldingen; - verkrijgen van gerichte man-info; c versterken externe communicatie. 2 a doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten; b via een gericht klanttevredenheidsonderzoek de wensen van onze klanten scherper in beeld brengen (in combinatie met eventuele deelname aan de benchmark c doorontwikkeling DMS-systeem in combinatie met zaakgericht werken; d doorontwikkeling intranet; e opzetten en ontwikkelen van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD s). fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= - aantal aangevraagde producten via de website P web-site aantal te leveren producten aan de publieksbalie P gemeente - klanttevredenheid burger bezoek aan publieksbalie E gemeente nog bepalen - afhandeltijd meldingen P gemeente 12 8 E=effectindicator; P=prestatieindicator mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=`çããìåáå~íáé=éå=ë~ãéåïéêâáåö= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. de samenwerking met de gemeente 1 a een versterking van bestuurlijke-ambtelijke Bellingwedde wordt voortgezet, geïntensiveerd samenwerking met Bellingwedde ge- en geoptimaliseerd. koppeld aan inhoudelijke vraagstukken 2. de samenwerking met de gemeente (operationele samenwerkingsagenda); Stadskanaal wordt verzakelijkt. b organisatorische aanpassingen op maat, 3. de komende jaren zal meer energie daar waar nodig om de doelstellingen van gestoken worden die grensoverschrijdende samenwerking met zowel onze buren in de provincie Drenthe als onze Duitse collegagemeenten ons kan bieden. 4. daarnaast zal verdere invulling worden gegeven aan het communicatiebeleidsplan. samenwerking (verhogen kwaliteit, financieel voordeel, efficiency en continuïteit) zo optimaal mogelijk te realiseren; c een brede bestuurlijke- en ambtelijke acceptatie van te zetten stappen, waarbij de financiële beheersbaarheid van het samenwerkingsproces een belangrijke randvoorwaarde is; 2 verkenning samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van economische ontwikkeling, infrastructuur, cultuur en recreatie en toerisme; 3 er zal uitvoering worden gegeven aan de notitie burgerparticipatie o.a middels de pilot activerendedorpsmethode. Daarnaast zal worden gewerkt aan het gebruik maken van een burgerpanel. Tevens zal worden bekeken of raadsvergaderingen live in beeld en geluid uitgebracht kunnen worden en er staat een onderzoek op de planning op welke wijze Vlagtwedde het 23

24 beste gepromoot kan worden, waarbij boodschap, visie en imago belangrijke uitgangspunten zijn. fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= Aantal bezoekers web-site gemeente Vlagtwedde P web-site (2011) Aantal pageviews web-site gemeente Vlagtwedde P web-site (2011) E=effectindicator; P=prestatieindicator mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=hêáãé=éå=äééñä~~êüéáç= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= Het stimuleren van de bewustwording en acceptatie van krimp zijn de eerste stappen die we de komende periode zullen zetten. Het formuleren van een actieplan met een mogelijke vertaling in verschillende dorpsplannen, bestaande uit de volgende stappen: de te verwachten ontwikkelingen worden geïnventariseerd c.q. geanalyseerd; er wordt gedefinieerd wat de gemeente Vlagtwedde beleidsmatig wil bereiken en hoe deze plannen -deels via intergemeentelijke samenwerking- gerealiseerd kunnen worden; bekeken wordt hoe de plannen financieel geregeld moeten worden; er is zorg voor draagvlak bij betrokken partijen (ook bewoners). fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= 8% bevolkingsafname Oost-Groningen E jaarverslag E=effectindicator; P=prestatieindicator t~í=ã~ö=üéí=âçëíéå= = léëçããáåö=î~å=çé=ä~ëíéå=éå=ä~íéå=î~å=üéí=éêçöê~ãã~w=_ìêöéê=éå=äéëíììê= Bedragen x lãëåüêáàîáåö= oéâéåáåö= _ÉÖêçíáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= jééêà~êéåäéöêçíáåö= OMNN= OMNO= OMNP= OMNQ= OMNR= OMNS= Lasten Baten Saldo

25 Aandeel lasten in de totale gemeentebegroting 8% 92% Aandeel baten in de totale gemeentebegroting 1% 99% 25

26 2. Veiligheid jáëëáé=éå=ççéäëíéääáåö= Een veilige gemeente Vlagtwedde voor iedereen, nu en in de toekomst. De inwoners, ondernemers en bezoekers moeten met een veilig gevoel kunnen wonen, werken en recreëren. De brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie is continu paraat. We willen zorg dragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid voor en bescherming van mensen, dieren, (culturele erf-)goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone omstandigheden en in de nafase van een incident of ramp. Tussen de behoefte aan veiligheid en de onmogelijkheid om veiligheid te garanderen bestaat een zeker spanningsveld. fåíéöê~äé=îéáäáöüéáç= Het doel is het veiligheidsgevoel van de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente te versterken. Er zal handhavend worden opgetreden bij overtredingen van regels en wetten. Dit om een veilige en prettige leefomgeving te creëren en te waarborgen. In de loop van 2012 is er verslag uitgebracht van de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor en het uitvoeringsprogramma zoals wordt opgenomen in het nog vast te stellen integraal veiligheidsbeleid vormen in 2013 uitgangspunt _ê~åçïééê= Het gemeentebestuur wil een goede brandweerzorg en een adequaat optreden bij crisissituaties. De brandweertaak wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen (Stadskanaal/Vlagtwedde). De bestrijding van grootschalige rampen geschiedt via de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen. In samenwerking met politie, brandweer en andere partners in de veiligheidsketen zetten we in op preventie en handhaving. Maar ook zetten we in op stimulering van de eigen verantwoordelijkheid door aandacht te vragen voor maatschappelijke waarden en normen. De doelstelling kan als volgt worden omschreven: bevorderen van een veilige en leefbare woonomgeving; handhaving openbare orde; naleving vergunningsvoorschriften; voorbereid zijn op een eventuele crisis of ramp. voor de beleidsuitvoering op dit onderdeel. Daarnaast zal de komende jaren onze aandacht gericht zijn op de aanpak van woninginbraken, winkeldiefstal, problematische jeugdgroepen, vermogensdelicten o.a. diefstal van koper/lood en geweldszaken. Ook de uitvoering van het Masterplan COA met in het bijzonder aandacht voor de eventuele overlast- en veiligheidsaspecten blijft een aandachtspunt voor Als gevolg van de (verplichte) regionalisering op grond van de Wet veiligheidsregio s zullen per 2014 alle zelfstandige brandweerkorpsen in Groningen opgaan in een nieuwe regionaal brandweerkorps onder leiding van een commandant. Het jaar 2013 wordt benut om dit te realiseren. Transitieafspraken zijn met de gemeenten gemaakt. 26

27 o~ãééåäéëíêáàçáåö= Er zal in 2013 gewerkt worden aan de één loket gedachte. Op grond van de Wet veiligheidsregio worden de huidige rampenbestrijdingsorganisaties binnen de gemeenten omgezet naar een regionale rampenbestrijdingsorganisatie. De Gemeentelijke Kolom Groningen wil een gezamenlijk gedragen, transparante organisatie zijn die dienstverlenend is in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor en naar alle Groninger gemeenten (alle gemeenten dragen naar evenredigheid actief bij in personeel en inzet). De Gemeentelijke Kolom Groningen wil zich professionaliseren in de voorbereiding op de rampenbestrijding door centralisatie van de uitvoeringscapaciteit van de ambtenaren rampenbestrijding. Zorg dragen voor een verantwoord beleid en uitvoering van wettelijke verplichtingen op het gebied van externe veiligheid. mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=fåíéöê~äé=îéáäáöüéáç= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= = t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. versterking veiligheidsgevoel van de terugdringen winkeldiefstallen; inwoners en ondernemers uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod; 2. verhoging veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers door verlaging van het aantal delicten aanpakken van problematische uitvoering horecaconvenant; jeugdgroepen; voortzetten project woninginbraken. fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= -Rapportcijfer veiligheid P veiligheidsmonitor Terugdringen overlast van groepen jongeren P veiligheidsmonitor 3% 2% E=effectindicator; P=prestatieindicator mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=_ê~åçïééê= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= = t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. minder persoonlijke en materiële schadelichting, toetsing van bouwplannen, af- verlagen risico van brand d.m.v. voor- 2. handhaven paraatheid zowel door het gifte en controle gebruiksvergunningen; opleiden, oefenen en werven van vrijwilligers als het beheer van materieel. voorbereiden op daadwerkelijke incidenten d.m.v. opleiden, oefenen en 3. vermindering van het aantal loze meldingen. materieel beheer; uitrukken binnen de normtijd; Het op peil houden van alle vrijwilligers; Het bewuster maken van de bevolking ten aanzien van brandgevaar, wat van de brandweer mag worden verwacht en wat men zelf zou kunnen doen, kortom inzetten op zelfredzaamheid. fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= - aantal uitrukken E jaarverslag brandweer % uitrukken binnen de normtijd P idem - % loze uitrukken P idem 15% E=effectindicator; P=prestatieindicator 27

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Prioriteitennota 2015

Prioriteitennota 2015 Prioriteitennota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Inleidende beschouwing 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Ombuigingen en verwerkte maatregelen 2.1 Overzicht ombuigingen en verwerkte maatregelen 6 3 Ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018

Meerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2017 tot en met 2019 4 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012

Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer 55820N-012 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes De minister van Financiën De heer drs. G. Zalm Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk DGKB/BFO/IFLO 2004-0000049472 Dossier/volgnummer

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie