Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 8 september Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 25 juni Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Gemeenteraad : Aktename ministerieel besluit inzake toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Willy Strobbe 2. Algemene diensten : Vaststelling kader Interne Controlesysteem 3. Personeel : a. Aanpassing personeelsformatie en organogram b. Aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 4. Brandweer : Openverklaring 3 betrekkingen van brandweerman 5. Cultuur: Aanpassing tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck 6. Huisvesting : Wijziging gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning 7. Patrimonium : a. Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie speelbos en eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke b. Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie volkstuintjes naast kerkhof Centrum c. Aankoop perceeltjes grond voor aanleg rotonde Kerkstraat en aanleg fietspad langs N446 d. Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A 8. Aanvullende verkeersreglementen: a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Lijsterstraat b. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Rodendries 9. Aangevraagde punten 10. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 11. Brandweer : Ontslag brandweerman

2 12. Milieu : Aanstelling van de vertegenwoordiger van de vernieuwde GECORO in de gemeentelijke milieuraad In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

3 Ontwerpbesluiten gemeenteraad dd. 16/09/2014 OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad : Aktename ministerieel besluit inzake toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Willy Strobbe Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009, artikel 69; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, artikels 57 1, 58,59 1 en de artikels 60 tot en met 63; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd op 14 oktober 2011; Gelet op het ministeriële besluit van 7 juli 2014, inzake de toekenning van de eretitel van burgemeester aan dhr. Willy Strobbe; Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van het ministeriële besluit van 7 juli 2014 inzake toekenning van de eretitel van burgmeester aan de heer Willy Strobbe. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 2. Algemene diensten : Vaststelling kader Interne Controlesysteem Gelet op het gemeentedecreet artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeentedecreet, afdeling III Interne controle, artikel 99 tot en met 101; Gelet op het overleg van het MAT van 15/5/2014; Overwegende dat de gemeentesecretaris het interne controlesysteem vaststelt, na overleg met het MAT; Overwegende dat het kader van het intern controlesysteem moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad; Overwegende dat dit kader in overleg tussen de gemeentesecretaris, het MAT en Q&A werd opgemaakt en vervat in een Charter Interne Controle, zoals in bijlage bij dit besluit; Art. 1 : De gemeenteraad stelt het kader van het interne controlesysteem vast zoals opgenomen in het Charter Interne Controle. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 3.a. Personeel : Aanpassing personeelsformatie en organogram Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19/03/2014 houdende aanpassing organogram en personeelsformatie; Gelet op het overleg van het managementteam dd. 14/08/2014; Overwegende dat een wijziging aan het organogram en de personeelsformatie nodig is, om een realistisch beeld te krijgen van de huidige personeelsbezetting en om de werking van de diensten te optimaliseren; Art. 1 : De personeelsformatie en het organogram aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 2 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur.

4 3.b. Personeel : Aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19/03/2014 houdende aanpassing RPR en functiebeschrijvingen; Overwegende dat er een aantal wijzigingen nodig zijn aan de RPR om het personeelsbeleid van gemeente en OCMW verder op elkaar af te stemmen; Overwegende dat hierdoor ook een aantal aanpassingen aan de functieomschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden dienen te gebeuren; Gelet op het PV van het onderhandelings- en overlegcomité dd. 02/09/2014; Gelet op het protocolakkoord van het hoog overlegcomité betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling; Gelet op het overleg managementteam dd. 14/08/2014; Gelet op het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn; Art. 1 : De wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 2 : De functiebeschrijvingen vast te stellen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 3 : Bijlage I Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Vlaamse regering : Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan nr. 30 bus 70, 1000 Brussel, en aan het Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen, VAC-Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70-bus 1, 9000 Gent. Art. 5 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur. 4. Brandweer : Openverklaring 3 betrekkingen van brandweerman Gelet op art. 6 van het organiek reglement van de vrijwillige brandweer zoals vastgesteld in gemeenteraadszitting van 27/01/2010 dat bepaalt dat de maximale getalsterkte van het brandweerkorps 36 manschappen + 1 geneesheer bedraagt; Overwegende dat het brandweerkorps op dit ogenblik 33 manschappen telt; Gelet op het agendapunt van heden houdende ambtshalve ontslag dhr. De Volder Koen m.i.v. 01/09/2014, en dit in geheime zitting; Gelet op het verzoek van dhr. Freddy Aerts tot openverklaring van 3 plaatsen van brandweerman; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Onder voorbehoud van ambtshalve ontslag van vrijwillig brandweerman De Volder Koen in geheime zitting: Art. 1 : Drie betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger (M/V) open te verklaren. Art. 2 : Opdracht te geven aan het College van Burgemeester en Schepenen de nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de aanwerving overeenkomstig de bepalingen van het organiek reglement. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr.gouverneur. 5. Cultuur: Aanpassing tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck

5 Overwegende dat het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum op 3/6/2014 adviseerde om de verkoopsprijzen van foyer Hoogendonck licht aan te passen, aangezien ook de aankoopprijzen stijgen; Gelet op het voorstel van het college van 30/6/2014 waarin dit advies werd gevolgd en waarin ook bijkomende aanpassingen werden geformuleerd; Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : De tarieven van de verkoopsartikelen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck aan te passen volgens de tabel in bijlage. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr.gouverneur. 6. Huisvesting : Wijziging gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26/01/2012 houdende opheffing gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning en vaststelling nieuw subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie; Overwegende dat de wetgeving omtrent geregistreerde aannemers werd aangepast in 2012; Overwegende dat de hogere overheid de voorwaarde tot het werken met een geregistreerde aannemer, voor het bekomen van een premie, heeft geschrapt; Overwegende dat artikel 9 omtrent het meermaals toekennen van een premie dient aangepast te worden zodat iedereen recht heeft op het maximale subsidiebedrag ongeacht de aantal aanvragen; Overwegende dat artikel 13 omtrent de overgangsmaatregelen niet meer van toepassing is en dient aangepast te worden aan de nieuwe voorgestelde wijziging; Overwegende dat de premie voor het gescheiden aanbieden van regen- en afvalwater voor aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te onduidelijk is gedefinieerd; Overwegende dat deze premie enkel mag worden toegekend aan eigenaars die steeds de wettelijke verplichtingen zijn nagekomen maar toch aanpassingen moeten doen aan hun private riolering; Overwegende dat bij bij afkoppelingsprojecten eigenaars kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene niet-gekende kosten; Overwegende dat de eigenaars van woningen verplicht zijn om hun private riolering aan te passen aan het afkoppelingsproject; Overwegende dat de aanpassingen ook moeten gekeurd worden ten dienste van het afkoppelingsproject; Overwegende dat deze premie ook de noodzakelijk voorwaarde van een keuringsattest dient te bevatten om niet-reglementaire aansluitingen te vermijden; Overwegende dat het financieel voordeliger is om de keuring in groep te laten uitvoeren; Overwegende dat voor het uitvoeren van keuringen in groep de gemeente de aangegeven partij is om deze te organiseren en te financieren; Overwegende dat daarom het subsidiebedrag dient te verminderen a rato van de kost van een keuring; Overwegende dat bovenstaande argumenten aanleiding geven om het premiestelsel aan te passen; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Art 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 26/01/2012 aangaande het subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie; op te heffen op datum van 30/09/2014 Art 2 : Het subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie vast te stellen vanaf 01/10/2014: Artikel 1

6 Definities: Woning : Onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband. In de geest van dit reglement worden afzonderlijke woongelegenheden in een meergezinswoning gedefinieerd als woning. Tijdstip van de aanvraag : De datum van ontvangst van de aanvraag (datum poststempel) of van de indiening aan het loket. Gefactureerd bedrag : Bedrag vermeld op de factuur inclusief btw. Indien de aanvrager btw-plichtig is wordt het gefactureerd bedrag zonder btw in aanmerking genomen. Hoogrendementsglas : Verbeterd dubbel glas of superisolerend glas, glas dat het warmteverlies door de ramen aanzienlijk vermindert in vergelijking met enkele beglazing of met gewoon dubbel glas. Zonneboiler : Installatie waarbij actieve thermische zonne-energie wordt omgezet in warm water. Rd-waarde : Warmteweerstandscoëfficiënt van een isolatiemateriaal (m2k/w). Dit is de warmteweerstand van een materiaal. Ze wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Deze waarde wordt vaak aangeduid als R-waarde. Verbouwing of renovatie : Een bouwkundige wijziging aan een bestaande woning. Dit kan ook een uitbreiding zijn, maar deze uitbreiding is beperkt; nl. de oppervlakte van het oude gedeelte moet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de uitbreidingswerken. Indien de oppervlakte van het oude gedeelte gelijk is of kleiner is dan de oppervlakte van de uitbreiding wordt deze woning beschouwd als nieuwbouw. Dakisolatie : Isolatie van het dak van een woning. Zoldervloerisolatie wordt eveneens beschouwd als dakisolatie indien de zolder niet verwarmd is. Afkoppelingsproject: De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld. Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA): Een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Keuringsattest: Attest van conforme plaatsing van de private riolering afgeleverd door keurders privé-riolering die in het bezit zijn van een erkenning en attest van Vlario. Artikel 2 Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt een gemeentelijke toelage verleend voor navolgende werken bij woningen: Installatie van waterverwarmingssysteem op zonne-energie : Premie van 325 euro voor waterverwarmingssystemen op zonne-energie. Deze premie is voor nieuwbouw en verbouwing. Premie afkoppelingsproject Premie van 50% van het gefactureerd bedrag, met een maximum van 250 euro, voor het aanpassen van de private riolering om een aansluiting te realiseren met de straatriolering in het kader van een afkoppelingsproject Deze premie wordt toegekend onder voorwaarde van het voorleggen van een recent gunstig keuringsattest. De kosten van het keuringsattest worden uitgesloten van subsidie.

7 De gemeente organiseert voor elke afkoppelingsproject een groepskeuring en betaalt de daaraan verbonden kosten. Woningen die bij een groepskeuring een ongunstig attest krijgen, dienen hun privaat stelsel aan te passen en dienen zelf in te staan voor een nieuwe keuring. Deze premie wordt enkel toegekend voor woningen -Gebouwd voor en tijdens 1999 OF -Gebouwd na 1999 waarbij het grijs water dient afgekoppeld te worden van de septische put om rechtstreeks te worden aangesloten op de straatriolering of waarbij een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werkzaam is en dient buiten werking te worden gesteld. In beide gevallen worden enkel de aanpassingswerken gesubsidieerd. Werken ter bestrijding van vocht : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag, maximum 425 euro, voor werken ter bestrijding van opstijgend en/of doorslaand vocht. Factuur van aannemer vereist met melding de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar Volgende werken worden aanvaard als werken ter bestrijding van vocht: Behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht : *door middel van injecteren met waterwerend product, met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; *door middel van 'onderkapping' en het aanbrengen van een waterdichte laag (folie), met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; komen niet in aanmerking: het herstellen van het pleisterwerk hoger dan 1 meter boven de vochtwering, schilder- en behangwerken, eventueel herstellingen aan arduin- en andere plinten aan de buitengevels. Behandeling van buitenmuren tegen doorslaand vocht : *door middel van waterdicht bezetwerk of bepleistering, met inbegrip van de eventueel geplaatste bijkomende isolatie achter de bepleistering en/of noodzakelijke herstellingen aan de gevels; *door middel van hervoegen en het plaatsen van een waterafstotende laag (hydrofuge), met inbegrip van het uitslijpen van de bestaande voegen, en het eventueel herstellen van de stenen; *door middel van een bekleding aan te brengen op metalen of houten regelwerk (vb. keramische tegels of pannen, (kunststof)leien, shidings, watervaste beplating, hout, enz ); komen niet in aanmerking: louter aanbrengen van een hydrofuge zonder hervoegen en/of herstellen van de muur, schilderwerken, het reinigen van gevels. Dakisolatie of Zoldervloerisolatie : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie, met een maximum van 125 euro. De premie wordt toegekend voor zoldervloerisolatie indien de zolder niet verwarmd is of voor dakisolatie. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Isolatie heeft een warmteweerstand of Rd-Waarde van min.3,5m²k/w. Het premiebedrag wordt enkel berekend op de isolatiematerialen met een Rdwaarde groter dan 3,5. Hoogrendementsbeglazing : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een maximum van 125 euro. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar Glas heeft warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van 1,1 W/m²K of minder. De werken moeten uitgevoerd zijn door een aannemer. Aanpassingspremie voor senioren : Premie voor werken die worden uitgevoerd aan een woning waarbij de woning wordt aangepast aan bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65 jaar of ouder): a)het maken van een badkamer die aangepast is aan de noden van de inwonende bejaarde (met minstens een douche en een wastafel);

8 b)het plaatsen van een toilet dat aangepast is aan de behoeften van de inwonende bejaarde; c) het installeren van een traplift of rolstoellift; d) het aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw; e) het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de woning; f) het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. g)het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; Bij elke aanvraag tot een aanpassingspremie dienen foto s te worden bijgevoegd als bewijs van de uitgevoerde werken. De woning, waar de werken zijn uitgevoerd, dient bewoond te zijn door een bejaarde (65 jaar of ouder). De aanvrager mag maar 1 woning in eigendom hebben of in vruchtgebruik, op het moment van de aanvraag. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Het kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan 1200 euro. (niet-geïndexeerde kadastraal inkomen). De aanpassingspremie voor senioren mag 2 keer aangevraagd worden per woning en per aanvrager gedurende een periode van 10 jaar (in afwijking van artikel 8 van het reglement). Elke afzonderlijke aanpassingspremie (a-b-cd-e-f-g) kan slechts één keer worden aangevraagd gedurende een periode van 10 jaar. De premie bedraagt 25% van het gefactureerd bedrag met een maximum van 250 euro. Artikel 3 De aanvragen dienen gericht/afgegeven te worden aan de gemeentelijke huisvestingsdienst. De aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier aangevuld met de nodige kopieën van facturen, die niet ouder mogen zijn dan 6 maanden, en de nodige/gevraagde bewijsstukken. Artikel 4 De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de kopieën van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of de kopieën van de aankoopfacturen van de materialen in het geval dat de aanvrager de werken zelf uitvoert. Deze kopieën van de officiële facturen en/of een ondertekende verklaring van de aannemer(s) dienen het bewijs te omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte isolatie, ). De facturen moeten gedetailleerd (per aangevraagde subsidie) worden opgemaakt op datum met vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd, ten einde controle mogelijk te maken. Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard. Bij de premie voor werken ter bestrijding van vocht dient de factuur volgende clausule te bevatten: de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht. Artikel 5 Bij weigering van de premie wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van het of weigeren van de premie. Artikel 6 Bij toekenning van de premie wordt de premie uitbetaald binnen een redelijke termijn voor zover het gemeentelijk budget dit toelaat. Artikel 7 De controle van de aanvraag wordt uitgevoerd door de huisvestingsdienst of een andere dienst, aangesteld door het college. De aanvragers van de gemeentelijke subsidie dienen toelating te geven aan de aangestelde ambtenaren om ter plaatse de door hen verstrekte gegevens te controleren. Dit houdt ondermeer in dat toelating wordt verleend tot de woning.

9 Weigering van deze controle brengt het verval van het recht op een gemeentelijke subsidie met zich. Indien nodig kunnen meer bewijsstukken worden gevraagd. Bij ontstentenis hiervan kan de premie geweigerd worden. Bij premies voor verbouwingen kan men steeds bewijsstukken vragen van de ouderdom van de woning. Indien deze stukken niet worden afgeleverd kan de premie geweigerd worden. Artikel 8 Gedurende een periode van 10 jaar kan men per woning slechts eenmaal van het maximale bedrag van elke premie genieten. Ook de premies toegekend onder het vorig premiestelsel worden hiervoor in rekening gebracht. Artikel 9 De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvrager mag niet het verhuren van woningen als beroepsactiviteit of maatschappelijk doel hebben. Artikel 10 Cumulatie van de gemeentelijke premies met premies van andere instanties is mogelijk. Artikel 11 Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement zullen zonder verhaal door het College van burgemeester en schepenen beslecht worden. Artikel 12 Overgangsmaatregelen: Het nieuw premiestelsel treedt in werking op 01/10/2014. Alle premieaanvragen in het kader van het afkoppelingsproject Veldstraat komen in aanmerking, als zij voldoen aan de voorwaarden van de premie. De af te schaffen premie gescheiden aanbieden van regen- en afvalwater voor aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel kan nog worden aangevraagd tot 30/06/2014 met facturen niet ouder dan 6 maanden en facturen gedateerd tot en met 31/12/2014. Aanvragen voortvloeiend uit het afkoppelingsproject Veldstraat kunnen in bepaalde gevallen nog in aanmerking komen voor deze premie indien zij voor 01/10/2014 reeds hun keuring hebben verkregen. Beide premies kunnen niet gecumuleerd worden. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.a. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie speelbos en eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke Overwegende dat ingevolge de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan het Groot Broek te Waasmunster en Temse ontpolderd wordt; Overwegende dat ingevolge deze ontpoldering recreatieruimte voor jeugdbewegingen verloren gaat; Overwegende dat het geactualiseerde Sigmaplan in opdracht van de Vlaamse Regering wordt gerealiseerd door Waterwegen en Zeekanaal NV ; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV als flankerende maatregel terreinen ten noorden van de ontpoldering Groot Broek heeft verworven; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV bereid is voornoemde terreinen in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er een speelbos en eventueel scoutslokalen op te realiseren; Overwegende dat de gemeentelijke Jeugdraad ondermeer bij haar vergaderingen van 14 maart en 25 april 2014 op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid tot realisatie van een speelbos en eventueel scoutslokalen op voornoemde terreinen; Overwegende dat de Jeugdraad dit initiatief zeer gunstig heeft onthaald; Gelet op het voorontwerp voor de aanleg van het speelbos dat door Regionaal Landschap Schelde-Durme in overleg met de scouts van Sombeke werd opgesteld;

10 Overwegende dat het gemeentebestuur, vooraleer over te gaan tot de realisatie van het speelbos en de eventuele bouw van scoutslokalen, een gebruiksovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV dient af te sluiten; Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie B nrs 1542L, 1541A, 1540C en 1502 E -deel; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Met het oog op de realisatie van een speelbos en de eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke, een gebruiksovereenkomst conform het ontwerp in bijlage bij dit besluit, af te sluiten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, Sectie B nrs 1542L, 1541A, 1540C en deel van 1502 E met de NV van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal NV, publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek. Art. 2 : Deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de realisatie van een speelbos en de eventuele bouw van scoutslokalen in de wijk Sombeke. Art. 3 : Bij het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.b. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie volkstuintjes naast kerkhof Centrum Overwegende dat momenteel reeds een gedeelte van het perceel naast het kerkhof Centrum, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, Sectie C nr 2218 A, wordt gebruikt als volkstuintjes door Werk van den Akker; Gelet op de stijgende vraag naar volkstuintjes; Overwegende dat het wenselijk is de bestaande volkstuintjes te moderniseren en meer volkstuintjes ter beschikking te kunnen stellen; Overwegende dat in het kader van de projectoproep van 27/02/2014 van Vlaams minister-president Kris Peeters subsidies kunnen worden aangevraagd voor de aanleg, de inrichting of de modernisering van volkstuinen; Overwegende dat het, om een maximale subsidiëring te bekomen, nodig is dat de eigendomssituatie stabiel en duidelijk is; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV in toepassing van voornoemd besluit het perceel naast het kerkhof centrum in beheer heeft; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV bereid is voornoemd terrein in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er volkstuintjes te realiseren; Overwegende dat in overleg met Werk van den Akker is overeengekomen dat zij het praktische beheer van de volkstuintjes op zich willen nemen; Overwegende dat het gemeentebestuur, vooraleer over te gaan tot de realisatie van de volkstuintjes, een gebruiksovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV dient af te sluiten; Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de grond kadastraal gekend Waasmunster, 2de afdeling, sectie C nr 2218A; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Met het oog op de realisatie van volkstuintjes naast het kerkhof centrum, een gebruiksovereenkomst conform het ontwerp in bijlage bij dit besluit, af te sluiten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de

11 afdeling, Sectie C nr 2218A met de NV van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal NV, publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek. Art. 2 : Deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de realisatie van volkstuintjes. Art. 3 : Bij het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.c. Patrimonium : Aankoop perceeltjes grond voor aanleg rotonde Kerkstraat en aanleg fietspad langs N446 Gelet op de onteigeningsplannen opgemaakt door Grontmij NV, Meerstraat 138A te 9000 Gent; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/10/2006 houdende goedkeuring onteigeningsplannen aanleg fietspad langs N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft; Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14/05/2007 houdende Openbare Werken : fietspaden N446 : aanstelling Tweede Aankoopcomité Gent voor het opmaken van de schattingsverslagen en het realiseren van de aankopen van de in te nemen percelen; Gelet op het schrijven van het Aankoopcomité Gent 2 van 01/02/2008 met referte 42003G74/LDC waarbij werd medegedeeld dat voor de verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad langs de N446 op het grondgebied van Waasmunster een krediet van ,00 euro dient voorzien te worden; Overwegende dat de aankoop van de gronden via module % gesubsidieerd wordt; Overwegende dat de aankoop van de gronden via module % gesubsidieerd wordt; Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/02/2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2010 met nummer 2010/201180, waarbij werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van het algemeen belang voor de aanleg van een fietspad langs de N446 op het grondgebied van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat in het budget 2014 onder actieplan 148- actie 116 Beleidsdoelstelling 12 jaarbudgetrekening / een budget van ,00 euro is voorzien voor de aankoop van deze gronden; Gelet op het schattingsverslag voor de percelen kadastraal gekend Sectie C delen van nrs 2213 C, 2210 A, 1824/2 A, 2212 B, 2208 A en 2226 C, met een gezamenlijke oppervlakte van 1681,46 m² zijnde innemingen W9, W10, W11, W12, W26, W27 en W28 van voornoemd onteigeningsplannen, opgemaakt door commissaris L. De Cremer van het 2 de aankoopcomité te Gent op 20/12/2013; Gelet op het ontwerp van akte van minnelijke onteigening van voornoemde percelen met dossiernummer 42023/74/7 opgemaakt door het Tweede aankoopcomité Gent op dertien augustus 2014; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : De percelen aangeduid als innemingen W9, W10, W11, W26, W27 en W28 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend delen van Sectie C nrs 2213 C, 2210 A, 1824/2 A, 2212 B en 2208 A en het perceel aangeduid als inneming W12 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend deel van Sectie C nr 2226 C, met een gezamenlijke oppervlakte van 1681,46m² aan te kopen jegens Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Oostdijk 110

12 met ondernemingsnummer voor de prijs van 5 280,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in het ontwerp van akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel opgesteld door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II op dertien augustus Art. 2 : Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een rotonde aan de Kerkstraat en een fietspad langs de N446. Art. 3 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II. Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 7.d. Patrimonium : Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A Gelet op het BPA nr 19 Schrijberg definitief aangenomen in de gemeenteraad van 21 april 2008; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/02/2011 houdende goedkeuring dading mbt BPA Schrijberg; Gelet op het Ministerieel besluit van 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring BPA nr 19 Schrijberg; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2011 houdende intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Gelet op de akte verleden voor notaris Jan Muller op 01/06/2012 waarbij het gemeentebestuur definitief de eigendom, het genot en vrij gebruik van de percelen kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A nummers 807/B, 807/G, 806/A, 807/02, 807/A, 807/C, 807/E, 807/D en 807/F verwierf; Overwegende dat voornoemde gronden gekocht in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2011 niet worden gebruikt voor openbaar nut en er in de toekomst ook geen plannen zijn om deze voor openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te gebruiken; Overwegende dat het bijgevolg, in het kader van het goed beheer van het gemeentelijk patrimonium, aangewezen is deze gronden te verkopen; Overwegende dat het aangewezen is deze gronden minstens aan de prijs betaald bij de verwerving ervan in 2012, 15 euro/m², te verkopen; Overwegende dat het gemeentebestuur op 19 februari 2013 een informatievergadering belegde met de omliggende eigenaars in verband met de verkoop van deze gronden; Overwegende dat de verkoop van een gedeelte van de percelen de toegankelijkheid van de overige percelen niet in het gedrang mag brengen; Overwegende dat slechts 1 aangelande interesse toont om, onder voormelde voorwaarden, een deel van het perceel palend aan zijn eigendom aan te kopen; Gelet op de schets waarop het te verkopen perceel in geel werd aangeduid; Overwegende dat voor het verlijden van de notariële verkoopakte een opmetingsplan van het verkochte dient opgemaakt te worden; Overwegende dat het wenselijk is dat de kosten voor dit opmetingsplan door de koper worden gedragen; Overwegende dat iedereen de mogelijkheid moet worden geboden een bod te doen om het perceeltje aan te kopen; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Het perceeltje grond deel van het perceel kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A nr 806A, aangeduid in geel op het plannetje in bijlage bij dit besluit, met een oppervlakte van ongeveer

13 1500m² te koop aan te bieden volgens navolgende procedure en onder navolgende voorwaarden : 1.Procedure : Het perceeltje wordt uit de hand te koop aangeboden met bekendmaking in de Vierschaarkroniek, de gemeentelijke website en De Kleine Wuiten waarbij iedereen gedurende minimum 21 kalenderdagen vanaf datum van publicatie de kans wordt geboden een schriftelijk bod onder dubbele gesloten omslag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien geen bod voor minstens de instelprijs wordt ingediend wordt de verkoop ingehouden. Indien slechts 1 gegadigde minstens de instelprijs biedt zal het perceel onderhands aan deze bieder worden verkocht. Indien meerdere gegadigden minstens de instelprijs bieden zal het perceeltje onderhands worden verkocht aan de hoogste bieder. Indien meerdere gegadigden eenzelfde hoogste bod uitbrengen wordt het perceeltje toegewezen aan degene van deze gegadigden die na onderhandeling het hoogste bod doet. 2.Voorwaarden : Het perceel wordt verkocht met een instelprijs van 15,00 euro per m². Indien de instelprijs niet wordt geboden wordt de verkoop ingehouden. De koper verbindt zich ertoe op zijn kosten een opmetingsplan van het verkochte perceel te doen opmaken en het goed te laten afpalen door een beëdigd landmeter. Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven over te gaan tot de verkoop van het perceeltje volgens de in artikel 1 bepaalde procedure en voorwaarden. Art. 3 : Bij het verlijden van de verkoopakte zal het gemeentebestuur, conform de bepalingen van artikel van het gemeentedecreet, worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 8.a. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Lijsterstraat Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de Lijsterstraat een deels verharde weg is komende van de Ommegangsdreef; Overwegende dat de verharde zone 200m lang is; Overwegende dat om voornoemde reden de Lijsterstraat thv de Ommegangsdreef werd aangeduid als verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder met uitzondering van fietsers binnen 200m; Overwegende dat omwille van het onderbord 200m iedereen in de straat tot op 200m (einde straat) mag rijden en parkeren;

14 Overwegende dat de parkeer- en verkeersdrukte hoog is geworden; Overwegende dat het daarom aangewezen is enkel plaatselijk verkeer toe te laten; Overwegende dat de Lijsterstraat, kant Lucien Reychlerstraat, een niet verharde weg is; Overwegende dat de signalisatie in de Lijsterstraat, kant Lucien Reychlerstraat, omwille van hoger genoemde wijziging eveneens dient aangepast te worden, zodat het rijden in de Lijsterstraat in beide richtingen verboden wordt voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen voor aanpassen signalisatie Lijsterstraat zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art.2 : Aanpassing Lijsterstraat/Ommegangsdreef C3 + M2 + onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer Aanpassing Lijsterstraat/Lucien Reychlerstraat C3 + M2 zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangeduid worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.4 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art.5 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art.6 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art.7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 8.b. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Rodendries Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2013 waarin werd opgenomen dat op het wegdeel naast het pleintje aan de Rodendries, zijde kaatsterrein, fietsers in twee richtingen toegelaten zijn;

15 Gelet op het advies van de wijkraad 02 juli 2014 waarbij zij dit als een gevaarlijke situatie voor de fietsers signaleren; Overwegende dat door het wegnemen van de onderborden de fietsers verplicht zijn zoals voorheen rond het pleintje te fietsen wat de verkeerssituatie veiliger maakt. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen voor aanpassen signalisatie Rodendries zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art.2 : Rodendries Verwijderen onderborden M2 en M4 zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangeduid worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.4 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art.5 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art.6 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art.7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 9. Aangevraagde punten 10. Mondelinge vragen Toelichtende nota gemeenteraad dd. 16/09/2014 OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad : Aktename ministerieel besluit inzake toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Willy Strobbe De Vlaamse Regering kende begin juli de eretitel van ereburgemeester toe aan dhr. Willy Strobbe. De gemeenteraad dient akte te nemen van dit ministerieel besluit. 2. Algemene diensten : Vaststelling kader Interne Controlesysteem Volgens het gemeentedecreet moet elke gemeente beschikken over een Intern Controlesysteem dat help de risico s binnen de dienstverlening te beperken. Het intern controlesysteem wordt opgezet door de gemeentesecretaris en het managementteam. Hierbij wordt de administratie begeleid door Q&A. Het kader waarbinnen de administratie moet werken, ligt nu ter goedkeuring voor. 3.a. Personeel : Aanpassing personeelsformatie en organogram Om tot een realistisch beeld en een optimalisatie van de diensten te komen werd de personeelsformatie en het organogram aangepast. 3.b. Personeel : Aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden In het kader van een nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW op vlak van personeel, wordt de mogelijkheid tot externe personeelsmobiliteit ingeschreven in de RPR. Om ook aanwervingen vlotter te laten verlopen wordt een procedure tot preselectie ingeschreven.

16 De bijlagen bij de RPR worden conform de beslissing tot aanpassing personeelsformatie en organogram gewijzigd. 4. Brandweer : Openverklaring 3 betrekkingen van brandweerman Gelet op het feit dat het brandweerkorps op dit ogenblik 3 vacante plaatsen heeft en onder voorbehoud van ambtshalve ontslag van vrijwillig brandweerman De Volder Koen in geheime zitting : vacantverklaring 3 betrekkingen van brandweerman op verzoek van dhr. brandweercommandant. 5. Cultuur: Aanpassing tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck Op 3/6/2014 adviseerde het beheersorgaan om de prijzen van de foyer Hoogendonck (verkoop dranken voor en na podiumvoorstellingen) aan te passen. Momenteel bedraagt het tarief voor frisdranken en lichte bieren 1,5 ; voor zware bieren 2,5 ; voor cava 3 /glas (15 per fles). Het beheersorgaan adviseerde om de laatste 2 categorieën op te trekken naar 3 en 3,5 vanaf cultuurseizoen , dus vanaf september 2014, dit om de kosten van de aankopen van de dranken voldoende te dekken. Het college nam akte van dit advies en stelde voor om bijkomend de eerste categorie op te trekken van 1,5 naar Huisvesting : Wijziging gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Het gemeentelijk subsidiereglement dient te worden aangepast omdat bepaalde artikels niet meer van toepassing zijn en ook om de premie gescheiden riolering te herdefiniëren. De definitie van geregistreerde aannemer wordt uit het reglement geschrapt door gewijzigde wetgeving. Het verbod om meerdere malen een premie aan te vragen wordt versoepeld; een premie kan meermaals worden aangevraagd indien het maximale subsidiebedrag nog niet is bereikt. De premie voor gescheiden aanbieden van regen- en afvalwater wordt volledig herzien omdat deze premie beter kan worden gebruikt voor afkoppelingsprojecten. Het is enkel in die fase dat een burger kan bijdragen tot een goede waterhuishouding. Met het nieuwe reglement zouden ook volgende woningen in aanmerking komen voor subsidie: - gebouwd voor en tijdens 1999 OF - gebouwd na 1999 waarbij het grijs water dient afgekoppeld te worden van de septische put om rechtstreeks te worden aangesloten op de straatriolering of waarbij een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werkzaam is en dient buiten werking te worden gesteld. Om meer impact te hebben op de uitvoering van het afkoppelingsproject op privaat terrein is het aangewezen de verplichte keuring door de gemeente zelf te organiseren. Hierdoor kan de keuring gebeuren aan een lager tarief (groepskeuring)en hebben we als gemeente zicht op de uitgevoerde werken op privaat terrein. De bestaande premie van 325 euro wordt verlaagd a rato van het bedrag van een keuring. Waardoor de lasten van de gemeente op een gelijk niveau worden gehouden maar met meer garantie op het effectief afkoppelen van de private riolering. 7.a. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie speelbos en eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke Ingevolge de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan wordt het Groot Broek te Waasmunster en Temse ontpolderd. Door deze ontpoldering gaat recreatieruimte voor jeugdbewegingen verloren.

17 Waterwegen en Zeekanaal NV heeft als flankerende maatregel terreinen ten noorden van de ontpoldering Groot Broek verworven. Zij is bereid deze terreinen in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er een speelbos en eventueel scoutslokalen op te realiseren. De Jeugdraad heeft dit initiatief zeer gunstig onthaald. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme stelde in overleg met de scouts van Sombeke een voorontwerp voor de aanleg van het speelbos op. Om te kunnen overgaan tot de realisatie van het speelbos en de eventuele bouw van scoutslokalen wordt een gebruiksovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV afgesloten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie B nrs 1542L, 1541A, 1540C en 1502 E -deel. 7.b. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie volkstuintjes naast kerkhof Centrum Momenteel wordt reeds een gedeelte van het perceel naast het kerkhof Centrum, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, Sectie C nr 2218 A, gebruikt als volkstuintjes door Werk van den Akker; De vraag naar volkstuintjes stijgt. Daarom is het wenselijk de bestaande volkstuintjes te moderniseren en meer volkstuintjes ter beschikking te kunnen stellen. In het kader van de projectoproep van 27/02/2014 van Vlaams ministerpresident Kris Peeters kunnen subsidies worden aangevraagd voor de aanleg, de inrichting of de modernisering van volkstuinen. Om een maximale subsidiëring te bekomen is het nodig dat de eigendomssituatie stabiel en duidelijk is. Waterwegen en Zeekanaal NV, die het terrein in beheer heeft, is bereid voornoemd terrein in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er volkstuintjes te realiseren; In overleg met Werk van den Akker is overeengekomen dat zij het praktische beheer van de volkstuintjes op zich willen nemen; Met het oog op de realisatie van volkstuintjes naast het kerkhof centrum, wordt een gebruiksovereenkomst, conform het ontwerp in bijlage bij dit besluit, afgesloten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, Sectie C nr 2218A met de NV van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal NV, publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek. 7.c. Patrimonium : Aankoop perceeltjes grond voor aanleg rotonde Kerkstraat en aanleg fietspad langs N446 Voor de aanleg van de rotonde Kerkstraat en de fietspaden langs de N446 moeten een aantal perceeltjes grond worden aangekocht. De aankoop van de gronden wordt via modules 13 en % gesubsidieerd. In het budget 2014 is onder actieplan 148- actie 116 Beleidsdoelstelling 12 jaarbudgetrekening / een budget van ,00 euro voorzien voor de aankoop van deze gronden; De percelen aangeduid als innemingen W9, W10, W11, W26, W27 en W28 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem van Grontmij, en het perceel aangeduid als inneming W12 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem van Grontmij, met een gezamenlijke oppervlakte van 1681,46m² aan te kopen jegens Waterwegen en Zeekanaal voor de prijs van 5 280,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in het ontwerp van akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel opgesteld door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II op dertien augustus Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II.

18 7.d. Patrimonium : Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A Om een procedure tot vernietiging van het BPA nr 19 Schrijberg te vermijden werd bij gemeenteraadsbesluit van 27/10/2011 beslist bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg aan te kopen. Bij akte verleden voor notaris Jan Muller op 01/06/2012 verwierf het gemeentebestuur definitief de eigendom, het genot en vrij gebruik van de percelen kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A nummers 807/B, 807/G, 806/A, 807/02, 807/A, 807/C, 807/E, 807/D en 807/F. Voornoemde gronden worden niet gebruikt voor openbaar nut en er zijn in de toekomst ook geen plannen om deze voor openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te gebruiken. Daarom is het in het kader van het goed beheer van het gemeentelijk patrimonium aangewezen deze gronden te verkopen indien daarvoor minstens de prijs betaald bij de verwerving ervan in 2012, 15 euro/m² wordt verkregen en indien de eventuele gedeeltelijke verkoop de toegankelijkheid van de overige percelen niet in het gedrang brengt. Slechts 1 aangelande toont interesse om, onder voormelde voorwaarden, een deel van het perceel palend aan zijn eigendom aan te kopen; Daarom wordt beslist een perceeltje grond aangeduid in geel op het plannetje in bijlage bij het gemeenteraadsbesluit, met een oppervlakte van ongeveer 1500m² te koop aan te bieden volgens navolgende procedure en onder navolgende voorwaarden : 1.Procedure : Het perceeltje wordt uit de hand te koop aangeboden met bekendmaking in de Vierschaarkroniek, de gemeentelijke website en De Kleine Wuiten waarbij iedereen gedurende 21 kalenderdagen vanaf datum van publicatie de kans wordt geboden een schriftelijk bod onder dubbele gesloten omslag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien geen bod voor minstens de instelprijs wordt ingediend wordt de verkoop ingehouden. Indien slechts 1 gegadigde minstens de instelprijs biedt zal het perceel onderhands aan deze bieder worden verkocht. Indien meerdere gegadigden minstens de instelprijs bieden zal het perceeltje onderhands worden verkocht aan de hoogste bieder. Indien meerdere gegadigden eenzelfde hoogste bod uitbrengen wordt het perceeltje toegewezen aan degene van deze gegadigden die na onderhandeling het hoogste bod doet. 2.Voorwaarden : Het perceel wordt verkocht met een instelprijs van 15,00 euro per m². Indien de instelprijs niet wordt geboden wordt de verkoop ingehouden. De koper verbindt zich ertoe op zijn kosten een opmetingsplan van het verkochte perceel te doen opmaken en het goed te laten afpalen door een beëdigd landmeter. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven over te gaan tot de verkoop van het perceeltje volgens de hierboven bepaalde procedure en voorwaarden. Bij het verlijden van de verkoopakte zal het gemeentebestuur, conform de bepalingen van artikel van het gemeentedecreet, worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. 8.a. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Lijsterstraat De Lijsterstraat is een deels verharde weg waar de parkeer- en verkeersdrukte hoog is geworden. De buurt is daarom vragende partij om in de Lijsterstraat enkel plaatselijk verkeer toe toelaten, zeker aangezien het om een doodlopende straat gaat. De signalisatie zal hiervoor aangepast worden zodat enkel nog plaatselijk verkeer en fietsers (die verder kunnen rijden via het onverharde deel) toegelaten worden.

19 8.b. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Rodendries Ter hoogte van het pleintje Rodendries werd in 2013 naast de kapel het éénrichtingsverkeer extra geaccentueerd met signalisatie. Er werd toen geopteerd om fietsers toe te laten in twee richtingen te rijden. De wijkraad Sint-Anna is van mening dat dit een onveilige situatie veroorzaakte. De signalisatie wordt voor de verkeersveiligheid van de fietsers aangepast. 9. Aangevraagde punten 10. Mondelinge vragen

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie.

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Definities: Woning:onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2014

Zitting van 16 september 2014 Zitting van 16 september 2014 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met raadgevende

Nadere informatie

Zitting van 26 januari 2012.

Zitting van 26 januari 2012. Zitting van 26 januari 2012. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van : 25 januari 2013 Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Identiteit van de aanvrager. Telefoonnr : GSM : Totaal KI onroerende goederen bestemd voor wonen in bezit van de premieaanvrager :

Identiteit van de aanvrager. Telefoonnr : GSM :   Totaal KI onroerende goederen bestemd voor wonen in bezit van de premieaanvrager : INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke PREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014)

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I GEVELREINIGING Artikel 1 Een gemeentelijke premie kan toegekend worden aan ieder natuurlijk persoon

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie