Stand van zaken aangenomen moties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014"

Transcriptie

1 Bijgewerkt: Griffie: AZ SO: Welzijn: Stand van zaken aangenomen moties Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum Motie WMO Beleidsplan 2013 Voor - Voor de zomervakantie te komen met zomervakantie een richtinggevende notitie, waarin 2013 beleid op mantelzorgers wordt vormgegeven. - Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie, waarin beleid op het WMO- loket wordt vormgegeven. - Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie over woningbeleid voor ouderen en mensen met een beperking Motie Resultaatbestemming Positief resultaat jaarrekening 2012 storten in het SIOF en het ISI. - Als eerste prioriteit de financiering van de gemeentelijke bijdrage aan het project Culturele Hoofdstad 2018 te kiezen en de voorgenomen omgekeerde balanssanering op dit bedrag aan te passen. Vaststelling voorstellen tegelijk met vaststelling jaarrekening

2 Motie Buurthuisbeheer - Voorkomen dat buurt- en wijkbeheerders hangende de discussie koers op maatschappelijk vastgoed moeten stoppen met hun werk, waardoor ook de buurthuizen zullen moeten sluiten Motie Bewustwording campagne - Bewustwordingscampagne rond energieverbruik, die kan rouleren langs meerdere wijken en dorpen en waarbij verschillende middelen ingezet kunnen worden, met als doel de eigen woning te verduurzamen en het energieverbruik te verminderen Motie Noodhulp vluchtelingen - De noodhulp te continueren in 2013 dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve, en bij de nieuwe regering aan te dringen op een sluitende aanpak Motie Prioriteiten veiligheid - De aanpak Buurt Bestuurt (in samenwerking met de politie) te introduceren. Daarbij met een voorstel te komen of dit volledig of gefaseerd plaats kan vinden. Bij de uitwerking nadrukkelijk bestaande initiatieven zoals het meldpunt overlast, SAOL etc. betrekken. Financiering tot mei

3 Wiarda sportcomplex knelpunten - De raad een voorstel incl. financiën voorleggen over oplossingenbijdrage van gemeente en sportclubs voor de problemen op sportcomplex Wiarda, zodra hierover met betrokken partijen overeenstemming is bereikt en in dit plan een zo optimaal mogelijke bespeling van de velden te bereiken en te kijken naar mogelijkheden van verdere spreiding van activiteiten Motie Zakgeld-project -Het zakgeld-project in 2013 te continueren en het bedrag te dekken uit het ISI (Impuls Sociale Investeringen). Bij de kaderbrief te onderzoeken of het zakgeld-project structureel gefinancierd kan worden Motie Fietsparkeur - Een quick scan te maken of de bedoelde BRV systematiek ook voor Leeuwarden toegevoegde waarde heeft, in het bijzonder bij het NS station. Globaal onderzoeken of BRV ook toepasbaar is op overige fietsenstallingen. Als de BRV systematiek meerwaarde heeft, voorstel aan de Raad voorleggen. Eind 1 e kwartaal

4 Motie Inventarisatie minimabeleid - Raad informeren hoe harmonisatie plaats gaat vinden. - Aangeven welke regelingen daarbij gekozen worden als uitgangspunt voor de nieuwe regelingen voor de (nieuwe) gemeente Leeuwarden per 1 januari Ook rapporteren op welke (subsidie- )regelingen ook harmonisatie plaats moet vinden en welke mogelijke consequenties daaruit voortkomen Motie Wiarda complex groen - Rondom sportcomplex Wiarda een groene omzoming maken, omdat het nu een tochtplek is en hierbij de bomen uit het Bomenfonds aan te planten zodat Goutum en Zuiderburen een groene kwaliteitsimpuls krijgen. Het ontwerp ter kennisname aan de raad voor te leggen Motie stimulering Diversiteitsbeleid - Een jaarlijkse stimuleringsprijs (met een persmoment) instellen voor de organisatie of stichting die zich op bijzondere wijze inspant om mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen de organisatie. De prijs bekostigen binnen het reguliere participatiebudget, specifiek binnen het communicatiebudget. 31 maart januari

5 Motie Fair trade - Aan te sluiten bij de ambitie van de provincie Fryslân om in 2015 eerste Fair Trade- provincie van Nederland te zijn en te onderzoeken hoe de criteria van Fair Trade-gemeente van toepassing kunnen zijn voor Leeuwarden. Voor 1 mei 2013 een stappenplan en financieringsplan (bij voorkeur in samenwerking met de provincie) aan de raad ter besluitvorming voorleggen hoe hieraan te voldoen. 1 mei Motie het duurzame wijkgebouw -Opstellen plan om Lwd wijkgebouwen te verduurzamen d.m.v. structurele en drastische verlaging energielasten en deze resultaten, gelet op de begroting, te presenteren in het voorjaar van Motie maatschappelijk vastgoed -onderzoek naar mts vastgoed waarbij gekeken wordt naar; dubbelgebruik, overdragen aan wijkverenigingen, eigen beheer en onderhoud door wijkverenigingen, samenwerking met corporaties. - Plan maken voor energiebesparende maatregelen en presenteren in het voorjaar van Voorjaar 2013 Voorjaar 2013 Welzijn/ ZHS Welzijn/ ZHS 5

6 Motie Verantwoording gemeente gerelateerde organisaties -Elk jaar in raad van december overzicht aanbieden of VP s en andere gesubsidieerde instellingen (> 1 milj) begroting met bijbehorende resultaatprognose hebben ingestuurd. -Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ditzelfde te doen met betrekking tot de jaarcijfers over het voorgaande kalenderjaar van deze partijen Motie werkwijze Wielenpôlle en Schepenbuurt en pilot Big Society Opzetten van een pilot conform de werkwijze Big Society in een aantal wijken in Leeuwarden, waaronder de Wielenpôlle en de Schepenbuurt. Voor aanvang van de pilot een projectplan op te stellen. Dekking: Ez-budget, SO, ISV Motie Opkomstbevordering - Afdeling communicatie, i.s.m. griffie, opdragen met een uitgewerkt plan van aanpak te komen met activiteiten die opkomst van de kiezer te bevorderen. Daarbij ook Boarnsterhim, Heerenveen en de toekomstige gemeenten van De Friese Meren betrekken. - Mogelijkheid te onderzoeken tot het inzetten van het herindelingsbudget en, indien dit niet mogelijk blijkt, een indicatie te geven van de kosten benodigd voor opkomstbevordering. Kort na 1 januari 2014 eindevaluatie aan raad aanbieden 1 mei 2013 CS WZ ZHS Plan is in februari in presidium gepresenteerd. Vervolgens moet het afgestemd worden met de andere gemeenteraden (griffies omdat het over opkomstbevordering voor alle herindelende gemeenten gaat) Kan dus als afgedaan beschouwd worden. Geheel is ruim voor 1 mei klaar. 6

7 Motie vergoeding eigen bijdrage chronisch zieken, ouderen en gehandicapten De bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+), met 10, -- te verhogen voor het jaar 2012 Dekking: ISI Motie stageplekken gemeentelijke organisatie -Verzoek om notitie stage beleid voor Leeuwarden -Actief aandacht vragen voor belang van stageplekken Motie Slimmer beheer van gronden - onderzoek naar functies die tot beter beheer kunnen leiden - terreinen geschikt voor opwekking zonne-energie - waar nodig daar bestemmingsplan voor aanpassen - denkkracht bij elkaar brengen - prijsvraag ideeën betere benutting Motie Stadsherstel - onderzoek nieuwe mogelijkheden Stadsherstelfunctie - daarbij gebruik maken van Leeuwarder Restauratiefonds - voor 31 dec 2012 voorstel toekomstbestendig stadsherstel Lwd 2012 WZ W&I Notitie voor 1 juni 2012 aan raad voorleggen AZ/P&O B&W SOB/GEV/ PB Op basis van een (lopende) inventarisatie door de sectoren GEV en PB van SOB, wordt een locatiekaart opgesteld voor binnenstedelijk gebied in het algemeen en voor bedrijfslocaties in het bijzonder. 31 dec 2012 SOB/S&B Besluitvorming over vervolg Stadsherstel door college in december Besluitvorming door raad is beoogd in eerste kwartaal

8 Motie Culturele Hoofdstad - gevraagde euro te reserveren om nu de voortgang te waarborgen - Voor aanbieding definitieve bidboek aangeven welke de toegezegde rijksbijdragen en bedrijfsbijdragen zijn Motie cultuurvuur - Het geld dat via de budgetoverheveling beschikbaar wordt gesteld in 2012 in te zetten voor meer en groter evenementen en meer reuring in de stad. - verstrekken overzicht aan welke activiteiten dit geld is besteed Motie openbaar subsidieregister - per verleende subsidie te publiceren op de website Motie toekomst wijk- en dorpenbeleid -Samen met wijk & dorpen onderzoeken toekomstbestendig wijken- en dorpenbeleid en plan van aanpak voorleggen uiterlijk voorjaar Okt 2012 SOB/S&B In de vergadering van 29 oktober 2012 heeft de raad de kandidatuur van Leeuwarden voor Europese Culturele Hoofdstad 2018, vastgesteld. Bij de behandeling is de inhoud van de motie betrokken Voorjaar 2013 Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. In de Jaarrekening 2012 wordt de lijst op basis van Bijlage E uit de begroting opgenomen. SOB/WZ De inhoud van de motie is besproken in het expertteam waarin vertegenwoordigers van de wijkpanels zitting hebben. Bij de panels is bovendien een vragenlijst uitgezet. Op basis van de binnenkomende reacties wordt een voorstel aan de panels voorgelegd. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. 8

9 Motie Herijking beleid minderjarige asielzoekers : Om bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen; WZ/W&I In een brief van 5 april 2012 heeft het college bij de minister voor Integratie, Immigratie en Asiel aangedrongen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen. De brief is door de algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel in een procedurevergadering over de zogenaamde Wortelingswet behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden de brief desgewenst kunnen betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met daarin de versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen. 9

10 Motie voldoende huurwoningen voor de laagste prijscategorie: om bij de gesprekken met de woningcorporaties van concept naar definitieve samenwerkingsafspraken de garantie in te bouwen dat bij de transformatie van huurwoningen naar een hogere kwaliteit en huurcategorie, de totale woonlasten ten naaste bij gelijk zullen blijven, zodat deze bereikbaar blijven voor de primaire doelgroep inclusief huursubsidie; om er voor te zorgen dat er ten alle tijden voldoende aanbod in de laagste categorie beschikbaar blijft en zodoende de samenwerkingsafspraken hierop aan te scherpen. SOB/BWM Motie is beantwoord/ingevuld bij de vaststelling van het Leeuwarder Bestek, de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en de woningcorporaties voor de periode 2012 t/m 2016, door het college op 27 maart Besproken in Commissie SO op 16 april

11 Motie cultuureducatie 1. voor 1 juli 2012 een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, zoals benoemd in de overwegingen, voor te leggen aan de raad; 2. er op dat zelfde moment - of eerder - zichtbaar resultaat moet zijn van die samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit in ieder geval een cursusgids/digitaal platform voor het seizoen ; 3. bij de opbouw van de organisatie gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise van de betrokken instellingen en Centrum voor de kunsten Parnas; 4. zich in te spannen om samen met Parnas zorg te dragen voor begeleiding naar nieuw werk voor de (oud) medewerkers MOTIE: Verordening voor Wmo 1. Zorg te dragen voor de mogelijkheid voor WMO cliënten om meldingen en klachten over de WMO voorzieningen te kunnen indienen via telefoonnummer Hierop zijn dienst in te richten. WZ/JOC Brief aan de raad: B&W WZ/ZHS Sinds 1 april is er een ombudsfunctionaris bij de gemeente, die ook de Wmo-klachten afgehandeld. 11

12 Motie Onkruidbeheersing 1. Bij de inzet van de heetwatermethode structureel garant te staan voor het behalen van de beeldkwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte die zijn vastgesteld door de raad, 2. Er voor zorg te dragen dat de in het collegeprogramma afgesproken financiële taakstelling met de inzet van de heetwatermethode structureel ingevuld wordt. 3. De raad in september 2013 te rapporteren over de inzet van de heetwatermethode Motie samen sterker 1. Samen met de gemeente Boarnsterhim de basis te leggen voor een actieplan om de inwoners van de beide gemeenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de nieuwe gemeente ; 2. De bedrijvenverenigingen, winkeliersorganisaties, cultuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties, ondernemersverenigingen, wijk- en dorpsbelangen etc. te stimuleren om evenementen te bedenken (kunnen zowel bestaande als nieuwe evenementen zijn) die de saamhorigheid vergroten. September 2013 raad rapporteren inzet heetwatermethode SOB/WZ 1. De betreffende beeldkwaliteitsniveaus zijn in het contract met de opdrachtnemer opgenomen; 2. De financiële taakstelling wordt met deze methode structureel ingevuld (op basis van voortzetting na onder gelijke condities). 3. Voor een goed en meer volledig beeld stellen wij voor om 2 volledige groeiseizoenen te betrekken bij de evaluatie en de rapportage in november 2013 aan de raad voor te leggen. In overleg met griffie en gemeente Boarnsterhim wordt op dit moment aan een Plan van Aanpak gewerkt. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande activiteiten van zowel gemeenten als het maatschappelijk middenveld. 12

13 Motie Werkgelegenheid -Bij aanbestedingen en aangaan dienstcontracten uitdrukkelijk het aspect werkgelegenheid als hard criterium hanteren. -Effect op werkgelegenheid inzichtelijk maken in contracten -Bij opdrachtgevers pleiten voor actieve rol ter stimulering van de lokale en regionale werkgelegenheid Motie Evenementenbudget 2012 Voor 2012 eenmalig een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen voor evenementen in Leeuwarden met een bovenregionale uitstraling. Dekking: van geannuleerde winterfeest. College voor de midterm-review komen met een uitgewerkt voorstel voor verder invulling evenementenbudget 2013& Motie Binnenstad Boppe Binnen de projectgroep Beste Binnenstad de ondernemers te betrekken bij een inventarisatie van huidige regelgeving die de implementatie van nieuwe (gecombineerde) winkelconcepten belemmert. De uitkomst daarvan mede gebruiken om te bepalen of er mogelijkheden zijn lokale wet- & regelgeving zodanig vorm te geven dat gecombineerde winkelfuncties niet langer belemmerd worden. Raad informeren d.m.v. jaarlijkse rapportage Voorstel college voor de midtermreview Direct na de zomer 2012 raad op de hoogte stellen van de voortgang SOB en Welzijn Een brief aan de raad over social return is op 16 mei 2012 besproken in de Commissie en als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 mei De inhoud van de motie is tevens aan de orde geweest in een informerende bijeenkomst voor raadsleden over het thema Economie & Arbeidsmarkt op 19 juni jl. en komt aan de orde in een soortgelijke bijeenkomst op 12 december SOB/GEV Conform eerdere melding heeft het college in het licht van de bezuinigingen en taakstellingen besloten geen aanvullende voorstellen te doen die een beroep doen op extra middelen voor evenementen. Met de beschikbare is het mogelijk zowel in 2012 als in 2013 een aftelfeest mogelijk te maken. SOB/ROI Op 17 december 2012 bespreekt de raad het bestemmingsplan binnenstad. Met dit plan worden mogelijkheden geboden voor meer winkelondersteunende horecafuncties, voor extra mogelijkheden voor ondergeschikte horeca en zijn er ruimere mogelijkheden voor mengvormen van winkelfunctie en dienstverlenende functies. 13

14 Motie Onderzoek uitbesteding belastingheffing en inning Te onderzoeken of het uitbesteden van gemeentelijke heffingen en inning efficiency voordelen oplevert en zo ja, hoeveel en onder welke condities. Dekking: incidentele meevaller op rijksverg. ID-kaarten Motie continuering noodhulp vluchtelingen Te onderzoeken hoe de begeleidingscomponent van de noodhulp adequaat georganiseerd kan worden. De noodhulp en noodhulpbegeleiding te continueren in Contact met Rijk, het Bildt en Tytjerksteradiel Dekking:AR Motie toegankelijkheid website leeuwarden.nl -Website leeuwarden.nl zo spoedig mogelijk te laten voldoen aan de minimale eisen van de webrichtlijnen. -Toegankelijkheid website daarna verder door te verbeteren en voor 1 januari 2013 volledig te voldoen aan de webrichtlijnen. Dekking: incid. Meevaller op rijksverg. ID-kaarten. Onderzoek in voorjaar 2012 naar gemeenteraad Website voor 1 januari 2013 volledig voldoet aan eisen webrichtlijnen AZ/FD B&W en WZ/W&I AZ/KCC/I M B&W Reactie is opgenomen in de verzamelbrief uitvoering moties welke op 6 maart door B&W is vastgesteld. 14

15 Motie Gratis Kraanwatertappunten In Leeuwarden voor 22 maart 2012 (Wereldwaterdag) ten minste twee tappunten voor gratis kraanwater te realiseren. Dekking: Extern of FSC Motie Zakgeld-project Het zakgeld-project in 2012 te continueren. Dekking: actieplan Jeugdwerkeloosheid of ISI Motie Voedselbank Bij aantoonbaar tekort exploitatie een bedrag toe te kennen van max euro om dit tekort te dekken, voor 2012&2013 Dekking: ISI Motie digitale dienstverlening De Raad voor de midterm review te informeren over de huidige stand van zaken omtrent de digitale dienstverlening Motie Ruimere aandacht fietsen bij projecten Bij de diverse infrastructurele projecten in onze stad de fiets als een hoge prioriteit en alternatief nadrukkelijk te stimuleren Motie Burgemeestersnorm Uitgangspunt nemen dat medewerkers van de gemeente niet meer mogen verdienen dan de burgemeester. Dit geldt ook voor externe inhuur. Voor 22 maart 2012 tenminste 2 tappunten Plan presenteren voor de midterm review Voor 1 maart 2012 uitwerking bespreking in cie SO SOB/WZ 2012 Motie is reeds uitgevoerd. Twee tappunten zijn geplaatst (Prinsentuin, Nieuw Zaailand). WZ W&I WZ W&I AZ/KCC B&W SOB/PB Brief van college d.d. 13 maart 2012 als ingekomen stuk voor de raadsvergadering d.d. 23 april AZ/P&O B&W

16 Motie onderhoud directe omgeving scholen College moet met de scholen in de gemeente Leeuwarden in contact treden teneinde hen te bewegen op vrijwillige basis deel te nemen aan een dergelijk project, en deelname schriftelijk vast te leggen. Verwijzing memo van college d.d. 28 november 2011 Uitgegaan wordt van scholen in het voortgezet onderwijs, er wordt aangesloten bij de mogelijkheden die in het kader van de maatschappelijke stage worden geboden. Voor scholen in het basisonderwijs is er de jaarlijkse Himmelwike. Bij zwerfafvalacties in de wijken wordt altijd contact gelegd met scholen met het verzoek deel te nemen. Het nog resterend budget uit het Plusproject Zwerfafval wordt ingezet voor deze acties. In de motie wordt verondersteld dat deze gang van zaken tot besparing zou kunnen leiden voor de gemeente Leeuwarden. De ervaring in de praktijk leert ons dat vrijwillige zwerfafvalacties niet leiden tot een besparing maar eerder tot een (kleine) uitzetting voor regie en te maken kosten. In de motie staat dat het onderhouden van de directe omgeving van de school onderdeel kan uitmaken van natuureducatie. Helaas is het onderdeel Milieueducatie bezuinigd uit de gemeentelijke begroting, zodat hieraan zonder extra budget geen invulling gegeven kan worden. Wij raden het af om de school de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het groenonderhoud in de directe omgeving van de school. Het onderhouden van groen is een vak waarvoor kwalificaties nodig zijn die leerlingen niet bezitten. 16

17 Motie meer openbaar groen, minder regels Jaarlijkse deelname aan de Nationale Boomplantdag; wijk- en dorpspanels standaard vooraf informeren over boomkap; publicatie kap gemeentelijke bomen zonder vergunningplicht; lijst bomen op website meer toegankelijk; eenvoudige meldprocedure waardevolle bomen; kwartaaloverleg met bomenridders. Evaluatie Zomer 2013 SOB/WZ Jaarlijkse deelname aan de Nationale Bomenplantdag wordt door Wijkzaken in samenwerking met Natuurmuseum opgepakt. Over de lijst met bomen op website en een formulier met eenvoudige meldprocedure op de website is contact opgenomen met communicatie. De nieuwe structuur van de website is leidend hierbij. Kwartaaloverleg met bomenridders zal worden opgepakt door de nieuwe coordinator Groen van Wijkzaken. Over publicatie kap gemeentelijke bomen zonder vergunningplicht wordt binnenkort door Wijkzaken overleg gevoerd met de frontoffice. Wijk en dorpspanels standaard vooraf informeren over boomkap. Niet duidelijk is in de motie of dit alle bomen of enkel de bomen betreft die nu vergunningplichtig zijn. Deze laatste staan volgens het Wet omgevingsvergunning vermeld in de Huis aan Huis en op de gemeentelijke website. Een afschrift hiervan kan aan de wijk- en dorpspanels worden toegestuurd. Evaluatie in 2013 is toegezegd. 17

18 Motie verruiming gebruik parkeergarage Oosterstraat Met de provincie in overleg treden hierover. Oktober 2011 SOB/ PB Motie Tempo gemeentelijke herindeling Andere mogelijkheden tot herindeling met buurgemeenten onderzoeken, inzetten op gelijktijdige herindeling, raad actief informeren over proces, Boarnsterhim over dit standpunt informeren Motie Culturele omvorming Draagt college op met een uitwerking van het visiedocument te komen volgens de uitgangspunten in de motie Motie buiten de orde Internationaal Waling Dijkstra schaaktoernooi Voor: PvdA, CDA, PGL, CDA, D66, CU, FNP Motie Wegschrijven incidentele kosten Voor: alle fracties m.u.v. VL Motie Adequate werkwijze dubieuze bijstandsdebiteuren Voor: PvdA, CDA, VVD, D66, NLP, VL, SP, FNP Uitkomst onderzoek aanbieden bij definitieve bespreking Boarnsterhim, najaar november Wz ZHS November 2011 CS Wz Cultuur November 2011 WZ W&I Cie Wz in Oktober 2011 De provincie heeft aangegeven geen principiële en praktische bezwaren te hebben tegen gebruik van de garage op andere momenten, mits het gebruik door de provincie gewaarborgd blijft. Na ingebruikstelling van de garage kan na verloop van tijd op basis van daadwerkelijke gebruiksgegevens en/of informatie over de behoefte bezien worden in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden. Afhandeling motie is betrokken bij het herindelingsontwerp dat in november 2011 in de raad komt 18

19 Motie Jaarstukken Voor: PvdA, CDA, VVD, D66, Pal/GL, NLP, VL Motie Brede Scholen Voor: PvdA, PGL, CDA, D66, CU,SP Motie Lokaal geluid tegen decentralisatie rijkstaken Voor: PvdA, PGL, CU, NLP, FNP, SP, VL Voorleggen aan raad september 2011 AZ Bij het richtinggevend debat is een deel, ( ,-) gestort in reserve budgetoverheveling en ,- wordt ingezet voor Brede Scholen. (intensiveringsvoorstel begroting 2012) WZ J&O Raad Afhandeling motie is gerapporteerd in de brief aan de raad van 5 februari Motie Stadsrand Nieuw Stroomland Met algemene stemmen Motie Pilot coffeeshops gereguleerd Voor: PGL, PvdA, FNP, D66, SP Motie Onderzoek sluitingstijden droge horeca Voor: PGL, PvdA, CU, SP, CDA SOB/ PB Uiterlijk 0911 raad informeren stavaza realisatie pilot De Stuurgroep Nieuw Stroomland heeft een Werkboek opgesteld, conform de aankondiging in de integrale structuurvisie Nieuw Stroomland. In dat Werkboek staan de afspraken over de voorgenomen activiteiten, de financieringsopzet, de planning en de verantwoordelijkheden. De uit de motie voortvloeiende acties zijn betrokken bij de opstelling van het Werkboek. Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland is voor de periode na 2011 geen budget beschikbaar. Het Werkboek is als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari AZ/JVZ B&W Behandeld in Cie B&M November 2011 AZ/JVZ brief aan de Raad verstuurd, dat onderzoek meer tijd vraagt. Onderwerp is meegenomen in herijking nota bijzondere wetten. De nota is november 2012 in de raad besproken. 19

20 Motie Proef uitbreiding terras Drie leden CDA tegen Motie Precariobelasting Algemene stemmen Motie Financieringsmodel stimulering woningbouwprojecten, Woningbouwmonitor als kader Voor: NLP, PvdA, FNP, PAL, VL Motie Duurzaam, zichtbaar en meetbaar Voor: D66, PvdA, VVD, CU Motie aanvulling windenergie Voor: PvdA, PAL Groenlinks D66 SP CU 8/ Motie Onderzoek alternatieve financiering cultureel vastgoed Met algemene stemmen 8/ Motie Energieonderzoek energieverbruik cultureel vastgoed Met algemene stemmen 8/ Motie Marketing Tegen: CU, FNP Evaluatie tijdig voor zomer 2012 AZ/JVZ Brief aan de raad waarin de proef met één jaar wordt verlengd. Inmiddels is het tweede jaar geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een voorstel aan de raad tot wijziging van de APV zodat de terrastijden worden verruimd. Planning is besluitvorming in februari 2013 in raad Az/FD Afgehandeld, precariobelasting is ingevoerd SOB/ Contr SOB/ S&B informeren onderzoek < p.v.a. < onderzoek < Info & < Plan SOB/ BWM De motie wordt uitgevoerd bij de toepassing van het BNG-model. Eerste deel van de motie (energieverbruik inzichtelijk maken) is inmiddels mogelijk. Het inzichtelijk maken via een publieksapplicatie is nog onderwerp van studie. Het tweede deel van de motie (presentatie verbruik) komt op de Dag van de Duurzaamheid aan de orde Een informerende brief is geagendeerd als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 15 december SOB/GEV Is betrokken bij de culturele omvorming; raadsvergadering 16 juli SOB/GEV Brief aan raad d.d. 18 juli SOB/GEV Besproken in raadsvergadering van 19 december / Motie Noodhulp vluchtelingen Tegen: NLP, VVD < Evaluatie Wz/ W&I Cie Wz

21 8/ Motie Resultaatsbestemming jaarrekening 2010 Tegen: NLP 8/ Motie Aftelfeest Tegen: CU, FNP < informeren < evaluatie CS Motie is afgehandeld met informatie over het SIOF in het informatiepakket en bij de behandeling van het richtinggevend raadsdebat SOB/ EZ Voor 2011 is een incidenteel bedrag gereserveerd voor het Aftelfeest. Voor de jaren daarna zijn geen middelen beschikbaar. 21

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie