Stand van zaken aangenomen moties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014"

Transcriptie

1 Bijgewerkt: Griffie: AZ SO: Welzijn: Stand van zaken aangenomen moties Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum Motie WMO Beleidsplan 2013 Voor - Voor de zomervakantie te komen met zomervakantie een richtinggevende notitie, waarin 2013 beleid op mantelzorgers wordt vormgegeven. - Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie, waarin beleid op het WMO- loket wordt vormgegeven. - Voor de zomervakantie te komen met een richtinggevende notitie over woningbeleid voor ouderen en mensen met een beperking Motie Resultaatbestemming Positief resultaat jaarrekening 2012 storten in het SIOF en het ISI. - Als eerste prioriteit de financiering van de gemeentelijke bijdrage aan het project Culturele Hoofdstad 2018 te kiezen en de voorgenomen omgekeerde balanssanering op dit bedrag aan te passen. Vaststelling voorstellen tegelijk met vaststelling jaarrekening

2 Motie Buurthuisbeheer - Voorkomen dat buurt- en wijkbeheerders hangende de discussie koers op maatschappelijk vastgoed moeten stoppen met hun werk, waardoor ook de buurthuizen zullen moeten sluiten Motie Bewustwording campagne - Bewustwordingscampagne rond energieverbruik, die kan rouleren langs meerdere wijken en dorpen en waarbij verschillende middelen ingezet kunnen worden, met als doel de eigen woning te verduurzamen en het energieverbruik te verminderen Motie Noodhulp vluchtelingen - De noodhulp te continueren in 2013 dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve, en bij de nieuwe regering aan te dringen op een sluitende aanpak Motie Prioriteiten veiligheid - De aanpak Buurt Bestuurt (in samenwerking met de politie) te introduceren. Daarbij met een voorstel te komen of dit volledig of gefaseerd plaats kan vinden. Bij de uitwerking nadrukkelijk bestaande initiatieven zoals het meldpunt overlast, SAOL etc. betrekken. Financiering tot mei

3 Wiarda sportcomplex knelpunten - De raad een voorstel incl. financiën voorleggen over oplossingenbijdrage van gemeente en sportclubs voor de problemen op sportcomplex Wiarda, zodra hierover met betrokken partijen overeenstemming is bereikt en in dit plan een zo optimaal mogelijke bespeling van de velden te bereiken en te kijken naar mogelijkheden van verdere spreiding van activiteiten Motie Zakgeld-project -Het zakgeld-project in 2013 te continueren en het bedrag te dekken uit het ISI (Impuls Sociale Investeringen). Bij de kaderbrief te onderzoeken of het zakgeld-project structureel gefinancierd kan worden Motie Fietsparkeur - Een quick scan te maken of de bedoelde BRV systematiek ook voor Leeuwarden toegevoegde waarde heeft, in het bijzonder bij het NS station. Globaal onderzoeken of BRV ook toepasbaar is op overige fietsenstallingen. Als de BRV systematiek meerwaarde heeft, voorstel aan de Raad voorleggen. Eind 1 e kwartaal

4 Motie Inventarisatie minimabeleid - Raad informeren hoe harmonisatie plaats gaat vinden. - Aangeven welke regelingen daarbij gekozen worden als uitgangspunt voor de nieuwe regelingen voor de (nieuwe) gemeente Leeuwarden per 1 januari Ook rapporteren op welke (subsidie- )regelingen ook harmonisatie plaats moet vinden en welke mogelijke consequenties daaruit voortkomen Motie Wiarda complex groen - Rondom sportcomplex Wiarda een groene omzoming maken, omdat het nu een tochtplek is en hierbij de bomen uit het Bomenfonds aan te planten zodat Goutum en Zuiderburen een groene kwaliteitsimpuls krijgen. Het ontwerp ter kennisname aan de raad voor te leggen Motie stimulering Diversiteitsbeleid - Een jaarlijkse stimuleringsprijs (met een persmoment) instellen voor de organisatie of stichting die zich op bijzondere wijze inspant om mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven binnen de organisatie. De prijs bekostigen binnen het reguliere participatiebudget, specifiek binnen het communicatiebudget. 31 maart januari

5 Motie Fair trade - Aan te sluiten bij de ambitie van de provincie Fryslân om in 2015 eerste Fair Trade- provincie van Nederland te zijn en te onderzoeken hoe de criteria van Fair Trade-gemeente van toepassing kunnen zijn voor Leeuwarden. Voor 1 mei 2013 een stappenplan en financieringsplan (bij voorkeur in samenwerking met de provincie) aan de raad ter besluitvorming voorleggen hoe hieraan te voldoen. 1 mei Motie het duurzame wijkgebouw -Opstellen plan om Lwd wijkgebouwen te verduurzamen d.m.v. structurele en drastische verlaging energielasten en deze resultaten, gelet op de begroting, te presenteren in het voorjaar van Motie maatschappelijk vastgoed -onderzoek naar mts vastgoed waarbij gekeken wordt naar; dubbelgebruik, overdragen aan wijkverenigingen, eigen beheer en onderhoud door wijkverenigingen, samenwerking met corporaties. - Plan maken voor energiebesparende maatregelen en presenteren in het voorjaar van Voorjaar 2013 Voorjaar 2013 Welzijn/ ZHS Welzijn/ ZHS 5

6 Motie Verantwoording gemeente gerelateerde organisaties -Elk jaar in raad van december overzicht aanbieden of VP s en andere gesubsidieerde instellingen (> 1 milj) begroting met bijbehorende resultaatprognose hebben ingestuurd. -Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ditzelfde te doen met betrekking tot de jaarcijfers over het voorgaande kalenderjaar van deze partijen Motie werkwijze Wielenpôlle en Schepenbuurt en pilot Big Society Opzetten van een pilot conform de werkwijze Big Society in een aantal wijken in Leeuwarden, waaronder de Wielenpôlle en de Schepenbuurt. Voor aanvang van de pilot een projectplan op te stellen. Dekking: Ez-budget, SO, ISV Motie Opkomstbevordering - Afdeling communicatie, i.s.m. griffie, opdragen met een uitgewerkt plan van aanpak te komen met activiteiten die opkomst van de kiezer te bevorderen. Daarbij ook Boarnsterhim, Heerenveen en de toekomstige gemeenten van De Friese Meren betrekken. - Mogelijkheid te onderzoeken tot het inzetten van het herindelingsbudget en, indien dit niet mogelijk blijkt, een indicatie te geven van de kosten benodigd voor opkomstbevordering. Kort na 1 januari 2014 eindevaluatie aan raad aanbieden 1 mei 2013 CS WZ ZHS Plan is in februari in presidium gepresenteerd. Vervolgens moet het afgestemd worden met de andere gemeenteraden (griffies omdat het over opkomstbevordering voor alle herindelende gemeenten gaat) Kan dus als afgedaan beschouwd worden. Geheel is ruim voor 1 mei klaar. 6

7 Motie vergoeding eigen bijdrage chronisch zieken, ouderen en gehandicapten De bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+), met 10, -- te verhogen voor het jaar 2012 Dekking: ISI Motie stageplekken gemeentelijke organisatie -Verzoek om notitie stage beleid voor Leeuwarden -Actief aandacht vragen voor belang van stageplekken Motie Slimmer beheer van gronden - onderzoek naar functies die tot beter beheer kunnen leiden - terreinen geschikt voor opwekking zonne-energie - waar nodig daar bestemmingsplan voor aanpassen - denkkracht bij elkaar brengen - prijsvraag ideeën betere benutting Motie Stadsherstel - onderzoek nieuwe mogelijkheden Stadsherstelfunctie - daarbij gebruik maken van Leeuwarder Restauratiefonds - voor 31 dec 2012 voorstel toekomstbestendig stadsherstel Lwd 2012 WZ W&I Notitie voor 1 juni 2012 aan raad voorleggen AZ/P&O B&W SOB/GEV/ PB Op basis van een (lopende) inventarisatie door de sectoren GEV en PB van SOB, wordt een locatiekaart opgesteld voor binnenstedelijk gebied in het algemeen en voor bedrijfslocaties in het bijzonder. 31 dec 2012 SOB/S&B Besluitvorming over vervolg Stadsherstel door college in december Besluitvorming door raad is beoogd in eerste kwartaal

8 Motie Culturele Hoofdstad - gevraagde euro te reserveren om nu de voortgang te waarborgen - Voor aanbieding definitieve bidboek aangeven welke de toegezegde rijksbijdragen en bedrijfsbijdragen zijn Motie cultuurvuur - Het geld dat via de budgetoverheveling beschikbaar wordt gesteld in 2012 in te zetten voor meer en groter evenementen en meer reuring in de stad. - verstrekken overzicht aan welke activiteiten dit geld is besteed Motie openbaar subsidieregister - per verleende subsidie te publiceren op de website Motie toekomst wijk- en dorpenbeleid -Samen met wijk & dorpen onderzoeken toekomstbestendig wijken- en dorpenbeleid en plan van aanpak voorleggen uiterlijk voorjaar Okt 2012 SOB/S&B In de vergadering van 29 oktober 2012 heeft de raad de kandidatuur van Leeuwarden voor Europese Culturele Hoofdstad 2018, vastgesteld. Bij de behandeling is de inhoud van de motie betrokken Voorjaar 2013 Ingetrokken na toezegging wethouder dat hij hierop toeziet. In de Jaarrekening 2012 wordt de lijst op basis van Bijlage E uit de begroting opgenomen. SOB/WZ De inhoud van de motie is besproken in het expertteam waarin vertegenwoordigers van de wijkpanels zitting hebben. Bij de panels is bovendien een vragenlijst uitgezet. Op basis van de binnenkomende reacties wordt een voorstel aan de panels voorgelegd. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. 8

9 Motie Herijking beleid minderjarige asielzoekers : Om bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen; WZ/W&I In een brief van 5 april 2012 heeft het college bij de minister voor Integratie, Immigratie en Asiel aangedrongen op een spoedige herijking van het huidige beleid ten aanzien van jonge, reeds ingeburgerde asielzoekers, conform het initiatief wetsvoorstel wortelingswet, waarbij de reeds in Nederland verblijvende groep kinderen en jongeren wordt meegenomen. De brief is door de algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel in een procedurevergadering over de zogenaamde Wortelingswet behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden de brief desgewenst kunnen betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met daarin de versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen. 9

10 Motie voldoende huurwoningen voor de laagste prijscategorie: om bij de gesprekken met de woningcorporaties van concept naar definitieve samenwerkingsafspraken de garantie in te bouwen dat bij de transformatie van huurwoningen naar een hogere kwaliteit en huurcategorie, de totale woonlasten ten naaste bij gelijk zullen blijven, zodat deze bereikbaar blijven voor de primaire doelgroep inclusief huursubsidie; om er voor te zorgen dat er ten alle tijden voldoende aanbod in de laagste categorie beschikbaar blijft en zodoende de samenwerkingsafspraken hierop aan te scherpen. SOB/BWM Motie is beantwoord/ingevuld bij de vaststelling van het Leeuwarder Bestek, de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en de woningcorporaties voor de periode 2012 t/m 2016, door het college op 27 maart Besproken in Commissie SO op 16 april

11 Motie cultuureducatie 1. voor 1 juli 2012 een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, zoals benoemd in de overwegingen, voor te leggen aan de raad; 2. er op dat zelfde moment - of eerder - zichtbaar resultaat moet zijn van die samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit in ieder geval een cursusgids/digitaal platform voor het seizoen ; 3. bij de opbouw van de organisatie gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise van de betrokken instellingen en Centrum voor de kunsten Parnas; 4. zich in te spannen om samen met Parnas zorg te dragen voor begeleiding naar nieuw werk voor de (oud) medewerkers MOTIE: Verordening voor Wmo 1. Zorg te dragen voor de mogelijkheid voor WMO cliënten om meldingen en klachten over de WMO voorzieningen te kunnen indienen via telefoonnummer Hierop zijn dienst in te richten. WZ/JOC Brief aan de raad: B&W WZ/ZHS Sinds 1 april is er een ombudsfunctionaris bij de gemeente, die ook de Wmo-klachten afgehandeld. 11

12 Motie Onkruidbeheersing 1. Bij de inzet van de heetwatermethode structureel garant te staan voor het behalen van de beeldkwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte die zijn vastgesteld door de raad, 2. Er voor zorg te dragen dat de in het collegeprogramma afgesproken financiële taakstelling met de inzet van de heetwatermethode structureel ingevuld wordt. 3. De raad in september 2013 te rapporteren over de inzet van de heetwatermethode Motie samen sterker 1. Samen met de gemeente Boarnsterhim de basis te leggen voor een actieplan om de inwoners van de beide gemeenten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de nieuwe gemeente ; 2. De bedrijvenverenigingen, winkeliersorganisaties, cultuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties, ondernemersverenigingen, wijk- en dorpsbelangen etc. te stimuleren om evenementen te bedenken (kunnen zowel bestaande als nieuwe evenementen zijn) die de saamhorigheid vergroten. September 2013 raad rapporteren inzet heetwatermethode SOB/WZ 1. De betreffende beeldkwaliteitsniveaus zijn in het contract met de opdrachtnemer opgenomen; 2. De financiële taakstelling wordt met deze methode structureel ingevuld (op basis van voortzetting na onder gelijke condities). 3. Voor een goed en meer volledig beeld stellen wij voor om 2 volledige groeiseizoenen te betrekken bij de evaluatie en de rapportage in november 2013 aan de raad voor te leggen. In overleg met griffie en gemeente Boarnsterhim wordt op dit moment aan een Plan van Aanpak gewerkt. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande activiteiten van zowel gemeenten als het maatschappelijk middenveld. 12

13 Motie Werkgelegenheid -Bij aanbestedingen en aangaan dienstcontracten uitdrukkelijk het aspect werkgelegenheid als hard criterium hanteren. -Effect op werkgelegenheid inzichtelijk maken in contracten -Bij opdrachtgevers pleiten voor actieve rol ter stimulering van de lokale en regionale werkgelegenheid Motie Evenementenbudget 2012 Voor 2012 eenmalig een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen voor evenementen in Leeuwarden met een bovenregionale uitstraling. Dekking: van geannuleerde winterfeest. College voor de midterm-review komen met een uitgewerkt voorstel voor verder invulling evenementenbudget 2013& Motie Binnenstad Boppe Binnen de projectgroep Beste Binnenstad de ondernemers te betrekken bij een inventarisatie van huidige regelgeving die de implementatie van nieuwe (gecombineerde) winkelconcepten belemmert. De uitkomst daarvan mede gebruiken om te bepalen of er mogelijkheden zijn lokale wet- & regelgeving zodanig vorm te geven dat gecombineerde winkelfuncties niet langer belemmerd worden. Raad informeren d.m.v. jaarlijkse rapportage Voorstel college voor de midtermreview Direct na de zomer 2012 raad op de hoogte stellen van de voortgang SOB en Welzijn Een brief aan de raad over social return is op 16 mei 2012 besproken in de Commissie en als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 mei De inhoud van de motie is tevens aan de orde geweest in een informerende bijeenkomst voor raadsleden over het thema Economie & Arbeidsmarkt op 19 juni jl. en komt aan de orde in een soortgelijke bijeenkomst op 12 december SOB/GEV Conform eerdere melding heeft het college in het licht van de bezuinigingen en taakstellingen besloten geen aanvullende voorstellen te doen die een beroep doen op extra middelen voor evenementen. Met de beschikbare is het mogelijk zowel in 2012 als in 2013 een aftelfeest mogelijk te maken. SOB/ROI Op 17 december 2012 bespreekt de raad het bestemmingsplan binnenstad. Met dit plan worden mogelijkheden geboden voor meer winkelondersteunende horecafuncties, voor extra mogelijkheden voor ondergeschikte horeca en zijn er ruimere mogelijkheden voor mengvormen van winkelfunctie en dienstverlenende functies. 13

14 Motie Onderzoek uitbesteding belastingheffing en inning Te onderzoeken of het uitbesteden van gemeentelijke heffingen en inning efficiency voordelen oplevert en zo ja, hoeveel en onder welke condities. Dekking: incidentele meevaller op rijksverg. ID-kaarten Motie continuering noodhulp vluchtelingen Te onderzoeken hoe de begeleidingscomponent van de noodhulp adequaat georganiseerd kan worden. De noodhulp en noodhulpbegeleiding te continueren in Contact met Rijk, het Bildt en Tytjerksteradiel Dekking:AR Motie toegankelijkheid website leeuwarden.nl -Website leeuwarden.nl zo spoedig mogelijk te laten voldoen aan de minimale eisen van de webrichtlijnen. -Toegankelijkheid website daarna verder door te verbeteren en voor 1 januari 2013 volledig te voldoen aan de webrichtlijnen. Dekking: incid. Meevaller op rijksverg. ID-kaarten. Onderzoek in voorjaar 2012 naar gemeenteraad Website voor 1 januari 2013 volledig voldoet aan eisen webrichtlijnen AZ/FD B&W en WZ/W&I AZ/KCC/I M B&W Reactie is opgenomen in de verzamelbrief uitvoering moties welke op 6 maart door B&W is vastgesteld. 14

15 Motie Gratis Kraanwatertappunten In Leeuwarden voor 22 maart 2012 (Wereldwaterdag) ten minste twee tappunten voor gratis kraanwater te realiseren. Dekking: Extern of FSC Motie Zakgeld-project Het zakgeld-project in 2012 te continueren. Dekking: actieplan Jeugdwerkeloosheid of ISI Motie Voedselbank Bij aantoonbaar tekort exploitatie een bedrag toe te kennen van max euro om dit tekort te dekken, voor 2012&2013 Dekking: ISI Motie digitale dienstverlening De Raad voor de midterm review te informeren over de huidige stand van zaken omtrent de digitale dienstverlening Motie Ruimere aandacht fietsen bij projecten Bij de diverse infrastructurele projecten in onze stad de fiets als een hoge prioriteit en alternatief nadrukkelijk te stimuleren Motie Burgemeestersnorm Uitgangspunt nemen dat medewerkers van de gemeente niet meer mogen verdienen dan de burgemeester. Dit geldt ook voor externe inhuur. Voor 22 maart 2012 tenminste 2 tappunten Plan presenteren voor de midterm review Voor 1 maart 2012 uitwerking bespreking in cie SO SOB/WZ 2012 Motie is reeds uitgevoerd. Twee tappunten zijn geplaatst (Prinsentuin, Nieuw Zaailand). WZ W&I WZ W&I AZ/KCC B&W SOB/PB Brief van college d.d. 13 maart 2012 als ingekomen stuk voor de raadsvergadering d.d. 23 april AZ/P&O B&W

16 Motie onderhoud directe omgeving scholen College moet met de scholen in de gemeente Leeuwarden in contact treden teneinde hen te bewegen op vrijwillige basis deel te nemen aan een dergelijk project, en deelname schriftelijk vast te leggen. Verwijzing memo van college d.d. 28 november 2011 Uitgegaan wordt van scholen in het voortgezet onderwijs, er wordt aangesloten bij de mogelijkheden die in het kader van de maatschappelijke stage worden geboden. Voor scholen in het basisonderwijs is er de jaarlijkse Himmelwike. Bij zwerfafvalacties in de wijken wordt altijd contact gelegd met scholen met het verzoek deel te nemen. Het nog resterend budget uit het Plusproject Zwerfafval wordt ingezet voor deze acties. In de motie wordt verondersteld dat deze gang van zaken tot besparing zou kunnen leiden voor de gemeente Leeuwarden. De ervaring in de praktijk leert ons dat vrijwillige zwerfafvalacties niet leiden tot een besparing maar eerder tot een (kleine) uitzetting voor regie en te maken kosten. In de motie staat dat het onderhouden van de directe omgeving van de school onderdeel kan uitmaken van natuureducatie. Helaas is het onderdeel Milieueducatie bezuinigd uit de gemeentelijke begroting, zodat hieraan zonder extra budget geen invulling gegeven kan worden. Wij raden het af om de school de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het groenonderhoud in de directe omgeving van de school. Het onderhouden van groen is een vak waarvoor kwalificaties nodig zijn die leerlingen niet bezitten. 16

17 Motie meer openbaar groen, minder regels Jaarlijkse deelname aan de Nationale Boomplantdag; wijk- en dorpspanels standaard vooraf informeren over boomkap; publicatie kap gemeentelijke bomen zonder vergunningplicht; lijst bomen op website meer toegankelijk; eenvoudige meldprocedure waardevolle bomen; kwartaaloverleg met bomenridders. Evaluatie Zomer 2013 SOB/WZ Jaarlijkse deelname aan de Nationale Bomenplantdag wordt door Wijkzaken in samenwerking met Natuurmuseum opgepakt. Over de lijst met bomen op website en een formulier met eenvoudige meldprocedure op de website is contact opgenomen met communicatie. De nieuwe structuur van de website is leidend hierbij. Kwartaaloverleg met bomenridders zal worden opgepakt door de nieuwe coordinator Groen van Wijkzaken. Over publicatie kap gemeentelijke bomen zonder vergunningplicht wordt binnenkort door Wijkzaken overleg gevoerd met de frontoffice. Wijk en dorpspanels standaard vooraf informeren over boomkap. Niet duidelijk is in de motie of dit alle bomen of enkel de bomen betreft die nu vergunningplichtig zijn. Deze laatste staan volgens het Wet omgevingsvergunning vermeld in de Huis aan Huis en op de gemeentelijke website. Een afschrift hiervan kan aan de wijk- en dorpspanels worden toegestuurd. Evaluatie in 2013 is toegezegd. 17

18 Motie verruiming gebruik parkeergarage Oosterstraat Met de provincie in overleg treden hierover. Oktober 2011 SOB/ PB Motie Tempo gemeentelijke herindeling Andere mogelijkheden tot herindeling met buurgemeenten onderzoeken, inzetten op gelijktijdige herindeling, raad actief informeren over proces, Boarnsterhim over dit standpunt informeren Motie Culturele omvorming Draagt college op met een uitwerking van het visiedocument te komen volgens de uitgangspunten in de motie Motie buiten de orde Internationaal Waling Dijkstra schaaktoernooi Voor: PvdA, CDA, PGL, CDA, D66, CU, FNP Motie Wegschrijven incidentele kosten Voor: alle fracties m.u.v. VL Motie Adequate werkwijze dubieuze bijstandsdebiteuren Voor: PvdA, CDA, VVD, D66, NLP, VL, SP, FNP Uitkomst onderzoek aanbieden bij definitieve bespreking Boarnsterhim, najaar november Wz ZHS November 2011 CS Wz Cultuur November 2011 WZ W&I Cie Wz in Oktober 2011 De provincie heeft aangegeven geen principiële en praktische bezwaren te hebben tegen gebruik van de garage op andere momenten, mits het gebruik door de provincie gewaarborgd blijft. Na ingebruikstelling van de garage kan na verloop van tijd op basis van daadwerkelijke gebruiksgegevens en/of informatie over de behoefte bezien worden in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden. Afhandeling motie is betrokken bij het herindelingsontwerp dat in november 2011 in de raad komt 18

19 Motie Jaarstukken Voor: PvdA, CDA, VVD, D66, Pal/GL, NLP, VL Motie Brede Scholen Voor: PvdA, PGL, CDA, D66, CU,SP Motie Lokaal geluid tegen decentralisatie rijkstaken Voor: PvdA, PGL, CU, NLP, FNP, SP, VL Voorleggen aan raad september 2011 AZ Bij het richtinggevend debat is een deel, ( ,-) gestort in reserve budgetoverheveling en ,- wordt ingezet voor Brede Scholen. (intensiveringsvoorstel begroting 2012) WZ J&O Raad Afhandeling motie is gerapporteerd in de brief aan de raad van 5 februari Motie Stadsrand Nieuw Stroomland Met algemene stemmen Motie Pilot coffeeshops gereguleerd Voor: PGL, PvdA, FNP, D66, SP Motie Onderzoek sluitingstijden droge horeca Voor: PGL, PvdA, CU, SP, CDA SOB/ PB Uiterlijk 0911 raad informeren stavaza realisatie pilot De Stuurgroep Nieuw Stroomland heeft een Werkboek opgesteld, conform de aankondiging in de integrale structuurvisie Nieuw Stroomland. In dat Werkboek staan de afspraken over de voorgenomen activiteiten, de financieringsopzet, de planning en de verantwoordelijkheden. De uit de motie voortvloeiende acties zijn betrokken bij de opstelling van het Werkboek. Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland is voor de periode na 2011 geen budget beschikbaar. Het Werkboek is als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 februari AZ/JVZ B&W Behandeld in Cie B&M November 2011 AZ/JVZ brief aan de Raad verstuurd, dat onderzoek meer tijd vraagt. Onderwerp is meegenomen in herijking nota bijzondere wetten. De nota is november 2012 in de raad besproken. 19

20 Motie Proef uitbreiding terras Drie leden CDA tegen Motie Precariobelasting Algemene stemmen Motie Financieringsmodel stimulering woningbouwprojecten, Woningbouwmonitor als kader Voor: NLP, PvdA, FNP, PAL, VL Motie Duurzaam, zichtbaar en meetbaar Voor: D66, PvdA, VVD, CU Motie aanvulling windenergie Voor: PvdA, PAL Groenlinks D66 SP CU 8/ Motie Onderzoek alternatieve financiering cultureel vastgoed Met algemene stemmen 8/ Motie Energieonderzoek energieverbruik cultureel vastgoed Met algemene stemmen 8/ Motie Marketing Tegen: CU, FNP Evaluatie tijdig voor zomer 2012 AZ/JVZ Brief aan de raad waarin de proef met één jaar wordt verlengd. Inmiddels is het tweede jaar geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een voorstel aan de raad tot wijziging van de APV zodat de terrastijden worden verruimd. Planning is besluitvorming in februari 2013 in raad Az/FD Afgehandeld, precariobelasting is ingevoerd SOB/ Contr SOB/ S&B informeren onderzoek < p.v.a. < onderzoek < Info & < Plan SOB/ BWM De motie wordt uitgevoerd bij de toepassing van het BNG-model. Eerste deel van de motie (energieverbruik inzichtelijk maken) is inmiddels mogelijk. Het inzichtelijk maken via een publieksapplicatie is nog onderwerp van studie. Het tweede deel van de motie (presentatie verbruik) komt op de Dag van de Duurzaamheid aan de orde Een informerende brief is geagendeerd als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 15 december SOB/GEV Is betrokken bij de culturele omvorming; raadsvergadering 16 juli SOB/GEV Brief aan raad d.d. 18 juli SOB/GEV Besproken in raadsvergadering van 19 december / Motie Noodhulp vluchtelingen Tegen: NLP, VVD < Evaluatie Wz/ W&I Cie Wz

21 8/ Motie Resultaatsbestemming jaarrekening 2010 Tegen: NLP 8/ Motie Aftelfeest Tegen: CU, FNP < informeren < evaluatie CS Motie is afgehandeld met informatie over het SIOF in het informatiepakket en bij de behandeling van het richtinggevend raadsdebat SOB/ EZ Voor 2011 is een incidenteel bedrag gereserveerd voor het Aftelfeest. Voor de jaren daarna zijn geen middelen beschikbaar. 21

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 23 APRIL 2012 1 120423 MOTIE MOTIE TOEKOMST WIJK- EM DORPEN BELEID - PVDA, CDA 23 APRIL 2012 120423 MOTIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED - CDA, PVDA 23 APRIL 2012 120423 MOTIE HET DUURZAME WIJKGEBOUW,

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 16 JULI 2012 120716 MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI 2012 120716 MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI 2012 120530 MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI 2012

Nadere informatie

Toezeggingen aan/in de raad 2010/2011

Toezeggingen aan/in de raad 2010/2011 Toezeggingen aan/in de raad Datum raadsvgading Bijgewkt griffie 22 juli 2011 AZ : 18-07-2011 WZ: 18-05-2011 SOB: 25.01.2011 2010/2011 18-07-2011 Parken financieel Kost - in ovleg met de stichting parkegarages

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

28 NOVEMBER 2011 22 NOVEMBER

28 NOVEMBER 2011 22 NOVEMBER 1 19 DECEMBER 2011 111219 MOTIE: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING - CDA, PVDA, PAL/GL, SP, NLP, CU, VL, D66 111219 MOTIE: SCHULDHULPVERLENING - CDA, PAL/GL, VL, VVD, D66 Verworpen 111219 MOTIE:

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 MOTIEBOEK 2012... 1 17 DECEMBER 2012 121217 MOTIE HORECA BINNENSTAD - VVD, D66 Verworpen 121217 MOTIE bestemmingsplan binnenstad BURGERKING - FOL, NLP Verworpen 121217 AMENDEMENT Bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

B. Lijst van openstaande moties

B. Lijst van openstaande moties B. Lijst van openstaande moties Openstaande moties waarvan duidelijk is dat de termijn van afdoening langer dan 6 maanden betreft, zijn niet in deze lijst opgenomen. Die moties staan op de schaduwlijst

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie komt terug in csie

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 19 februari 2015 BIJLAGE Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder beantwoording raadsvragen REGISTRATIENUMMER GEM

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Motierapportage vanaf januari 2010

Motierapportage vanaf januari 2010 Motierapportage vanaf januari 2010 Datum vergadering Motie Indiener(s) Inhoud Strekking Stand van zaken (in te vullen door college) Ambtelijk 22 februari 2010 I VVD Centrum ontwikkeling Rhoon het college

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 24 maart 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Sjoerd Tolsma (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016 Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 1. Opening en vaststelling De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. agenda 2. Nota financieel risicomanagement Amendement (aangenomen) VVD over

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 29 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 733 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ Raadsvergadering llsep Bssiuit: WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ jg^tainurnmef': j^p^omj Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2011109 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie uitvaartfaciliteit Aan de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie